Perincian Skema Pemarkahan PBS

Document Sample
Perincian Skema Pemarkahan PBS Powered By Docstoc
					Perincian Skema Pemarkahan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

       Kriteria    Markah            Pemerihalan

     1. Pengenalan /   2     Menulis tajuk dan abstrak secara ringkas dan tepat
     Tajuk dan
     Abstrak       1     Menulis tajuk sahaja

               2     Pernyataan objektif kajian jelas
     2. Objektif          Objektif kajian wajar
     Kajian
               1     Pernyataan objektif kajian kurang/tidak jelas
                     Objektif kajian kurang/tidak wajar
               6     Gambaran umum untuk aspek yang hendak dikaji sangat
                     jelas dan tepat
                     Penerangan tajuk sangat jelas , tepat dan mencerminkan
                     keaslian idea dan pemikiran berdasarkan fakta
     3. Latar      5     Gambaran umum untuk aspek yang hendak dikaji jelas
     belakang/           dan tepat
     lokasi kajian         Penerangan tajuk jelas, tepat dan mencerminkan idea
                     dan pemikiran yang logikal
               4     Gambaran umum untuk aspek yang hendak dikaji jelas
                     dan tepat
                     Penerangan tajuk jelas, tepat dan mengulangi idea dan
                     pemikiran yang sedia ada
               3     Gambaran umum untuk aspek yang hendak dikaji
                     kurang jelas dan kurang tepat
                     Hanya sebahagian penerangan tentang tajuk jelas dan
                     tepat tetapi mengulangi idea dan pemikiran yang sedia
                     ada
               1-2     Gambaran umum untuk aspek yang hendak dikaji tidak
                     jelas
                     Penerangan tajuk tidak jelas dan tidak mencerminkan
                     idea yang logik dan pemikiran yang logik
     4. Kaedah      7     Kaedah kajian tepat dan berkesan
     Kajian             Kaedah yang digunakan terancang teratur
               5-6     Kaedah kajian sesuai dan berkesan
                     Kaedah yang digunakan teratur
               3-4     Kaedah kajian kurang sesuai dan kurang berkesan
                     Kaedah yang digunakan kurang teratur
               1-2     Kaedah kajian tidak sesuai dan tidak berkesan
                     Kaedah yang digunakan tidak teratur
5. Dapatan Kajian dan Perbincangan

  Kriteria   Markah              Pemerihalan

 Susunan dan   9-10  Susunan dan kekemasan laporan yang sempurna, mengikut
 kekemasan        format yang dicadangkan sepenuhnya, susunan isi yang
  laporan        bersinambungan, dan amat bersih
          7-8  Susunan dan kekemasan laporan kurang menepati format yang
             dicadangkan, susunan isi kurang lancar, dan bersih
          5-6  Susunan dan kekemasan laporan kurang menepati format yang
             dicadangkan, susunan isi tidak lancar dan kurang bersih
          3-4  Susunan dan kekemasan laporan tidak menepati format yang
             dicadangkan, susunan tidak lancar dan kotor
          1-2  Susunan dan kekemasan laporan yang langsung tidak menepati
             format, susunan tidak lancar dan kotor
 Kecukupan,    13-15  Maklumat yang sangat mencukupi, terkini, tepat, dan amat
ketepatan, dan      bersesuaian dengan kehendak tugasan yang menyokong analisis
 kesesuaian       dan keputusan, dengan menyertakan sumber rujukan
 maklumat
         10-12  Maklumat yang mencukupi, terkini, tepat, dan bersesuaian
             dengan kehendak tugasan yang menyokong analisis dan
             keputusan, dengan menyertakan sumber rujukan
          7-9  Maklumat yang kurang mencukupi, tetapi bersesuaian dengan
             kehendak tugasan yang menyokong analisis dan keputusan,
             dengan menyertakan sumber rujukan
          4-6  Maklumat yang tidak mencukupi tetapi bersesuaian dengan
             kehendak tugasan yang menyokong analisis dan keputusan,
             dengan menyertakan sumber rujukan yang terhad
          1-3  Maklumat yang tidak mencukupi, dan kurang bersesuaian
             dengan kehendak tugasan yang menyokong analisis dan
             keputusan, dengan menyertakan sumber rujukan yang sangat
             terhad
 Analisis dan   13-15  Terbukti analisis dan pentafsiran terhadap tugasan adalah sangat
 pentafsiran       relevan, tepat, dan mencerminkan keaslian idea dan pemikiran
             berdasarkan fakta
         10-12  Terbukti analisis dan pentafsiran terhadap tugasan adalah
             relevan, tepat, dan mencerminkan idea dan pemikiran yang
             logikal.
          7-9  Terbukti sebahagian analisis dan pentafsiran terhadap tugasan
             adalah relevan, tepat, dan mengulangi idea dan pemikiran sedia
             ada
          4-6  Terbukti hanya sedikit analisis dan pentafsiran terhadap tugasan
             yang relevan, tepat, dan mencerminkan idea dan pemikiran sedia
             ada
          1-3  Terbukti analisis dan pentafsiran terhadap tugasan adalah tidak
             relevan, dan tidak mencerminkan idea dan pemikiran yang logik
5. Dapatan Kajian dan Perbincangan

  Kriteria  Markah               Pemerihalan

 Gaya dan    9-10  Gaya bahasa yang menepati laras yang betul, tatabahasa yang
  bahasa        sesuai, tiada kesalahan ejaan dan menyampaikan maksud penulis
             dengan jelas
         7-8  Gaya bahasa yang menepati laras yang betul, tatabahasa yang
             kurang sesuai, tiada kesalahan ejaan dan menyampaikan maksud
             penulis dengan jelas
         5-6  Gaya bahasa yang menepati laras yang betul, tatabahasa yang
             tidak sesuai, terdapat kesalahan ejaan dan menyampaikan maksud
             penulis dengan jelas
         3-4  Gaya bahasa yang menepati laras yang betul, tatabahasa yang
             tidak sesuai, banyak kesalahan ejaan dan tidak dapat
             menyampaikan maksud penulis dengan jelas
         1-2  Gaya bahasa yang tidak menepati laras, tatabahasa yang tidak
             sesuai, banyak kesalahan ejaan dan tidak dapat menyampaikan
             maksud penulis
6. Penutup    5-6      Menepati objektif kajian
Rumusan             Pandangan, ulasan, atau cadangan jelas
kajian dan
cadangan            Olahan dan penyampaian berkesan
         3-4      Kurang menepati objektif kajian
                Pandangan, ulasan, atau cadangan kurang jelas
                Olahan dan penyampaian kurang berkesan

         1-2      Tidak menepati objektif kajian
                Pandangan, ulasan, atau cadangan tidak jelas
                Olahan dan penyampaian tidak berkesan
  Kriteria  Markah             Pemerihalan
7. Rujukan   3     Lengkap dan sistematik mengikut Gaya Dewan
              Disusun mengikut abjad dan tahun penerbitan
              Tidak kurang daripada 5 bahan rujukan (buku, jurnal,
              majalah, dan sebagainya)
              Rujukan sesuai dan digunakan dalam penulisan
        2     Kurang lengkap dan tidak sistematik, tidak mengikut
              Gaya Dewan
              Tidak disusun mengikut abjad dan tahun penerbitan
              Kurang daripada 3 bahan rujukan (buku,jurnal, majalah,
              dan sebagainya
              Rujukan kurang sesuai dan kurang digunakan dalam
              penulisan
        1     Tidak lengkap dan tidak sistematik, tidak mengikut
              Gaya Dewan
              Tidak disusun mengikut abjad dan tahun penerbitan
              Tiada bahan rujukan (buku,jurnal, majalah, dan
              sebagainya
              Rujukan tidak sesuai dan kurang digunakan dalam
              penulisan
8. Lampiran   3     Lengkap dan sistematik
              Disusun mengikut keperluan kajian
              Lampiran yang bersesuaian dengan tajuk kajian
              penulisan
        2     Kurang lengkap dan sistematik
              Disusun mengikut keperluan kajian
              Lampiran yang kurang bersesuaian dengan tajuk kajian
              penulisan
        1     Tidak lengkap dan tidak sistematik
              Disusun tidak mengikut keperluan kajian
              Lampiran yang tidak bersesuaian dengan tajuk kajian
              penulisan
9. Pembentangan


  Kriteria    Markah                 Pemerihalan

                  Kesesuaian memulakan pembentangan
                  Ketepatan kandungan dengan kehendak tajuk
           2
                  Keberkesanan penyampaian
         (3-4 isi =
 Kerelevanan   2 markah)    Keupayaan membentangkan kandungan kajian mengikut
         (1-2 isi =    agihan
         1 markah)
                  Kesesuaian mengakhiri pembentangan dan menepati masa
                  Pertautan idea

           2      Ketepatan hujah dalam menjawab soalan
         (3-4 isi =
                  Keupayaan mempertahankan hujah
         2 markah)
 Soal jawab   (1-2 isi =    Keyakinan terhadap jawapan
         1 markah)
                  Keupayaan menjawab soalan secara kreatif
                  Keupayaan menjawab soalan secara spontan

                  Tatabahasa ayat
                  Kepelbagaian kosa kata
           2
         (3-4 isi =    Ketepatan dan kejelasan sebutan
  Bahasa     2 markah)    Kesesuaian intonasi
         (1-2 isi =
                  Keupayaan membentangkan kandungan kajian tanpa
         1 markah)
                  membaca keseluruhan teks
                  Kejelasan penyampian

                  Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
           2      Kecekapan penggunaan alat bantu
 Kreativiti
                  Kesesuaian teknik paparan bahan
                  Kreativiti

                  Kekemasan berpakaian
                  Kesopanan tutur kata
 Keterampilan     2
                  Keyakinan diri
                  Keupayaan menarik minat khalayak
 Kriteria             Pemerihalan             Markah  Markah
                                         penuh
10. Kemahiran   Mencerap, mengukur dan mengumpul            1
Manipulatif    Memerhati, menemubual dan merekod            1
         Memproses data dan maklumat               1
                                          5
         Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk     1
         grafik
         Kemahiran menggunakan ICT                1
11. Kemahiran   Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan,
Insaniah     mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan,   1
         dan, kemahiran memimpin
         Kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja
         yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan     1
         masalah
                                          6
         Kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan
                                     1
         kualitatif, kreatif, dan inovatif
         Menyedari dan menghargai tentang kepentingan alam    1
         sekitar
         Menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan
         beretika                        1
         Meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi       1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:71
posted:6/27/2012
language:Malay
pages:6