Uczestnictwo w normalizacji zyskiem dla firmy by KkzmD52

VIEWS: 5 PAGES: 20

									Przedstawienie Sektora Elektryki
Polskiego Komitetu Normalizacji,
 reprezentacja polskich firm w
 Komitetach Technicznych SEL
  kierownik Michał Zimmer
Przedstawienie Sektora Elektryki
Elektryka była w Polsce jedną z najwcześniej znormalizowanych
dziedzin techniki.
- w roku 1923 został utworzony Polski Komitet Elektrotechniki, w
ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP.
- W tym samym roku Polski Komitet Elektrotechniki został
członkiem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC.
- w roku 1924, został powołany Polski Komitet Normalizacyjny.
Zatem elektryka była dziedziną techniki obecną od samego
początku istnienia PKN.
Przedstawienie Sektora Elektryki

Współcześnie, dokładnie w roku 2010, Sektor Elektryki (SEL)
prowadzi 39 Komitetów Technicznych. W skrócie obejmują one
zagadnienia takie jak:
- Zagadnienia podstawowe dotyczące elektryki (terminologia,
schematy elektryczne, symbole graficzne, badania
środowiskowe, koordynacja izolacji, elektryczność statyczna,
elektrotermia, nadprzewodnictwo)
- Bezpieczeństwo użytkowania (sprzęt powszechnego użytku,
sprzęt rolniczy, urządzenia pomiarowe, urządzenia laserowe,
urządzenia medyczne, narzędzia elektryczne ręczne,
bezpieczeństwo maszyn)
- Bezpieczeństwo pracy pod napięciem (specjalistyczny sprzęt,
narzędzia i urządzenia oraz techniki badań i pomiarów
wysokonapięciowych)
Przedstawienie Sektora Elektryki

- Energetyka (linie napowietrzne i kablowe, transformatory,
kondensatory, przekładniki, aparatura rozdzielcza wysokiego i
niskiego napięcia, izolatory, osprzęt sieciowy, automatyka
zabezpieczeniowa i ograniczniki przepięć)
- Podzespoły elektroniczne (elektromechaniczne,
piezoelektryczne, półprzewodnikowe, magnetyczne,
kondensatory, rezystory, obwody drukowane, lampy
elektronowe)
- Podzespoły elektryczne (sprzęt elektroinstalacyjny,
bezpieczniki, chemiczne źródła prądu, źródła światła, osprzęt
oświetleniowy, regulatory)
- Kable i przewody (energetyczne, elektryczne,
telekomunikacyjne)
Przedstawienie Sektora Elektryki
- Materiały (elektroizolacyjne i inne stosowane w elektronice)
- Instalacje (w obiektach budowlanych, ochrona instalacji,
systemy alarmowe włamania i napadu, sygnalizacja pożarowa)

Liczba pracowników Sektora Elektryki wynosi 17 osób, w tym 2
osoby pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ogółem
osoby zatrudnione w SEL to: kierownik, dziewięciu głównych
specjalistów, sześciu starszych specjalistów i jeden, pracujący od
niedawna, specjalista.
Osoby zatrudnione w SEL przeważnie pełnią funkcje konsultantów i
sekretarzy komitetów technicznych. Są to osoby o dużym
doświadczeniu i stażu zawodowym. Większość ma długą praktykę
w normalizacji – ponad połowa osób pracuje w SEL minimum 10
lat.
Przedstawienie Sektora Elektryki

W nieodległej historii, aż po współczesność, pracownicy SEL
(dawniej ZEL) obejmowali ważne funkcje w kierownictwie PKN. I
tak:
mgr inż. Grażyna Lewaszkiewicz, w roku 1994 pełniła funkcję
dyrektora generalnego PKNMiJ oraz funkcję zastępcy Prezesa
PKN,
mgr inż. Janusz Roszij w latach 1997-1999 pełnił funkcję Prezesa
PKN,
mgr inż. Maria Pernach w roku 1999 pełniła funkcję prezesa PKN,
Od roku 2007 Prezesem PKN jest były dyrektor ZEL, dr inż. Tomasz
Schweitzer.
Specyfika pracy w KT
Aby zostać członkiem KT podmiot powinien przesłać do PKN
 wymagane dokumenty i wskazać swojego reprezentanta
 (max. 3)

Niektóre korzyści płynące z uczestniczenia w KT: wpływ na
  ostateczny kształt norm międzynarodowych i europejskich –
  wyznaczanie standardów, zabieranie głosu w sprawach
  kierunku rozwoju swojej branży, posiadanie wiedzy na temat
  projektowanych zmian w normach.

Skład KT: członkami KT są podmioty (firmy, stowarzyszenia,
  instytuty, urzędy etc…) zainteresowane pracami
  normalizacyjnymi w określonej dziedzinie.
Zadania KT
1) przygotowywanie programów prac normalizacyjnych,
2) ustalanie źródeł finansowania i planowanie kosztów prac KT,
3) uzgadnianie stanowiska krajowego do projektów EN w ramach ankiety,
4) opracowywanie odchyleń krajowych do prEN,
5) uzgadnianie stanowiska krajowego do prEN w ramach formalnego
głosowania i ustalanie dat wycofania sprzecznych norm krajowych,
6) uzgadnianie projektów PN i innych dokumentów normalizacyjnych,
7) wnioskowanie o zatwierdzanie i wycofywanie PN oraz innych dokumentów
normalizacyjnych lub zaniechanie prac nad projektem PN w przypadku braku
konsensu,
8) uczestniczenie w europejskiej i międzynarodowej współpracy
normalizacyjnej,
9) opiniowanie projektów PN oraz projektów innych dokumentów
normalizacyjnych na wniosek innych KT i OT,
10) interpretacja postanowień PN i innych dokumentów normalizacyjnych,
11) współpraca z innymi KT i OT w zakresie uzgadniania projektów PN i innych
dokumentów normalizacyjnych o tematyce dotyczącej kilku KT i/lub OT,
12) nadzór nad aktualnością zbioru PN przypisanego do KT.
Zadania Członka KT
1) czynne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT,
2) uczestnictwo w pracach podkomitetów i grup roboczych powoływanych
przez przewodniczącego KT,
3)opiniowanie projektów Polskich Norm, Norm Europejskich i Norm
Międzynarodowych oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
4) uczestnictwo w głosowaniu uchwał KT,
5) uczestnictwo w pracach komitetów technicznych europejskich i
międzynarodowych organizacji normalizacyjnych,
6) wyrażanie opinii dotyczących prac KT,
7) przeniesienie na PKN autorskich praw majątkowych i niewykonywanie
autorskich praw członka i reprezentanta, nabytych podczas uczestnictwa w
pracach normalizacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 września
2002 r. o normalizacji,
8) znajomość i przestrzeganie przepisów wewnętrznych PKN w zakresie
działalności KT.
Sekretariaty „zewnętrzne”
1. KT 53 ds. Kabli i Przewodów - Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.
2. KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych -
  Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
3. KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej - Schneider Electric
  Polska Sp. z o.o.
4. KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym - Schneider Electric
  Polska Sp. z o.o.
5. KT 266 ds. Aparatury Jądrowej - Stowarzyszenie Elektryków Polskich
6. KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych - Stowarzyszenie Elektryków
  Polskich - Oddział Wrocławski
7. KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego - Legrand Polska Sp. z o.o.
8. KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej - Polskie Towarzystwo
  Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
9. KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego - Instytut Kolejnictwa
10. KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych - Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-
  Rozwojowa - Zakład Transformatorów w Łodzi
11. KT 143 ds. Elektryczności Statycznej - Instytut Przemysłu Organicznego
12. KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów
  Zbiorowego Żywienia - Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
Reprezentacja
Reprezentacja
Reprezentacja
Reprezentacja
Reprezentacja
Reprezentacja
Reprezentacja

W pracach KT SEL bierze udział 175 firm i przedsiębiorstw
Działających w branży elektrycznej.
Prace Normalizacyjne
W 2010 r. w SEL opracowano metodą tłumaczenia 45 norm, z czego
38 zostało opracowanych na „zamówienia rządowe” natomiast 7
opracowań było na koszt zainteresowanych podmiotów.
Prace Normalizacyjne
W 2011 r. w SEL planuje się opracowanie metodą tłumaczenia 16 norm,
z czego 12 zostanie opracowanych na „zamówienia rządowe” natomiast 4
Zostanie opracowanych na koszt zainteresowanych podmiotów.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

								
To top