??????? ?????? Balanced Score Card

Document Sample
??????? ?????? Balanced Score Card Powered By Docstoc
					   ‫ارزيابي متوازن‬
‫‪Balanced Score Card‬‬
      ‫دیماه 8831- دانشکده مدیریت کارافرینی‬
      ‫استاد محترم: جناب اقای دک تر حجاریان‬
            ‫ارائه کننده: عباس نوری زاده‬
              ‫تعاریفی از مدیریت استراتژیک‬

                                     ‫مايكل پورتر:‬
   ‫استراتژي انجام كارهاي ي متفاوت ازگذشته و يا انجام همان كارها به شيوه اي متفاوت‬
                                     ‫فرد ديويد:‬
‫مديريت استراتژيك، هنر وعلم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات همه جانبه به منظور‬
       ‫توانمندسازي سازمان در دستيابي به اهداف اساسي موردنظر است.‬
              ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
      ‫ارزیابی عملکرد‬

 A famous saying in management


What Cannot Be Measured,
Cannot Be Done/Managed
     abbasnoorizadeh@yahoo.com
                      ‫ارزيابي عملكرد‬
    ‫در روشهاي ارزيابي عملكرد سنتي توجه بیشتر به شاخصهاي ارزيابي مالي و اتفاقات گذشته است.‬
                             ‫معایب ارزیابی با معیارهای متمرکز بر مالی‬
                                     ‫ً‬
                    ‫• معيارهاي سنجش عمدتا كوتاه مدت و غيراستراتژيك هستند‬
                            ‫• ارزيابي ها مبتني بر اطالعات تاريخي است‬
                                         ‫ً‬
                                 ‫• ارزيابي ها عمدتا يك بعدي است‬
‫• ارزيابي ها فقط به اطالعات حسابداري متكي مي باشد و متغيرهاي مهمي مانند كيفيت، نواوري و رضايت‬
                                   ‫مشتريان دران لحاظ نمي گردند‬
‫• عدم تواناي ي انها در ارزيابي داراي ي هاي نامشهود(روابط با مشتريان، محصوالت و خدمات بديع، كيفيت‬
  ‫باال، فرايند عملياتي پاسخگو، تكنولوژي و پايگاههاي اطالعاتي و توانمندي، مهارت و انگيزه كاركنان)‬
                  ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
      ‫مدیریت عملکرد )‪(Performance Management‬‬

                            ‫مدیریت عملکرد در مفهوم جدید خود چرخه ای است که به‬
                           ‫مدیران کمک می کند پس از هدفگذاری و برنامه ریزی در مورد‬
                           ‫عملکرد و رفتار کارکنان تحت سرپرستی خود در ابتدای دوره ی‬
                          ‫ارزیابی به ارزیابی میزان و کیفیت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف‬
                            ‫در پایان دوره ی ارزیابی بپردازند و با استمرار بخشیدن به این‬
                          ‫چرخه، زمینه را برای بهبود مستمر عملکرد ها و رفتار های کارکنان‬
                                                    ‫فراهم اورند.‬
‫مدلی ساده ارزیابی عملکرد در منابع انسانی‬                  ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
‫مدل بلوغ یافته ارزیابی عملکرد کارکنان‬
    ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
                          ‫پیشینه موضوع-1‬
 ‫در سال 0991، تحقيقي درمورد 005 واحد صنعتی برتر امريكاي ي توسط دوتن از صاحبنظران علم مديريت به نامهاي‬
‫كاپالن و نورتون انجام شد كه روشها و معيارهاي سنجش عملكرد شرك تها را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج حاصل از اين‬
                                                 ‫تحقيق چنين بود:‬
    ‫• 09 درصد سازمانها، موفق به اجراي استراتژي هاي خود نمي شوند و از جمله دالیل ان است که تنها 5 درصد ازكاركنان،‬
     ‫استراتژي ها را مي فهمند و تنها 02 درصد از مديران، کارکنان و ذینفعان منافع خود را در پيوند با استراتژي ها می یابند.‬
                                                             ‫و‬
      ‫• دليل ناكامي هفتاد درصد از مديران ارشد شرك تها، شكست انها در اجراي استراتژي هايشان بوده است.‬
                                                    ‫و‬
      ‫•تدوین استراتژی در سطوح باالی سازمان وعدم مشارکت اعضاء در فرایند برنامهریزی استراتژیک می باشد‬
                         ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
                                    ‫نتایج بررسی تحقق استراتژی در سازمانها‬

                              ‫فقط 01% از سازمانها استراتژي خود را‬
                                  ‫كامل اجرا مي كنند.‬
                                 ‫سدهاي اجراي استراتژي‬              ‫چشم انداز‬                    ‫پرسنل‬                  ‫مديريت‬                    ‫منابع‬


                     ‫فقط 52% از مديران منافع خود را با تحقق‬    ‫51% مديران ارشد بيشتر از يكساعت در ماه‬  ‫فقط 04% سازمانها بودجه را به استراتژي‬
‫فقط 5% از كاركنان چشم انداز را ميفهمند.‬
                           ‫استراتژيها پيوند خورده مي دانند‬  ‫را به مباحث استراتژيك اختصاص مي دهند‬               ‫مرتبط مي كنند.‬
                                 ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
        ‫خالصه یافته های تحقیق کاپالن و نورتون‬

‫در تحقیقات کاپالن و نورتون دالیل عدم اجرای اثربخش استراتژی های تدوین شده به شرح‬
                              ‫زیربیان شده است.‬
         ‫• 1-عدم مشارکت کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک شرکت‬
                               ‫• 2-موانع مدیریتی‬
                               ‫• 3- موانع عملیاتی‬
                               ‫• 4- موانع کارکنان‬
             ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
                 ‫پیشینه موضوع-2‬

‫• در مورد شرک تهای موفق، این شرک تها اهداف استراتژيك خود را در چهار مقوله مالي، مشتري،‬
 ‫فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد تعيين واز اين چهار منظر عملكرد خود را ارزيابي مي كنند.‬
‫• به عبارتی دیگر الزم است تا با بکارگیری شیوه ای میزان اثربخشی استراتژیها در سطوح مختلف‬
                                    ‫که منجر به تحقق‬
 ‫اهداف کسب و کاری ملموس )‪(Tangible Business Results‬شده اند را مورد‬
                                     ‫سنجش قرار داد.‬
  ‫•برای پاسخگوی ی به این نیاز مدل ارزيابي متوازن یا کارت ارزیابی متوازن ‪(Balanced‬‬
                             ‫)‪ Score Card‬معرفي شد.‬


                 ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
                               ‫تعاریفی از ‪BSC‬‬
‫ارزيابي متوازن روشي است كه در ان استراتژي سازمان به يك سري شاخصهاي عملكرد قابل اندازه گيري ترجمه شده(پیوند خورده)‬
              ‫و ازطريق اجراي ان، سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيك ايجاد مي شود.‬
                                           ‫مدل ارزیابی متوازن/کارت امتیازی متوازن:‬
                                         ‫– تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد‬
                                    ‫– از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک (جهت کنترل مدیریت)‬
                              ‫– تکنیکی جهت عملیاتی ساختن ارمان، ماموریت، استراتژیهای سازمان‬
                         ‫– صرفا نقش کنترلی نداشته و معیارهای ان برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمیروند‬
‫– ابزاری جهت تبین استراتژی ساز مان که با هماهنگی فعالیت ها در سطوح مختلف سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر‬
                                                            ‫میسازد.‬
            ‫– استراتژی را به کلماتی ترجمه می کند که برای کارکنان سازمان در فعالیتهای روزمره شان معنی دار می شوند.‬
             ‫– ارتباط معنی داری بین داراییهای نامشهود (برند، شهرت، لوگو و...) با اهداف و استراتژیها برقرار می نماید.‬
                           ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
‫منظرهاي ارزيابي متوازن‬
            ‫جهت دستیابی به استراتژي هاي سازماني (کسب نتایج کسب و‬
                                  ‫کاری):‬

          ‫1. اهداف استراتژيك سازمان به خوبي ديده شود (به دنبال چه هدف يا‬
             ‫اهداف استراتژيك هستيم) …...……‪Objectives‬‬
            ‫2. بررسي شود شاخص های مناسب براي ارزيابي تحقق اين اهداف كدامند.‬
                          ‫.………‪Measure‬‬
           ‫3. تعیین میزان كميت موردنظر براي هريك از شاخص ها در دوره هاي‬
                               ‫ارزيابي ‪Target‬‬
           ‫4. چه برنامه ها و ابتكاراتي براي تحقق اهداف سازماني وجود دارد؟‬
                               ‫‪Initiative‬‬

           ‫در نهایت برقراری روابط منطقی علت –معلولی )‪(means-ends‬‬
                ‫برای هر واحد سازمان در راستای اهداف اصلی.‬
 ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
‫مهمترين تفاوت روش ‪ BSC‬با ساير روشهاي ارزيابي عملكرد ايجاد رابطه علت و معلولي‬
                             ‫در منظرهاي ارزيابي است‬

                                     ‫موفقيت در استراتژي‬


                               ‫مالي‬
                                   ‫دستيابي به موفقيت هاي مالي‬                      ‫مشتري‬           ‫ارائه مزاياي منحصر بفرد به مشتري‬
       ‫فرايند هاي داخلي‬                    ‫تدوين استراتژي همگن سازماني‬
      ‫منابع انساني، دانش، مهارت، نواوري، ‪ ،IT‬تكنولوژي‬      ‫اماده سازي بنيانها/زيرساختها‬
                 ‫مثالی از منظرهای مختلف به هم پیوستگی استراتژیها‬

                               ‫مثال اگر هدف استراتژيك سازمان از منظر مالي، دستيابي به سوداوري باشد پس بايد:‬
                                         ‫• از منظر يادگيري كاركناني راضي و ماهر دراختيار داشته باشيم‬
                               ‫• در فرايندهاي مرتبط زمان توليد را كاهش، كيفيت محصول و خدمات را افزايش داد‬
        ‫• در ادامه، محصول كيفي بايد به هنگام به دست مشتريان برسد تا با افزايش فروش به سوداوري كه همان استراتژي موردنظر است برسيد.‬               ‫ارزیابی از‬
               ‫منظر مالی‬
 ‫ارزیابی از‬                       ‫ارزیابی از‬
              ‫استراتژیها‬          ‫منظر مشتری‬
‫منظر فرآیندها‬              ‫ارزیابی از منظر‬
              ‫یادگیری و رشد‬       ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
 ‫براي دستيابي به اهداف استراتژيك در سازمان، پيوسته بايد پرسشهاي اساسي زير را مطرح کرد:‬

                       ‫1 - ذينفعان سازمان چه كساني هستند؟‬
                      ‫2 - مشتريان سازمان چه كساني هستند؟‬
               ‫3 - ارزيابي استراتژيك از كدام منظرها بايد انجام شود؟‬
                     ‫4 - اهداف استراتژيك در هر منظر چيست؟‬
           ‫5 - براي هر هدف استراتژيك چه شاخصهاي ي انتخاب مي شود؟‬
                                   ‫ّ‬
                    ‫6 - هدف كمي براي هر معیار ارزیابی چيست؟‬
                           ‫ّ‬
‫7 - ب راي تحقق اين اهداف كمي، چه برنامه هاي ي داريد و چه كسي مسئول اجراي انهاست؟‬
                ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
‫مزاياي روش ارزيابي متوازن‬

                   ‫چشم انداز را تبيين مي كند‬  ‫•‬
                   ‫اتفاق نظر به وجود مي اورد.‬  ‫•‬
          ‫س ازمان را درجهت استراتژي همسو مي سازد.‬    ‫•‬
            ‫برنامه ريزي استراتژيك را يكپارچه مي كند.‬  ‫•‬
              ‫موجب تخصيص بهينه منابع مي شود .‬    ‫•‬
             ‫باعث بهبود اثربخشي مديريت مي گردد.‬    ‫•‬
 ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
‫نمونه های ی از کارتهای متوازن‬
  ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
‫نمونه های ی از کارتهای متوازن‬
   ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
‫نمونه های ی از کارتهای متوازن‬
  ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
EFQM ‫مدل ارزیابی‬
  abbasnoorizadeh@yahoo.com
                          ‫• منابع:‬
‫• کارت امتیازی متوازن، سلیمانی-انتشارات مرکز آموزش تحقیقات‬
                   ‫صنعتی ایران- 4831‬
‫• مدل ارزیابی متوازن، پرویز بختیاری-انتشارات سازمان مدیریت‬
                     ‫صنعتی، 5831‬
           ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
    ‫ارائه یک تجربه‬
‫پیاده سازی ‪ BSC‬درگروه گلرنگ‬     ‫‪abbasnoorizadeh@yahoo.com‬‬
     ‫روش كار در گروه صنعتي گلرنگ‬
                ‫اقدامات‬

       ‫■مطالعه ي اسناد استراتژيك شركت‬
       ‫■تعيين سطوح عملكردي مورد نياز‬
                ‫■تعيين اهداف‬
‫■دسته بندي اهداف در منظرها (‪)Strategy Map‬‬
     ‫■غربالگريهاي چند باره (سفرهاي مكرر!)‬
                               ‫انتظارات گروه صنعتي گلرنگ‬
             ‫قبل و بعد از پياده سازي استراتژيها با استفاده از نرم افزار ‪Goal‬‬

‫تشكيل جلسه هيات مديره سنتي‬                        ‫تشكيل جلسه هيات مديره جديد‬


 ‫بازنگري نتايج استراتژي‬
      ‫)%02(‬                                   ‫بازنگري نتايج استراتژي‬
                                                ‫)%06(‬


‫بحث و گ فتگو در مورد‬
   ‫اهداف استراتژي‬
     ‫)%04(‬

                                           ‫بحث و گ فتگو در مورد اهداف‬
       ‫بازنگري‬                                          ‫استراتژي‬
       ‫عملكرد‬                                         ‫)%03(‬
      ‫)%04(‬                                          ‫بازنگري عملكرد‬
                                                   ‫)%01(‬
         ‫عارضه هاي جاري در طراحي ‪Strategy Map‬‬


            ‫اهداف خيلي زياد‬

‫مالي‬


‫مشتري‬ ‫فرايند ها‬
 ‫رشد و يادگيري‬
        ‫عارضه هاي جاري در طراحي ‪Strategy Map‬‬


           ‫ارتباطات زياد و پيچيده‬
 ‫مالي‬


‫مشتري‬


‫فرايند ها‬‫رشد و يادگيري‬
        ‫عارضه هاي جاري در طراحي ‪Strategy Map‬‬


           ‫چارچوب ناهماهنگ‬
 ‫مالي‬


‫مشتري‬‫فرايند ها‬‫رشد و يادگيري‬
                        ‫چگونگي تخصيص اهداف ‪ Holding‬در هر ‪SBU‬‬
‫مشتري هايمان را مي شناسيم‬  ‫فرايند ها شفاف مي شوند‬   ‫سازمان به سمت چابكي پيش‬  ‫مي توانيم به خودمان كمك‬
                                     ‫مي رود‬           ‫كنيم‬
‫نمونه بنچ مارك‬
abbasnoorizadeh@yahoo.com
‫معرفي محيط سيستم ‪Goal‬‬
‫نمونه اي از نقشه استراتژيك يك شركت در گروه‬
‫اخرين اخبار در مورد تغييرات شاخصها‬
     ‫اخرين اخبار در مورد تغييرات شاخصها‬
‫اقدامات‬
‫وضعيت فروش داخلي‬
‫وضعيت فروش صادراتي‬
                     ‫فوايد استفاده از نرم افزار ‪GOAL‬‬
                                      ‫دستاوردها‬


                   ‫■ تعهد را باال ميبرد و افراد مسوول پاداش خود هستند.‬
                       ‫■ پيگيري عملكرد بطور متوازن انجام مي شود.‬
       ‫■ تمركز از اعداد مالي به اعدادي كه واقعا راهنماي كسبوكار هستند جابجا ميشود.‬
‫■ تمركز از مديريت انچه كه انجام شده، به مديريت انچه كه انجام خواهد شد انتقال داده مي شود.‬
                  ‫فوايد استفاده از نرم افزار ‪GOAL‬‬
                                   ‫دستاوردها‬


           ‫■ امكان بروز واكنش سريع نسبت به تغييرات امكان پذير مي باشد.‬
‫■ باعث صرفه جوي ي زماني و پولي در جمع اوري داده ها و گزارش گيري‬
                            ‫مي شود.‬
‫■ ابزارهاي ي براي تجزيه و تحليل فراهم كرده و ريشه يابي علل را ممكن‬
                           ‫مي سازد.‬
                    ‫■ استراتژي يك بخش از كارهاي روزانه مي شود.‬
                 ‫■ راندمان از طريق مشخص شدن اهداف باال مي رود.‬
‫تعالی مسیری بی انتها و تالشی مستمر است‬


      ‫از توجه شما سپاسگزارم...‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:58
posted:6/27/2012
language:Persian
pages:40