HELLP syndrom z pohledu intenzivisty by 6286qGT

VIEWS: 126 PAGES: 50

									  HELLP syndróm
z pohľadu intenzivistu
   MUDr Peter Sklienka
   MUDr Pavol Sukeník
   ARK FNsP Ostrava
• HELLP syndróm - nozologická jednotka definovaná
 v r. 1982 Weinsteinom
  H – „hemolysis“
  EL – „elevated liver enzymes“
  LP – „low platelet“
• kazuistiky podobných prípadov v literatúre už v 50-tych
 rokov minulého storočia
• Napriek dlhej dobe poznania syndrómu nie je jednota
 v terminológii, diagnostických kritériách, v etiológii a
 patogenéze, a teda ani v doporučených liečebných
 postupoch, a to predovšetkým u ťažkých foriem HELLP
 syndrómu
PROBLEMATIKA HELLP SYNDRÓMU


  • spolu s ďalšími ťažkými formami preeklampsie -
   eklampsie je druhou najčastejšou príčinou materskej
   mortality v rozvinutých krajinách
  • jedná sa o relatívne raritné ochorenie - udávaný výskyt
   je cca 1 : 10 000 tehotenstiev
  • môže sa vyskytnúť kedykoľvek v priebehu tehotenstva
   (najčastejšie 26-35 gestačný týždeň), ale 25-33%
   HELLP sy vzniká (resp.je diagnostikovaných) až
   popôrodne !!!
  • je zaťažené pomerne vysokou materskou morbiditou
   a mortalitou (1 - 21%)
PROBLEMATIKA HELLP SYNDRÓMU


  • sú popisované „inkompletné“ formy (tzv. ELLP sy,
   alebo raritne i EL alebo LP syndróm …)
  • nie je jasný vzťah k podobne prebiehajúcim
   ochoreniam ( APS-antifosfolipidový syndróm, TTP …)
  • udávanou definitívnou liečbou HELLP syndrómu je
   vybavenie plodu a placenty, ale:
PROBLEMATIKA HELLP SYNDRÓMU


  • sú popisované „inkompletné“ formy (tzv. ELLP sy,
   alebo raritne i EL alebo LP syndrom …)
  • nie je jasný vzťah k podobne prebiehajúcim
   ochoreniam ( APS-antifosfolipidový syndrom, TTP …)
  • udávanou definitívnou liečbou HELLP syndrómu je
   vybavenie plodu a placenty, ale:

    • Ťažké formy HELLP syndrómu ktoré
   nereagujú na vybavenie plodu a placenty
       do 72 hodín majú materskú
        mortalitu až 50% !!!
DEFINÍCIA


  • Neexistuje striktná definícia HELLP syndrómu
  • Neexistujú konsenzuálne stanovené striktné kritériá pre
   hemolýzu, hepatopatiu či trombocytopéniu


  • Čo vlastne HELLP syndróm je?
DEFINÍCIA


  • Neexistuje striktná definícia HELLP syndrómu
  • Neexistujú konsenzuálne stanovené striktné kritériá pre
   hemolýzu, hepatopatiu či trombocytopéniu


  • Čo vlastne HELLP syndróm je?


   Všeobecne prijímaný názor - jedná sa o ťažkú,
   atypickú formu preeklampsie - eklampsie
DEFINÍCIA


  • CAVE- vyskytuje sa u 20% žien s ťažkou preeklampsiou,
   u 10% žien s eklampsiou, ale môže sa vyskytnúť i u
   tehotných bez predchádzajúcich príznakov
   preeklampsie - eklampsie
  • Až u 20% pacientiek s rozvinutým HELLP syndrómom
   chýba v predchádzajúcom priebehu tehotenstva
   hypertenzia i proteinúria
  • Ďalšie názory:
    – jedná sa o tehotenstvom indukovanú formu
     mikroangiopatickej hemolytickej anémie
    – varianta DIC ktorá bola neskoro alebo nesprávne
      diagnostikovaná
    – môže byť manifestáciou APS, kde tehotenstvo je triggerom
UZNÁVANÉ KRITÉRIÁ HELLP SYNDRÓMU - HEMOLÝZA


  • HEMOLÝZA = známky mikroangiopatickej hemolytickej
   anémie (MAHA):
  • abnormálny nález v periférnom nátere (schistocyty,
   echinocyty, burr cells a ďalšie abnormity)
  • elevácia LDH ( nad 180- 600 IU/l = 3- 10 ukat/l)
  • nízky haptoglobín
  • elevácia hladín nepriameho bilirubínu
  • signifikantný pokles hemoglobínu bez inej zjavnej
   príčiny


  • Coombsov test býva negatívny
UZNÁVANÉ KRITÉRIÁ HELLP SYNDRÓMU - HEMOLÝZA


  • HEMOLÝZA = známky mikroangiopatickej hemolytickej
   anémie (MAHA):
  • CAVE - niektorými autormi je prítomnosť známok MAHA
   považovaná za klúčovú pre stanovenie dg. HELLP sy
  • … ale naopak, neprítomnosť týchto známok vedie
   k prehlbovaniu terminologického chaosu – tzv.
   „inkompletné“ formy syndrómu…
UZNÁVANÉ KRITÉRIÁ HELLP SYNDRÓMU - HEPATOPATIA


  • HEPATOPATIA - nie sú stanovené kritériá, literárne
   uvádzané hodnoty:
  • AST nad 30-70 U/l ( = nad 0,5- 1,15 ukat/l), alebo 2-
   3 násobok normálnych hodnot
  • ALT nad 20-70 IU ( = nad 0,3- 1,15 ukat/l), alebo 2-
   3 násobok normálnych hodnot
  • LDH – niektorými autormi je považovaná za marker
   závažnosti hepatopatie a nie anémie !!!
  •  ( Wilke G et al., Int J Gynec Obstet 1992: u 4 z 5 pacientiek s HELLP sy bola zvýšená
    hladina LDH5 izoenzýmu, ktorý je hepatálneho pôvodu).

  • CAVE - „indikačné“ hodnoty AST a ALT sú praticky len
   mierne zvýšené nad hornú hranicu normy !!!
UZNÁVANÉ KRITÉRIÁ HELLP SYNDRÓMU - TROMBOCYTOPÉNIA


  • TROMBOCYTOPÉNIA - Pod 100 - 150 tis/mm3, bez
   inej zjavnej príčiny


  • Kritériá podľa Sibaia:
   Trombocytopénia pod 100 000
   LDH nad 600 IU/l (= 10 ukat/l)
   AST nad 70 IU/l (= 1,16 ukat/l)
   + známky MAHA
Audibert F et al., Am J Obstet Gynecol 1996
Vigil-De Gracia P, Int Journal of Gynecology
and Obstetrics 2001
Martin JN et al., Am J Obstet Gynecol 1999
KLINICKÉ ZNÁMKY HELLP SYNDRÓMU


  Klinické známky HELLP syndrómu sú nešpecifické
  • Bolesti v oblasti pravého epigastria (60-90%
   pacientiek s HELLP sy)
  • Nauzea a/alebo vomitus (40-90%)
  • Hypertenzia (80%)
  • Proteinúria (80%)
  • Bolesti hlavy (30-60%)
  • Poruchy zraku
  • Malátnosť a iné nešpecifické príznaky príznaky imitujúce
   virózu
  • Krvácavé prejavy - petechie, hematúria, krvácanie zo
   slizníc
KLASIFIKÁCIA


  KLASIFIKÁCIA podľa závažnosti (podľa JN Martina):
  • HELLP class 1 : Tro pod 50 000/ ul
  • HELLP class 2 : Tro 50-100 000 / ul
  • HELLP class 3 : Tro 100-150 000/ ul
                  (Martin JN et al., Am J Obstet Gynecol 1999)
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA


  •  AFLP (Acute fatty liver of pregnancy)
  •  TTP (trombotická trombocytopatická purpura)
  •  SLE (systémový lupus eryt.)
  •  APS (antifosfolipidový syndróm)
  •  HUS (hemolyticko-uremický syndróm)
  •  HITP (heparínom indukovaná trombocytopénia)
  •  Ochorenia GIT (apendicitída, ochorenia žlčníka, gastroenteritídy,
    vredová choroba GD, pankreatitída …)
  •  Ochorenia vylučovacieho systému (pyelonefritídy,
    glomerulonefritídy…)
  •  Ochorenia pečene (vírové hepatitídy…)
  •  Vírové ochorenia
  •  Hemoragický alebo septický šok
  •  Atď……
KOMPLIKÁCIE •Masívne krvné prevody (25%)
 •DIC (15%)
 •Hematomy a/alebo infekcie v rane (14%)
 •Pleurálne efuzie (6%)
 •ARF (3%)
 •Eklampsia (9%)
 •Abrupcia placenty (9%)
 •Plúcny edém (8%)
 •Subkapsulárny hepatálny hematom (1,5%)
 •Intracerebrálne krvácanie (1,5%)


                   (Audibert F et al., Am J Obstet Gynecol 1996)
ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA ROZVOJA HELLP sy:


  …pokiaľ akceptujeme všeobecne uznávanú teóriu že HELLP
   sy je formou ťažkej preeklampsie tak platí:    HELLP sy je následkom generalizovanej
      dysfunkcie materského endotelu
  • trombocytopénia vzniká následkom hyperkoagulačného
   stavu spôsobeného poruchou endotelií
  • hemolýza vzniká “mechanicky” na úrovni mikrocirkulácie
  • hepatopatia je následkom hepatálnej hypoperfúzie
              Redman CWG et al., Am Journal of Obstet Gynecol 1999
ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA ROZVOJA HELLP sy:


  Preeclampsia: An excessive maternal inflammatory
   response to pregnancy
                    Haddad T, Int Anesthesiol Clin 2002

  “Zápalová“ teoria:
  Každé tehotenstvo (i fyziologické) je spojené s určitým
   stupňom imunitnej odpovede na antigény plodu
  Fakty:
  Tehotenstvo je stav relatívnej imunosupresie (Th-2 shift:
   význam - navodenie „tolerancie“ voči Ag plodu)
  Preeklampsia a s ňou spojené syndrómy (preeklampsia –
   eklampsia - HELLP sy-ďalej PE-E-HELLP) vznikajú pri
   dysbalancii tohoto stavu z príčin:
ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA ROZVOJA HELLP sy:


  A. materskej predispozície:
  • genetické predpoklady (matka i otec!)
  • vek matky, predchádzajúca tehotenská anamnéza


  B. “tehotenskej” predispozície:
  • mnohočetné tehotenstvo
  • placentárna funkcia
  • „desenzitizácia“ matky k otcovským antigenom:
   tehotenstvo s iným partnerom než predchádzajúce je
   spojené s vyšším rizikom vzniku PE-E-HELLP sy než
   tehotenstvo s rovnakým partnerom!!!
ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA ROZVOJA HELLP sy:


  … teda u predisponovaných matiek následkom zníženej
   placentárnej funkcie dochádza k systémovej odpovedi
   vyvolanej interakciou medzi Ag plodu a imunitnou
   odpoveďou materského organizmu. Na odpovedi
   materského organizmu sa podieľajú všetky zložky
   imunity. Výsledkom je generalizovaná aktivácia endotelu
   s rozvojom mikrotrombotizácií, zvýšenej kapilárnej
   priepustnosti a vazokonstrikcií.


  … pacientky s HELLP sy majú signifikantne vyššie hladiny
   fibronektínu, D-dimérov, nižšie ATIII a aktivitu proteínu C

           (Paternoster DM et al., Int Journal of Gynecol and Obstet 1995)
ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA ROZVOJA HELLP sy:


   Porovnanie 18 pacientiek s fyziologickým tehotenstvom (NP) s 18
   pacientkami s ťažkou preeklampsiou a HELLP sy (SPH):

    Markers            NP             SPH
   IL-6 (pg/ml)        60.4 (18)         127.4* (24)
  IL-10 (pg/ml)        10.2 (12)          18.6 (72)
  TNF-a (pg/ml)        25.9 (8)           46.9 (6)
   AT III (%)         92 (14)           56* (18)
    PC (%)          98 (16)            53* (9)
   TFPI (u/l)        1.14(0.2)         2.34* (0.6)
                        (Giarratano A et al., Critical Care 2002)
ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA ROZVOJA HELLP sy:


  … hladiny ICAM-1 a VCAM-1 po 22. týždni tehotenstva –
   vysoká prediktívna hodnota rozvoja HELLP sy
  • vyšetrených 1543 tehotných
                       (Krauss T et al., Clim Chemistry 2002)  … u pacientiek s HELLP sy signifikantne vyššie hodnoty
   endothelínu-1 než u fyziologicky tehotných
           (Bussen S et al., Archives of Gynecology and Obstetrics 2002)  … a mnoho ďalších prác na menších súboroch pacientiek
   s podobnými výsledkami
MOŽNOSTI LIEČBY HELLP sy:
  Suverénnou a definitívnou terapeutickou metódou je
        vybavenie plodu a placenty


              ALE:
  Najväčším terapeutickým problémom sú prípady kde
        porod k úprave stavu nevedie
   - majú často fulminantný a rezistentný priebeh s
        následnou vysokou mortalitou!!!


                  (Barton JR et al., Clin Perinatol 2004)
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  A. Čo to vlastne je?
  • CAVE - frekventné údaje o koincidencii s APS:
  • protilátky proti fosfolipidom (antikardiolipin- aCL, lupus
   antikoagulant - LAC ) sú prítomné cca u 5%
   asymptomatických zdravých jedincov
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  A. Čo to vlastne je?
    V literatúre sú početné kazuistiky pacientiek s HELLP sy a zistenými
    antifosfolipidovými protilátkami – spoločné znaky:
  • v predchorobí anamnéza trombotických komplikácií
  • v predchorobí opakované samovoľné potraty v časných fázach
   tehotenstva
  • skorší rozvoj HELLP sy (už okolo 20 gestačného týždňa)
  • pri zobrazovacích metódach pečene častý nález hepatálnych
   infarktov
  • častejšie „inkompletné“ formy
  • závažný a refraktérny priebeh s vyššou mortalitou!
     U niektorých pacientiek po vyliečení protilátky
          proti fosfolipidom vymizli
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  B. Ako postupovať pred vybavením plodu?
  1. Kortikoidy
  • 25 pacientiek s HELLP sy, gest.vek pod 34 týždňov: randomizácia -
   12 pac. kortikoidy (dexamethason 10 mg á 12 hodín), 13 pac.
   kontrolná skupina
  • cieľ aplikácie:
  a. stabilizácia stavu matky - v skupine “kortikoidy“ pozorovaná
    úprava hodnôt diurézy, TK, LDH, AST i trombocytopénie v porovnaní
    so skupinou 13 pacientiek s HELLP sy bez apl. Kortikoidov - to
    umožnilo „oddialiť“ vybavenie plodu
  b. urýchlenie dozrievania fetálnych pľúc
  • v skupine “kortikoidy“ bolo lepšie Apgar skóre napriek nižšiemu
   gestačnému veku
                    Maggan EF et al., Am J Obstetric Gynecol 1994
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  B. Ako postupovať pred vybavením plodu?
  1. Kortikoidy
  • Ešte lepší efekt v skupine „high-dose“ (tj. 2 x 10 mg dexamethason
   násl. 2-4 x 6mg iv vs. 4x6mg iv)
                     O´Brien JM et al., AmJ Obstet Gynecol 2000
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  B. Ako postupovať pred vybavením plodu?
  2. Indikácie k urgentnému vybaveniu plodu:
    Indikácie k okamžitému vybaveniu plodu a placenty sú akékoľvek
    známky zhoršovania stavu matky alebo plodu:

  • známky rozvoja DIC
  • zhoršovanie stavu vedomia, kŕče
  • respiračná insuficiencia
  • suspektný hepatálny hematóm
  • distress plodu
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  B. Ako postupovať pred vybavením plodu?
  2. Indikácie k urgentnému vybaveniu plodu:
  • V prípade stabilizovaného stavu je možné zvoliť konzervatívny
   postup (kortikoidy, korekcia hemodynamických parametrov,
   prevencia kŕčov - Mg, nonstresové sledovanie plodu…) - možné
   oddialenie pôrodu až o 48 hodín
  • Vždy hospitalizácia na JIP !!! - potenciálne riziká konzervatívneho
   postupu:
    • abrupcia placenty
    • pľúcny edém
    • akútne renálne zlyhanie
    • eklampsia
    • úmrtie matky alebo plodu
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  B. Ako postupovať pred vybavením plodu?
  3. Aplikácia trombocytov
  • indikované u všetkých pacientiek s krvácavými prejavmi a
   trombocytopéniou (TEG!)
  • indikované u pacientiek s vysokým rizikom závažných krvácavých
   komplikácií a hodnotou Tro pod 20 tis./ul
  • u pacientiek indikovaných k sectio caesarea sa doporučuje korekcia
   pri hodnotách pod 40 tis/ul, podanie tesne pred úvodom do
   anestezie (CA u všetkých pacientiek s Tro pod 75 tis)
  • „paušálne“ podávanie s cieľom korekcie hladín trombocytov nemá
   zmysel - efekt je prechodný a nestály
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  C. Vybavenie plodu
  • Pôrodnícky a anesteziologický postup pri vybavení plodu
   a placenty sa určuje podľa aktuálneho stavu matky a
   plodu!!!
  • HELLP sy nie je kontraindikáciou k vaginálnemu porodu!
  • Anesteziologická technika pri SC sa riadi obvyklými
   pravidlami pôrodníckej anestézie!!!
            HELLP Syndrome

•Refer to tertiary care facility (<35 weeks)
•Admit to labor and delivery area
•Continue iv. Magnesium sulfate
•Antihyperensives if SBP>160 mmHg; DBP>105mmHg


                  > 34 weeks  •Begin steroid course
•23 weeks or limits of viability
•Fetal distress                 •Consider 24 hour latency for
•Maternal distress                regional anesthesia
   •Eclampsia
   •DIC             NO
   •Respiratory distress
   •Suspect liver hematoma           •Complete steroid course
                  24-34 weeks
         YES               •24-48 hours latency

         Delivery
      HELLP Syndrome Postpartum Management

•Admit to specialized care unit
•Continue iv. Magnesium sulfate
•Antihyperensives if SBP>160 mmHg; DBP>105mmHg
•Transfusion of blood or blood products as needed


•Begin or continue steroid course to avoid rebound thrombocytopenia
•Taper steroid dose over 24-48 hours


Caution for imitators of HELLP    Observe for:
•AFLP        •TTP       •Signs of liver hematoma/infarction:
                   •Change in pain
•HUS        •SLE       •Acute decrease in blood pressure
•Sepsis       •APLS       •Change in respiratory, renal or mental status
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba
  1. Kortikoidy
  • Väčšina prác popisuje zlepšenie stavu, naopak žiadna nepopisuje
   vyšiiu incidenciu komplikácií asociovaných s aplikáciou
   glukokortikoidov
                     Martin JN et al., Am J Obstet Gynecol 2003
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba
  2. Antikoagulačná terapia

  Heparin - 1 práca:
  • porovnanie skupín dexamethason vs heparin
  • výrazne horšie výsledky v skupine heparin (5000j s.c. 2 x denne) -
   vyššia incidencia komplikácií, pomalšie recovery
  • CAVE - pacientky v skupine heparin NEDOSTÁVALI kortikoidy
  • heparin bol aplikovaný bez ohľadu na aktuálne koagulačné
   parametre
                       Mecacci F et al., Thrombosis Research 2000
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba
  2. Antikoagulačná terapia

  AT III: 4 pacientky s ťažkou preeklampsiou a 3 pacientky s HELLP sy,
    apl. AT III 3000j bolus následne infuzia 1500j/12h po dobu 4 dní:

     Markers        At admission        Levels after
    IL-6 (pg/ml)      8.75(3.67-8.08)      4.23*(2.55-7.02)
    IL1β (pg/mL)      7.11(3.33-7.52)      3.43*(2.11-6.06)
   TNF-a (pg/ml)      21.2(18.8-33.6)      18.1*(11.3-19.9)
    AT III (%)         52(38-62)        91** (78-96)
  Fibronectin (μg/ml )     592(497-701)        444*(417-490)
                        Giarratano A et al., Critical Care 2000
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba
  3. Plazmaferéza
  Potenciálny efekt daný:
  • odstránením cytokínov a protilátok
  • substitúciou prirodzených inhibítorov koagulácie - AT III, protein C,
   protein S…


  U 29 pacientiek s HELLP liečených včasne po vybavení plodu a placenty
    plazmaferézou vs. 26 liečených “konzervatívne“:
  V skupine PF:  signifikantne nižšia mortalita (0 vs 23%)
          kratšia doba hospitalizácie na ICU
          rýchlejšia úprava klinických i laboratórnych parametrov
                    Eser B et al., Clin Appl Thromb Hemost. 2005
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba


  3. Plazmaferéza
  Nie je možné dať jednoznačnú odpoveď na otázku indikácie
    plazmaferéz (a ani k technike prevedenia PF resp. náhradného
    roztoku - FFP? kryoprecipitát? Albumín? Kryštaloidy?),
    pravdepodobne prospešné sa javí zahájenie v stavoch keď:
  a. nedošlo k spontánnej úprave klinického a laboratorneho nálezu po
    72 h od vybavenia plodu a placenty
  b. po vybavení plodu a placenty sa rozvinula 1 alebo viac orgánových
    dysfunkcií
  c. v ťažkých prípadoch a paralelnej pozitivite protilátok proti
    fosfolipidom
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba


  3. Plazmaferéza
  • Za 10 rokov 341 pacientiek s HELLP sy, 18 indikovaných k PF
   z vyššie uvedených kritérií, záver:
  • Dobrá klinická odpoveď u pacientiek kde neboli ešte rozvinuté
   orgánové dysfunkcie, v skupine s rozvinutými dysfunkciami odpoveď
   nekonštantná
  • CAVE - v tejto štúdii relatívne vysoká incidencia komplikácií
   spojených s plazmaferézou                    Martin JN et al., Am J Obstetric Gynecol 1995
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba


  4. Kyretáž
  • U 24 pac. s HELLP a kyretážou vs 20 s HELLP a bez kyretáže: nebol
   preukázaný žiadny rozdiel v klinických a laboratórnych parametroch

                        Schlenzig C et al., European Journal of
               Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2000
Pretrvávajúce kontroverzie v diagnostike a liečbe HELLP sy:


  D. Popôrodná doba


  5. Aplikácia trombocytov
  • podanie indikované len v prípade ťažkej trombocytopénie spojenej
   s krvácavými prejavmi alebo vysokým rizikom rozvoja život
   ohrozujúceho krvácania (preukázaný hepatálny hematom)
  • „paušálne“ podávanie s cieľom korekcie hladín trombocytov nemá
   zmysel - efekt je prechodný a nestály
ZÁVER


  • HELLP syndróm je nozologická jednotka ktorej
   incidencia sa zvyšuje vďaka častejšiemu
   rozpoznávaniu
  • Napriek tomu zostáva pozdná alebo nesprávna
   diagnostika častou príčinou zvýšenej materskej
   morbidity i mortality
  • Diagnostika musí byť započatá okamžite pri
   výskyte klinických symptómov poukazujúcich na HELLP
   syndrom - pri oneskorení je laboratórna diagnostika
   prakticky nemožná - prekrývanie sa laboratórnych
   nálezov s rozvíjajúcim sa DIC, hemoragickým šokom…
  • Najčastejšou príčinou materskej mortality sú komplikácie
   spojené s krvácavými prejavmi (CNS, pečeň), a
   rozvojom syndrómu multiorgánovej dysfunkcie
ZÁVER


  • Na diagnostike a liečbe sa má vždy podieľať gynekológ
   / pôrodník, anesteziológ / intenzivista,
   hematológ, rentgenológ, v indikovaných prípadoch i
   reumatológ, a ďalší odborníci podľa povahy komplikácií
  • Pacientka s HELLP syndrómom má byť liečená na
   špecializovanom pracovisku
  • Definitívnym terapeutickým postupom je
   vybavenie placenty a plodu
  • Kortikoidy zlepšujú priebeh ochorenia v antenatálnej i
   postnatálnej fáze
  • Plazmaferézy možno indikovať v prípadoch
   fulminantných a perzistentných priebehov
Ďakujem za pozornosť

								
To top