Eikozanoidler ve Diger Otakoidler by KHm9im6

VIEWS: 296 PAGES: 31

									Eikozanoidler ve
Diğer Otakoidler
Prof. Dr. Hakan KARADAĞ
             Ders Planı
• Siklooksijenaz Ürünleri
  –  Prostaglandinler
  –  Prostasiklin (PG I2)
  –  Tromboksan A2
  –  İlaç Olarak Kullanılan Prostaglandinler
     Dinoproston, Dinoprost, Karboprost, Gemeprost, Alprostadil,
      Mizoprostol, Rioprostil, Enprostil, Arboprostil, Latanoprost,
      Travoprost, Bimatoprost, İloprost
•  Lipoksijenaz Ürünleri
•  Sitokrom P450 Ürünleri
•  Nitrik Oksid
•  Trombosit Aktive-Edici Faktör (PAF)
Oleik Asit (18:1n)    Eikozatrienoik asit (20:3n)      1 serisi
(Zeytinyağı)


Linoleik asit (18:2n)  Araşidonik asit (20:4n)        2 serisi
 (Bitkisel yağlar)    (Eikozatetraenoik asit)
              (Et)


Linolenik asit (18:3n)  Eikozapentaenoik asit (EPA) (20:5n)  3 serisi
 (Bitkisel yağlar)    (soğuk denizlerde yaşayan balıklar)
   18
               COOH
      Oleik asit

               COOH
   18
     Linoleik asit   18            COOH
      Linolenik asit

                 COOH
20

                 COOH

                   20


      Araşidonik asit
              Membran Fosfolipidleri


                   Fosfolipaz A2
               ARAŞİDONİK ASİT
                             Siklooksijenaz
      Sitokrom P450


                    5 Lipoksijenaz
Sitokrom P450 Ürünleri         12 Lipoksijenaz     Prostaglandinler
                    15 Lipoksijenaz
                Lökotrienler ve Diğer
                Lipoksijenaz Ürünleri
             Fosfolipaz A1
   Fosfolipaz B

              O
   O    H2 C  O   C  R1
R2  C  O   CH     O Fosfolipaz D
       H2 C  O   P  O  R3
              O
Fosfolipaz A2

           Fosfolipaz C
                         COOH

                          20               Araşidonik asit             O
                         COOH
             O                    COOH
                   OOH
                  PGG2

                               O
             O
         COOH              COOH
O
O             O
                               OH    OH
     OH              OH

     TxA2            PGH2              PGI2
               OH            OH
  O
                         COOH             COOH
          COOH

               OH        PGF2a  O     OH
  OH   OH  PGE2         OH                  PGD2
       Prostanoidler
• Prostaglandinler
• Prostasiklinler
• Tromboksanlar
                  FOSFOLİPİDLER                  Araşidonik Asit

                       Siklooksijenaz (COX)
                            COX1
                      PGG2    COX2


       Tromboksan sentaz                Prostasiklin sentaz
TxA2                    PGH2                      PGI2
 non                                           non
              Endoperoksit          Endoperoksit

                      Endoperoksit
 enzimatik                                     enzimatik
              E izomeraz           D izomeraz

                      redüktaz
TxB2                                         6-keto PGF1a
                                 9-hidroksiprostaglandin
                                       dehidrojenaz
               PGE2     PGF2a       PGD2          6-keto PGE1

          9 ketoredüktaz          9 hidroksiprostaglandin
                          dehidrojenaz

               PGF2a    PGE2
     COX1
  (Konstitütif Form)         FOSFOLİPİDLER                   COX2>COX1
•  Damar endoteli                                     Nimesulid
•  Mide mukozası                                     Etodolak
•  Böbrek                                         Meloksikam
•  Kalp
•  Trombosit              Araşidonik Asit
                                             COX2>>COX1
      COX2                 Siklooksijenaz (COX)          Selekoksib
  (İndüklenebilir Form)                                 Rofekoksib
• Makrofajlar                       COX1
• Diğer inflamatuar hücreler          PGG2    COX2


         Tromboksan sentaz                Prostasiklin sentaz
  TxA2                    PGH2                      PGI2
   non                                           non
                Endoperoksit          Endoperoksit

                        Endoperoksit
   enzimatik                                     enzimatik
                E izomeraz           D izomeraz

                        redüktaz
  TxB2                                         6-keto PGF1a
                                   9-hidroksiprostaglandin
                                         dehidrojenaz
                 PGE2     PGF2a       PGD2          6-keto PGE1

            9 ketoredüktaz          9 hidroksiprostaglandin
                            dehidrojenaz

                 PGF2a    PGE2
                 FOSFOLİPİDLER
                                     NSAİİ
 Glukokortikoidler

                 Araşidonik Asit

                      Siklooksijenaz (COX)
                           COX1
                     PGG2    COX2


       Tromboksan sentaz                Prostasiklin sentaz
TxA2                   PGH2                      PGI2
 non                                          non
              Endoperoksit          Endoperoksit

                      Endoperoksit
 enzimatik                                     enzimatik
              E izomeraz           D izomeraz

                      redüktaz
TxB2                                         6-keto PGF1a
                                 9-hidroksiprostaglandin
                                      dehidrojenaz
               PGE2    PGF2a       PGD2          6-keto PGE1
  Dazoksiben
  Dazmegral 9 ketoredüktaz            9 hidroksiprostaglandin
                          dehidrojenaz

               PGF2a    PGE2
        Salıverilme
• Prostanoidler depolanmazlar.
• Sentezlendikleri yerden salıverilirler.
• Sentezlerinin artırılması ya da azaltılması,
 salıverilen prostanoid miktarını artırır ya da
 azaltır.
 Metabolizma         PGE ve PGF’ler
             • Sentezlendikleri
     PGI2       dokularda ya da kan
• Akciğerde metabolize   dolaşımı sırasında
 edilmez.         akciğerler tarafından
• Karaciğer ve böbrek    metabolize edilir.
 tarafından metabolize
 edilir.              TxA2
• Ayrıca, plazmada    • Metabolizması
 enzimatik olmayan bir   karmaşıktır.
 yıkıma da uğrar.    • Enzimatik olmayan
              hidrolizle TxB2’ye
              dönüşebilir.
        Prostaglandinlerin Etkileri
         TxA2   PGF2a    PGI2    PGE2    PGE1    PGD2
Damar düz kası  +++          - - -   - - -
Trombosit
adezyon-     +++          - - - -   ++     - - -   - - -
agregasyon
Uterus           +++           +++     +++
Mide asit
                               
salgısı
Sitoprotektif
                     ++     ++      ++
etki
Bağırsak tonus                       
                     
ve motilitesi      sulu diyare       sulu diyare sulu diyare
Bronşlar        konstriksiyon       gevşeme   gevşeme
  Prostaglandinlerin Etkileri (devam)
       TxA2   PGF2a     PGI2      PGE2     PGE1    PGD2
                         hipertermi,
           göz içi
                  böbrek kan   hiperaljezi,
Diğer         sıvısı
                  akımında    diürezis,  hipertermi
Etkiler       basıncında
                   artma    böbrek kan
           azalma
                        akımında artma
Preparat      Dinoprost   Epoprostenol Dinoproston   Alprostadil
                 sodyum
Analogları     Karboprost    İloprost  Arboprostil  Gemeprost
          Latanoprost   Sikaprost   Enprostil  Rioprostil
          Travaprost                 Mizoprostol
          Bimatoprost
          Unoproston
Alprostadil (PGE1)  Ductus arteriosus açıklığının sürdürülmesinde
Epoprostenol sodyum Ekstrakorporeal dolaşım (hemodiyaliz ya da kalp cerrahisi)
(PGI2)       sırasında pıhtı oluşmasını ve trombosit kaybını önlemek
          için
İloprost       Periferik vasküler hastalık
Sikaprost
Latanoprost      Açık açılı glokom
Travaprost
Bimatoprost
Unoproston
Mizoprostol      Peptik ülserli, NSAİİ kullananlarda antiülser ajan olarak
Rioprostil      (H2-antihistaminiklere üstün bulunmamışlardır)
Enprostil
Arboprostil
Dinoproston (PGE2)  Aborsiyon, uterus kasıcı
Dinoprost (PGF2a)
Karboprost
Gemeprost
Mizoprostol
 CYTOTEC
  200 mg, 28 tablet     11,11 YTL

  Yan Etkiler
  Diyare, karın ağrısı, dispepsi, flatulans, bulantı, kusma, vajinal kanama
     Latanoprost
     XALACOM
      50 mg latanoprost+5 mg timolol, 2,5 ml göz damlası         36,64 YTL
     XALATAN
      %0,005’lik 2,5 ml göz damlası28,77 YTL
           Travoprost
            TRAVATAN
              40 mg, 2,5 ml göz damlası25,82 YTL

                 Bimatoprost
                  LUMİGAN
                    0,3 mg/mL, göz damlası30,97 YTL

Dinoproston                   İloprost
 PROPESS                      İLOMEDİN
   10 mg, 1 ovül     81,57 YTL         0,20 mg/ml, 1 ampul   349,30 YTL
      Prostaglandin Reseptörleri
        Agonistler         Antagonistler
DP       PGD2
EP       PGE2
 EP1
 EP2
 EP3
 EP4
FP       PGF2a
İP       PGI2
TP       TxA2            İfetroban
        PGG2            Ramatroban
        PGH2            Daltroban, Sultroban
Tümü 7 transmembranal segmentli, G proteini ile kenetli reseptördür.
              Membran Fosfolipidleri


                   Fosfolipaz A2
               ARAŞİDONİK ASİT
                             Siklooksijenaz
      Sitokrom P450


                    5 Lipoksijenaz
Sitokrom P450 Ürünleri         12 Lipoksijenaz     Prostaglandinler
                    15 Lipoksijenaz
                Lökotrienler ve Diğer
                Lipoksijenaz Ürünleri
                  FOSFOLİPİDLER           15-lipoksijenaz Araşidonik Asit     12-lipoksijenaz
   15-HPETE                                  12-HPETE

          Zilöton           5-lipoksijenaz

                     5-HPETE                  12-HETE
SRS-A                      LTA sentaz
 LTC4
               non-enzimatik     LTC sentaz
 LTD4      5-HETE            LTA4           LTC4
 LTE4                                     g-glutamil
                        LTA hidrolaz
                                        transpeptidaz
   LTB4
Güçlü kemotaktik               LTB4           LTD4
                                        dipeptidaz
     LTC4, LTD4, LTE4
•  Bronkokonstriksiyon                         LTE4
•  Pulmoner kan basıncı artışı                        g-glutamil
•  Vazokonstriksiyon (arteriyel)                       transpeptidaz
•  Kapiler permeabilite artışı                     LTF4
     Lökotrien Reseptörleri
      Agonistler            Antagonistler
BLT    LTB4
CysLT1   LTC4= LTD4 = LTE4        Zafirlukast
                      Montelukast
                      Pobilukast
                      Pranlukast
                      İbudilast
CysLT2   LTC4 ≥ LTD4>> LTE4

Tümü 7 transmembranal segmentli, G proteini ile kenetli reseptördür.
Zafirlukast                   Montelukast
   ACCOLATE                    LUXAT
     20 mg, 56 tablet     59,03 YTL      10 mg, 28 tablet     53,46 YTL
   CARROX                     NOTTA
     10 mg, 56 tablet     25,84 YTL      4 mg, 28 tablet     55,28 YTL
     20 mg, 56 tablet     51,41 YTL      5 mg, 28 tablet     55,28 YTL
                            10 mg, 28 tablet     53,48 YTL
  Yan Etkiler                   ONCEAIR
  Gastrointestinal bozukluklar, baş ağrısı,      4 mg, 28 tablet     55,28 YTL
  aşırı duyarlılık reaksiyonları, artralji,      5 mg, 28 tablet     55,28 YTL
  karaciğer enzimlerinde yükselme, hepatit,      10 mg, 28 tablet     53,46 YTL
  trombositopeni                 SINGULAIR
                            4 mg, 28 tablet     66,78 YTL
                            5 mg, 28 tablet     66,78 YTL
                            10 mg, 28 tablet     66,78 YTL
                            4 mg, ped 28 saşe    66,78 YTL
                          ZESPIRA
                            4 mg, 28 tablet     53,59 YTL
                            5 mg, 28 tablet     53,59 YTL
                            10 mg, 28 tablet     53,48 YTL

                        Yan Etkiler
                        Gastrointestinal bozukluklar, ağız kuruluğu,
                        aşırı duyarlılık reaksiyonları, ateş, artralji,
                        baş ağrısı, uyku bozuklukları
        Nitrik Oksid (NO, EDRF)
      L-Arjinin                           Keşif
                                Furchgott ve Zawadzki 1979

        Nitrik Oksit Sentaz (NOS)
                              NOS İnhibitörleri
                            L-NAME (NG-nitroarjinin-L-metil ester)
                            L-NMMA (N-monometil-L-arjinin)

   Nitrik Oksit (NO)

                    eNOS (endotel)
                     (NOS-3)        Kalsiyum ve
                                kalmoduline
                      bNOS (beyin)    bağımlı
   İnhibitörler
  Glukokortikoidler
                      (nNOS), (NOS-1)
  TGFb, IL-4, IL-10
                  iNOS (indüklenebilir)   Kalsiyum ve
  İndükleyiciler             (NOS-2)       kalmoduline
    Sitokinler             Makrofaj
(TNFa, IL-1b, interferon-g)        Hepatosit      bağımlı değil

    Endotoksin
   (Lipopolisakkarid)
                 Etki Mekanizması
NO Salıveren Maddeler
              • Solubl guanilat siklaz
Asetilkolin          aktivasyonu
Histamin
Serotonin           intraselüler sGMP 
Vazopresin
Bradikinin
PG I2
VIP                  Etkileri
P maddesi          • Düz kas gevşemesi
CGRP
İnsulin           • Trombosit adezyonu ve
Klonidin (a2-uyarı)      agregasyonunun inhibisyonu
Katekolaminler (a2-uyarı)
              • Antiproliferatif etki
 Trombosit Aktive Edici Faktör
     (TAF, PAF)
• Membran fosfolipidlerinden üretilir.
• Kimyasal yapı: 1-alkil-2-asetilgliseril-3-fosfokolin


    O    H2 C  O  (CH2 )2   R2

 H3 C  C  O   CH

         H2 C  O  P  Kolin
              Etkileri
•  Güçlü vazodilatör (hipotansif etki)
•  Pulmoner damar yatağında vazokonstriksiyon
•  Kapiler ve venüllerin permeabilitesinde artma
  (Lewis’in üçlü yanıtı)
•  Trombosit agregasyonu
  TxA2 üretiminde artma
  Trombosit yıkımının artması         Üretim
    sonucu trombositopeni     Trombositler
•  Düz kas kasıcı etki        Nötrofil ve eozinofil lökositler
    gastrointestinal        Monositler
    bronş             Damar endotel hücreleri
    uterus             Mast hücreleri

•  Ülserojen             Böbrekte mezangial ve
                      interstisyel hücreler
En güçlü
Ülserojen            PAF
Antiagregan           PGI2
Bronkokonstriktör ve kapiler
                 LTD4
permeabilite artışı yapan
Kemotaktik            LTB4
Proinflamatuar ve hiperaljezik  PGE2
2007 Eylül TUS
2007 Nisan TUS

								
To top