Standard search engine optimization by 56K74R

VIEWS: 10 PAGES: 55

									                        -ร่าง-
                ประกาศการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างดาเนินโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ท่าของ ททท.
    ให้เป็ นเว็บ Travel Portal 2.0 www.tourismthailand.org ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้ างดาเนินโครงการปรั บปรุงฐานข้ อมู ลและพั ฒนาเว็บไซต์ท่าของ
ททท. ให้ เป็ นเว็บ Travel Portal 2.0 www.tourismthailand.org ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายในวงเงิน 40,000,000.00 บาท
   ิ
(สี่ สบล้ านบาทถ้ วน)
          ผู้เสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          1. เ ป ็ น น ิต ิบ ุค ค ล ที ่ จ ด ท ะ เ บ ีย น จ ัด ตั ้ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย
และมีอาชีพรับจ้ างงานที่ ประกวดราคาจ้ างในครั้งนี้
                   ี่                 ิ
          2. ไม่เป็ นผู้ทถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่ อผู้ท้ งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่ อแล้ ว
        ี่                                ิ
หรือไม่เป็ นผู้ทได้ รับผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่ นเป็ นผู้ท้ งงานตามระเบียบของทางราชการ
          3. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่ วมกัน กับ ผู้ เสนอราคารายอื่น และ/หรื อต้ องไม่เป็ น
ผู้ ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน ระหว่า งผู้ เ สนอราคากับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ณ
ว ัน ป ร ะ ก า ศ ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ้ า ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
          4. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสั่งให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          5. มี ผ ล ง า น ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อมู ล โดยเป็ นผลงานที่ เป็ นคู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ
ห น่ ว ย ง า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนภายในประเทศและเป็ นผลงานภายใต้ สั ญ ญาเดี ย วที่ มี มู ล ค่ า ไม่ ต่ า กว่ า
5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 บ า ท ( ห้ า ล้ า น บ า ท ถ้ ว น )
แ ล ะ ผ ล ง า น นั้ น จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ม อ บ เ ส ร็ จ สิ้ น แ ล้ ว ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม่ เ กิ น 5 ปี ที่ ผ่ า น ม า
นับถึงวันยื่ นเอกสารประกวดราคาจ้ าง
          6                                                   .
          กรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นกิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อ
1.ถึงข้ อ 5 ของประกาศฉบับนี้ และดาเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้
                                          /6.1 กรณี…
                        -2-

           6.1
กรณีเป็ นกิจการร่วมค้ าที่ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่จะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ กา
หนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานด้ านการวิเคราะห์
ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อมู ล ฯ กิ จ การร่ ว มค้ าดั ง กล่ า วสามารถน าผลงานด้ านการวิ เ คราะห์
ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ฯ ของผู้ ที่ เข้ า ร่ ว มค้ า มาใช้ แสดงเป็ นผลงานด้ า นการวิ เ คราะห์
ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ ของกิจการร่วมค้ าที่ เข้ าประกวดราคาได้
           6.2 กรณีเป็ นกิจการร่วมค้ าที่ ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้ าร่วมค้ าทุกราย
จะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา
         ี่ ิ                               ั
เว้ นแต่ในกรณีทกจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกษรกาหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่ว
มค้ ารายใดรายหนึ่ งเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับ ททท. และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้ อมซองประกวดราคา กิจการร่วมค้ านั้นสามารถใช้ ผลงานด้ านการวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ ของผู้ร่วมค้ าหลักรายเดียว เป็ นผลงานด้ านการวิเคราะห์
                             ื่
ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ ของกิจการร่วมค้ าที่ ยนเสนอราคาได้
        ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่ งานจัดจ้ าง กองบริหารจัดซื้อจัดจ้ าง ชั้น 5 ททท. เลขที่ 1600
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 0 2250 5500
ต่อ 2575-80.
ตั้งแต่วันที่             ถึงวันที่               .ในวันและเวลาราชการ
        กาหนดการชี้แจงเกี่ ยวกับรายละเอียดการจ้ างในวันที่                  .
ระหว่างเวลา     น. ถึงเวลา        น. ณ ห้ องประชุม                    .
ททท. เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
        กาหนดการยื่ นเอกสารประกวดราคา
ในวัน ที่               .ระหว่างเวลา      น. ถึงเวลา           น. ณ
ห้ องประชุม               .
ททท. เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
                                     /กาหนด...
                       -3-

                     ี
         กาหนดวันเสนอราคาด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่        .
เริ่ มตั้งแต่เวลา     น. ถึงเวลา      น. ณ                 .
                                           .
โทรศัพท์หมายเลข                        .

                   ประกาศ ณ วันที่                 .
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบจ.    / 2552 ..
    การจ้างดาเนินโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ท่าของ ททท.
        ให้เป็ นเว็บ Travel Portal 2.0 www.tourismthailand.org
            ตามประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
           ลงวันที่                  .

            -------------------------------

         การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้ างดาเนินโครงการปรั บปรุงฐานข้ อมู ลและพั ฒนาเว็บไซต์ท่าของ
ททท. ให้ เป็ นเว็บ Travel Portal 2.0 www.tourismthailand.org ด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                   ี
โดยมีข้อแนะนาและข้ อกาหนด ดังต่อไปนี้

        1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          1.1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
          1.2 แบบใบยื่ นข้ อเสนอการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                   ี
          1.3 หนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
                   ้
          1.4 แบบหนังสือคาประกัน
            (1) หลักประกันซอง
            (2) หลักประกันสัญญา
            (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า
          1.5 แบบบัญชีเอกสาร
            (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
            (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
        2. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
            2.1 เป็ นนิติบุคคลที่ จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย
และมีอาชีพรับจ้ างงานที่ ประกวดราคาจ้ างในครั้งนี้
            2.2
      ี่
ไม่เป็ นผู้ทถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่ อผู้ท้ ิ งงานของทางราชการและได้ แจ้ ง เวียนชื่ อแล้ ว
        ี่                            ิ
หรือไม่เป็ นผู้ทได้ รับผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่ นเป็ นผู้ท้ งงานตามระเบียบของทางราชกา
ร
            2.3 ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่ น และ/หรือต้ องไม่เป็ น
ผู้ ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน ระหว่า งผู้ เ สนอราคากับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ณ
ว ัน ป ร ะ ก า ศ ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ้ า ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
                                             /2.4 ไม่เป็ น…
                           -2-

             2.4 ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสั่งให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             2 . 5 มี ผ ล ง า น ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อมู ล โดยเป็ น ผลงานที่ เป็ น คู ่ส ัญ ญาโดยตรงกับ ส่ว นราชการ
ห น่ ว ย ง า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนภายในประเทศและเป็ นผลงานภายใต้ สั ญ ญาเดี ย วที่ มี มู ล ค่ า ไม่ ต่ า กว่ า
5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 บ า ท ( ห้ า ล้ า น บ า ท ถ้ ว น )
แ ล ะ ผ ล ง า น นั้ น จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ม อ บ เ ส ร็ จ สิ้ น แ ล้ ว ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม่ เ กิ น 5 ปี ที่ ผ่ า น ม า
นับถึงวันยื่ นเอกสารประกวดราคาจ้ าง
             2                                               .6
กรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นกิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อ 2.1 ถึงข้ อ 2.5
                        ี
ของเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ และดาเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้
                2           .           6            .           1
    ิ
กรณีกจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่จะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไ
ว้ ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานด้ านการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ
กิ จ การร่ วมค้ า ดั งกล่ า วสามารถน าผลงานด้ า นการวิ เ คราะห์ ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ฯ
ของผู้ ที่ เข้ า ร่ ว มค้ า มาใช้ แสดงเป็ นผลงานด้ า นการวิ เ คราะห์ ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อมู ล ฯ
ของกิจการร่วมค้ าที่ เข้ าประกวดราคาได้
                2.6.2 กรณี เ ป็ นกิ จ การร่ ว มค้ า ที่ ไม่ ไ ด้ จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลใหม่
นิ ติ บุ ค ค ล แ ต่ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล ที่ เ ข้ า ร่ ว ม ค้ า ทุ ก ร า ย
จ ะ ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
           ี่ ิ                                  ั
เว้ นแต่ในกรณีทกจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกษรกาหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่ว
ม ค้ า ร า ย ใ ด ร า ย ห นึ่ ง เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก ใ น ก า ร เ ข้ า เ ส น อ ร า ค า กั บ ท ท ท .
แ ล ะ แ ส ด ง ห ลั ก ฐ า น ดั ง ก ล่ า ว ม า พ ร้ อ ม ซ อ ง ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
กิ จ การร่ ว มค้ านั้ นสามารถใช้ ผลงานด้ านการวิ เ คราะห์ ออกแบบและ พั ฒ นาฐานข้ อมู ล ฯ
ของผู้ ร่ วมค้ า หลั ก รายเดียว     เป็ นผลงานด้ า นการวิ เคราะห์ ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อมู ล ฯ
             ื่
ของกิจการร่วมค้ าที่ ยนเสนอราคาได้

        3. กาหนดการชี้ แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
         กาหนดการชี้แจงเกี่ ยวกับรายละเอียดการจ้ าง ในวันที่                       .
ระหว่างเวลา     น. ถึงเวลา      น. ณ ห้ องประชุม                            .
ททท. เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
         ผู้เสนอราคาที่ ไม่ได้ เข้ ารับฟังคาชี้ แจงเกี่ ยวกับรายละเอียดตามวัน เวลาที่กาหนด
จะนาเหตุดังกล่าวมาอ้ างเพื่ อประโยชน์ในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้ไม่ได้
                                          /4. หลักฐาน…

                           -3-

         4. หลักฐานการเสนอราคา
           ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่วน คือ
           4.1
ในกรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่วนจากัดให้ ผ้ ูมีอานาจทานิติกรรมลงลายมือชื่ อ
พร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) รับรองความถูกต้ องของสาเนาเอกสารทุกแผ่น ดังนี้
             ส่วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ชุด
             (2) สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
       ื่                     ี่
นับถึงวันที่ ยนหลักฐาน) 1 ชุด พร้ อมรายละเอียดวัตถุทประสงค์
             (3) บัญชีรายชื่ อหุ้นส่วนผู้จัดการ 1 ชุด (ถ้ ามี)
             (4) บัญชีรายชื่ อผู้มีอานาจควบคุม 1 ชุด (ถ้ ามี)
             (5) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม 1 ชุด
(เฉพาะผู้ประกอบการที่ ไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ่ ม)
             (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้ อ 1.5 (1)
             ส่วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้
            (1) ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค ประกอบด้ วย
             - เอกสารเปรียบเทียบข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ เสนอกับข้ อกาหนด
                ทางเทคนิคของ ททท. ตามบทที่ 2 ส่วนที่ 1
 -               รายละเอียดการออกแบบและการพัฒนาระบบสาธิต
            (2) ข้ อเสนอด้ านคุณวุฒิ ประกอบด้ วย
                                     ี่
             - เอกสารเปรียบเทียบข้ อกาหนดด้ านคุณวุฒิทเสนอกับข้ อกาหนด
                ด้ านคุณวุฒิของ ททท. ตามบทที่ 3 ส่วนที่ 1
 -               สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์แต่ละด้ าน ตามข้ อกาหนดคุณวุฒิ
บทที่ 3 ส่วนที่ 1
                                   ี
            (3) ใบยื่ นข้ อเสนอการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้ อ 1.2
                                     ี
            (4) หนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้ อ 1.3
            (5) หลักประกันซองตามข้ อ 6.
            (6) สาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาสัญญา ตามข้ อ 2.5 1 ชุด
                                  /(7) หนังสือ…
                      -4-

             (7)
                                ี่
หนังสือมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีทมอบอานาจให้ บุคคลใด ๆ
เป็ นผู้ลงนามในเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเป็ นผู้เสนอราคาแทน
พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
             (8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้ อ 1.5 (2)
           4.2 ในกรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
     ี
ให้ ผ้ ูมอานาจทานิติกรรม ลงลายมือชื่ อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี)
รับรองความถูกต้ องของสาเนาเอกสารทุกแผ่น ดังนี้
             ส่วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ชุด
             (2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 1 ชุด
             (3) สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
       ื่                     ี่
นับถึงวันที่ ยนหลักฐาน) 1 ชุด พร้ อมรายละเอียดวัตถุทประสงค์
             (4) บัญชีรายชื่ อผู้มีอานาจควบคุม 1 ชุด (ถ้ ามี)
             (5) บัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ชุด (ถ้ ามี)
             (6) สาเนาบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น 1 ชุด
            (7) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ม 1 ชุด
(เฉพาะผู้ประกอบการที่ ไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษีมูลค่าเพิ่ ม)
            (8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้ อ 1.5 (1)
             ส่วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้
            (1) ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค ประกอบด้ วย
             - เอกสารเปรียบเทียบข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ เสนอกับข้ อกาหนด
                 ทางเทคนิคของ ททท. ตามบทที่ 2 ส่วนที่ 1
 -                รายละเอียดการออกแบบและการพัฒนาระบบสาธิต
            (2) ข้ อเสนอด้ านคุณวุฒิ ประกอบด้ วย
                                      ี่
             - เอกสารเปรียบเทียบข้ อกาหนดด้ านคุณวุฒิทเสนอกับข้ อกาหนด
                 ด้ านคุณวุฒิของ ททท. ตามบทที่ 3 ส่วนที่ 1
 -                สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์แต่ละด้ าน ตามข้ อกาหนดคุณวุฒิ
บทที่ 3 ส่วนที่ 1
                                    ี
            (3) ใบยื่ นข้ อเสนอการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้ อ 1.2
            (4)
                        ี
หนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อ 1.3
                                        /(5) หลักประกัน...
                         -5-

             (5) หลักประกันซองตามข้ อ 6.
             (6) สาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาสัญญาตามข้ อ 2.5 1 ชุด
             (7)
                                 ี่
หนังสือมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีทมอบอานาจให้ บุคคลใด ๆ
เป็ นผู้ลงนามในเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเป็ นผู้เสนอราคาแทน พร้ อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
             (8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้ อ 1.5 (2)
            4.3 ในกรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
ให้ ผ้ ูมีอานาจทานิติกรรมลงลายมือชื่ อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี)
รับรองความถูกต้ องของสาเนาเอกสารทุกแผ่น ดังนี้
             ส่วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) สาเนาสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้ า
             (2) เอกสารของผู้ ร่ ว มค้ า แต่ล ะฝ่ ายตามที่ระบุไ ว้ ใ นส่ว นที่ 1 ของ 4.1
แ      ล    ะ    /     ห      ร    ือ         4     .   2
กรณี ผ้ ู ร่ ว มค้ า เป็ นบุ ค คลธรรมดาให้ ยื่ นส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนและส าเนาทะเบี ย น บ้ า น
ถ้ าเป็ นบุคคลธรรมดาที่ มิใช่สัญชาติไทยให้ ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง
                (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้ อ 1.5 (1)
                 ส่วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                 (1) ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค ประกอบด้ วย
                 - เอกสารเปรียบเทียบข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ เสนอกับข้ อกาหนด
                     ทางเทคนิคของ ททท. ตามบทที่ 2 ส่วนที่ 1
  -                   รายละเอียดการออกแบบและการพัฒนาระบบสาธิต
                 (2) ข้ อเสนอด้ านคุณวุฒิ ประกอบด้ วย
                                          ี่
                 - เอกสารเปรียบเทียบข้ อกาหนดด้ านคุณวุฒิทเสนอกับข้ อกาหนด
                     ด้ านคุณวุฒิของ ททท. ตามบทที่ 3 ส่วนที่ 1
  -                   สาเนาหนังสือรับรองประสบการณ์แต่ละด้ าน ตามข้ อกาหนดคุณวุฒิ
บทที่ 3 ส่วนที่ 1
                                       ี
                 (3) ใบยื่ นข้ อเสนอการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้ อ 1.2
                 (4)
                            ี
หนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อ 1.3
                                         /(5) หลักประกัน...

                         - 6-

             (5) หลักประกันซองตามข้ อ 6.
             (6) สาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาสัญญาตามข้ อ 2.5 1 ชุด
             (7)
                            ี่
หนังสือมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีทมอบอานาจให้ บุคคลใด ๆ
เป็ นผู้ลงนามในเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเป็ นผู้เสนอราคาแทน
พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
             (8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้ อ 1.5 (2)

         5. การเสนอราคา
            5.1
ผู้เสนอราคาต้ องยื่ นข้ อเสนอตามแบบที่ กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิกส์น้ ี โดยไม่มีเงื่ อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
ลงลายมือชื่ อของผู้เสนอราคาให้ ชัดเจน
            5.2 ผู้ เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาด าเนิ น การตามสัญ ญาที่ จะจ้ างให้
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น     270       วั น นั บ ถั ด จ า ก วั น ล ง น า ม ใ น สั ญ ญ า จ้ า ง
ดังมีรายละเอียดการส่งมอบงานตามขอบเขตของงาน (TOR) แนบท้ าย
            5.3
                     ี
ก่อนยื่ นเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ้ ูเสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดแล
ะขอบเขตของงาน (TOR) ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่ อ นที่ จะตกลงยื่ นข้ อเสนอตามเงื่ อนไขในเอก
สารประกวดราคาจ้ า งด้ วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                          ี
             5.4 ผู้เสนอราคาจะต้ องยื่ นเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยจ่ า หน้ าซองถึ ง “ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธี การทางอิ เล็กทรอนิกส์
เลขที่ กบจ. / 2552 ” ยื่ นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่                        .
ระหว่างเวลา          น. ถึง        น. ณ ห้ องประชุม                   .
ททท. เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้ อมรับ
หลักฐานการยื่ นเอกสารประกวดราคา
                              ี
เมื่ อพ้ นกาหนดเวลายื่ นเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่ มเติมโดยเด็ดขาด
             คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็ นผู้เสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่ น หรือเป็ นผู้มีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
                                          /ด้ วยวิธ…
                                              ี

                         -7-

ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้ อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาข้ อ 4 และ
ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคตามเกณฑ์ที่ ททท. กาหนด
และแจ้ งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
     ี ื่
หรือวิธอนใดที่ มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ ว

             หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่ มีการเสนอร
าคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผ้ ูเสนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อผู้ เ สนอราคารายนั้ น ออกจากการเป็ นผู้ เ สนอราคา และ ททท .
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้ท้ งงาน     ิ
                 ผู้เสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้ น
เพราะเหตุเป็ นผู้เสนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่ น
หรือเป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
                      ี
วันประกาศประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ เป็ นผู้ เสนอราคา ที่ กระท าการอั น เป็ นการขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ นธรรม
แล ะ เป็ น ผู้ เส น อร า ค า ที่ ไม่ ผ่ านการตร ว จ สอ บ เ อก ส าร ห ลั กฐ า นก า ร เส น อร า ค า ข้ อ 4
แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ข้ อ เ ส น อ ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค ต า ม ที่ ท ท ท . ก า ห น ด
อ า จ อุ ท ธ ร ณ์ ค า สั่ ง ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ ผู้ ว่ า ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ภ า ย ใ น 3
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าการการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย ให้ ถือเป็ นที่ สด          ุ
                 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้ าง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้ อขัดข้ องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่ กาหนดไว้ คณ
ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ ะ สั่ ง พั ก ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ส น อ ร า ค า
โดยมิให้ ผ้ ูแทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่ น และเมื่ อแก้ ไขข้ อขัดข้ องแล้ ว
จะให้ ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป
จากขั้นตอนที่ ค้ างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยังเหลือก่อ นจะสั่งพั กกระบวนการเสนอราคา
แ ต่ ต้ อ ง สิ้ น สุ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ส น อ ร า ค า ภ า ย ใ น วั น เ ดี ย ว กั น
เว้ นแต่ ค ณะกรรมการประกวดราคาเห็น ว่ า กระบวนการเสนอราคาจะไม่ แ ล้ วเสร็ จ ได้ โดยง่ า ย
ห รื อ ข้ อ ขั ด ข้ อ ง ไ ม่ อ า จ แ ก้ ไ ข ไ ด้
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ ง ยกเลิ ก กระบวนการเสนอราคา และก าหนดวั น
เ ว ล า แ ล ะ ส ถ า น ที่ เ พื่ อ เ ริ่ ม ต้ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ส น อ ร า ค า ใ ห ม่
           ิ
โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูมีสทธิเสนอราคาทุกรายที่ อยู่ในสถานที่ น้ันทราบ
                 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ
ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่ อให้ การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สงสุดต่อ ททท.          ู
                     ิ
          5.5 ผู้เสนอราคาที่ มีสทธิได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าเสนอราคาจะต้ องปฏิบัติ ดังนี้
            (                   1                  )
                                      ี
ผู้เสนอราคาจะต้ องลงนามในหนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์

                                                 /(2) ราคา…
                            -8-
                (2)
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องเริ่ มต้ นที่
                   ิ
40,000,000.00 บาท (สี่ สบล้ านบาทถ้ วน)
                (3) ราคาที่ เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ
(ถ้ ามี) รวมค่าใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ ด้วยแล้ ว
                (                     4                    )
                         ี                 ่
ราคาที่ เสนอในการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องตากว่าราคาสูงสุดในการประ
กวดราคาฯ
                (5) ห้ ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคาฯ
เ ส ร็ จ สิ้ น แ ล้ ว จ ะ ต้ อ ง ยื น ยั น ร า ค า ต่ อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ต ล า ด ก ล า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ราคาที่ ยืนยันจะต้ องตรงกับราคาที่ เสนอหลังสุด
               (6) ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า                 วัน
นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาที่ ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
                (7) ผู้เสนอราคาที่เข้ า ร่ วมประกวดราคาฯ จะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่า ย
ในการให้ บริ การเสนอราคา และค่ าใช้ จ่ ายเดินทางของผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้ งให้ ทราบในวันเสนอราคา

          6. หลักประกันซอง
              ผู้เสนอราคาจะต้ องวางหลักประกันซองพร้ อมกับการยื่ นซองเอกสารทางด้ านเทคนิค
จานวน 2,000,000.00 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) โดยหลักประกันซองจะต้ องมีระยะเวลา
     ้
การคาประกัน ตั้ ง แต่ วั น ยื่ นเอกสารประกวดราคาครอบคลุ ม ไปจนถึ ง วั น สิ้ นสุ ด การยื น ราคา
(                                                   )
โดยหลักประกันให้ ใช้ อย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
              (1) เงินสด
              (2) เช็คที่ ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้ แก่ ททท.
             ี่
ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ ทใช้ เช็คนั้นยื่ นต่อเจ้ าหน้ าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของ ททท.
                       ้
              (3) หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ
            ้
ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้ อ 1.4 (1)

                                              /(4) หนังสือ…                           -9-
                   ้
           (4) หนังสือคาประกันของบริษัทเงินทุน
                ี่
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทได้ รับอนุ ญาตให้ ประกอบกิจการเงิน ทุน เพื่ อการพาณิชย์
           ้
และประกอบธุรกิจคาประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่ อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ
                  ้
โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้ อ 1.4 (1)
           (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

            หลักประกันซองตามข้ อนี้ ททท. จะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
            1. ททท.
                ้
จะคืนให้ ผ้ ูเสนอราคาหรือผู้คาประกันหลังจากได้ พิจารณาในเบื้องต้ นเรียบร้ อยแล้ ว
เว้ นแต่ผ้ ูเสนอราคารายที่ ได้ ผ่านการคัดเลือกจะคืนให้ ต่อเมื่ อได้ ทาสัญญา
หรือเมื่ อผู้เสนอราคาได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ
จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย
                          ิ
           2. ททท. จะยึดไว้ เมื่ อผู้มีสทธิเสนอราคากระทาการ ดังนี้
             (1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน เพื่ อเข้ าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ ทกาหนด ี่
             (2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ มาลงทะเบียนแล้ วไม่ LOG IN เข้ าสู่ระบบ
             (3) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ ว
แต่ไม่มีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่ อนไขที่ กาหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า
หรือเท่ากับราคาเริ่ มต้ นการประมูล
             (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่ อในแบบ บก.008
แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
          7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
            7.1 ในการประกวดราคา จ้ างด้ วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น้ ี ททท .
จะพิจารณาตัดสินด้ วยราคารวม
            7 . 2 ห า ก ผู้ เ ส น อ ร า ค า ร า ย ใ ด มี คุ ณ ส ม บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ข้ อ 2
ห รื อ ยื่ น ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ ส น อ ร า ค า ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ห รื อ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ข้ อ 4
หรื อ ยื่ นเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ถู ก ต้ องตามข้ อ 5 แล้ ว
คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่ รั บ พิ จ า รณาข้ อเสนอของ                  ผู้ เสนอราคารายนั้ น
เ ว้ น แ ต่ เ ป็ น ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ห รื อ ผิ ด ห ล ง เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย
                                    ี
หรือผิดพลาดไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ มิใช่ส
                 ี่
าระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ ททท. เท่านั้น
          7 . 3 ท ท ท . ส ง ว น สิ ท ธิ ไ ม่ พิ จ า ร ณ า ร า ค า ข อ ง ผู้ เ ส น อ ร า ค า
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                                       /(1) ไม่ปรากฏ…

                         - 10 -

               ( 1 ) ไ ม ่ป ร า ก ฏ ชื ่ อ ผู ้ เ ส น อ ร า ค า ร า ย นั ้ น
ใ น บ ัญ ช ีผู ้ ร ับ เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ้ า ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
                               ี
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ททท.
               (                     2                  )
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทร
      ี่
อนิกส์ทเป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรียบเสียเปรียบแก่ผ้ ูเสนอราคารายอื่ น
            7.4 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
                                     ิ
หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือ ททท. มีสทธิให้ ผ้ ูเสนอราคา ชี้แจงข้ อเท็จจริง
ส ภ า พ ฐ า น ะ ห รื อ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง อื่ น ใ ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ เ ส น อ ร า ค า ไ ด้ ท ท ท .
   ิ ี่
มีสทธิทจะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้ อง
                          ี่        ่
            7.5 ททท. ทรงไว้ ซึ่งสิทธิทจะไม่รับราคาตาสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด
หรือราคาที่ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจานวน
หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด
                         ี
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ของ ททท. เป็ นสาคัญ
และให้ ถือว่าการตัดสินของ ททท.เป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้ องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
                             ี
ททท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
                  ิ
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ท้ งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผู้เสนอราคา
                 ็           ี่
ที่ ได้ รับการคัดเลือกหรือไม่กตาม หากมีเหตุทเชื่ อได้ ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่ นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
              ในกรณีผ้ ูเสนอราคาที่ เสนอราคาตาสุด ่
         ่
เสนอราคาตาจนคาดหมายได้ ว่าไม่อาจดาเนินงานตามเอกสารการประกวดราคาฯ ฉบับนี้ได้
คณะกรรมการประกวดราคาจะให้ ผ้ ูเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ ทาให้ เชื่ อถือได้ ว่าผู้เ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามเอกสารการประกวดรา
                                 ิ ี่
คาฯให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่ รับฟังได้ ททท. มีสทธิทจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
           7.6
       ี่
ในกรณีทปรากฏข้ อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้เสนอราคาที่ มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้เสนอราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่ น หรือเป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็ นผู้เสนอราคา
ที่ ก ร ะ ท า ก า ร อั น เ ป็ น ก า ร ขั ด ข ว า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น ร า ค า อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม ท ท ท .
มี อ า น า จ ที่ จ ะ ตั ด ร า ย ชื่ อ ผู้ เ ส น อ ราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บการคั ดเลื อกดั งกล่ าว และ ททท .
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็ นผู้ท้ งงาน   ิ

                                             /8. การทา...

                          - 11 -

           8. การทาสัญญาจ้าง
                    ี่                ี
             8.1 ในกรณีทผ้ ูชนะการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง)
สามารถส่งมอบงานได้ ครบถ้ วนภายใน 5 วันทาการของ ททท. นับแต่วันถัดจากวันที่ ทาข้ อตกลงจ้ าง
ททท. อาจจะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาก็ได้
                                   ี
             8.2 ในกรณีผ้ ูชนะการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง)
ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ครบถ้ วนภายใน 5 วันทาการของ ททท. หรือ ททท.
เห็นว่ าไม่ควรจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือตามข้ อ 8.1
                   ี
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง)จะต้ องทาสัญญาจ้ างกับ ททท.
ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ ได้ รับแจ้ งและจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ 5 (ห้ า)
                        ี
ของราคาค่าจ้ างที่ ประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ ททท.
ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
               (1) เงินสด
                                                ี่
               (2) เช็คที่ ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ให้ แก่ ททท. โดยเป็ นเช็คลงวันที่ ทใช้ เช็คนั้น
ยื่ นต่อเจ้ าหน้ าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของ ททท.
                       ้
               (3) หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ
  ้
คาประกัน ดังระบุในข้ อ 1.4 (2)
               (4)
       ้
หนังสือคาประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงิน
                         ้
ทุนเพื่ อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคาประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่ อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ
                     ้
โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือคาประกันดังระบุในข้ อ 1.4 (2)
               (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
                ห ลั ก ป ร ะ กั น สั ญ ญ า ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น
จะมี ผลบั งคั บ และถู ก ยึ ดไว้ ต ลอดระยะเวลาของสั ญ ญา และ ททท. จะคื น ให้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี้ ย
เมื่ อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้ วนและ พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาแล้ ว
                                                    /9. อัตรา...                            - 12 -

            9. อัตราค่าปรับ
              ใ น ก ร ณี ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส่ ง ม อ บ ง า น จ้ า ง ไ ด้ ต า ม ก า ห น ด เ ว ล า
หรื อส่ งมอบ งานจ้ างไม่ ถู กต้ อ งคร บ ถ้ วนต ามสั ญ ญ าหรื อข้ อต กลงเ ป็ นหนั งสื อ ท ทท .
จะปรั บ เป็ นรายวั น ในอั ต ราร้ อยละ 0.01           (ศู น ย์ จุ ด ศู น ย์ ห นึ่ ง) ของราคาค่ า จ้ างทั้ ง หมด
แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ต่ า ก ว่ า วั น ล ะ 2 0 0 . 0 0              บ า ท ( ส อ ง ร้ อ ย บ า ท ถ้ ว น )
นั บ ถั ด จากวั น ที่ ครบก าหนดแล้ วเสร็ จ จนถึ ง วั น ที่ ส่ ง มอบงานถู ก ต้ องครบถ้ วนตามสั ญ ญา
หรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
              ห า ก ก า ร ส่ ง ม อ บ พั ส ดุ ล่ า ช้ า
หรือส่งมอบไม่ถูกต้ องตามสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือในรายการใด ไม่เป็ นประโยชน์ต่อ ททท.
หรื อ ไม่ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของการจ้ า งนี้ แล้ ว ททท. มี สิทธิป ฏิเสธการรั บ มอบงานดัง กล่ า ว
และหักค่าจ้ างตามส่วนของรายการที่ ททท. ปฏิเสธนั้น นอกจากการปรับได้ อกด้ วย           ี

           10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
                               ี
              ผู้ชนะการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง)
ซึ่ งได้ ทาสัญญาจ้ างหรือทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี
จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องหรือเสียหาย
เกิ ด ขึ้ นจากงานจ้ างนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นั บ ถั ด จากวั น ที่ ได้ รั บ มอบงานดั ง กล่ า ว
ซึ่ งความบกพร่ อ งหรื อ เสี ย หายนั้ น เกิ ด จากความบกพร่ อ งของผู้ รั บ จ้ า ง หรื อ ท าไว้ ไ ม่ เ รี ย บร้ อย
ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการ จัดให้ ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
           11. การจ่ ายเงินล่วงหน้า
               ผู้เสนอราคามีสิทธิขอรั บ เงิน ล่ วงหน้ า ในอัตราไม่ เกิน ร้ อยละ 15(สิบ ห้ า )
ของราคาค่ า จ้ างทั้ ง หมด แต่ ท้ั ง นี้ จะต้ อ งส่ ง มอบหลั ก ประกั น การรั บ เงิ น ค่ า จ้ างล่ ว งหน้ า เป็ น
พั น ธบั ต รรั ฐบาลไทย หรื อ หนั ง สื อ ค้า ประกั น ของธนาคารในประเทศ ตามระบุ ใ นข้ อ 1.4 (3)
         ้                               ี่
หรือหนังสือคาประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ
เงิน ทุ น เพื่ อการพาณิ ชย์ แ ละประกอบธุร กิจ ค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ต า ม ร า ย ชื่ อ บ ริ ษั ท เ งิ น ทุ น ที่ ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ จ้ ง เ วี ย น ใ ห้ ท ร า บ แ ล้ ว
โ ด ย อ นุโ ล ม ใ ห้ ใ ช้ ต า ม แ บ บ ห นัง ส ือ ค้ า ป ร ะ ก ัน ดัง ร ะ บุใ น ข้ อ 1 . 4 ( 3 ) ใ ห้ แ ก่ ท ท ท .
ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้ านั้น


                                            /12. ข้ อสงวนสิทธิ...


                           - 13 -

             12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                 12.1 เงินค่าจ้ างสาหรั บการจ้ างครั้ งนี้ ได้ มาจาก
เงินงบประมาณคงเหลือประจาปี พ.ศ. 2550 .
                    การลงนามในสัญ ญาจะกระท าได้ ต่อ เมื่ อ ททท.ได้ รั บ อนุ ม ัติ จ าก
ผู้มีอานาจอนุมัติ แล้ วเท่านั้น
                1 2 . 2              เ มื่ อ           ท ท ท .
ได้ คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลงจ้ างตามการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ า ผู้ รั บ จ้ า ง จ ะ ต้ อ ง สั่ ง ห รื อ น า สิ่ ง ข อ ง
เพื่ องานจ้ า งดัง กล่ า วเข้ า มาจากต่า งประเทศและของนั้ น ต้ อ งนาเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่มี
เ      ร       ือ     ไ     ท     ย     เ      ด      ิน   อ    ยู่
และสามารถให้ บริ ก ารรั บ ขนได้ ตามที่รั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอร
าคาซึ่ งเป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
                   (1) แจ้ งการสั่งหรือนาสิ่ งของที่ ซ้ ือขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ
ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ ผ้ ูรับจ้ างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่
เป็ นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออื่ นได้
                  (2) จัดการให้ สิ่งของที่ ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่ มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้ บรรทุกสิ่ งของนั้นโด
ยเรืออื่ นที่ มิใช่เรือไทย ซึ่ งจะต้ องได้ รับอนุ ญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกลงเรือ
หรือเป็ นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกของลงเรืออื่ น
                         ี่
                  (3) ในกรณีทไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)
ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
             12.3
            ื่               ี
ผู้เสนอราคาซึ่ งได้ ยนเอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ ททท.
แล้ วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่ อได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าเสนอราคาแล้ ว
                 ี
ต้ องเข้ าร่วมเสนอราคาด้ วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่ อนไขที่ กาหนดใน ข้ อ 5.5 (3), (4) และ
(5) มิฉะนั้น ททท. จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่ น
                     ิ
(ถ้ ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้ เป็ นผู้ท้ งงานได้
หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม                                                /12.4 ผู้เสนอ…
                              - 14 -

             12.4 ผู้เสนอราคาซึ่ ง ททท. ได้ คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทาสัญญา
หรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือภายในเวลาที่ ททท. กาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ 8 ททท. จะริบหลักประกันซอง
                   ้
หรือเรียกร้ องจาก ผู้ออกหนังสือคาประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่ น (ถ้ ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ท้ งงาน      ิ
             12.5 ททท. สงวนสิ ท ธิ ที่ จะแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม เงื่ อนไข หรื อ
ข้ อ ก า ห น ด ใ น เ อ ก ส า ร ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ้ า ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ค รั้ ง นี้
โดยผู้เสนอราคาจะปฏิเสธการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติมนั้นมิได้

                                 การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย
                          วันที่    เดือน            พ.ศ.            .
     - 15 -
เอกสารขอบเขตงาน TOR
บทที่ 1 บทนา
                           -16-ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

บทที่ 1 บทนา

ความเป็ นมา
ททท. ต้ อ งการปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มู ลและพั ฒนาเว็บ ไซต์ท่าของ ททท. www.tourismthailand.org
ใ ห้ เ ป็ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ท่ า (Portal                              Site)
ที่ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ ยวชั้ นนาของโล
ก     เพื่ อให้ ได้ แนวทางการพัฒนาที่ ถูกต้ อง ททท. จึงได้ ทาการศึกษาแบบอย่างปฎิบัติทดี best
                                             ี่
practice        ของเว็ บ ไซต์ อ งค์ ก รส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ยวและเว็ บ 2.0    ทั่ ว โลก
โดยนามาศึกษาเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของ ททท ในเรื่ องขององค์ประกอบของการจัดทาเว็บท่า ดังนี้
     โครงสร้ างฐานข้ อมูล
     เนื้อหา
     เทคโนโลยีการออกแบบดีไซน์
     โครงสร้ างพื้นฐานทางการตลาดออนไลน์

ผลการศึกษา โดยสรุปพบว่า เว็บไซต์สาหรับให้ บริการนักท่องเที่ ยวของ ททท. มีอยู่จานวนมากเกินไป
(ก ว่ า 5 0 เว็ บ ไ ซต์ ) โด ย ฐ าน ข้ อ มู ล ทั้ ง หม ด ที่ มี ไ ม่ มี กา ร จั ดเ ก็ บ ใน ลั ก ษณ ะ ร วม ศู น ย์
จึ ง ท าให้ มี ข้ อมู ล ชุ ด เดี ย วกั น กระจั ด กระจายอยู่ ห ลายที่ และมี ค วามซ้ า ซ้ อนกั น มากมาย
และยังขาดเนื้อหาข้ อมูลท่องเที่ ยวทั้งในด้ านความหลากกลายและความลึก ,ขาดการบริการออนไลน์ มา
ต ร ฐ า น ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ตลอดจนขาดการวางโครงสร้ างพื้นฐานที่ ดีในการทาการตลาดออนไลน์

วัตถุประสงค์
   เพื่ อบูรณาการฐานข้ อมูลจาก 50 เว็บไซต์ให้ เป็ นฐานข้ อมูลเดียวกัน แบบรวมศูนย์ส่วนกลาง
    เ พื่    อ  ล ด ค ว า ม ซ้ า ซ้                    อ น
    และทุกฝ่ ายสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ร่วมกันอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
     เพื่ อปรั บปรุง และพั ฒนาเว็บไซต์หลักสาหรั บนักท่องเที่ ยวของ ททท. ให้ เป็ น One stop
     Travel information portal, One domain One URL

                               -17-

      เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร อ อ น ไ ล น์ ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ห้ เ ป็ น Travel           2.0
      เพื่ อให้ บริการแก่นักท่องเที่ ยวและผู้ประกอบการได้ สมบูรณ์ยงขึ้น    ิ่
     เพื่ อพั ฒ นาเนื้ อหาข้ อ มู ล และสิ น ค้ า ท่อ งเที่ ยวที่ เป็ น Localized content โดย Customized
      ตามกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละประเทศ
     เพื่ อประหยัดงบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการดูแลเว็บไซต์ของ ททท.
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
           1. เ ป ็ น น ิต ิบ ุค ค ล ที ่ จ ด ท ะ เ บ ีย น จ ัด ตั ้ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย
และมีอาชีพรับจ้ างงานที่ ประกวดราคาจ้ างในครั้งนี้
                   ี่                 ิ
           2. ไม่เป็ นผู้ทถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่ อผู้ท้ งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่ อแล้ ว
          ี่                               ิ
หรือไม่เป็ นผู้ทได้ รับผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่ นเป็ นผู้ท้ งงานตามระเบียบของทางราชการ
           3. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ ร่ วมกัน กับ ผู้ เสนอราคารายอื่น และ/หรื อต้ องไม่เป็ น
ผู้ ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน ระหว่า งผู้ เ สนอราคากับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ณ
ว ัน ป ร ะ ก า ศ ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ้ า ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
           4. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสั่งให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
           5. มี ผ ล ง า น ด้ า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ออกแบบและพั ฒ นาฐานข้ อมู ล โดยเป็ นผลงานที่ เป็ นคู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ
ห น่ ว ย ง า น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนภายในประเทศและเป็ นผลงานภายใต้ สั ญ ญาเดี ย วที่ มี มู ล ค่ า ไม่ ต่ า กว่ า
5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 บ า ท ( ห้ า ล้ า น บ า ท ถ้ ว น )
แ ล ะ ผ ล ง า น นั้ น จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ม อ บ เ ส ร็ จ สิ้ น แ ล้ ว ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม่ เ กิ น 5 ปี ที่ ผ่ า น ม า
นับถึงวันยื่ นเอกสารประกวดราคาจ้ าง
           6                                                  .
           กรณีผ้ ูเสนอราคาเป็ นกิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อ
1.ถึงข้ อ 5 ของประกาศฉบับนี้ และดาเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้
             6.1
กรณีเป็ นกิจการร่วมค้ าที่ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่จะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ กา
หนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานด้ านการวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานด้ านการวิเคราะห์
                      ี่
ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ ของผู้ทเข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานด้ านการวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ ของกิจการร่วมค้ าที่ เข้ าประกวดราคาได้
           6.2 กรณีเป็ นกิจการร่วมค้ าที่ ไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้ าร่วมค้ าทุกราย
จะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา
        ี่ ิ                               ั
เว้ นแต่ในกรณีทกจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่ างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกษรกาหนดให้
                        -18-

ผู้เข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่ งเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับ ททท.
และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมซองประกวดราคา
กิจการร่วมค้ านั้นสามารถใช้ ผลงานด้ านการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ
ของผู้ร่วมค้ าหลักรายเดียว เป็ นผลงานด้ านการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาฐานข้ อมูลฯ
            ื่
ของกิจการร่วมค้ าที่ ยนเสนอราคาได้
                       -19-
ขอบเขตงานจ้าง
1. ฐานข้อมูล (Database)
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า :                   พั ฒ น า ใ ห ม่ ทั้ ง ห ม ด
                   ่
โดยอิงจากผลรายงานการศึกษาเว็บไซต์ทองเที่ ยวระดับโลก 21 เว็บไซต์
ขอบเขตการดาเนินงาน: แยกเป็ น 2 กลุ่มงานดังนี้
    1.1 ขอบเขตงานสาหรับฐานข้ อมูลเดิมที่ มีอยู่ จาก 50 เว็บไซต์ของ ททท. มีดังนี้
       1.1.1 ปรับปรุงฐานข้ อมูล Database clean-up
       1.1.2 บูรณาการฐานข้ อมูล Database merging
       1.1.3 โอนย้ ายฐานข้ อมูล Data migration
(ดูแผนผังแสดงรายการฐานข้อมูลที่มีอยู่เพิ่มเติมได้ท่ ี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
    1.2 ขอบเขตงานสาหรับฐานข้ อมูลใหม่ทจะพัฒนา
                       ี่
       1.2.1 ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลที่ มีโครงสร้ างถูกต้ องตามมาตรฐานสาก
          ล
(ดูแผนผังแสดงรายการฐานข้อมูลที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้ท่ ี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


2. เทคโนโลยี (Technology)
แนวทางในการพัฒนา:
พั ฒนาใหม่ ทั้ งหมด โดยคั ด เลื อกและ เชื่ อมต่ อ       Integration ร ะบ บ เทคโนโล ยี
                  ่
โดยอิงจากผลรายงานการศึกษาเว็บไซต์ทองเที่ ยวระดับโลก 21 เว็บไซต์
 (ดูแผนผังแสดงระบบ Technology ที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้ท่ ี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
ขอบเขตการดาเนินงาน:
พัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็ นระบบเทคโนโลยี สาหรับผู้ใช้ 4 กลุ่มดังนี้
  o ระบบเทคโนโลยีสาหรับนักท่องเที่ ยว
  o ระบบเทคโนโลยีสาหรับผู้ประกอบการท่องเที่ ยว
  o ระบบเทคโนโลยีสาหรับตัวแทนการขายในต่างประเทศ
  o ระบบเทคโนโลยีสาหรับเจ้ าหน้ าที่ ททท. ในการบริหารจัดการ
                             -20-

3. เนื้ อหาข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ (Content)
แนวทางในการพัฒนา:
น าเนื้ อหาข้ อมู ล ที่ มี อ ยู่ ม าปรั บปรุ ง ให้ ดี ข้ ึ น และพั ฒนาเนื้ อหาข้ อมู ล ใหม่ ที่ ไม่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
                        ่
โดยอิงจากรายงานผลการศึกษาเว็บไซต์ทองเที่ ยวระดับโลก 21 เว็บไซต์ ดังนี้

ขอบเขตการดาเนินงาน: แยกเป็ น 3 กลุ่มงานดังนี้
    3.1 ปรับปรุงเนื้อหาข้ อมูลเดิมที่ มีอยู่ ใน 2 ภาษา ได้ แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
(ดูแผนผังแสดงรายการเนื้อหาข้อมูลที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้ท่ ี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
    3.2 พัฒนาเนื้อหาข้ อมูลใหม่ท้ง text-based และ multimedia ดังนี้
                    ั
        3.2.1 Text-based         content     พั ฒ นาข้ อมู ล ใน 2 ภาษา ได้ แก่
             ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
( ดู แ ผ น ผั ง แ ส ด ง ร า ย ก า ร เ นื้ อ ห า ข้ อ มู ล ที่ จ ะ พั ฒ น า แ ล ะ
ดูต ารางรายละเอี ยดการดาเนิ น งานด้า นเนื้ อหาข้อ มูล ตาม Outline ที่ กาหนดเพิ่ มเติ มได้ท่ ี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
        3.2.2 Multimedia content พัฒนาข้ อมูลมัลติมีเดีย ดังนี้
              Country interactive map
              Accommodation map
    3.3 บันทึกข้ อมูลที่ ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่ มเติมในข้ อ 3.1 และ 3.2 ลงในระบบฐานข้ อมูล


4. โครงสร้างพื้ นฐานทางการตลาดออนไลน์สาหรับเว็บไซต์ (E-Marketing
Infrastructure)
แนวทางในการพัฒนา:
      ั                   ่
พัฒนาใหม่ท้งหมด โดยอิงจากรายงานผลการศึกษาเว็บไซต์ทองเที่ ยวระดับโลก 21 เว็บไซต์ ดังนี้

ขอบเขตการดาเนินงาน: แยกเป็ น 2 กลุ่มงานดังนี้
   4.1 Standard           search         engine        optimization
     ปรับแต่งเว็บไซต์ให้ มีโครงสร้ างพื้นฐานที่ ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพต่อเครื่ องมือค้ นหา
     (Search engine) โดยปรับแต่งหน้ าเว็บเพจหลักที่ สาคัญ ๆ ตามมาตรฐานสากล
   4.2 Opt in database channel development พั ฒนาให้ เว็บไซต์มีช่องทางที่ สามารถ
     สร้ างปฏิสัมพั นธ์กับผู้ใช้ และสามารถสร้ างฐานข้ อมูล (Opt in database) จากการ
        ั
     ปฏิสมพันธ์เหล่านั้น
                         -21-

( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ ก า ห น ด ก า ร จั ด ท า ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์ ขั้ น พื้ น ฐ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ ี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
5. ออกแบบดีไซน์ (Design)
แนวทางในการพัฒนา:
        ั                           ่
พัฒนาใหม่ท้งหมด โดยอิงจากรายงานผลการศึกษาเว็บไซต์ทองเที่ ยวระดับโลก 21 เว็บไซต์ ดังนี้
ขอบเขตการดาเนินงาน: แยกเป็ น 2 กลุ่มงานดังนี้
     5.1 งานออกแบบเว็บไซต์ Website design
           5.1.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ travel portal ใหม่ของ ททท.
           5.1.2 ออกแบบและพัฒนา user interface ดังนี้
                5.1.2.1 user interface สาหรับนักท่องเที่ ยว
                5.1.2.2 user interface สาหรับผู้ประกอบการ
                5.1.2.3 user interface สาหรับตัวแทนขายสินค้ าท่องเที่ ยว
     5.2 งานพัฒนาสื่ อผสม Multimedia
           5.2.1 ออกแบบและพัฒนาแผนที่ ประเทศไทยในรูปแบบ interactive

( ดู แ ผ น ผั ง แ ส ด ง ร า ย ก า ร ก า ร อ อ ก แ บ บ ดี ไ ซ น์ แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


6. จัดทาแผนการบารุงรักษาระบบ
แนวทางในการพัฒนา:
จั ด ท าแผนการบ ารุ ง รั ก ษาระบบ และด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษาระบบงาน และซอฟต์ แ วร์ ต่ า งๆ
ที่ อ ยู่ ใ น โ ค ร ง ก า ร ต า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ อ ก ส า ร ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ท ท ท .
และเอกสารการส่ ง มอบงานของผู้ เ สนอราคา เพื่ อให้ ร ะบบงานและซอฟต์ แ วร์ ที่ ใช้ ใ นโครงการ
สามารถใช้ งานได้ ตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบเขตการดาเนินงาน: แยกเป็ น 2 กลุ่มงานดังนี้
   6.1 งานจัดทาแผนการบารุงรักษาระบบ
   6.2 งานบารุงรักษาระบบ
       6.1.1 งานซ่อมแซมแก้ ไขระบบ
       6.1.1 งานบารุงรักษา และปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ อยู่ในโครงการ

                      -22-
เอกสารขอบเขตงาน TOR

บทที่ 2
ข้อกาหนดด้านเทคนิคของโครง
การ
                          -23-

บทที่ 2 ข้อกาหนดด้านเทคนิคของโครงการ

ประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ดังนี้

1. ข้อกาหนดด้านเทคนิค ส่วนที่ 1
    1.1. ข้อกาหนดของระบบงานทัวไป ่
    จะประกอบไปด้ วยรายละเอียดข้ อกาหนดของงาน 6 ส่วนคือ
      ฐานข้ อมูล
      เทคโนโลยี
      เนื้อหา
      ออกแบบดีไซน์
      การจัดทาการตลาดออนไลน์ข้นพื้นฐาน
                   ั
      แผนและวิธการบารุงรักษาระบบ
            ี
กรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดจาก ภาคผนวก ก.

    1.2. เครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน
    ผู้เสนอราคาสามารถเลือกระบบงานใดๆ มาพัฒนาได้ โดยไม่จากัด ไม่ว่าจะเป็ น
    พัฒนาระบบขึ้นใหม่ท้งหมด หรือจะนาระบบซอฟท์แวร์ทางการค้ า (commercial software)
                ั
    หรื อ ระบบซอฟท์ แ วร์ ที่ เปิ ดเผยต้ นฉบั บ (open             source      software)
    มา ป ร ะยุ ก ต์ หรื อ แ ก้ ไ ข เ พื่ อ ใ ห้ ตร ง ต าม ข้ อ ก า ห น ดข อ ง โค ร ง กา ร อย่ า ง ไร ก็ ไ ด้
    โ ด ย ใ น ก ร ณี ที่ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ท า ง ก า ร ค้ า ม า ใ ช้
    ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทางลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์น้ัน ๆ ทั้งหมด

    1.3. การรักษาความปลอดภัย (System Security)
    1.3.1 ระบบต้ องออกแบบให้ มีการรักษาความปลอดภัยทั้งในเรื่ องการเข้ าถึงข้ อมูล การ
    ป้ องกันการบุกรุก และการรักษาความลับของข้ อมูลในฐานข้ อมูล โดยกาหนดให้ รองรับ
    การทางานต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
          ก า ร เ ข้ า ท า ง า น กั บ ร ะ บ บ จ ะ ใ ช้ Username
           และรหัสผ่านเป็ นทั้งตัวเลขและตัวอักษรขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัวอักษร
                       -24-

     ระบบจะต้ องมีการเข้ ารหัสข้ อมูลที่ ออกจากระบบเว็บแอพลิเคชั่นเซิฟเวอร์โดย
      รองรับมาตรฐานการเข้ ารหัสข้ อมูลแบบ SSL ไม่ตากว่า 128 Bit
                             ่
1.3.2 ระบบต้ องออกแบบอ้ างอิงถึงมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดที่ ได้ รับการรับรอง
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

1.3.3 การบริหารสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลให้ ดาเนินการ ดังนี้
    ผู้ใช้ งานแต่ละตาแหน่งจะถูกกาหนดสิทธิ (Authorization)
     ในการเข้ าถึงข้ อมูลและบริการของระบบ
     โดยผู้ดูแลสามารถจากัดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลและการเรียกใช้ งานบริการแต่ละชนิ
     ดรวมทั้งสามารถกาหนดความเป็ นเจ้ าของและการเข้ าถึงของแต่ละข้ อ มูลต่างๆใน
     ระบบได้
    ผู้ดูแลระบบสามารถระบุสทธิการปฏิบัติงานของผู้ใช้ งานแต่ละคน
                   ิ
     หรือเป็ นกลุ่มผู้ใช้ งานได้
    สิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลสามารถแยกออกเป็ นสิทธิในการอ่าน สร้ าง
     และปรับปรุงข้ อมูลได้
    มีลาดับชั้นการเข้ าถึงข้ อมูลหรือบริการของผู้ใช้ งาน
                                     ่
     และผู้ใช้ งานในระดับที่ สูงกว่าสามารถเข้ าถึงข้ อมูลในระดับที่ ตากว่าได้
    สาหรับผู้ใช้ ท่วไปการสืบค้ นข้ อมูลจะมีการจากัดสิทธิในการอ่านข้ อมูลตามลาดับ
            ั
     ชั้นหรืออานาจหน้ าที่ ตามข้ อตกลงของการใช้ ข้อมูล ททท.
     และข้ อมูลจากหน่วยงานภายนอกอื่ นๆ
    ระบบสามารถให้ บริการข้ อมูลในรูปแบบ XML ผ่านทางเว็บไซต์
     โดยสามารถกาหนดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลเหล่านั้นได้

1.4. การโอนย้ายระบบ
ให้ ทาการทดสอบระบบเว็บไซต์ใหม่บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ Server สาหรับทดสอบ
โดยทาการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้ อมูลเพื่ อทาการทดสอบระบบต่างๆ
ว่าสามารถทางานได้ ตามข้ อกาหนด เมื่ อทาการทดสอบระบบเรียบร้ อยแล้ ว
จึงทาการโอนย้ ายระบบใหม่จากเครื่ องทดสอบมายังเครื่ อง Server
ของระบบเดิมที่ มีระบบปฎิบัติการ Windows 2003 Server IA64 Edition
โดยต้ องทาการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้ อมูลลงในเครื่ อง Server
ในขณะที่ ระบบเดิมยังคงทางาน หลังจากติดตั้งโปรแกรมและฐานข้ อมูลเสร็จ
จึงจะทาการเปลี่ ยนระบบโดยหยุดการทางานระบบเดิมและเริ่ มใช้ งานระบบใหม่
โดยในขั้นตอนนี้จะต้ องมีช่วงเวลาที่ ไม่สามารถใช้ งานเว็บไซต์ของการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไ
ทยได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
                      -25-

1.5 การอบรมเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   1.5.1
   ดาเนินการฝึ กอบรมให้ ผ้ ูใช้ งานระบบของการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทยและส่วนที่ เกี่ ยว
   ข้ อ ง เ ข้ า ใ จ ถึ ง ร ะ บ บ ใ น ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ง า น ต่ า ง ๆ
   ให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ กอบรมแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้

       1.5.1.1 ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล ร ะ บ บ ( ส่ ว น ก ล า ง )
       ต้ อ ง อ บ ร ม ผู้ ใ ช้ ง า น โ ด ย ต ร ง ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ร ะ บ บ ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
       แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ณ
       ส ถ า น ที่ ที่ ใ ช้ ง า น ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
       โดยมี ร ะยะเวลาของหลั ก สู ต รการฝึ กอบรมรวมไม่ ต่ า กว่ า 6 ชั่ วโมง
       โดยหลักสูตรต้ องครอบคลุมการดูแลระบบทั้งหมดดังนี้
            การใช้ งานและดูแลระบบส่วนกลาง
            ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ เช่นการทา Backup/Restore, Archive
             เป็ นต้ น

       1.5.1.2 การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ ผู้ น าเข้ าข้ อมู ล         (data     input )
       ต้ องอบรมเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูนาเข้ าข้ อมูลให้ สามารถนาเข้ าข้ อมูลลงสู่ระบบฐานข้ อมูลได้
       อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ณ
       ส ถ า น ที่ ที่ ใ ช้ ง า น ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
       โดยมี ร ะยะเวลาของหลั ก สู ต รการฝึ กอบรมรวมไม่ ต่ า กว่ า 3 ชั่ วโมง
       โดยหลักสูตรต้ องครอบคลุมการดูแลระบบทั้งหมดดังนี้
             การใช้ งานของระบบจัดการฐานข้ อมูล
             ขั้นตอนการนาเข้ าข้ อมูล

       1.5.1.3 การนาเสนอต่อผู้บริหารในส่วนกลางให้ ทราบประโยชน์ ความสามารถ
       และขี ด จ ากั ด ของเว็ บ ไซต์ เ พื่ อสนั บ สนุ นงานการท างานของผู้ บริ ห าร
   ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม นี้ ต้ อ ง ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 3 ชั่ ว โ ม ง
   โดยหลักสูตรต้ องครอบคลุมเรื่ อง
         ประโยชน์
         ความสามารถ และขีดจากัด
         ระเบียบและการปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้ งานระบบ
         เรื่ องอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์

                   -26-

1.5.2 รายละเอียดการดาเนินการฝึ กอบรม
      ต้ อ ง เ ส น อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง แ ผ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
      ในแต่ละหลักสูตรทุกประเภท รวมทั้ง วัน เวลา รายชื่ อผู้เข้ ารับการอบรม
      และสถานที่ ในการจั ด อบรมให้ ททท. ให้ ค วามเห็น ชอบและ ททท.
      สงวนสิทธิ์ทจะเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขตามที่ เห็นสมควร
               ี่
      ต้ องจั ด เตรี ย มเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นต่ า ง ๆ
      ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ หลั ก สูต รหรื อ การอบรมนั้ น ๆ เพื่ อให้ ผ้ ู เ ข้ า อบรม 1
      คนต่ อ 1 ชุ ด เพื่ อให้ สามารถฝึ กปฏิ บั ติ ใ นระหว่ า งการอบรมได้
      และผู้เข้ ารับการอบรมทุกคนต้ องได้ รับแจกเอกสารประกอบการอบรมที่
      เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ การอบรมบรรลุผลเป็ นอย่างดี
      ต้ อ งจั ด ให้ มี ผ้ ู เ ข้ า รั บ การอบรมในการจั ด อบรมแต่ ล ะครั้ ง ไม่ เ กิ น 50
      คนต่อ 1 ห้ องอบรม และไม่เกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
      ต้ อ งออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ กอบรมประกอบด้ ว ย ค่ า จั ด ท าหลั ก สู ต ร
      ค่าจ้ างวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ อบรม ค่าอาหารและของว่ าง
      ค่ า เ อ ก ส า ร ค่ า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ อื่ น ๆ ต า ม ส ม ค ว ร
      เว้ นแต่ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของผู้เข้ ารับการอบรม
      ก า ร อ บ ร ม ที่ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ติ ด ต่ อ กั น เ กิ น 1 วั น ท า ก า ร
      หรื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมต้ อ งเดิ น ทางออกนอกบริ เ วณที่ ท างานปกติ
      แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ดิ น ท า ง
      ต้ องจั ดหาที่ พั กส าหรั บ ผู้ เข้ ารั บการอบ รมในสภาพที่ สมควร
      โดยถือตามระเบียบราชการของททท. เป็ นเกณฑ์
      ก า ร อ บ ร ม ที่ มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แ ต่ 6 ชั่ ว โ ม ง ขึ้ น
      ต้ องจัดให้ มีการประเมิน โดยใช้ แบบประเมินที่ ได้ รับอนุ มัติจาก ททท.
      แ ล ะ ต้ อ ง แ จ้ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
      พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้ ททท. ทราบ ดังนี้
                 o  การประเมินระดับความรู้ความเข้ าใจของผู้เข้ ารับการอบรม
                 o  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม
                   ในด้ านหลักสูตร สถานที่ ผู้ทาการอบรม และอื่ น ๆ

    1.6. การรับประกันการใช้งาน
    ผู้เสนอราคาจะต้ องให้ การรับประกันคุณภาพของงานที่ ส่งมอบ ตลอดระยะเวลาตาม
    สัญญาอย่างน้ อยตามเงื่ อนไขต่อไปนี้
                       -27-

    1.6.1 ผู้เสนอราคาจะต้ องรับประกันประสิทธิภาพการทางานของระบบ โดยจะต้ องมี
       การ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบเป็ นระยะ ๆ โดยห่างกันไม่
       เกิน 4 เดือนในแต่ละครั้ง หรือตามที่ ททท. มีความประสงค์ทจะตรวจสอบ
                                    ี่
    1.6.2 หากประสิทธิภาพการทางานของระบบลดลงจากที่ ได้ มีการทดสอบในขั้นตอน
       การตรวจรับ เกิน ร้ อยละ 5 ผู้เสนอราคาจะต้ องทาการปรับปรุงระบบให้ มี
       ประสิทธิภาพลดลงไม่เกิน ร้ อยละ 5 ของระบบเดิม โดยแสดงหลักฐานด้ าน
       เทคนิคให้ ททท. รับทราบ

วงเงินในการจัดจ้าง
40 ล้ านบาท (สี่ สบล้ านบาทถ้ วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
         ิ

ระยะเวลาดาเนินการ
270 วัน

ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง
แล้ วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งการดาเนินงานเป็ น 4 งวด

งวดที่ 1 ส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยส่งมอบในรูปแบบเอกสารและ CD Rom จานวนอย่างละ 3 ชุด ครอบคลุมเนื้ อหาดังต่อไปนี้
งานที่ 1 Database
     รายงานความคืบหน้ าในการดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลใหม่ (New Database
      Development)
งานที่ 2 Technology
     เอกสารการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis Plan) ซึ่ งประกอบไปด้ วย
          เอกสารข้ อกาหนดของผู้ใช้ งาน (User Specification)
          ส่งมอบเอกสารการทางานของระบบ (System Functionalities)
          รายละเอียดการออกแบบระบบ
          ร่างคู่มือผู้ใช้ งาน
งานที่ 3 Design
       ร่างแบบเว็บไซต์ TAT Travel Portal ในหน้ าหลัก ๆ ดังนี้
          หน้ าโฮมเพจ (Home)                       -28-

             หน้ าแรกเกี่ ยวกับประเทศไทย (About Thailand)
             หน้ าแรกเมืองท่องเที่ ยว (City)
             หน้ าข้ อมูลกิจกรรมท่องเที่ ยว
             หน้ าข้ อมูลโรงแรมที่ พัก
             หน้ าข้ อมูลสถานที่ ทองเที่ ยว
                        ่
             หน้ าข้ อมูลโปรโมชั่น
             หน้ าข้ อมูลแพ็คเกจท่องเที่ ยว
             หน้ าข้ อมูลงานเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ ยว
             หน้ าข้ อมูลเรื่ องราวท่องเที่ ยว

          ร่างแบบหน้ า User Interface ในหน้ าหลัก ๆ ดังนี้
             หน้ าหลัก My Account ของนักท่องเที่ ยว

             หน้ าหลัก My Contribution ของนักท่องเที่ ยว
             หน้ าแสดงขั้นตอนการทางานของระบบ Trip Planner

           

งวดที่ 2 ส่งมอบภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยส่งมอบในรูปแบบเอกสารและ CD Rom จานวนอย่างละ 3 ชุด ครอบคลุมเนื้ อหาดังต่อไปนี้
งานที่ 1 Database
     รายงานสรุปการบริหารจัดการข้ อมูล และดาเนินการโอนย้ ายข้ อมูล ครั้งที่ 1
       (เพื่ อการทดสอบ และตรวจรับ)
     รายงานสรุปความคืบหน้ าในการดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลใหม่ (New Database
       Development) โดยต้ องพัฒนาระบบฐานข้ อมูลใหม่แล้ วเสร็จทั้งหมดตามข้ อกาหนด
งานที่ 2 Content
     รายงานสรุปความคืบหน้ าในการปรับปรุงเนื้อหาข้ อมูลเดิม
       โดยต้ องปรับปรุงข้ อมูลหลักและข้ อมูลย่อยแล้ วเสร็จ ในหัวข้ อต่อไปนี้
        ข้ อมูลเกี่ ยวกับประเทศไทย (About Thailand)
        ข้ อมูลการเดินทางท่องเที่ ยว (Travel & Transport)
        ข้ อมูลกิจกรรมท่องเที่ ยว (Activities)
        ข้ อมูลสถานที่ ทองเที่ ยว (Sights & Attractions)
                 ่
        ข้ อมูลแพ็คเกจท่องเที่ ยว (Tours & Packages)
        ข้ อมูลงานเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ ยว (Events & Festivals)
        ข้ อมูลแหล่งช็อปปิ้ ง (Where to shop)
                        -29-

        ข้ อมูลร้ านอาหาร (Where to eat)
     รายงานความคืบหน้ าการพัฒนาเนื้อหาข้ อมูลใหม่ (New Content Development)
      โดยต้ องพัฒนาข้ อมูลแล้ วเสร็จ ในหัวข้ อต่อไปนี้
        Travel Agent in your country

        Where to stay (Introduction)

        Where to eat (Introduction & Recipe)

        Where to shop (Introduction & Shopping Guide)

งานที่ 3 Technology
     รายงานความคืบหน้ าการเชื่ อมต่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
งานที่ 4 Design
     ออกแบบหน้ าเว็บไซต์ในหน้ าหลักเสร็จทั้งหมด
งานที่ 5 E-Marketing Infrastructure
     รายงานความคืบหน้ าการดาเนินงาน E-Marketing Infrastructure


งวดที่ 3 ส่งมอบภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยส่งมอบในรูปแบบเอกสารและ CD Rom จานวนอย่างละ 3 ชุด ครอบคลุมเนื้ อหาดังต่อไปนี้
งานที่ 1 Database
     รายงานสรุปผลการทดสอบการโอนย้ ายข้ อมูลครั้งที่ 1 (Test Result)
     รายงานสรุปความคืบหน้ าในการนาเข้ าข้ อมูลลงในระบบฐานข้ อมูลใหม่ (Data Input)
งานที่ 2 Content
     รายงานสรุปความคืบหน้ าในการปรับปรุงเนื้อหาข้ อมูลเดิม
      โดยต้ องปรับปรุงข้ อมูลหลักและข้ อมูลย่อยที่ เหลือให้ แล้ วเสร็จทั้งหมด
     รายงานความคืบหน้ าการพัฒนาเนื้อหาข้ อมูลใหม่ (New Content Development)
      โดยต้ องพัฒนาข้ อมูลหลักและข้ อมูลย่อยให้ แล้ วเสร็จ ในหัวข้ อดังต่อไปนี้
         Travel Directory
        Country Interactive Map

งานที่ 3 Technology
     รายงานความคืบหน้ าการเชื่ อมต่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
      โดยต้ องเชื่ อมต่อและพัฒนาระบบ Technology for travelers แล้ วเสร็จทั้งหมด
งานที่ 4 Design
     ออกแบบหน้ า User interface เสร็จทั้งหมด (travelers, travel suppliers, travel agents)
                      -30-

      ออกแบบ Interactive Map เสร็จ
งานที่ 5 E-Marketing Infrastructure
     รายงานความคืบหน้ าการดาเนินงาน E-Marketing Infrastructure


โดยเมื่อจบระยะที่ 3 ผูรบจ้างต้องทาการอัพโหลดเว็บไซต์ในรูปแบบ Beta
            ้ั
ในส่วนงานที่ได้ทาแล้วเสร็จตามข้อกาหนดการส่งมอบงาน เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งานระบบภายใน
(internal testing) ทัง backend และ interface
           ้

งวดที่ 4 ส่งมอบภายใน 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยส่งมอบในรูปแบบเอกสารและ CD Rom จานวนอย่างละ 3 ชุด ครอบคลุมเนื้ อหาดังต่อไปนี้
งานที่ 1 Database
     รายงานสรุปการบริหารจัดการข้ อมูล และโอนย้ ายข้ อมูลทั้งหมดครั้งที่ 2
      (เพื่ อเริ่ มใช้ งานจริง)

งานที่ 2 Technology
     รายงานความคืบหน้ าการเชื่ อมต่อและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
      โดยต้ องเชื่ อมต่อและพัฒนาระบบ Technology ส่วนที่ เหลือแล้ วเสร็จทั้งหมด

งานที่ 3 การจัดสัมมนา อบรม
     จัดอบรมเจ้ าหน้ าที่ ดูแลระบบทุกส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง พร้ อมเอกสารประกอบ
        คู่มือการใช้ งานต่าง ๆ ภาษาไทยและอังกฤษ

          o คู่มือการดูแลระบบ (System Administrator)
          o คู่มือการบริหารจัดการฐานข้ อมูล (Database Management Guide)
          o คู่มือการสารองข้ อมูลระบบ (Database Backup Guide)
          o คู่มือการจัดเก็บข้ อมูล (Data Archiving Manual)
          o คู่มือการฟื้ นฟูระบบ (System Recovery Guide)
          o คู่มือการกาหนดสิทธิการใช้ งานระบบ (System Authorization Guide)
          o คู่มือเกี่ ยวกับความปลอดภัยของระบบงาน (Security Guide)
         เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
          o เอกสารประกอบการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ ดูแลระบบ
          o เอกสารประกอบการฝึ กอบรมผู้นาเข้ าข้ อมูล
                        -31-

         ส่งมอบผลการประเมินผู้รับการอบรมและผู้อบรม
      จัดสัมมนาสาหรับผู้บริหารและ ททท. สานักงานที่ เกี่ ยวข้ อง พร้ อมเอกสารประกอบ
        เอกสารประกอบการจัดสัมมนาสาหรับผู้บริหาร
        ส่งมอบผลการประเมินผู้รับการอบรมและผู้อบรมงานที่ 4 ส่งมอบ Source Code ของระบบงานที่ผรบจ้างได้พฒนาขึ้ น (ไม่รวม software
                         ู้ ั    ั
package)
        Source Code ของระบบงานที่ พัฒนาเพิ่ มเติมขึ้น เช่น Java,

         Html, .CSS, .JSP, .SQL, .XML และ .GIF เป็ นต้ น โดย Source Code
         จะต้ องเป็ น Version เดียวกันกับระบบงานที่ ได้ ติดตั้งใช้ งานและส่งมอบให้ กบ
                                              ั
         ททท.

งานที่ 5 ส่งมอบและตรวจรับเอกสารส่วนอื่น ๆ ตามข้อกาหนด (ถ้ามี)
        เอกสารรายละเอียดของซอร์สโค้ ด (Source Code Description Document)
        แผนงานการบารุงรักษาระบบ

        คู่มือการบารุงรักษาระบบ (Application Maintenance Guide)
        เอกสารการติดตั้งและการตั้งค่าระบบก่อนการใช้ งาน (Deployment Document)

        เอกสารการถ่ายโอนการปฏิบัติงาน (Operation Transfer Plan)งานที่ 6 ตรวจรับระบบงานสุดท้าย (Final Acceptance)
        ร า ย ง า น ส รุ ป ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
         และเอกสารยืนยันการตรวจรับระบบงานสุดท้ายจากคณะที่ ปรึกษา

1.8 มาตรฐานการดาเนินงาน, การส่งมอบเพื่อการตรวจรับงาน
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู้ รั บ จ้ า ง
และการส่ ง มอบเพื่ อตรวจรั บงานเป็ นไปอย่ า งสมบู ร ณ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ ททท .
จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง คณะที่ ปรึ ก ษาโครงการเพื่ อให้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน , การบริ ห ารโครงการ
และการจัดทามาตรฐานการส่งมอบเพื่ อการตรวจรับงาน

    1.8.1 มาตรฐานการดาเนินงาน
    ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
    จะจัดประชุมกับผู้ว่าจ้ างเรื่ องมาตรฐานการดาเนินงานของโครงการและแผนปฏิบัติงานของโค
    รงการ โดยผู้ ว่ า จ้ า งจะต้ อ งน าแผนไปปฏิบั ติ แ ละด าเนิ น การตลอดระยะเวลาโครงการ
    โดยตัวอย่างแผนปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
                        -32-

        Technology Development Plan
        Content Development Plan
        Database Development Plan
        Design Development Plan
        System Manual Development Plan
        Training Development Plan
        Ongoing Reporting Plan

    1.8.2 มาตรฐานการส่งมอบและตรวจรับงาน Deliverable and Acceptance
    Test Plan
    คณะที่ ปรึกษาของโครงการ จะจัดให้ มีการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้ องก่อนการ
    ตรวจรับ ดังนี้
    1) การทดสอบระบบเทคโนโลยี (System Testing)
     คณะที่ ปรึกษาของโครงการ จะจัดให้ มีการทดสอบระบบในระยะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
     เป็ นอย่างน้ อย
       การทดสอบระบบย่อย (Unit Testing)
       การทดสอบระบบรวม (System Integration Testing)
       การทดสอบระบบเพื่ อการตรวจรับ (Final Acceptance Testing)
    2) การตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูล (Database
      Verification and Validation)
   คณะที่ ปรึกษาของโครงการ จะจัดให้ มีการทดสอบระบบในระยะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 เป็ นอย่างน้ อย
    การตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของระบบฐานข้ อมูล (Database Verification)
    การตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลที่ แสดงบนหน้ าเว็บไซต์จากฐานข้ อมูล
     (Data display)
    การทดสอบใส่ข้อมูลในระบบ (Data input testing)

3) การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาข้อมูล (Content Verification and
Validation)
                 -33-

 คณะที่ ปรึกษาของโครงการ จะจัดให้ มีการทดสอบระบบในระยะต่าง ๆ
 ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อย
    การตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของเนื้อหาข้ อมูล (Content Verification)
4) การตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทา E-Marketing fundamental
คณะที่ ปรึกษาของโครงการ จะจัดให้ มีการทดสอบระบบในระยะต่าง ๆดังต่อไปนี้เป็ น
อย่างน้ อย
    การตรวจสอบความถูกต้ องในการจัดทา Search Engine Optimization ดังนี้
            ขั้นตอนและเครื่ องมือการจัดทาและวิเคราะห์ keyword (keyword
             analysis)
            การตรวจความถูกต้ องครบถ้ วนของการจัดทา Search Engine

             Optimization
            การทดสอบระบบ search engine optimization tools

    การตรวจสอบความถูกต้ องในการจัดทา Opt-in Database Channel


 หากระบบงานหรืองานส่วนอื่ น ๆ ไม่ถูกต้ องครบถ้ วนตามข้ อกาหนดในสัญญาผู้รับจ้ าง
จะต้ องทาการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จ และทาการส่งมอบงานใหม่ให้ ททท.

1.9. การชาระเงิน
ท              ท               ท              .
จะชาระเงินค่าพัฒนาโครงการหลังจากที่ ได้ ตรวจสอบว่าผู้รับจ้ างปฏิบัติงานถูกต้ องครบถ้ วนตา
มที่ กาหนดไว้ และคณะที่ ปรึ กษาโครงการได้ ดาเนินการทดสอบและตรวจรับ เรียบร้ อยแล้ ว
โดยกาหนดจ่ายเงินเป็ นงวด ๆ ดังนี้
         งวดที่ 1 เป็ นจ านวนเงิ น ในอั ต ราร้อ ยละ 20 ของราคาค่ า จ้ างตามสั ญ ญา
    เ มื่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ด้ ส่ ง ม อ บ ง า น ง ว ด ที่ 1 ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น
    และคณะกรรมการตรวจรั บ งานได้ ทาการตรวจงานเป็ นการถูกต้ องแล้ ว ภายใน 60 วัน
    นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
         งวดที่ 2 เป็ นจ านวนเงิ น ในอัต ราร้อ ยละ 25 ของราคาค่ า จ้ างตามสั ญ ญา
    เ มื่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ด้ ส่ ง ม อ บ ง า น ง ว ด ที่ 2 ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น
    และคณะกรรมการตรวจรั บ งานได้ ทาการตรวจงานเป็ นการถูกต้ องแล้ ว ภายใน 150 วัน
    นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
         งวดที่ 3 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อ ย 30 ของราคาค่ า จ้ า งตามสัญ ญา เมื่ อ
    ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ด้ ส่ ง ม อ บ ง า น ง ว ด ที่ 3 ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น
    และคณะกรรมการตรวจรั บ งานได้ ทาการตรวจงานเป็ นการถูกต้ องแล้ ว ภายใน 210 วัน
    นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                        -34-

           งวดที่ 4 เป็ นจ านวนเงิ น ในอัต ราร้อ ยละ 25 ของราคาค่ า จ้ างตามสั ญ ญา
    เ มื่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ด้ ส่ ง ม อ บ ง า น ง ว ด ที่ 4    ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น
    และคณะกรรมการตรวจรั บ งานได้ ทาการตรวจงานเป็ นการถูกต้ องแล้ ว ภายใน 270 วัน
    นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1.10 ข้อเสนออื่นๆ (ถ้ามี )

อัตราค่าปรับ
ใ น ก ร ณี ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส่ ง ม อ บ ง า น จ้ า ง ไ ด้ ต า ม ก า ห น ด เ ว ล า
หรือไม่ถูกต้ องครบถ้ วนตามสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ททท. จะปรับเป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ
0.01 (ศู น ย์ จุ ด ศู น ย์ ห นึ่ ง) ของราคาค่ า จ้ า งทั้ง หมด แต่ จ ะต้ อ งไม่ ต่า กว่ า วั น ละ 200.00 บาท
(     ส    อ     ง    ร้  อ     ย    บ   า    ท     ถ้     ว  น  )
นั บ ถั ด จากวั น ที่ ครบก าหนดแล้ วเสร็ จ จนถึ ง วั น ที่ ส่ ง มอบงานจ้ างถู ก ต้ อ งครบถ้ วนตามสั ญ ญา
หรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
หากการส่งมอบงานจ้ างล่าช้ า
หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้ องตามสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือในรายการใด ไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
                                     ิ
ททท. หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ้ างนี้แล้ ว ททท. มีสทธิปฏิเสธการรับมอบงานดังกล่าว
และหักราคาค่าจ้ างตามส่วนของรายการที่ ททท. ปฏิเสธนั้น นอกจากการปรับได้ อกด้ วย        ี
การรับประกันการชารุดบกพร่อง
ผู้ ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ้ า ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( ผู้ รั บ จ้ า ง )
ซึ่ ง ไ ด้ ท า ข้ อ ต ก ล ง เ ป็ น ห นั ง สื อ ห รื อ ท า สั ญ ญ า จ้ า ง แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี
จะต้ อง รั บ ปร ะกั นค วา มบ กพ ร่ อง หรื อเ สี ย หา ยข อง งา นจ้ างนี้ ภา ยใ นร ะย ะเ วล า 1 ปี
น ับ ถ ัด จ า ก ว ัน ที ่ ไ ด ้ ร ับ ม อ บ ง า น ด ัง ก ล ่า ว
ซึ่ งความบกพร่ อ งหรื อ เสี ย หายนั้ น เกิ ด จากความบกพร่ อ งของผู้ รั บ จ้ า ง หรื อ ท าไว้ ไ ม่ เ รี ย บร้ อย
ผู้รับจ้ างต้ องดาเนินการจัดทาให้ ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. ข้อกาหนดด้านเทคนิค ส่วนที่ 2 โดยการสาธิตระบบ (Proof Of Concept : POC)

    การสาธิตระบบเป็ นส่วนหนึ่ งในการพิจารณาผลของข้ อเสนอโครงการฯ
ผู้เสนอราคาต้ องส่งข้ อเสนอเพื่ อรับการพิจารณาและต้ องได้ รับการประกาศผลการผ่านคุณสมบัติด้าน
พาณิชย์ ด้ านเทคนิค ส่วนที่ 1 และด้ านคุณวุฒิส่วนที่ 1
จึงสามารถนาเสนอการสาธิตระบบที่ มีความสามารถครบถ้ วนตามข้ อกาหนดและต้ องผ่านการพิจารณา
ของ ททท.


                           -35-

1. ข้อกาหนดทัวไป่
   1.1 ร ะ บ บ ที่ น า เ ส น อ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ
     และบุคลากรในการออกแบบและพัฒนาระบบชุดเดียวกันตามที่ ผ้ ูเสนอระบบสาธิตนาเสน
     อในเอกสารข้ อเสนอด้ านเทคนิคและเอกสารข้ อเสนอด้ านคุณวุฒิทมงาน         ี
   1.2 ผู้เสนอระบบสาธิตต้ องเตรี ยมฐานข้ อมูลเบื้องต้ น ตามลักษณะ ชนิด และจานวนที่ ระบุ
     ให้ พร้ อมก่อนวันสาธิต ส่วนข้ อมูลสาหรับสาธิตให้ ดูหัวข้ อ 1.6
   1.3 ผู้ เ ส น อ ร ะ บ บ สา ธิ ต ต้ อ ง เ ต รี ยม เ อ ก ส า ร เ กี่ ยว กั บ ร ะ บ บ ส า ธิ ต ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น
     และตรงตามระบบที่ นาเสนอ
   1.4 ผู้ เ สนอระบบสาธิ ต ต้ อ งน าเสนอชี้ แจงการออกแบบและการท างานของระบบต่ อ
     ททท.ตามวันและเวลาที่ กาหนด
   1.5 ผู้เสนอระบบต้ องเตรียมบุคลากรในการทดลองระบบสาธิตให้ เพียงพอต่อการนาเสนอ
   1.6 ผู้เสนอระบบสาธิตต้ องจัดเตรียมเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาติดตั้งในบริเวณที่ ทท
     ท . เ ป็ น ผู้ จั ด ใ ห้ โ ด ย ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ อ อ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ อ ง ทั้ ง ห ม ด โ ด ย ท า ง
      ททท.จะเตรียมเฉพาะข้ อมูลสาหรับการสาธิตให้ เพียงอย่างเดียว ในรูปแบบของไฟล์ CSV
      (Comma Separated Value) โดยการสาธิตระบบจะให้ เวลาหนึ่ งวันโดยในช่วงเช้ า ททท.
      จะมอบข้ อมูลให้ ผ้ ูเสนอระบบสาธิตนาเข้ าสู่ระบบและจัดเตรียมระบบให้ พร้ อมสาหรับการ
      สาธิต ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็ นการสาธิตระบบ

2. ข้อกาหนดด้านเทคนิคและระบบงาน
  2.1 ระบบที่ จะทาการสาธิต ประกอบด้ วย
    2.1.1 การอิมพอร์ตข้ อมูลและการทา data cleansing
            ระบบต้ องสามารถอิ มพอร์ ตข้ อมู ล ในรู ป แบบไฟล์              CSV
              เข้ าสู่ฐานข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
            ร ะ บ บ ต้ อ ง ท า data                        cleansing
                      ี่
              ได้ ในกรณีทข้อมูลที่ นาเข้ าฐานข้ อมูลไม่ถูกต้ องหรือไม่สมบูรณ์
    2.1.2 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ งานและสิทธิ
        กลุ่ ม ผู้ ใช้ งานในระบบเว็ บ นี้ แบ่ ง ออกเป็ นสามกลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ ดู แ ลระบบ
                              ั         ิ
        กลุ่มผู้จัดการเนื้อหา และกลุ่มผู้ใช้ ท่วไป ซึ่ งแต่ละกลุ่มมีสทธิดังนี้
            ก ลุ่ ม ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ล บ ป รั บ ป รุ ง ผู้ ใ ช้
                            ั
              รวมถึงกาหนดสิทธิให้ กบผู้ใช้ แต่ละคนได้

                        -36-

             กลุ่มผู้จัดการเนื้อหา สามารถเพิ่ ม ลบ ปรับปรุง เนื้อหาของเว็บ
             รวมถึงสามารถลบข้ อความไม่เหมาะสม
                  ั
             ลบผู้ใช้ ท่วไปมีพฤติกรรมการใช้ ผิดปกติ
           กลุ่มผู้ใช้ ท่วไป สามารถเพิ่ ม ลบ ปรับปรุง บันทึก อัพโหลดรูปถ่าย และวิดีโอ
                   ั
             เขียนคาวิจารณ์
       ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ งานและสิทธิจะต้ องสามารถสร้ างผู้ใช้ งานและกาหนดกลุ่มผู้ใ
       ช้ งาน พร้ อมทั้งกาหนดสิทธิการใช้ งานให้ แต่ละกลุ่มได้
    2.1.3 ระบบจัดการเนื้อหา
       กลุ่ มผู้ จั ด การเนื้ อหาจะ ต้ องสามารถเพิ่ ม ลบ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อหาของเว็ บ
       รวมถึ งสามารถลบข้ อความไม่เหมาะสม ลบผู้ใช้ ท่ัวไปมีพฤติกรรมการใช้ ผิดปกติ
       โดยระบบจะต้ องรองรับข้ อมูลได้ หลายภาษา (multi language database)
    2.1.4 ระบบงานเนื้อหาที่ สร้ างโดยผู้ใช้ ท่วไป
                         ั
   ระบบต้ อ งสามารถรองรั บ การเขี ยนบล็อ ก การโพสต์รู ป วิ ดีโอ จากผู้ ใช้ ท่ัวไปได้
   และระบบต้ องมีความสามารถดังนี้
       อนุญาตให้ ผ้ ูใช้ ลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ ใหม่ได้
       ให้ ผ้ ูใช้ ทลงทะเบียนแล้ ว แก้ ไข ลบ ข้ อมูลของตนเองได้
              ี่
       ช่วยเหลือผู้ใช้ ในกรณีทผ้ ูใช้ ลืมรหัสผ่านหรือชื่ อผู้ใช้ ได้
                      ี่
       อ นุ ญ า ต ใ ห้ ผู้ ใ ช้ เ ขี ย น เ นื้ อ ห า ใ ห ม่
                   ่                 ่
        โพสต์รูปสถานที่ ทองเที่ ยวรวมถึงวิดีโอสถานที่ ทองเที่ ยวได้
       ให้ ผ้ ูใช้ แก้ ไขหรือลบ เนื้อหาที่ สร้ างขึ้น รูป รวมถึงวิ ดีโอของตนเองได้
2.1.5 ระบบงานสืบค้ นข้ อมูล (Data Search)
   ร ะ บ บ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ ะ ต้ อ ง ร อ ง รั บ ก า ร สื บ ค้ น จ า ก ข้ อ ค ว า ม ใ น ทุ ก ภ า ษ า
   และสาธิตการสืบค้ นเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
         สามารถสืบค้ นข้ อมูลในฐานข้ อมูลทั้งหมดแบบ Full-Text Searchได้
         ร อ งรั บ ก าร สื บ ค้ นข้ อมู ลเ ชิ ง ตร ร ก ะ (Boolean             Search)
         โดยผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งสามารถก าหนดลั ก ษณะการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เชิ ง ตรรก ะ
         โดยใช้ เงื่ อนไข and, or, not และการจัดกลุ่มเงื่ อนไขโดยใช้ เครื่ องหมาย “(“
         และ “)” ได้ เป็ นอย่างน้ อย
         สามารถค้ นหาคาแบบวลี (Phrase Matching) ได้
         สนับสนุนการค้ นหาคาโดยใช้ ลักษณะการพ้ องเสียง (Soundex) โดยไม่ใช้
         Dictionary เข้ ามาช่วยในการสืบค้ น

                       -37-

          สนับสนุนการค้ นหาคาใกล้                   (Proximity)
           ซึ่ งหมายถึงสามารถค้ นหาเอกสารโดยระบุคา                 2
                       ั
           คาที่ อยู่บริเวณใกล้ กนในเอกสารนั้นได้
          สนับสนุนการค้ นหาคาโดยใช้ ลักษณะการพ้ องความหมาย (Synonyms)
          สนับสนุนการสืบค้ นโดยใช้ ส่วนหนึ่ งของคา (Wildcard Search) ได้
          สามารถเรียงลาดับผลลัพธ์การสืบค้ นตามความเกี่ ยวข้ องกับคาที่ ใช้ ในการสื
           บ          ค้        น         ไ       ด้
           โดยผู้สาธิตต้ องอธิบายหลักการที่ ใช้ เรียงลาดับให้ กับคณะกรรมการทราบด้
           วย
          สามารถแสดงผลลัพธ์แบบมีการเน้ นคาที่ ผ้ ูใช้ สบค้ น (Word Highlight) ได้
                                  ื
          สามารถค้ นหาซา ภายในผลการค้ นหาได้ (Search within result)
                   ้
2.2 ข้ อกาหนดของระบบงาน
  2.2.1 ระบบงานบันทึกข้ อมูล (Data Entry) คือระบบงานที่ ทาหน้ าที่ รับข้ อมูลประเภทต่างๆ
      เช่น     ข้ อมูลจังหวัด       ข้ อมูลการท่องเที่ ยว              ่
                                         ข้ อมูลสถานที่ ทองเที่ ยว
      และข้ อมูลการเดินทางเข้ าสู่ระบบได้
  2.2.2 ระบบแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อมูล คือระบบงานที่ ทาหน้ าที่ แก้ ไขข้ อมูลประเภทต่างๆ
      เ ช่ น ข้ อ มู ล จั ง ห วั ด ข้ อ มู ล ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข้ อ มู ล ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว
      และข้ อมูลการเดินทาง ที่ มีอยู่ในระบบได้
  2.2.3 ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ งานระบบ คือระบบที่ ทาหน้ าที่ สร้ าง แก้ ไข และลบ
      ผู้ใช้ งานและกลุ่มผู้ใช้ งานในระบบ
  2.2.4 ร ะ บ บ ง า น บ ริ ห า ร สิ ท ธิ
      คือระบบงานที่ ทาหน้ าที่ เกี่ ยวกับการควบคุมดูแลสิทธิการเข้ าใช้ งานระบบของผู้ใช้ แต่
      ละกลุ่ม รวมถึงการเพิ่ ม ลบ แก้ ไข ผู้ใช้ ด้วย
  2.2.5 ระบบงานสร้ าง แก้ ไข ลบ เนื้อหาที่ สร้ างโดยผู้ใช้ ท่วไป  ั
      o ระบบต้ องสามารถอนุญาตให้ ผ้ ูใช้ ลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ ใหม่ได้
      o ระบบต้ องสามารถให้ ผ้ ูใช้ ทลงทะเบียนแล้ ว แก้ ไข ลบ ข้ อมูลของตนเองได้
                        ี่
      o ระบบต้ องสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ ในกรณีทผ้ ูใช้ ลืมรหั สผ่านหรือชื่ อผู้ใช้ ได้
                                 ี่
      o ระบบต้ องสามารถอนุ ญาตให้ ผ้ ูใช้ เขียนเนื้ อหาใหม่ โพสต์รู ปสถานที่ ท่อ งเที่ ยว
                     ่
          รวมถึงวิดีโอสถานที่ ทองเที่ ยวได้
      o ร ะ บ บ ต้ อ ง ส า ม า ร ถ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ แ ก้ ไ ข ห รื อ ล บ เ นื้ อ ห า ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น รู ป
          รวมถึงวิดีโอของตนเองได้
  2.2.6 ระบบงานเนื้อหาที่ สร้ างโดยผู้ใช้ ท่วไป ั

                             -38-

       o เนื้อหาที่ สร้ างโดยผู้ใช้ ทั้งการแนะนาสถานที่ ท่องเที่ ยว การวิจารณ์สถานที่ พั ก
        ร ว ม ถึ ง ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ๆ ก า ร โ พ ส ต์ รู ป ก า ร โ พ ส ต์ วิ ดี โ อ
        ถ้ า มี เ นื้ อหาที่ ไม่ เ หมาะสม ระบบต้ อ งสามารถค้ น หาเนื้ อหาที่ ไม่ เ หมาะสม
        แ ล้ ว แ ส ด ง เ นื้ อ ห า เ ห ล่ า นั้ น เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ใ น ก ลุ่ ม ผู้ จั ด ก า ร เ นื้ อ ห า
        สามารถลบเนื้อหาที่ ไม่เหมาะสมเหล่านั้นได้
  2.2.7 ระบบฐานข้ อมูลและการสืบค้ นข้ อมูล
    2.2.7.1 ระบบสืบค้ นข้ อมูลทั่วไป
    o ระบบต้ องสามารถสืบค้ นข้ อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ได้ ตามข้ อกาหนดที่ 2.1.5
2.2.7.2 ระบบสืบค้ นเนื้อหาที่ ผ้ ูใช้ สร้ างขึ้น
o ระบบต้ องสามารถสืบค้ นข้ อความในเนื้อหาที่ ผ้ ูใช้ สร้ างขึ้นได้ ตามข้ อกาหนดใน
  หัวข้ อ 2.1
       -39-
เอกสารขอบเขตงาน TOR

บทที่ 3
ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิของทีมงา
น
                      -40-

บทที่ 3      ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิของทีมงาน

ประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ดังนี้

1. ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิ ส่วนที่ 1
ผู้เสนอราคาต้ องมีคณะทางานที่ ประกอบไปด้ วยบุคลากรที่ มีความรู้ ความชานาญและ
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1.1. ด้ านการบริหารจัดการฐานข้ อมูล (Database Management System)
      มีประสบการณ์อย่างน้ อย 6 ปี ในการบริหารจัดการฐานข้ อมูล 3 เรื่ องดังนี้
       o  ปรับปรุงฐานข้ อมูล Database Cleansing
       o  ควบรวมฐานข้ อมูล Database Merging
       o  โอนย้ ายฐานข้ อมูล Data Migration
      มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ อย่างน้ อย 5 ล้ านข้ อมูลขึ้นไป
      มีประสบการณ์ในการจัดทาฐานข้ อมูลหลายภาษา ตั้งแต่ 3 ภาษาขึ้นไป


  1.2. ด้ านเทคโนโลยี
      มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบูรณาการ เทคโนโลยี
       สาหรับเว็บไซต์ทองเที่ ยว(Development and Integrate Technology)
               ่
      มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่ องมือค้ นหา Search engine สาหรับภาษาไทย
       อังกฤษ และภาษาเอเชีย 1 ภาษาในภาษาดังต่อไปนี้ คือ จีน หรือ ญี่ ปุ่ น หรือ เกาหลี
       และสามารถพัฒนา
       ระบบค้ นหาให้ มีความสามารถตามรายละเอียดในข้ อกาหนดทางเทคนิคของ Search
       Engine Requirement ในเอกสาร TOR
      มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับเว็บไซต์ทาในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวโดย
                                ่
       พัฒนาสาหรับหลายภาษา อย่างน้ อย 10 ภาษา
      มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี web 2.0

  1.3. ด้ านออกแบบดีไซน์
      มีประสบการณ์ในการออกแบบดีไซน์เว็บไซต์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
         อย่างน้ อย 3 เว็บไซต์
                              -41-

  1.4. ด้ านการพัฒนาเนื้อหาข้ อมูลสาหรับเว็บไซต์
      มีประสบการณ์ในการพัฒนาเนื้อหาข้ อมูลเพื่ อการท่องเที่ ยวประเทศไทย  1.5. ด้ านการปรับแต่งเครื่ องมือการค้ นหา Search engine Optimization
      มีประสบการณ์ในการทา SEO ให้ กบเว็บไซต์อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
                        ั
       สาหรับตลาดต่างประเทศ

2. ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิ ส่วนที่ 2 : การสอบสัมภาษณ์
ส่ ว นหนึ่ งในการพิ จ ารณาผลของข้ อเสนอด้ านคุ ณ วุ ฒิ ที ม งาน ส่ ว นที่ 2 ของโครงการฯ
ผู้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ผ ล คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น เ ท ค นิ ค ส่ ว น ที่ 1
           ี
และด้ านคุณวุฒิทมงานส่วนที่ 1 จึงสามารถเข้ าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ ตามข้ อกาหนด


ก า ร ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ใ น ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ ส่ ว น ที่ 2       นี้
เป็ นการทดสอบองค์ความรู้ในเรื่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ และเป็ นปั จจัยความสาเร็จ Key success
ในการพัฒนาโครงการ องค์ความรู้ดังกล่าวประกอบไปด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี้
   1. Database Management
   2. Search engine
   3. E-Tourism & Travel 2.0
   4. User Generated Content

วิธีการทดสอบและระยะเวลาสัมภาษณ์
    คณะกรรมการพิ จารณาคุ ณวุฒิ จะทาการสัมภาษณ์ ผู้ เสนอราคาแบบปากเปล่ า (Oral
     Test ) จานวน 4 คาถาม ตามหัวข้ อข้ างต้ น โดยจะใช้ เวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60 นาที

        ้
คุณสมบัติของผูสอบสัมภาษณ์
   ผู้เสนอราคาสามารถส่งตัวแทนเพื่ อสอบสัมภาษณ์ได้ จานวนไม่เกิน 3 คน
   ผู้ เ ข้ า ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู่ ใ น อ ง ค์ ก ร ,
    หรือเป็ นที่ ปรึกษาขององค์กรของผู้เสนอราคา
                     -42-

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
   ความรู้ ความเข้ าใจ 60 คะแนน
   ความสามารถในการประยุกต์ใช้ กบโครงการ 40 คะแนน
                  ั

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ มีจานวน 2 คน ดังรายนามต่อไปนี้
 1. ผศ.ดร. สุกรี สินธุภิญโญ อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. เนืองนิมมาน ณ นคร ผู้เชี่ ยวชาญทางด้ าน E-Marketing, E-Tourism, Travel 2.0 จากบริษัท
   บอร์น ดิสติงชั่น จากัด
      -43-


เอกสารขอบเขตงาน TOR

บทที่ 4
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเส
นอทางด้านเทคนิคและการให้ค
ะแนน
                             -44-

บทที่ 4       หลักเกณฑ์ในการพิจารณา และการให้คะแนน

1. เกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
  o ททท. จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศประกวดราคาฯ
  o ผู้เสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ ททท. กาหนดไว้
    หากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติข้อหนึ่ งข้ อใดที่ เป็ นสาระสาคัญ ททท.
    จะไม่พิจารณาข้ อเสนอทั้งหมดของผู้เสนอราคารายนั้น

2. เกณฑ์การพิจารณาข้อกาหนดด้านเทคนิค
ส่วนที่ 1 เอกสารเปรียบเทียบ
เ อ ก ส า ร ข้ อ เ ส น อ ด้ า น เ ท ค นิ ค ส่ ว น ที่ 1 ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า ทุ ก ข้ อ จึ ง จ ะ ถื อ ว่ า
ผ่านการพิจารณาข้ อเสนอด้ านเทคนิค ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 ทดสอบระบบสาธิต
โ ด ย ร ะ บ บ ส า ธิ ต ที่ ผู้ เ ส น อ ร า ค า เ ส น อ จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ ค ะ แ น น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 8 5 ค ะ แ น น
จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาข้ อเสนอด้ านเทคนิค ส่วนที่ 2

ตารางแสดงเกณฑ์การให้ คะแนนข้ อเสนอด้ านเทคนิค ส่วนที่ 2: ระบบสาธิต
 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนการสาธิตระบบ                                  คะแนน

 1. การอิมพอร์ตข้อมูลและการทา data cleansing                                25
   - สามารถอิมพอร์ตข้ อมูลในรูปแบบไฟล์ CSV (Comma Separated Value) เข้ าสู่
                                                      10
    ฐานข้ อมูล
   - ทา data cleansing                                          15
 2. ระบบบริหารจัดการผูใช้งานและสิทธิ
           ้                                           10

   - สามารถจัดการผู้ใช้ กาหนดกลุ่ม และกาหนดสิทธิ                             10
   - อนุญาตให้ ผ้ ูใช้ ท่วไปลงทะเบียนเข้ าใช้ ได้
              ั
- อนุญาตให้ ผ้ ูใช้ ท่วไปแก้ ไข ลบ ข้ อมูลของตนเองได้
           ั
                         -45-

3. ระบบจัดการเนื้ อหา                                 20

 - สามารถเพิ่ ม ลบ ปรับปรุง เนื้อหาของเว็บ (ข้ อมูลจังหวัด การท่องเที่ ยว       5
สถานที่ พัก และข้ อมูลการเดินทาง)
 - สามารถลบเนื้อหาที่ ไม่เหมาะสม                            5
 - สามารถลบผู้ใช้ ทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
           ี่
   - สามารถค้ นหา และแสดงลิสต์ของเนื้อหาที่ ไม่เหมาะสม                10
เพื่ อให้ ผ้ ูดูแลลบเนื้อหานั้นๆ
4. ระบบงานเนื้ อหาที่สร้างโดยผูใช้ทวไป
                 ้ ่ั                         10

  - อนุญาตให้ ผ้ ูใช้ เขียนเนื้อหาใหม่ โพสต์รูปและวีดีโอสถานที่ ทองเที่ ยวได้
                                   ่         5
  - อนุญาตให้ ผ้ ูใช้ แก้ ไขเนื้อหา รูปและวีดีโอสถานที่ ทองเที่ ยวได้
                             ่               5
5. ระบบงานสืบค้นข้อมูล                                 35

 - สามารถสืบค้ นข้ อมูลในฐานข้ อมูลทั้งหมดแบบ Full-Text                15
Searchได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ อง
 - สามารถเรียงลาดับผลลัพธ์การสืบค้ นตามความเกี่ ยวข้ องกับคาที่ ใช้ ในการสืบค้ นได้

  - รองรับการสืบค้ นข้ อมูลเชิงตรรกะ (Boolean Search)                 15
  - สามารถค้ นหาคาแบบวลี (Phrase Matching)
  - สนับสนุนการค้ นหาคาโดยใช้ ลักษณะการพ้ องเสียง (Soundex)
  โดยไม่ใช้ Dictionary เข้ ามาช่วยในการสืบค้ น
  - สนับสนุนการค้ นหาคาใกล้ (Proximity)
  - สนับสนุนการค้ นหาคาโดยใช้ ลักษณะการพ้ องความหมาย (Synonyms)
  - สนับสนุนการสืบค้ นโดยใช้ ส่วนหนึ่ งของคา (Wildcard Search) ได้
  - สามารถแสดงผลลัพธ์แบบมีการเน้ นคาที่ ผ้ ูใช้ สืบค้ น (Word Highlight) ได้      5
  - สามารถค้ นหาซา ภายในผลการค้ นหาได้ (Search within result)
         ้
                                   คะแนนรวมทั้งหมด  100
                          -46-

3. เกณฑ์การพิจารณา ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิทีมงาน ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1 เอกสารเปรียบเทียบ
  o ททท. จะพิจารณาข้ อเสนอจากเอกสารตารางข้ อเสนอด้ านคุณวุฒิส่วนที่ 1
  o ผู้เสนอราคาจะต้ องได้ คะแนนไม่น้อยกว่ า 65 คะแนนจากเอกสารข้ อเสนอด้ านคุ ณวุฒิส่วนที่
                                   ี
     1 จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาข้ อเสนอทางด้ านคุณวุฒิทมงาน ส่วนที่ 1
  o ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ เ ส น อ ร า ค า                    ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ
     ห รื อ มี เ พี ย ง บ า ง ส่ ว น แ ต่ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ทั้ ง ห ม ด ต า ม ที่ ร ะ บุ ใ น แ ต่ ล ะ ข้ อ
     จะถือว่าผู้เสนอราคาไม่มีคุณวุฒิในข้ อดังกล่าว และจะได้ คะแนนเป็ น 0 ในข้ อนั้นๆ

ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนน ข้อกาหนดด้านคุณวุฒิทีมงาน ส่วนที่ 1

 เกณฑ์การพิจารณาให้ คะแนน ข้ อกาหนดด้ านคุณวุฒิทมงานี                   คะแนน
 1. ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management)
 มีประสบการณ์อย่างน้ อย 6 ปี ในการบริหารจัดการฐานข้ อมูล 3 เรื่ อง ดังนี้          25
     ปรับปรุงฐานข้ อมูล Database Cleansing
     ควบรวมฐานข้ อมูล Database Merging
     โอนย้ ายฐานข้ อมูล Data Migration
 มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฐานข้ อมูลขนาดใหญ่อย่างน้ อย 5
                                               15
 ล้ านข้ อมูล ขึ้นไป
 มีประสบการณ์ในการจัดทาฐานข้ อมูลหลายภาษา ตั้งแต่ 3 ภาษาขึ้นไป
                                               5
 (โดยอาจอยู่ในโปรเจ็คท์เดียวกัน หรือคนละโปรเจ็คท์กได้ )
                         ็
                               คะแนนรวม            45
 2. ด้านเทคโนโลยี
 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบูรณาการ เทคโนโลยี
                                               5
          ่
 สาหรับเว็บไซต์ทองเที่ ยว
 มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่ องมือค้ นหา สาหรับภาษาไทย อังกฤษ
 และภาษาเอเชีย 1 ภาษาในภาษาดังต่อไปนี้ คือ จีน หรือ ญี่ ปุ่ น หรือ เกาหลี
                                               15
 และสามารถพัฒนา
 ระบบค้ นหาให้ มีความสามารถตามรายละเอียดในข้ อกาหนดทางเทคนิคของ
 Search Engine Requirement ในเอกสาร TOR
                      -47-

 มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ทาขนาดใหญ่ Web Portal
                  ่                      5
 สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว โดยพัฒนาสาหรับหลายภาษา อย่างน้ อย 10 ภาษา
 มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี web 2.0                    10
                                  คะแนนรวม  35
 3. ด้านออกแบบดีไซน์
 มีประสบการณ์ในการออกแบบดีไซน์เว็บไซต์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวอย่างน้ อย
                                        5
 3 เว็บไซต์
                                  คะแนนรวม  5
 4. ด้านการพัฒนาเนื้ อหาข้อมูลสาหรับเว็บไซต์
 มีประสบการณ์ในการพัฒนาเนื้อหาข้ อมูลเพื่ อการท่องเที่ ยวประเทศไทย       5
                                  คะแนนรวม  5
 5. ด้านการจัดทา Search Engine Optimization
 มีประสบการณ์ในการจัดทา Search Engine Optimization
                                        10
 สาหรับตลาดต่างประเทศ
                                  คะแนนรวม   10
                               คะแนนรวมทั้งหมด  100

ส่วนที่ 2 สอบสัมภาษณ์
      ี่
องค์ความรู้ทจะใช้ ในการสอบสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้
     Database Management

     Search engine

     E-Tourism & Travel 2.0
     User Generated Content


ในส่วนนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็ น
    ความรู้ ความเข้ าใจ 60 คะแนน

    ความสามารถในการประยุกต์ใช้ กบโครงการ 40 คะแนน
                    ั
โดยผู้ เสนอราคา จะต้ องได้ คะแนน การทดสอบองค์ ค วามรู้ นี้ ไม่ น้ อยกว่ า 85 คะแนน
                       ี
จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาข้ อเสนอด้ านคุณวุฒิทมงาน ส่วนที่ 2
                      - 48 -

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
       หากท่านใดต้ องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นอื่ นใดที่ เกี่ ยวกับงานดังกล่าว
                    ั
โปรดแจ้ งความเห็นดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกษร หรือมายังหน่วยงานโดยเปิ ดเผยตัว
หรือตามอีเมล์แอดเดรสที่ ระบุไว้ ท้ายนี้

หน่วยงานที่รบผิดชอบ :
      ั
       งานจัดจ้ าง ชั้น 5 ททท. เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์หมายเลข 0 2250 5500 ต่อ 2575 – 80 โทรสารหมายเลข
0 2652 8273

อีเมล์ แอดเดรส : rapeeporn.deemanop@tat.or.th
         pacharin.sosaeng@tat.or.th

                              ั
  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิ กายน 2551 และสิ้ นสุดการวิจารณ์วนที่ 2 ธันวาคม 2551

          คณะกรรมการร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
         1. นายพนม     กะรีบุตร    ประธานกรรมการ
         2. นางสุชาดา   บ่อทรัพย์   กรรมการ
         3. นายอาทร    ธงชัย     กรรมการ
         4. นางสมรัก    คาพุทธ     กรรมการ
         5. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ กรรมการ
         6. นายบุญฤทธิ์  รุดคง     กรรมการ
         7. นางสาวระภีพร ดีมานพ      กรรมการและเลขานุการ

             **************************************

								
To top