______ __________________________________ _Creative Economy with Digital by hcj

VIEWS: 16 PAGES: 22

									โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการความรู้เพื่อการเกษตรแห่งชาติ
                     1
วัตถุประสงค์

            ่
1. พัฒนาองค์ความรู้ เกียวกับข้าว ข้าวโพด อ้อย
  ประกอบด้วย
 – องค์ความรู้ด้านดิน ปุ๋ย โรค แมลง วัชพืช ราคา
 – การนาเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ตามองค์ความรู้
      ่
2. พัฒนาปุยสั่งตัด เพื่อสนับสนุนข้าว ข้าวโพด
  อ้อย และมันสาปะหลัง และการเชื่อมโยงกับ
        ๋
  เครื่องผสมปุยอัตโนมัติ
3. พัฒนาระบบนักปราชญ์(ชาวบ้าน/ผู้เชี่ยวชาญ/
  เกษตกร)                     2
วัตถุประสงค์(ต่อ)

4. พัฒนาระบบ Warning System
           ่       ่
5. พัฒนาระบบจัดเก็บสือองค์ความรู้ เกียวกับสื่อ
  Multimedia image sound video
6. พัฒนาระบบบริการความรู้ด้วยออนโทโลจี 4
  พืช คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสาปะหลัง                         3
เป้าหมาย

• เพื่อพัฒนาศูนย์กลาง เพื่อกระจายข่าวสารและ
 ความรู้ด้านการเกษตร ในด้านการผลิต แปรรูป
 และการจาหน่ายเกษตรกรรม
                       4
              ั
เป้าหมายของผลผลิตและตัวชี้วด

 – ข้อมูลองค์ความรู้ เกี่ยวกับข้าว ข้าวโพด อ้อย และ
  มันสาปะหลัง
 – ข้อมูลการคานวณ สุตรปุ๋ยรองรับการผลิตปุ๋ยสาหรับ
  ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสาปะหลัง
 – ข้อมูลนักปราชญ์(ชาวบ้าน/ผู้เชี่ยวชาญ/เกษตกร)
 – มีระบบ Warning System
 – สื่อองค์ความรู้ที่เป็นสื่อ Multimedia image sound
  video เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
  สามารถดูสื่อที่เป็น Multimedia ได้โดยผ่านเว็บไซต์
                           5
 – ข้อมูลความรู้ออนโทโลจี 4 พืช คือ ข้าว ข้าวโพด
  อ้อย และมันสาปะหลัง
               ั
เป้าหมายของผลลัพธ์ และตัวชี้วด

                ่
• ได้ระบบพัฒนาองค์ความรู้ เกียวกับข้าว
 ข้าวโพด อ้อย และมันสาปะหลัง
• ได้ระบบปุ่ยสั่งตัด เพื่อสนับสนุนข้าว ข้าวโพด
 อ้อย และมันสาปะหลัง และการเชื่อมโยงกับ
       ๋
 เครื่องผสมปุยอัตโนมัติ
• ได้ระบบนักปราชญ์(ชาวบ้าน/ผู้เชี่ยวชาญ/
 เกษตกร) เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติของ
 นักปราชญ์ ที่มีองค์ความด้านการป้องกันกาจัด
 โรค แมลง และวัชพืช               6
               ั
เป้าหมายของผลลัพธ์ และตัวชี้วด
(ต่อ)
• ได้ระบบ Warning System เพื่อช่วยในการเฝ้า
 ระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาด และศัตรูพืช
                  ่
• ได้ระบบจัดเก็บสื่อองค์ความรู้ เกียวกับสื่อ
 Multimedia image sound video เพื่อรองรับ
 การสืบค้นสื่อจากชุดโครงการที่ 1 (ในหัวข้อการ
 จัดทาสื่อวิดีทัศน์ 30 เรื่อง)
• ได้ข้อมูลความรู้ด้วยออนโทโลจี 4 พืช คือ ข้าว
 ข้าวโพด อ้อย และมันสาปะหลัง
                         7
ประโยชน์สาหรับเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
 – ได้ระบบสืบค้นองค์ความรู้ เกี่ยวกับข้าว ข้าวโพด
  อ้อย และมันสาปะหลัง
 – ได้ระบบสืบค้นข้อมูลนักปราชญ์(ชาวบ้าน/
  ผู้เชี่ยวชาญ/เกษตกร) เพื่อติดต่อขอคาแนะนาใน
  การแก้ไขปัญหา
 – ได้ระบบสืบค้นสื่อองค์ความรู้ที่เป็น Multimedia
  image sound video เพื่อให้เกษตรกร และ
  ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถดูสื่อที่เป็น
  Multimedia ได้โดยผ่านเว็บไซต์
                           8
ประโยชน์สาหรับหน่วยงาน

                     ่
• ได้ระบบบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เกียว
 กับข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสาปะหลัง
• ได้ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักปราชญ์
 (ชาวบ้าน/ผู้เชี่ยวชาญ/เกษตกร) เพื่อติดต่อขอ
 คาแนะนาในการแก้ไขปัญหา
               ่
• มีระบบ Warning System เพือให้เจ้าหน้าที่ที่
 เกี่ยวข้องสามารถแจ้งแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้

                        9
ประโยชน์สาหรับหน่วยงาน(ต่อ)

• ได้ระบบบริหารจัดการสื่อองค์ความรู้ที่เป็นสื่อ
 Multimedia image sound video เพื่อให้
 เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถดู
 สื่อที่เป็น Multimedia ได้โดยผ่านเว็บไซต์
• ได้ระบบบริหารจัดการข้อมูลความรู้ออนโทโลจี
 4 พืช คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสาปะหลัง
 เพื่อใช้สนับสนุนในการค้นหาข้อมูลของระบบ
 ทั้งหมดข้างต้น
                         10
ระยะเวลาการดาเนินงาน

• 1 ปี 6 เดือน ปรับปรุงและบารุงรักษาระบบ
 ติดตามประเมินผล 6 เดือน รวมระยะเวลา 2 ปี
                       11
 แนวทางในการดาเนินงาน

  Q1    Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
1) ออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้
         ่          ้
   ศึกษาข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับพืชที่ตองการจัดเก็บเป็นองค์ความรู้
            ่
   ออกแบบระบบเพือรองรับข้อมูลในการจัดเก็บ
                             ่
   พัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้ และการสืบค้นข้อมูล เพือให้บริการ
   ถามตอบ
   ทดสอบและปรับปรุงระบบ
   ดูแลรักษาระบบ
                       12
 แนวทางในการดาเนินงาน

  Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
2) ออกแบบและพัฒนาปุ๋ยสั่งตัด
   ศึกษาโปรแกรมการคานวณปุ๋ยสั่งตัดระบบเดิม
           ่
   ออกแบบระบบเพือให้รองรับการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต และติดต่อ
   กับเครื่องผสมปุ๋ย
         ๋                 ่
   พัฒนาระบบปุยสั่งตัด (ไม่รวมส่วนติดต่อสั่งงานเครืองผสมปุ๋ย)
   ทดสอบและปรับปรุงระบบ
   ดูแลรักษาระบบ
                      13
 แนวทางในการดาเนินงาน

  Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
3) ออกแบบและพัฒนาระบบนักปราชญ์
   ศึกษาข้อมูลครูติดแผ่นดิน
           ่
   ออกแบบระบบเพือรองรับข้อมูลในการจัดเก็บ
                          ่
   พัฒนาระบบจัดเก็บนักปราชญ์ และการสืบค้นข้อมูลเพือให้บริการ
   ทดสอบและปรับปรุงระบบ
   ดูแลรักษาระบบ
                      14
 แนวทางในการดาเนินงาน

  Q1   Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3    Q4
4) ออกแบบและพัฒนาระบบ Crop Management
   พัฒนาฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลภาคสนามและ Remote
   Sensing
   เชื่อมโยงกับ Crop Modeling


                   ต้องดูแผนของกรมพัฒนาที่ดิน
                     15
 แนวทางในการดาเนินงาน

  Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
5) ออกแบบและพัฒนาระบบเตือนภัยโรคและศัตรูพืช
         ่             ื
   ศึกษาข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับโรคพืช ศัตรูพช ในด้านการป้องกัน
   กาจัด
              ้
   ออกแบบระบบ รวมทังกฎต่างๆ เพื่อใช้ในการคานวณเพื่อใช้ในการ
             ี
   เตือน หรือแนะนาวิธการป้อง กัน กาจัดเพื่อรองรับข้อมูลในการ
   จัดเก็บ
   พัฒนาระบบเตือนภัยโรคและศัตรูพืช
   ทดสอบและปรับปรุงระบบ
   ดูแลรักษาระบบ


                      16
 แนวทางในการดาเนินงาน

  Q1    Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3    Q4
6) ออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บสื่อองค์ความรู้
               ่   ่
   ศึกษาข้อมูลการจัดเตรียมสือที่เกียวกับการเกษตรในโครงการย่อยที่
   1
          ่
   ออกแบบระบบเพือรองรับการจัดเก็บสื่อ เพื่อให้บริการผ่าน
   อินเตอร์เน็ต
   พัฒนาระบบจัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้บริการ
   ทดสอบและปรับปรุงระบบ
   ดูแลรักษาระบบ                       17
 แนวทางในการดาเนินงาน

  Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2  Q3  Q4
                   ้
7) ออกแบบและพัฒนาระบบบริการความรู้ดวยออนโทโลจี
   พัฒนาออนโทโลจี ข้าว, ข้าวโพด
   พัฒนาออนโทโลจี อ้อย, มันสาปะหลัง
   ศึกษาและพัฒนาระบบบริการความรู้
   ทดสอบและปรับปรุงระบบ
8) อบรมการใช้งานระบบ
                    18
 ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการ
 วิจัย
   เป้าหมาย     ตัวชี้วัดความสาเร็จ   ผลผลิต        ฐานมติที่สาคัญ
   (Target)         (KPI)                  (Initiatives)
1. พัฒนาระบบจัดเก็บ    มีฐานข้อมูลองค์  เกษตรกร         มีมาตรฐานข้อมูล
องค์ความรู้        ความรู้กลาง    ประชาชนทั่วไป      สาหรับการจัดเก็บ
                       สามารถสืบค้น       องค์ความรู้
                       ความรู้ได้ด้วย      การเก็บรวบรวม
                       ตนเอง          ความรู้ด้าน
                                   การเกษตรทั้งจาก
                                   เอกสาร และ
                                   อินเตอร์เนต
2. พัฒนาระบบปุ๋ยสั่ง   สามารถคานวณ     ได้ระบบปุ๋ยสั่งตัด    สามารถนาไป
ตัด เพื่อติดต่อกับ    สูตรปุ๋ย      ได้เครื่องผสมปุ๋ย    ประยุกต์เชิง
เครื่องผสมปุ๋ย      เชื่อมดยงกับ    อัตโนมัติ        พาณิชย์
อัตโนมัติ        เครื่องผสมปุ๋ย
3. พัฒนาระบบข้อมูล    มีฐานข้อมูลผู้รู้  ได้ระบบบริหาร      มีกระบวนการ
นักปราชญ์        (ชาวบ้าน /     จัดการข้อมูล       ปรับปรุงข้อมูล
             ผู้เชี่ยวชาญ/    นักปราชญ์        เพื่อให้ข้อมูล
             เกษตกร)                   ทันสมัยพร้อมใช้  19
                                   งาน
 ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการ
 วิจัย(ต่อ)

    เป้าหมาย       ตัวชี้วัดความสาเร็จ      ผลผลิต          ฐานมติที่สาคัญ
    (Target)           (KPI)                      (Initiatives)
4. ระบบเตือนภัยโรคและ      มีฐานข้อมูลโรคพืช       ่
                             ได้เครืองมือสนับสนุน    การพัฒนาเทคนิคการ
ศัตรูพืช            (ข้าว ข้าวโพด อ้อย    การเตือนภัยเกี่ยวกับ    สกัดความรู้ (Knowledge
                และมันสาปะหลัง)     โรคพืช และศัตรูพช ื    Extractionและการ
                             ตามเงื่อนไขจากองค์     จัดการความรู้
                             ความรู้          (Knowledge
                                          Management
5. ระบบจัดเก็บสื่อองค์    มีฐานข้อมูลทีใช้่     มีระบบบริการจัดการ               ่
                                          การสร้างคลังจัดเก็บสือ
ความรู้            สาหรับเก็บสื่อใน          ี
                             สื่อมัลติมเดีย       มัลติมีเดีย
                       ี
                รูปแบบมัลติมเดีย
6. ระบบบริการความรูด้วย
          ้   ได้ฐานความรู้ อันได้แก่         ้
                             ฐานความรูOntologies     การสร้างคลังเอกสารและ
ออนโทโลจี         ฐานความรู้คาศัพท์ และ     (ข้าว ข้าวโพด อ้อย     ที่มาของข้อมูลที่เพียงพอ
             Ontologies           และมันสาปะหลัง)       และครอบคลุมข้อสนเทศ
                                           ที่ต้องการศึกษา
8. พัฒนาเว็บไซด์ KU-        ู้
             ระบบที่ผใช้สามารถเข้าถึง  ระบบศูนย์กลางการสืบค้น   มีมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
Cyber Brain              ้
             ข้อมูลที่ตองการได้อย่าง  ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี   ข้อมูลสาหรับการสืบค้นข้อมูล
             รวดเร็ว               ิ
                           เว็บเซอร์วส
                                                      20
งบประมาณ 18,540,000. บาท

             ่
• เทคโนโลยีสารสนเทศเพือจัดการความรู้
   12,040,000 บาท
 หมายเหตุ ไม่รวมค่านาเข้าข้อมูลใน
 ส่วนข้อมูลพื้นฐาน และส่วนของการพัฒนา
 CROP MODEL
• เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
   6,500,000.00 บาท

                     21
ขอบคุณครับ
       22

								
To top