biz patras nov 2011 by vTIBB8E1

VIEWS: 6 PAGES: 31

									       Αξιοποιώντας
       το ελαιόλαδο
           και τα
  απόβλητα ελαιοτριβείου

        Γιάννης Ζαμπετάκης
        Επικ. Καθ. Χημείας Τροφίμων
        ΕΚΠΑ
       izabet@chem.uoa.gr
        www.zabetakis.net
Η σημασία της ελιάς
  160.000.000 ελαιόδεντρα
  350.000 και πλέον τόνοι προϊόντος,
  700.000 οικογένειες σε σχέση εισοδήματος
  με το προϊόν,
  2.500 περίπου ελαιοτριβεία,
  20 κιλά κατανάλωση ελαιολάδου κατ’ άτομο
  το χρόνο στην Ελλάδα, έναντι 11 κιλών της
  αμέσως επόμενης χώρας, που είναι η Ιταλία,
Η Ελλάδα:
  Είναι τρίτη στον κόσμο στην παραγωγή
  ελαιολάδου
  Καλύπτει το 16% της παγκόσμιας
  παραγωγής ελαιολάδου
  Το 80% της ελληνικής παραγωγής
  ελαιολάδου ανήκει στην κορυφαία ποιότητα
  του εξαιρετικού παρθένου, δηλαδή οξύτητας
  μέχρι 0,8% και κατατάσσει την Ελλάδα στην
  πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που
  παράγουν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Εξαγωγές Ελληνικού Ελαιολάδου

  1/10/2005 – 30/9/2006      σε τόνους


     Συνολικ    %    Χύμα   Τυπο-
     ή Ποσό-            ποιη-
     τητα              μένο
ΕΕ - 25  103.800        95.400  8.400

            91,8   91,9% 8,1%
Τρίτες  9.300    8,2   0   9.300
χώρες
                     100%
Τι φταίει;

  Γιατί κυριαρχεί το χύμα επί του
  τυποποιημένου; που εκδηλώνεται τόσο
  στις εξαγωγές (με βυτία και πλοία προς
  την Ιταλία), όσο και στην εσωτερική
  αγορά, με το γνωστό 17κιλο ανώνυμο
  «τενεκέ»;
Τι μας λείπει;

  Τυποποίηση
  Εμφιάλωση
  Αυτοέλεγχος – HACCP
  Ιχνηλασιμότητα
  Εκπαίδευση
Διαδικτυακή εκπαίδευση για το HACCP, ISO22000 & ISO9001
Ποιος είναι ο στόχος μας;

  Να σταματήσουμε το «χύμα»…
  Βάζοντάς το σε ένα «επώνυμο»
  μπουκάλι
  Έτσι από €2,50 / κιλό, το εισόδημα
  των παραγωγών θα πολλαπλασιαστεί!
  Τελική τιμή; Μέχρι και €18,00 / κιλό!
Τι πρέπει να κάνουμε;

  Να αλλάξουμε οπτική γωνιά: να
  σταματήσουμε να βλέπουμε το λάδι
  ως απλό χύμα προϊόν αλλά ένα προϊόν
  ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ αξίας!


  Εμφιάλωση  Πιστοποίηση 
  marketing
Και με τα απόβλητα τι
μπορούμε να κάνουμε;
  Τα απόβλητα (παραπροϊόντα) δεν είναι
  απλά απόβλητα αλλά ένας διατροφικός
  θησαυρός!
  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
  ζωοτροφές/ιχθυοτροφές!
  Ας δούμε το πώς.
      Πειραματική Διαδικασία


        Τρόφιμο (π.χ. έλαιο, ιστός ψαριού, καρπός)

                   Εκχύλιση Bligh-Dyer  Βιολογική
  δοκιμασία       Ολικά λιποειδή (ΤL)

                  Κατανομή κατά αντιρροή
Βιολογική     Ουδέτερα        Πολικά      Βιολογική
δοκιμασία    λιποειδή (NL)     λιποειδή (PL)    δοκιμασία
Βιολογική δοκιμασία συσσώρευσης πλυμένων
     αιμοπεταλίων κουνελιών
              EC50 κλάσματος
              ή

              ΙC50 κλάσματος
Αναστολείς του PAF
Και από τα ψάρια… στην
ελιά
Ελαιο-
τριβεία
Εμπορική σημασία
ιχθυοκαλλιέργειας
Λαβράκι (sea bass)  Τσιπούρα (sea bream)
 Η πιο πρόσφατη
 ανασκόπηση της
 ιχθυοκαλ-
 λιέργειας στη
 Μεσόγειο
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/01
0/a0968e/a0968e00.pdf
Παραγωγή τσιπούρας ιχθυοτροφείου
από το 1997 ως το 2005
Ιχθυοκαλλιέργεια: εμπορικό ισοζύγιο
για τσιπούρα το 2004
Ιχθυοτροφεία
Θαλάσσιοι κλωβοί  Ειδικοί θαλάσσιοι διάδρομοι
              Αθηρογόνος Δίαιτα (ΑΔ)
                                Ομάδα A, n=6

             ΑΔ + Πολικά Λιποειδή Ψαριού
                                Ομάδα B, n=6
12 αρσενικά
κουνέλια Νέας
Ζηλανδίας      t = 0 Ημέρες           t = 45 Ημέρες
 C. Nasopoulou et al (2010). In vivo antiatherogenic properties of
 cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) polar lipid extracts in
 hypercholesterolaemic rabbits. Food Chem 120 831-836.
        ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΩΝ
                ΒΛΑΒΩΝ

        Α                   Β
Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα              Ομάδα Β: Αθηρογόνος Δίαιτα
                           + Πολικά λιποειδή ψαριού

           Πάχος Αθηρωματικής Βλάβης

        0,8
                P < 0.05
 Πάχος (mm)
        0,7
        0,6
        0,5
        0,4                    *P : Δοκιμασία Mann Whitney.
        0,3
        0,2
        0,1
        0
           Ομάδα A        Ομάδα B
Link ελαιοτριβείο με
ιχθυοτροφείο
  Απόβλητα του ενός  πρώτη ύλη του
  άλλου

  Τι μας λέει η «Προ-ιστορία»;

  Μπορούμε να ταιριάξουμε τα
  ελαιοτριβεία με τις ιχθυοκαλλιέργειες;
EK 1924/2006

  Ισχυρισμός Υγείας (health claim)  Πώς μπορούμε να παράγουμε
  λειτουργικά τρόφιμα;
Η ιδέα

  Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων δεν είναι
  απλά «απόβλητα»

  Αλλά έχουν σημαντική διατροφική αξία

  Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε;

  Μπορούμε να τα κάνουμε ιχθυοτροφή;
Nαι! Μπορούμε 

  2 είδη ψαριών Τσιπούρα – Λαβράκι
  2 είδη τροφών Πυρηνόξυλο – Ελαιοπυρήνα
  4 δεξαμενές 15m3
  Διάρκεια εκτροφής 117 ημέρες
  Εμπορεύσιμα ψάρια (μέσο βάρος: τσιπούρα
  520g – Λαβράκι 400g)
Συμπεράσματα Διατροφής

  Η Τσιπούρα έκανε αποδεκτή την
  τροφή και παρουσίασε καλούς
  ρυθμούς ανάπτυξης.

  Στο Λαβράκι δεν μετρήθηκε ανάπτυξη
  παρόλο που η τροφή γινόταν
  αποδεκτή.
 ιχθυοτροφή-εμπορίου (ΟF-δίαιτα)
 VS
 ιχθυοτροφή εμπλουτισμένη με ΟP (OP-
 δίαιτα)
Παράγοντες ανάπτυξης τσιπούρας που τράφηκε με ΟF-
δίαιτα και ΟP-δίαιτα για 90 ημέρες, εκφρασμένα σε
μέση τιμή (n-3) ± SD


             ΟF-δίαιτα  OP-δίαιτα

 Ρυθμός   κατανάλωσης 0.70±0.30  0.80±0.37
 τροφής Ρυθμός    ανάπτυξης 0.35±0.14  0.52±0.17
 (%/ημέρα)

 Θνησιμότητα (%)     1±0.70   0.20±0.11
IC50 τιμές των TL του βρώσιμου ιστού
του ψαριού που τράφηκε με ιχθυοτροφή
εμπορίου (ΟF-δίαιτα) και ΟP-δίαιτα για
90 ημέρες, εκφρασμένα σε mg [μέση τιμή
(n-3) ± SD]

                     IC50 (mg TL)


       ΟF-δίαιτα         0.030±0.012†


       OP-δίαιτα         0.004±0.002†


 †: Υποδηλώνει στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05)
 σύμφωνα με το Wilcoxon test
Τα
«σκύβαλα»
μπορεί να
είναι τα
απόβλητα
ενός
ελαιοτρι-
βείου…
Συν Αθηνά και χείρα κίνει

  Εμφιάλωση – ανάγκη για
  εκπαίδευση/υλικά
  συσκευασίας/ιχνηλασιμότητα
  Αξιοποίηση παραπροϊόντων σε
  ζωοτροφές
  Ας αρχίσουμε να εκτιμάμε το
  δώρο της φύσης που λέγεται Ελιά

								
To top