_______________________________ 1 Operation Research Method in by hcj

VIEWS: 44 PAGES: 32

									บทที่ 8 การควบคุมสิ นค้ าคงคลัง     ภาคการศึกษา 1/2552
             ั ุ
   อ.นัทธปราชญ์ นันทิวฒน์ กล
ประเด็นบทที่ 8
 - ปัญหาคลังสิ นค้า
 - ความสาคัญของคลังสิ นค้า
 - ประเภทของคลังสิ นค้า
 - ปั จจัยที่มีผลต่อปั ญหาคลังสิ นค้า
 - ลักษณะของการจัดการคลังสิ นค้า
 - เทคนิ คการแก้ปัญหาคลังสิ นค้า
 คลังสิ นค้า (warehouse) หมายถึง พื้นที่ภายในอาคารถาวรหรื อชัวคราวซึ่งมี
                                ่
 การออกแบบในการจัดเก็บรักษาปัจจัยการผลิตและสิ นค้าต่างๆ ทั้งนี้จะมี
                                  ั
 การจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็ นสัดส่ วนอย่างเป็ นระบบเพื่อตอบสนองต่อใช้พสดุ
 ภายในได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
 กิจกรรมคลังสิ นค้า(warehousing) หมายถึง การปฏิบติที่เกี่ยวข้องกับการรับ
                            ั
 การเก็บรักษา และการจ่ายปัจจัยการผลิตและสิ นค้าต่างๆ
 การเก็บรักษา(Storage) หมายถึง การเก็บเอาไว้หรื อการจัดวางทรัพย์สินใน
 คลังสิ นค้า
 การจัดเก็บ(Storing) หมายถึง การจัดวางพัสดุอย่างเป็ นระเบียบแบบแผนใน
 การเก็บรักษา
ประเภทของคลังสิ นค้า
  คลังสิ นค้าสาเร็ จรู ป  คลังสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปหรื อปัจจัยการผลิต
   To      Tier 2    Tier 1   Focal      Tier 1   Tier 2     To end
 original  suppliers  suppliers    firm     customers  customers    customers
 suppliers

                    Product Flow

       1                                      To
                                        1
                                              end
 To            1                 1
       2                                      cust
origi                                      n
                                             omer
 nal
                                              s
suppl     n
                                        1
 ier
              2                 2
       1
                                        n

       n      n                 n         1
                     คลังสิ นค้ า
   Stages          Interface             Cycles


   ้
   ผูบริ โภค     Customer/retailer
                              Customer order cycle


   ้
   ผูค้าปลีก
           Retailer/wholesaler         Retailer order cycle


    ้
   ผูค้าส่ง
           Wholesaler/manufacturer        Wholesaler order cycle    ้
   ผูผลิ ต
           manufacturer /tier 1 supplier     manufacturer order cycle
 ซัพพลายเออร์ 1

           tier 1 supplier / tier 2 supplier   tier 1 supplier order cycle

 ซัพพลายเออร์ 2


           tier 2 supplier / original supplier   tier 2 supplier order cycle
ซัพพลายเออร์ต้นทาง
       ั
โครงสร้างบริ ษท
                       คณะกรรมการบริหาร

               ั        ู
             บริ ษท ไทยเพรซิ เดนท์ฟดส์ จากัด (มหาชน) มาม่า

                                ั
                             นายพิพฒ พะเนียงเวทย์      นายสุ ชัย รัตนเจียเจริญ
                             กรรมการผู้อานวยการ       กรรมการรองผู้อานวยการ


นางรวงทอง ธนรังสี กล
          ุ     นางสาวประพิณ ลาวัณย์ประ   นางสุ มลรัตน์ กมลโชติ      นางสาวชู ใจ อักษรสมัย
                   เสริฐ์
ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและ      ผู้จัดการฝ่ ายจัดซื้อ  ผู้จัดการฝ่ ายวิจัยพัฒนา       ผู้ช่วยผู้จัดการ
    การเงิน                       และประกันคุณภาพ        ฝ่ ายบริหารและธุรกิาร


คุณพจน์ พะเนียงเวทย์      นายเพชร พะเนียงเวทย์   นายพันธ์ พะเนียงเวทย์                  ิ
                                            นายวสั นต์ บุญสั มพันธ์ กจ
 รองผู้จัดการฝ่ าย       ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ าย   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ าย  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ าย
  สารสนเทศ             พัฒนาธุรกิจ      ทรัพย์ยากรมนุษย์     การเงิน
ความสาคัญของการคลังสิ นค้า
  ภายในองค์กร
   สนับสนุนตลาดและการจาหน่ายสิ นค้า
   สนับสนุนการผลิต
   ลดต้นทุนการจัดการสิ นค้าและปั จจัยการผลิต

  ภายนอกองค์กร
    ้
   ผูบริ โภค
   Supplier
   Customer

  สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
   การประหยัดต่อขนาด
   ประสิ ทธิภาพของปั จจัย
การควบคุมสิ นค้ าคงคลัง (Inventory control)
  การจัดการอย่างเป็ นระบบในเรื่ องเกี่ยวกับการได้มา มีไว้และจ่ายไปของ
  สิ นค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกิจการในปัจจุบนและ ั
  อนาคตได้
  การได้มาของสิ นค้า
     สิ นค้าที่ได้มาจากการซื้ อ
     สิ นค้าที่ได้มาจากการผลิตของกิจการ
   การจ่ายสิ นค้าไป
     ตอบสนองต่อภายในองค์กร
     ตอบสนองต่อภายนอกองค์กร
ระบบการควบคุมสิ นค้า
  วัตถุประสงค์การควบคุมสิ นค้า
   จานวนการสั่งซื้ อแต่ละครั้งหรื อแต่ละคราว
   ระยะเวลาการสั่งซื้ อแต่ละครั้ง
  ระบบการควบคุมมี 3 ระบบใหญ่
   ระบบจากัดจานวน (fixed order size)
   ระบบการจากัดเวลา (fixed order period)
   ระบบผสม (fixed system)
ระบบจากัดจานวน (fixed order size)
  การสังซื้อสิ นค้าแต่ละครั้งได้กาหนดจานวนที่จะสังซื้อไว้ในจานวนคงที่
     ่                     ่
                    ั่               ่ ั
  เท่ากันหมดทุกครั้ง แต่ระยะเวลาที่สงซื้อแต่ละครั้งไม่แน่นอน ขึ้นอยูกบ
  ความต้องการสิ นค้าในแต่ละช่วงเวลา
     inventory
                Lead Time = ช่วงเวลาล่วงหน้ า
                                      ่
                                จานวนการสังซื้อ
      Q
                                (Order Quantity)      R                                ่
                                ระดับที่จะสังซื้อ
                                (Reorder Point)
      0        L    T              time
inventory
        Lead Time = ช่วงเวลาล่วงหน้ า

                              ่
                        จานวนการสังซื้อ
  Q                      (Order Quantity)                                ่
                          ระดับที่จะสังซื้อ
  R                        (Reorder Point)

                          สินค้าสารอง
  S
                          (safety stock)

  0                           time
      L    T
 จานวนสิ นค้าคงคลังทั้งหมด = Q หน่วย
 จานวนสิ นค้าสารองขาดมือ = S หน่วย
 จานวนการสังซื้ อสิ นค้าในแต่ละครั้ง = Q - S หน่วย
       ่
 จานวนสิ นค้าสัญญาณเตือนการสังซื้ อ = R - S หน่วย
                 ่
 จานวนสิ นค้าที่จะถูกนาออกใช้หรื อขายก่อน = Q - R หน่ วย
ระบบการจากัดเวลา (fixed order period)
  เป็ นการควบคุมสิ นค้าโดยใช้ระยะเวลาเป็ นขอบเขตในการกาหนดการสิ่ งซื้อ
  ซึ่งจะกาหนดเวลาไว้ตายตัว แต่จานวนการสั่งซื้อแต่ละครั้งอาจไม่แน่นอน
          ่ ั
  ทั้งนี้ข้ ึนอยูกบความต้องการสิ นค้า
ระบบผสม (fixed system)
  เป็ นการนาหลักการควบคุมสิ นค้าคงคลัง โดยใช้จานวนและระยะเวลาเป็ น
  เกณฑ์กาหนดการสังซื้อสิ นค้าในแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็ น 2
           ่
  ลักษณะคือ
   การยึดหลักระบบจากัดจานวนเป็ นหลัก  ดังนั้นระยะเวลาซื้ อจะไม่แน่นอน
   การยึดหลักระบบจากัดเวลาเป็ นหลัก ดังนั้นจานวนการสั่งซื้ อจะไม่แน่นอน
จานวนการสังซื้ อที่ประหยัด (economic ordering quantity :
     ่
EOQ)
                      ้
  หลักการ การแสวงหาการสั่งซื้อสิ นค้าที่มีตนทุนต่าที่สุด
    ต้นทุนการสั่งซื้ อ (ordering cost) หรื อ ต้นทุนการได้มา (acquisition cost)
    ต้นทุนการครอบครองสิ นค้า (carrying cost)
    ต้นทุนสิ นค้า (factor product cost)
  การหาผลเฉลย
    วิธีเส้นกราฟ
    วิธีตาราง
    วิธีทางคณิ ตศาสตร์
ต้นทุนการสังซื้ อ (ordering cost) หรื อต้นทุนการได้มา
      ่
(Acquisition Cost) : OR
  หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะทาให้ได้สินค้าและบริ การจากผูผลิต(product)หรื อ
                                 ้
            ้
  ปัจจัยการผลิตจากผูขายปัจจัยการผลิต (supplier) อาทิ ค่าขนส่ ง ค่าจ้างแรงงาน
  พนักงานจัดซื้ อ ค่าเอกสาร ค่าติดต่อสื่ อสาร ค่าขนส่ งสิ นค้า               OR  f (Q)  ()
               Q  OR 
               Q  OR 
ต้นทุนการครอบครองสิ นค้า (Carrying Cost : CC)
  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาสิ นค้า ตลอดจนถึงค่าเสื่ อมราคาของ
  สิ นค้าด้วย อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าความเสี ยหายของคลังสิ นค้า ค่าพื้นที่ในการ
  วางสิ นค้า ค่าเสื่ อมราคาสิ นค้า

      CC  f (Q )  ( )
      Q  CC 
      Q  CC 
ต้นทุนสิ นค้า (factor product cost : FC )
  หมายถึง มูลค่าของปั จจัยการผลิตที่สั่งซื้ อมาทั้งหมด
               FC  f (Q )  ( )
               Q  FC 
               Q  FC 
ต้นทุนทั้งหมด(Total Cost : TC)
  หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสั่งซื้ อสิ นค้าตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายในการ
  เก็บรักษาภายในคลังสิ นค้า
              TC  f (Q)
              TC  OR  CC  FC
จานวนการสังซื้อ(Order Quantity : OQ
     ่
  จานวนของสิ นค้าที่สั่งซื้ อทั้งหมดในหนึ่ งครั้ง ซึ่ งจะขึ้นกับความต้องการสิ นค้า
  (Demand) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งปี

                  D
               OQ 
                  n

         n คือ จานวนครั้งของการสั่ งซื้อที่ต้องการ
ต้ นทุน
        ต้ นทุนทั้งหมด (TC)
          ต้ นทุนการครอบครอง (CC)
           ต้ นทุนการสั่ งซื้อ (OR)
0
     Q (EOQ)       จานวนการสั่ งซื้อ
ต้นทุนการครอบครองสิ นค้า (Carrying Cost : CC)
 ถ้ า    D
     OQ 
       n
    ้
 จะได้ตนทุนการครอบครองสิ นค้า
        (OQ) x(CCh )
     TCC 
           R

          ่
     R = ระดับทีจะสั่ งซื้อสิ นค้ า(Record Point)
ต้นทุนการสังซื้อ (ordering cost)
      ่

         OR h * n
      TOR 
          OQ
ดังนั้น การควบคุมคลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพ
                         ้
  การควบคุมคลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพจะต้องมีตนทุนคลังสิ นค้าต่าที่สุด (TC min)
               ณ TC(min) จะได้
      ต้ นทุนการครอบครอง เท่ ากับ ต้ นทุนการสั่ งซื้อสิ นค้ า
            TCC  TOR
            OQxCCh ORx(n)
               
             R    OQ
               ORx(n) x( R)
            OQ 
             2

                CCh
                 ORx(n) x( R )
            OQ 
                  CCh
จำนวนกำรสั่งซื้อ           50   100   200 หน่วย


      ่
จำนวนครั้งทีสั่งซื้อ         24    12    6 ครั้ง


จำนวนสินค้ำคงคลัง           25    50    10 หน่วย


ต้นทุนกำรสั่งซื้อต่อครั้ง     2,400   1,200   600 บำท


ต้นทุนในกำรครอบครองต่อครั้ง     150   300   600 บำท


ต้นทุนของสินค้ำคงคลังต่อครั้ง    2,550  1,500  1,200 บำท
                12,000.00  12,000  12,000
                14,550.00  13,500  13,200
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์
  เป้ าหมาย Min Cost

   TC  OR  FC  CC
   TC  f (Q)  h(Q)  g (Q)


             dTC d OR d FC d CC
   frist order            0
             dQ  dQ  dQ  dQ
             d 2TC d 2 OR d 2 FC d 2 CC
   sec ond order      2
                  2
                      2
                       
              dQ   dQ   dQ   dQ 2
ตัวอย่าง
    ั                  ั
  บริ ษทประมาณการยอดขายสิ นค้า X ของบริ ษททั้งปี เท่ากับ 100,000 ชิ้น
          ั
  อยากทราบว่าบริ ษทจะต้องจัดการคลังสิ นค้าอย่างไรในระยะเวลาหนึ่งปี จึง
  จะมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด โดยพบว่า
   ต้นทุนการสั่งซื้ อคิดเป็ นร้อยละ  0.5 ของราคาปั จจัยการผลิต
                                    ้
   คลังสิ นค้าสามารถเก็บสิ นค้าได้เต็มที่ 50,000 ชิ้นต่อเดือน โดยมีตนทุนต่อชิ้น
   เท่ากับร้อยละ 0.5 ของราคาปั จจัยการผลิต
                             ั
   Supplier สามารถตอบสนองปั จจัยการผลิตไม่ได้ทนที จึงต้องสารองปั จจัยการผลิต
   ไว้ร้อยละ 25 ของสิ นค้าที่สั่งซื้ อมา
   ราคาปั จจัยการผลิต X เท่ากับ 100 บาทต่อชิ้น
การบ้าน
  ถ้ากาหนดให้

          OR  250  2Qa  Qb2
                2


          FC  100  Qa Qb  Q  2Q    2
                          a
                               2
                               b

          CC  50  Qa  2Qb2
               2                       ้
  จงหาว่าจะสั่งซื้ อสิ นค้าอย่างไรจึงจะมีตนทุนคลังสิ นค้าต่าสุ ด โดยหาว่า CC , OR
  และ FC เท่ากับเท่าไร
                         ้
  ถ้าไม่มีการสั่งสิ นค้าเข้าคลังสิ นค้าเลยจะมีตนทุนเท่ากับ
  คลังสิ นค้านี้ บรรจุสินค้าได้เต็มที่เท่ากับเท่าไร

								
To top