Scoala cu cls by 78HKc7

VIEWS: 609 PAGES: 45

									Model A
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVARII
…………………………………………………
     (unitate de învăţământ)
Cod SIRUES                                  Nr.         /
                    ADEVERINŢĂ
                 DE ABSOLVIRE A STUDIILOR    Prin prezenta, se adevereşte că ……………………………………………………
                       (numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele)

…………………………………., născut….în    …………………………………………………………..
                             (localitatea, judeţul/sectorul, ţara)

la data de…………………….……, având C.N.P:
       (ziua, luna, anul)

a absolvit învăţământul ……………………………………..……..1) în meseria/specializarea/ calificarea
profesională ………………………………………………………………………..
la………………………………………………………………………….………………..….2)
din localitatea……..……………………………..judeţul…………………………………..…,
în anul ……..…, cu/fără 3)……….……………………………...….

    Prezenta adeverinţă se eliberează la cererea……………………………..……...……4)
spre a-i servi la ………………………………………………………………………………..
                 (instituţia la care se foloseşte)
    DIRECTOR,
L.S.                                        SECRETAR ŞEF,
                                                   1
1) Se trece nivelul de învăţământ absolvit.
2) Denumirea unităţii de învăţământ.
3) Examen de capacitate/teste naţionale, examen de bacalaureat, examen de absolvire, probă practică,
  examen de certificare a competenţelor profesionale.
4) Titularul sau instituţia.
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVARII
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Cod SIRUES                                          Nr. _____/_______2009
                    ADEVERINŢĂ


    Prin prezenta, se adevereşte că ……………………………………………………
                      (numele, iniţiala prenumelui tatălui, prenumele)

…………………………………., născut….în     …………………………………………………………..
                           (localitatea, judeţul/sectorul, ţara)

la data de…………………….……, având C.N.P:
        (ziua, luna, anul)

a absolvit învăţământul gimnazial la

din localitatea Buzau judeţul Buzau în anul

SITUATIA SCOLARA LA TEZELE UNICE:

Disciplina                Sem.I                  Sem. II
Limba si literatura romana
Matematica
Istorie
Geografie                                                           2
     Prezenta adeverinţă se eliberează absolventului, spre a-i servi la inscrierea la Liceu /S.A.M.
     DIRECTOR,                               SECRETAR
                        ROMÂNIA
                                             Model B
             ………………………………………………………………..
             ……..…………………………………………………………
                (Fundaţia/Asociaţia/Unitatea de învăţământ)
                   ADEVERINŢĂ DE STUDII

     Certificăm prin prezenta că ..…………………………………………………………………
                    (numele şi prenumele)

Cod Numeric Personal

născut  în ………………………………………………………………………………………………………………..,
           (localitatea, judeţul/sectorul, ţara)
la data de………………………………….., fi….. lui …………………………………………şi al
        ( ziua, luna, anul)
……………………………………….având domiciliul 1……………………………………………

a finalizat2……………………………… la3…………………………………………………………

din localitatea……………………………………………………, judeţul…………………………..

     Situaţia şcolară, disciplinele de învăţământ/modulele4 şi calificativele/notele/mediile obţinute în
clasele/anii/semestrul sunt conforme cu datele din registrul matricol şi se prezintă astfel:
                                                     3
   a) Situaţia şcolară generală
                                         Filieră/Profil/Specializare/
                 Nr.     Anul şi forma  Anul şcolar
    Unitatea de învăţământ                          Domeniu/Calificare profesională
                 matricol   de învăţământ
   1) Domiciliul din actul de identitate.
   2) Clasa, semestrul, anul.
   3) Unitatea de învăţământ.
   4) Conform planului-cadru de învăţământ.

   b) Situaţia şcolară pe discipline de învăţământ şi ani de studii

DISCIPLINELE          ANUL DE STUDII/MEDIA ANUALĂ PE DISCIPLINĂ/MODUL
/MODULELE          I   II   III   IV   V   VI   VII  VIII  IX  X   XI   XII  XIII
DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                                                          4
MEDIA GENERALĂ ANUALĂ
   c) Menţiuni privind performanţele, anii de repetenţie, amânare medicală, respingere la examenul de
     absolvire, altele.
                                                    5
Se certifică exactitatea datelor din prezenta adeverinţă   DIRECTOR,

 L.S.                           Secretar,
                                    6
Unitatea de învăţământ                        Examen de*
Adresa                                    Sesiunea
                                       Profesor


                          BORDEROU

Nr.                          Clasa     Subiectul 1    Subiectul 2  Din oficiu
crt.  Numele şi prenumele
 0              1             2        3         4       5
La secretariat se predau:
   subiectele (vizate de director) pentru proba scrisă ;
   biletele (vizate de director) pentru proba orală, lucrare practică;
   tezele,                                               ciornele;
    Semnătura,
   borderourile de corectare – scris (NOTELE POT FI FRACŢIONARE);
   borderourile de examinare – oral, lucrare practică (NOTE ÎNTREGI, ROTUNJITE);
  ATENŢIE: Media dintre probe, dată de un profesor, se rotunjeşte
   Cataloagele cu rezultatele finale ( MEDIA, cu două zecimale, NEROTUNJITĂ).

* corigenţă/diferenţă
                                                          7
      Unitatea de învăţământ                                            Disciplina/Modulul
      Adresa                                                        Anul şcolar
                                                                 Data susţinerii examenului

                                         CATALOG
                               cuprinzând rezultatele la examenul de corigenţă

                                                 Note acordate de profesorul l        Note acordate de profesorul 2
                      (an de studiu)


         Numele şi prenumele               Nr. matricol


                                         Nr .biletului
                        Clasa
                                                                   FINALĂ
                                                                                         FINALĂ
                                                             practică
                                                                                  practică
                                                             Lucrare
                                                                                  Lucrare
                                                                   NOTA
                                                                                          NOTA
         elevilor corigenţi


                                         la examen

                                                 Scris
                                                                        Scris
                                                       Oral
                                                                              Oral
Nr. crt.
0             1           2           3      4          5     6    7     8        9   10   11      12
                                                 EXAMINATORI
                    Nr.crt.                 Numele şi prenumele                      Calitatea              Semnă
                                                                                       8
                            ROMÂNIA
             MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
             ……………………………………………………………………………………….
                (Unitatea de învăţământ)

                Codul SIRUES


                      FOAIE MATRICOLĂ
                    CLASELE I-VIII


                    (numele şi prenumele)

Cod Numeric Personal
         (Data şi locul naşterii)                      (Naţionalitatea)

               tatălui
Numele şi prenumele
               mamei

Domiciliul   părinţilor
        elevuluib) Situaţia şcolară generală
Unitatea de învăţământ          Nr.matricol  Anul şi forma  Anul şcolar     ObservaţiiX
                            de învăţământ
                                                     9
X)
 Se va menţiona, dacă este cazul tipul de clasă absolvită (învăţământ de artă, sportiv, special,în
cadrul programului “A doua şansă”, etc.)b) Situaţia şcolară pe discipline de învăţământ şi ani de studii

 DISCIPLINELE                  MEDIA PE ANI DE STUDII
DE ÎNVĂŢĂMÂNT           I    II    III   IV   V  VI   VII   VIII
                                                 10
 DISCIPLINELE      MEDIA PE ANI DE STUDII
DE ÎNVĂŢĂMÂNT  I  II  III  IV  V   VI  VII  VIII
                                11
MEDIA GENERALĂ ANUALĂ


   Se certifică exactitatea datelor din prezenta foaie matricolă.

    DIRECTOR,
  L.S.                                Secretar,
       c) Menţiuni privind performanţele obţinute, anii de repetenţie, amânare medicală, respingere la
         examenul de absolvire etc.
                                                      12
                           PROCES-VERBAL

                        încheiat azi …………………………..
    Subsemnatul   (a),  învăţător/diriginte  ………………………………………………..          confirm  că,  în  data  de
…………………………., am verificat încheierea situaţiei şcolare: medii anuale (responsabilitatea pentru greşeli şi corecturi
revine cadrului didactic), am calculat mediile generale, am totalizat absenţele şi am completat statistica cu datele
corespunzătoare.


    Predau   D-lui/D-nei    Director………………………………………………           prezentul  catalog,   care  conţine
……………………………. . poziţii, din care…………….……………...
completate, …………………………………… necompletate şi ………………………….. anulate.
Am predat,                          Am primit,


Învăţător/Diriginte ……………………….             Director ……………………………
Verificat şi predat spre arhivare doamnei secretar şef/secretar ……………………………...


Am predat,                          Am primit,
Director ……………....................           Secretar şef/secretar ………………..
                                                              13
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        PROCES-VERBAL
                      În atenţia profesorilor care predau la clasa


 Următoarele cadre didactice sunt responsabile de corectitudinea situaţiei şcolare a elevilor:

Nr.       Numele şi prenumele               Disciplina            Semnătura
crt.
DIRIGINTE (ÎNVĂŢĂTOR)


NUMELE ŞI PRENUMELE

                      Semnătura
                                                       14
                        PROCES-VERBAL
               încheiat astăzi ………………………..
    Prezentul Registru matricol conţine …………………………………...…….…..pagini,
                           (cifre şi litere)
numerotate de la ……. la ……, în care au fost înscrişi ……………………………….. elevi
                               (cifre şi litere)
din promoţia* …………

     Au fost completate ………………………….. şi au fost anulate ……………………..
                (cifre şi litere)         (cifre şi litere)
pagini.


     DIRECTOR,                            SECRETAR,
* Procesul verbal se va încheia la sfârşitul perioadei de şcolarizare a unei promoţii (gimnazial,  liceal, SAM)
                                                          15
Unitatea Şcolară I-VIII

______________________________________________________ Cod sirues ____________________               Nr.
_____________________________SC.3
         SITUAŢIA STATISTICĂ la sfârşitul semestrului _____ anul şcolar ____________________

                      REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ
                Nr. elevi    Nr. elevi rămaşi
                                     Nr. elevi    Promovaţi cu medii:
             înscrişi la început   la sfârşitul                                Corigenţi la
                de an şc.     semestrului      promovaţi
     Clasa                                      S    B    FB
              Total    Fete  Total    Fete  Total   Fete   5-    7-         1 ob.  2 ob.   3o
                                                      9-10
                                            6,99   8,99
   Cls. I-IV
   Cls. I
   Cls. V-VIII
   Cls. V
   Cls. VIII

                STAREA DISCIPLINARĂ ŞI MIŞCAREA ELEVILOR
             Nr. elevi Nr. elevi   Mişcarea elevilor       Nr. elevi eliminaţi/Abandon Şc.      Nr. elevi exmatr
     Clasa      înscr. rămaşi la Plecaţi Veniţi din:       Pt. absenţe     Pt. alte motive   Pt. absenţe    Pt.
             încep. an sf. sem.     alt jud.  jud.    Total   Fete   Total   Fete   Total  Fete   Tot
   Cls. I-IV
   Cls. I
   Cls. V-VIII
   Cls. V
   Cls. VIII

         Director,                                       Secretar,


Atenţie:
* Nr. elevi înscrişi la începutul anului şcolar declaraţi în SC.3 = Nr. elevi înscrişi la începutul anului şcolar curent
declaraţi în SC.1
* Pentru nivele SAM, A doua Şansă, Recuperare se completează situaţii pe formular separat
* Termen: 2 zile după terminarea semestrului

Unitatea Şcolară I-XII
                                                                16
______________________________________________________ Cod sirues ____________________               Nr.
_____________________________SC.3
         SITUAŢIA STATISTICĂ la sfârşitul semestrului _____ anul şcolar ____________________

                      REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ
                Nr. elevi    Nr. elevi rămaşi
                                    Nr. elevi     Promovaţi cu medii:
             înscrişi la început   la sfârşitul                                Corigenţi la
                                   promovaţi
     Clasa         de an şc.     semestrului               S    B    FB
              Total    Fete  Total    Fete  Total   Fete   5-    7-         1 ob.  2 ob.   3o
                                                      9-10
                                            6,99   8,99
   Cls. I-IV
   Cls. I
   Cls. V-VIII
   Cls. V
   Cls. VIII
   Cls. IX-XII
   Cls. IX
   Cls. XII

                STAREA DISCIPLINARĂ ŞI MIŞCAREA ELEVILOR
           Nr. elevi Nr. elevi   Mişcarea elevilor         Nr. elevi eliminaţi/Abandon Şc.      Nr. elevi exmatr
     Clasa     înscr. rămaşi la Plecaţi Veniţi din:         Pt. absenţe     Pt. alte motive   Pt. absenţe    Pt.
           încep. an sf. sem.     alt jud.  jud.      Total   Fete   Total   Fete   Total  Fete   Tot
   Cls. I-IV
   Cls. I
   Cls. V-VIII
   Cls. V
   Cls. VIII
   Cls. IX-XII
   Cls. IX
   Cls. XII
        Director,                                        Secretar,

Atenţie:
* Nr. elevi înscrişi la începutul anului şcolar declaraţi în SC.3 = Nr. elevi înscrişi la începutul anului şcolar curent
declaraţi în SC.1
* Termen: 2 zile după terminarea semestrului
Unitatea Şcolară I-XII+

______________________________________________________ Cod sirues ____________________               Nr.
_____________________________SC.3
         SITUAŢIA STATISTICĂ la sfârşitul semestrului _____ anul şcolar ____________________
                                                                17
                                                        - pag. 1 -
                 REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ
            Nr. elevi     Nr. elevi rămaşi
                                 Nr. elevi     Promovaţi cu medii:
           înscrişi la încep.   la sfârşitul                               Corigenţi la
             de an şc.     semestrului     promovaţi
       Clasa                                 S    B    FB
           Total    Fete  Total    Fete  Total   Fete   5-    7-       1 ob.  2 ob.   3o
                                                   9-10
                                         6,99   8,99
- pag. 2 -
           STAREA DISCIPLINARĂ ŞI MIŞCAREA ELEVILOR

            Nr.  Nr.   Mişcarea elevilor         Nr. elevi eliminaţi/Abandon Şc.     Nr. elevi exmatr
           elevi elevi Plecaţi Veniţi din:         Pt. absenţe     Pt. alte motive  Pt. absenţe    Pt.
       Clasa  înscr. rămaşi     alt jud.  jud.      Total   Fete   Total   Fete  Total  Fete   Tot
           încep. la sf.
            an  sem.
                                                            18
        Director,                                      Secretar,

Atenţie:
* Nr. elevi înscrişi la începutul anului şcolar declaraţi în SC.3 = Nr. elevi înscrişi la începutul anului şcolar curent
declaraţi în SC.1
* Pentru nivele SAM, A doua Şansă, Recuperare se completează situaţii pe formular separat
* Termen: 2 zile după terminarea semestrului
                                                              19
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Cod fiscal 18231245
Nr.____/_________2010
                        ADEVERINTA

     Prin prezenta se certifica faptul ca doamna/domnul________________________________________
CNP___________________________act de identitate BI/CI seria_____nr____________ eliberat de
______________________________________la data de___________________________cu domiciliul
in_____________________________________,str.___________________________________nr._____bl.____
ap.____sectorul/judetul_____________are calitatea de salariat si I s-a retinut si virat lunar contributia pentru
asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
    Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati( sot/sotie, parinti aflati in
intretinere).
 1.Nume prenume__________________________________CNP_________________________________
 2.Nume prenume__________________________________CNP_________________________________
 3.Nume prenume_________________________________CNP_________________________________
    Prezenta adeverinta are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, declare ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

   Director,                                       Secretar,
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Cod fiscal 18231245
Nr.____/_________2010
                        ADEVERINTA

     Prin prezenta se certifica faptul ca doamna/domnul_________________________________________
CNP___________________________act de identitate BI/CI seria_____nr____________ eliberat de
______________________________________la data de___________________________cu domiciliul
in_____________________________________,str.___________________________________nr._____bl.____
ap.____sectorul/judetul_____________are calitatea de salariat si I s-a retinut si virat lunar contributia pentru
asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
    Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati( sot/sotie, parinti aflati in
intretinere).
 1.Nume prenume__________________________________CNP____________________________________
                                                            20
 2.Nume prenume__________________________________CNP____________________________________
 3.Nume prenume_________________________________CNP____________________________________
   Prezenta adeverinta are o valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice, declare ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

    Director,                                       Secretar,
                  Situatia concediilor in ultimile 12 luni:

Anul     Luna         Zile calendaristice   Anul      Luna      Zile calendaristice
                  Concediu medical                     Concediu medical
                  Situatia concediilor in ultimile 12 luni:

Anul     Luna         Zile calendaristice   Anul      Luna      Zile calendaristice
                  Concediu medical                     Concediu medical
                                                            21
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Cod fiscal 18231245
Nr.__________/______________
                        ADEVERINTA
     Prin prezenta se certifica faptul ca doamna/domnul_________________________________________
CNP___________________________act de identitate BI/CI seria_____nr____________ eliberat de
______________________________________la data de___________________________cu domiciliul
in_____________________________________,str.___________________________________nr._____bl.____
ap.____sectorul/judetul_____________este profesor titular cu contract de munca pe perioada nedeterminata, avand
un venit net de___________lei .
   I s-a eliberat prezenta fiindu-i necesara la __________________________.   Director,                                    Secretar,
                                                       22
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Cod fiscal 18231245
Nr.__________/______________
                         ADEVERINTA
     Prin prezenta se certifica faptul ca doamna/domnul_________________________________________
CNP___________________________act de identitate BI/CI seria_____nr____________ eliberat de
______________________________________la data de___________________________cu domiciliul
in_____________________________________,str.___________________________________nr._____bl.____
ap.____sectorul/judetul_____________are calitatea de salariat .
   Persoana mai sus mentionata, nu beneficiaza de deducere suplimentara pentru copil.   Director,                                    Secretar,
                                                    23
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Cod fiscal 18231245
Nr.__________/______________
                        ADEVERINTA
     Prin prezenta se certifica faptul ca doamna/domnul_________________________________________
CNP___________________________act de identitate BI/CI seria_____nr____________ eliberat de
______________________________________la data de___________________________cu domiciliul
in_____________________________________,str.___________________________________nr._____bl.____
ap.____sectorul/judetul_____________angajata pe postul de_________________ cu contract de munca pe perioada
nedeterminata, avand un venit net de___________lei .
   I s-a eliberat prezenta fiindu-i necesara la __________________________.   Director,                                  Secretar,
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Cod fiscal 18231245
Nr.__________/______________
                        ADEVERINTA
     Prin prezenta se certifica faptul ca doamna/domnul_________________________________________
CNP___________________________act de identitate BI/CI seria_____nr____________ eliberat de
______________________________________la data de___________________________cu domiciliul
in_____________________________________,str.___________________________________nr._____bl.____
                                                     24
ap.____sectorul/judetul_____________angajata pe postul de_________________ cu contract de munca pe perioada
nedeterminata, avand un venit net de___________lei .
   I s-a eliberat prezenta fiindu-i necesara la __________________________.   Director,                                 Secretar,
Localitatea ..................                    Nr. ………./ ……………                                                     25
Judeţul ........................

                                ADEVERINTA

       Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna.......................................,
..........................- grad didactic I, titular la................................................................
– metodist al I.S.J. -....................., a efectuat ..........ore inspectie............................
pentru acordarea gradului didactic ...... doamnei.....................................................
       Am eliberat prezenta fiindu-i necesara la ...................................................
        Director,                                    Secretar,
     ................................                        .................................
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
                                                               26
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Nr.

                                   ADEVERINTA
     Elev…………………………………………………………este inscris……in clasa………………..anul scolar
2010/2011 la invatamant de zi.
     Prezenta adeverinta serveste la .........................................................................
DIRECTOR,                                                    Secretar,
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Nr.882/30.09.2010

                                   ADEVERINTA


     Elev…………………………………………………………a fost inscris in clasa………………..in anul scolar
2009/2010 la invatamant de zi si avut media generala..........., media la purtare.............si............. de absente nemotivate.


DIRECTOR,                                                    Secretar,
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Nr.____/__________

                                   ADEVERINTA
                                                                    27
    Elev…………………………………………………………este inscris……in clasa………………..anul scolar
2010/2011 la invatamant de zi.
    Prezenta adeverinta serveste la Primarie.
    Mentionam ca elevul/a nu beneficiaza de bursa.


DIRECTOR,                            Secretar,
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Nr.____/__________

                          ADEVERINTA


    Elev…………………………………………………………este inscris……in clasa………………..anul scolar
2010/2011 la invatamant de zi.
    Prezenta adeverinta serveste la Primarie.
    Mentionam ca elevul/a nu beneficiaza de bursa.


DIRECTOR,                            Secretar,
Scoala cu cls. I-VIII „NICU CONSTANTINESCU”Buzau
Str.Col.Buzoianu nr.109
Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
Nr.____/__________
                                       28
                     ADEVERINTA
     Prin     prezenta  se  confirma   ca   in    anul    scolar   2008/2009
elevul/eleva………………………………………………,              clasa………….,a       obtinut   media
generala…………., si a acumulat un numar de………….absente nemotivate.
     Am eliberat prezenta spre a-i servi la depunerea dosarului pentru acordarea sprijinului
financiar din cadrul Programului National de protectie sociala “Bani de liceu”.
Director,                          Diriginte,
Şcoala cu clasele I-VIII
Localitatea ..................                Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................
                                                   29
                      ADEVERINŢĂ


    Se adevereşte prin prezenta că elevul (eleva)……………………………………………
 este inscris la şcoala noastră in anul şcolar ............./ ............in clasa …………………
    Eliberăm prezenta pentru a-i servi la ……………………………………………………....
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
       Director,                        Secretar,
    ................................            .................................
Şcoala/Gradinita.......................
                                                  30
Localitatea ...............................                Nr. ………./ …………
Judeţul .....................................                        ADEVERINŢĂ


     Se adevereşte prin prezenta că preşcolarul …………………………………………….......
 este inscris în unitatea noastră in anul şcolar ............./ ............la grupa ………………..
     Eliberăm prezenta pentru a-i servi la ……………………………………………………........
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
        Director,                        Secretar,
     ................................            .................................
                                                  31
Şcoala cu clasele I-VIII
Localitatea ..................                 Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................                        ADEVERINŢĂ


     Se adevereşte prin prezenta că elevul (eleva)……………………………………………
 este inscris la şcoala noastră in anul şcolar ............./ ............in clasa …………………
 si beneficiază de bursa lunara sociala de ..........lei.
     Eliberăm prezenta pentru a-i servi la alocaţia complementară.
        Director,                        Secretar,
     ................................           .................................
                                                  32
Şcoala cu clasele I-VIII
Localitatea ..................                         Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................
                             ADEVERINTA


     Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna………………………………….,
CNP:............................ este angajatul(a) unitatii noastre in functia de........................,
in ultimile 12 luni a beneficiat ................zile de concediu medical.
     Mentionam ca unitatea noastra a virat fondul de sanatate in contul
................................................... cu O.P. nr. .........../...................... la TREZORERIA OPERATIVA
A............................................................................... in
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI FONDURI SPECIALE.
      Am eliberat prezenta fiindu-i necesara la........................................................
    Director,               Contabil,                Secretar,
                                                               33
Şcoala cu clasele I-VIII
Localitatea ..................                                         Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................

                                         ADEVERINTA

       Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna....................................................a functionat ca
.......................................,in unitatea noastra , in perioada ..............................................
       In perioada mentionata, conform statelor de plata si documentelor existente in
arhiva unitatii, a beneficiat de urmatoarele drepturi salariale:


                PERIOADA               ZILE        SALARIU        SPORURI    ALTE   SALARIU
           DE LA      PANA LA           LUCRATE       INCADRARE              DREPTURI  CUVENIT
   -   In perioada.............................................. i s-a reinut 2% pensie suplimentara.
   -   Unitatea noastra a virat la zi C.A.S.-ul si nu are debite fata de Directia Muncii.........................................
   -   Datele au fost extrase din statele de plata existente in arhiva unitatii.


                         Eliberam prezenta fiindu-i necesara la dosarul de pensie.
      Director,                      Contabil,                       Secretar,
                                                                         34
Şcoala cu clasele I-VIII
Localitatea ..................                                      Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................


                                       ADEVERINTA

                    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna.......................................cadru didactic
    la .........................................................avand profesia de ......................................... a participat la organizarea
Proiectului...........................................,desfasurat in perioada………………………………
         Am eliberat prezenta fiindu-i necesara la dosarul personal.
          Director,                                            Secretar,
      ................................                               .................................
                                                                               35
Şcoala cu clasele I-VIII
Localitatea ..................                              Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................

                                ADEVERINTA

       Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna.......................................,
..........................- grad didactic I, titular la................................................................
– metodist al I.S.J. -....................., a efectuat ..........ore inspectie............................
pentru acordarea gradului didactic ...... doamnei.....................................................
       Am eliberat prezenta fiindu-i necesara la ...................................................
        Director,                                    Secretar,
     ................................                        .................................
Şcoala cu clasele I-VIII
Localitatea ..................                              Nr. ………./ ……………
Judeţul ........................


                                ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna....................................................,
                                                               36
nascut la data de...................,CNP................................... a absolvit ……(………..) clase in
anul………….
   Datele au fost extrase din registrul matricol nr. ......................al unitatii noastre.
   Am eliberat prezenta fiindu-i necesara pentru ......................................................              Director,                 Secretar,
                                                      37
                                                   INSPECTORATUL
        ----------------------------------------------------------------            ŞCOLAR
                ___________________
              (UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                                                   JUDEŢEAN
              unde funcţionează candidatul)                        La 31 august 2012 candidatul(a) va
                                                   avea, de la obţinerea definitivarii în
                      judetul                          învăţământ, o vechime efectiva în
                                                   învăţământ de …….. ani, …… luni,
                                                   ……… zile.
                                                      Inspector şcolar de specialitate cu
                                                      probleme de formare continua
                                                    Numele şi prenumele: CONSTANTIN
                                                   COJOCARU
                               FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
                                                    Semnătura: ………………

  La probele pentru obţinerea GRADULUI DIDACTIC II în anul 2012 (sesiunea 2010-2012) în funcţia
                                  Data: ………………..

didactică* de ……………… ………………, specialitatea (la care solicită înscrierea) ……………………
………………..................................................       (se completează de inspectorul şcolar)


………………………………………………………………………………..
       (numele, iniţiala tatălui, prenumele – cu majuscule)

   Instituţia de învăţământ absolvită** ….............................................. .………………………………… cu durata de
   ………… ani. Specializările înscrise pe diplomă …..… …………………………… …………………… ………………
   ……………....................................

PROMOVAT: examenul de ………….......….*** în anul …......... sesiunea....... .….
Examenul de definitivare în învăţământ în anul ….……. cu media ........
Anii şi seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic II
……………………………………….....................................

 OPTEZ pentru centrul de perfecţionare ………….............................
 .........................................................................................………..………

Data ………………………….
 ..                           Semnătura ……………………….
  *
   Educatoare, învăţător, institutor, maistru instructor, profesor pentru învăţământul preşcolar,
profesor pentru învăţământul primar, profesor II, profesor I
**
   Liceul cu profilul…...........………, Şcoala de maiştri cu profilul ..........................
   Şcoala normală de …...........…, Institutul Pedagogic de 3 ani., Universitatea ………………
***
   Bacalaureat, absolvire, licenţă / stat
                                                                         38
   Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din cartea de muncă, dl. (d-na.)
   ………………..…………………….. ………………………………………..…….. a funcţionat în învăţământ de la data
   obţinerii examenului *……………………………………….. după cum urmează:


Nr    Unitatea de    Funcţia      Perioada:   Total vechime în
crt   învăţământ    didactică  De la …… până la ……. activ. didactică** Obs.
                               Ani Luni Zile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
                    TOTAL
  În anul şcolar 2010 – 2011 *** este încadrat la ………………………………… ………………………………. în funcţia
de**** ………………………………….. cu activitatea de bază (norma întreagă) …………………………..……………*****.
     Director,                    Data …………………...
    L.S.
*
   De bacalaureat, absolvire, licenţă
**
   Se menţionează numai vechimea în învăţământ realizată între data obţinerii examenului de diplomă şi pana la data de 1 septembrie a
   anului în care se susţine examenul(2012)
***
   Anul şcolar curent
****
     Educatoare, învăţător, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar/primar, maistru instructor, profesor I, profesor II, director,
inspector
*****
   În învăţământ activitate de predare / de conducere / de control şi îndrumare sau cadru didactic asociat cu ……….. ore / săptămână
                                                                       39
Unitatea............................................................
Localitatea ...........................Judetul................

                                 DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul (a) ___________________domiciliat (a)in_______________ Str. _____________
___________nr. ___ Bl. _______ Sc. ____Et. _____, Ap._______ sector_____ Telefon_______
va rog sa aprobati inscrierea fiului (fiicei mele)_______________________________________
in grupa________________ la ________________________ in anul scolar_________________

Date personale ale copilului
Numele si prenumele______________________________________________
Data nasterii: an________ luna___________ zi______
Locul nasterii _________________________________
C.N.P._______________________________________

PARINTII:
TATAL : Nume si prenume:_____________________________________________
Profesia______________________________Locul de munca___________________
Telefon serviciu/mobil__________________________________________________
MAMA: Numele si prenumele____________________________________________
Profesia______________________________Locul de munca___________________
Telefon serviciu/mobil__________________________________________________

Cunoscand regulamentul scolii si oferta educationala, ma angajez sa colaborez
cu scoala si sa respect recomandarile privind parcursul scolar al fiului/fiicei mele.
Anexez prezentei urmatoarele:
- copie certificat nastere copil
- copie B.I parinti (sau act de proprietate din care rezulta adresa actuala)
- adeverinte loc de munca parinti
- adeverinta medicala cu mentiunea „apt pentru gradinita”
    Data                                    Semnatura parintilor :
__________________                             ____________________________
               Doamnei/Domnului Director al _____________________________________________Unitatea............................................................
Localitatea ...........................Judetul................

                                 DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR,
                                                      40
Subsemnatul (a) ___________________domiciliat (a)in_______________ Str. _____________
___________nr. ___ Bl. _______ Sc. ____Et. _____, Ap._______ sector_____ Telefon_______
va rog sa aprobati inscrierea fiului (fiicei mele)_______________________________________
in clasa I la ____________________________________________ in anul scolar____________

Date personale ale copilului
Numele si prenumele______________________________________________
Data nasterii: an________ luna___________ zi______
Locul nasterii _________________________________
C.N.P._______________________________________

PARINTII:
TATAL : Nume si prenume:_____________________________________________
Profesia______________________________Locul de munca___________________
Telefon serviciu/mobil__________________________________________________
MAMA: Numele si prenumele____________________________________________
Profesia______________________________Locul de munca___________________
Telefon serviciu/mobil__________________________________________________

Cunoscand regulamentul scolii si oferta educationala, ma angajez sa colaborez
cu scoala si sa respect recomandarile privind parcursul scolar al fiului/fiicei mele.
Anexez prezentei urmatoarele:
- copie certificat nastere copil
- copie B.I parinti (sau act de proprietate din care rezulta adresa actuala)
- adeverinte loc de munca parinti
- adeverinta medicala cu mentiunea „apt pentru scoala”

Optez pentru: limba engleza.... limba franceza.....


    Data                                  Semnatura parintilor :
__________________                           ____________________________            Doamnei/Domnului Director al _____________________________________________
                           Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului
                               Inspectoratul Scolar al Judetului ___________
______________________________________________________________________________
Unitatea............................................................
Localitatea ...........................Judetul................


         Nr._______din______________                       Nr.________din_______________
          Avizul unitatii scolare                         Avizul unitatii scolare la care
           de unde pleaca elevul                              se transfera elevul
              Director,                                   Director,
                                                               41
       ___________________                       ________________________


                        CERERE DE TRANSFER


   Subsemnatul (a)__________________________,domiciliat in______________________
_______________________parinte/tutore/ocrotitor legal al ______________________________,
    Va rog sa-mi aprobati transferal fiului / fiicei mele, elev in clasa ________, de la
Scoala _______________________________la Scoala__________________________________.
    Solicit transferal din urmatoarele motive:_______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

   Anexez urmatoarele documente in sustinerea cererii mele:
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________


           Data,                              Semnatura,
          _________________                         ____________


                          Catre,
             _______________________________________________________
             _______________________________________________________
Unitatea ____________________________________            Nr.______din__________ Adresa
__________________________________

                          Catre
              ______________________________________________________


               Va rugam sa ne trimiteti foaia matricola pentru clasele ________
         a elevului (ei) __________________________________nascut(a) la data de__________
        care este inscris(a) in clasa_______ in unitatea noastra, in anul scolar _______/________.

                 Director,                   Secretar,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Scoala_______________________________  Nr._____din_________
Adresa _________________________________

                          Catre
                _______________________________________________
                                                       42
 La adresa dumneavoastra nr______din_________va trimitem foaia matricola pentru clasele ___________promovate de
      elevul(a)_______________________________la institutia noastra in anul scolar________/________.
                 Va rugam sa ne trimiteti confirmarea de mai jos.

             Director,                         Secretar,

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………....
Unitatea ___________________________________ Nr.______din___________
Adresa _________________________________

CONFIRMARE                  Catre
                ________________________________________________

___________________________confirma primirea foii matricole pentru clasele________ promovate la scoala dumneavoastra
                 de elevul(a)______________________________.

                   Director,             Secretar,
                                                          43
                                                   Aprob,
                PAG. 1
LIMBA DE PREDARE : ROMÂNĂ   COD SIRUES            INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL                MEDIU  RURAL
TIP ŞCOALĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

                                       L.S. …………………………………..
      MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERECETĂRII
                                           NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT      PRIMAR    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( zi / seral /frecvenţă redusă)
          ŞI TINERETULUI
                                            CLASA/          PROFIL 1                 PROFIL 2
                                            GRUPA
            (instituţia de învăţământ)                    I
                                                 NR. CLS.
                                                    1
                                                         ELEVI
                                                          23
                                                               FETE
                                                                13
                                                                     NR. CLS.    ELEVI      FETE    NR. CLS

                                             II      1      22     8
        (localitatea)            (judeţul)              III
                                             IV
                                                    1
                                                    1
                                                          16
                                                          17
                                                                7
                                                                9
      (strada – numărul)             (telefon)
                                           NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT    GIMNAZIAL.    FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( zi / seral /frecvenţă redusă)
                                            V      1       20       9
           Înfiinţată în anul 1949                      VI     1       23      11
   În subordinea Centrului şcolar FIŞĂ DE EVIDENŢĂ                  VII      1      18      10
                                             VIII     1      14      4
               ÎN ANUL
                                           NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT…………………………….. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( zi / seral /frecvenţă red
                          EFECTIVELE ELEVILOR (COPIILOR) ÎN ANUL ŞCOLAR 2008-2009
NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT      PRIMAR                                         FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( zi/ seral/ frecvenţă redusă)
ZI

                                                              NUMĂR ELEVI (COPII), din care:

        NUMĂR                                 ÎNSCRIŞI
 CLASA/                                              PROVENIŢI       VÂRSTA      VÂRSTA MAI
        CLASE/                                PRIMA                                            LIMBA MODER
 GRUPA                                              REPETENŢIE      NORMALĂ     MARE
        GRUPE                 PE NAŢIONALITĂŢI        DATĂ
            TOTAL   FETE

                       ROM.                                                      franceza
   1     2     3    4     5     6  7   8   9  10     11        12        13       14          15       16   17
   I     1     23    13     23                     23                21       2
   II     1     22    8     22                     21      1          19       3
  III     1     16    7     16                     16                15       1          16
  IV     1     17    9     17                     16      1          15       1          17
NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT     GIMNAZIAL                             FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( zi/ seral/ frecvenţă redusă)      ZI
   1     2     3    4     5     6  7   8   9   10    11      12          13       14          15       16   17
   V     1     20    9     20                    18       2          18       2          20
  VI     1     23    11     23                    21       2          22       1          23
  VII     1     18    10     18                    18                 17       1          18
  VIII    1     14    4     14                    24                 14                  14
NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT                                 FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ( zi/ seral/ frecvenţă redusă)
   1     2     3      4   5     6  7   8   9   10    11      12          13       14          15       16   17
DIRECTOR    ,      PROFESOR MATEMATICĂ          ,   GRADUL II  ,                    ,             ________________
DIRECTOR ADJ. …………………………………………. ,                ……………………………………………. ,                ………………………………           ,   …………………
/……………………….. ,      ………………. …………………….
DIRECTOR ADJ. …………………………………………. ,                ……………………………………………. ,               ………………………………           ,    …………………
/……………………….. ,      ………………. …………………….
        (nume, prenume)                        (specialitatea)             (grad didactic)                  (tel.
serviciu)         (tel. acasă)


DIRECTORUL UNITĂŢII,                 VIZAT INSPECTOR ŞCOLAR MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
    ÎNTOCMIT,             DATA     (nume, prenume, semnătura)
                              (nume, prenume, semnătura)
                                                                                        44
Actele necesare pentru sustinerea cererilor depuse:


Acte de identitate, stare civila, acte de studii si altele de la caz la caz.


Cadru legal:


Legea 84/1995: Legea 128/1997;Codul muncii; Ordine ale Ministrului Educatiei ;Metodologii si altele de la
caz la caz.


Date de contact ale institutiei:

Tel. 0238/725859; Fax 0238724859 e-mail: scoala8_bz@yahoo.com
http://scoala8bz.webs.com
                                                    45

								
To top