STIFTELSEN SVEN JERRINGS FOND by T178r0a

VIEWS: 4 PAGES: 2

									Kansli:
Stiftelsen Sven Jerrings Fond
Box 12851
112 98 Stockholm
Tel: 08-91 10 01
Hemsida: www.jerringfonden.org
Email:  info@jerringfonden.org   Jerringfonden har till ändamål att främja i Sverige boende fysiskt och/eller
       psykiskt missgynnade barns vård, fostran och utbildning.


       PM med särskilda anvisningar för sökande av
         Fortbildningsstipendium för personal

 Jerringfonden lämnar bidrag till kortare fortbildning, specialstudier, konferens-
   och studieresor för personer som arbetar med fysiskt och/eller psykiskt
  missgynnade barn inom sjukvård, omsorg eller skola. Fortbildningen skall
         vara relevant för sökandes verksamhetsområde.ALLMÄNNA KRAV
    Stipendium beviljas endast till individuella sökande.
    Stipendium beviljas endast för fortbildning som påbörjas efter den 1 maj
    ansökningsåret.
   Stipendium beviljas inte till grundläggande yrkesutbildning, universitets-/
    högskolestudier eller motsvarande.
   Stipendium beviljas maximalt till fyra personer från samma arbetsplats.
    Obs! Om fler än fyra personer från samma arbetsplats avser att ansöka om
    Fortbildningsstipendium, åligger det vederbörande chef att prioritera vilka
    fyra personer som slutligen inkommer med ansökan.
   Program för den sökta fortbildningen skall bifogas ansökan.


ANSÖKAN
    Ansökan kan endast ske på fondens särskilda ansökningsblankett.
    Blanketten laddas ner från fondens hemsida www.jerringfonden.org.
    Ansökningsblanketten skickas per post, i ett exemplar, till fondens kansli,
    adress: Jerringfonden, Box 12851, 112 98 Stockholm.
    Ansökan skall vara fondens kansli tillhanda senast den 1 februari.
    Ansökningar inkomna efter den 1 februari beaktas inte.
    Ansökan skall vara fullständig, dvs blankettens samtliga fält skall vara ifyllda
    samt innehålla relevanta underskrifter. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.

                       1
SÄRSKILDA VILLKOR
    Bidrag lämnas inte för traktamenten, vikariekostnad, inkomstbortfall eller
    ökade levnadsomkostnader.
    Bidrag, som inte kan användas till det ändamål som styrelsen vid beviljandet
    anger, skall återbetalas. Efter skriftlig ansökan kan styrelsen, om särskilda skäl
    finnes, medge rätt till annan användning av tilldelat belopp.
    Styrelsen förväntar sig att stipendiat delar med sig av vunna erfarenheter på sin
    arbetsplats.
   En redogörelse över vunna resultat skall insändas till stiftelsen inom tre månader
    efter det att fortbildningen/studieresan genomförts.UTDELNING
    Beslut om beviljande eller avslag av Fortbildningsstipendium fattas av
    styrelsen vid möte i månadsskiftet mars/april. Skriftligt besked meddelas
    senast den 15 april.Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter, dvs information som direkt eller indirekt kan hänföras till den sökande,
behandlas av Jerringfonden enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) för att underlätta fondens
handläggning av ansökan. Det innebär att personuppgifter som den sökande lämnar i sin ansökan
eller som senare ges in till fonden kommer att databehandlas. Så kommer också att ske med
fondens kommande beslut och andra åtgärder i ärendet.
Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom att ytterligare uppgifter inhämtas från
privata eller offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person-
och adressregister, SPAR.
Jerringfonden är personuppgiftsansvarig enligt lagen men kommer att lämna ut uppgifterna till
SEB Enskilda Banken, som för fondens räkning administrerar utbetalning av beviljade medel.
Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till myndighet enligt gällande lagstiftning.
Om Du önskar mer information om vilka personuppgifter om Dig som Jerringfonden eller dess
biträde behandlar kan Du skicka en skriftlig – av Dig egenhändigt undertecknad – begäran härom
till fonden. Dit skriver Du också om Du vill begära rättelse av en felaktig eller ofullständig
personuppgift.


Välkommen med Din ansökan!

Jerringfondens styrelse
                         2

								
To top