transformacny projekt final version by vTIBB8E1

VIEWS: 8 PAGES: 97

									  Projekt reštrukturalizácie
    a transformácie
     Lesov SR, š.p.
 Finálna verzia po zapracovaní pripomienok
z medzirezortného pripomienkového konania


          Lesy SR, š.p.
   Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
          Marec 2004
Zoznam použitých skratiek

DHS     dopravno - hospodárska správa
DVT     drobné vodné toky
ES     expedičný sklad
GIS     geografický informačný systém
GR     generálne riaditeľstvo
HIM     hmotný investičný majetok
IMS     integrácia manažérskych systémov
iné S    iné strediská
IT     informačné technológie
LO     lesný obvod
LPF     lesný pôdny fond
LS     lesná správa
LSR, š.p.  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
MIS     manažérsky informačný systém
MP SR    Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MPL     mladý lesný porast
OLH     odborný lesný hospodár
OM     odvozné miesto
OŠL     obvod štátnych lesov
OTR     organizácia techniky riadenia
OZ     odštepný závod
OZLT    odštepný závod lesnej techniky
PC     profit centrum
PČ     pestovná činnosť
PPF     poľnohospodársky pôdny fond
PÚ     pozemkové úpravy
R      robotník
ROEP    register obnovenej evidencie pozemkov
RŠL     riaditeľstvo štátnych lesov
SDV     stredisko drevárskej výroby
SOP     strategické obchodné pole
SSV     stredisko strojárenskej výroby
SŠL     správa štátnych lesov
ŠS     škôlkárske stredisko
THZ     technicko – hospodársky zamestnanec
TUH     trvalo udržateľné hospodárenie
VOR     vedúci odborný referent
ZÚC     zostatková účtovná cena
                 Obsah projektu

I. Dôvodová správa

1.  Všeobecná časť                             5
2.  Dopad reštrukturalizácie podniku na prírodu              6
3.  Dopad reštrukturalizácie podniku na spoločnosť             6
4.  Dopad reštrukturalizácie na činnosti vo verejnom záujme a zákonné
   povinnosti                               7
5.  Dopad reštrukturalizácie podniku na ekonomiku             9

II. Projekt reštrukturalizácie a transformácie podniku

1.  Úvod                                  12
    A. História - od lesov kráľovských k lesom štátnym (do roku 1999)  12
    B. Vývoj podniku v rokoch 1999-2003                 13
    C. Užívanie lesov                          15
2.  Legislatívne - právny rámec                      16
3.  Makroekonomické východiská transformačného projektu          17
4.  Dôvody reštrukturalizácie                       18
5.  Vízia projektu                             20
6.  Poslanie a vecné ciele projektu                    21
    A. Poslanie projektu                         21
    B. Vecné ciele projektu                       22
7.  Princípy a popis implementácie projektu                23
    A. Princípy implementácie projektu                  23
    B. Popis implementácie projektu                   24
    C. Základné polia vnútornej transformácie              25
8.  Transformácia organizačnej štruktúry                  26
9.  Verejnoprospešná činnosť podniku Lesy SR, š.p.             27
10. Reštrukturalizácia majetku
      29
                                         Projekt
11. Náklady na reštrukturalizáciu a transformáciu podniku      30
                                      reštrukturalizácie
12. Ekonomické projekcie                      33   a transformácie
13. Záver                              39   Lesov SR, š.p.
                    Lesy SR, š.p.               3
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
14. Zoznam prílohVláda
A.  schvaľuje
   A.1.  návrh projektu transformácie a reštrukturalizácie Lesov Slovenskej
      republiky, štátny podnikB.  ukladá
   ministrovi pôdohospodárstva


   B.1.  ako zakladateľovi podniku       zabezpečiť   implementáciu  projektu
      v rozsahu jeho kompetencií
      priebežne podľa materiálu


   B.2.  v zmysle navrhovaných princípov vypracovať a predložiť na rokovanie
      vlády návrh zákona o založení spoločnosti Lesy Slovenskej republiky,
      a. s.
      do 31. 12. 2004


   B.3.  v zmysle § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
      majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov požiadať
      ministra hospodárstva o výnimku na odpredaj prebytočného
      a neupotrebiteľného majetku, s ktorým hospodária Lesy Slovenskej
      republiky, štátny podnik, Banská Bystrica podľa predloženého
      projektu do 31. 12. 2004
      do 30. 6. 2004   ministrovi hospodárstva
   B.4.  v nadväznosti na žiadosť podľa bodu B.3. predložiť vláde
      SR návrh na udelenie výnimky                        Projekt
                                          reštrukturalizácie
      do 15. 7. 2004
                                          a transformácie
                                           Lesov SR, š.p.

Vykonajú: minister pôdohospodárstva

                   Lesy SR, š.p.                   4
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
      minister hospodárstvaI. DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Všeobecná časť
    V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, ktoré schválila Vláda
SR svojím uznesením č. 1202 dňa 4. novembra 2002 a Národná rada Slovenskej
republiky na svojej 3. schôdzi dňa 14. novembra 2002, je v časti lesné a vodné
hospodárstvo okrem iného uvedené, že vláda vypracuje a zrealizuje projekt
transformácie štátnych podnikov lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva
pôdohospodárstva SR na štátnu akciovú spoločnosť založenú podľa osobitného
zákona.
    Hlavným cieľom reštrukturalizácie a transformácie je zabezpečiť podmienky
pre maximálne efektívne využitie jedinečného prírodného bohatstva – lesov
vo vlastníctve štátu – v prospech celej spoločnosti.
    Prvoradým cieľom je zabezpečenie podmienok pre trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch vo vlastníctve štátu tak, aby sa pri dodržaní všetkých
princípov trvalo udržateľného rozvoja zlepšila funkčnosť a maximalizovalo
dosahovanie pozitívnych ekonomických efektov hospodárenia. Súčasne prinesie
transformácia aj sprehľadnenie finančných tokov a štandardizáciu obchodovania
s drevnou surovinou.
    Tieto ciele sa dosiahnu principiálnou zmenou firemnej kultúry, organizačnej
štruktúry, štýlu a systému riadenia. Predpokladáme stabilizáciu výkonnosti
a podstatný nárast efektívnosti podniku s cieľom tvorby dostatočného objemu zdrojov
na plnenie požiadaviek vlastníka a zabezpečenie financovania verejnoprospešných
funkcií podniku.
    Vzhľadom nato, že štátny podnik v súčasnosti spravuje približne polovicu
lesov v Slovenskej republike a drobné vodné toky v dĺžke približne 18 tisíc
kilometrov, vyžaduje si riešenie celej problematiky mimoriadne citlivý prístup.
Osobitne treba zvažovať veľkosť štátneho podniku, ktorý sa radí medzi jeden
z najväčších podnikov v Slovenskej republike. Je na 8. mieste medzi nefinančnými
podnikmi podľa sumy aktív k 31. 12. 2002 (45 055 777 tis. Sk), na 14.
mieste podľa tržieb za predaj vlastných výrobkov v roku 2002
(5 295 767 tis. Sk) a na 4. mieste medzi nefinančnými podnikmi podľa      Projekt
priemerného počtu zamestnancov v roku 2002 (11 667 zamestnancov);     reštrukturalizácie
(rebríčky e-trend.sk, 23.06.2003).                     a transformácie
   Predkladaný projekt vychádza z princípov formulovaných vo vízii     Lesov SR, š.p.
podniku. Jej cieľom je konsolidované plnenie požiadaviek prírody,


                   Lesy SR, š.p.               5
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
spoločnosti a ekonomiky. Vzájomná vyváženosť a rovnoprávnosť požiadaviek týchto
troch elementov vytvára základný princíp trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti
Lesy SR, š.p. (neskôr a.s.)    do budúcnosti.
2. Dopad reštrukturalizácie podniku na prírodu

    Lesy Slovenska sú národným bohatstvom. Predstavujú základný
krajinotvorný a ekostabilizačný prvok Slovenska. Strategickým princípom podniku
je v nadväznosti na celosvetovú stratégiu lesníctva, stratégiu lesníckej politiky
Európskej únie a základné ciele štátnej lesníckej politiky zachovanie, ochrana
a zveľaďovanie lesov za účelom ich trvalo udržateľného využívania a rozvoja.
    Vôľa aj na politickej úrovni zosúladiť ochranu európskych lesov a rozvíjať ich
trvalo udržateľné obhospodarovanie, vyústila do Prvej ministerskej konferencie
o ochrane lesov v Európe konanej v Štrasburgu v r. 1990. Na Druhej ministerskej
konferencii, ktorá sa konala v Helsinkách v r. 1993, ministri zodpovední za lesné
hospodárstvo v Európe prijali medzinárodne uznávané UNCED Forest Principles.
Významným krokom v historickom kontexte koncepcie trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov bolo aj prijatie Rezolúcie H1 “Všeobecné smernice
pre trvalo udržateľné obhospodarovanie európskych lesov” a rezolúcie H2
“Všeobecné smernice pre zachovanie biodiverzity európskych lesov” na už
menovanej konferencii v Helsinkách. Tieto smernice predstavujú politický záväzok
signatárskych štátov Helsinských rezolúcií a formulujú základný politický smer
a dlhodobý cieľ európskeho lesníctva – uspokojiť požiadavky vyplývajúce z tlaku
na európske lesy poskytovať mnohoraké produkty a úžitky spôsobom, ktorý je
v súlade s ich trvalo udržateľným obhospodarovaním, ako aj s požiadavkami
na ochranu a rozvoj ich biologickej diverzity.
    Základným východiskom pre uplatňovanie trvalo udržateľného hospodárenia
spravovaných lesných zdrojov sú „Ciele     politiky trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov š.p. Lesy SR“. Plne rešpektujú Paneurópske kritériá
a indikátory a Paneurópske prevádzkové smernice pre trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov.
Princípy kritérií TUH sú uvedené v Prílohe č. 1.


3. Dopad reštrukturalizácie podniku na spoločnosť

    Lesy SR majú celoslovenské pôsobenie, čo ich predurčuje
                                          Projekt
k vytváraniu  vzťahov  k celej  spoločnosti. Popri  ekologickej
                                       reštrukturalizácie
a hospodárskej funkcii majú aj spoločenskú funkciu. Svojou činnosťou
                                        a transformácie
ovplyvňujú rôzne skupiny spoločnosti, vytvárajú s nimi rôznorodé
                                        Lesov SR, š.p.
vzťahy. Tieto skupiny vnímajú činnosti podniku rôzne a to v závislosti
od svojich požiadaviek. Za najdôležitejšie nárokové skupiny


                       Lesy SR, š.p.             6
                Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
považujeme:
   vlastníka – štát zastúpený vládou a ministerstvami,
   prenájomcov LPF,
   oprávnených reštituentov,
   užívateľov sekundárnych produktov lesa,
   neznámych vlastníkov,
   turistov,
   poľovníkov,
   samosprávu,
   ekologické a mimovládne organizácie,
   obchodných partnerov,
   dodávateľov služieb,
   akademickú obec,
   vlastných zamestnancov.
    V analytickej časti projektu (leto 2003 - zozbieraný analytický materiál
obsahu takmer 2 000 strán) boli oslovení najvýznamnejší predstavitelia jednotlivých
nárokových skupín. Na základe dotazníkov a riadených rozhovorov boli zisťované
ich predstavy a očakávania od podniku Lesy SR. Celkovo bolo oslovených viac ako
1 150 subjektov. Ďalším krokom v rámci budovania dobrých vzťahov bolo
uskutočnenie konferencie s rozhodujúcimi predstaviteľmi týchto skupín. Tu bola
jednotlivým zástupcom poskytnutá možnosť prezentovať svoje postoje, argumenty,
ale aj očakávania od transformácie štátneho podniku Lesy SR. Mnohé z týchto
názorov a postojov boli zohľadnené a zapracované do tohto projektu.
    Samostatnou skupinou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má nároky
na náš podnik, sú vlastní zamestnanci podniku. V rámci samotnej
reštrukturalizácie sa vzhľadom na zmenu a optimalizáciu riadiacich štruktúr
a výrobných procesov predpokladá zníženie počtu zamestnancov spoločnosti.
Čiastočne ide o prirodzený proces, keď väčšina bývalých zamestnancov (najmä
z robotníckych  profesií) prechádza  do externého  prostredia a ostáva
outsourcingovou formou partnerom podniku. Dochádza teda k prerozdeleniu
podielov prác vykonávaných vlastnými zamestnancami a dodávateľským spôsobom.
Vzhľadom na odovzdávanie lesného majetku pôvodným vlastníkom sa následne
znižujú aj výkony, a tým aj celkový počet zamestnancov. S ohľadom na povinnosť
odborného hospodárenia v lesoch je predpoklad ich zamestnania
v neštátnom sektore. Postupný proces outsourcingu je zrejmý aj
v súčasnosti, keď sa evidenčný stav zamestnancov štátneho podniku      Projekt
v roku 2003 znížil o 2 048 ľudí.                    reštrukturalizácie
                                       a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
                   Lesy SR, š.p.               7
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
4. Dopad reštrukturalizácie na činnosti vo verejnom záujme
a zákonné povinnosti
   Súčasný štátny podnik má charakter verejnoprospešného štátneho podniku
v zmysle zákona o štátnom podniku. Tento charakter mu bol priznaný na základe
ním vykonávaných činností vo verejnom záujme, ktoré bežné hospodárske
(podnikateľské) subjekty v lesnom hospodárstve nevykonávajú alebo ich vykonávajú
len v rozsahu podpôr poskytovaných z verejných zdrojov. Zároveň vykonáva i
niektoré zákonné povinnosti, ktorými bola prenesená zodpovednosť štátu na túto
organizáciu (usporiadanie vlastníctva, plnenie povinností povinnej osoby –
prinavracanie vlastníckych a užívacích práv, poskytovanie náhrad).
   Tieto činnosti a zákonné povinnosti bude podnik vykonávať i v budúcnosti,
ale zabezpečovanie týchto činností a povinností sa musí odraziť v ekonomike
podniku.
   Programové vyhlásenie vlády SR predpokladá po reštrukturalizácii vytvorenie
akciovej spoločnosti. Bude vytvorená obchodná spoločnosť na základe osobitného
zákonníka. Spoločnosť Lesy SR, a.s. bude časť verejnoprospešných úloh vykonávať
ako svoju zákonnú povinnosť. Časť činností bude vykonávaná v rozsahu tvorby
vlastných zdrojov alebo na základe zmluvy o výkone týchto činností (štátnej
objednávky).


    Pri tvorbe návrhu projektu reštrukturalizácie sa vychádzalo z princípu,
že spoločnosť ako odplatu za právo hospodáriť v lesoch vo vlastníctve štátu
a privlastňovať si plody a úžitky z týchto lesov, bude vykonávať aj činnosti v záujme
štátu a vo verejnom záujme, ako aj povinnosti povinnej osoby v zmysle reštitučných
zákonov. Tieto výkony sú nákladovou položkou, ktorá znižuje hospodársky
výsledok, a tým aj možné odvody štátu, prípadne znižuje možnosti vyplatenia
dividend. Na druhej strane vlastník nebude poberať priamy odvod ako nájom,
ale bude sa postupovať štandardným spôsobom, t.j. formou vyplatenia dividend
z dosiahnutého zisku. Projekt reštrukturalizácie teda nepredpokladá negatívne
dopady na štátny rozpočet.


    Pretože však pôjde o obchodnú spoločnosť, ktorú tieto výkony budú zaťažovať
a znižovať možnosti jej rozvoja znížením objemu vynaložených investícií,
v projekte reštrukturalizácie sa predpokladá oprávnenie spoločnosti
požadovať od príslušných orgánov úhradu nákladov účelne              Projekt
vynaložených vo verejnom záujme a v záujme štátu. Tieto náklady by     reštrukturalizácie
mali byť podľa možností a plánovaných výdavkov štátneho rozpočtu       a transformácie
spoločnosti v budúcnosti uhrádzané. Táto alternatíva sa ponecháva       Lesov SR, š.p.
vzhľadom na dlhodobosť projektu, keď predpokladáme, že finančné


                    Lesy SR, š.p.                8
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
možnosti štátu umožnia uhrádzať tieto výkony. To prispeje k dosiahnutiu
prehľadného, jednoznačného a transparentného hospodárenia a financovania
spoločnosti, ako aj k jednoznačnému definovaniu týchto činností.
Náklady na verejnoprospešné práce podľa jednotlivých výkonov sú uvedené v Prílohe č. 7.


5. Dopad reštrukturalizácie podniku na ekonomiku
   V rámci ekonomických dopadov reštrukturalizácie podniku ide predovšetkým
o principiálnu zmenu firemnej kultúry, organizačnej štruktúry, štýlu a systému
riadenia š.p. Lesy SR, čím sa dosiahne zásadné zvýšenie efektivity
a stabilizácie výkonnosti, a tým aj výrazne lepšie predpoklady pre zabezpečovanie
úloh multifunkčného lesného hospodárstva.

   Z hľadiska ekonomiky ide o zmeny s pozitívnymi dopadmi na efektívnosť
všetkých vykonávaných činností.
Predovšetkým sa jedná o zmenu hierarchickej štruktúry riadenia podniku
na procesne riadenú organizačnú štruktúru. Predpokladáme zavedenie 2,5°
modelu riadenia spoločnosti a vyčlenenie non - core businessových činností
do samostatných profit centier.
Organizácia core - businessových lesníckych činností predpokladá postupný
outsourcing týchto činností do aktívne vytváraných podnikateľských subjektov
združovaním doterajších spolupracovníkov – živnostníkov tak, aby vznikli reálne
partnerské subjekty pre dodávku komplexu lesníckych činností.
Pre 18 strategických obchodných polí, ktoré pokrývajú komplex činností podniku,
boli navrhnuté dielčie útlmové, stabilizačné resp. rozvojové stratégie. Dopadom
realizácie týchto stratégií bude výrazné zvýšenie efektívnosti produktívnych a útlm
stratových činností.
Zavedenie a implementácia nového IT systému umožní vytvoriť štandardnú
informačnú podporu pre líniové riadenie podniku. Vytvorí sa prostredie
pre korektné priraďovanie výnosov a nákladov jednotlivých činností a transparentne
sa preukážu náklady non – core businessových a verejnoprospešných činností.
Zoštíhlenie organizačných a riadiacich štruktúr bude mať výrazne pozitívny dopad
na nákladovosť režijných činností podniku.
    Z hľadiska obchodovania s drevom bude realizovaná politika
                                                Projekt
orientácie        na spracovateľský drevospracujúci priemysel
                                             reštrukturalizácie
s pozitívnym dopadom na stabilizáciu celého odvetvia. Prechodom na
                                              a transformácie
strednodobé zmluvné dodávateľské vzťahy s menším počtom
                                              Lesov SR, š.p.
strategických obchodných partnerov budú vytvorené podmienky pre
ďalšie investície do zvyšovania miery nadhodnoty produkovanej ďalším


                      Lesy SR, š.p.                    9
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
profesionálnym spracovaním dreva. Paralelne sa takto vytvoria možnosti pre vstup
strategických zahraničných investorov do spracovania dodnes nevyužívaných resp.
zaostávajúcich segmentov sortimentov dreva.
Sústredenie sa na spoluprácu s menším počtom štandardne sa správajúcich
obchodných partnerov spoločne s realizáciou stratégie vytvárania štandardných
technických podmienok obchodovania povedie spolu s funkčným informačným
systémom k zvýšeniu transparentnosti obchodovania.
Podrobnejší popis dopadov reštrukturalizácie na ekonomiku a očakávaných efektov je uvedený
v Prílohe č.2.
   Analýza doterajšieho vývoja a aktuálnej finančnej situácie zvýraznila
potrebu reštrukturalizácie a transformácie dnešného štátneho podniku Lesy
SR na v projekte navrhovanú akciovú spoločnosti. Pokiaľ sa tento proces
nezaháji ešte v roku 2004 s cieľom vytvorenia spoločností k 1.1.2006, môže
dôjsť k finančným problémom súčasného podniku s rozsiahlym dopadom
na celé lesné hospodárstvo v Slovenskej republike.
                                            Projekt
                                         reštrukturalizácie
                                          a transformácie
                                          Lesov SR, š.p.
                    Lesy SR, š.p.                 10
              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   II. Projekt reštrukturalizácie
a transformácie podniku Lesy SR, š.p.
                             Projekt
                           reštrukturalizácie
                           a transformácie
                           Lesov SR, š.p.
            Lesy SR, š.p.          11
      Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
1. Úvod

A. História - od lesov kráľovských k lesom štátnym (do roku 1999)

   Počas predchádzajúcich storočí prešlo lesníctvo na Slovensku mohutným
vývojom, ktorý sa datuje už do 13. storočia, keď sa prvýkrát spomína funkcia
lesných hájnikov poverených chrániť les ako kráľovský majetok. Niekoľko storočí
trval tlak baníctva a spôsobil obrovské škody na slovenských lesoch. Ten istý tlak
nedovoľoval uskutočniť v plnej miere prijaté opatrenia na ich záchranu. Kroky
nápravy umožnila až vláda Márie Terézie, ktorá roku 1750 zriadila v rámci
komorskej správy lesov prvé lesné úrady. Prostredníctvom nich sa presadili nové
spôsoby ťažby a umelej obnovy lesa. Porasty boli prvýkrát zamerané a hospodáriť sa
začalo podľa lesného hospodárskeho plánu. Tereziánsky lesný poriadok (1769) ako
prvý zaviedol princíp trvalosti produkcie, ktorým sa riadi lesníctvo strednej Európy
už vyše 230 rokov. Táto zásada zabezpečila zachovanie lesov budúcim generáciám.
   Významným medzníkom vo vývoji lesníctva bolo prijatie zákonného článku
31/1879, ktorým sa povinne zaviedlo riadenie lesného hospodárstva pomocou
lesného hospodárskeho plánu v štátnych a verejnoprávnych organizáciách lesov.
Štátna správa lesov (od roku 1871 ako samostatná inštitúcia) tak nastúpila cestu
systematického hospodárenia v lesoch a jej výsledky sa stali príkladom
pre ostatných majiteľov lesa.
   Na približne päťdesiatročný vývoj štátnych lesov v rámci Uhorska nadviazala
po roku 1918 nová forma organizácie a správy štátnych lesov na území nového
štátneho útvaru – Československej republiky. Jej nositeľom bol nový jednotný lesný
podnik, ktorý v niekoľkých modifikáciách pretrval do začiatku 50 rokov
20. storočia. Zmenené politicko-ekonomické pomery po roku 1948 priniesli
zoštátnenie lesov a štát sa stal na dlhé obdobie jediným reprezentantom lesného
hospodárstva v podobe menších samostatných podnikových organizácií. Lesné
hospodárstvo ako súčasť socialistického plánovitého riadenia národného
hospodárstva sa zameralo predovšetkým na produkciu drevnej suroviny, zavádzanie
novej techniky, mechanizácie a špecializácie, rozvíjanie škôlkárstva i zalesňovania.
   Politicko-ekonomické smerovanie po roku 1989 znamenalo pre vývoj štátnych
lesov zásadné zmeny. Lesným podnikom sa zmenšili výmery (po reprivatizácii
lesných majetkov), prechádzali na nové - trhové hospodárenie, hľadali
vhodnú formu organizácie a správy, a najmä neustále plnili svoje
hlavné poslanie - zabezpečovať lesnú výrobu s cieľom zachovania        Projekt
a zveľaďovania lesa. Po roku 1998 sa politici i lesní odborníci zhodli reštrukturalizácie
na vytvorení jednotného štátneho lesného podniku.            a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
                   Lesy SR, š.p.               12
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
B. Vývoj podniku v rokoch 1999-2003


    Minister pôdohospodárstva SR svojim rozhodnutím č. 2795-1999-420 zo dňa
20. 4. 1999 zriadil jeden štátny podnik Lesy Slovenskej republiky so sídlom
v Banskej Bystrici. Tento vznikol zlúčením štátnych podnikov Lesy Bratislava, Lesy
Trenčín, Stredoslovenské lesy Banská Bystrica, Severoslovenské lesy Žilina, Lesy
Košice, Lesy Prešov a Semenoles Liptovský Hrádok ku dňu 1. 7. 1999 ako podnik
verejnoprospešnej činnosti. Zakladacia listina bola vydaná Ministerstvom
pôdohospodárstva SR dňa 23. 6. 1999 a Okresný súd v Banskej Bystrici zapísal
tento štátny podnik do Obchodného registra dňa 29. 10. 1999.
   Štátny podnik Lesy Slovenskej Republiky Banská Bystrica je štátnym
podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku
vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je
hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou
prevádzkovou výrobou a obchodom.
    Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalších činností
s cieľom získavania trvalého zdroja finančných príjmov.
   Ekonomický vývoj podniku je od jeho vytvorenia poznačený postupným
zhoršovaním ekonomickej situácie. Postupne klesali aj prevádzkové dotácie, ktoré
boli hlavným faktorom vyrovnaného hospodárenia. V roku 2002 sa vyrovnané
hospodárenie podniku podarilo zabezpečiť len mimoriadnou účtovnou operáciou
s dopadom + 100 mil. Sk do ekonomiky podniku.
   Vývoj v obchodnej oblasti bol poznačený postupným nárastom nezaplatených
pohľadávok a neschopnosťou tvoriť adekvátne opravné položky a rezervy.
    Nové vedenie š.p. sa od mája roku 2003 sústredilo na vysporiadanie
všetkých, dlhodobo neriešených nekorektností v ekonomike a účtovníctve podniku.
Za účtovný rok 2003 bol dotvorený potrebný objem opravných položiek a rezerv
na všetky dubiózne položky majetku. Tento postup mal prirodzene za následok
jednorazové preklopenie ekonomiky podniku do výraznej straty. Pri očistení
jednorázovosti daného účtovného roku 2003 je však možné konštatovať, že podnik
v danom stave vytvoril stratu, čo je z hľadiska dlhodobého hospodárenia
neudržateľné. Súčasne je nutné konštatovať, že podnik má vážne problémy
pri vydokladovaní svojho majetku (najmä nehnuteľného). Je to
spôsobené tým,   že do roku 1976 nemusel byť ako podnik lesného
hospodárstva účastný štandardného stavebného konania. Vo vlastnej       Projekt
réžii postavil na lesnej pôde veľké množstvo nehnuteľností, ktoré    reštrukturalizácie
následne nikdy majetko - právne neusporiadal. Schopnosť právne      a transformácie
relevantného vydokladovania majetku je dnes limitujúcim faktorom      Lesov SR, š.p.
vzniku budúcej a.s. Na jeho usporiadanie budú potrebné značné


                   Lesy SR, š.p.              13
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
finančné zdroje a zároveň sa jedná o výrazne administratívne a časovo náročný
problém.


    Vývoj ekonomickej situácie je ilustrovaný hlavnými výnosmi a nákladmi,
ktoré sú uvedené za roky 2000 – 2003 od obdobia vzniku štátneho podniku.


                                             tis. Sk
                                    Roky
       Ukazovateľ
                       2000      2001      2002       2003
Tržby za drevo                4 044 283    4 325 360    4 269 948    4 159 644
Tržby za SDV                  475 048     407 785    443 826       426 767
Dotácie celkom                 219 569     224 740    202 375        28 041
Iné prevádzkové výnosy             201 872     178 468    204 059       185 469
Ostatné výnosy                 528 591     615 253    805 109       549 844
Výkony spolu :              5 469 363    5 751 606 5 925 317       5 349 765
Materiálové náklady bez odpisov       2 303 294    2 351 682    2 242 481    2 304 696
Odpisy                     348 119     359 563    342 701       342 152
Osobné náklady                2 417 250    2 499 821    2 523 700    2 171 035
Rezervy                     15 074      21 787    226 424       672 312
Iné prevádzkové náklady            177 492     164 177    204 386       330 854
Finančné náklady                 71 436      73 708    68 953        20 815
Ostatné náklady                133 571     274 957    312 540        78 503
Náklady spolu :              5 466 236    5 745 695 5 921 185       5 920 367
Hospodársky výsledok :             3 127      5 911     4 132 -570 602

    Pozn.: V predchádzajúcom období tržby za drevo predstavovali 72% - 78% z celkových
výkonov. V roku 2003 v porovnaní s rokom 2002 nastal výrazný pokles dotácií. Osobné náklady
reprezentujú 42% - 44% z celkových nákladov. Celkový vykazovaný hospodársky výsledok v rokoch
2000 - 2002 nevyjadruje verne a pravdivo stav hospodárenia štátneho podniku, a to najmä z dôvodu
netvorenia oprávok a rezerv, ktoré mali byť tvorené na pohľadávky po lehote splatnosti, dubiózny
majetok atď.
                                                     Projekt
                                                  reštrukturalizácie
                                                   a transformácie
                                                   Lesov SR, š.p.
                     Lesy SR, š.p.                         14
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
C. Užívanie lesov SR
    Lesy SR, š.p. sú najväčším lesohospodárskym subjektom na Slovensku.
V užívaní majú 1 054 206 ha, čo je 54,6% z celkovej porastovej plochy
na Slovensku. Ostatné štátne subjekty užívajú 7,7%, spoločenstevné 20,6%, obecné
8,7%, súkromní vlastníci 6,1%, cirkvi 2,1% a poľnohospodárske družstvá 0,2%
z celkovej porastovej plochy.


                          Užívanie lesov SR
         š t átne le s y
                             (stav k roku 2000)
       s ú k r omné l e s y


        c i r kevné l e s y


     s p o l o čenstvenné l e s y


        o b e cné le s y


        h r a n ica kr a j a
                     0 km    5 0 km       1 0 0 km  1 5 0 km
                                                Vy robil Lesy SR š.p. Banská By strica OIT- GIS

                                1:1 650 000 
    Vzhľadom na dominantné postavenie š.p. Lesy SR predurčuje konanie
a hodnotová orientácia štátneho podniku vývoj v celom lesníckom sektore. Zásady
hospodárenia uplatňované v š.p. sú postupne akceptované a preberané
aj v neštátnom sektore, so všetkými pozitívnymi, ale aj negatívnymi dôsledkami.                                                                      Projekt
                                                               reštrukturalizácie
                                                                a transformácie
                                                                  Lesov SR, š.p.
                           Lesy SR, š.p.                                   15
                     Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
2. Legislatívne - právny rámec

Právne listiny štátneho podniku LESY SR
   LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, vznikli na základe rozhodnutia
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2795/1999 – 420 zo dňa
20. 4. 1999. Ústredný orgán štátnej správy – zakladateľ - týmto rozhodnutím
stanovil podmienky zlúčenia jeho právnych predchodcov do novovzniknutej
organizácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
   V náväznosti na vyššie citované rozhodnutie vydalo dňa 23. 6. 1999 MP SR
zakladaciu listinu pod č. 5063/1999 – 420, v ktorej stanovilo základné vymedzenie
predmetu podnikania novovzniknutého štátneho podniku.
    V súvislosti s vyššie uvedenými dokladmi bol dňa 29. 10. 1999 uznesením
OS Banská Bystrica, oddelenie registrový súd, vykonaný    zápis v oddieli Pš
vo vložke č. 155/S. Týmto dňom novovzniknutý štátny podnik mohol svojím menom
uplatňovať práva a realizovať povinnosti vyplývajúce mu z predmetu činnosti
a stanovené hlavným zákonným rámcom.

Všeobecné záväzné predpisy upravujúce činnosť štátneho podniku
   Základným normatívnym aktom upravujúcim činnosť štátneho podniku,
ktorý stanovuje pôsobnosť štatutárnych orgánov a definuje rámce vnútro
organizačného členenia, je Zákon o štátnom podniku č. 111/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.
   Ďalšími limitujúcimi zákonmi, ktoré upravujú pracovnoprávny rámec
a záväzkové vzťahy vyplývajúce z predmetu činnosti, je Zákonník práce, Občiansky
zákonník a Obchodný zákonník.
   LESY SR, š. p. Banská Bystrica sú v zmysle zakladacej listiny podnikom
verejnoprospešným, ktorého činnosť a podnikateľské zámery limitujú aj iné
všeobecne záväzné, normatívne akty. Ide o tieto zákony :

    Zákon o lesoch č. 61/77 Zb. v znení neskorších predpisov – vymedzuje
pojem a funkciu lesov, upravuje a definuje pojem lesného pôdneho fondu
a základné povinnosti užívateľov vo vzťahu k nim. Upravuje zásady náhrad
za poškodzovanie lesov a stanovuje podmienky pre štátnu organizáciu
lesného hospodárstva vo vzťahu k majetku. Zákon pochádza z roku
1977    a aj napriek viacerým novelizáciám nevystihuje podmienky v    Projekt
súvislosti so zmenami vlastníckych vzťahov po roku 1989. Vzhľadom na  reštrukturalizácie
vstup do Európskej únie je prijatie nového zákona nevyhnutné.      a transformácie
                                      Lesov SR, š.p.
                   Lesy SR, š.p.              16
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
    Zákon o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
č.100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov – zákon vymedzuje spôsob a účel
obhospodarovania na lesnom pôdnom fonde, pestovanie, ťažbu, ako aj obmedzenie
výkonu činností a vstupu do lesov. Zároveň upravuje sústavu a spôsobnosť orgánov
štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Obdobne ako zákon o lesoch, aj
tento zákon napriek viacnásobnej novelizácii nespĺňa potreby súčasnej doby.

    Zákon o poľovníctve č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov – jeho
čiastočná novela vykonaná zákonom č. 99/1963 Zb. sa obmedzila na nevyhnutné
zmeny a doplnky umožňujúce realizáciu jeho ustanovení v nových spoločenských
pomeroch. Novela vytvorila priestor pre transformáciu poľovných revírov
na vlastnícke vzťahy. Zákon č. 23/1962 Zb. napriek novele vykonanej zákonom
č. 99/1963 Zb. je len dočasným riešením. Predmetný zákon neumožňuje v plnom
rozsahu uplatňovať trhový mechanizmus pri postúpení výkonu práv poľovníctva
iným osobám ako vlastníkovi. Je preto nevyhnutné urýchlene prijať novú
legislatívnu normu.
Príloha č.10a obsahuje zoznam právnych predpisov súvisiacich s transformáciou a zoznam právnych
predpisov súvisiacich s činnosťou štátnej organizácie lesného hospodárstva.
3. Makroekonomické východiská transformačného projektu

    Transformačný projekt vychádza z predpokladov, že Slovensko sa stane
členom Hospodárskej a menovej únie a následne z konvergencie slovenskej
ekonomiky s ekonomikou EÚ. Samotné členstvo v EÚ nepredstavuje pre lesné
hospodárstvo žiadne limitujúce faktory, lesnícka politika je v kompetencii
jednotlivých členských štátov EÚ a lesnícka výroba je integrálnou súčasťou
podnikateľského prostredia.
    V rokoch 2004 - 2008 sa predpokladá ročný rast HDP v priemere 3% -5%,
inflácia 4,5 – 5% a nárast mesačnej nominálnej mzdy vo výške 17 000 - 19 000 Sk.
Je predpoklad, že ekonomika SR bude schopná vďaka svojmu rastúcemu výkonu
lepšie zabezpečovať spotrebu a investície. Ekonomika Slovenska je svojím
zahraničným obchodom stále viac orientovaná na teritórium dnešnej EÚ. Reformy,
ktoré je potrebné uskutočniť v záujme splnenia kritérii pre vstup do eurozóny,
sú nevyhnutné bez ohľadu na vstup. Efektívne verejné financie, školský
a zdravotnícky systém, ako aj pružný pracovný trh sú predpokladom
bezporuchového fungovania ekonomiky .                     Projekt
                                            reštrukturalizácie
    Vývoj v lesníckej oblasti bude naďalej ovplyvňovaný vývojom
                                            a transformácie
lesníckej politiky EÚ a závermi príslušných ministerských konferencií.
                                             Lesov SR, š.p.
                     Lesy SR, š.p.                  17
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
4. Dôvody reštrukturalizácie

    Úvodná analýza, ktorá poskytla podkladové materiály pre predkladaný
projekt, preukázala nutnosť zmeny spôsobu riadenia organizácie a zvýšenia
efektívnosti činnosti podniku. Absencia reakcie na postupne sa zhoršujúcu
ekonomickú situáciu, odkladanie riešenia narastajúcich problémov, neprehľadné
priraďovanie nákladov a výnosov a neschopnosť preukázateľne zdokumentovať
náklady verejnoprospešných činností, mali za následok ohrozenie ekonomickej bázy
fungovania podniku.
   Neprehľadná a nevysporiadaná evidencia majetku viedli k možnosti jeho
zneužívania v rozpore so záujmami podniku resp. minimálne k neekonomickému
hospodáreniu s ním.
   V podniku sa prakticky nerealizoval technický a investičný rozvoj, čo má
za následok konzervovanie používaných technológií na technickej úrovni 80-tych
rokov minulého storočia. Absencia moderných lanovkových a harvestorových
technológií spôsobuje nielen konzervovanie starých výrobných postupov, ale stala
sa aj limitujúcim faktorom rozvoja obchodných vzťahov s drevospracujúcim
priemyslom.
   Zaužívaná podniková kultúra narába s nekorektnou hierarchiou hodnôt.
V chápaní zamestnancov, ale i stredného manažmentu uprednostňuje nadstavbové
činnosti pred ekonomickým pohľadom na fungovanie podniku.
    Polovojenský princíp organizácie s výrazne preferovaným sociálnym
prístupom konzervoval nedostatky minulosti so všetkými dopadmi na brzdenie
rozvoja podniku.
   Dirigistická, hierarchicky fungujúca podniková kultúra domotivovala najmä
nových pracovníkov, ktorí často odchádzali z podniku a viedla k evidentnému
generačnému výpadku 35 – 45 ročných, a to najmä na úrovni riadiacich manažérov
podniku.
   Generálne riaditeľstvo slúži len ako sumarizačné stredisko pre odštepné
závody. Priamy dopad na fungovanie odštepných závodov z pohľadu GR je len
minimálny a podnik je v existujúcej organizačnej štruktúre prakticky neriaditeľný.
   Hlavnou výzvou projektu je zmodernizovanie a štandardizácia
správania sa budúcej akciovej spoločnosti. Súčasne je dôvodom
reštrukturalizácie aj  riešenie prirodzeného  rozporu   medzi
                                        Projekt
celospoločenskými   očakávaniami   smerujúcimi   k úplnému
                                      reštrukturalizácie
uspokojovaniu verejnoprospešných funkcií a nutnosťou zabezpečovať
                                      a transformácie
primeraný ekonomický profit tak, aby bola vytváraná zdravá
                                       Lesov SR, š.p.
ekonomická báza pre krytie nákladov požadovaných funkcií.
Hlavná výzva je graficky zobrazená v Prílohe č. 3.


                       Lesy SR, š.p.           18
                Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
5. Vízia projektu

„Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý vytvorí základ
  pre uspokojovanie potrieb prírody, spoločnosti, ekonomiky a optimálne
            zhodnotí lesný majetok štátu.“

Vízia podniku

                         Príroda
          Spoločnosť                       Ekonomika                        Poslanie

  „Svojou podnikateľskou činnosťou chceme dosahovať primeraný zisk,
  ale zároveň aj uspokojovať verejnoprospešné záujmy, potreby a ochranu
   prírodného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja lesa.“

                   Vízia – strategické ciele

                          Príroda
         zabezpečovať multifunkčné lesné hospodárstvo
         zabezpečovať trvalo udržateľné, prírode blízke obhospodarovanie lesa
         udržiavať a ďalej zlepšovať stav lesných ekosystémov a biodiverzitu
         ekologicky orientovaným lesným hospodárstvom a prírodne orientovaným
         rozvojom lesov zlepšovať stabilitu našich porastov
         pri  zohľadnení   požiadaviek  ekologickej  rovnováhy zabezpečovať
         starostlivosť o zver, zachovávať a zveľaďovať jej genofond

          Spoločnosť                       Ekonomika
  zohľadňovať záujmy štátu a na základe štátnej    uzatvárať strategické partnerstvá, ktoré zabezpečia
  objednávky vykonávať činnosti, ktoré majú      našu trhovú pozíciu, spolupracovať na tvorbe
  verejnoprospešný charakter             nadhodnoty pri komplexnom spracovaní drevnej
  aktívne spolupracovať pri realizácii projektov   suroviny
  zameraných na rozvoj vidieka a regiónov       zisk  v lesnícko-drevárskej  oblasti  dosahovať Projekt
  pomáhať vytvárať transparentné a štandardné     optimalizáciou tvorby nadhodnoty cez efektívny
  podnikateľské prostredie v súlade s trhovými
                                                   reštrukturalizácie
                            a produktívny systém riadenia
  princípmi                                              a transformácie
                            stabilizovať zisk významnou diverzifikáciou príjmov
                            z nelesníckych   činností, ktorá   je    Lesov SR, š.p.
                                                  založená
                            na optimálnom využívaní našich zdrojov
                       Lesy SR, š.p.                       19
                 Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
6. Poslanie a vecné ciele projektu

A. Poslanie projektu
    Vytvoriť dostatočné predpoklady       pre splnenie vytýčených  cieľov
transformácie, ktoré sú stanovené  v       troch okruhoch reštrukturalizácie
a transformácie š.p., Lesy SR:  Reštrukturalizácia                       Transformácia
                 Reštrukturalizácia        právnej formy
 organizačných vzťahov        majetková
    a riadenia                          (subjektivity)
 Reštrukturalizácia organizačných vzťahov a riadenia:
   implementácia štíhlej 2,5º riadiacej a organizačnej štruktúry,
   vyčlenenie líniových činností do samostatných vnútorných organizačných
   útvarov – profit centier,
   vnútropodnikové majetkové, účtovné a riadiace odčlenenie hospodárenia
   profit centier,
   útlm a reštrukturalizácia neziskových činností,
   centralizácia rozhodovacích a riadiacich procesov,
   personálna reštrukturalizácia a implementácia projektu outplacement,
   outsourcing non – core businessových činností.


 Reštrukturalizácia majetková:
   usporiadanie nehnuteľného investičného majetku,
   postupné usporiadanie lesného pôdneho fondu vo vlastníctve štátu,
   kategorizácia majetku,
   odpredaj dubiózneho, dlhodobo neužívaného a neupotrebiteľného
   majetku,
   odovzdanie lesných ciest     súkromným vlastníkom v zmysle           Projekt
   príslušnej zákonnej úpravy,                         reštrukturalizácie
                                           a transformácie
   započatie odovzdávania lesnej pôdy neznámych vlastníkov obciam
                                           Lesov SR, š.p.
   a zmysle príslušnej zákonnej úpravy,                   Lesy SR, š.p.                  20
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   delimitácia drobných vodných tokov,
   delimitácia lesného pôdneho fondu na Ministerstvo pôdohospodárstva SR
   k 1.1.2006 t.j. dátumu vzniku akciovej spoločnosti.


 Transformácia právnej formy:
    príprava osobitného   zákona,   podľa   ktorého   vznikne  budúca  akciová
   spoločnosť,
   vznik akciovej spoločnosti LESY SR k 1.1.2006.
B. Vecné ciele projektu

   Vecné ciele projektu boli rozdelené na dve skupiny, a to vonkajšie
a vnútorné.

Vonkajšie ciele:
   postupne vytvoriť fungujúci podnik, ktorý bude zo svojej hospodárskej
činnosti generovať dostatočné zdroje na svoj trvalo udržateľný rozvoj a súčasne
bude plniť požadované verejnoprospešné a celospoločenské funkcie,
   zabezpečiť realizáciu stratégie vyváženého, trvalo udržateľného rozvoja
budúcej akciovej spoločnosti vo vzťahu k trom základným elementom - prírode,
spoločnosti a ekonomike,
   vytvárať predpoklady na dlhodobú spoluprácu so strategickými obchodnými
partnermi z oblasti drevospracujúceho priemyslu s cieľom zvyšovania nadhodnoty
vytváranej pri profesionálnom a komplexnom spracovaní drevnej suroviny,
    aktívne vytvárať podmienky pre reštrukturalizáciu dodávateľských subjektov
lesníckych prác a činností s cieľom vytvorenia konsolidovaných podnikateľských
subjektov s perspektívou dlhodobej spolupráce so spoločnosťou LESY SR, a.s.,
   budovať a rozvíjať funkčné vzťahy so všetkými nárokovými skupinami;
priebežne zohľadňovať ich názory a požiadavky na činnosti štátnej akciovej
spoločnosti.


                                              Projekt
Vnútorné ciele:
                                            reštrukturalizácie
   vytvoriť štíhlu a funkčnú organizačnú štruktúru,                 a transformácie
    vytvoriť a implementovať nový informačný systém ako základný           Lesov SR, š.p.
nástroj pre podporu riadenia a kontroly,


                    Lesy SR, š.p.                    21
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   outsourcovať dodávky lesníckych služieb a činností pri maximálnom zapojení
súčasných zamestnancov štátneho podniku,
   implementovať procesný systém riadenia spoločnosti,
   vytvoriť a účtovne osamostatniť líniové, procesne orientované činnosti
do samostatných profit centier,
    implementovaním profit centra logistika a obchod s drevom posilniť trhovú
orientáciu na potreby zákazníkov,
   usporiadať a korektne obhospodarovať zverený investičný majetok s cieľom
maximalizácie jeho výnosovosti,
   reštrukturalizovať a odpredať nepotrebný majetok a jeho výnosy použiť
na krytie nákladov transformácie.7. Princípy a popis implementácie projektu

A. Princípy implementácie projektu
  1. Implementácia zmien musí prebehnúť v reálnom čase. Musí byť dynamická,
no manažment implementácie musí zároveň zabezpečiť minimalizáciu rizík
vyplývajúcich z relatívne krátkej doby, ktorá je stanovená na zabezpečenie prechodu
zo súčasného stavu zaužívaných vzťahov (štátny podnik) do stavu produktívnych
a efektívnych obchodno - komerčných vzťahov.

  2. Spôsob implementácie musí zabezpečiť dostatočnú „flexibilitu“ alebo naopak
„odolnosť“ voči externým vplyvom. Spôsob postupu musí byť schopný absorbovať
v priebehu implementácie relatívne veľké odchýlky externých parametrov, ktoré sú
v súčasnej dobe známe (napr. postup reprivatizácie, zmeny na trhu, ...)
a zabezpečiť, aby boli priebežne dosiahnuté zmeny dlhodobo stabilné vzhľadom
k stanovenej vízii a cieľom.

B. Popis implementácie projektu
   Implementácia projektu je rozčlenená do troch etáp. Etapy sa ďalej delia
na postupové kroky rešpektujúc pritom princíp, že každý krok je
vratný       do predchádzajúceho kroku. Platí to i pre rozhranie
jednotlivých etáp.
                                         Projekt
                                      reštrukturalizácie
I. etapa – reorganizačná - koniec: 1.10.2004                 a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
   V prvom kroku prvej etapy budú realizované už zadefinované
podmienky k reorganizácii a k 1.10.2004 sa vytvoria profit centrá, ktoré


                   Lesy SR, š.p.               22
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
budú jedným zo základných pilierov transformácie (organizačné pole). Súčasne
budú fúziou vytvorené nové organizačné jednotky – riaditeľstvá štátnych lesov.
V priebehu celej prvej etapy sa budú detailnejšie špecifikovať a parametrizovať
systémy riadenia (systémové pole). Ďalej budú podrobne špecifikované procesy
(analýza procesov bola vykonaná v analytickej fáze v roku 2003) v strategických
obchodných poliach (strategické obchodné pole) vrátane presného rozdelenia
kompetencií (kompetenčné pole).

II. etapa - parametrizačná - pilotné overovanie - koniec: 31.12.2005
    V priebehu II. etapy bude možné otestovať (pilotná implementácia) navrhnuté
modely obchodno – logistických vzťahov, ktoré budú založené na obchodno -
komerčných princípoch. V rozsahu do 10% celkového počtu organizačných
jednotiek bude formou pilotného projektu overovaná spolupráca s konsolidovanými
subjektami dodávateľov lesníckych služieb a činností, ktoré budú vytvárané z radov
našich súčasných zamestnancov (vzhľadom na možné riziká a možnosti vrátiť sa
k pôvodnému modelu je nutné overiť tento logisticko - obchodný model pilotným
projektom v rozsahu maximálne 10%). Toto pilotné overovanie bude zabezpečovať
udržanie a rozvoj odborného know-how, možnosť porovnávania ponúk služieb
externých subjektov na základe vlastných skúseností, prípadne bude slúžiť ako
alternatíva a protiváha voči externým firmám. V priebehu tejto etapy bude postupne
implementovaný a parametrizovaný informačný systém, ktorý je spolu s ostatnými
manažérskymi systémami ďalším pilierom transformácie (systémové pole).

III. etapa - cieľové nastavenie - koniec: 31.12.2006
   Vzhľadom na poznatky získané v priebehu implementácie vrátane pilotného
overenia obchodno – logistického modelu a s ohľadom na aktuálny vývoj v externom
prostredí, bude možné na začiatku tejto etapy rozhodnúť o cieľových parametroch
organizačnej štruktúry, kombinácii obchodno-logistických modelov podniku Lesy
SR š.p.. V priebehu tejto etapy budú zvolené cieľové parametre realizované. Ďalej
bude možné rozhodnúť o konečnej právnej forme jednotlivých profit centier.
Kontextové schémy skupín činností a základné obchodno – logistické modely sú uvedené v Prílohe č. 4.

Poznámka:
V projekte reštrukturalizácie sa pri reorganizácii štátneho podniku k 1.10.2004 vychádza z princípov
optimalizácie počtu výrobných útvarov na základe prirodzených geografických oblastí,
veľkosti katastrálnej výmery, predpokladaného vývoja reprivatizácie lesného pôdneho
fondu a efektívneho počtu riadiacich jednotiek. V navrhovanom stave bude ústredie         Projekt
štátneho podniku – generálne riaditeľstvo riadiť cca 10-15 riaditeľstiev štátnych lesov
                                              reštrukturalizácie
(pokles oproti súčasným 26+2 odštepným závodom). Zároveň bude priamo riadiť 7
                                               a transformácie
profit centier vytvorených ako vnútorné organizačné útvary firmy, ktorých cieľom je
v prvom rade zabezpečiť reálne sledovanie nákladov a výnosov jednotlivých činností      Lesov SR, š.p.
vykonávaných podnikom tak ako sú nadefinované v prílohe projektu týkajúcej sa                      Lesy SR, š.p.                    23
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
popisu jednotlivých strategických obchodných polí. Profit centrum zároveň organizačne a manažérsky
riadi rozhodujúce obchodné vzťahy a logistiku jednotlivých strategických obchodných polí ako
samostatne vyšpecifikovaných produktových oblastí v rámci firmy.

Pri reorganizácii organizačných útvarov a vzniku nových riaditeľstiev, správ a obvodov štátnych lesov
sa vychádzalo z princípov prirodzených geografických oblastí – gravitácie drevnej hmoty, veľkosti
katastrálnej výmery, predpokladaného vývoja reprivatizácie LPF a efektívnosti počtu riadených
organizačných jednotiek, pričom o konečnom presnom počte organizačných jednotiek predovšetkým
na nižších stupňoch riadenia sa rozhodne až v procese implementácie projektu.

Vzhľadom na neprehľadnosť sledovania nákladov a výnosov podľa jednotlivých činností vykonávaných
štátnym podnikom Lesy SR bolo rozhodnuté pri vypracovaní projektu vyčleniť jednotlivé činnosti
a procesy do samostatných strategických obchodných polí. Strategické obchodné pole (SOP) je
samostatná produktová oblasť v rámci firmy so špecifickým trhom, štruktúrou zákazníkov,
dodávateľov a konkurencie, s relatívne samostatnou stratégiou, činnosťami a procesmi a s vlastným
okruhom sledovania nákladov a výnosov. V rámci transformačného projektu je nadefinovaných
12 strategických obchodných polí a to :
  - Drevárska a stolárska výroba             - Správa drobných vodných tokov
  - Semenárstvo a škôlkarstvo              - Lesná technika
  - Biomasa                       - Obchod a logistika
  - Turizmus                       - Lesnícka produkcia
  - Poľovníctvo, chov zubrov a rybárstvo         - Lesnícke služby a správa LPF
  - Poľnohospodárska výroba a chov koní         - Nehnuteľnosti a ich manažment
Realizácia činností v rámci strategického obchodného poľa je zabezpečovaná rôznymi organizačnými
útvarmi v rámci firmy, vždy však je určený organizačný útvar, ktorý strategické obchodné pole
metodicky riadi a vyhodnocuje efektivitu a produktivitu celého SOP. Pokiaľ je to účelné, môže všetky
činnosti v rámci strategického obchodného poľa zabezpečovať jeden organizačný útvar t.j. profit
centrum .

Zámer prechodu časti lesníckych činností do externého prostredia nie je samoúčelný. Efektívnosť je
podložená analýzami z ktorých vyplýva, že priame náklady na ťažbu dreva vykonávanú vlastnými
zamestnancami (1m3) predstavujú za rok 2003 168 SKK, kým u nakupovaných služieb je to 88 SKK.
Obdobne u výkonu približovanie dreva je náklad vlastnými 185 SKK, cudzími 135 SKK.


C. Základné polia vnútornej transformácie

    Boli stanovené 4 typy pracovných polí – strategické obchodné polia,
organizačné pole, kompetenčné pole a systémové pole. Tieto polia majú medzi sebou
vzájomné súvislosti a sú spolu s metodikou IMS (integrácia manažérskych
systémov) základným metodickým konceptom transformácie organizačných sťahov
a riadenia.
Menované podprojekty sú členené podľa jednotlivých systémov riadenia
(systémové pole). Tieto projekty budú projektovo koordinované tak, aby      Projekt
boli      vo svojom výsledku vzájomne integrované do jedného     reštrukturalizácie
funkčného, systémovo- manažérskeho celku.                  a transformácie
                                               Lesov SR, š.p.
                      Lesy SR, š.p.                    24
                Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                                  Systémové polia                                                                     Strategické obchodné polia

                              Integrovaný managerský systém          príroda                                           ekonomika                                                  spoločnosť                                               spoločné
                                     sy
             Systém organizačno - procesného riadenia s parametrami noriem ISO
                   Systém riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
               Ekonomicko - finančný manažérsky systém (Cost cutting)
               Obchodno – logistický a marketingový manažérsky systém
                                                      Lesnícka produkcia (obhospodarovanie lesa)
                       Systém zmluvných vzťahov
                  Informačný a komunikačný systém vrátane MIS
                                                                                                                                       Poľnohospodárska výroba (chov koní)
                                                                                                                                                                                        Správa lesného pozemkového fondu
                                                                                                                                                                                                                        Nehnuteľnosti a ich manažment
                                                                                                                                                                        Správa drobných vodných tokov
                                                                                                                  Drevárska a stolárska výroba
                                                                             Semenárstvo a škôlkárstvo
                                                                                                                                                          Poľovníctvo (chov zubrov)
                                                                                                     Logistika dodávok dreva
                            (ciele - balanced score card a controling)
                                                                                           Obchod s drevom
                                                                                                                                                                                                               Lesná technika
                                                                                                                                                                                                         Turizmus
                                                                                                                                  Biomasa
                    Štábne odbory a referáty
                    nehnuteľnosti a ich manažment
                    správa LPF a lesníckych služieb
                    správa drobných vodných tokov
                    lesnícka produkcia
 Výkonné jednotky (organizačné pole)
                    poľovníctvo a rybárstvo

                    Útvary lesníckej produkcie
                    RŠL riaditeľstvo štátnych lesov
                    SŠL správa štátnych lesov
                    OŠL obvod štátnych lesov
                    ES expedičný sklad
                    DHS dopravno hospodárska správa
                    Profit centrá
                    PC Obchod a logistika dreva
                    PC Lesná technika
                    PC Semenárstvo a škôlkárstvo
                    PC Chov koní
                    PC Turizmus
                    PC Biomasa
                    PC Drevárska výroba
                                                                                                                         Kompetenčné pole

                                                                                           metodicky riadiaca a controlingová výkonná jednotka SOP
Predmetné podprojekty sú uvedené v Prílohe č. 9.
                                                                                                                                                                                                                                        Projekt
                                                                                                                                                                                                                        reštrukturalizácie
                                                                                                                                                                                                                           a transformácie
                                                                                                                                                                                                                                  Lesov SR, š.p.
                                                Lesy SR, š.p.                                                                                                                                                                                 25
                                          Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
8. Transformácia organizačnej štruktúry

Súčasná organizačná štruktúra podniku
   Organizačnú štruktúru tvorí v súčasnosti 26 odštepných lesných závodov
a 2 špecializované závody – Semenoles a OZ lesnej techniky.
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica má organizačnú
štruktúru usporiadanú formou trojstupňového riadenia.
    Prvý - základný stupeň riadenia tvoria lesné správy, iné správy alebo
strediská. Tieto sú základnými organizačnými jednotkami odštepných závodov.
Priamo a bezprostredne zabezpečujú lesnú a inú výrobu, ako aj ďalšie činnosti
v rámci jednotiek.
   Druhý stupeň riadenia tvoria odštepné závody. Tieto zabezpečujú lesnícku
činnosť resp. špecializované činnosti v rámci podniku. Odštepné závody sú
samostatnými vnútropodnikovými organizačnými jednotkami s uzavretým
výrobným a ekonomickým cyklom.
    Tretí stupeň riadenia tvorí ústredie štátneho podniku - generálne riaditeľstvo.
Toto predstavuje riadiace centrum podniku, ktoré priamo i nepriamo (metodicky)
riadi odštepné závody.

Princípy reorganizácie – model k 1.10.2004
1. Vyčlenenie skupín činností do profit centier – procesné riadenie.
2. Optimalizácia počtu výrobných útvarov na základe:
  a) prirodzených geografických oblastí – gravitácie drevnej hmoty,
  b) charakteru katastra,
  c) vývoja reprivatizácie LPF,
  d) efektívneho počtu riadiacich jednotiek (cca 50% súčasnosti).
3. Útlm neefektívnych činností.

Princípy reorganizácie – model k 1.1.2006
1. Vytvorenie akciovej spoločnosti.
2. Implementovaná a overená nová organizačná štruktúra.
3. Možnosť transformácie profit centier turizmus, semenárstvo a škôlkárstvo
a drevárska výroba na dcérske spoločnosti.
4. Vyhodnotenie pilotného projektu dodávateľstva lesníckych činností
a rozhodnutie o ďalšom postupe.                     Projekt
                                        reštrukturalizácie
Organizačné  členenie  - súčasný stav - Príloha č.5a.
Organizačné  členenie  - k 1.10.2004 - Príloha č.5b.
                                        a transformácie
Organizačné  členenie  k 1.10.2004 s označením skupín SOP - Príloha č.5c.   Lesov SR, š.p.
Organizačné  členenie  - k 1.1.2006 - Príloha č.5d.                        Lesy SR, š.p.            26
                 Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
9. Verejnoprospešná činnosť podniku Lesy SR, š.p.

    Verejnoprospešnou činnosťou rozumieme aktivity, ktoré podnik vykonáva
v rámci spoločenskej objednávky resp. povinnosť ich vykonávania vyplýva
z legislatívy. Tieto aktivity v mnohých prípadoch priamo nesúvisia s predmetom
hlavnej činnosti š.p. a zároveň majú negatívny vplyv na hospodárenie podniku.
    V Lesoch Slovenskej republiky, š.p. evidujeme k 31.12.2003 nasledovné
tituly verejnoprospešnosti :


   1. Majetko - právne usporiadanie pozemkov
Majetko - právne usporiadanie zahŕňa zabezpečenie podkladov smerujúcich
k založeniu listu vlastníctva (LV) t.j. splnenie zákonných podmienok bezprostredne
vyplývajúcich zo zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam.
Celková výmera neusporiadaných lesných pozemkov k 31.12.2003 je 283 722 ha.
Náklady predstavujú výdavky spojené s vyhotovením geometrických plánov
a poplatkami katastru.


   2. Majetko - právne usporiadanie budov
Náklady predstavujú rovnaký titul ako v bode 1. Z celkového počtu budov a stavieb
zverených do správy k 31.12.2003 v počte 4 951 je nevysporiadaných 1 687.

   3. Hospodárenie na neodovzdaných lesoch
Štátny podnik povinne obhospodaruje lesné pozemky známych prihlásených
vlastníkov, ktorých užívacie práva doposiaľ neboli usporiadané z rôznych dôvodov
(neochota prevziať majetok, podielové spoluvlastníctvo, pozemky neidentické
so stavom v katastri). Jedná sa o stratové a málo produktívne lesy, kde náklady
na pestovanie a ochranu prevažujú nad výnosmi.

   4. Ozdravné opatrenia
Projekty ozdravných opatrení horských lesov sú vypracované podľa Metodického
pokynu MP SR č.4390/2003-710. Navrhovaná výška ozdravných
opatrení do roku 2010 prebieha na základe projektov, ktoré podliehajú
schváleniu Lesníckym výskumným ústavom Zvolen a príslušným         Projekt
obvodným úradom.                           reštrukturalizácie
                                      a transformácie
Na základe vypracovaných projektov sa na hornej hranici lesa realizujú
                                       Lesov SR, š.p.
opatrenia na odstránenie škôd zapríčinené emisiami. Uvedený titul má
aj vodohospodársky, ako aj protilavínový efekt.


                   Lesy SR, š.p.              27
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
    5. Správa drobných vodných tokov
Za účelom znižovania následkov povodní boli v minulosti v intravilánoch obcí
vybudované objekty zahrádzania bystrín (zdržné prehrádzky, regulácia korýt).
Správa predstavuje ich opravu a údržbu.

    6. Uznaný chov koní
Chovateľský program norika (norik muránskeho typu) je zakotvený v Štatúte
plemennej knihy chladnokrvných koní. Základné vlastnosti plemena a jeho
požadovanú úroveň určuje chovný cieľ a štandard plemena. Chov koní bol založený
v r. 1950. V roku 1995 a v roku 1997 bol vyhlásený za génovú rezervu a chránený
chov.

    7. Čistenie priesekov štátnych hraníc
Zákon č.298/1999 Z.z. ukladá vlastníkom a správcov pozemkov nachádzajúcich sa
na štátnych hraniciach pravidelne udržiavať v stanovenej šírke jednotlivé hraničné
pásma bez vegetácie z dôvodu ochrany štátnych hraníc.

    8. Zachovanie genofondu lesných drevín
V zmysle ustanovení zákona č.100/1997 Z.z. štátny podnik realizuje ochranu
genetických zdrojov lesných drevín, a to povinnosť vlastníkov a užívateľov lesa
zabezpečiť na obnovu lesa geneticky vhodné osivo a sadenice. Účelom opatrení je
zachovanie biologickej a genetickej diverzity lesných drevín v prospech ekologickej
stability.

    Celkové  náklady na zabezpečovanie   všetkých vyššie uvedených
verejnoprospešných činností v roku 2003 predstavovali 217 850 tis. Sk z toho
nevykrytých bolo 187 617 Sk.
   Transformačný projekt predpokladá úplné krytie verejnoprospešných
nákladov zo zdrojov spoločnosti s ponechaním možnosti uplatnenia si týchto
nákladov voči štátnemu rozpočtu po roku 2007 v závislosti na akceptácii
preukaznosti ich vyčísľovania.
Predpoklad vývoja nákladovosti verejnoprospešných činností podniku Lesy SR, š.p. je
uvedený    v Prílohe č.7.

                                              Projekt
                                           reštrukturalizácie
                                            a transformácie
                                            Lesov SR, š.p.
                     Lesy SR, š.p.                  28
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
10. Reštrukturalizácia majetku

    Štátny podnik LESY SR dlhodobo evidoval rozsiahly majetok (prevažne
nehnuteľný), ktorý ani v súčasnosti nepotrebuje k svojej činnosti. Jedná sa
o dubiózny, neupotrebiteľný a nevyužívaný majetok, ktorý sa sčasti nachádza
na území lesov, ktoré š.p. v predchádzajúcom období reprivatizácie vydal ich
pôvodným majiteľom. Odpredaj tohto majetku bude základným zdrojom
na financovanie reštrukturalizačných nákladov transformácie.
   Zoznamy kategórií neupotrebiteľného majetku určeného na odpredaj sú
uvedené v Prílohe č.8.
   K 1.1.2006 oddelimituje akciová spoločnosť lesný pôdny fond v dnešnej
účtovnej hodnote cca 34,3 mld. Sk na Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
    Súčasne v priebehu rokov 2004 – 2007 je projektované postupné
odovzdávanie lesných ciest neštátnym subjektom v rozsahu cca 1/3 dnešného
stavu a delimitácia časti drobných vodných tokov a ich príslušenstva. Spoločnosť
použije cca 317 mil. Sk z vlastných zdrojov na usporiadanie lesného pozemkového
fondu vo vlastníctve štátu.

   Majetok Lesov SR,       š.p.  bol  vyhodnotený     samostatne  za  hnuteľný
a nehnuteľný majetok.
       Hnuteľný majetok bol rozčlenený do skupín: traktory, kone, osobné
automobily, nákladné automobily a stroje. Zmena štruktúry hnuteľného majetku sa
začne v III. Q roku 2004 odpredajom traktorov a koní, v IV. Q roku 2004
pribudnú nákladné automobily. Osobné automobily a stroje sa začnú odpredávať
v II. Q roku 2005.
   Nehnuteľný majetok bol rozčlenený do 22 skupín podľa skutočného využitia.
Pre účely adaptácie štruktúry nehnuteľností boli všetky nehnuteľnosti rozdelené
do štyroch kategórií: striebro (kultúrne pamiatky s príslušenstvom), kmeňový
majetok (kľúčový pre potreby fungovania firmy), dočasný majetok (majetok, ktorý je
pokrytý nájmom alebo majetok, ktorý bude v priebehu reštrukturalizačného
procesu meniť povahu upotrebiteľnosti) a dubiózny majetok (majetok, ktorý bol
odštepnými závodmi špecifikovaný ako nepotrebný pre potreby lesnej výroby
a trvalo prebytočný pre plnenie hospodárskych úloh LSR).


                                                 Projekt
Príloha č. 8 - Reštrukturalizácia majetku a cash flow odpredaja nehnuteľností.
                                               reštrukturalizácie
                                               a transformácie
                                               Lesov SR, š.p.
                      Lesy SR, š.p.                    29
                Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
11. Náklady na reštrukturalizáciu a transformáciu podniku

    Reštrukturalizačné náklady sú plánované na obdobie rokov 2004-2007
v celkovej výške 1 660 779 tis. Sk. Počas tohto obdobia dôjde k reštrukturalizácii
a optimalizácii organizačnej štruktúry a k výraznej orientácii na rozvojové projekty
a informačný systém. Zmena organizačnej štruktúry si celkovo vyžiada cca 340 mil.
Sk, predpokladá sa zníženie počtu zamestnancov cca o 3 600 ľudí.
    Rozvojové projekty budú zamerané na obstaranie najmodernejších
technológií v oblasti ťažby dreva, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv hlavne
na efektivitu práce a zníženie nákladov. Rovnako bude našou snahou podporiť
rozvíjajúci sa trh s biomasou a energetickým využívaním drevnej suroviny ako
obnoviteľného zdroja energie. V oblasti informačných technológií je zámer zaviesť
taký efektívny manažérsky informačný systém, ktorý umožní sledovať všetky úkony
vykonávané v lese, vo výrobe, ako aj sledovať celý tok dreva v procese on-line.
Súčasný systém IT sa javí ako neperspektívny, nakoľko dodávateľská firma ohlásila
ukončenie vývoja a údržby nami používaných aplikácií.


                 Reštrukturalizačné náklady v tis.Sk

                              Rok
           Druh                                 Spolu
                    2004     2005     2006     2007
    Odstupné
         Odstupné        73 201    16 420    68 174      0   157 795
     THZ
         Počty osôb         616     129     506      0    1 251
         Odstupné        50 210   105 927    25 847      0   181 984
      R
         Počty osôb        690    1 371      310      0    2 371
         Odstupné       123 411   122 347    94 021      0   339 779
     Spolu
         Počty osôb       1 306    1 500      816      0    3 622
    Rozvojové projekty
        OP Lesná technika    76 500   323 500   373 500   371 000   1 144 500
        OP Biomasa          0      0    13 000    13 500    26 500
        Informačný systém    20 000    80 000    50 000          150 000
    Spolu rozvojové projekty     96 500   403 500   436 500   384 500  1 321 000

    Celkom              219 911   525 847   530 521   384 500  1 660 779
          Vplyv transformačných výdajov a príjmov na finančnú situáciu
                                                   v tis.Sk
                                  Rok
                                                  Spolu
                        2004     2005     2006     2007
Transformačné výdaje              219 911   525 847   530 521   384 500   1 660 779
Tržby z predaja majetku             182 180   684 710   367 580   202 800       Projekt
                                                  1 437 270
Tržby - výdaje v rokoch             -37 731   158 863   -162 941   -181 700   -223 509
                                                  reštrukturalizácie
                                                    a transformácie
                                                    Lesov SR, š.p.
                      Lesy SR, š.p.                         30
                Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
       Počty robotníkov a výška odstupného z dôvodu ukončenia pracovného pomeru v rámci procesu transformácie


                              rok 2004                 rok 2005               rok 2006
                    stav k
     názov obchodného poľa
                   1.3.2004 zníženie "R" odstupné    stav k   zníženie "R" odstupné v stav k   zníženie    odstupné v stav k
                        vo FO    v tis Sk    1.10.2004  vo FO    tis Sk   31.12.2005 "R" vo FO    tis Sk   31.12.2006

lesnícka produkcia                                 71      71    5 283     0                    0
lesná technika                                  556                 556      7        600    549
obchod - logistika                                873     613    47 446    260     70       5 821    190
správa drobných vodných tokov                            0                  0                    0
lesnícke služby a správa LPF                            0                  0                    0
semenárstvo a škôlkárstvo                             75      5     389    70       5      416     65
drevárska a stolárska výroba                           272     132    10 254    140                   140
poľovníctvo,chov zubrov a rybárstvo                        40                 40                    40
turizmus                                      34                 34                    34
poľnohospodárska výroba                              19      16    1 320     3                    3
nehnuteľnosti a ich manažment                            0                  0                    0
maloobchod.predajne+záv.strav.                           17      17     909     0                    0
biomasa                                       3                  3     -6              9
ostatné činnosti                                 125      80    6 216    45     45       5 405     0
DHS pod správou OZ                                239     239    18 570     0                    0
režia                                       534     198    15 540    336     189      13 605    147
SPOLU                  3 548      690   50 210    2 858    1 371   105 927   1 487     310      25 847   1 177


FO - fyzické osoby
      Počty TH-zamestnancov a výška odstupného z dôvodu ukončenia pracovného pomeru v rámci procesu transformácie


                                rok 2004               rok 2005                 rok 2006
                    stav k
    názov obchodného poľa
                   1.3.2004 zníženie     odstupné stav k  zníženie  odstupné stav k   zníženie          odstupné stav k
                         "THZ" vo FO   v tis Sk 1.10.2004 "THZ" vo FO v tis Sk 31.12.2005 "THZ" vo FO        v tis Sk 31.12.2006

lesnícka produkcia                                623                 623     200      26 800    423
lesná technika                                   74                 74       14     1 575     60
obchod - logistika                                972       99   12 554    873     200      27 567    673
správa drobných vodných tokov                           9                  9                    9
lesnícke služby a správa LPF                           80                  80                    80
semenárstvo a škôlkárstvo                             48       2    253     46         2    268     44
drevárska a stolárska výroba                           34       15   1 893     19         1    142     18
poľovníctvo,chov zubrov a rybárstvo                        70                  70                    70
turizmus                                      9                  9                    9
poľnohospodárska výroba                              5       1    126     4                    4
nehnuteľnosti a ich manažment                           71                  71                    71
maloobchod.predajne+záv.strav.                           1       1    126     0                    0
biomasa                                      4       -1           5       -3            8
DHS pod správou OZ                                104       12   1 468     92       92    11 822     0
OZ-nezaradení do SOP                               253                 253                   253
GR- nezaradení do SOP                              142                 142                   142
SPOLU                  3 115      616   73 201    2 499      129   16 420   2 370     506      68 174    1 864


FO - fyzické osoby
Stav zamestnancov k 1.3.2004 je udaný sumárnym číslom (tabuľky nižšie), nakoľko v roku 2004 sme
stav zamestnancov nesledovali podľa obchodných polí. Konečný stav zamestnancov k 31.12.2006
v obchodných poliach lesnícka produkcia a obchod-logistika je orientačný (pre potreby finančných
projekcií), nakoľko v roku 2005 prebehne pilotné program predaja dreva na pni a na základe výsledkov
sa rozhodne, koľko zamestnancov bude v spomínaných poliach


                                                                                Projekt
                                                                             reštrukturalizácie
                                                                              a transformácie
                                                                              Lesov SR, š.p.
                             Lesy SR, š.p.                                            31
                      Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Očakávané efekty transformácie

              Rok                  2005     2006  2007  2008

 Hospodársky výsledok pred zdanením (hrubý) (v mil. Sk)        191    124  186   250

 Daň z príjmu (19%) (v mil. Sk)                     36     24   35   48

 Hospodársky výsledok po zdanení (čistý) (v mil. Sk)          155    100  151   202

 Dividendy (v mil. Sk)                           0   50   65   100

 Zisk po odvodoch a dividendách (v mil. Sk)              155     50   86   102

 Príjmy štátu (daň z príjmu + dividendy) (v mil. Sk)          36     74  100   148

 Príjmy štátu (v % z hrubého zisku)                   19     60   54   59

 Požadovaná podpora (v mil. Sk)                     27     30   30   30

 Rozdiel (príjmy štátu - podpora štátu ) (v mil. Sk)            9   44   70   118

 Verejnoprospešné práce                        219    246  282   332

Transformačný projekt neuvažuje s dopadmi na štátny rozpočet formou čerpania dotácii okrem
investičných dotácii v oblasti drobných vodných tokov. V súlade s Programom protipovodňovej
ochrany do roku 2010 sa predpokladá čerpanie investičných dotácii uvádzaných v tabuľke
pod položkou Požadovaná podpora.

V ekonomickej projekcii sa predpokladá naopak so zvýšenými odvodmi jednak vo forme odvodu dane
z príjmu ako aj formou dividend zakladateľovi. Vo výhľade do roku 2008 sa predpokladá krytie
verejnoprospešných prác z vlastných zdrojov.12. Ekonomické projekcie

    Na základe §6 zákona č. 111/90 Zb. bol štátnemu podniku na základe
rozhodnutia zakladateľa zapísaný majetok tvoriaci kmeňové imanie vo výške
43.796.612.000,- Sk. Do výšky kmeňového imania je započítaná aj hodnota
pozemkov tvoriaci LPF. V súlade s týmto a s účtovnými pravidlami platnými
pre štátny podnik, na účte sa účtujú pozemky a to poľnohospodárske, lesné
a ostatné pozemky, ku ktorým má účtovná jednotka vlastnícke právo, alebo právo
správy majetku štátu. Po dobu trvania štátneho podniku zriadeného podľa zákona
č. 111/90 Zb. je podnik povinný viesť účtovnú evidenciu lesného pôdneho fondu.
   Lesy Slovenskej republiky a.s. budú založené na spravovanie
lesného a iného majetku vo vlastníctve SR. Zákon o akciovej
spoločnosti zakotví zverenie majetku do správy štátnej akciovej
                                                   Projekt
spoločnosti. Samotná transformácia štátneho podniku nemá za cieľ
                                                reštrukturalizácie
transformáciu a zmenu vlastníctva majetkovej podstaty súčasného
                                                a transformácie
štátneho podniku. Zrealizuje sa prevod lesného pôdneho fondu na
                                                Lesov SR, š.p.
Ministerstvo pôdohospodárstva a obdobne po založení akciovej                        Lesy SR, š.p.                    32
                 Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
spoločnosti 100%-ným vlastníkom akciovej spoločnosti naďalej zostáva MP.
                                         Podnikateľský plán
Časť II. - Výkaz ziskov a strát                                                                         v tis. Sk
                                                                                       Stav
                                              Stav        Stav         Stav        Stav      po transformácii
Č.r.                   TEXT                     k 31.12.2003    k 31.12.2004     k 31.12.2005    k 31.12.2006     k 31.12.2007
                                              1          2           3         4           5
 01  I. Tržby za predaj tovaru                                37 696         14 281       5 650       6 680         6 720
 02  A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru                   32 040         12 110       4 550       5 350         5 370
 03    OBCHODNÁ MARŽA (r.1 - 2)                                5 656         2 171       1 100       1 330         1 350
 04    II. VÝROBA r. 5 + 6 + 7                              5 017 862       4 879 960     4 725 252     4 719 508       4 935 398
 05    II.1.Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb                 4 951 550       4 891 501     4 726 497     4 714 079       4 928 712
 06    II.2.Zmena stavu vnútroorganizačných zásob                       8 491        -19 261       -1 445       5 129         6 186
 07    II.3.Aktivácia                                    57 821         7 720        200        300          500
 08  B. VÝROBNÁ SPOTREBA r. 9 + 10                             2 272 658       2 499 513     3 118 766     3 169 196       3 415 199
 09     B.1. Spotreba materiálu, energie a ostat. neskladovateľných dodávok        895 757        768 218      785 866      761 624        749 520
 10     B.2. Služby                                   1 376 901       1 731 295     2 332 900     2 407 572       2 665 679
 11  PRIDANÁ HODNOTA r. 3 + 4 - 8                             2 750 860       2 382 618     1 607 586     1 551 642       1 521 549
 12  C. OSOBNÉ NÁKLADY r. 13 až 16                             2 171 035       2 091 866     1 259 041     1 099 321        950 737
 13    C.1. Mzdové náklady                                1 525 452       1 483 773      876 301      778 276        652 689
 14    C.2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva                                0         0        500          500
 15    C.3. Náklady na sociálne zabezpečenie                        531 563        586 190      365 463      310 930        287 566
 16    C.4. Sociálne náklady                                114 020        21 903       17 277       9 615         9 982
 17  D. Dane a poplatky                                    109 691        91 834       85 013       84 111        82 530
 18  E. Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku             342 152        308 907      315 075      357 714        408 580
 19  III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu                   107 171        231 700      708 433      369 380        204 600
 20  F. Zostat.cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu             91 734        172 410      391 304      181 763        48 400
    IV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov hosp. činnosti a účtovanie vzniku
 21  komplexných nákladov budúcich období                            3 947                     0         0          0
    G. Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov
 22  budúcich období                                     323 587       201 305       169 732      151 571        131 954
    V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej
 23  činnosti                                         71 034                     0         0           0
 24  H. Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť             348 725        1 366          0         0           0
 25  VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti                        106 341        18 700       103 389       85 545        90 157
 26  I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť                        239 119        1 819        1 650       1 600         1 550
 27  VII.Prevod ýnosov z hospodárskej činnosti (-)                                              0         0           0
 28  I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)                                              0         0           0
    VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI r. 11-12-
 29  17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)                        -586 690      -236 489       197 593      130 487        192 555
 30  VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov
 31  K. Predané cenné papiere a podiely
 32  IX. VÝNOSY Z DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU r.33+34+35                    620           0          0         0          0
    IX.1. Výnosy z cen.pap.a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s
 33  podstatným vplyvom
 34  IX.2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
 35  IX.3.Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku                    620
 36  X. VÝNOSY Z KRÁTKODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU
 37  L. Náklady na krátkodobý finančný majetok
 38  XI. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivát. operácií
 39  M. Náklady na precenenie cenných papierov a nákl. na derivát. operácie
 40  XII. Výnosové úroky                                    1 865
 41  N. Nákladové úroky                                     6 025
 42  XIII. Kurzové zisky                                    1 623
 43  O. Kurzové straty                                     9 743
 44  XIV. Ostatné výnosy z finančnej činosti                           172
 45  P. Ostatné náklady na finančnú činnosť                           5 046        6 910        6 400       6 400         6400
 46  XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti                729          1
 47  Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť

 48  XVI. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti
 49  R. Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť
 50  XVII. Prevod finančných výnosov (-)
 51  S. Prevod finančných nákladov (-)
    VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI
 52  r. 30-31+32+36-37+38-39+40-41+42-43+44-45+46-47+48-49+(-50)-(-51)             -15 805        -6 909       -6 400       -6 400        -6 400
 53  T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54+55                        -31 211          0       36 000       24 000        35 000
 54  1. -splatná                                          262                  36 000       24 000        35 000
 55  2. -odložená                                       -31 473
 56  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI r. 29 + 52 - 53                 -571 284      -243 398       155 193      100 087        151 155
 57  XVIII. Mimoriadne výnosy                                   705
 58  U. Mimoriadne náklady                                     23         278        219        190          170
 59  V. Daň z príjmu z mimoriadnej činnosti r. 60+61                         0          0         0         0           0
 60  1. - splatná
 61  2. -odložená
    VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI
 62  r.57-58-59                                          682          -278        -219        -190         Projekt
                                                                                           -170
 63  Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
 64
 65  VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE r. 56+62-63
    Vnútrozávodové náklady /599/                             -570 602
                                               2 919 900      -243 676
                                                         3 024 368      154 127
                                                                    1 422974      1 99 897
                                                                              264 350    reštrukturalizácie
                                                                                       150 985
                                                                                       1229172
 70  Z toho hospodársky výsledok verejnoprospešných prác                  -187 819        -163 405      -217 958      -249 163       -284 928
                                                                                       a transformácie
                                                                                       Lesov SR, š.p.
                                    Lesy SR, š.p.                                                33
                              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Komentár k výkazu ziskov a strát transformačného projektu LSR, š.p. .

    Najväčší podiel na tržbách z predaja vlastných výrobkov a služieb majú tržby z predaja dreva,
v r. 2003 tvorili 83,4% , v r. 2007 83,6%.

    Druhý najväčší objem tvoria tržby z predaja výrobkov drevárskej výroby, v r. 2003 to bolo
8,4%, v r. 2007 len 3,9%. Tento pokles je zapríčinený zrušením nerentabilných prevádzok stredísk
drevárskej výroby.

    Výrobná spotreba vzrástla v r. 2007 v porovnaní k r. 2003 o 50%. Nárast materiálu je
spôsobený drevárskou výrobou, kde došlo ku zmene účtovania vstupnej suroviny, ktorá je čerpaná
z vlastných zdrojov podniku. V r. 2003 a 2004 sa účtovala ako vlastná spotreba (vnútrozávodový
náklad), ale od r. 2005, kedy sa drevárska výroba stáva samostatným profit centrom, sa spotreba
vstupnej drevnej hmoty dodanej zo závodov podniku účtuje ako externý náklad (materiál).

    Nárast služieb je krytý znižovaním mzdových nákladov a pomocných činností -
vnútrozávodových nákladov. Uvedené vyplýva zo znižovania objemu prác vykonávaných vlastnými
zamestnancami v kategórii robotníkov a využívaním dodávateľských služieb.

    Mzdové náklady predstavujú len mzdy robotníkov, mzdy technicko-hospodárskych
zamestnancov (THZ) sú účtované vo vnútrozávodových nákladoch ako režijný náklad.

    V rámci procesu transformácie dôjde ku zníženiu zamestnancov v kategórii robotníkov o 2 371
na konečný stav 1 177 k 31.12.2006. V kategórii THZ o 1 251 na stav k 31.12.2006 1864 THZ.
Každoročne sa uvažuje so 6% mzdovým nárastom, ktorý by mal kryť infláciu a zabezpečiť približovanie
sa priemerných zárobkov zamestnancov podniku na úroveň priemernej mzdy v SR.

    Na zvyšovanie odpisov vplýva nárast investičnej činnosti podniku, ktorá súvisí so zavádzaním
novej techniky a technológií v lesníckej činnosti.

    Výrazný vplyv na hospodársky výsledok má zisk z predaja investičného majetku. V r. 2003 bol
vo výške 10 797 tis. Sk, najväčší sa plánuje v r. 2005 - 317 129 tis. Sk, v r.2007 je to 112 266 tis. Sk.

 Vývoj vnútrozávodových nákladov treba hodnotiť spolu aj s vnútropodnikovými nákladmi, ktoré
majú od r. 2003 do r. 2007 výrazne klesajúci trend. Pokles o 1 811 350 tis. Sk je spôsobený poklesom
režijných nákladov o 650 000 tis. Sk, ktoré sú viazané na pokles THZ a znížením objemu nákladov
na ťažbovú činnosť vykonávanú vlastnými zamestnancami o 1 161 350 tis. Sk, ktoré súvisí
s prechodom na dodávateľské služby.

    Pokles pridanej hodnoty vyplýva z nárastu objemu služieb –       zvyšovanie objemu prác
vykonávaných dodávateľským spôsobom.

    Produktivita práce z pridanej hodnoty a z tržieb za predaj výrobkov a služieb má stúpajúci
trend, je výrazne ovplyvnená racionalizáciou výroby a riadiacej činnosti a znižovaním
počtu zamestnancov.

    Ukazovateľ rentability tržieb (ROS - return on sales) charakterizuje zisk po         Projekt
zdanení k výnosom podniku. V r. 2003 a r. 2004 podnik produkuje stratu, v r. 2007 sa      reštrukturalizácie
predpokladá zisk vo výške 150 985 tis. Sk, rentabilita tržieb je 2,93%. Nízka hodnota
                                                 a transformácie
rentability tržieb je výrazne ovplyvnená plnením verejnoprospešných funkcií,
                                                 Lesov SR, š.p.
po redukcii o uvedený vplyv je hodnota ROS v r. 2007 = 8,46%.
                       Lesy SR, š.p.                      34
                Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                                                   Podnikateľský plán
Časť I. - Výkaz majetku a zdrojov jeho krytia

                                            Celkom          Celkom          Celkom         Celkom          Celkom         Celkom

Č.r.                    Aktíva                  Stav k 31.12.2003    Stav k 31.12.2004     Stav k 31.12.2005    Stav k 1.1.2006     Stav k 31.12.2006    Stav k 31.12.2007
                                              0            0             0                        0            1
 01  SPOLU MAJETOK r. 2 + 3 + 32 + 62                             44 891 417        44 345 579        43 569 389      9 234 717         9 045 972        9 006 187
 02  A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              0             0            0            0            0            0
 03  B. NEOBEŽNÝ MAJETOK r. 4 + 13 + 23                            43 398 802        42 891 366        42 181 183      7 846 511         7 694 530        7 681 694
 04  B.I. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK r. 5 až 12                           9 708         14 878          61 330        61 330          41 560         21 640
 05    1. Zriaďovacie náklady                                     0             0            0            0            0            0
 06    2. Aktivované náklady na vývoj                               197            198            0            0            0            0
 07    3. Softvér                                         9 087         14 680          61 330        61 330          41 560         21 640
 08    4. Oceniteľné práva                                      0             0            0            0            0            0
 09    5. Goodwill                                          0             0            0            0            0            0
 10    6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                              0             0            0            0            0            0
 11    7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok                          424             0            0            0            0            0
 12    8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                      0             0            0            0            0            0
 13  B.II. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK r. 14 až 22                        43 385 108        42 870 502        42 113 567      7 778 895         7 646 684        7 653 768
 14    1. Pozemky                                      35 372 588        35 350 580        35 289 792       955 120          955 120         955 120
 15    2. Stavby                                       7 174 330        6 764 408         5 796 182      5 796 182         5 428 262        5 168 532
 16    3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                  665 474         585 597          862 893        862 893         1 119 502        1 426 316
 17    4. Pestovateľské celky trvalých porastov                           70            600         11 500        11 500            600           600
 18    5. Základné stádo a ťažné zvieratá                             7 175          6 627           1 630        1 630           1 630          1 630
 19    6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok                             1 690          1 690           570           570          570           570
 20    7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok                         162 977         160 000          150 000        150 000          140 000         100 000
 21    8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                     804           1 000           1 000        1 000           1 000          1 000
 22    9. Opravná položka k nadobudnutému majetku                           0             0            0            0            0            0
 23  B.III. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK r. 24 až 31                         3 986          5 986           6 286        6 286           6 286          6 286
 24   1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe                     0          -300             0            0            0            0
 25   2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s pod.vpl.                2 192          4 192           4 192        4 192           4 192          4 192
 26   3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely                         1 794          2 094           2 094        2 094           2 094          2 094
 27   4. Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                      0             0            0            0            0            0
 28   5. Ostatný dlhodobý finančný majetok                              0             0            0            0            0            0
 29   6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok                         0             0            0            0            0            0
 30   7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok                            0             0            0            0            0            0
 31   8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok                      0             0            0            0            0            0
 32  C. OBEŽNÝ MAJETOK r. 33 + 41 + 48 + 56                          1 481 280        1 443 213         1 380 206      1 380 206         1 344 442        1 317 493
 33  C.I. ZÁSOBY r. 34 až 40                                  552 948         539 153          500 977        500 977          472 976         448 477
 34    1. Materiál                                       78 631          54 590          43 090        43 090          38 090         34 590
 35    2. Nedokončená výroba a polotovary                           196 282         192 500          193 200        193 200          191 300         190 087
 36    3. Zákazková výroba s predpokl. dobou ukonč. dlhšou ako jeden rok               0             0            0            0            0            0
 37    4. Výrobky                                       250 441         268 492          241 792        241 792          220 192         200 906
 38    5. Zvieratá                                       10 595          19 571          18 815        18 815          19 394         19 834
 39    6. Tovar                                          7 202             0            80           80            0           60
 40    7. Poskytnuté preddavky na zásoby                             9 797          4 000           4 000        4 000           4 000          3 000
 41  C.II. DLHODOBÉ POHĽADÁVKY r. 42 až 47                           170 364          22 000          20 000        20 000          15 000         57 352
 42   1. Pohľadávky z obchodného styku                                0         22 000          20 000        20 000          15 000         57 352
 43   2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe                     0             0            0            0            0            0
 44   3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                       0             0            0            0            0            0
 45   4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                       0             0            0            0            0            0
 46   5. Iné pohľadávky                                    170 364             0            0            0            0            0
 47   6. Odložená daňová pohľadávka                                  0             0            0            0            0            0
 48  C.III. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY r. 49 až 55                          745 963         869 642          840 802        840 802          797 977         696 477
 49   1. Pohľadávky z obchodného styku                             713 697         702 642          674 802        674 802          632 977         532 477
 50   2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe                     0             0            0            0            0            0
 51   3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                       0             0            0            0            0            0
 52   4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                       0             0            0            0            0            0
 53   5. Sociálne zabezpečenie                                    0             0            0            0            0            0
 54   6. Daňové pohľadávky                                    9 527             0            0            0            0            0
 55   8. Iné pohľadávky                                     22 739         167 000          166 000        166 000          165 000         164 000
 56  C.IV. FINANČNÉ ÚČTY r. 57 až 61                               12 005          12 418          18 427        18 427          58 489         115 187
 57   1. Peniaze                                         3 041          3 000           3 000        3 000           3 000          3 000
 58   2. Účty v bankách                                      8 964          9 418          15 427        15 427          55 489         112 187
 59   3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok                    0             0            0            0            0            0
 60   4. Krátkodobý finančný majetok                                 0             0            0            0            0            0
 61   5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok                           0             0            0            0            0            0
 62  D. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE r. 63 + 64                               11 335          11 000           8 000        8 000           7 000          7 000
 63   1. Náklady budúcich období                                 11 294          11 000           8 000        8 000           7 000          7 000
 64   2. Príjmy budúcich období                                    41             0            0            0            0
                                                                                                                Projekt
                                                                                                                 0                                                                                                         reštrukturalizácie
                                                                                                          a transformácie
                                                                                                           Lesov SR, š.p.
                                              Lesy SR, š.p.                                                           35
                                       Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                                                Podnikateľský plán
Časť I. - Výkaz majetku a zdrojov jeho krytia

                                         Celkom          Celkom          Celkom         Celkom         Celkom         Celkom

Č.r.                   Pasíva                Stav k 31.12.2003    Stav k 31.12.2004    Stav k 31.12.2005    Stav k 1.1.2006    Stav k 31.12.2006    Stav k 31.12.2007
                                           0            0            0            0            0            1
 65  SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 66 + 86 + 116                  44 891 417        44 345 579        43 569 389       9 234 717        9 045 972        9 006 187
 66  A. VLASTNÉ IMANIE r. 67 + 71 + 78 + 82 + 85                    43 672 611        43 209 329        42 660 549       8 325 877        8 147 908        8 116 979
 67  A.I. ZÁKLADNÉ IMANIE r. 68 až 70                          44 042 298        43 464 834        42 761 080       8 426 408        8 138 992        7 962 073
 68   1. Základné imanie                                43 796 612        43 464 834        42 761 080       8 426 408        8 138 992        7 962 073
 69   2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                       0            0            0           0            0            0
 70   3. Zmena základného imania                             245 686            0            0           0            0            0
 71  A.II. KAPITÁLOVÉ FONDY r. 72 až 77                          269 987          -11 829         -11 829        -11 829         -11 829         -11 829
 72   1. Emisné ážio                                      0            0            0           0            0            0
 73   2. Ostatné kapitálové fondy                            281 816            0            0           0            0            0
 74   3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný f.) z kapitálových vkladov             0            0            0           0            0            0
 75   4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                  0            0            0           0            0            0
 76   5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                    -11 829         -11 829         -11 829        -11 829         -11 829         -11 829
 77   6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení               0            0            0           0            0            0
 78  A.III. FONDY ZO ZISKU r. 79 až 81                           40 395            0            0           0          9 550         15 750
 79   1. Zákonný rezervný fond                              35 526            0            0           0          9 550         15 750
 80   2. Nedeliteľný fond                                   0            0            0           0            0            0
 81   3. Štatutárne fondy a ostatné fondy                          4 869            0            0           0            0            0
 82  A.IV. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV r. 83 + 84                -109 467            0         -243 676        -88 702         -88 702            0
 83   1. Nerozdelený zisk minulých rokov                             0            0             0           0            0            0
 84   2. Neuhradená strata minulých rokov                         -109 467            0         -243 676        -88 702         -88 702            0
  A.V. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
 85                                             -570 602         -243 676         154 974           0         99 897         150 985
  r. 1 - (r. 67 + 71 + 78 + 82 + 86 + 116)
 86 B. ZÁVÄZKY r. 87 + 91 + 102 + 112                            989 349         933 250         705 840        705 840         695 064         686 208
 87  B.I. REZERVY r. 88 až 90                               349 640         321 734         316 234        316 234         316 234         316 234
 88   1. Rezervy zákonné                                  4 666          4 500          4 000         4 000          4 000          4 000
 89   2. Ostatné dlhodobé rezervy                             65 647          40 000          35 000         35 000         35 000         35 000
 90   3. Krátkodobé rezervy                               279 327         277 234         277 234        277 234         277 234         277 234
 91  B.II. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY r. 92 až 101                          89 040          59 000          58 000         58 000         56 000         55 000
 92   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku                          0            0            0           0            0            0
 93   2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky                           0            0            0           0            0            0
 94   3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe               0            0            0           0            0            0
 95   4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku                0            0            0           0            0            0
 96   5. Dlhodobé prijaté preddavky                              0            0            0           0            0            0
 97   6. Dlhodobé zmenky na úhradu                               0            0            0           0            0            0
 98   7. Vydané dlhopisy                                    0            0            0           0            0            0
 99   8. Záväzky zo sociálneho fondu                           11 046           9 000          8 000         8 000          6 000          5 000
100   9. Ostatné dlhodobé záväzky                               0            0            0           0            0            0
101   10. Odložený daňový záväzok                             77 994          50 000          50 000         50 000         50 000         50 000
102  B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY r. 103 až 111                       440 079         371 926         311 016        311 016         322 830         314 974
103   1. Záväzky z obchodného styku                           230 794         219 621         150 500        150 500         140 500         101 500
104   2. Nevyfakturované dodávky                              4 362          3 000          1 000         1 000            0            0
105   3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe                   0            0            0           0            0            0
106   4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku                     0            0            0           0            0            0
107   5. Záväzkky voči spoločníkom a združeniu                         0            0            0           0         50 000         65 000
108   6. Záväzky voči zamestnancom                            104 393          84 545          69 169         69 169         57 936         61 741
109   7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia                        49 348          29 760          24 347         24 347         20 394         21 733
110   8. Daňové záväzky a dotácie                             44 006          30 000          66 000         66 000         54 000         65 000
111   9. Ostatné záväzky                                  7 176          5 000            0           0            0            0
112  B.IV. BANKOVÉ ÚVERY A VÝPOMOCI r. 113 až 115                     110 590         180 590          20 590         20 590            0            0
113   1. Bankové úvery dlhodobé                                0            0            0           0            0            0
114   2. Bežné bankové úvery                               110 590         180 590          20 590         20 590            0            0
115   3. Krátkodobé finančné výpomoci                             0            0            0           0            0            0
116  C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE r. 117 + 118                          229 457         203 000         203 000        203 000         203 000         203 000
117   1. Výdavky budúcich období                              5 811          3 000          3 000         3 000          3 000          3 000
118   2. Výnosy budúcich období                             223 646         200 000         200 000        200 000         200 000         200 000
                                                                                                             Projekt
                                                                                                     reštrukturalizácie
                                                                                                      a transformácie
                                                                                                       Lesov SR, š.p.
                                           Lesy SR, š.p.                                                          36
                                    Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
V roku 2007 je projektovaný objem výnosov za drevo vo výške 93% roku 2003 a to aj napriek
zvýšeným ťažbám v roku 2007 cca o 100 tis. m3 oproti roku 2003. Dôvodom je neuvažovaný nárast
cien a spustenie pilotného projektu. Naproti tomu sa nárast tržieb z ostatných projektovaných profit
centier nepredpokladá vzhľadom na ich budovanie a vytváranie pozície na trhu.

                        Zmena tržieb oproti r. 2003         Podiel z celkových tržieb
  Strategické obchodné
                           2003      2007            2003          2007
      pole
                            %       %             %             %
 Obchod s drevom                   100       99             83            84
 Semenárstvo a škôlkarstvo              100       184             1             1
 SDV + stolárska výroba                100       46             8             4
 Poľovníctvo a rybárstvo               100       181             1             3
 Turizmus                       100       139             0             1
 Nehnuteľnosti a ich man.               100       99             2             2
 Biomasa                       100       858             0             4
 ostatné                                             4             1
 SPOLU                                              100          100

Údaje v tabuľke dokumentujú snahu zvýšiť podiel výnosov z iných činností ich absolútny podiel však
ani v roku 2007 nezníži závislosť spoločnosti na výnosoch za obchod s drevom.

                Vývoj peňažných tokov v rokoch 2003 až 2007
                                                                tis.Sk
Riadok
                Názov riadka             2 003     2 004     2005     2 006      2 007
 číslo
  1  Stav hotovosti na začiatku obdobia ( 1.1. a pod.)        189 692    12 005      12 418   18 427     58 489
  2  Hospodársky výsledok                      -570 602   -243 676     154 974   99 897     150 985
  3  Úpravy hosp.výsledku o nepeňažné operácie           369 482    381 662     635 779  514 565     425 214
  4       Odpisy                        342 152    308 907     315 075  357 714     408 580
  5       Iné nepeňažné operácie                  186    119 625     320 304  156 551     16 334
  6       Iné nepeňažné operácie                27 144    -46 870       400    300       300
  7  Zmena stavu pracovného kapitálu                281 235    106 427      7 106  122 640     76 897
 8        Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti    -239  156  159  419     29 840   46 825     36 254
 9        Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prev.činnosti   15  990  -68  153    -60 910   47 814     16 144
 10       Zmena stavu zásob                   56  202   13  795     38 176   28 001     24 499
 11       Opravné položky a.i.                 448  199   1  366       0     0        0
 12  Hosp. výsledok z bežnej činnosti upravený o r.3, r.7      80 115    244 413     797 859  737 102     653 096
 13  Špecifické položky                           0      0       0   -36 000     -24 000
 14       Zaplatená daň z príjmov z bežnej činnosti          0      0       0   -36 000     -24 000
 15  Čistý peňažný tok zo základnej podnikateľskej činnosti     80 115    244 413     797 859  701 102     629 096
 16  Investičná činnosť                       -333 842   -314 000    -631 850   -640 450     -572 350
                                                                     Projekt
 17       Výdavky na dlhodobý majetok             -333 842   -314 000    -631 850   -640 450  reštrukturalizácie
                                                               -572 350
 18  Čistý peňažný tok po financovaní investícií          -253 727   -69 587     166 009   60 652     56 746
 19  Finančná činnosť                        76 040    70 000    -160 000   -20 590
                                                                a transformácie
                                                                   0
 20       Úvery zvýšenie                    107 340    70 000       0      0     Lesov SR, š.p.
                                                                   0
 21       Úvery zníženie                    -31 300       0    -160 000   -20 590         0
 22       Iné finančné položky                    0       0       0      0         0
 23  Zmena finančných prostriedkov ( + zvýšenie, - zníženie )    -177 687      413     6 009   40 062     56 746
 24  Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia          12 005    12 418      18 427   58 489     115 235

                  Stav úverov             110 590    180 590      20 590      0        0
                            Lesy SR, š.p.                                37
                      Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                               Pomerové ukazovatele
                                                                       v tis.Sk
                                                      Obdobie
                    Ukazovateľ
                                        31.12.2003  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2006    31.12.2007
Aktíva                                      44 891 417  44 345 579  43 569 339   9 045 972    9 006 187
Obežné aktíva netto                                1 481 280   1 443 213   1 380 206   1 344 442    1 317 493
Krátkodobé pohľadávky                                745 963   869 642    840 802   797 977     696 477
Finančné účty                                    12 005    12 418    18 427    58 489     115 187
Vlastné imanie                                  43 672 611  43 299 329  42 745 549   8 232 908    8 201 979
Základné imanie                                 44 042 298  43 554 834  42 846 080   8 223 992    8 047 073
Cudzie zdroje                                    833 497   843 250    620 840   610 064     601 208
Krátkodobé záväzky                                 440 079   371 926    311 016   322 830     314 974
Bankové úvery a výpomoci                              110 590   180 590     20 590        0      0
Bežné bankové úvery                                 110 590   180 590     20 590        0      0
Hospodársky výsledok                                -570 602   -243 676    154 974    99 897     150 985
Hospodársky výsledok bez vplyvu verejnoprospešných prác              -382 783    -80 271    372 932   349 060     435 913
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb                   4 951 550   4 891 501   4 726 497   4 714 079    4 928 712
Výnosy                                      5 349 765   5 144 642   5 542 724   5 181 113    5 236 875
Pridaná hodnota                                  2 750 860   2 382 618   1 607 586   1 551 642    1 521 549
Počet zamestnancov prepočítaný                            9 462     6 901     4 563     3 428      3 041
                                                      Obdobie
               Ukazovateľ              Jednotka
                                        31.12.2003  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2006    31.12.2007
                 1. Ukazovatele rentability
1.1. ROA - Rentabilita celkového kapitálu              koef.     -0,0127    -0,0055    0,0036    0,0110     0,0168
1.2. ROE - Rentabilita vlastného kapitálu              koef.     -0,0131    -0,0056    0,0036    0,0123     0,0186
1.3. Rentabilita výnosov *                      %       -10,667    -4,737     2,796     1,928      2,883
1.4. Rentabilita tržieb *                       %       -11,196    -4,743     2,848     1,963      2,937
1.5. Rentabilita nákladov *                      %       -9,638    -4,522     2,876     1,966      2,969
                 2. Ukazovatele aktivity
2.1. Doba obratu celkového kapitálu **                dni       3 171     3 107     2 883     640       631
2.2. Doba obratu vlastného imania **                 dni       3 085     3 028     2 823     576       569
2.3. Doba obratu zásob                        dni        39      38       33      33        31
2.4. Doba obratu krátkodobých pohľadávok               dni        53      61       56      56        49
2.5. Doba obratu záväzkov                       dni        31      26       21      23        22
2.6. Doba obratu stálych aktív **                   dni       3 066     3 006     2 791     544       538
2.7. Doba obratu celkových aktív **                  dni       3 171     3 107     2 883     640       631
                 3. Ukazovatele likvidity
3.1. Bežná likvidita                         koef.       1,38     1,60     2,59     2,65       2,58
3.2. Celková likvidita                        koef.       2,69     2,61     4,16     4,16       4,18
                4. Ostatné ukazovatele
4.1. Produktivita z pridanej hodnoty                Sk/zam.     290 727   345 257    352 309   452 638     500 345
4.2. Produktivita z tržieb                     Sk/zam.     523 309   708 810   1 035 831   1 375 169    1 620 754
4.3. Rentabilita tržieb bez vplyvu verejnoprospešných prác      %        -7,73     -1,64     7,89     7,40       8,84


Pozn.: * súvisí s vývojom hospodárskeho výsledku
    ** súvisí s vyčlenením LPF
                                                                          Projekt
                                                                      reštrukturalizácie
                                                                      a transformácie
                                                                       Lesov SR, š.p.
                                 Lesy SR, š.p.                                 38
                           Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
13. Záver

1. Ekonomické aspekty transformácie Lesov SR, š.p. sú uvedené v ekonomickej
prílohe tohto materiálu. Neuvažuje sa s navýšením zaťaženia štátneho rozpočtu.
Celkové náklady na transformáciu by mali byť v plnej miere pokryté predajom
prebytočného majetku.
   Predpokladajú sa finančné toky medzi Lesmi SR, a.s. a štátom v rozpätí
rokov 2004 - 2006 vo forme daní z príjmov a dividend v celkovej výške 329 mil. Sk,
a to pri zohľadnení činností vo verejnom záujme na základe štátnej objednávky
vo výške 630,5 mil. Sk.
   Investičné transfery zo strany štátu nebudú potrebné.

2. Sociálne aspekty súvisiace s uvoľňovaním nadbytočných zamestnancov sú
riešené prostredníctvom kolektívneho vyjednávania s odborovou centrálou
a podpísaním kolektívnej zmluvy s Lesmi SR, š.p. na rok 2004 dňa 31.3.2004.
Podpisom tejto zmluvy boli upravené mzdové podmienky rastom tarifnej mzdy
v roku 2004 o 6%.

   Znižovanie stavu zamestnancov v Lesoch SR, a.s. si do roku 2006 vyžiada
odstupné vo výške 340 mil. Sk.

3. Zo zdrojov podniku a zdrojov z reštrukturalizácie majetku budú realizované
rozvojové projekty v celkovom rozsahu 1 321 mil. Sk.
                                        Projekt
                                      reštrukturalizácie
                                      a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
                   Lesy SR, š.p.              39
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Projekt reštrukturalizácie
   a transformácie
   Lesov SR, š.p.    Prílohy
Zoznam príloh

Príloha  č.  1 - Princípy kritérií TUH                     3
Príloha  č.  2 - Reštrukturalizácia a ekonomika                6
Príloha  č.  3 - Hlavná výzva                         8
Príloha  č.  4 - Skupiny činností a základné obchodno – logistické modely   9
Príloha  č.  5a - Organizačné členenie - súčasný stav              10
Príloha  č.  5b - Organizačné členenie k 1.10.2004               11
Príloha  č.  5c - Organizačné členenie k 1.10.2004 s označením skupín SOP    12
Príloha  č.  5d - Organizačné členenie k 1.1.2006                13
Príloha  č.  6 - Harmonogram reštrukturalizácie                14
Príloha  č.  7 - Verejnoprospešná činnosť podniku               15
          Vyjadrenie audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers
          k výpočtu nákladov na verejnoprospešné činnosti
Príloha  č.  8 - Reštrukturalizácia majetku a cash flow odpredaja nehnuteľností 19
Príloha  č.  9 - Popis strategických obchodných polí              23
Príloha  č.  10 - Legislatívno- právny rámec                  48
Príloha  č.  10a - Inventarizácia existujúcich právnych noriem SR s vplyvom
           na Lesy SR, š.p. Banská Bystrica               50
                                           Projekt
                                        reštrukturalizácie
                                         a transformácie
                                         Lesov SR, š.p.
                                         Prílohy


                      Lesy SR, š.p.                2
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Príloha č. 1 – Princípy kritérií TUH

   Princípom prvého kritéria TUH „Zachovanie a primeraný rozvoj lesných
zdrojov a ich príspevku do globálneho kolobehu uhlíka“ je rozvíjanie produkčnej
funkcie lesov ako súčasti ich enviromentálnej funkcie. Hlavné ciele:
   Presadzovať funkčne integrované obhospodarovanie lesov pomocou
   periodického plánovania a certifikácie lesných zdrojov.
   Stabilizovať výmeru spravovaných lesov, nepripustiť jej ďalšie znižovanie.
   Požiadavky na odlesnenie akceptovať len v prípade ponuky náhrady
   pozemkov vhodných na zalesnenie.
   Realizovať objektívne nutné, vyvážené ťažby zabezpečujúce udržanie
   a zvyšovanie produkcie dreva a ostatných produktov z lesných porastov.
   Využiť najvhodnejšie formy hospodárskych spôsobov pre optimalizáciu
   drevných zásob na úroveň, ktorá je žiadúca vzhľadom na ekonomické,
   ekologické a sociálne funkcie lesa.
   Podporovať a participovať na regionálnych programoch energetického využitia
   dreva, vybudovať logistické základne.

    Princípom druhého kritéria TUH „Zdravotný stav a vitalita lesných
ekosystémov“ je udržanie a zlepšenie ich zdravotného stavu a vitality. Zabezpečenie
tejto požiadavky sa bude realizovať prostredníctvom komplexných pestovateľských
a ochranárskych opatrení, pričom prvoradá je prevencia. Hlavné ciele:
   Vykonávať pravidelný monitoring zdravotného stavu lesa so zameraním sa
   na identifikáciu rozsahu a kombinácie škodlivých činiteľov ohrozujúcich
   konkrétne územie.
   Realizovať systematickú prevenciu zameranú na ovplyvňovanie limitujúcich
   podmienok pre aktivizáciu škodlivých činiteľov, a to prostredníctvom
   zariaďovateľských a pestovateľských nástrojov, ktoré zohľadňujú zmeny
   klimatických pomerov.
   Uplatňovať ekologicky akceptovateľné metódy potláčania biotických škodcov
   (biologické, biotechnické a iné).
   Používať existujúce komplexné modely praktických opatrení integrovanej
   ochrany lesov.
   Stabilizovať a ozdraviť horské lesy, ktoré plnia mimoriadne
   pôdoochranné, vodoochranné a rekreačné funkcie.
   Znižovať ekologické a ekonomické škody včasným odstraňovaním       Projekt
   kalamít.                              reštrukturalizácie
                                      a transformácie
   Udržať dynamickú rovnováhu medzi stavmi zveri a výškou škôd      Lesov SR, š.p.
   v lesných ekosystémoch.                        Prílohy


                   Lesy SR, š.p.                3
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   Redukovať množstvo požiarov znížením možných rizík ich vzniku a zvýšením
   rýchlosti pri lokalizácii požiaru a začiatku jeho likvidácie.

   Princípom tretieho kritéria TUH „Zachovanie a podpora produkčnej funkcie
lesov“ je zabezpečenie optimálnej kombinácie výrobkov a služieb pre štát
i obyvateľstvo v ekonomicky potrebnom a ekologicky prijateľnom rozsahu. Splnenie
primeranej rovnováhy medzi rôznymi potrebami spoločnosti je zabezpečované
viacúčelovým lesným hospodárstvom. Hlavné ciele:
   Zabezpečiť trvalosť a vyrovnanosť produkcie všetkých relevantných tovarov
   a služieb, ktoré lesy poskytujú.
   Vykonávať ťažbové zásahy v primeranom čase, takým spôsobom a v takom
   množstve, aby nedochádzalo k ničeniu a poškodzovaniu lesných ekosystémov
   a k zníženiu ich produkčnej schopnosti.
   Uplatňovať diferencované postupy v obhospodarovaní lesov vzhľadom
   na stanovištné typy, kvalitu porastov a tvorbu nedrevných      produktov
   lesných ekosystémov.
   Riadiť obnovné zastúpenie drevín v prospech zvyšovania ekologickej stability,
   prírastku a hodnotového efektu lesných porastov.
   Optimalizovať hustotu a kvalitu lesnej cestnej siete.
   Uplatňovať    progresívne  a ekologické  ťažbovo-dopravné   technológie
   minimalizujúce poškodenie pôdy a porastov.
   Znižovať straty na produkcii spôsobené činnosťou človeka pri hospodárení
   v lese, ale i pri ostatných činnostiach priamo nesúvisiacich s lesnou výrobou.
   Regulovať zber nedrevných produktov lesa a zabezpečiť ich racionálne
   a dlhodobé využívanie verejnosťou.
   Podporovať vznik nových výrobných kapacít pre spracovanie celej škály
   vyrábaných sortimentov dreva.

    Princípom štvrtého kritéria TUH „Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj
biologickej diverzity lesných ekosystémov“ je priame zvyšovanie ekologickej stability
prírodného prostredia a druhovej pestrosti lesných ekosystémov prostredníctvom
ochrany ich stanovíšť a diferencovanej starostlivosť o ne. Hlavné ciele:
   Zachovať pôvodné lesné porasty a zveľaďovať genofond pôvodných lesných
   drevín.
   Uprednostňovať provenienčne vhodnú prirodzenú obnovu lesa
   pri obnove lesných porastov.
                                       Projekt
   Podporovať horizontálnu a vertikálnu rôznorodosť porastov a ich  reštrukturalizácie
   druhovú diverzitu.                         a transformácie
   Venovať osobitnú pozornosť obhospodarovaniu chránených,       Lesov SR, š.p.

   zriedkavých,  ľahko   zraniteľných  a vzácnych  lesných    Prílohy


                    Lesy SR, š.p.                4
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   ekosystémov, chránených biotopov, ohrozených druhov fauny a flóry.
   Zachovať prirodzene rastúce autochtónne porastové plášte.
   Potláčať nežiadúce invázne druhy rýchlo sa šíriacich reziduálnych
   a ruderálnych rastlín.

    Princípom piateho kritéria TUH „Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných
funkcií lesov“ je cielené zabezpečovanie vodohospodárskych a pôdoochranných
funkcií lesa. Hlavné ciele:
   Zabezpečovať   diferencované  obhospodarovanie   lesov, ktoré  plnia
   vodohospodárske a vodoochranné funkcie.
   Zachovať a zlepšovať retenčnú a retardačnú schopnosť lesov.
   Ochraňovať a udržiavať pramene a prameništia pitných a minerálnych vôd.
   Zabezpečovať vyváženosť zrážkoodtokových procesov v povodiach bystrín.
   Zachovávať a zlepšovať funkčnosť brehových porastov potrebnými
   hospodárskymi zásahmi.
   Zabrániť erózii a poškodzovaniu lesnej dopravnej siete komplexným riešením
   odtokových pomerov.
   Zabezpečovať diferencované obhospodarovanie lesov plniacich pôdoochranné
   funkcie, uplatňovať vhodnú druhovú skladbu so zastúpením melioračných
   a spevňovacích drevín.
   Chrániť porasty pred zhutňovaním pôdy, vykonávať poťažbovú asanáciu
   koľají a rýh spôsobených pohybom strojov a nákladu.
   Zabezpečiť ochranu lesných pôd a podzemných vôd pred znečistením
   ropnými a ostatnými nebezpečnými látkami.
                                         Projekt
                                      reštrukturalizácie
                                       a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
                                       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.                5
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Príloha č.2 – Reštrukturalizácia a ekonomika

    Súčasný štátny podnik má v zmysle zákona o štátnom podniku charakter
verejnoprospešného štátneho podniku. Tento charakter mu bol priznaný na základe
ním vykonávaných činností vo verejnom záujme, ktoré bežné hospodárske subjekty
v lesnom hospodárstve nevykonávajú alebo ich vykonávajú len v rozsahu podpôr
poskytovaných z verejných zdrojov. Zároveň zabezpečuje niektoré zákonné
povinnosti, ktorým bola prenesená zodpovednosť štátu na štátny podnik
(usporiadanie vlastníctva, plnenie povinností povinnej osoby - prinavracanie
vlastníckych a užívacích práv, poskytovanie náhrad).
    Štátny podnik vykazoval i vykazuje veľmi nízku rentabilitu, vysoká je i miera
vnútornej zadĺženosti (vysoký stupeň opotrebenia hmotného majetku, absencia
moderných lesníckych technológii). Existencia nepružnej, 4-stupňovej vertikálnej
riadiacej štruktúry spolu s neefektívnym informačným systémom neumožňujú
zabezpečiť pružné riadenie podniku ako celku.
    Ďalšími faktormi, ktoré negatívne vplývajú na ekonomiku podniku, sú vysoká
mzdová náročnosť na jednotku produkcie, ako aj vysoký stav nevyužitých hmotných
aktív (pozemky, budovy, stroje). Skutočnosť, že v porovnaní s rokom 1989 podnik
hospodáril k 31.12.2003 na výmere o 1 mil. ha menšej, sa neprejavila znížením
a pravidelným prehodnotením zdrojov, ktoré boli podniku zverené do správy.
    Cieľom transformácie štátneho podniku je efektívna tvorba vlastných zdrojov
vo výške, ktorá umožní trvalo udržateľný rozvoj ním spravovaných lesov
pri klesajúcich dotáciách zo strany štátu.
    Základným  predpokladom  zvýšenia  rentability  je  optimalizácia
a zjednodušenie organizačných štruktúr,  ukončenie   činnosti  prevádzok
produkujúcich stratu a rozvoj perspektívnych aktivít, ktoré budú schopné
produkovať zisk.
    Náklady na transformáciu predstavujú náklady na investície do rozvojových
technológii (vrátane implementácie nového informačného systému), ako aj náklady
súvisiace s racionalizáciou riadiacich štruktúr.
    Transformačné náklady by mali byť vykryté najmä výnosmi z predaja
majetku. Disproporciu časového nesúladu medzi   realizovanými
tržbami z predaja majetku a transformačnými nákladmi je potrebné
vykryť preklenovacím úverom.                      Projekt
    Pri hodnotení celkovej rentability podniku je potrebné zohľadniť    reštrukturalizácie
                                        a transformácie
aj celkovú výšku nákladov vynaložených z titulu verejnoprospešnosti.      Lesov SR, š.p.
   Pri tvorbe návrhu projektu reštrukturalizácie sa vychádzalo        Prílohy
z princípu, že spoločnosť ako odplatu za právo hospodáriť v lesoch


                   Lesy SR, š.p.                6
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
vo vlastníctve štátu a privlastňovať si plody a úžitky z týchto lesov, bude vykonávať
aj činnosti v záujme štátu a vo verejnom záujme, ako aj povinnosti povinnej osoby v
zmysle reštitučných zákonov. Tieto výkony sú nákladovou položkou, ktorá znižuje
hospodársky výsledok, a tým aj možné odvody štátu, prípadne znižuje možnosti
vyplatenia dividend. Na druhej strane vlastník nebude poberať priamy odvod ako
nájom, ale bude sa postupovať štandartným spôsobom t.j. formou vyplatenia
dividend z dosiahnutého zisku. Projekt reštrukturalizácie teda nepredpokladá
negatívne dopady na štátny rozpočet.
   Pretože však ide o obchodnú spoločnosť, ktorú tieto výkony budú nákladovo
zaťažovať, a tým znižovať objem zrealizovaných investícií, predpokladá sa, že
spoločnosť bude mať oprávnenie požadovať od príslušných orgánov úhradu
nákladov účelne vynaložených vo verejnom záujme a v záujme štátu. Tieto náklady
by mali byť následne podľa možností a plánovaných výdavkov štátneho rozpočtu
spoločnosti uhrádzané. Táto možnosť sa ponecháva vzhľadom na dlhodobosť
projektu, keď finančné možnosti štátu v budúcnosti umožnia uhrádzať tieto výkony.
To následne prispeje i k dosiahnutiu prehľadného a transparentného hospodárenia
a financovania spoločnosti a zároveň aj k jednoznačnému definovaniu týchto
činností.


   Vzhľadom na realizáciu projektu transformácie sa predpokladá postupný
nárast hospodárskych výsledkov v rokoch 2005 až 2007. Relatívne nízka tvorba
zisku v rokoch 2005 a 2006 je zapríčinená „dobiehajúcimi“ transformačnými
nákladmi, ktoré sú rozložené na obdobie rokov 2004-2007.
                                           Projekt
                                        reštrukturalizácie
                                        a transformácie
                                         Lesov SR, š.p.
                                         Prílohy


                    Lesy SR, š.p.                7
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Príloha č. 3 – Hlavná výzva
                                  Projekt
                               reštrukturalizácie
                               a transformácie
                                Lesov SR, š.p.
                                Prílohy


                Lesy SR, š.p.           8
          Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                   Hlavná výzva

  Súčasnosť                     Prirodzený rozpor                 A                        B
        Trvalo udržatelný
                   Spoločenské
        rozvoj lesného                      Obchod s drevom
                   funkcie lesa
          fondu SR

            celospoločenský profit               ekonomický profit
  Priorita           ?               alebo      ?

   Cieľ                        Vyváženie


                optimálne zladenie
          celospoločenského a ekonomického profitu


                      VÍZIA
Príloha č. 4 – Skupiny             činností    a základné     obchodno-
logistické modely


                                                  Projekt
                                               reštrukturalizácie
                                                a transformácie
                                                Lesov SR, š.p.
                                                Prílohy


                  Lesy SR, š.p.                         9
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                                                                                      Skupiny činností a základné obchodno – logistické modely
                                                                                                                                                            Obchod

                                                                       Pestovná činnosť
                                                                                       Ťažbová činnosť           Odvoz           Expedičný sklad        Píly (drevárska výroba)   1. Predaj polotovarov       model 1.
                                                                        (lesnícka produkcia)

                                                                    P1 Príprava plôch          T1 Ťažba dreva       E1 Odvoz           E2 Manipulácia na ES
                                                                    P2 Zalesňovanie           T1a Kalamity                                                         2. Na ES sortiment         model 2.
                                                            Hlavný
                                                                    P3 Ošetrovanie a ochrana      T2 Sústreďovanie dreva
                                                            proces
                                                           hlavné činnosti  P4 Výchova             T3 Manipulácia na OM                                                     3. Na OM surový kmeň        model 3.
                                                                    P5  Ostatné pestovateľské práce                                                                 4. Na OM združený výrez      model 4.
                                                                    A Zabezpečený MLP                                                                         5. Na OM sortiment         model 5.
                                                                    B Porast pred 1. prebierkou
                                                                    C Rubne zrelý porast                                                                       6. Na pni (na stojato)       model 6.
                                                                                                                                                     7. Pri pni (leží surový kmeň )   model 7.


                                                                                                                                                     8. Predaj na pni + pest. činnosť  model 8.
       Lesy SR, š.p.
                                                                                                                      Činnosti v neštátnych         Činnosti v
                                                                       Podporné činnosti          Vedľajšie činnosti    Doplnkové činnosti
                                                                                                                                     celospoločenskom záujme
Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                                                                                                                          lesoch
                                                                                                                                     Služby poskytovania hlavných
                                                                                                                     Výkon správy v neodovzdaných
                                                                      Semenárstvo a škôlkárstvo         Poľovníctvo     Poľnohospodárska činnosť                     činností v celospoločenskom
                                                                                                                       neštátnych lesoch
                                                                                                                                           záujme
   LS   ŠS
   ES
   LO
   OZ
   SDV
   DHS   iné S
                                                                                                                      Výkon správy v odovzdaných
                                                                    Opravárenstvo (mechanizácia)           Rybárstvo      Okrasné dreviny                             Zubry
   –
   –
   –
   –
   –
   –
   –
   –
                                                                                                                         neštátnych lesoch
                          Legenda:
                                                                                                                     Služby- poskytovanie hlavných
                                                                        Stavebná činnosť             Turistika        Lesné plody                           Chov koní
                                Príloha č. 5a – Organizačné členenie – súčasný stav
                                                                                                                       činností iným subjektom
                                                                                                                      Služby cudzím - poskytnutie
                                                                                                                       služby činnosti odborného
   lesný obvod
                                                                        Údržba a budovanie ciest                   Vianočné stromčeky                       Údržba vodných tokov
   lesná správa
   iné strediská
                                                                                                                     lesného hospodára (OLH) podľa
   odštepný závod   expedičný sklad
                                                                                                                            zákona
                                                                       Údržba a budovanie zvážnic                       Včely
   škôlkárske stredisko
             10
   stredisko drevárskej výroby
                           Projekt
   dopravno - hospodárska správa
                     Prílohy
                         Lesov SR, š.p.
                         a transformácie
                        reštrukturalizácie
                   Lesy SR, š.p.        Úsek riaditeľa                 Sekretariát
   Úsek        Úsek        Úsek        Úsek         Úsek
 organizačný    ekonomický      rozvojovo-     vnútornej       obchodný
                     technický      správy
     OZ           OZ            OZ Semenoles         OZ Lesnej
                                            techniky

      LS           LS


        LO          LO

        LO          LO

      DHS           DHS


        ES           ES

        ES           ES


      ŠS            ŠS


      SDV           SDV


      Iné S          Iné S

                                                    Projekt
Príloha č. 5b – Organizačné členenie k 1.10.2004                         reštrukturalizácie
                                                 a transformácie
                                   Legenda:           Lesov SR, š.p.

                                   RŠL  –
                                                  Prílohy
                                        riaditeľstvo štátnych lesov
                                   SŠL  –  správa štátnych lesov
                                   OŠL  –  obvod štátnych lesov
                                   DHS  –  dopravno - hospodárska správa
                                   ES  –  expedičný sklad
                    Lesy SR, š.p.                        11
              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                      Lesy SR, š.p.          Úsek riaditeľa                   Sekretariát
   Úsek         Úsek         Úsek         Úsek        Úsek
  organizačný     ekonomický       rozvojovo-      vnútornej      obchodný
                        technický       správy
                                  Profit centrá
      RŠL            RŠL                         Chov koní


       SŠL            SŠL                        Turizmus


         OŠL                           Semenárstvo a škôlkarstvo
                      OŠL

         OŠL            OŠL             Obchod s drevom a logistika


      ES            ES                          Biomasa

      ES            ES                     Drevárska výroba


       DHL           DHL                      Lesná technikaPrincípy reorganizácie – model k 1.10.2004
   Vyčlenenie skupín činností do profit centier.
   Optimalizácia počtu výrobných útvarov na základe:
   a) prirodzených geografických oblastí – gravitácie drevnej hmoty
   b) charakteru katastra
   c) vývoja reprivatizácie LPF                                      Projekt
 Príloha č.5c – Organizačné členenie k 1.10.2004
   d) efektívneho počtu riadiacich jednotiek (cca 50% súčasnosti)                  reštrukturalizácie

 s označením skupín SOP                                         a transformácie
                                                     Lesov SR, š.p.
                                                     Prílohy
               GR Lesy SR


  Lesnícka produkcia  Výkon      Lesy SR, š.p.                        12
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica          Celospoločenský
  (PRÍRODA)     činností
                                                záujem
      v celospoločenskom
                                            (SPOLOČNOSŤ)
PC – Profit centrum

                                                  Projekt
Príloha č. 5d – Organizačné členenie k 1.1.2006                       reštrukturalizácie
                                               a transformácie
                                Legenda:            Lesov SR, š.p.

                                RŠL  –             Prílohy
                                    riaditeľstvo štátnych lesov
                                SŠL  – správa štátnych lesov
                                OŠL  – obvod štátnych lesov
                                DHS  – dopravno -hospodárska
                                    správa
                                ES  – expedičný sklad
                  Lesy SR, š.p.                        13
           Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                                  Lesy SR, š.p.               Úsek riaditeľa                              Sekretariát
   Úsek               Úsek                Úsek            Úsek              Úsek
 organizačný            ekonomický              rozvojovo-         vnútornej           obchodný
                                     technický          správy
      RŠL                    RŠL              Profit centrá
                                                                    Chov koní
        SŠL                    SŠL
                                                                    Turizmus

          OŠL                    OŠL
                                                     Semenárstvo a škôlkarstvo
          OŠL                    OŠL
                                            ES      Obchod s drevom a logistika
                                           ES
        SŠL                    SŠL
                                                                     Biomasa

          OŠL                    OŠL
                                                             Drevárska výroba
          OŠL                    OŠL          DHS
                                            DHS                  Lesná technika
Princípy reorganizácie – model k 1.1.2006
  1.Vytvorenie akciovej spoločnosti.
  2.Implementovaná a overená nová organizačná štruktúra.
  3.Možnosť transformácie profit centier turizmus, semenárstvo a škôlkárstvo
  a drevárska výroba na dcérske spoločnosti.
  4.Vyhodnotenie pilotného projektu dodávateľstva lesníckych činností                                           Projekt
 a rozhodnutie o 6 – postupe.
 Príloha č. ďalšomHarmonogram reštrukturalizácie                                                   reštrukturalizácie
                                                                            a transformácie
                                                                            Lesov SR, š.p.
                                                                               Prílohy
                                                      II. Etapa             III. Etapa
                                        I. Etapa
  Etapy implementácie                                        parametrizačná - pilotné         cieľové
                                      reorganizačná                          nastavenie
                                                      overovanie
                                  Lesy SR,- š.p.
                                     IV. X. 2004     XI. 2004 - XII. 2005             I. - XII. 2006  14
                            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
  Organizačno - procesné riadenie s parametrami noriem ISO         systém a reorganizácia spísanie organizačnej dokumentácie
   Systém organizačno - procesného riadenia s parametrami noriem ISO
                                    Projekt
Príloha č. 7 - Verejnoprospešná činnosť podniku         reštrukturalizácie
                                 a transformácie
                                  Lesov SR, š.p.
Verejnoprospešné funkcie z pohľadu legislatívy           Prílohy


                  Lesy SR, š.p.          15
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   Ústava SR

1) Majetko - právne usporiadanie pozemkov
  - Občiansky zákonník
  - zák. č. 424/2002 Z.z. – občiansky súdny poriadok
  - § 11 zák. č. 61/1977 Zb. v znení nesk. predpisov
  - zák. č. 330/1991 Zb. v znení nesk. predpisov (pozemkové úpravy)
  - zák. č. 180/1995 Z.z. (konanie ROEP)
  - zák. č. 162/1995 Z.z. v znení nesk. predpisov

2) Majetko - právne usporiadanie stavieb (bez pozemkov)
  - Občiansky zákonník
  - zák. č. 424/2002 Z.z. – občiansky súdny poriadok
  - § 11 zák. č. 61/1977 Zb. v znení nesk. predpisov
  - zák. č. 50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov (stavebný zákon)
  - zák. č. 162/1995 Z.z. v znení nesk. predpisov

Evidencia pozemkov a stavieb
  - vyhl. č. 65/1995 Z.z.
v členení : a, štátne
       b, na základe nájmu
       c, obhospodarované na základe osobitného predpisu

3) Výmerový poplatok
  - zák. č. 180/1995 Z.z. - § 10 ods. 2 a ods. 4

4) Lesy neodovzdané
  - Občiansky zákonník
  - zák. č. 100/1977 Zb. v znení nesk. predpisov
  - zák. č. 229/1991 Zb. v znení nesk. predpisov
  - zák. č. 138/1991 Zb. v znení nesk. predpisov
  - zák. č. 282/1993 Z.z. v znení nesk. predpisov
  - zák. č. 330/1991 Zb. v znení nesk. predpisov
  - zák. č. 180/1995 Z.z.
  - zák. č. 504/2003 Z.z.
  - zák. č. 12/2004 Z.z. (lesné cesty)
  - vyhl. č. 52/1994 Z.z. v znení nesk. predpisov             Projekt
Všeobecné predpisy :                          reštrukturalizácie
  - zák. č. 71/1967 Zb. v znení nesk. predpisov            a transformácie
                                     Lesov SR, š.p.
  - zák. č. 111/1990 Zb. v znení nesk. predpisov
                                     Prílohy
5) Ozdravné opatrenia


                    Lesy SR, š.p.           16
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
  - metodický pokyn MP SR č. 4390/2003-710 z 25.4.2003

6) Správa vodných tokov
  - zákon č. 184/2002 Z.z.

7) Uznaný chov koní
  - od roku 1995 uznaný šľachtiteľský chov koní a neskôr ako chránené plemeno
    Norik  muránskeho  typu,  zakotvený  v Štatúte plemennej  knihy
    chladnokrvných koní norického typu

8) Čistenie štátnych hraníc
  - zákon č. 298/1999 Z.z. §6 odst.1 písm. c

9) Zachovanie genofondu lesných drevín
  - zákon č.100/1997 Z.z. §14a a §9
  - vo vedení MP SR schválený pod.č.410/1996-700 Program záchrany
   a zachovania genofondu lesných hlavných lesných drevín.
  - pripravovaný zákon o lesnom reprodukčnom materiáli, ktorý má vstúpiť
   do platnosti 1.5.2004.
                                         Projekt
                                      reštrukturalizácie
                                      a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
                                       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.              17
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                        Projekt
                     reštrukturalizácie
                      a transformácie
                      Lesov SR, š.p.
                      Prílohy


       Lesy SR, š.p.          18
Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                                  NÁKLADY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE V tis.Sk
      Majetkoprávne
                Lesy neodovzdané        Ozdravné opatrenia                                   Čistenie priesekov    Zachovanie genofondu lesných
      usporiadanie                                    Správa drobných vodných tokov   Uznaný chov koní
                                                                            štátnych hraníc          drevín         Náklady
Rok                                     Investície
                Náklady       Náklady                                                                             spolu
    pozemkov   stavieb       nevykryté      nevykryté            Náklady             Náklady      Náklady      Náklady
                spolu        spolu         cudzie vlastné         nevykryté Investície     nevykryté     nevykryté     nevykryté Investície
                                                spolu              spolu       spolu       spolu
2001     1 000    500  128 343   68 343  10 715      0  3 685     0   22 731   12 452  10 678  14 525   4 755     1 546    496    6 578   2 078      500  185 938
2002     4 637    673  110 799   78 799  14 146    3 051  6 520   1 582   40 706    9 614  15 308  14 495   9 745     387      0   5 613    944      967  191 456
2003    20 467   2 942  140 550   140 550  7 321    1 501  5 180   4 277   25 958   13 958  25 859  15 884   6 471      0      0   4 728   1 728       0  217 850
2004    35 465   2 000  77 300   77 300  24 547    19 640    0    453   15 000   15 000  26 700  12 500   8 300      40      0   5 000   5 000       0  171 852
2005    42 558   2 000  67 400   67 400  25 000    20 000    0     0   95 725   72 000  25 000  12 500   8 300     292      0   5 000   5 000       0  250 475
2006    88 663   2 000  63 000   63 000  25 000    20 000    0     0   77 895   61 000  12 000  12 500   8 300     292      0   5 500   5 500       0  274 850
2007    124 128   2 000  59 300   59 300  25 000    20 000    0     0   82 617   65 000  12 000  12 500   8 300     292      0   5 500   5 500       0  311 337
2008    177 325   2 000  55 900   55 900  20 000    16 000    0     0   86 796   68 500  12 000  12 500   8 300     292      0   5 500   5 500       0  360 313
2009    177 325     0  54 000   54 000  20 000    16 000    0     0   91 184   71 900  12 000  12 500   8 300     292      0   5 500   5 500       0  360 801
2010    212 790     0  51 000   51 000  20 000    16 000    0     0   95 791   76 800  12 000  12 500   8 300     292      0   5 500   5 500       0  397 873
Príloha č. 8 – Reštrukturalizácia                                                   majetku                 a cash          flow
odpredaja nehnuteľností

Legenda ku kategóriám majetku
                     Majetok zvláštneho významu pre firmu z hľadiska tržnej, ale aj historickej
Striebro
                     hodnoty. Zahŕňa najcennejší majetok , ktorý firma spravuje.
Kmeňový majetok             Nehnuteľný majetok nevyhnutne potrebný pre činnosť podniku


Nezastabilizovaný            Nehnuteľný majetok, ktorý sa z časti využíva pre plnenie úloh organizácie
majetok                 a jeho potrebnosť pre firmu je predmetom prehodnocovania v závislosti od
                     stratégie, ťažiska pôsobnosti firmy, organizačnej štruktúry.
                     Nehnuteľný majetok dlhodobo prebytočný, ktorý podnik nepotrebuje na
Dubiózny majetok             plnenie svojich výrobných úloh resp. povinností zo zákona.


                           Celkový nehnuteľný majetok - kategórie a zostatková hodnota  Kód                                                  Kmeňový       Nezastabilizovaný
                                          Striebro                                Dubiózny majetok             Spolu
skutočného                 Názov                              majetok         majetok
 využitia
                                                                Zostatková cena účt. (Sk)
    0       pred.vyr,zdem,rešt.exe.del. na SPF                    0,00      538 537,00      108 009 524,55               0,00       108 548 061,55
    1       admin.budovy,kancelárie,archívy                      0,00    177 910 060,30       62 626 834,60         41 271 029,10        281 807 924,00
    2       admin.bud. časť kanc.priestor                       0,00     2 289 241,00       35 295 259,00         5 624 726,00          43 209 226,00
    3       byty (byty v RD/182/1993 Zb.)                       0,00      904 230,00       48 534 046,20       116 166 869,38          165 605 145,58
    4       lesovne,hájenky,rod.domy                         0,00      188 034,00      154 238 617,97         43 609 162,75        198 035 814,72
    5       chaty (rekreácie)                             0,00    25 854 423,80        5 481 356,00         9 123 579,00          40 459 358,80
    6       chaty (poľovníctvo,rybárstvo)                       0,00     1 562 563,00       16 079 032,50         1 952 787,00          19 594 382,50
    7       chaty (kombin.využitie-sezónnosť)                     0,00     1 708 107,00       16 394 391,97          216 440,00           18 318 938,97
    8       rob.ubik.,soc.zar.,prístrešky,kuch.                    0,00    16 452 084,60       61 040 680,30         19 724 039,90          97 216 804,80
    9       hosp.budovy,senníky,maštale                        0,00          0,00      42 401 373,00         16 571 234,00          58 972 607,00
    10      dielne,haly,PDV,pílnice                          0,00      465 245,40      241 858 658,20         32 843 038,40        275 166 942,00
    11      sklady                                  0,00          0,00      92 118 464,10         3 451 884,00          95 570 348,10
    12      garáže (prenosné,neprenosné )                       0,00      447 064,50       31 543 433,90         3 717 524,00          35 708 022,40
    13      mobilné bunky,unimobunky                         0,00          0,00      14 674 043,00          28 426,00           14 702 469,00
    14      lesné cesty                                0,00          0,00    3 529 658 608,72         32 487 634,00       3 562 146 242,72
    15      úpr.tok.,mosty,rybníky,hrádze,toky                    0,00      550 795,00     1 063 733 808,70         13 058 922,00              Projekt
                                                                                               1 077 343 525,70
    16      špec.zar.(sklenníky,zver.včely,liahne)                  0,00          0,00      96 860 585,28         4 036 775,00        100 897 360,28
                                                                                                   reštrukturalizácie
    17      oplotenia,prip,žel.vleč.žumpy                       0,00          0,00     608 715 806,65         10 616 221,00        619 332 027,65
                                                                                                    a transformácie
    18      iné (umyv.rampy,chlad.box......)                     0,00      334 011,00      113 567 556,50         2 575 186,00        116 476 753,50
    19      byty odpred. cez výn. z§ 45                        0,00          0,00        579 601,00        11 826 834,50            Lesov
                                                                                                 12 406 435,50 SR, š.p.
    98
    99
           kultúrne pamiatky s príslušenstvom
           nezadané
                                       234 578 312,90
                                                0,00
                                                           0,00
                                                           0,00
                                                                          0,00
                                                                          0,00
                                                                                        0,00
                                                                                        0,00
                                                                                                234 578 312,90
                                                                                                         Prílohy
                                                                                                         0,00
                  Spolu                   234 578 312,90        229 204 396,60     6 343 411 682,14       368 902 312,03         7 176 096 703,67


Uvedená tabuľka zahŕňa celkový hmotný investičný majetok (HIM) roztriedený podľa skutočného využitia (kód skutočného využitia 0 – 99) a aktuálnej dôležitosti pre
potreby lesnej výroby a podnikateľských aktivít š.p. (striebro, kmeň, nezastabilizovaný majetok, dubiózny majetok).

                                       Lesy SR, š.p.                                                            19
                                 Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                  Celkový nehnuteľný majetok - počet nehnuteľností v jednotlivých kategóriách  Kód                                     Kmeňový     Nezastabilizovaný
                                Striebro                       Dubiózny majetok        Spolu
skutočného   Názov skupiny nehnuteľného majetku                majetok       majetok
 využitia
                                                    Počet (ks)
   0    pred.vyr,zdem,rešt.exe.del. na SPF         0         2         148          1            151
   1    admin.budovy,kancelárie,archívy           0        201         73          47           321
   2    admin.bud. časť kanc.priestor            0         2          42          8            52
   3    byty (byty v RD/182/1993 Zb.)            0         1          70         199           270
   4    lesovne,hájenky,rod.domy              0         2         802         397           1 201
   5    chaty (rekreácie)                  0        97          29          55           181
   6    chaty (poľovníctvo,rybárstvo)            0        38         259          67           364
   7    chaty (kombin.využitie-sezónnosť)          0        28         139          13           180
   8    rob.ubik.,soc.zar.,prístrešky,kuch.         0        105         349         146           600
   9    hosp.budovy,senníky,maštale             0         0         653         285           938
   10    dielne,haly,PDV,pílnice               0         1         202          60           263
   11    sklady                       0         0         505          74           579
   12    garáže (prenosné,neprenosné )            0         1         235          89           325
   13    mobilné bunky,unimobunky              0         0         185          16           201
   14    lesné cesty                     0         0         2 244         11           2 255
   15    úpr.tok.,mosty,rybníky,hrádze,toky         0         2         855          14           871
   16    špec.zar.(sklenníky,zver.včely,liahne)       0         1         192          55           248
   17    oplotenia,prip,žel.vleč.žumpy            0         0         2 147         55           2 202
   18    iné (umyv.rampy,chlad.box......)          0         2         379          14           395
   19    byty odpred. cez výn. z§ 45             0         0          7         123           130
   98    kultúrne pamiatky s príslušenstvom         15         9          0          0            24
   99    nezadané                      0         0          0         104           104
              Spolu                15        492        9 515        1 833         11 855
             Nehnuteľný majetok s nulovou zostatkovou hodnotou (z celkového nehnuteľného majetku)  Kód                                     Kmeňový     Nezastabilizovaný
                                Striebro                       Dubiozny majetok        Spolu
skutočného             Názov                    majetok       majetok
 využitia
                                                    Počet (ks)
   0    pred.vyr,zdem,rešt.exe.del. na SPF         0         0          57          1            58
   1    admin.budovy,kancelárie,archívy           0         33         10          7            50
   2    admin.bud. časť kanc.priestor            0         0          3          0             3
   3    byty (byty v RD/182/1993 Zb.)            0         0          5          36            41
   4    lesovne,hájenky,rod.domy              0         0         178          90           268
   5    chaty (rekreácie)                  0         47         14          39           100
   6    chaty (poľovníctvo,rybárstvo)            0         26         161          45           232
   7    chaty (kombin.využitie-sezónnosť)          0         17         86          8            111
   8    rob.ubik.,soc.zar.,prístrešky,kuch.         0         70         151          79           300
   9    hosp.budovy,senníky,maštale             0         0         327         131           458
   10    dielne,haly,PDV,pílnice               0         0          25          18            43
   11    sklady                       0         0         131          32           163
   12    garáže (prenosné,neprenosné )            0         0          60          31            91
   13    mobilné bunky,unimobunky              0         0         134          11           145
   14    lesné cesty                     0         0         161          3            164
   15    úpr.tok.,mosty,rybníky,hrádze,toky         0         1          13          0            14
   16    špec.zar.(sklenníky,zver.včely,liahne)       0         1          59          17            77
   17    oplotenia,prip,žel.vleč.žumpy            0         0         227          6            233      Projekt
   18    iné (umyv.rampy,chlad.box......)          0         0          23          2            25
                                                                               reštrukturalizácie
   19    byty odpred. cez výn. z§ 45             0         0          5          44            49
   98    kultúrne pamiatky s príslušenstvom         1         9          0          0            10
                                                                               a transformácie
   99    nezadané                      0         0          0          0             0    Lesov SR, š.p.
              Spolu                 1        204        1 830         600           2 635
                                                                                Prílohy
Vyčlenený majetok z jednotlivých kategórií s nulovou zostatkovou hodnotou. Kategória dubiózneho majetku zahŕňa počty pre odpredaj v zmysle výnimky       z§
45 zákona 92/1991 Zb. a zákona 111/1990 Zb.
                                  Lesy SR, š.p.                                        20
                            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                            Hnuteľný majetok dubiózny


                                                      Zostatková cena.
                   Názov skupiny              Počty
                                                         účt.
                  hnuteľného majetku
                                          ks                  Sk
               Traktory                              367         34 577 214,00
               Kone                                173          3 811 183,00
               Automobily - osobné                         42              0,00
               Automobily - nákladné                       157          6 753 746,00
               Iné                                159         13 569 096,00
               Energetické stroje                          59         5 182 876,00
               Pracovné stroje                          322         20 108 688,00
               Zvláštne tech.zariad.                        88           561 485,00
               Spolu                             1367          84 564 288,00       Predaj nehnuteľného majetku - nepotrebný a dubiózny majetok

  Kód                                              Priamo pradaj             Tendre
skutočnéh             Názov         Počty  Dubiózny majetok
o využitia                                        Počet          ZCU      Počet        ZCU

  0    pred.vyr,zdem,rešt.exe.del. na SPF      1         0,00     0               0,00   1            0,00
  1    admin.budovy,kancelárie,archívy       47    41 271 029,10     0               0,00   47        41271029,10
  2    admin.bud. časť kanc.priestor         8     5 624 726,00     0               0,00   8         5624726,00
  3    byty (byty v RD/182/1993 Zb.)        199   116 166 869,38    199         116166869,38    0            0,00
  4    lesovne,hájenky,rod.domy           397    43 609 162,75    280           32675193,65  117        10933969,10
  5    chaty (rekreácie)              55     9 123 579,00     0               0,00   55         9123579,00
  6    chaty (poľovníctvo,rybárstvo)        67     1 952 787,00     0               0,00   67         1952787,00
  7    chaty (kombin.využitie-sezónnosť)      13      216 440,00     0               0,00   13         216440,00
  8    rob.ubik.,soc.zar.,prístrešky,kuch.     146    19 724 039,90     0               0,00  146        19724039,90
  9    hosp.budovy,senníky,maštale         285    16 571 234,00     0               0,00  285        16571234,00
  10    dielne,haly,PDV,pílnice           60    32 843 038,40     0               0,00   60        32843038,40
  11    sklady                    74     3 451 884,00     0               0,00   74         3451884,00
  12    garáže (prenosné,neprenosné )        89     3 717 524,00     0               0,00   89         3717524,00
  13    mobilné bunky,unimobunky           16      28 426,00     0               0,00   16          28426,00
  14    lesné cesty                 11    32 487 634,00     0               0,00   11        32487634,00
  15    úpr.tok.,mosty,rybníky,hrádze,toky      14    13 058 922,00     0               0,00   14        13058922,00
  16    špec.zar.(sklenníky,zver.včely,liahne)    55     4 036 775,00     0               0,00   55         4036775,00
  17    oplotenia,prip,žel.vleč.žumpy        55    10 616 221,00     0               0,00   55        10616221,00
  18    iné (umyv.rampy,chlad.box......)       14     2 575 186,00     0               0,00   14         2575186,00
  19    byty odpred. cez výn. z§ 45         123    11 826 834,50     0               0,00  123        11826834,50
  98    kultúrne pamiatky s príslušenstvom      0         0,00     0               0,00   0            0,00
  99    nezadané                   104        0,00     0               0,00  104            0,00
              Spolu             1833    368902312,03    479        148842063,03     1354       220060249,00

Poznámka:
Pre kód využitia 5, 6 a 7: Chaty a zariadenia slúžiace lesnej výrobe t.j. stavby pre potreby poľovného hospodárstva
a turistiky boli rozdelené do jednotlivých kategórií - kódov skutočného využitia na základe posúdenie
z OZ, na aký účel sú v priebehu roka využívané. Z toho vychádzajú aj nápočty v kategóriách 5, 6, 7
(kódov skutočného využitia: 5- chaty rekreácie, 6- chaty poľovníctvo, 7- chaty s kombinovaným využitím).
                                                                              Projekt
Triedenie nevylučuje fakt, že počas roka, keď nie je poľovnícka sezóna, by určitý objekt mohol byť
                                                                           reštrukturalizácie
využitý aj na rekreáciu, hoci bol zaradený do kategórie 6 a je prevažne používaný na poľovnícke účely.
                                                                            a transformácie
Kód využitia 99: Štruktúra tabuľky predpokladá existenciu (na základe telefonických dotazov OZ)                             Lesov SR, š.p.
neinventarizovaného majetku - majetku nezaradeného v HIM. V sumárnych tabuľkách je vyčlenený kód
                                                                             Prílohy
99 (nezadané) pre nezaradený majetok. V nápočtoch vieme zosumarizovať počty za jednotlivé kategórie,
                                  Lesy SR, š.p.                                     21
                           Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
zostatková cena účtovná nie je uvedená (ZCÚ sa bude rovnať 0). Po nápočtoch na jednotlivé OZ môžeme len odhadovať
cash flow spojený so skupinou majetku 99.

Napočítané financovanie vytvorenia a.s. z odpredaja majetku vychádzalo z realizovaného predaja
za roky 2000 až 2003. Vychádzame z predpokladu, že realizačné ceny v súčasnosti nebudú výrazne
nižšie, vzhľadom k vývoju cien porovnateľných objektov v mieste obvyklom v rámci SR.

Tržby z predaja hnuteľného majetku: tržba bola stanovená odborným odhadom na základe tržieb
realizovaných odpredajov v predchádzajúcich rokoch podľa jednotlivých typov hnuteľného majetku.

Tržby z predaja nehnuteľného majetku:
Byty 182/93 -tržba stanovená zákonom.
Rodinné domy - tržba stanovená odborným odhadom pri zohľadnení rámcov cenových predpisov
a zapracovania koeficientu (výška koeficientu bola stanovená na 1,5) odvodeného na základe
realizovaných predajov v predchádzajúcich rokoch subjektom LSR, š.p..
Pozemky - tržba stanovená odborným odhadom na základe realizovaných odpredajov
v predchádzajúcom období.
                                                        Projekt
                                                     reštrukturalizácie
                                                      a transformácie
                                                      Lesov SR, š.p.
                                                      Prílohy


                         Lesy SR, š.p.                        22
                  Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
                              CASH FLOW z odpredaja majetku slúžiaceho na reštrukturalizácii majetku

                                                                          1.1.2006 vznik a.s.
                                   rok 2004                    rok 2005                   rok 2006               rok 2007
Skupiny majetku                                                                                                          Spolu
                            I.Q    II.Q   III.Q     IV.Q     I.Q    II.Q   III.Q    IV.Q     I.Q   II.Q   III.Q   IV.Q   I.Q   II.Q   III.Q  IV.Q
                    Sk(mil.)                3,00    22,50    22,50    7,50                                                     55,50
Traktory
                    ks                   17,00    150,00   150,00    50,00                                                     367,00
                    Sk(mil.)                2,00     2,00     1,00                                                            5,00
Kone
                    ks                   70,00    70,00    33,00                                                           173,00
                    Sk(mil.)                                   0,33    0,30                                                0,63
Automobily - os
                    ks                                     22,00    20,00                                                42,00
                    Sk(mil.)                      15,00    15,00    17,00                                                      47,00
Automobily - nákl.
                    ks                         50,00    50,00    57,00                                                     157,00
                    Sk(mil.)                                   5,30    5,49    5,49    5,48   5,30    2,00       1,30   6,20   6,20   6,30   49,06
Stroje
                    ks                                     40,00    70,00    70,00   68,00   40,00   18,00       22,00  100,00  100,00  100,00  628,00
                    Sk(mil.)                34,00    62,00                                                                  96,00
byty 182/93
                    ks                   70,00   128,00                                                                 198,00
                    Sk(mil.)                 2,80    9,00    9,00    9,00    9,00    9,00                                          47,80
rod.domy §45 - priamy predaj
                    ks                   18,00    30,00    30,00    30,00    30,00    30,00                                         168,00
                    Sk(mil.)                                                    9,00   9,00    9,00   7,00                     34,00
rodinné domy - priamy predaj
                    ks                                                       30,00   30,00   30,00  22,00                     112,00
                    Sk(mil.)                                                                        9,00   9,00   9,00   8,10   35,10
rod.domy §45 - tendre
                    ks                                                                          30,00  30,00   30,00  27,00  117,00
                    Sk(mil.)                 1,48    9,00    9,00    9,00    9,00    9,00    9,00   9,00   9,00   11,00   9,00   9,00   9,00   9,90  121,38
prísl. k rod domom
                    ks                   10,00    30,00    30,00   30,00    30,00    30,00    30,00   30,00   30,00   38,00  30,00  30,00   30,00  33,00  411,00
                    Sk(mil.)                 3,20    16,20    8,20    8,20    8,20    8,20    8,20   8,20   8,20   8,20   8,20   8,20   8,20   8,20  117,80
pozemky(zast.+ost.pl.)
                    ks                   69,00   252,00   147,00   147,00   147,00   147,00   147,00  147,00  147,00  147,00  147,00  147,00  147,00  147,00  2085,00

Spolu                  Sk(mil.)                46,48   135,70    64,70   56,33    31,99    31,69    31,68   31,50   28,20   26,20  27,50  32,40   32,40  32,50  609,27
                    ks                   254,00   710,00   440,00   376,00   297,00   277,00   275,00  247,00  225,00  207,00  229,00  307,00  307,00  307,00  4458,00

                    Sk(mil.)            182,18                     184,71                   117,58                 124,80          609,27
Spolu
                    ks               964,00                     1390,00                   954,00                1150,00         4458,00

                    Sk(mil.)                           125,00   125,00 125,00      125,00   62,50   62,50  62,50    62,50  19,50  19,50   19,50  19,50   828,00
      Doplnené zdroje
                    Sk(mil.)                                   500,00                    250,00                 78,00          828,00

                    Sk(mil.)     0,00    0,00  46,48    135,70   189,70   181,33 156,99      156,69    94,18   94,00  90,70   88,70  47,00  51,90  51,90   52,00  1437,27
        Spolu
                    Sk(mil.)            182,18                    684,71                    367,58                202,80          1437,27


Všetky kalkulácie sú uvedené za predpokladu vstupu do metodického pokynu MP SR, platnosti oceňovacieho predpisu v dotyku § 45 zákona 92/91. Zb


Spolu I - sumár odpredaja hnuteľného a nehnuteľného majetku za jeden kalendárny rok
Doplnené zdroje - zdroje z kategórie nezastabilizovaný majetok, ktoré presunom ťažiska výroby a zmien v organizačnej štruktúre postupne prejdú do kategórie dubiózneho majetku
Spolu II - súčet riadkov Spolu I a Doplnené zdroje
Príloha č.9 – Popis strategických obchodných polí

Obsah prílohy:
Názov obchodného                     poľa:      Drevárska a stolárska výroba ....................................... 24
Názov obchodného                     poľa:      Semenárstvo a škôlkárstvo .......................................... 26
Názov obchodného                     poľa:      Biomasa ......................................................................... 28
Názov obchodného                     poľa:      Turizmus ....................................................................... 30
Názov obchodného                     poľa:      Poľovníctvo, chov zubrov a rybárstvo ......................... 32
Názov obchodného                     poľa:      Poľnohospodárska výroba ............................................ 34
                                                                                Projekt
Názov obchodného                     poľa:      Správa drobných vodných tokov ................................. 36
                                                                             reštrukturalizácie
Názov obchodného                     poľa:      Lesná technika ............................................................. 38
                                                                             a transformácie
Názov obchodného                     poľa:      Obchod - logistika ......................................................... 40 SR, š.p.
                                                                              Lesov
Názov obchodného                     poľa:      Lesnícka produkcia ...................................................... 42
Názov obchodného                     poľa:      Lesnícke služby a správa LPF ...................................... 44
                                                                              Prílohy
Názov obchodného                     poľa:      Nehnuteľnosti, pozemky a ich manažment ................ 46


                                              Lesy SR, š.p.                                                             23
                                        Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Názov obchodného poľa: Drevárska a stolárska výroba

1. Popis súčasného stavu

1.1. Charakteristika
Drevárska výroba patrí k tradičným výrobným aktivitám podniku Lesy SR, š.p..
Okrem predaja reziva a drevárskych výrobkov zabezpečovala aj dodávky
pre režijnú potrebu podniku.
Celkový objem výroby predstavuje 170 tis. m3 pri kapacite jednotlivých       Projekt
píl od 2 tis. do 18 tis m3 ročne. Ako vstupná surovina sa spracováva     reštrukturalizácie
guľatina kvality III. a III. B alebo výber z vlákniny t.j. akosť V.. Výrobný a transformácie
                                        Lesov SR, š.p.
sortiment tvorí z 96% rezivo, zvyšok sú výrobky z dreva ako napríklad
                                          Prílohy


                    Lesy SR, š.p.                24
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
parketové vlysy, agátové kolíky atď. Súčasťou dvoch stredísk drevárskej výroby
(SDV) sú aj stolárske dielne.

1.2. Špecifické vplyvy
SDV má v súčasnej dobe výhodnú východiskovú situáciu pri dojednávaní dodávok
vstupnej suroviny.
Mnohé SDV spracovávali drevnú surovinu v takej kvalite, ktorá bola ako sortiment
nepredajná (napr. ihličnatá vláknina).
Nerovnomerné prerozdelenie režijných nákladov príslušných odštepných závodov
(OZ) na jednotlivé SDV zapríčiňuje, že výsledné hospodárske výsledky sú
neobjektívne. To spôsobuje výrazné ťažkosti pri plánovaní budúcich zmien.

1.3.  Organizačné zaradenie
V súčasnom období je v prevádzke 24 píl, z toho 19 píl je samostatným strediskom
drevárskej výroby, organizačne priamo podriadených OZ a zvyšných 5 píl je
organizačne priamo podriadených dopravno - hospodárskej správe (DHS) na OZ.

1.4.  Počty pracovníkov
V roku 2003 pracovalo v strediskách drevárskej výroby 500 robotníkov a 58 THZ
(prepočítané stavy). Stav zamestnancov v pracovnom pomere k 1.3.2004 je 489
robotníkov a 57 THZ.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Po dôkladnej analýze bolo podľa kritérií, ktoré sú špecifikované v podrobnej správe,
vybratých 11 píl, ktoré budú ponechané            v podnikovej štruktúre.
Zvyšných 13 píl je navrhnutých na vyčlenenie z podnikových štruktúr, to znamená,
že budú ponúknuté na odpredaj alebo zlikvidované.
2.2.  Organizačné zaradenie
Dňa 1.10.2004 vznikne PC Drevárska výroba, pod ktoré bude v organizačnej
štruktúre začlenených 11 vybratých píl vrátane všetkých zamestnancov.

2.3.  Počty pracovníkov
Ústredie PC na GR – 2 THZ.
Strediská PC (11 píl v plánovaných 6 strediskách) - celkom 32 THZ a
272 R.                                       Projekt
                                       reštrukturalizácie
2.4. Kritické miesta                             a transformácie
                                        Lesov SR, š.p.
Pri plánovaní PC Drevárska výroba bude dôležité nastavenie
nákladového riadenia jednotlivých stredísk tak, aby výsledné          Prílohy
ekonomické ukazovatele boli objektívne   a reálne zobrazovali


                   Lesy SR, š.p.               25
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
skutočnú ekonomiku prevádzky. Napríklad rozhodnutie o výške ceny vstupnej
suroviny kupovanej u RŠL alebo možnosť riadenia nákladov príslušnými vedúcimi
jednotlivých stredísk PC.

3. Priebeh zmien do 31.12.2006

V priebehu roka 2005 sa predpokladá vyčlenenie (najpravdepodobnejšie predaj)
ďalších 5 píl, ktoré aj po realizácii plánovaných zmien nebudú dostatočne plniť
očakávané ukazovatele.
V konečnom stave sa uvažuje o počte 18 THZ a 140 R.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Redukcia počtu píl. Vznik samostatného profit centra.
Názov obchodného poľa: Semenárstvo a škôlkárstvo

1. Popis súčasného stavu

1.1.  Charakteristika
V rámci strategického obchodného poľa sa vyčleňujú 4 základné
výkony:                                     Projekt
lesné semenárstvo, lesné škôlkárstvo, okrasné škôlkárstvo a ochrana    reštrukturalizácie
genetických zdrojov. Obchodné pole sa na celkovom objeme priamych     a transformácie
                                      Lesov SR, š.p.
nákladov výrobných činností podieľa 3%.
                                      Prílohy


                   Lesy SR, š.p.             26
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
1.2.  Organizačné zaradenie
Lesné škôlkárstvo zabezpečuje 13 samostatných škôlkárskych stredísk a 137
malých lesných škôlok v rámci lesných správ. Škôlkárske strediská sú organizačne
zaradené pod odštepnými lesnými závodmi a jedno stredisko pod špecializovaným
závodom Semenoles. OZ Semenoles svojím strediskom lúštiareň zabezpečuje oblasť
lesného semenárstva.

1.3.  Počty pracovníkov
V súčasnosti je v obchodnom poli zamestnaných 51 THZ, z toho v samostatných
škôlkárskych strediskách 26 THZ, v ostatných škôlkach v rámci LS 13 THZ,
v stredisku lúštiareň (OZ Semenoles) sú 2 THZ, v ústredí OZ Semenoles 9 THZ,
na ústredí GR 1 THZ a 111 robotníkov.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Vznik samostatného PC Semenárstvo a škôlkárstvo k 1.10.2004, kde bude
sústredený všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok súvisiaci s výrobou na vyššie
uvedených výkonoch. Pod správu vzniknutého profit centra budú pričlenené
vybrané lesné škôlky a škôlkárske strediská, všetky semenárske kapacity, stredisko
okrasných drevín, vinica, šľachtiteľské centrá, semenné sady, plantáže vianočných
stromčekov a ložisko rašeliny.

2.2.  Organizačné zaradenie
Ústredie PC bude v Banskej Bystrici, výrobné kapacity budú koncentrované
do 14 škôlkárskych stredísk a samostatného semenárskeho strediska.

2.3.  Počty pracovníkov
Ústredie PC predstavuje 5 THZ, vo vyššie uvedených strediskách bude 43 THZ.
Uvažuje sa s nasledujúcim počtom R - 75 stálych a 200 sezónnych pracovníkov,
počas sezóny sa väčšia časť prác bude realizovať dodávateľsky.

2.4.  Kritické miesta
V škôlkach určených na zrušenie je nutné zabezpečiť dokončenie rozpracovanej
výroby, zabezpečiť ochranu majetku prostredníctvom zmlúv s RŠL (SŠL)
a zabezpečiť správnosť priradenia investičného majetku k PC.
                                          Projekt
3. Priebeh zmien do 31.12.2006                        reštrukturalizácie
                                       a transformácie
                                        Lesov SR, š.p.
V tomto období dôjde k postupnému znižovaniu stavu vlastných
zamestnancov v kategórii R, a to vzhľadom na zvýšenie podielu prác       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.               27
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
vykonávaných dodávateľským spôsobom. Cieľový stav v kategórii THZ je 44
zamestnancov a v kategórii R 65 stálych zamestnancov.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Redukcia počtu škôlok a ich priame riadenie z jedného centra. Vznik samostatného
profit centra.
Názov obchodného poľa: Biomasa

1. Popis súčasného stavu

1.1.  Charakteristika
Biomasa patrí medzi významné trvalo obnoviteľné zdroje energie. Avšak
na Slovensku, ktoré má podiel zalesnených plôch 42%, predstavuje         Projekt
využitie tejto energie len 0,16% zo všetkých využívaných energetických   reštrukturalizácie
zdrojov. Hlavnými producentmi biomasy na energetické účely sú lesná     a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
výroba, poľnohospodárstvo         a drevospracujúci priemysel.
V podmienkach podniku Lesy SR, š.p. sa jedná         o výrobu
                                       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.              28
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
biomasy z palivového dreva, hmoty z prerezávok, tenčiny do 7cm, spracovanie
alikvotnej časti sortimentu vlákninového dreva a druhotných odpadov z drevárskej
výroby.
Spracovateľ biomasy spravidla spracováva celé porasty ako zdroj suroviny, prípadne
spracováva zvyšky po ťažbe priamo v porastoch, pričom si sám zaisťuje odvoz
a podľa potreby aj ťažbu a približovanie. Výrobu biomasy z týchto surovín
spracovateľ vykonáva vlastnými prostriedkami.

1.2.  Organizačné zaradenie
V súčasnosti veľkovýrobu energetickej štiepky za účelom jej predaja zaisťuje
výhradne stredisko Levice.

1.3. Počty pracovníkov
1 THZ a 3 R.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
K 1.10.2004 vznikne PC Biomasa a súčasne jeho prvé stredisko. PC bude následne
zabezpečovať vznik nových stredísk paralelne s novými plánmi investícií do ich
technológií tak, aby bolo možné v ďalších rokoch postupne zvyšovať výrobnú
kapacitu.

2.2. Organizačné zaradenie
Pod novo vzniknuté PC Biomasa bude zaradené stredisko Levice.

2.3.  Počty pracovníkov
Ústredie PC na GR 2 THZ, na stredisku Levice 2 THZ a 3 R.
2.4.   Kritické miesta
Existencia a rozvoj tohto PC sú priamo závislé na energetickej koncepcii štátu
a budúcich cenových úrovniach konkurenčných, energeticky využiteľných zdrojov
a palív.

3. Priebeh zmien do 31.12.2006                          Projekt
                                      reštrukturalizácie
V priebehu roka 2005 a 2006 vzniknú ďalšie tri strediská, ich konečný    a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
počet bude 4, pričom sa počíta s celkovou výrobnou kapacitou 120 tis. t
v roku 2007. Túto kapacitu bude možné dosiahnuť práve len vďaka        Prílohy
pripravovaným investíciám        do novej technológie výroby a


                    Lesy SR, š.p.              29
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
ďalšieho prenájmu cudzích výrobných kapacít. Cieľový stav zamestnancov je 2 THZ
na ústredí PC a na jednotlivých strediskách   6 THZ a 9 R.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Vznik samostatného profit centra. Vznikom PC Biomasa sa vytvoria podmienky
pre rozvoj výroby biomasy ako jedného z významných trvalo obnoviteľných zdrojov
energie.
Názov obchodného poľa: Turizmus

1.  Popis súčasného stavu

1.1.  Charakteristika
K 31.12.2003 vlastnili LSR, š.p. 732 zariadení, z ktorých 668 využívali     Projekt
OZ a 64 objektov bolo v prenájme, z toho 2 v kategórii L (zariadenia    reštrukturalizácie
hotelového typu). Z celkového počtu podnikom využívaných zariadení je    a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
5 zariadení v kategórii „L“ t.j. zariadenia hotelového typu, 13 objektov
v kategórii „A“ t.j. zariadenia s lepším štandardom v atraktívnom
                                       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.              30
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
prostredí. Zvyšné zariadenia sú zaradené v ďalších kategóriách dobrého, bežného a
nižšieho technického štandardu.

1.2.  Organizačné zaradenie
Metodicky problematiku turizmu riadi odbor ostatných obchodných aktivít na GR.
Jednotlivé zariadenia sú evidované v majetku jednotlivých OZ, ktoré súčasne
zabezpečujú ich údržbu a prevádzku. 5 hotelových zariadení tvorí samostatné
strediská (účelové zariadenia) a sú priamo riadené jednotlivými OZ. Zvyšné
zariadenia sú prevádzkované jednotlivými OZ, väčšinou prostredníctvom ich LS.

1.3. Počty pracovníkov
9 THZ a 32 R.

2.  Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
K 1.10.2004 vznikne PC Turizmus, ktoré by súčasne malo mať podobu a funkcie
cestovnej agentúry. Do jeho správy bude prevedených 88 vybraných objektov,
z toho 5 zariadení hotelového typu a 83 ostatných. PC Turizmus bude na externom
trhu predávať voľné ubytovacie kapacity.
Zvyšné ubytovacie zariadenia, ktoré nebudú prevedené pod PC Turizmus, budú
evidované v rámci obchodného poľa „nehnuteľnosti“ a po dopracovaní všetkých
podkladov bude rozhodnuté o ďalšom postupe a spôsobe ich správy
a prevádzkovania.

2.2.  Organizačné zaradenie
Ústredie PC Turizmus je zaradené priamo na GR a riadi prevádzku jednotlivých
ubytovacích zariadení, ktoré sú oddelimitované z OZ. Vykonáva opravy aj údržbu
zverených objektov. Vykonáva rezerváciu kapacít a fakturáciu.2.3.  Počty pracovníkov
Ústredie PC Turizmus na GR – 3 THZ, hotelové zariadenia 6 THZ a 27 v kategórii R.
Chaty, ktoré majú samostatných chatárov – 7 v kategórii R. Pre ostatné zariadenia
41 externých pracovníkov na dohodu o vykonaní práce.

2.4.  Kritické miesta                              Projekt
Významným kritickým miestom je zvládnuteľnosť prevádzkovania        reštrukturalizácie
všetkých zariadení vzhľadom k ich geografickému rozptylu, a tiež       a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
nutnosť investovania    do množstva z týchto ubytovacích zariadení.
Prevádzkovanie menších a odľahlých zariadení bude možné len          Prílohy
s využitím externých pracovníkov.


                    Lesy SR, š.p.              31
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
3.  Priebeh zmien do 31.12.2006

V období po 1.10.2004 sa neuvažuje o ďalších organizačných zmenách, ani
o zmenách v počte zamestnancov.

4.  Upozornenie na hlavné zmeny

Najvýraznejšou zmenou bude zmena výkonu prevádzkovania vybraných
ubytovacích zariadení z OZ na PC Turizmus a nutnosť rozhodnúť o budúcnosti
zvyšných zariadení.
Názov obchodného poľa: Poľovníctvo, chov zubrov a rybárstvo

1. Popis súčasného stavu

1.1.  Charakteristika
Činnosti obchodného poľa „poľovníctvo“ pozostávajú z troch základných
výkonov, t.j. obhospodarovania režijných poľovných revírov, správy       Projekt
poľovných pozemkov, produkcie diviny a jedného špecifického výkonu    reštrukturalizácie
t.j. chovu zubrov. Lesy SR sa podieľajú 13 % na výmere poľovnej      a transformácie
                                      Lesov SR, š.p.
plochy v SR a až 61 % na tržbách        za poplatkový lov zveri
na Slovensku. Produkcia diviny je realizovaná predajom diviny v koži
                                      Prílohy


                   Lesy SR, š.p.             32
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
v drobnom (priamy predaj), exportom diviny v koži resp. predajom domácim
odberateľom a spracovaním diviny rozrábkou v zariadení LSR v Topoľčiankach.
Na výkone „Rybárstvo“ sa eviduje prevádzka strediska chovu rýb na OZ Smolenice
a aj rybné hospodárstvo v rybárskych revíroch v užívaní OZ.

1.2.  Organizačné zaradenie
Jednotlivé režijné poľovné revíry sú v priamom užívaní jednotlivých OZ. Na GR je
vytvorený odbor poľovníctva a rybárstva, ktorý metodicky riadi predmetnú
problematiku v rámci celého podniku.

1.3.  Počty pracovníkov
Na odbore poľovníctva a rybárstva na GR sú 3 THZ pracovníci, na jednotlivých OZ
je vytvorená funkcia „VOR poľovníctvo“, ktorá je však vo väčšine prípadov
kumulovaná s inou funkciou. Výkonom prác v obchodnom poli poľovníctvo sa
zaoberajú aj pracovníci LS vrátane vedúcich LO. Prepočítaný stav THZ pracovníkov
na nižších organizačných stupňoch je približne 67 THZ a 45 v kategórii R.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Od 1.10.2004 sa na novo vytvorených RŠL bude funkcia „VOR poľovníctvo“
vykonávať na plný úväzok, t.j. bez kumulácie s inou funkciou. Súčasné princípy
metodického riadenia odborom poľovníctva a rybárstva na GR budú zachované
bez zmeny aj po tomto dátume.

2.2. Organizačné zaradenie
Bez zmeny oproti súčasnému stavu.
2.3.  Počty pracovníkov
Odbor poľovníctva a rybárstva na GR – 5 THZ, na RŠL 14 THZ. Ďalších 15 THZ
na nižších organizačných jednotkách na plný úväzok a 36 ostatných THZ
(prepočítaný stav).
Obchodné pole uvažuje s využívaním špecializovaných robotníkov na
plný úväzok v celkovom počte 40 R.                    Projekt
                                      reštrukturalizácie
3. Priebeh zmien do 31.12.2006                       a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.

V období po 1.10.2004 sa neuvažuje o ďalších organizačných zmenách,     Prílohy
ani     o zmenách v počte zamestnancov.


                   Lesy SR, š.p.              33
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Názov obchodného poľa: Poľnohospodárska výroba

1. Popis súčasného stavu

1.1.  Charakteristika
Pôvodne patrilo do obchodného poľa poľnohospodárska výroba týchto 6
komodít - včely, vinice, kone, lúky a pasienky, okopaniny + obilniny +      Projekt
krmoviny a ryby.                              reštrukturalizácie
Po presunutí lúk, okopanín, obilnín, krmovín a rýb do obchodného poľa    a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
poľovníctvo, zostali v tomto obchodnom poli 3 komodity – včely, vinice a
                                       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.              34
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
kone. Komodita vinice zahŕňa obhospodarovanie jediného vinohradu vo vlastníctve
LSR (OZ Topoľčianky).
Vinica je sortimentovo zameraná na značkové odrody vína. Produkované víno je
prvotne určené pre vlastnú spotrebu LSR, reklamné účely, v menšom množstve
potom na drobný predaj.
Komodita včely zahŕňa prevádzku chovu včiel vo včelnici v Zamutove (OZ Vranov).
Vo včelnici je umiestnených 125 včelstiev s ročným objemom produkcie cca 3 tis. kg
medu.
Chov koní je realizovaný prostredníctvom strediska chovu koní v Dobšinej
(OZ Revúca). Je výhradne zameraný na plemeno Norik muránskeho typu,
chovaného na génovom základe. Tento chov je uznaný ako šľachtiteľský a chránený
pre plemeno Norik muránskeho typu.

1.2.  Organizačné zaradenie
Chov včiel je zabezpečovaný jedným včelmajstrom, organizačne spadá pod DHS
Vranov.
Vinice sú organizačne zaradené pod škôlkárske stredisko OZ Topoľčianky.
Chov koní je vyčlenený v samostatnom stredisku - správa chovu koní pod OZ
Revúca. Stredisko sa člení na dva hospodárske dvory.

1.3.  Počty pracovníkov
Včely 1 R, vinice 1 R, kone 5 THZ a 22 R.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Vzhľadom nato, že technológia spracovania medu nezodpovedá normám EU, bude
chov včiel prevedený do útlmového režimu, ktorý bude ukončený do 1.10.2004.
Následne bude odpredaných všetkých 125 včelstiev. Obhospodarovanie vinice bude
pokračovať, pričom bude súčasne vykonaná rekonštrukcia vinice s cieľom obnovy
jej produkčnej schopnosti. Chov koní bude aj naďalej zachovaný v rovnakej podobe
ako doteraz s cieľom znížiť ekonomickú náročnosť chovu a prípadné straty vykrývať
z iných zdrojov.

2.2.  Organizačné zaradenie
Obhospodarovanie vinice prejde pod PC Semenárstvo a škôlkárstvo.
Chov koní bude k 1.10.2004 prevedený do samostatného PC Chov koní.        Projekt
Sídlo PC Chov koní bude na súčasnom stredisku chovu koní          reštrukturalizácie
v Dobšinej.                                 a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.

2.3.  Počty pracovníkov                           Prílohy


                    Lesy SR, š.p.             35
              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Vinice 1 R, kone 5 THZ a 18 R, ostatné práce budú zabezpečené dodávateľsky.

2.4. Kritické miesta
Zabezpečenie zdrojov financovania chovu koní aj z verejných prostriedkov.

3. Priebeh zmien do 31.12.2006

V rámci obhospodarovania vinice a chovu koní sa neplánujú po 1.10.2004 ďalšie
organizačné zmeny. Výnimku tvoria počty pracovníkov, kde sa cieľovo uvažuje
s počtom 4 THZ a 3 v kategórii R.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Hlavnou zmenou je zrušenie komodity včely, zaradenie obhospodarovania vinice
do PC Semenárstvo a škôlkárstvo. Vznik samostatného PC Chov koní.
Názov obchodného poľa: Správa drobných vodných tokov

1. Popis súčasného stavu
                                          Projekt
1.1.  Charakteristika                            reštrukturalizácie
Správa DVT má charakter verejnoprospešnej činnosti zameranej          a transformácie
                                        Lesov SR, š.p.
predovšetkým      na obmedzenie erózie a zníženie možnosti
povodňových škôd. Lesy SR spravujú drobné vodné toky a na nich
                                        Prílohy


                   Lesy SR, š.p.               36
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
vybudované objekty na základe „vodného zákona“ v celkovej dĺžke 19 904 km, čo
predstavuje 25% celkovej dĺžky všetkých vodných tokov SR.
Po zrealizovaní plánovanej delimitácie má v správe LSR ostať celkom 11 560 km
vodných tokov s hodnotou vodohospodárskych úprav 589 mil. Sk.

1.2.  Organizačné zaradenie a počty pracovníkov
Na GR na odbore investícií sa danej problematike venuje v súčasnej dobe 1 THZ.
Na 26 odštepných závodoch sa danou problematikou zaoberá celkom 4 THZ
(prepočítaný stav) vo funkcii „VOR stavebná činnosť“, ktorí okrem toho vykonávajú
aj iné činnosti, ktoré so správou vodných tokov nesúvisia.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Správa drobných vodných tokov bude fungovať ako samostatná účtovná jednotka
zaradená do organizačnej štruktúry LSR v rámci GR.

2.2.  Organizačné zaradenie
Vytvorenie odboru správy drobných vodných tokov na GR.

2.3.  Počty pracovníkov
GR – 9 THZ (z toho 1 THZ priamo na GR a 8 THZ na vysunutých pracoviskách).
R – 0 (práce budú vykonávané dodávateľsky).

2.4.  Kritické miesta
Delimitácia DVT a majetko - právne vysporiadanie, rovnako ako aj financovanie
z verejných prostriedkov.

3. Priebeh zmien do 31.12.2006

Spôsob správy drobných vodných tokov bude zachovaný bez zmeny oproti stavu
vytvorenému k 1.10.2004.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Evidencia nákladov a výnosov týkajúcich        sa  správy  DVT  na
samostatných účtovných výkonoch.                            Projekt
                                         reštrukturalizácie
                                         a transformácie
                                          Lesov SR, š.p.
                                          Prílohy


                   Lesy SR, š.p.                 37
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Názov obchodného poľa: Lesná technika

1. Popis súčasného stavu

1.1.  Charakteristika                             Projekt
Špecializovaný OZ lesnej techniky zabezpečuje generálne a veľké opravy  reštrukturalizácie
mechanizmov a špeciálnu strojárenskú    výrobu (špeciálne stroje,   a transformácie
                                      Lesov SR, š.p.
kompletizácia odvozných súprav, …).
                                      Prílohy


                   Lesy SR, š.p.             38
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
26 samostatných stredísk DHS pri OZ zabezpečuje odvoz dreva, manipuláciu
na ES, údržbu lesnej cestnej siete, opravy a servis celej mechanizácie vrátane
mechanizácie potrebnej na približovanie drevnej hmoty.
Lesné správy zabezpečujú ťažbu, približovanie a manipuláciu na OM vrátane
potrebnej mechanizácie.
Poznámka: v minulom období došlo k výraznému presunu lesnej techniky do privátneho sektoru
(predaj, prenájom).


1.2.  Organizačné zaradenie
OZ lesnej techniky, 26 samostatných stredísk DHS pri OZ, pod DHS sú zaradené aj
ES.

1.3.  Počty pracovníkov
Fyzický stav k 1.1.2004:
THZ – špecializovaný OZLT: 24, na ostatných pracoviskách celkom: 72 THZ.
Kategória R – celkový stav zamestnancov v danej kategórii je 556.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Sústredenie vybranej techniky a technológií do PC Lesná technika. PC Lesná
technika by v roku 2007 malo smerovať k pokrytiu cca 800 tis. m3 výroby.

2.2.  Organizačné zaradenie
Vytvorenie PC Lesná technika s 5 nadregionálnymi centrami lesnej techniky, ktoré
vzniknú z vybraných súčasných DHS, do ktorých sa sústredí vybraná lesná
technika a 1 strediskom strojárenskej výroby (SSV). DHS, ktoré nebudú vybraté
do PC Lesná technika, budú v útlmovom režime a budú zaradené      pod RŠL.
ES budú zaradené pod RŠL.
2.3. Počty pracovníkov na PC
THZ celkom fyzické stavy: 1.10.04 - celkom 74 THZ z toho: na ústredí
PC 10 THZ, na nadregionálnych centrách 48 THZ, na ústredí SSV 16
THZ. Robotníci: 556.                                   Projekt
                                          reštrukturalizácie
2.4.  Kritické miesta                                a transformácie
                                           Lesov SR, š.p.
Potreba investícií do nových technológií.
                                           Prílohy
3. Priebeh zmien do 31.12.2006


                    Lesy SR, š.p.                 39
              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
DHS - ostávajú na prechodnú dobu pod RŠL. DHS - útlmový program, t.j. dokončiť
rozbehnutú "privatizáciu". RŠL si potom objednáva lesnú techniku v externom
prostredí alebo u PC Lesná technika. ES postupne prechádzajú pod PC Obchod
a logistika dreva.
K 31.12.2006 celkom v PC Lesná technika - THZ 60, R 549.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Vznik PC lesná technika.
Názov obchodného poľa: Obchod - logistika

1. Popis súčasného stavu
                                        Projekt
1.1. Charakteristika                          reštrukturalizácie
Na obchodnom úseku GR prebiehajú      predovšetkým obchodné     a transformácie
                                      Lesov SR, š.p.
rokovania       so strategickými zákazníkmi (TOP zákazníci) a
                                      Prílohy


                    Lesy SR, š.p.            40
              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
dohadujú sa s nimi rámcové zmluvné vzťahy. Ďalej sa na obchodnom úseku GR
rozhoduje o hlavných logistických tokoch dreva ku klientovi.
Obchod s regionálnymi a miestnymi zákazníkmi a operatívnu logistiku dreva (ťažba,
približovanie, manipulácia na OM, odvoz z OM a manipulácia na ES) zabezpečujú
prevažne OZ a im podriadené útvary (LS, LO, DHS, ES).

1.2.  Organizačné zaradenie
Obchodný úsek na GR.
OZ a jemu podriadené útvary (LS, LO, DHS, ES).

1.3.  Počty pracovníkov
Na generálnom riaditeľstve 15 THZ na úseku obchodného riaditeľa, na nižších
organizačných jednotkách ďalších približne 1258 THZ (zamestnanci zároveň
zabezpečujú činnosti obchodného poľa lesnícka produkcia a poľovníctvo atď.). Počet
zamestnancov v kategórii R je 964.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Vytvorené PC Obchod a logistika dreva bude naďalej obchodne spravovať Top
klientov v súčasnom rozsahu. Bude pripravovať a implementovať nový manažérsky,
ekonomicko - obchodný a logistický systém. Bude spolupracovať na špecifikácii
parametrov informačného systému pre podporu ekonomicko – obchodných
a logistických procesov.
Špecifikuje parametre a pripraví podmienky pre pilotné overovanie realizácie
obchodno-logistických modelov    s dôrazom na pilotné     overenie  modelu
8. „na pni + PČ“. RŠL a jemu podriadené útvary (SŠL, OŠL, ES), ktoré vzniknú
z doterajších OZ, budú realizovať obchodné a logistické činnosti ako doteraz.

2.2.  Organizačné zaradenie
PC Obchod a logistika dreva.
RŠL a jemu podriadené útvary (SŠL, OŠL, ES).2.3. Počty pracovníkov
Na PC Obchod a logistika dreva spolu 972 THZ a 873 v kategórii R.
                                          Projekt
2.4.  Kritické miesta                            reštrukturalizácie
Rozdelenie kompetencií v rámci procesov obchod a logistika.          a transformácie
                                        Lesov SR, š.p.
Špecifikácia a implementácia obchodno – logistického systému
(procesného a informačného).                          Prílohy


                   Lesy SR, š.p.               41
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
3. Priebeh do 31.12.2005

V roku 2005 sa zrealizuje pripravený pilotný projekt modelu 8. – „na pni + PČ“.
Na tomto pilotnom overovaní budú spolupracovať PC Obchod logistika dreva
a vybrané RŠL. PC Obchod logistika dreva si prednostne pre zabezpečenie výkonu
činností bude „najímať“ PC Lesná technika. Do kompetencie PC Obchod logistika
budú presunutí zamestnanci obchodného poľa obchod a logistika vybraného RŠL
(cca 6 THZ) a všetky relevantné ES vrátane zamestnancov.

4. Stav do 31.12.2006

Po vyhodnotení pilotného projektu a podľa stavu implementácie nového
manažérskeho ekonomicko - obchodného a logistického systému a stavu
implementácie informačných technológií sa rozhodne o konečnej (cieľovej) forme
strategického obchodného poľa obchod a logistika, čo bude mať dopad
na nastavenie konečných (cieľových) organizačných vzťahov a štruktúr t.j.:
    a) variant 1. – x % externé firmy, x % PC obchod logistika
     variant 2. – 100 % externé firmy
    b) kombinácia obchodno – logistických modelov 1. až 8.

5. Upozornenie na hlavné zmeny

Hlavnou zmenou je zmena prístupu k riadeniu obchodno - logistických procesov.
Jedná sa o cieľavedomú, projektovo zavádzanú zmenu kultúry manažmentu týchto
procesov. Na konci transformačných etáp bude zavedený a overený nový
manažérsky obchodno - logistický systém (vrátane jeho podpory informačnými
technológiami), budú pripravené zmluvné, cenové a controllingové nástroje.
Adekvátne k tomu budú pripravení i zamestnanci – manažéri tak, aby obstáli ako
partneri externých, profesionálne riadených privátnych firiem.
Názov obchodného poľa: Lesnícka produkcia

1. Popis súčasného stavu                            Projekt
                                     reštrukturalizácie
1.1. Charakteristika                           a transformácie
                                      Lesov SR, š.p.
Činnosť obchodného poľa lesnícka produkcia spočíva v pestovaní lesa
až do štádia, kedy je možné realizovať vypestovanú produkciu
                                      Prílohy


                   Lesy SR, š.p.              42
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
prostredníctvom logisticko - obchodného procesu. Činnosť obchodného poľa končí
vyznačením ťažby drevnej hmoty (vrátane vyznačenia prebierok). Činnosť prebieha
v niekoľkých fázach:
I. Fáza - zabezpečený mladý lesný porast: na zabezpečení tejto fázy sa podieľajú
nasledovné výkony: čistenie plôch po ťažbe, celoplošná príprava pôdy, meliorácie,
spolupôsobenie pri prirodzenej obnove, obnova lesa, ošetrovanie proti burine,
ochrana proti zveri, oplocovanie, plecie ruby a prestrihávky.
II. Fáza - porast pred prvou prebierkou: na zabezpečení tejto fázy sa podieľajú
výkony: prerezávky a vyvetvovanie.
III. Fáza - rubne zrelý porast: na zabezpečení tejto fázy sa podieľajú výkony:
ochrana lesa, hnojenie a ostatné pestovateľské práce.
V súčasnej dobe je činnosť obchodného poľa lesnícka produkcia úzko previazaná
s činnosťou obchodného poľa obchod a logistika, a to personálne (kumulácia
funkcií a činností) ako aj kompetenčne (kumulácia rozhodovania).

1.2.  Organizačné zaradenie
Na GR - úsek rozvojovo technického riaditeľa, predovšetkým odbor usmerňovania
lesníckych činností.
OZ a jemu podriadené organizačné útvary (LS,LO). Spolupráca so špecializovaným
OZ Semenoles.

1.3.  Počty zamestnancov
Na ústredí GR 4 THZ na odbore riadenia lesníckych činností, na ústredí OZ
3 THZ na každom OZ a 725 THZ na nižších organizačných stupňoch (zamestnanci
zároveň zabezpečujú činnosti obchodného poľa logistika – obchod).
Na lesných správach k 1.3.2004 pracuje v pestovnej činnosti 168 zamestnancov
v kategórii R.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
Činnosť obchodného poľa lesnícka produkcia bude naďalej zabezpečovaná
prostredníctvom novovytvorených RŠL cestou ich podriadených organizačných
jednotiek (SŠL,OŠL).

2.2. Organizačné zaradenie
Na GR - úsek rozvojovo technického riaditeľa - odbor lesníckej          Projekt
produkcie.      14 novovytvorených RŠL, 100 SŠL a 500 OŠL.       reštrukturalizácie
                                       a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
2.3.  Počty zamestnancov
                                       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.               43
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Na GR 4 THZ na Odbore lesníckej produkcie a na nižších organizačných stupňoch
ďalších 619 THZ. V pestovnej činnosti sa ďalej počíta s cca 71 zamestnancami
R kategórie.

3. Priebeh zmien do 31.12.2006

Konkrétny počet THZ bude možno stanoviť až po konečnom rozhodnutí o cieľovom
stave obchodno - logistických modelov (model 1.- 8. ). V prípade prechodu
na predaj dreva na pni (model 8 – predaj dreva na pni + PČ externej firme) je možné
zníženie počtu THZ na OŠL až o 400 THZ. R – 0 v prípade prechodu na 100 %
podiel prác v pestovnej činnosti vykonávaných dodávateľsky.

3.1.  Kritické miesta
Zabezpečenie spätnej väzby medzi OLH a vykonávateľom ťažbovej činnosti
vo vzťahu:
    1) OLH – zodpovednosť v zmysle platnej legislatívy,
    2) ťažbová činnosť – maximalizácia ekonomického efektu.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Dôsledné rozlíšenie činností medzi obchodným poľom lesnícka produkcia
a obchodným poľom obchod a logistika a samostatné sledovanie nákladov
a výnosov v jednotlivých obchodných poliach.
Názov obchodného poľa: Lesnícke služby a správa LPF                Projekt
                                       reštrukturalizácie
1. Popis súčasného stavu                           a transformácie
                                        Lesov SR, š.p.

1.1.  Charakteristika
                                        Prílohy


                   Lesy SR, š.p.               44
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
 V súčasnej dobe zabezpečuje GR a OZ predovšetkým nasledovné činnosti :
   evidenciu držby nehnuteľného majetku (pozemky a stavby),
   reprivatizáciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako je
   štát,
   stanoviská k vyňatiu pozemkov z LPF, prenájmy LPF od neštátnych
   subjektov,
   konania ROEP – členovia komisie, stanoviská, poplatky,
   konania PÚ - členovia komisie, stanoviská, poplatky,
   delimitácie LPF, PPF – vypracovanie a realizácia protokolov,
   styk s orgánmi štátnej správy pri konaniach ohľadom lesného pôdneho
   fondu.

1.2.  Organizačné zaradenie
Odbor držby a reprivatizácie na GR. Na OZ zabezpečuje činnosť referent držby
majetku a reprivatizácie (často kumulovane s referentom správy majetku
a majetkových vzťahov).

1.3. Počty pracovníkov
Na GR THZ: 4, na 26 OZ: 37.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1.  Charakteristika
GR a novovytvorené RŠL zabezpečia súčasné činnosti, a okrem toho budú navyše
zabezpečovať poradenstvo pri obhospodarovaní lesov a reštitúciách.

2.2.  Organizačné zaradenie
Pracovné náplne (funkcie) nebudú kumulované s inými činnosťami. Budú jasne
vymedzené a budú sa týkať iba držby majetku a reprivatizácie.

2.3. Počty pracovníkov
Na GR THZ: 7, na RŠL 73 THZ.

2.4.  Kritické miesta
Zvýšenie počtu THZ na RŠL. Problém s krytím nákladov pri vydávaní
majetku oprávneným vlastníkom.
3. Upozornenie na hlavné zmeny                         Projekt
                                     reštrukturalizácie
Úprava názvu odboru. Pracovné náplne (funkcie) nebudú kumulované      a transformácie
                                      Lesov SR, š.p.
s inými činnosťami.
                                      Prílohy


                   Lesy SR, š.p.              45
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Názov obchodného poľa: Nehnuteľnosti, pozemky
a ich manažment                             Projekt
                                  reštrukturalizácie
                                  a transformácie
1. Popis súčasného stavu
                                   Lesov SR, š.p.
                                   Prílohy
1.1.  Charakteristika                   Lesy SR, š.p.          46
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Odbor správy majetku a majetkových vzťahov na GR zabezpečuje majetkoprávne
usporiadanie nehnuteľného majetku (nájom, prevod správy a vlastníctva,...).
Odbor investícií usmerňuje výstavbu, opravy a udržiavanie stavieb.
Na OZ vykonávajú činnosti referenti správy majetku a majetkových vzťahov (často
kumulovane s referentom držby majetku a reprivatizácie) a referenti VOR - stavebná
činnosť (často kumulovane s inými funkciami).

1.2.  Organizačné zaradenie
Odbor správy majetku a majetkových vzťahov je na úseku organizačného riaditeľa
na GR.
Odbor investícií na GR je na úseku rozvojovo-technického riaditeľa na GR.
Na OZ sú referenti správy majetku a majetkových vzťahov riadení priamo riaditeľom
OZ.
Referenti VOR- stavebná činnosť sú riadení výrobno - technickým námestníkom OZ.

1.3.  Počty pracovníkov
Odbor správy majetku a majetkových vzťahov: 6 THZ.
Odbor investícií: 2 THZ pre stavebnú činnosť.
Na OZ je kumulácia funkcií a tu počet THZ pracovníkov (prepočítaný stav)
predstavuje 51. Počet zamestnancov v kategórii R predstavuje 34.

2. Navrhovaný stav k 1.10.2004

2.1. Charakteristika
Odbor nehnuteľností a ich manažmentu na GR zabezpečuje:
   centrálnu evidenciu nehnuteľností a ich odborné rozčleňovanie („striebro“,
   kmeňový, dočasne prebytočný, dubiózny),
   usmerňuje výstavbu, opravy a udržiavanie stavieb,
   majetkoprávne usporiadanie nehnuteľného majetku (predaj, nákup, nájomné
   vzťahy, zámenné zmluvy, …),
   špecifikuje a kontroluje pravidlá užívania a správy, rozhoduje o útvare,
   ktorý bude nehnuteľnosť užívať.
Užívanie a zabezpečenie prevádzky
   dočasne prebytočný a dubiózny majetok - odbor nehnuteľností a        Projekt
   ich manažmentu prostredníctvom RŠL                   reštrukturalizácie
   „striebro“ (budova GR) - odbor nehnuteľností a ich manažmentu      a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
   „striebro“ (cca 3 hotely + 2 chaty) - PC Turismus
   kmeňový (cca 85 chát a hotelov) - PC Turismus              Prílohy
   kmeňový (ostatné) - RŠL a ostatné útvary


                   Lesy SR, š.p.              47
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Správcovstvo- operatívna správa
   bežná údržba, riešenie havarijných situácií, riešenie generálnych opráv,
   zabezpečenie strážnej služby, revízie (elektro, požiarne apod.) - zabezpečuje
   útvar, ktorému bola správa nehnuteľností určená

2.2.  Organizačné zaradenie
Odbor nehnuteľností a ich manažmentu na GR.
RŠL - referenti správy majetku a stavebnej činnosti.

2.3.  Počty pracovníkov
GR: 8 THZ, nižšie organizačné stupne – 63 THZ.

2.4.  Kritické miesta
Nutnosť rýchlo rozhodnúť, ktorý útvar bude určený k zabezpečeniu užívania,
prevádzky a operatívnej správy, ktorého objektu. Dlhá doba rozhodovania by mohla
mať negatívny vplyv na údržbu objektov a ich technický stav. Bezpodmienečná
nutnosť legislatívnych zmien zákona o znalcoch a tlmočníkoch, ktorý predchádza
novele č.86/2002 Z.z.. Za daného legislatívneho stavu je nakladanie s majetkom
štátu vylúčené.

3. Priebeh zmien do 31.12.2006

V tomto obchodnom poli sa neuvažuje s ďalšími zmenami.

4. Upozornenie na hlavné zmeny

Zjednotenie problematiky nehnuteľností pod jeden odbor na GR. Prechod užívania
a správy 88 nehnuteľností z obchodného poľa manažment nehnuteľností na PC
Turizmus.
Príloha č.10 – Legislatívno - právny rámec
                                         Projekt
Legislatívne predpisy limitujúce činnosť štátneho podniku Lesy SR,     reštrukturalizácie
Banská Bystrica vo vzťahu k jeho transformácii                a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
   V súvislosti s prebiehajúcou transformáciou štátneho podniku       Prílohy
na akciovú spoločnosť s vlastníctvom štátu je najväčším problémom


                    Lesy SR, š.p.              48
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
neprijatý zákon o akciovej spoločnosti. Tento zákon je nevyhnutnou legislatívnou
normou pre uskutočnenie vkladu majetku štátom do novej akciovej spoločnosti, ako
aj pre stanovenie základného rámca budúcej akciovej spoločnosti.
    Vo vzťahu k prebiehajúcej transformácii majú negatívny vplyv i reštitučné
zákony, nakoľko v danom prípade vzťahy vyplývajúce z nich nie sú v plnom rozsahu
zrealizované.
    Ide najmä o zákony č. 229/91 Zb. v znení neskorších predpisov, č. 282/93
Z.z., č. 97/2002 Z.z.. Tieto zákony nanovo upravujú reštitučné nároky cirkvi
a fyzických osôb, čo má značný vplyv na právnu istotu pri majetko - právnom
vysporiadaní vlastníctva štátu.
    Problémovým zákonom je i zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2003. Zákon značným spôsobom
limituje využívanie vlastníckych vzťahov bez ohľadu na typ vlastníctva.
K predmetnému zákonu bolo vydané nariadenie vlády č. 184/2003, ktoré upravuje
spôsob náhrady ujmy, jej uplatnenie a spôsob riešenia v správnom konaní. Vládne
nariadenie celú problematiku uplatnenia náhrady ujmy rieši zložitým spôsobom
a vzhľadom na požiadavku preukázania majetkovej ujmy znaleckým posudkom je
vlastník v tejto súvislosti nútený vynakladať nemalé finančné prostriedky.
    Zákon č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov (najmä svojím ustanovením § 45) značným spôsobom
limituje chod  štátneho  podniku  z pohľadu nakladania  s prebytočným
a neupotrebiteľným majetkom.
   Vyhláška č. 86/2002 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku svojím
ustanovením § 2 písm. d.) v súčasnosti znemožnila realizáciu prevodu majetku
vzhľadom na zrušenie vyhlášky č. 465/91 Zb..
    Vyhláška č. 244/97 Z.z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva. Predmetom
tejto vyhlášky je :
    vyznačovanie ťažby dreva,
    ciachy a ich registrácia,
    označovanie vyťaženého dreva ciachou a súvisiaca evidencia,
    doklady o pôvode dreva,
    evidencia skladovaného dreva a obehu dokladov.
Predmetná vyhláška nie je kompatibilná so zákonodarstvom EÚ a jej
dodržiavanie by vyžadovalo neúmerný nárast počtu pracovníkov,
                                         Projekt
ktorých predmetom činnosti by bola len evidencia. Prax v EÚ je taká,    reštrukturalizácie
že označovanie dreva vykonávajú kupujúci. Z uvedených dôvodov preto     a transformácie
navrhujeme uvedenú vyhlášku zrušiť.                     Lesov SR, š.p.
                                       Prílohy


                   Lesy SR, š.p.              49
            Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
    Vyhláška č. 31/99 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii – predmetom tejto
vyhlášky je číselná, slovná a grafická evidencia údajov o lesohospodárskych
činnostiach vykonávaných na pozemkoch lesného pôdneho fondu. I túto vyhlášku
navrhujeme zrušiť.
    Zákon č. 583/2003 Z.z. meniaci zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch - pôvodným zákonom č. 145/95 Z.z. v znení neskorších predpisov boli
od správnych poplatkov za údaje z katastra medzi inými oslobodené aj štátne
organizácie lesného hospodárstva. Zákonom č. 583/2003 Z.z. bola vykonaná zmena
a oslobodenie od správnych poplatkov sa vyššie uvedených organizácii netýka.
LESY SR, š. p. Banská Bystrica, a to či vo forme štátneho podniku, resp. podniku
transformovaného na akciovú spoločnosť, zabezpečujú a budú naďalej zabezpečovať
vysporiadanie majetku, ktorý im bol štátom zverený do správy. V prípade
transformácie na akciovú spoločnosť bude nový právny subjekt spravovať dva
druhy majetku :
   majetok vložený do vlastníctva akciovej spoločnosti
   lesný pôdny fond daný do správy akciovej spoločnosti
    Obidva druhy majetku nie sú dostatočne majetko - právne vysporiadané
a s ich vysporiadaním sú spojené vysoké náklady. Za súčasnej legislatívnej situácie
upravenej zákonom č. 583/2003 Z.z. štátny podnik, resp. akciová spoločnosť bude
musieť v súvislosti s vysporiadaním majetku štátu vynaložiť nemalé finančné
prostriedky na zabezpečenie právnych listín súvisiacich s majetko - právnym
vysporiadaním. Riešenie je možné zabezpečiť dvomi spôsobmi:


  legislatívne – novelou  zákona č. 583/2003 Z.z. t.j. oslobodením štátnej
organizácie lesného hospodárstva od správnych poplatkov,
  zmocnením zakladateľom tak, že v prípade vysporiadania majetku bude štátna
organizácia lesného hospodárstva vystupovať ako právny zmocnenec za Slovenskú
republiku.
                                          Projekt
                                       reštrukturalizácie
Príloha č. 10a - Inventarizácia existujúcich právnych             a transformácie
noriem SR s vplyvom na Lesy SR, š.p. Banská                  Lesov SR, š.p.

Bystrica                                    Prílohy


                   Lesy SR, š.p.               50
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Zoznam legislatívy súvisiacej s transformáciou
    537/2002 Z.z.
o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe
zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach
overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe
jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov požiadavkách na uvedenie
dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu
a časovej pečiatky).
   438/2002 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore
a mení zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
    186/2002 Z.z.
o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 6/2001 medzi Európskou úniou
a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú implementačné pravidlá
na uplatňovanie ustanovení o štátnej pomoci uvedené v článku 64 ods. 1 bode iii
a ods. 2 podľa článku 64 ods. 3 Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jedenej strane a Slovenskou
republikou na druhej strane a v článku 8 ods. 1 bode iii a ods. 2 podľa článku
8 ods. 3 Protokolu č.2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia
a ocele (ESUO).
   151/2002 Z.z.
o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
Pozn.: Ustanovenia § 35 ods. 4 a § 37 ods.4 nadobúdajú účinnosť dňom vstupu SR do EÚ.
Pozn.: Ustanovenia § 35 ods.4 a § 37 ods.4 nadobúdajú účinnosť dňom vstupu SR do EÚ.

   111/2002 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich
zmenách a dopĺňaní.
   86/2002 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
   13/2002 Z.z.
o podmienkach premeny niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií na
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný
zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon       č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
                                      Projekt
predpisov.
                                            reštrukturalizácie
    586/2001 Z.z.                                   a transformácie
                                             Lesov SR, š.p.
o štátnom rozpočte na rok 2002.
                                             Prílohy
    470/2001 Z.z.,


                     Lesy SR, š.p.                  51
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2002.
Pozn.: Ustanovenie § 3 nadobudlo účinnosť až dňom 01. 01. 2002.

   434/2001 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.
   259/2001 Z.z.
o Železničnej spoločnosti, a.s. a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení
zákona č. 152/1997 Z.z..
   160/2001 Z.z.,
ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia výdavkov verejnej správy.
    91/2001 Z.z.
k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva
z 28. februára 2001.
   255/2000 Z.z.
o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku.
    231/1999 Z.z.
o štátnej pomoci.
    368/1998 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní
a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach.
    345/1997 Z.z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám
zvierat.
   251/1997 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom
poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z..
   222/1996 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pozn.: Ustanovenia čl. I § 13 ods. 6, XVII § 27 ods. 1 písm. b/ a § 3 ods. 4 zák. SNR č. 543/1990
Zb., XIX, XX § 5 ods. 2 písm. d/ zák. 277/1994 Z. z., XXIV nadobudli účinnosť až dňom 01. 01. 1997.   178/1996 Z.z.,                                       Projekt
                                              reštrukturalizácie
ktorou sa vykonáva zákon Národnej          rady   Slovenskej  republiky
                                               a transformácie
o geodézii a kartografii.                                   Lesov SR, š.p.

    264/1995 Z.z.,                                     Prílohy


                      Lesy SR, š.p.                    52
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov
a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.
    162/1995 Z.z.
o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon).
Pozn.: Ustanovenie tretieho oddielu štvrtej časti nadobudli účinnosť až dňom 01. 01. 1998.

    98/1995 Z.z.
o liečebnom poriadku.
    40/1994 Z.z.
o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva.
   191/1993 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb.
o správnych poplatkoch.
   286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v platnom znení.
   133/1989 Zb.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.132/1989 Zb. o ochrane práv
k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.
    206/1988 Zb.
o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
   57/1967 Zb.,
ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.
   513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.

Zoznam legislatívy súvisiacej s lesníctvom

   470/2002 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky                 č.
291/1996 Z.z. o odrodách a osivách.
Pozn.: Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. c) nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.


                                                  Projekt
   464/2002 Z.z.,                                     reštrukturalizácie
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.              a transformácie
                                                Lesov SR, š.p.
259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore.
                                                Prílohy
    332/2002 Z. z.


                      Lesy SR, š.p.                    53
                Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
o vydaní výnosu č. 720/4/2002-100 o poskytovaní dotácií na zveľaďovanie lesného
fondu.
Pozn.: Uverejnený v čiastke 13/2002 Vestníka MP SR.

    298/2002 Z.z.,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z.z. o sadzbách
odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 189/2000 Z.z..
   119/2002 Z.z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov.
   262/2001 Z.z.,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho
podniku.
    64/2001 Z.z.
o reprodukčnom materiále lesných drevín, jeho získavaní a evidencii.
   21/2001 Z.z.
o agrochemickom skúšaní pôd a zisťovaní pôdnych vlastností lesných pozemkov.
   189/2000 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z.z.
o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného fondu.
   32/1999 Z.z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky o odbornom lesnom hospodárovi.
    31/1999 Z.z.
o lesnej hospodárskej evidencii.
   244/1997 Z.z.
o vyznačovaní a evidencii dreva.
   49/1997 Z.z.,
ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.                                        Projekt
   329/1996 Z.z.,                           reštrukturalizácie
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného      a transformácie
hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1977 Zb.      Lesov SR, š.p.

o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu.                  Prílohy


                     Lesy SR, š.p.            54
               Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   291/1996 Z.z.
o odrodách a osivách.
   265/1995 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpisov.
Pozn.: Ustanovenia čl. I b. 4 (zmena § 7 ods. 2 lesného zákona) nadobudli účinnosť až dňom
01. 05. 1996.

    79/1995 Z.z.
o lesnej stráži.
    65/1995 Z.z.
o evidencii lesných pozemkov a stavieb.
   5/1995 Z.z.
o hospodárskej úprave lesov.
   255/1994 Z.z.
o poľnej stráži.
   208/1994 Z.z.
o  nájme  poľnohospodárskych        a lesných      nehnuteľností  a o nájme
poľnohospodárskeho podniku
    126/1994 Z.z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
Slovenskej republiky č. 57/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a používania
prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.
   52/1994 Z.z.
o odbornom lesnom hospodárovi.
   16/1994 Z. z.
zákon Slovenskej národnej rady z 8. marca 1991 č. 131/1991 Zb. o štátnom fonde
zveľaďovania lesa Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júla 1993 č.
15/1994 Z.z. zákona Slovenskej republiky národnej rady z 20. decembra 1977 č.
100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej
rady z 8. marca 1991       č. 131/1991 Zb., zákonom Slovenskej
národnej rady z 5. novembra 1991 č.510/1991 Zb. a zákonom Národnej      Projekt
                                     reštrukturalizácie
rady Slovenskej republiky z 13. júla 1993 č. 183/1993 Z.z..
                                             a transformácie
   14/1994 Z.z.                                    Lesov SR, š.p.

zákon z 26. októbra 1977 č. 61/1977 Zb. o lesoch, ako vyplýva zo              Prílohy
zmien a doplnení vykonaných zákonom z 21. mája 1991 č. 229/1991


                    Lesy SR, š.p.                   55
              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
Zb. a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júla 1993 č. 183/1993 Z.z.
   1/1994 Z.z.
o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu.
    259/1993 Z.z.
o Slovenskej lesníckej komore.
   55/1993 Z.z.,
ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu
pre podnikateľské subjekty v odvetví poľnohospodárstva.
    91/1992 Zb.
o postupe organizácií lesného hospodárstva a správy Tatranského národného parku
pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných majetkov slúžiacich
lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov
a podobných útvarov.
    90/1992 Zb.
o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku
pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných
subjektov ako česko-slovenského štátu.
   57/1992 Zb.
o podmienkach poskytovania a používania           prostriedkov  Štátneho  fondu
zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.
   510/1991 Zb.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva.
   330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
   166/1991 Zb.
o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom
národnom parku.
    131/1991 Zb.
o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky.

   472/1990 Zb.                                     Projekt
o organizácii miestnej štátnej správy.                        reštrukturalizácie
                                            a transformácie
    372/1990 Zb.                                   Lesov SR, š.p.
o priestupkoch.                                     Prílohy
   37/1990 Zb.


                    Lesy SR, š.p.                   56
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky
leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.
   141/1989 Zb.,
ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky
lesných výrobkov.
    12/1987 Zb.
o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku.
   72/1986 Zb.,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej
ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
    69/1984 Zb.,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej
socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch
hospodárenia a hospodárskej úprave lesov.
   59/1982 Zb.,
ktorou sa určujú základné požiadavky na zistenie bezpečnosti práce a technických
zariadení.
   65/1981 Zb.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch
hospodárenia a hospodárskej úprave lesov.
   149/1980 Zb.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa,
o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej
hmoty z týchto stromov.
   14/1978 Zb.
o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov.
   12/1978 Zb.
o ochrane lesného pôdneho fondu pri územno - plánovacej činnosti.

   103/1977 Zb.
o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu.
                                          Projekt
    102/1977 Zb.                             reštrukturalizácie
o lesnej stráži.                               a transformácie
                                        Lesov SR, š.p.
   101/1977 Zb.                               Prílohy
o odbornej správe lesov.


                    Lesy SR, š.p.              57
              Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica
   100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
    61/1977 Zb.
o lesoch.
    9/1976 Zb.
o kvalifikácii odborných lesných hospodárov.
   58/1968 Zb.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/1961 Zb. , ktorou sa vydávajú vykonávacie
predpisy k lesnému zákonu.
   155/1964 Zb.,
ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona.
   150/1964 Zb.,
ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry.
    110/1964 Zb.
o telekomunikáciách.
   92/1962 Zb.
o úhradách za zbližovanie, vyvážanie o odvoz dreva a kôry z lesa.
   153/1961 Zb.
o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia.
   17/1964 Zb.,
ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu.
    166/1960 Zb.
o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon).
                                         Projekt
                                      reštrukturalizácie
                                      a transformácie
                                       Lesov SR, š.p.
                                       Prílohy


                    Lesy SR, š.p.             58
             Generálne riaditeľstvo, Banská Bystrica

								
To top