UYAP ulusalararasi by deECUcY0

VIEWS: 9 PAGES: 54

									 UYAP
   VE
ULUSLARARASI
U YGULAMALAR
  ALİ RIZA ÇAM
  TETKİK HAKİMİ
     BRİTANYA HUKUK SİSTEMİNDE BİLİŞİM
      TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE
        UYAP İLE MUKAYESESİ•Ayrı veri tabanları        •Merkezi veri tabanı,
•Dağınık ve bağımsız sistemler   •Bütünleşik ve entegre sistem


Sadece karasal bağlantı      Uydu yedekli karasal özel ağ

Kullanıcı hesabı ve şifre altyapısı Elektronik imza altyapısı hazır

Bulunmamaktadır          Karar   destek   sistemleri,
                  elektronik defter ve sorgular.
       İlk Bilişim Projeleri

 CREST, CASEMAN VE              UYAP
   Familyman
•Her adliyede ayrı veritabanı   •Merkezi veritabanı; bilgilerin
•Adliye içi veritabanı      tek bir merkezde tutulması,
•Adliye içi basit terminallerin  • Birimler arası bilgi ve belge
birbirine bağlanmasından     akışının on line sağlanması,
oluşan,              •Yetki verilen kullanıcıların
•Yazışmalar fiziki ortamda ,   başka birimlerdeki dosyaları
birimler arası online yazışma   on line inceleyebilmeleri,
yeteneği yok.           • Uyarı, raporlama ve
•Akıllı uyarı sistemleri yok.   sorgulamalar gibi kolaylıklar
      On Line Yasal
    Bilgilendirme Servisi

              UYAP

•İçtihatlar yönü ile bu  • Zengin içtihat bankası
sistemde yıl sınırı    •UYAP vatandaş portalı
bulunmakta         ile tüm avukat ve
•Sadece yetki       vatandaşların hukuki
tanımlanan kullanıcılara  kaynaklara erişimi
erişim sağlanmaktadır   sağlanmıştır.
        On Line
     Para Takip projesi

     MCOL            UYAP

•Northampton Hukuk  •133 ACM den 118,
mahkemesinde , sadece 571 mülhakatın 400 de
bir mahkemede     bu yetenek mevcut.
uygulanmaktadır.
              •E imza altyapısı
• E imza altyapısı yok,   mevcuttur.
kullanıcı hesabı ve şifre
On line Mülk Takip Projesi (Possession
     Claim Online Project )
              UYAP
PCOL
•7 mahkeme ile sınırlı   •133 ACM den 118,
• E imza altyapısı yok,   571 mülhakatın 400 de
kullanıcı hesabı ve şifre  bu yetenek mevcut.
              •E imza altyapısı
              mevcuttur.
      ON LİNE FORMS•11 mahkeme ile 20 kadar  •133 ACM den 118,
form sınırlı        571 mülhakatın 400 de
• E imza altyapısı yok,   bu yetenek mevcut.
kullanıcı hesabı ve şifre  Her türlü dilekçe on
              line mümkün
              •E imza altyapısı
              mevcuttur.
Video- konferans

    •   Ceza    mahkemelerinde
      video  konferans   sistemi
      cezaevleri ile bağlantı kurmak
      için   yaygın     olarak
      kullanılmaktadır.

    •   Üç magistrate ile bir ceza
      mahkemesi   ile  başlayan
      uygulamanın başarılı olması
      sonucu 2002 yılında 170
      magistrate    mahkemesine
      2006  yılında   28  ceza
      mahkemesine
      yaygınlaştırılmıştır.

    •   2006 yıl itibariyle 369 adet
      magistrate mahkemesinden
      266 tanesinde video link
      sistemi bulunmaktadır
           LINK Projesi

• Bu proje tüm yargıya, ceza ve
 hukuk mahkemelerine bilişim
 teknolojisi altyapısı sağlamayı
 hedeflemektedir.
• Ceza   mahkemelerine    ve
                   •Karasal  •Uydu
 hukuk       mahkemelerini  •Eylül 2006 yedekli
 bilgisayar   ile  donatmak,        karasal
 yapısal kablolama ve e posta
 imkânı ile mahkemelerin diğer         •2004 de
 kurumlar,    personel   ve        tamam
 meslektaşları ile daha iyi
 iletişim        olanağına
 kavuşturmaktır.
• Bu sistemde herhangi bir delil ya da
 dökümanın mahkemede sunulmasına
 ihtiyac duyulduğunda mahkemedeki
 operatör vasıtasıyla delil numarası ile
 sistemden çağrılması ve jüriye ve davalıya
 önlerinde kurulu ekran vasıtasıyla
 gösterilmesi sağlanmaktadır.
  Ses Kayıt Sistemi
(Digital Audio Recording)
     •  DAR üç ceza mahkemesinde
       denenmeye başlanmıştır. Çok
       masraflı olduğu için bu uygulamanın
       geniş bir şekilde uygulanması
       sağlanamamıştır. Yargılamada yanlış
       kayıtları önlemesi ve hâkimin hüküm
       açıklamasına anında ulaşabilmesi
       açısından çok büyük faydaları olduğu
       söylenmektedir[1]. Bu projenin bir
       parcası olarak “fısıldayan tanık”
       teknolojisi ile cinsel içerikli davalarda
       utanan tanık ve mağdurların kısık
       sesle söyledikleri ifadeleri hâkimin
       kurulan cihazlar vasıtası ile
       duymasını sağlayarak söylemekte
       zorlandıkları detayları tekrarlamaları
       ve yüksek sesle anlatmalarının önüne
       geçilmiştir.
     •
CEZA ADALET SİSTEMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
  PROGRAMI (CRİMİNAL JUSTİCE SYSTEM
   INFORMATİON TECHNOLOGY (CJS IT )
        PROGRAMME)

        • “Ceza Adalet Sistemi Bilişim
         Teknolojisi Programı (CJSIT)”
         olarak Türkçe’ye çevrilebilecek olan
         bu proje ile ceza sistemi içerisinde
         yer alan tüm kurumların birbiriyle
         bütünleşmiş bir sistem çatısı altında
         birleştirilmesi düşünülmektedir.
         Ceza Adaleti Sistemi ile yargıda
         Magna Carta’dan bu yana en büyük
         dönüşümün yaşanmakta olduğuna
         inanılmaktadır. Bununla adli sistem,
         suçlulukla mücadele edilen, mağdur
         ve tanıkların desteklendiği ve
         suçluların cezalandırılıp rehabilite
         edildiği daha etkin, bütünleşik ve
         entegre bir sistem haline getirilmek
         istenmektedir
        COMPASS,• COMPASS, savcılık makamına soruşturma
 aşamasını hazırlamasına ve davayı mahkemeye
 sunmasına olanak sağlamayı hedefleyen ulusal
 dava yönetim bilişim sistemidir. Kraliyet Savcılık
 Hizmetleri tek bir milli elektronik sisteme sahip
 olmayı   amaçlayıp,    ulusal   düzeydeki
 soruşturmaları yönetme ve fiziki dosyaya daha
 az bağımlı olma gibi pek çok bir dizi dâhili
 yararları beraberinde getirmek istemektedir.42
 bölgenin 11 inde mevcut.
            LİBRA
•  Libra projesi ile magistrate hâkimlerinin varolan bilişim
  sistemlerinin tek çatı altında toplanması, modern ve
  ulusal   altyapı   imkânlarına   kavuşturulması
  düşünülmektedir[1]. Her yıl 2 milyon civarında davalı
  hakkında işlem yapan modası geçmiş bir dizi
  sistemleri kullanan magistrate mahkemelerine yeni
  yazılım ve donanım takviyesi sağlayacaktır. 42
  bölgeden sadece 3 tanesinde uygulamadadır.
  NSPIS Case Prep and Custody:
  NSPIS dava hazırlık ve nezaret•  Polis Bilişim sistemleri için Milli Strateji Projesi (NSPIS), sanığın
   nezarete alınmasından mahkemeye kadar ki aşamada süreçleri
   geliştirmeye yönelik bir projedir. Polis ceza adaleti sürecinde
   çoğunluk süreci başlatan pozisyonda olup, kesinlikle bilginin
   çoğuna (ceza adaleti sürecinin %65 den fazlası) sahip olmaktadır.
   Bu bilginin güvenli ve hızlı bir şekilde paylaşılması hayati
   olmaktadır. Bu proje ile pahalıya mal olan mahkeme
   gecikmelerinin ve yarım kalmış soruşturmaların azaltılması
   hedeflenmektedir . 42 bölgeden 13 tanesinde uygulanmaktadır.
          XHİBİT


. Mahkeme kullanıcısı   UYAP monitör sistem
tarafından manuel     tarafından yazılımla
ortamda başlatılır.    çalışmaktadır.
• XHİBİT duruşma salonundaki olayların kaydını
 yapan, görevliye bağlı web tabanlı bir sistemdir. Bu
 olaylar anında XHBIT ekranına gönderilerek
 güncellenmektedir.Bu sayede vatandaşlar adliyede
 nereye gideceklerini ne zaman kendi davalarına sıra
 geleceğini bilmektedirler.
    OASys The Offender Risk
     Assessment System
       (OASys)•  Suçlu risk değerlendirme sistemi, probasyon ile cezaevi servisi
  arasında kurulan ve CJSIT yaygınlaştırmasının bir parçası olan
  güvenli bir mesajlajma sistemidir. Bu sistem her iki kurumun IT
  sistemleri arasında otomatik veri ve operasyonal bilgi paylaşımını,
  güncelleştirilmiş suçlu bilgilerine anında ve güvenli bir şekilde
  erişebilmelerini hedeflemektedir[1]. Bu suçlu değerlendirmedeki
  tutarlığın kökten gelişmesini ve ileride mahkemelere mahkûmiyet karar
  aşamasında daha iyi fikir verilmesini, tahliye kararlarında da bilgi
  desteği sağlayacaktır. 42 bölgeden 12 tanesinde işletimdedir.
Ceza Adaleti Bilgi Mübadele
   (CJS Exchange)

       •  CJS Exchange projesi ile ceza
         adalet   sistemini  oluşturan
         kurumlar arasında ortak dava
         bilgileri       paylaşımını
         gerçekleştirecek IT hizmetlerinin
         sağlanması amaçlanmaktadır[1].
         Buna da ceza adalet organlarının
         dava    yönetim   sistemlerini
         birleştirmek suretiyle ulaşması
         düşünülmektedir. Ceza adaleti
         (CJS Exchange) ile ilgili tüm
         kurumların sistem ve networkleri
         ve de internetleri birleştirilecek,
         tek bir sistem ve network
         üzerinde    tüm  bu  kurum
         görevlilerinin diğer sistemlerde
         tutulan dava ile ilgili bilgilere
         ulaşılabilmesi sağlanacak ve
         verilerin   toplanması   süreci
         hızlandırılacaktır.
         Güvenli e Posta
         (Secure eMail )

  TÜRKİYE               BRİTANYA
  •Günde 250.000 mail         •Ayda 30.000 mail
  •50.000 hesap            • 8.000 hesap

Güvenli e posta programı İngiltere ve Galler’de ceza sistemlerinin
birleşmesinde en birinci adımlardandır. Her gün sıkça kullanılan bu
sistem, ceza kurumu görevlilerine birlikte etkin bir şekilde çalışma
imkânı vermektedir. Şu an 42 ceza yerel bölgesinde uygulanmaktadır.
Bu sistem ceza adaleti sisteminde yer alan her türlü organizasyon ve
avukatlar gibi bağımsız iş sahiplerinin e posta kullanarak kendi mesleki
haberleşme ve bilgi alışverişini geliştirme yollarını araştırmaktadır
   Ortak Performans Bilgi Havuzu
    (Joint Performance Information Tool)
•  JPIT, yerel ceza adalet sisteminin
  performansını ölçmek ve raporlamak isteyen
  birimlere bilgi sağlayan, 1 Nisan 2003 te
  hizmete alınan web tabanlı bir sistemdir. Ana
  kullanıcıları yerel birimlerin performansını
  ölçerek ilgili birimlere rapor sunan bölge
  performans ölçme görevlileri ile danışmanlardır
  POTANSİYEL PROJELER İLE DİĞER PROJELERDEN
          ÖRNEKLER
•   CTMP (Courts and Tribunals Modernisation Programme): Yargı içindeki hâkimler ve personel
   için stratejik dava yönetimini IT sisteminin temelini oluşturan teknoloji desteğini temin eden potansiyel bir programdır.
•   eQuip: Bu altyapı programı cezaevleri için bütün bir IT altyapısı temin etmeyi ve diğer herhangi bir proje ile entegrasyon halinde altyapı
   ihtiyaçlarını idare etmeyi amaçlar

•   Horizon: Genç suçlular ile ilgili birimlerin entegre bir şekilde dava yönetim işlerini görmesini sağlayan
   potansiyel bir projedir.
•   Impact: Polisin bilgi paylaşımı analiz, dava özetleme soruşturma ve suç kayıt gibi konularda ulusal, akılcı
   çözümlere dair potansiyel projesi
•   Lantern: Kişilerin parmak izlerini tarama ve kayıt etmeye yönelik yazılım ve donanım sağlamaya yönelik
   mobil sistemin kurulumuna dair potansiyel projedir.
•   LIDS: Halen var olan Cezaevi veritabanı programı olup yerini PRIME bırakmaktadır.
•   NOMIS(National Offender Management Information System): Ulusal suçlu yönetimi
   servisinin mevcut ve acil büro işlerini karşılayacak ve tekrar suç işlemeyi azaltacak entegre suçlu yönetimi ve
   bilgi sistemine dair potansiyel bir projedir.
•   NOMS(National Offender Management Service): Suçlu yönetim sistemi olup
   denetimli serbestlik bürosu ile cezaevleri arasında bağlantı sağlayacaktır
•   Pentip(Penalty Notices Project): Para cezalarının takibi ve toplanması sürecinde polis ve
   Anayasal İşler Bölümünü destekleyecek potansiyel projedir.
•   PRIME: Varolan cezaevleri veritabanını güncelleştirmeyi ve yeni teknoloji ile değiştirmeyi
   amaçlayan projedir
•   STEPS1 (Standard Technical Environment for Probation Services): Ulusal
   Denetimli Serbestlik kurumlarının teknolojilerini güncellemek, kullanıcılara daha iyi hizmet sağlamak için
   sunucu ve masa üstü ekipmanlarını yapılandırarak yazılım ve donanım standardını sağlayan projedir.
•   STEPS2 (Standard Technical Environment for Probation Services): Step1
   anlaşma süresi bittikten sonra Ulusal Suçlu Yönetim Birimi için gerekli teknoloji hizmetleri sağlayan potansiyel
   projedir.
•   ViSOR (Violent & Sexual Offenders Register): Polis ve denetimli serbestlik bürolarının
   ulusal düzeyde bilgi paylaşımı sağlayan, tehlikeli suçluların kaydını ve takibini sağlayacak potansiyel projedir .
   İNGİLTERE
GENEL DURUM VE HEDEFLER

   Genel olarak İngiltere’de işlevlerin tekrarına
   yol açan çok yönlü modası geçmiş
   uygulamalar olarak karakterize edilen bir
   bilişim  teknolojisi  manzarası   miras
   alındığından yakınılmaktadır. İngiltere’de
   gelecekte  yeterlice  güncellenen   yeni
   veritabanları planlanmakta olup, idareciler
   tarafından mevcut sistemlerin hangilerinin
   kalacağı hangilerinin kaldırılacağı gibi
   sorunlar beklemektedir.
   İnternet ve on line işlem merkezleri
   kullanımını    ceza    ve    hukuk
   mahkemelerindeki usullere de yayma
   çalışmaları  ile   sahadaki  personelin
   vatandaşlarla yüz yüze işlerini görürken
   ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşımlarını
   sağlayacak     elektronik   bağlantılar
           planlanmaktadır
   SİNGAPUR ELEKTRONİK
  DOSYALAMA SİSTEMİ (EFS)
• Dünyada ülke çapında ilk kâğıtsız mahkeme sistemine
 sahip bulunan 4 milyonluk nüfusu ile bir kent ülkesi
 Singapur’da    mahkeme   yönetiminde   elektronik
 dosyalama, elektronik arşiv, elektronik belge akışı ve
 bilgi sağlama kolaylığı ile devrim yaşandığı
 söylenmektedir. Bu sistemde fiziki kâğıt akışı azaltılmış,
 mahkeme ile hukuk şirketleri ve hukuk şirketlerinin
 kendi aralarında bilgi ve belge akışı elektronik ortamda
 güvenli ve gizli şekilde sağlanmaya başlanmıştır.
Elektronik dosyalama sistemi:

    • Web tabanlı bu sistem ile avukatlara
     internet  (www.efs.com.sg)   üzerinden
     mahkeme    dokümanlarını   elektronik
     ortamda   dosyalama   sağlanmaktadır.
     Mevcut durum itibariyle bu sistemde tüm
     mahkemelerdeki dokümanların %90’nı,
     360 tan fazla hukuk firması tarafından
     elektronik   ortamda   ülke   çapında
     dosyalanmaktadır. Mart 2000den itibaren
     bir milyon mahkeme dokümanı elektronik
     olarak kaydedilmiş olup, her gün 2000
     belge işlem görmektedir. Mahkeme
     ücretlerinin tahsili de internet üzerinden
     inter-bank sistemi ile yapılmaktadır
 Elektronik belge çıkartma
(Electronic Extract Services):

      Sağlanan bu hizmet ile
      mahkeme hâkiminin onayı
      sistem üzerinden alınmak
      suretiyle  bir  belgenin
      elektronik    kopyasının
      mahkemeden    çıkartılması
      (üretilmesi)   işlemlerinin
      internet      üzerinden
      yapılabilmesi
      sağlanmaktadır.
Elektronik doküman sunma hizmeti:

        Bu sistem ile hukuk firmaları
        mahkemeye elektronik ortamda
        belge   sunabilmekte,  kendi
        aralarındaki belge sunma ve
        yazışma işlemlerini de internet
        üzerinden elektronik ortamda
        yapılabilmektedirler. Bu hizmet
        için sertifika sistem tarafından
        otomatikman üretilmektedir.
Elektronik bilgilendirme
    hizmeti:
    Bu sistem ile de avukat ve
    vatandaşlar     mahkeme
    veritabanı     üzerinden,
    işadamları, bankalar, kredi
    kurumları www.lawnet.com.sg
    üzerinden     kendilerini
    ilgilendiren konularda bilgi
    almak için elektronik olarak
    sorgulama yapabilmektedirler.
      SİSTEME GENEL BAKIŞ

•  Önuç uygulaması: Avukat ve vatandaşlar için EFS hizmetlerine ulaşmak
  için giriş noktası ve ara yüz olarak görev yapan web tabanlı uygulama.
•  .
•  Ağ gecidi uygulaması: Mahkemeler için yönlendirme ve tasdik aracı olarak
  hizmet yapar, mesajların iletilmesini sağlar, sunulan dilekçeler için birinci
  seviye de kontrolünün ve mahkeme ücreti hesaplamasını yapar.
  Kullanıcıları cep telefonlarına mesaj atmak suretiyle başvurularını statüsü
  konusunda uyarır.
•  Mahkeme dava yönetim uygulaması: Mahkemelerin iş akışını kontrol
  ederek, mahkeme çalışanlarına, katiplere, onaylama memurlarına ve
  hakimlere yargılama ile ilgili işlerini görmeleri için bütünleşik bir iş akışı,
  elektronik sunuyu yönetme, elektronik duruşma yapma için tüm yolları
  sağlar.
•  Anahtar yönetim sistemi: EFS nin ilgili fonksiyonları için Kamu anahtar
  altyapısı (PKI) ve sağlar. Mahkemeye sunulan ve mahkemece cevaplanan
  tüm belgeler dijital sertifika kullanılarak imzalanır. Bireysel sertifika akıllı
  karta (token) depolanır ve her bir EFS kullanıcısı için ayrı çıkartılır. Dijital
  imza göndericinin kimliğinin belirlenmesini, bütünlük, entegrasyon, güvenlik,
  gizlilik , belgelerin inkar edilmemesini sağlar.
   SİNGAPUR
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

  •  Singapur yargı sistemi, gerek ülke nüfusu ve
    yüzölçümü, gerekse adli teşkilatlarının sayısı ve
    kapsamı dikkate alındığında bizim yargı sistemimize
    nazaran çok küçük bir model olarak durmaktadır.
    Aynı zamanda Singapur yargı sisteminde bilişim
    teknolojilerinin kullanımına baktığımızda da
    büyüklük, uygulama oranı, yetenekleri ve kapsamı
    itibariyle de UYAP’nin çok gerisinde olduğu
    görülecektir

  •  İşletimde olan bütün bu birimlerde adli personel tüm
    işlerini UYAP üzerinden yapmaktadır. Dünyada,
    Türkiye benzeri üniter herhangi bir devletin yargı
    sisteminde böyle bir bilişim projesi, uygulama
    genişliği, kullanıcı sayısı ve sağlanan yetenekleri
    itibariyle şimdiye kadar bu aşamayı
    yakalayamamıştır. Bu haliyle UYAP, Türk yargısı
    için bir gurur vesilesi olmaktadır.
             ALMANYA


• Almanya’da elektronik adalet konusunda federal düzeyde değişik
 projeler yürütülmekte ve uygulama yaygınlaştırılmaya
 çalışılmaktadır. Bu konuda özellikle Hessen ve Bremen Eyaletleri
 dikkati çekmekte ve diğer eyaletlere örnek birer eyalet olarak
 gösterilmektedir.
• Ancak bu projeler genelde mahkeme ve savcılık bazında dağıtık
 tasarlanmakta ve bu meyanda uygulamaya sokulmaktadır.
• Özellikle federal düzeyde savcılıklar günlük işlerini yerine getirirken
 bilişim sistemlerini kullanmakta ve yine federal düzeyde bilişim
 sistemlerine sahip bulunmaktadırlar.
• Özellikle ülke genelinde mülteciler konusunda mahkemeler ve
 savcılıklar arasında ortak kullanılan bir bilişim sistemi kurulmuş ve
 fakat bu sistem daha çok idari işlerin yapılmasına yönelik olup
 mahkeme aşamalarının hepsini içermemektedir.
             ALMANYA


• Almanya’da elektronik adalet konusunda federal düzeyde değişik
 projeler yürütülmekte ve uygulama yaygınlaştırılmaya
 çalışılmaktadır. Bu konuda özellikle Hessen ve Bremen Eyaletleri
 dikkati çekmekte ve diğer eyaletlere örnek birer eyalet olarak
 gösterilmektedir.
• Ancak bu projeler genelde mahkeme ve savcılık bazında dağıtık
 tasarlanmakta ve bu meyanda uygulamaya sokulmaktadır.
• Özellikle federal düzeyde savcılıklar günlük işlerini yerine getirirken
 bilişim sistemlerini kullanmakta ve yine federal düzeyde bilişim
 sistemlerine sahip bulunmaktadırlar.
• Özellikle ülke genelinde mülteciler konusunda mahkemeler ve
 savcılıklar arasında ortak kullanılan bir bilişim sistemi kurulmuş ve
 fakat bu sistem daha çok idari işlerin yapılmasına yönelik olup
 mahkeme aşamalarının hepsini içermemektedir.
• Akademinin eski başkanı Sayın Dr. KITSCHENBERG, projeden
 çok etkilendiğini, Türkiye’de bu tür bir uygulamayla
 karşılaşmayı beklemediklerini, çok şaşırdığını, kendilerinin
 henüz bu seviyeye ulaşamadıklarını, hatta bu konuda yeterli bir
 çalışmayı yapamadıklarını, özellikle yaş ortalamasının yüksek
 olması, Almanya’nın federal yapısının uygulamaların ülke
 geneline yaygınlaştırılmasında engel teşkil ettiğini, ancak UYAP
 projesinden Federal Alman Adalet Bakanlığı’nın mutlaka
 haberdar olması gerektiğini belirtti. Ayrıca hâkim ve savcılara,
 eğitim programlarını tamamlayarak eğitim sertifikası ibrazı
 karşılığında dizüstü bilgisayar dağıtma fikrini çok orijinal
 bulduklarını ifade ettiler.

• Federal Alman Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü,
 “Projeden çok etkilendiğini, Avrupa Birliğine girmede kıstasın
 bilişim projeleri olsmasıdurumunda Türkiye’nin derhal Avrupa
 Birliğine girebileceği, Türkiye’de e-devlet alanında büyük
 mesafeler almış olduğunu gördüğünü, seminerin devamında
 UYAP konusunda iş bilirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet
 duyacaklarını, kendilerinin de bu tarz bir projeyi hayata
 geçirmek istediklerini, ancak başarılı olamadıklarını ifade ettiler.
    AMERİKA
ELEKTRONİK DOSYA SİSTEMİ
     • Amerika’da her mahkemenin
      dava bilgilerini yayınladığı ayrı
      bir web sayfaları yanında kendi
      dava bilgileri mevcuttur. PACER
      her mahkemenin ara yüzüne
      ulaşmayı ve bu web sitelerinden
      faydalanmayı sağlayan bir ağ
      sağlar. Kullanıcılar isterlerse
      doğrudan mahkemenin web
      sitelerine ulaşabilecekleri gibi
      PACER    üzerinden   de bu
      bilgilere  ulaşabilirler.  Her
      mahkeme burada elektronik
      dosyalama     için    kendi
      yöntemlerini  uygular.   Fakat
      PACER üzerinden kamunun
      dosya ile dokümanlara ulaşması
      mümkündür.
•     PACER      : Bu sistem Amerika’da ki kamunun
  federal mahkemelerdeki dava bilgilerine ulaşmalarını
  sağlar. Birleşik devletler mahkemeleri yönetim ofisi
  tarafından    yürütülen   bir  servistir.  Amerikan
  vatandaşlarına internet üzerinden davaları hakkında
  ücret karşılığı bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Bu
  sistemde dava dokümanlarını, duruşma listelerini, dava
  ile ilgili raporları, davada gerçekleşen olayları ve davanın
  güncel durumuna ulaşılabilir. Bu sistemde kullanıcılar
  seçtikleri hizmet için bir kullanıcı hesabı alırlar ve üç
  ayda bir kendilerine aldıkları hizmet için fatura gönderilir.
  Bu sisteme internet üzerinden kayıt olmak mümkündür.
AMERİKA ELEKTRONİK DOSYA SİSTEMİ

  • CM/ECF    : Dava yönetim ve elektronik dosyalama
   sistemidir. Bu sistemde mahkemelerin elektronik ortamda
   dosyalarını kaydedebilme yeteneği sağlamaktadır. Ayrıca
   internet  üzerinden dava  ile ilgili dokümanların
   doldurulmasına ve dosyalanmasına imkan vermektedir.
   İflas mahkemelerinde 2001 yılından itibaren, bölge
   mahkemelerinde ise 2002 yılından itibaren uygulanmaya
   başlanmıştır. Temyiz mahkemesinde ise 2004 yılının
   sonlarına doğru uygulanmaya başlanmıştır.

  •     Amerika Birleşik Devletlerinde bu sistemin finanse
    edilebilmesi için internet üzerinden ulaşılan her sayfa için 8
    cent’lik ücret alınmaktadır. Fakat her halükarda herhangi
    bir doküman, rapor vs için toplam ücretlendirme 30 sayfalık
    ücretten fazla olamaz. 10 dolardan daha az yıllık kullanım
    yapanlardan ücret alınmamaktadır.
  •
CEZA ADALET SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU SEMİNERİ
        17.05.2007 LONDRA

        •  Sponsor firmanın yargıda bilişim teknolojilerinin
          kullanımı konusunda Avrupa’da İngiltere’ye örnek
          olabilecek tek ülke olarak Türkiye’yi seçmesi ve bu
          konuda ders alınabilecek proje olarak UYAP’ni
          görmesi gurur verici bir olay olarak en başta
          anılmalıdır.

        •  Konferans oturum başkanı Scott Bryann (Cable net
          associate director) Avrupa’da pek çok sistemi
          incelediğini ve UYAP’nin şimdiye kadar yargı
          alanında gördüğü en iyi sistem olduğunu söylemiş,
          daha sonraki oturumlarda ise UYAP’tan rüya proje
          (dream project) olarak bahsetmiştir.

        •  Sponsor firma temsilcileri ve özelikle Oracle İş
          geliştirme yöneticisi Rachel Hartley, İngiltere’nin var
          olan değişik sistemlerini 2009 yılına kadar tek çatı
          altında toplamaya çalışırken bizim en baştan tek ve
          bütünleşik tüm birimleri kapsayan bu yetenek ve
          kapsamda sistem kurmamızı takdirle
          karşılamışlardır.
CEZA ADALET SİSTEMİNİN MODERNİZASYONU SEMİNERİ
        17.05.2007 LONDRA

        •  İngiltere Mahkeme hizmetleri değişim programı
          direktörü Karen Wheeler (HMCS Change
          Programme Director & Libra Project Director) ise
          sunumunda Türk sistemine bakıldığında mükemmel
          bir sisteme ulaşılabileceğini görmüş oluyoruz
          yorumunda bulunmuştur.
        •  İngiltere Ceza Yargısı Bilişim teknoloji birimi şefi
          Tunde Coker tarafından da UYAP bütünleşik,
          merkezi ve entegre bir sistem olması nedeniyle
          övgüler almış, kendilerinin İngiltere’de birbirinden
          bağımsız ve dağınık sistemleri birleştirmek için on
          yıldır uğraştıklarını ve bunun için 2 milyar pound
          harcandığını, halen istenilen yapıya ulaşılamadığını
          belirtmiştir.

        •  Kullanıcı sayısı, kapsam, büyüklük ve yetenekleri
          itibari ile İngiltere’de hedeflenen tüm amaçları
          şimdiden başarı ile gerçekleştirmiş hatta aşmış
          olan, tamamen ülkemizin öz kaynakları ile
          başarılan UYAP, İngiltere ve diğer AB ülkelerinin
          takdir ve övgülerine ne derece layık olduğunu gün
          geçtikçe daha iyi göstermektedir.
             SEMİNER YORUMLARI

•  Türkiye’nin sistemine sahip olabilir miyiz? Pek çok öğrenecek güzel ders
  var.
•  Birlemiş bir altyapı geliştirmede Türkiyenin yaklaşımını ve başarısını görmek
  çok ilginç Türkiye’nin katılımcı altyapısı ile geliştirilen yaklaşımını ve nasıl
  başardığını görmek çok ilginç
•  Slaytlar şu anda kullanılan sistemi anlattı
•  diğer yargı alanlarında IT çözümlerinin nasıl olması gerektiği konusunda çok
  ilginç bir perspektif.
        SEMİNER YORUMLARI


• Türkiye’nin sistemine sahip olabilir miyiz? Pek
 çok öğrenecek güzel ders var.
• Birlemiş bir altyapı geliştirmede Türkiyenin
 yaklaşımını ve başarısını görmek çok ilginç
 Türkiye’nin katılımcı altyapısı ile
 geliştirilen yaklaşımını ve nasıl başardığını
 görmek çok ilginç
• Slaytlar şu anda kullanılan sistemi anlattı
• diğer yargı alanlarında IT çözümlerinin nasıl
 olması gerektiği konusunda çok ilginç bir
 perspektif.
           MEDA projesi
       (AB ve Akdeniz ülkeleri işbirliği)
        kapsamında 12-15 şubat 2007
• MEDA projesi (AB ve Akdeniz ülkeleri işbirliği) kapsamında 12-
 15 şubat 2007 tarihleri arasında Atina’da gerçekleştirilen,
 Türkiye’nin de bir heyetle katıldığı, tüm Akdeniz ülkeleri ile
 Avrupa Birliği devletlerinden Adalet Bakanlıkları düzeyinde üst
 düzeyde üyelerin de bulunduğu “Yargı sistemleri , yargı
 yönetimi ve yargının modernizasyon” konulu seminerde,
 Avrupa Komisyonu özel danışmanlarından Pim Albers in ‘Yasal
 sistemlerin değerlendirilmesinde yaklaşımlar ve başarılı bir
 yasal sistem yaratmak’ konulu sunumunda Türkiye’den UYAP
 projesiyle övgü ile bahsetmesi ve yargının başarısını ölçmeye
 yönelik verileri elektronik ortamda hızlı şekilde toplama ve
 değerlendirme konusunda UYAP’ni diğer tüm Akdeniz ve
 Avrupa devletlerine örnek göstermesini gurur verici bir olay
 olarak sizlerle paylaşmak isterim. Hiçbir Avrupa ülkesi yargıda
 teknolojinin kullanılması açısından bizim seviyemizde değildir
 ve aradaki fark da kısa zamanda yakalanacak gibi değild
MEDA İSTANBUL
UYAP’ın ARTILARI
  •  Türkiye   genelindeki
    yargı     faaliyetleri
    kapsamında, birimler
    arasında oluşturulan
    tam entegrasyon ve
    elektronik     arşiv
    sayesinde, bilgi, belge
    ve veriler, eksiksiz ve
    tutarlı olarak, istenen
    zamanda ve yerde,
    yargı sisteminde yer
    alan ilgili hâkim, savcı
    veya     personelin
    kullanımına
    sunulmaktadır.
• Adli sistemdeki prosedürler, belge ve
 evraklar standart hale getirilmiştir.
 Hazır ve standart şablonlar sayesinde
 sistemde bulunan bilgiler müzekkere,
 iddianame, tensip zaptı, duruşma zaptı,
 karar ve benzeri dokümanlar otomatik
 olarak oluşturulmaktadır.
• Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü,
 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
 Müdürlüğü    ve   Emniyet   Genel
 Müdürlüğü    (POLNET)    ile  UYAP
 entegrasyonu     sağlanmış    olup,
 mahkemeler tarafından sabıka, nüfus
 ve   ehliyet   kayıtları  sistemden
 alınabilmektedir.
• Program, içinde yargının hızlanması için
 mahkemelerde     ve   Cumhuriyet
 savcılıklarında iş yoğunluğu, yasa
 değişikliği ve benzeri hususlardan
 kaynaklanan maddi hata ve usul
 hatalarının     asgari    seviyeye
 indirilebilmesi için tüm süreçlerde öneri
 ve uyarılarda bulunacak "Karar Destek
 Sistemi" ve "Bilgi Bankası" barındıracak
 şekilde   tasarlanmıştır.  İngiltre’de
 yaşanan tartışmalardan biri de adli
 makamların bazen bazı işlemleri yapmayı
 unutmalarıdır.   Örneğin  cezaevinden
 tahliye edilen yabancıların yasa gereği
 yurt dışı edilmeleri gerekirken bu usul
 işleminin unutulması veya atlanması
 sonucu sayısı yüzleri bulan tehlikeli
 suçlular serbest bırakılmış. UYAP ile
 getirilen uyarıların amacı ise bu tür
 hataların önüne geçmektir.
• Adalet teşkilatı olarak UYAP ile
 vatandaşlarımızın    duruşma
 tarihini öğrenmek için adliyeye
 gitmesine gerek kalmaması,
 Avukatların bürolarından dava
 açması, harç yatırması, dilekçe
 vermesi ve dava dosyalarına
 yetkileri      çerçevesinde
 ulaşması, Bakanlığımıza bağlı
 personelimizin,    bilgisayar
 teknolojisi ile tanışarak bilgi
 toplumunun birer üyesi olması
 amaçlanmıştır.
• UYAP ile, dava adliyeye intikal ettiği
 andan itibaren her aşama elektronik
 ortama geçirilerek, mükerrer işlerin
 yapılmasından kaçınılmaktadır. Bu
 kapsamda          Cumhuriyet
 savcılığından   girilen   bilgiler
 mahkeme    aşamasında    tekrar
 girilmemekte,   bilgilerin  tekrarlı
 olarak girilmesi engellenmekte,
 zaman    ve   işgücü    kaybı
 önlenmektedir.       Yargılama,
 Yargıtay’a(temyiz)        gidiş,
 Yargıtay’dan dönüş, kesinleşme,
 ilâmat, cezanın infazı ve adli sicile
 intikali aşamasına kadar tüm evreler
 bilgisayar          ortamında
 gerçekleştirilmektedir.
•  UYAP elektronik imza altyapısı üzerine kurulmuştur.
  Bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir
  şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere
  izin verilmemektedir.Dosyalardaki tüm belge ve
  evraklar, elektronik ortama aktarıldığından dosyaların
  arşivlemesi elektronik ortamda yapılmakta, hâkim ve
  Cumhuriyet savcılarının arşivdeki dosyalara erişimi
  daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde olmaktadır.
  Güvenlik ve gizlilik ilkesi doğrultusunda bu dosyaların
  sadece ilgili personel tarafından görülmesi
  sağlanmaktadır.

•  Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve
  aylarca sürebilen Talimat işlemleri(Başka mahkemeden
  yapılması istenen adli işlemler), UYAP’ta mahkemeler
  arası var olan on-line bağlantı sayesinde karşı
  mahkemeye iletilebilmekte, talimatı alan mahkemede
  işlemi yaptıktan sonra anında diğer mahkemeye
  cevabını gönderebilmektedir. Bu sayede talimatlı dava
  sürelerini kısaltmaktadır. Bu sayede posta ve kırtasiye
  masraf giderleri ortadan kaldırıldığından dolayı maliyet
  tasarrufu sağlamaktadır.
• Bugün itibarıyla 118 adet Ağır Ceza Merkezi, 402 adet adliye
 (mülhakat), 22 adet Bölge İdare Mahkemesi, 5 adet CMK 250
 md. İle görevli Başsavcılık, 420 adet Ceza İnfaz Kurumu, 5 adet
 Adli Tıp Kurumu birimi, 30.000’i aşkın kullanıcı on-line UYAP
 Sistemini kullanmaktadır. Kapsam itibariyle bu oran İngiltre’nin
 kat kat üstündedir.

• Yargıtay’da, Cumhuriyet savcılıklarında, mahkemelerde, icra
 dairelerinde sisteme girilmiş dosya sayısı 25.000.000’u aşmıştır.
 Her gün 40. 000 civarı dosya açılmaktadır. Bunlara ek olarak
 625 adli birime uydu terminalleri kurulmuştur. Bu birimler
 internet, e-posta, bilgi bankası gibi hizmetleri alabilmektedir.
• Uyarı amaçlı hazırlanan raporlar sayesinde,
 kullanıcıların   belli   sebeplerle   belli
 aşamalarda(kararı verilmiş fakat kesinleşme
 zamanı geldiği halde kesinleşmemiş dosyalar
 gibi)  bekleyen   dosyaları  bulmaları  çok
 kolaylaşmıştır. Bu sayede bu tür dosyaların yargı
 sistemi içinde beklemesi ve gereksiz uzaması
 önlenmiştir.
• Bir kişi hakkında çıkarılan yakalama kararının
 bütün birimlere kısa zaman içinde bildirilmesi
 sağlanmıştır. Ayrıca taşra biriminde yakalanan
 kişinin takibinin yapılması kolaylaşmıştır. Bu
 konuda İngiltere’de çok yoğun tartışmalar
 yaşanmaktadır. Hatta çalışma izni olmayan ve
 yurt dışı edilmesi gereken şahısların içişleri
 bakanlığına işçi olarak alınıp, uzun müddet
 çalışması gündemi oldukça meşgul etmiştir.
• Yılsonu devir işlemleri ve adli sicil
 istatistik formları için eskiden
 haftalarca süre ayrılırken, UYAP
 ortamında sadece birkaç dakika
 içinde tüm raporlar ve devir listeleri
 alınabilmektedir. Bu sayede kalem
 personelinin çalışma zamanından
 tasarruf sağlanmıştır.
• UYAP ortamında kullanıcılar Usul
 hataları için yazılım tarafından
 sürekli uyarılmaktadır, bu sayede
 usul hatası ile oluşabilecek Yargıtay
 dönüşlerinin          önüne
 geçilebilmektedir,   bu   sayede
 Yargıtay’dan usul hatası nedeniyle
 bozulan    dosyalarda   azalma
 olmaktadır
•  Avukatların ve vatandaşların bir dosyaya
  ulaşmaları artık çok kolaylaşmıştır, bu
  işlemlerin internet ortamından yapılması ile
  kalem   personelinin   çalışma   zamanında
  tasarruf sağlanmaktadır.
•  Mahkemelere yapılan teftiş işlemleri esnasında
  UYAP   ortamındaki   elektronik   verilerin
  kullanılması ve istenen tüm rapor ve
  sorgulamaların    çok   kısa   sürelerde
  gerçekleşmesi    ile   adalet   bakanlığı
  Müfettişlerinin çalışma zamanlarında büyük
  tasarruf sağlanarak, ayrıca daha doğru ve
  tutarlı bilgilere ulaşılması mümkün hale
  gelecektir.
•  Davalarda bir kişi ile ilgili Türkiye’deki tüm
  dosyalar,  Hâkimlerimizin    on-line  elinin
  altındadır. Bu bilgilere anında ulaşılabilmesi ile
  hem daha doğru hem de daha hızlı karar
  verme süreci ortaya çıkmıştır.
•  Yıl sonunda, icra Dairelerinde bir
  kaç hafta süren yıl sonu dosya
  devir işlemleri, artık bir kaç saat
  içinde, gün sonunda yapılan ve
  bir iki saat süren kasa kapatma
  işlemleri   birkaç   saniyede
  yapılabilmektedir.
•  Harç, Masraf ve İade işlemleriyle
  ilgili her türlü bilginin elektronik
  raporlar   aracılığıyla takibinin
  sağlanarak, kontrol ve denetim
  işlemlerinin hızlıca ve kolayca
  yapılabilmesi sağlanmıştır.
•  2007 yılında elektronik imza
  uygulamasına tespit edilen on
  kadar pilot adliyede başlanacaktır.
  Ayrıca   vatandaşların   telefon
  şirketlerinden aldıkları mobil imza
  vasıtasıyla da internet üzerinden
  dosyalarını inceleyebilme olanağı
  UYAP’ın       en     yeni
  yeteneklerindendir.
 TEŞEKKÜR EDERİM


 www.adalet.gov.tr
www.bidb.adalet.gov.tr
 www.uyap.gov.tr


 arcam@adalet.gov.tr

								
To top