Docstoc

daftar isi makalah

Document Sample
daftar isi makalah Powered By Docstoc
					                  PENGANTAR    Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya
sehingga kami kelompok II dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat dan salam tak lupa
kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, Dan para sahabatnya.
    Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Dwi
Haryono,M.Kom beserta Asisten labor maintenence. Dan juga pihak-pihak yang telah
membantu kami dalam pembuatan makalah ini hingga pembuatan makalah ini selesai.
    Makalah ini dibuat sebagai laporan akhir semester dan untuk membantu pembelajaran
serta mempermudah untuk memahami materi yang diberikan oleh dosen pembimbing ,
maupu asisten labor.
    Apabila di dalam makalah kami masih banyak kekurangan maka dari itu kami sangat
mengaharapkan masukkan baik kritik maupun saran dari dosen pembimbing khususnya dan
semua pembaca. semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua.
                            Pekanbaru, 5 Juni 2012
                               Penyusun
       Teknologi Komputer & Utilitas 2011 - 2012 |KELOMPOK II KELAS IID   i
                  DAFTAR ISI
PENGANTAR             ....................................................................................... i

DAFTAR ISI            ...................................................................................... ii

BAB PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG         ....................................................................................... I
B. RUMUSAN MASALAH        .......................................................................................II
C. TUJUAN             .......................................................................................II

BAB I

DEFINISI KOMPONEN / HARDWARE

A. PENGENALAN KOMPONEN / HARDWARE
     PENGERTIAN       ....................................................................................... 3
     TUJUAN         ....................................................................................... 4
B. PRROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN    ....................................................................................... 4
C. PERTANYAAN           ........................................................................................8
D. KESIMPULAN           ........................................................................................8
E. DAFTAR PUSTAKA         ....................................................................................... 8

BAB II

MERAKIT KOMPUTER

A. PENGENALAN MERAKIT KOMPUTER
     PENGERTIAN       ....................................................................................... 9
     TUJUAN         ..................................................................................... 10
B. PROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN    ..................................................................................... 10
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 19
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 19
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 19
F.

BAB III

MENU BIOS

A. PENGINSTALAN BIOS
     PENGERTIAN       ..................................................................................... 20
     TUJUAN         ..................................................................................... 20
       Teknologi Komputer & Utilitas 2011 - 2012 |KELOMPOK II KELAS IID                        ii
B. PROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN     ......................................................................................21
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 32
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 32
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 32

BAB IV

WINDOWS XP


A. PENGENALAN WINDOWS XP

     PENGERTIAN        ..................................................................................... 33
     TUJUAN          ..................................................................................... 34
B. PROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN     ..................................................................................... 35
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 41
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 41
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 41

BAB V

WINDOWS 7

A. PENGENALAN WINDOWS 7
     PENGERTIAN        ..................................................................................... 42
     TUJUAN          ..................................................................................... 42
B. PROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN     ..................................................................................... 43
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 54
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 54
E. DAFTRA PUSTAKA         ..................................................................................... 54

BAB VI

LINIX DEBIAN

A. PENGENALAN MENGINSTAL LINUX DEBIAN

     PENGERTIAN        ..................................................................................... 55
     TUJUAN          ..................................................................................... 55
B. PROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN     ..................................................................................... 56
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 66
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 66
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 66


        Teknologi Komputer & Utilitas 2011 - 2012 |KELOMPOK II KELAS IID                        iii
BAB VII
MICROSOFT OFFICE 2007
A. PENGENALAN MICROSOFT OFFICE
      PENGERTIAN       ..................................................................................... 67
      TUJUAN         ..................................................................................... 67
B. PROSEDUR
      GAMBAR DAN URAIAN    ..................................................................................... 68
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 70
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 70
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 70

BAB VIII

NERO BURNING ROOM

A.  PENGENALAN NERO BURNING ROOM
      PENGERTIAN       ..................................................................................... 71
      TUJUAN         ..................................................................................... 72
B. PROSEDUR
      GAMBAR DAN URAIAN    ..................................................................................... 72
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 74
   D. KESIMPULAN         ..................................................................................... 74
   E. DAFATR ISI         ..................................................................................... 74

BAB IX

CARA BURNING

A. PENGENALA BURNING FILE .NRG DENGAN NERO
      PENGERTIAN       ..................................................................................... 75
      TUJUAN         ..................................................................................... 75
B. PROSEDUR
      GANBAR DAN URAIAN    ..................................................................................... 76
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 81
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 81
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 81

BAB X

ANTIVIRUS AVG

A. PENGENALAN ANTIVIRUS AVG
      PENGERTIAN       ..................................................................................... 82
      TUJUAN         ..................................................................................... 82
        Teknologi Komputer & Utilitas 2011 - 2012 |KELOMPOK II KELAS IID                        iv
B. PROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN    ..................................................................................... 83
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 85
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 85
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 85

BAB XI

BAHASA PEMOGRAMAN

A. PENGENALAN BAHASA PEMOGRAMAN DELPHI
     PENGERTIAN        ..................................................................................... 86
     TUJUAN          ..................................................................................... 86
B. PROSEDUR
     GAMBAR DAN URAIAN    ..................................................................................... 87
C. PERTANYAAN           ..................................................................................... 94
D. KESIMPULAN           ..................................................................................... 94
E. DAFTAR PUSTAKA         ..................................................................................... 94
       Teknologi Komputer & Utilitas 2011 - 2012 |KELOMPOK II KELAS IID                        v

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:110
posted:6/27/2012
language:Malay
pages:5
Description: daftar isi makalah