Psychopati v r�d�c�ch pozic�ch

Document Sample
Psychopati v r�d�c�ch pozic�ch Powered By Docstoc
					Psychopati
v řídících pozicích    Přednáška 8
  Kdy byl problém pojmenován?

• Symposium „Psychopathology of organizations“,
 European Science Forum, Stockholm, 2004

• Babiak, Hare: Snakes in Suits: When Psychopaths
 Go To Work.
   Co je to psychopatie?

  psychopatie – duševní odchylka jako trvalá součást osobnosti.
  Projevuje se jako zvýraznění nebo porucha některé stránky
  osobnosti, zejm. citové stránky, nálad, vůle, charakteru aj.
  Na vzniku p. se podílí dědičnost, společenské prostředí
  a výchova a zřejmě řada dosud neznámých pochodů v mozku.
  Někdy se jako p. v užším smyslu označuje porucha vývinu
  vyšších citů a morálky.
  Tito jedinci (anetičtí psychopati) tvoří značné procento zločinců.
  Na rozdíl od psychózy však mají schopnost rozeznat své chování
  jako společensky nežádoucí.
  P. jako více méně trvalou součást osobnosti nelze vyléčit, je však
  možné ji do určité míry kompenzovat.
  Řada takto zvýrazněných osobností dosáhne v životě úspěchu.
     M. Vokurka, J.Hugo, Praktický slovník medicíny, Praha, Maxdorf
    Psychopatie

  Na základě výzkumů se odhaduje, že 1% populace je
  možné označit za psychopaty.

    V obchodním světě by procento psychopatů mělo
    být zřejmě trochu vyšší - v závislosti na organizaci.

  Problém - 1- 2 podobní jedinci mohou být v
  organizaci velmi nebezpeční, zejména, když jsou ve
  vyšších funkcích.
  Psychopat není vždy kriminální
  recidivista

  „Úspěšní psychopati„
    emociálně nevzrušené osoby s
    povrchním šarmem, ochotné
    bezmezně využívat jiné lidi, aniž by
    měli jakékoli výčitky svědomí.


  „Neúspěšní psychopati“
    kriminální zločinci.
      Belinda Board a Katarina Fritzon
      [Surrey University, UK]

  Mnoho vedoucích managerů trpí poruchami
  osobnosti.
  Přibližně v 1/3 zkoumaných případů přišly významné
  osobnosti (vedoucí manageři, politici, státníci) o jednoho
  rodiče (v porovnání s 8% v celkové populaci).

  Inteligence sama o obě nevede k úspěchu - potřeba spojit se
   schopnostmi socializovat se - sociální inteligence, emocionální
   inteligence.
  Zneužití sociální obratnosti - asociální chování –
   chameleonismus a machiavelismus (součástí mnoha
   poruch osobnosti)
     Tito manageři pak většinou vydělávají více peněz, zastávají vyšší
     posty, snáze postupují na žebříčku kariéry
Board, B.J. & Fritzon, K. F. (2005). Disordered personalities at work.
Psychology, Crime and Law, 11, 17-32.

Výzkum podobnosti mezi osobnostmi managera v
podnikatelské sféře (n=39) a kriminálních
psychiatrických pacientů v Broadmoor Prison.


Výsledek:
  Tři z jedenácti rysů narušené osobnosti se častěji vyskytují u
  managerů než u zločinců s narušenou osobnost
     Histriónská porucha chování
       povrchní šarm, neupřímnost, egocentričnost,
       manipulativnost
     Narcisistní porucha chování
       Sebestřednost, nedostatek empatie, tendence druhé
       vykořisťovat
     Obsesivně-nutkavá porucha chování
       perfekcionismus, přehnané věnování se práci, rigidita,
       tvrdohlavost, diktátorské tendence
  Rozdíl mezi psychopatickými
  manažery a kriminálními zločinci

  Board a Fritzon popisují tyto manažery jako
  úspěšné psychopaty, zatímco kriminálníky
  jako neúspěšné psychopaty

  Manažeři-psychopati nepoužívají fyzické
  násilí, neporušují zákon, méně impulzivní,
  bez sebevražedných gest.
  Psychopati v manažerských pozicích:
     Emocionálně zcela nevzrušené osoby s povrchním šarmem
     a charismatem.
     Přehnané sebevědomí a sebehodnocení.
     Chybí jim empatie.
     Proto jsou schopni zneužívat jiné lidi, aniž by pociťovali
     jakékoliv výčitky.
     Jsou zkušenými vypravěči různých historek, dovedně
     spletou dohromady mnoho různých faktů, které spolu příliš
     nesouvisejí, mohou však vypadat jako určitá vize.
     Od zločineckých psychopatů se odlišují jen tím, že si dávají
     pozor na to, aby dodržovali zákony - jsou méně impulzivní.


  Psychopati jsou značně imunní vůči následkům,
  které plynou z jejich činů, někteří se dokonce těmito
  následky baví.
    Problém traumatizace v dětství


  Většina osobnostních poruch managerů vznikla
  špatným zacházením v dětství.
    odepření lásky v útlém věku, případně týrání či zanedbáváním
  Úsilí stát se úspěšným kompenzuje pocity bezmocnosti
  a bezcennosti z dětství (chtějí peníze).
  Protože v dětství emociálně strádali, chtějí ovládat
  druhé protože se o ně rodiče nestarali (pocit
  bezmocnosti)
  Traumatizace v dětství je vede přímo k výjimečnému
  úspěchu.
  Workoholismus


  Workholismus – do jisté míry může být
  kompenzace traumat z dětství.

  Člověk který pracuje 7 dní v týdnu od rána do
  večera je nevhodný, aby určoval pracovní
  podmínky normálním zaměstnancům.
            Případová studie  Brian Pitman (18 let generálním ředitelem
  banky Lloyds TSB).
  V rozhovoru přiznal, že mu otec umřel dříve,
  než ho stihl poznat.
  …pokud si myslíme, že podnikatelské prostředí je
  příliš konkurenční, tak to ještě nic není, v příštích pěti
  letech podle něj budou muset lidé pracovat daleko
  intenzivněji, a kdo tak pracovat nebude, bude
  vyhozen.
  Na otázku, zda to u lidí nebude vyvolávat
  stres odpověděl: tím by se tím vůbec nezabýval.
   Paul Babiak:
    „corporate psychopath“

  Neschopnost porozumět myšlenkám a
  pocitům druhých.
  Obviňování druhých z věcí, které sami udělali
  špatně.
    „Já za to nemůžu, to někdo jiný“.
  Často vysoká inteligence.
  Přehnané sebevědomí.
  Emoční nevšímavost vůči ostatním.
    „Co na tom, že kvůli úsporám budu muset
    propustit polovinu zaměstnanců?“
   Současné společnosti:
   poptávka po psychopatech


     Společnosti upřednostňují na vyšší pozice
  osoby s přebytkem energie, rychle jednající, rychle
  reagující na změnu situace.
  Právě takto se mohou psychopati jevit.
     Jsou impulzivní, stimulovaní pracovním úspěchem (nebo jeho
     vidinou), schopni dělat spoustu věcí naráz (i když žádnou nemusí
     dokončit).
     Mají kouzlo osobnosti a jistý šarm, což je často zaměňováno s
     vůdcovskou schopností.
     Zároveň jsou schopní důvěryhodně vyprávět příběhy ze života
     (často lživé) a působí tak, jako by měli jakousi vizi.
  Tři hlavní typy psychopatů:


  (1) Lhář, podvodník

  (2) Tyran, násilník
    Nemusí se vůbec jednat o o fyzické násilí, může se jednat o
    velmi skryté zastrašování

  (3) Manipulátor
    Znalec lidského chování, manipuluje s lidmi a ti za něj dělají
    špinavou práci. Nejnebezpečnější.
  Babiak: „korporativní psychopat“
  Případ společnost ENRON.
  Psychopatická organizace
R. Hare: Psychopatická
organizace

  Skandál v letech 2001-2002: velké
  korporace v USA falšovaly účetnictví.
  R. Hare: Ředitelé společností vykazovali
  rysy psychopatického chování.
    Korporace jsou sociopatické (=synonymum
    pro psychopatické), protože jdou nemilosrdně
    za svým egoistickým zájmem bez ohledu na
    to, že poškozují druhé (např. přírodní
    prostředí).
    Psychopatie postihuje nejen lidi,
    ale i organizace
    – sobectví velkých korporací
  Ketola, Tarja (2006). Corporate Social Responsibility and Environmental
  Management,13,2, 98 - 107.


  Mnohé velké organizace vykazují stejné rysy,
  které psychiatři používají u osob pro
  klasifikaci psychopatie.

  (1) Nezájem o pocity druhých
    Hrubé zacházení se zaměstnanci, zákazníky a
    partnery (např. náhlé ukončení pracovních a
    obchodních smluv)
  (2) Neschopnost udržet lidské vztahy
    Přenášení obchodních operací z jedné země do druhé
    za účelem minimalizace výrobních nákladů.
    Neustálé výměny zaměstnanců a obchodních
    partnerů.
  (3) Přehlížení bezpečnosti druhých
    Výrobky a výrobní metody ohrožující zdraví a životní
    prostředí
    Nebezpečné pracovní podmínky
  (4) Neschopnost pociťovat vinu
    V případě provalení nečestných praktik
    jejich popírání, ospravedlňování vlastních
    činů, obviňování druhých.
  (5) Neschopnost dodržovat zákony a
  společenské normy
    Porušování lidských práv, pracovních smluv
    a ochrany životního prostředí, je-li to
    ekonomicky výhodnější.
   Babiak: 'Snake in Suit'  Psychopat ve vedoucí pozici si vytvoří
  okruh lidí, kteří se za něj postaví.
  Ty pak používá jako efektivní zeď proti
  těm, kteří si uvědomují jeho skutečné
  nebezpečí pro organizaci.
  Případová studie: Dave's story

  Babiak skládal asi 2 roky příběhy různých
  psychopatů v řídících pozicích a vymodeloval
  učebnicový příběh psychopata, jehož nazval
  Dave.

  Dave má rozvinutou komplexní manipulační síť,
  kterou Babiak označuje jako „pěšáci a
  patroni“.
1. Patroni

  President společnosti (CEO),
  vicepresident, někteří vyšší manageři.
  Mají značnou formální moc
  Vědí velmi málo o tom, co Dave dělá, na čem
  pracuje.
  To málo, co o Davovi vědí, je pozitivního
  charakteru, což je z větší části způsobeno
  Davem,
  Chrání Dava před kritikou.
2. Pěšáci

  Lidé směrem dolů v hierarchii
  společnosti (od patronů dolů).
  Mají omezenou nebo žádnou moc, ale
  pomáhají Davovi zamaskovat jeho
  nedostatky.
  Pro Dava jsou to pěšáci, ale snaží se,
  aby se tito lidé cítili důležitě.
3. Soulmate (důvěrný přítel)

  Obdivují Dava.
  Jsou to odborníci v určitých technických
  oblastech.
  Nahrazují Davovi jeho neznalost v
  určitých oblastech.
  Prakticky dělají veškerou práci pro Dava
  Mají určitou neformální moc a jsou
  loutkami v rukou Dava.
Patroni
Dave


Pěšáci
Příběh Davova působení ve firmě

  Osoby:
    Dave – psychopatický manažer
    Frank – přímý nadřízený Dava
    Vicepresident společnosti
    President společnosti
  Děj:
    Praktiky Dava odhaleny, snaha jej
    odstranit.
    Příběh Davova působení ve
    firmě

  Dave se nevěnuje příliš práci, spíše budování své
  manipulační sítě a snaží se být stále o krok před
  potenciálním nebezpečím (před lidmi, kteří i uvědomí
  jeho pozici, jeho nedostatky a pod.)

  Úloha kontrolních oddělení:
    Human resources, organizational police (podniková
    bezpečnost), kontrolní odbor, oddělení stížností.
    Tyto skupiny Dave v podstatě ignoruje.
    Stížnosti a odhalení touto skupinou předané vyššímu
    managementu jsou smeteny ze stolu díky vlivu patronů.
  Dave si může dál dělat, co chce.
     I. Objevují se problémy
  Frank, přímý Davův šéf, si začíná uvědomovat
  nebezpečí v podobě Dava (zjišťuje stále víc
  nedostatků v Davově kvalifikaci a poodhaluje jeho
  manipulační praktiky), ale je si vědom, že na Dava se
  nedostane přímo (drží jej patroni).
    Později se zjistí, že Dave používal produkty společnosti pro vlastní
    potřebu a část prodával bokem, neměl odpovídající kvalifikaci
    prakticky v žádné oblasti a jeho zkušenosti byly značně
    nadhodnocené.
  Díky práci pěšců je ale Dave dobře kryt a jeho
  nedostatky za něj doplňují jiní. Dave sám je takovým
  parazitem uvnitř společnosti.
    II . Řešení – nastražení pasti
  Frank není schopen svému nadřízenému
  (viceprezident společnosti) dokázat, že Dave je lhář a
  podvodník, tak nastraží past (po dohodě s
  viceprezidentem).

    Frank se Davovi se zmíní o nějakém "firemním tajemství",
    že je velmi důležité a tajné, jaké by to asi mělo následky,
    kdyby se to dostalo ven atd.
    Předpoklad, že Dave „tajemství“ rozšíří a tak bude odhalen a
    znemožněn.
    Zanedlouho Dave navštíví viceprezidenta a podává mu tuto
    informaci překroucenou tak, že očerňuje Franka, Dave
    se sám představuje jako loajální zaměstnanec, který
    svým udáním chrání viceprezidenta i celou společnost.
      III. Odhalení Dava?
  Frank teď má v ruce alespoň nějaký důkaz a
  společně s viceprezidentem se vypraví za CEO
  vyřešit „Problém Dave.“
    Dohodnou si schůzku na následující týden, ale Dave je stále
    o krok před nimi.
  Když čekají v předpokoji kanceláře CEO, z kanceláře
  vyjde Dave, usmívá se na ně a jde si po svém.
  Frank s viceprezidentem pak obeznámí CEO s
  problém zvaným Dave, ale CEO jim jednoduše
  nevěří, věří tomu, co mu před chvílí řekl Dave.
  Důvody:
    Vliv Davových manipulací, šarmu
    V dán tím, že člověk má tendenci věřit první podané
    informaci, pokud ji podal důvěryhodný zdroj (kterým Dave
    prozatím ve společnosti je).
         IV. Výsledek

  O dva týdny později je Frank přeložen na speciální
  projekt a Dave povýšen.

  Dave je v této chvíli nedotknutelný a jeho "nadvláda"
  nad společností je na vrcholu, protože nikdo nemůže
  dokázat,že je psychopat (resp. nikdo nad tím ani
  nepřemýšlel)
  „Prospěšný“ psychopat

  Psychopati mohou společnosti způsobit
  obrovské škody
    Čím vyšší pozice a širší síť pěšců a patronů, tím
    větší škody mohou způsobit.
  Společnost z psychopatů může mít –za
  určitých okolností - i užitek
    Psychopati se hodí na krátkodobé řešení situace, která
    potřebuje rázné řešení a jistou dávku bezohlednosti
    (velké propouštění dané krátkodobým snížením zisku).
    Psychopat, řešící takovýto úkol, může posloužit jako obětní
    beránek (nadřízený takovéhoto psychopata se sám musí
    chovat alespoň trochu psychopaticky…)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:6/26/2012
language:Czech
pages:33