???? ????? ??????? Macromedia Flash by KHm9im6

VIEWS: 29 PAGES: 5

									                   หลักสู ตรยกระดับฝี มือแรงงาน
                 สาขา การใช้ โปรแกรม Macromedia Flash
1. หลักการและเหตุผล
    โปรแกรม Macromedia Flash เป็ นโปรแกรมที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสาหรับงานด้านภาพกราฟิ ก
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ บ บ 2 มิ ติ ต ล อ ด จ น มั ล ติ มี เ ดี ย ส า ห รั บ เ ว็ บ
จึงมีการนามาใช้แพร่ หลายสาหรับการทางานมัลติมีเดียต่างๆ เช่น พรี เซนต์เทชันซี ดี , เว็บไซค์ , E-Card ,
                                     ่
เกมส์บนมือถือ และ เกมส์ออนไลน์
    จากจุดเด่นของโปรแกรม ทาให้มีบุคลากรในสถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ทางานเกี่ยวกับงานมัลติมีเดียให้ความสนใจที่จะเข้าร่ วมฝึ กอบรม                   ดังนั้น
                           ั
ฝ่ ายฝึ กช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์จึงได้จดทาหลักสู ตรยกระดับฝี มือแรงงาน         สาขา
การใช้งานโปรแกรม       Macromedia  Flash  ขึ้น    เพื่อจะได้นาไปใช้เป็ นหลักสู ตรการฝึ กอบรมต่อไป
โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนทัวไป
                                          ่

2. วัตถุประสงค์

         2.1.เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม      Macromedia     Flash
ในการสร้างงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและถูกต้องในระดับมืออาชีพ

         2.2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถนางานที่สร้างจากโปรแกรม Macromedia Flash
ไปประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียต่างๆได้

3. ระยะเวลาการฝึ ก

          ้                      ั
         ผูรับการฝึ กอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติเป็ นเวลารวม        12    ชัวโมง
                                                    ่
   ้
โดยผูรับการฝึ กต้องเข้ารับการฝึ กอบรมตลอดระยะเวลาฝึ กอบรม

4. คุณสมบัติผ้ ูรับการฝึ ก

                                                   ้
         4.1 เป็ นพนักงานของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อแรงงานทัวไป รวมถึงประชาชนผูสนใจ
                                         ่

               ้
         4.2 เป็ นผูที่มีพ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น
                              -2-

5. วุฒิบัตร

            ้         ่               ั
         ผูเ้ ขารับการฝึ กอบรมที่ผานเกณฑ์การฝึ กอบรมจะได้รับวุฒิบตรรับรองจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน(กพร.)

6. หัวข้ อหลักสู ตร

                         หัวข้ อ                      ชั่วโมงฝึ ก
                                              ทฤษฎี      ปฎิบัติ
           - พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม FLASH                     1         1

           - การสร้างภาพเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ                    1         1

           - การทางานกับตัวอักษรและข้อความ                     1         1

           - การใส่ เสี ยงและปรับแต่งเสี ยง                     0         2

                   ่
           - การสร้างมูฟวีแบบโต้ตอบ                         0         2
           - การสร้างแบบฟอร์มและการใช้งานคอมโพเนนต์
                                                0         2

                                                3         9
                     รวมทั้งสิ้น ( ชั่วโมง )
                                                    12
                          -3-

7. รายละเอียดวิชา

         ้
     7.1. พืนฐานการใช้ งานโปรแกรม FLASH                              1:1

            ั
      ทาความรู ้จกกับโปรแกรม ความสามารถในการทางาน และขั้นตอนการสร้างงานมัลติมีเดีย
เรี ยนรู ้ส่วนประกอบหน้าตาโปรแกรม ตั้งแต่ Toolbox , Stage , Timeline , Panel etc.
เรี ยนรู ้และฝึ กการใช้เครื่ องมือพื้นฐานสาหรับการสร้างวัตถุ       อาทิ          ภาพการ์ ตูน
การลงสี ภาพการ์ตูนแบบละเอียด รวมถึงการปรับแต่งรู ปร่ างดัดแปลงรู ปทรงของวัตถุ การแทรกภาพบิตแมพ
, การแก้ไขภาพบิตแมพ การตัดภาพแบ็คกราว              การจัดเก็บชิ้นงาน       แบบทดสอบ
ออกแบบตัวการ์ ตูนหรื ออินเทอร์ เฟสมัลติมีเดีย              เริ่ มต้นการสร้างแอนิ เมชันพื้นฐาน
                                                  ่
เรี ยนรู้หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash       ส่ วนประกอบของ Timeline และ Frame & Layer
การทางานกับเลเยอร์การสร้างแอนิ เมชันแบบ Frame by Frame แบบทดสอบสร้างแอนิ เมชัน เช่น
                     ่                             ่
การ์ตูนเคลื่อนไหว , ภาพสไลด์โชว์

                ่
     7.2. การสร้ างภาพเคลือนไหวในแบบต่ างๆ                            1:1

            ั
    เรี ยนรู้และปฏิบติการสร้าง Symbol and Instance เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานแอนิ เมชัน่
      ั
ทาความรู้จกกับไลบราลี่ การสร้างแอนิ เมชันแบบ Motion Tween
                     ่           แบบทดสอบสร้างแอนิ เมชันสไลด์
                                           ่
ลูกบอลวิ่ง , รถวิง การสร้างแอนิเมชันวิงตามเส้นพาธ แบบทดสอบสร้างแอนิเมชัน
         ่         ่ ่                 ่

      7.3. การทางานกับตัวอักษรและข้ อความ                          1:1
                      ั                       ั
   เรี ยนรู้ประเภทของฟอนต์ที่นามาใช้ได้กบ Flash การติดตั้งฟอนต์ แนะนาฟอนต์ที่ใช้กบโปรแกรม
การสร้างข้อความและกาหนดค่าต่างๆ อาทิ ขนาด , สี           กับช่องว่างระหว่างบรรทัด เป็ นต้น
การสร้างฟอนต์ซิมโบล                ั
               การสร้างแอนิ เมชันให้กบข้อความ เช่น การทาตัวอักษรแตกกระจาย ,
                        ่
        ั
การเปลี่ยนสี ตวอักษร การสร้างแอนิ เมชันแบบ Shape Tween แบบทดสอบสร้างแอนเมชัน เช่น
                     ่                          ่
การเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็ นตัวการ์ ตูนหรื อภาพ การสร้างเอฟเฟ็ กซ์แอนิเมชัน Mask ประยุกต์ใช้งาน
                                      ่
Mask กับภาพแบบต่างๆ

    7.4 การใส่ เสี ยงและปรับแต่ งเสี ยง                         0:2
           ั
   เรี ยนรู้และปฏิบติการอิมพอร์ ตเสี ยง                การใส่ เสี ยงลงในการ์ ตูน
การกาหนดจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดเสี ยง  การใส่ เสี ยงแบบเพลงประกอบภาพ    การปรับแต่งเสี ยง
     ิ
เรี ยนรู้วธีการบีบอัดและปรับแต่งคุณภาพเสี ยงในแบบต่างๆ อาทิ ADPCM , MP3 การเซฟงาน และ การ
Publish งาน Flash ไปใช้ในด้านต่างๆ แบบทดสอบการสร้างผลงาน Flash screen sever , การสร้างซีดี Auto
run
                           -4-

        7.5 การสร้ างมูฟวี่แบบโต้ ตอบ                            0:2
           ั
   เรี ยนรู้และปฏิบติการสร้างปุ่ ม Instance สาหรับการทางานของปุ่ ม อาทิ การสี ปุ่มเมื่อมีการกด
หรื อนาเมาส์วาง             ั
            การใส่ เสี ยงให้กบเหตุการณ์เมื่อมีการคลิกปุ่ ม         ่
                                       การนามูฟวีคลิปเข้ามาใช้งาน
การแทรกไฟล์หนัง                        เรี ยนรู้ภาษา        ActionScript
                       ่
ที่ใช้สาหรับการควบคุมการทางานของมูฟวีและการโต้ตอบของปุ่ ม          แบบทดสอบสร้างแอนิเมชัน  ่
และปุ่ มควบคุมการทางานให้รถวิงและหยุด่
แบบทดสอบการสร้างปุ่ มเพื่อลิงค์หรื อการเชื่อมโยงไปยังไฟล์งานอื่น

       7.6 การสร้ างแบบฟอร์ มและการใช้ งานคอมโพเนนต์               0:2
  เรี ยนรู้การใช้งานคอมโพเนนต์พาเนล และ คอมโพเนนต์ในไลบราลี่ การใช้งาน Scrollbar กับ
               ้
ScrollPan คอมโพเนนต์ที่ตองใช้ event handlers เช่น Check Box , Push Button , List Box เป็ นต้น
        ั
แบบฝึ กปฏิบติออกแบบและทา E-card
                          ตารางฝึ กอบรม
                        ั
                     ศูนย์พฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดลาพูน
 ตามหลักสูตร  ยกระดับฝี มือแรงงาน     o เสริ มทักษะ     o โครงการอื่นๆ (ระบุ).........................................................
                     สาขาการใช้โปรแกรม Macromedia Flash
                    ฝึ กอบรมระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2550
                     ั                ั
          สาถานที่ฝึก ณ ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 7 ศูนย์พฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดลาพูน
                                                     จานวนชั่วโมงฝึ ก
 วัน/เดือน/ปี     เวลา              หัวข้ อวิชา                                     หมายเหตุ
                                                 ทฤษฎี     ปฏิบัติ รวม
 10 ม.ค. 51 09.00 น. - 11.00 น. พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม FLASH                    1       1      2
        11.00 น. - 13.00 น. การสร้างภาพเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ                  1       1      2
        14.00 น. - 16.00 น. การทางานกับตัวอักษรและข้อความ                   1       1      2
 11 ม.ค. 51 09.00 น. - 11.00 น. การใส่เสี ยงและปรับแต่งเสี ยง                    0       2      2
                         ่
        11.00 น. - 13.00 น. การสร้างมูฟวีแบบโต้ตอบ                      0       2      2
        14.00 น. - 16.00 น. การสร้างแบบฟอร์มและการใช้งานคอมโพเนนต์              0       2      2
                              รวม                    3       9     12

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น และ เวลา 14.30 – 14.45 น.

								
To top