Utskriving av palliativ pasient med CADD LEGACY smertepumpe

Document Sample
Utskriving av palliativ pasient med CADD LEGACY smertepumpe Powered By Docstoc
					                      Utskriving av palliativ pasient med CADD
                      LEGACY smertepumpe. Sykehuset Østfold
Felles SØ                       Gjelder fra:  Utgave:   Dokumentnr:
Pasientadministrative rutiner             28.05.2008   1.00     F/6.1-44
[]

Utarbeidet av:                    Godkjent av:
Kreftsykepleier Aud Oddny Løkken           Administrerende direktør Leiv Kvale
             Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 27.06.2012

Formål
Sikre gode rutiner ved overflytting av pasient med CADD LEGACY smertepumpe fra
Sykehuset Østfold til pasientens hjem eller sykehjem.

Gjelder for leger og sykepleiere ved Sykehuset Østfold

Generelt
Gjelder ved epidural/spinal, intravenøs eller subcutan smertebehandling med Cadd Legacy
pumpe.

Fremgangsmåte
Ansvarsområde sykepleier på avdeling:
   Gir beskjed til Senter for Lindrende Behandling (SLB) og kommunehelsetjenesten om
   hjemreise så tidlig som mulig. Jmf Utskriving av somatiske pasienter fra Sykehuset
   Østfold (SØ) til kommunene i Østfold- samhandling
   Bestiller Cadd Legacy pumpe og utstyr til epidural/spinal, intravenøs eller subcutan fra
   Behandlingshjelpemidler.
       -klikk på venstre side  nasjonale retningslinjer
       -klikk del 2 utstyr og forbruksmatriell
       -klikk del 4 for forbruksmatriell lister
   For estimert forbruk pr måned se vedlegg til prosedyre.
   Hvit resept på Klorhexidin, Nacl og Heparin, og resept på aktuelle medikamenter
   sendes med pasienten. Resepten(e) leveres av pasient/pårørende eller
   hjemmesykepleien til apoteket, som sender regning til Behandlingshjelpemidler.
   Sørger for at pasienten har nok utstyr inntil Behandlingshjelpemidler kan levere.
   Avtaler med hjemmesykepleien hvilket apotek som skal benyttes.
   Sørger for at pasienten får med seg tilstrekkelig av det aktuelle legemidletinntil
   pasientens lokale apotek kan levere.
   Skifter filter på epidural/spinalkateter før utreise. (Nb! Ved spinalkateter to filter)
   Informerer hjemmesykepleie/sykehjem og avklarer hvilken rolle de skal ha i
   behandlingen.
   Informerer om at de kan kontakte SLB, smertesykepleier eller Krefttelefonen i A8 ved
   behov.
          Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 27.06.2012
Administrative rutiner            Dokumentnr:         Gjelder fra:        Utgave:
                       F/6.1-44          28.05.2008          1.00
Utskriving av palliativ pasient med CADD LEGACY smertepumpe. Sykehuset              Side 1 av 2
Østfold
Ansvarsområde SLB/Smerteseksjonen:
 Smertesykepleier og sykepleiere ved SLB samarbeider om opplæring av personale i bruk av
 smertepumpe og administrasjonsvei.
 SLB/Smerteseksjonen samarbeider med fastlege/hjemmesykepleie/sykehjem i oppfølging av
 pasienten utenfor sykehus.
 SLB gir beskjed videre til Smerteteamet og avtaler evt. opplæring av ansatte i
 kommunehelsetjenesten.

Utlån av pumpe/utstyr:
 Behandlingshjelpemidler SØS har pumper og utstyr til utlån dersom pasienten skal hjem
 eller på sykehjem. Dette er gratis til hjemmeboende. Oppholder pasienten seg på sykehjem,
 betaler sykehjemmet et engangsgebyr på kr 750,-. I tillegg betales leie på kr 1000,-pr uke.

Referanser
F/26.1.0-08    Utskriving av somatiske pasienter fra Sykehuset Østfold (SØ) til kommunene i Østfold-
         samhandling
  Behandlingshjelpemidler

Vedlegg
V01        Estimert forbruk av utstyr til epidural/spinal smertebehandling (DM22.2/17-09)
V02        Estimert forbruk av utstyr til intravenøs smertebehandling via veneport eller sentralt venekateter
         (DM22.2/17-10)
V03        Estimert forbruk av utstyr til subcutan smertebehandling (DM22.2/17-11)

Slutt på prosedyren
          Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 27.06.2012
Administrative rutiner            Dokumentnr:         Gjelder fra:          Utgave:
                       F/6.1-44          28.05.2008            1.00
Utskriving av palliativ pasient med CADD LEGACY smertepumpe. Sykehuset                Side 2 av 2
Østfold

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:76
posted:6/27/2012
language:Norwegian
pages:2