421 Opis 04 11 2011 by 78HKc7

VIEWS: 0 PAGES: 8

									                              OPISUL
                 legislaţiei subsecvente Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011,
            publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, până la data de 04.11.2010

Nr. MO şi link-ul documentului    Nr. act                           Conţinut
                          Ordin nr. 5529 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare pentru educația de bază
                 OMECTS
                          din cadrul programului „A doua șansă” pentru învățământul secundar inferior
                 5529/04.10.2011
                          Ordin nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare,
                          recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
                 OMECTS
                 5562/07.10.2011  Metodologie din 7 octombrie 2011 privind sistemul de acumulare, recunoaștere şi echivalare a
785/04.11.2011                   creditelor profesionale transferabile
www.moficial.ro/2011/0785.pdf
                          Ordin nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de
                          sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în
                          învățământul de masa
                 OMECTS
                 5574/07.10.2011
                          Metodologie din 7 octombrie 2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii,
                          elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

                          Ordin nr. 5568 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a
                          unităților de învățământ cu program sportiv integrat
784/04.11.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0784.pdf  5568/07.10.2011  Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităților de învățământ cu program
                          sportiv integrat
Nr. MO şi link-ul documentului    Nr. act                            Conţinut
                          Ordin nr. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
                          funcționarea învățământului preuniversitar de arta
                 OMECTS
                 5569/07.10.2011  Regulament din 7 octombrie 2011 privind organizarea şi funcționarea învățământului preuniversitar de
                          arta
782/03.11.2011
www.moficial.ro/2011/0782.pdf           Ordin nr. 5571 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a
                          învățământului preuniversitar alternativ
                 OMECTS
                 5571/07.10.2011  Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a învățământului preuniversitar
                          alternativ

                          Ordin nr. 5577 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcționare a
775/02.11.2011          OMECTS      centrelor de excelenta
www.moficial.ro/2011/0775.pdf  5577/07.10.2011
                          Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a centrelor de excelenta
                          Ordin nr. 4576 din 11 iulie 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în
                 OMECTS
                          învățământul preuniversitar de stat
                 4576/11.07.2011
772/01.11.2011
www.moficial.ro/2011/0772.pdf           Ordin nr. 5528 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare integrate prin care se
                 OMECTS
                          realizează educația de baza în cadrul programului "A doua șansă" - învățământ primar
                 5528/04.10.2011

                          Ordin nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
                          elevilor din învățământul preuniversitar de stat
768/01.11.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0768.pdf  5576/07.10.2011
                          Criterii din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

                          Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a
767/31.10. 2011         OMECTS
                          personalului din învățământul preuniversitar
www.moficial.ro/2011/0767.pdf  5561/07.10.2011
Nr. MO şi link-ul documentului    Nr. act                            Conţinut

                          Ordin nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
                          şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
                 OMECTS
                 5565/07.10.2011  Regulament din 7 octombrie 2011 privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare
                          gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

                          Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului
759/27.10.2011          OMECTS
                          privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse şi asistență
www.moficial.ro/2011/0759.pdf  5555/07.10.2011
                          educațională
758/27.10.2011          OMECTS      Ordin nr. 5560 din 07 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
www.moficial.ro/2011/0758.pdf  5560/07.10.2011  personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013
                          Ordin nr. 5556 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a
                          bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare
757/27.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0757.pdf  5556/07.10.2011
                          Regulament din 07 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a bibliotecilor școlare şi a centrelor de
                          documentare şi informare
                          Ordin nr. 5557 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a
                          concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din
                          inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic
753/26.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0753.pdf  5557/21.09.2011
                          Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea
                          funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare şi de
                          director al casei corpului didactic
                          Ordin nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de
746/24.10.2011
                 OMECTS      învățământ preuniversitar
www.moficial.ro/2011/0746.pdf
                 5547/06.10.2011
                          Regulament din 6 octombrie 2011 de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar
744/24.10.2011                   Ordin nr. 5487 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea în
                 OMECTS
www.moficial.ro/2011/0744.pdf           învățământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învățământului liceal - filiera
                 5487/29.09.2011
                          tehnologica sau vocaționala
Nr. MO şi link-ul documentului    Nr. act                           Conţinut


                          Regulament din 29 septembrie 2011 privind recunoașterea în învățământul terțiar nonuniversitar a
                          studiilor obținute în cadrul învățământului liceal - filiera tehnologica sau vocaționala
                          Ordin nr. 5549 din 6 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și
                          desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de
742/21.10.2011          OMECTS      experți în management educațional
www.moficial.ro/2011/0742.pdf  5549/06.10.2011
                          Metodologie din 6 octombrie 2011 privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a
                          cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
                          Ordin nr. 5486 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea
                          gradației de merit în învățământul preuniversitar
741/21.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0741.pdf  5486/29.09.2011
                          Metodologie din 29 septembrie 2011 privind acordarea gradației de merit în învățământul
                          preuniversitar
                          Ordin nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului
                          profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții
739/20.10.2011          OMECTS      didactice
www.moficial.ro/2011/0739.pdf  5485/29.09.2011
                          Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului
                          practic în vederea ocupării unei funcții didactice
                          Ordin nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului
                          "Școala după școală"
                 OMECTS
                 5439/07.09.2011
                          Metodologie din 7 septembrie 2011 de organizare a Programului "Școala după școală"
738/20.10.2011
www.moficial.ro/2011/0738.pdf           Ordin nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
                          funcționare a inspectoratelor școlare
                 OMECTS
                 5530/05.10.2011
                          Regulament din 5 octombrie 2011 de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare

736/20.10.2011          OMECTS      Ordin nr. 5489 din 29 septembrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de
Nr. MO şi link-ul documentului    Nr. act                           Conţinut
www.moficial.ro/2011/0736.pdf  5489/29.09.2011  studii intr-un an școlar în învățământul preuniversitar

                          Metodologie din 29 septembrie 2011 privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an școlar în
                          învățământul preuniversitar
                          Ordin nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și
                          echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele
                          didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare,
                          maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul
                          preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-
                          antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor
                 OMECTS
                 5484/29.09.2011  Metodologie din 29 septembrie 2011 privind recunoașterea și echivalarea competentelor profesionale
                          dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de
735/19.10.2011
                          educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în
www.moficial.ro/2011/0735.pdf
                          vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru
                          învățământul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive
                          școlare, palatele și cluburile copiilor

                          Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
                          casei corpului didactic
                 OMECTS
                 5554/07.10.2011
                          Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare și funcționare a casei corpului didactic

                          Ordin nr. 5558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
                          concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare
734/19.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0734.pdf  5558/07.10.2011
                          Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției
                          de inspector școlar din inspectoratele școlare
Nr. MO şi link-ul documentului    Nr. act                            Conţinut
                          Ordin nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și
                          funcționarea consorțiilor școlare
                 OMECTS
                 5488/29.09.2011
                          Regulament din 29 septembrie 2011 pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare

                          Ordin nr. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza
733/19.10.2011                   ECTS/SECT a învățământului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau
www.moficial.ro/2011/0733.pdf           institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licența, pentru cadrele
                          didactice din învățământul preuniversitar
                 OMECTS
                 5553/07.10.2011
                          Metodologie din 7 octombrie 2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar
                          de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu
                          ciclul I de studii universitare de licența, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

                          Ordin nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
                          Consiliului național de etica din învățământul preuniversitar
724/13.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0724.pdf  5550/06.10.2011  Regulament din 6 octombrie 2011 de organizare și funcționare a Consiliului național de etica din
                          învățământul preuniversitar

                          Ordin nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea
                          concediului de odihna al personalului didactic din învățământ
723/13.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0723.pdf  5559/07.10.2011
                          Norme metodologice din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihna al personalului
                          didactic din învățământ
                          Ordin nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua șansă“

721/13.10.2011          OMECTS      Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A
www.moficial.ro/2011/0721.pdf  5248/31.08.2011  doua șansa“ pentru învățământul primar

                          Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua șansa“ pentru învățământul primar
Nr. MO şi link-ul documentului      Nr. act                          Conţinut


                          Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A
                          doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior

                          Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior
                          Instrucțiuni nr. 6 din 4 octombrie 2011 privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul
716/11.10.2011
                 *****       preuniversitar
www.moficial.ro/2011/0716.pdf
                          Ordin nr. 5346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în
                 OMECTS
                          învățământul postliceal
                 5346/07.09.2011
715/11.10.2011
www.moficial.ro/2011/0715.pdf           Ordin nr. 5546 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului
                 OMECTS
                          "Profesorul anului" în învățământul preuniversitar
                 5546/06.10.2011
                          Ordin nr. 5545 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a
                          claselor cu frecventa redusa în învățământul preuniversitar obligatoriu
714/11.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0714.pdf  5545/06.10.2011  Metodologie din 6 octombrie 2011 de organizare și funcționare a claselor cu frecventa redusa în
                          învățământul preuniversitar obligatoriu

                          Ordin nr. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației,
713/10.10.2011          OMECTS      cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul
www.moficial.ro/2011/0713.pdf  5552/07.10.2011  național de învățământ

                          Ordin nr. 5514 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
                          Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare
709/07.10.2011          OMECTS
www.moficial.ro/2011/0709.pdf  5514/04.10.2011  Regulament din 4 octombrie 2011 de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru
                          Cercetare-Dezvoltare și Inovare

702/05.10.2011          OMECTS      Ordin nr. 5436 din 21 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea
Nr. MO şi link-ul documentului    Nr. act                            Conţinut
www.moficial.ro/2011/0702.pdf  5436/21.09.2011  actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din
                          Romania

                          Norme metodologice din 21 septembrie 2011 pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de
                          studii emise de instituțiile de învățământ superior din Romania

								
To top