0809 weekbrief 7 v3

Document Sample
0809 weekbrief 7 v3 Powered By Docstoc
					         R.K.S.V. Spartaan’20
             e
        54 Jaargang nr. 2154 nr. 7
   Seizoen 2008 - 2009 Dinsdag 28 oktober 2008
Nieuws van het bestuur


             In Memoriam
                  J.J. Riela (Jaap)


Op zaterdag 11 oktober 2008 overleed Jaap op 91 jarige leeftijd. Jaap was in zijn
jeugdjaren tot aan zijn verhuizing naar Limburg in 1941 actief spelend lid van Spartaan
'20.
De familie Kheenen, met name Toon met wie hij nog in Spartaan heeft gespeeld,
behoorde tot zijn beste vrienden. Tot heden was hij ondersteunend lid en volgde
nog altijd, hoe de elftallen van Spartaan hadden gespeeld, Zeker de prestaties van het
eerste werden met interesse gevolgd. Ook de nieuwsbrief las hij nog altijd.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.      24-07-1921     B.T.H.E.J. Leenders       21-10-2008
                  Bernard (Ben)

Ben werd lid van Spartaan op 1 augustus 1938 en was ruim 70 jaar onze verenging
trouw. Ben mag met recht een van de Spartaanse steunpilaren worden genoemd uit de
wederopbouwperiode, direct na de verschrikkingen van de oorlog waarin ook onze
vereniging hard werd getroffen. Hij was gezegend met veel voetbaltalent en speelde van
1945 tot 1955 tien seizoenen in het eerste elftal. Op 27 februari 1949 was hij een van de
spelers in de legendarische beslissingswedstrijd in de Kuip tegen DHZ voor 20.000
toeschouwers. Maar zoals gezegd, hij betekende veel meer. Van 1946 tot 1951 maakte
hij ook deel uit van het bestuur, en was daarna ook nog jarenlang lid van de
propagandacommissie en de kascommissie. In 1963 ontving hij de Gouden S en tijdens
het 60-jarig jubileum in 1980 werd hij onderscheiden als Lid van verdienste. Aan
onderscheidingen hielp hij zelf ook mee, door gedurende vele jaren de gouden en
zilveren spelden beschikbaar te stellen. Op latere leeftijd leerde hij met echtgenote Lien
ook nog het bridgespel en deed vele jaren mee op de maandagmiddag. De algemene
ledenvergaderingen bezocht hij altijd trouw. De laatste jaren werd het bezoek
noodgedwongen minder, maar de prestaties van ons vlaggenschip volgde hij steevast op
de voet en hij informeerde nog met grote regelmaat naar hoe het ging met de club.
Een groot Spartaan heeft ons verlaten, de vereniging denkt met grote dankbaarheid
terug aan zijn inzet!

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.


Algemene ledenvergadering
In verband met de herfstvakantie is de algemene ledenvergadering verzet naar
woensdag 29 oktober aanvang 20.00 uur. De agenda vindt u in deze weekbrief en op de
Spartaansite.
Herfstweek
In de herfstweek is er door Spartaan´20 weer een Mixtoernooi georganiseerd. Door een
enorme opkomst van onze pupillen en de enorme inzet van alle vrijwilligers is deze dag
weer een geweldig succes geworden. Als afsluiting is er door iedereen nog een lekkere
pannenkoek gegeten.
Winnaars van de Penalty Bokaal 2008 zijn:   Yovanni Silva F3
                       Lassana Faye E1
                       Jessie Troost D1


Nieuws van de leden

Hans Akkerman is opgenomen in het MRCZ, afdeling Clara. Hij is herstellende van een
zware operatie die gelukkig goed geslaagd is. Hans heeft nog wel erg veel pijn maar het
gaat elke dag iets beter. Hij zal voorlopig nog tot volgende week vrijdag in het ziekenhuis
moeten blijven liggen, dus als iemand hem een kaartje wil sturen of een bezoekje wil
brengen, zie adres hieronder:
9e verdieping, kamer 15, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam (postbus 9119, 3007 AC
Rotterdam). Thea Ooms is in huis van de trap gevallen en brak hierdoor haar enkel.
Inmiddels is zij geopereerd en weer thuis voor herstel. Arjen Vaandrager brak in de
wedstrijd Flakkee 1 – Spartaan’20 1 zijn bovenarm en zal geruime tijd uit de roulatie
zijn. Wij wensen allen veel succes met hun (zware) herstelperiode.

Diakenwijding
Op 22 november 2008 zal door mgr. A.H. van Luyn sdb, bisschop van Rotterdam, Ronald
Dits, oud-1e elftal speler en zoon van de voor de oudere leden bekende Henk en Jeanne
Dits, tot Diaken worden gewijd!.

Een felicitatie is zeker op zijn plaats.
De wijding zal plaats vinden tijdens de eucharistieviering op 22 november om 11.00 uur
in de Kathedrale Kerk op de Mathenesserlaan 307 in Rotterdam.

Erevoorzitter Frans van den Eijnden vierde op zondag 26 oktober jl. het 52e
huwelijksfeest met zijn Mien. Wij feliciteren beiden met deze fantastische gebeurtenis.

We ontvingen een dankberichtje van Gento Brokling die onlangs pupil van de week was:”
hierbij wil ik de bestuursleden en de spelers bedanken voor de leuke dag. En Ferry
Gommers dank ik apart omdat hij alles voor mij geregeld heeft. De bal komt altijd van
pas en het petje past goed bij mijn outfit“

Spartaan´20 1
Inmiddels heeft ons vlaggenschip de volgende ronde in de beker bereikt door op 19
oktober jl met 3-2 te winnen van TOGB. De volgende ronde zal zijn op 23 november
tegen BBS thuis.
Op 26 oktober wisten onze mannen een zeer zware wedstrijd in Middelharnis tegen
Flakkee een 2-0 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning. Dus weer 3 punten
naar de Oldegaarde. Goed gedaan mannen!

Ook willen wij nog even de mededeling doen dat Spartaan´20 door de KNVB een ernstige
waarschuwing heeft gekregen. Tijdens de wedstrijd van het 1 e mogen er geen
alcoholische dranken mee naar buiten worden genomen. Wij willen u vragen om u hier
aan te houden want de boetes zijn niet gering.
Vrijwilligers
Het bestuur is blij dat de terreincommissie met 2 nieuwe mensen is uitgebreid. Zijn er
nog meer mensen die hand en span diensten willen verrichten bij terreinen, kantine of
andere Spartaanse zaken, meldt u dan aan bij het bestuur.

Klaverjassen/Bingo
De klaverjascommissie heeft besloten om in principe de laatste vrijdag van de maand
hun maandelijks avondje klaverjassen te plannen. Alleen met de “feestklaverjasavond”
wordt hiervan afgeweken. Dit betekent dus dat vrijdag 31 oktober de volgende avond is.
Aanvang 19.30; kantine open 19.00 uur.

Weekbrief
Spelende leden, die niet in het bezit zijn van internet, die de weekbrief per post willen
ontvangen, dienen dit schriftelijk bij het secretariaat (Spartaan’20, Postbus 53109,
3008 HC Rotterdam) aan te geven of bij anjacox@hotmail.com Hier kunt u ook uw
adreswijzigingen, wijzigingen telefoonnummers, mailadres e.d. kwijt De weekbrief is ook
middels        de         Spartaan-site        te       lezen
http://www.spartaan20.nl/actueel/weekbrief/index.cfm

Nogmaals ook het verzoek aan niet-spelende leden, donateurs en andere personen die
een weekbrief krijgen: geef uw e-mailadres door aan anjacox@hotmail.com

Het bestuur.
Club van 50
Het is al jaren gewoonte om aan het eind van het jaar een feestelijke bijeenkomst te
houden voor de leden. Tijdens de feestavond besluiten de leden waaraan dat seizoen de
“bijdragen” voor Spartaan ’20 worden besteed. Keuze wordt gemaakt uit verzoeken van
het bestuur van Spartaan ’20 en suggesties door de leden ingebracht. Naast een aantal
keuzes hebben de leden ook enkele jaren besloten om geld te reserveren voor een
belangrijke bijdrage als de renovatie van het clubhuis is gerealiseerd. Meestal zijn er zo’n
70 personen tijdens de feestavond aanwezig en al vele jaren verzorgt René Degenkamp
een perfecte (thema)catering. Dit jaar zal de jaarlijkse bijeenkomst een wat andere en
meer sobere opzet hebben. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 8 november
(aanvang 20.00 uur) Nieuwe leden zijn ook daar van harte welkom.
Gezocht bestuursleden: op 8 novenber 2008 is de ledenvergadering (lees: FEESTELIJKE
bijeenkomst) voor de CLUB VAN 50. Hans Kamphuis en Huub Vonk stellen hun zetel
vacant. Bij deze een oproep aan diegenen die in het bestuur van de CLUB VAN 50 zitting
willen nemen om zich telefonisch te melden (zie: schema hieronder) Enkele keren per
jaar vergaderen, gezamenlijk een jaarlijkse feestelijke bijeenkomst te organiseren, de
bestemming van de bijdragen in goede banen te leiden; kortom een geringe inspanning
voor mooi werk!

Nog                   geen                   lid?
Lid worden kan door de bijdrage over te maken naar bankrekening 59.17.74.933 (nieuw
nummer) ten name van de CLUB VAN 50, of door contante betaling bij één van de
bestuursleden. De CLUB VAN 50 is onafhankelijk van Spartaan ’20. We zijn er niet VAN
maar                                  VOOR.

Het bestuur van de  Club van 50 bestaat uit:
Voorzitter:     Annemarie Stukart    010-4198293
Secretaris:     Hans Kamphuis      0251-243815 uittredend
Penningmeester:   Ben de Willigen     06-12509136
Lid:         Thea v. Zevenhuijzen
Lid:         Huub Vonk              uittredend
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van RKSV Spartaan’20
op woensdag 29 oktober 2008 in het clubgebouw aan de Oldegaarde
251, aanvang 20.00 uur.

Volgens artikel 18 van de statuten hebben alle leden toegang tot de vergadering. Leden tot 18 jaar
brengen bij een stemming één stem uit; leden van 18 jaar en ouder brengen telkens drie stemmen uit.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen via een ander lid door middel van schriftelijke
machtiging. Een lid kan echter in totaal niet meer dan tweemaal stem uitbrengen. Stemgerechtigd zijn
ook ere-leden en leden van verdienste.
Donateurs/trices mogen de vergadering eveneens bijwonen maar hebben geen stemrecht.
Indien men verhinderd is de vergadering bij te wonen, is men verplicht zich schriftelijk af te melden
bij het secretariaat: Postbus 53109, 3008 HC Rotterdam.
Eventueel te behandelen voorstellen dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te
worden ingediend.

Agenda

  1.  Openingswoord door de voorzitter
  2.  Mededelingen en ingekomen stukken
  3.  Notulen van de ledenvergadering van 22 oktober 2007
  4.  Verslag van het seizoen 2007/2008 door de secretaris
  5.  Financieel overzicht 2007/2008 en toelichting
  6.  Verslag kascommissie
  7.  Benoeming nieuwe kascommissie
  8.  Begroting seizoen 2008/2009
  9.  Bestuursverkiezing
  10.  Informatie / ontwikkelingen accommodatie
  11.  Rondvraag en sluiting

Toelichting punt 9, bestuursverkiezing
  - Reglementair aftredend volgens rooster zijn: de voorzitter (in functie) en de heer M.J.F.
    Heinerman. Het bestuur stelt voor als voorzitter te (her)benoemen de heer F.A.M. de Wit. De
    heer Heinerman stelt zich herkiesbaar voor de portefeuille jeugd, het bestuur stelt voor ook
    hem te herbenoemen.
  - De heer D. Ooms treedt terug als wedstrijdsecretaris. Het bestuur stelt voor hem te
    (her)benoemen als bestuurslid. Als portefeuille krijgt hij de functie van 2e secretaris en
    vrijwilligersbeleid.
  - Dhr. E. Jansen is door omstandigheden tussentijds teruggetreden als bestuurslid
    communicatie, p.r. en sponsoring.
  - De functies van terrein- en accommodatiezaken en communicatie, p.r. en sponsoring
    dienen nog te worden ingevuld.
SENIOREN
Zondag 2 november 2008
Aanvang  Wedstrijd                       Scheidsrechter
14.00 uur Spartaan’20     1   -  DEHMusschen   1    P.A. Brouwer
12.00 uur Spartaan’20     2   -  VOC       2    H. Tadevosian
14.30 uur Antibarbari     3   -  Spartaan’20   3    O. Kocak
12.00 uur Spartaan’20     4   -  DEH Musschen  5    W. Rouwen
12.00 uur Meeuwenplaat    5   -  Spartaan’20   5
13.45 uur Antibarbari     10   -  Spartaan’20   6

Dinsdag 4 november 2008
Aanvang  Wedstrijd
20.00 uur Slikkerveer     1   - Spartaan ‘20  1   Restant van gestaakte wedstrijd
Terrein: Sportpark Reyerpark, Kastanjelaan 28, 2982 CM, RIDDERKERK

Zondag 9 november 2008
Aanvang   Wedstrijd                      Scheidsrechter
14.00 uur Xerxes/DZB     1    - Spartaan’20    1   J. den Boer
Terrein: Sportpark Wollefoppen, Igor Stravinskisingel 5, 3069 MA, ROTTERDAM
12.00 uur Laakkwartier    2    - Spartaan’20    2   P. Labrujere
12.00 uur Spartaan’20     3    - Nieuwerkerk    5
12.00 uur Neptunus      3    - Spartaan’20    4
14.30 uur Spartaan’20     5    - Antibarbari    7   Zelf Regelen
14.30 uur Spartaan’20     6    - Swift Boys    4   Zelf Regelen
Het ouderen voetbal, voor ouders van jeugdspelers en niet spelende leden. 9 novemer om 10:00 uur
graag een kwartier van te voren aanwezig. Sport en/of voetbalschoenen met vaste dop en sporttenue is
verplicht. Aan en afmeldingen bij Bert Wols. bert.wols@tiscali.nl

Zondag 9 november 2008
Aanvang  Wedstrijd                       Scheidsrechter
12.00 uur Spartaan’20     B1   - Fortuna Sittard  B1   J.W. Brummer

Dinsdag 11 november 2008
Aanvang  Wedstrijd                       Scheidsrechter
20.15 uur Spartaan’20     Bsel. - Hermes DV S    1

Opstellingen senioren

3. R. Bosschaert, R.B. Bosschaart, D. de Does, J.A.R. Huisman, R.G. Klaassen, S.M. Marchena, E.J.
Muller M.B. Oosterwolde, M.L. van Pul, M. Rijsdijk, A.D. Rosinda, G.L. Schrammeijer, M.
Voormolen, R.C.B. Willemse, L. Willemse, D. Wols
Reserve: P. de Werk, J. Akkerman
4. Y. Ambarki, J.M. van den Brekel, M. Candan, J.H. Dongor, R. Heijser, R.J. van de Heuvel, D.
Hogeweg, M. Jurriens, P. Lankhaar, J.H. Laurens, M.G.J. van Muijen, A.J. Nederhand, F.L. Pouw, N.
Vitters, F. Vitters, W. Vitters,
5. R. Antonia, E. Moesquit, P. Abrahams, R. Marte Henriquez, E. Obert, R. Dorothea, M. Obispo, E.
Hose, J. Paas, A. Milanovich, L. Braafhart, M. Goedgedrag, S. Mense. R. Wezer, M. MartijnInleveren pasfoto’s
P.D.O. Donald        21-10-1985      B.J. Vaandrager         07-10-1980
R. Helderop         17-12-1993      J.P. Satornilia         15-02-1977
T. Okay           14-06-1992      R.R. Silvania          02-02-1980
D. Cakmakci

   Geen         pas       is      niet       voetballen.
    W E D S T R IJ D P R O G R A M M A                       FUTSAL
2e klasse A       Team Willemse
12910  Wo 29 okt    21.00  Spartaan'20 1  NOC Kralingen 1  Topsporthal     Sr: J.K. van Essen
5
1292   Wo 5 nov    21.00  Dosti 1     Spartaan ’20 1  Topsporthal     Sr: C.P.P. Dekkers
60
12959  Wo 12 nov   20.00  Spartaan ’20 1  RS 1       Topsporthal     Sr: H. Sewnadan
6
Wols-dDoesW+D-WillemseL-Brouwer-Verhulp
reserve; Beslija-VaandragerBJ-Tims
Beker: R.S. 1 , Dosti 1 , NOCKralingen 1 Spartaan’20 1


3e klasse A      Team Kraan
129455 Ma 3 nov    21.00   ZVOB 4     Spartaan ’20 2    Boogerd
129594 Ma 10 Nov   21.00   Rhoon 2    Spartaan ’20 2    Boomgaard     Sr: A. Dias de Brito
Kraan-vdHeide-vdStokker-dBruijn-Buskop-Vermeule-vOostenbrugge-
Chafi
Beker: Rhoon 2 – ZVOB 4 – OACN Boys 6 – Spartaan’20 2


3e klasse B      Team Meijntjes
129221  Vrij 31 okt 19.00   Alexandr’66 9   Spartaan'20 3   Zevenkampse Ring
129349  Ma 3 nov   20.00   Spartaan'20 3   Ommoord 4     Topsporthal
129715  Ma 10 nov  20.00   Spartaan'20 3   Esperanza 1    Topsporthal
CocheretdelaMariniere-Dalessi-vGelder-Meijntjes-vdMolen-OzturkB-
OzturkO-Tulling-Kalyoncu
Beker: Ommoord 4 – Esperanza 1 – Alexandria’66 9, Spartaan’20 4


5e klasse B      Team Heinerman
129606  Ma 10 nov  20.00   Spartaan'20 4 Oude Maas 3     Enk         Sr. E. v/d Ouden
4741   Ma 17 nov  20.00   Spartaan’20 4 Oude Maas 2     Enk         Sr. E. v/d Ouden
Heinerman-WillemseC-MMeijer-Chapper-Schrammeijer-van Linn
reserve: VaandragerA-Silvis-Muller-Venes-dWerk-Willemse-Rosinda-
vPul
Beker: Voorne 9 – Spartaan’20 4 – Oude Maas 3

5e klasse M       Bedrijventeam
129237  Wo 5 nov    19.00   Spartaan'20 5  Rhoon 3      Topsporthal     Sr. Zelf Regelen
129605  Wo 12 nov   19.00   Spartaan'20 5  Voorne 8     Topsporthal     Sr. Zelf Regelen

E.Ozturk-A.vdVelde-E.vLeeuwen-R.Zwier-E.Olie-O.Ozturk-A.Smol
Beker: Rhoon 3 – Voorne 8 – Spartaan’20 5 – HWD 1

5e klasse M      Team Ozturk
129111  Wo 29 okt   19.00   Spartaan'20 6  RS     5   Topsporthal      Sr. Zelf regelen
129382  Wo 5 nov   19.00   OACN Boys 8   Spartaan ’20 6   Wielewaal
129565  Wo 12 nov   19.00   Transvalia ZW 3 Spartaan ’20 6   Wielewaal
M.Demir-E.Ozcelik-H.Ozturk-Y.Dal-A.Tuncer-E.Tuncer-M.Erdem-
M.Tuncer
Spartaan’20 6 – R.S. 5 – TransvaliaZW3-OACN Boys 8

    Informatie futsal Anjacox@hotmail.com
             J E U G D A F D E L I N G

Bewaarnummer
Het bewaarnummer is inmiddels bij alle jeugdleden verspreid.
Het is belangrijk deze editie goed door te lezen. Er staat
belangrijke informatie in.

Verder wijzen wij de ouders erop dat wij het als (jeugd)bestuur
onverantwoord vinden dat jeugdspelers van Spartaan’20 door
het Zuiderpark naar huis gaan. Recentelijk was er een
vervelend incident waarbij 3 spelers van Spartaan’20 betrokken
waren die samen door het Zuiderpark naar huis liepen. We
verzoeken dus de ouders hun kinderen hierover te informeren
om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Wij
vragen ook de trainers/leiders en vrijwilligers dit aan de
kinderen door te geven.

Op tijd het veld op!!!!
Het valt op dat bij iedere wedstrijd bij Spartaan de thuisclub niet op tijd op het veld staat
dit brengt bij veel wedstrijden het schema in gevaar vandaar een oproep aan alle trainers
en leiders van Spartaan. Ook dit heeft te maken met normen en waarden.
JUNIOREN
Zaterdag 1   november 2008
Aanvang     Wedstrijd                   Scheidsrechter   Aanwezig
14.45 uur    Internos    A1  -  Spartaan’20   A1  G.W.G. van Hout   Via trainer
12.30 uur    Oranje Wit   A1  -  Spartaan’20   A2  L.J. Kersten    Via trainer
14.30 uur    Spartaan’20   A3  -  Bernisse     A1  G. Wemmers     13.30 uur
12.30 uur    Feijenoord AV  B1  -  Spartaan’20   B1  P.M. Nederpel    Via trainer
12.30 uur    Spartaan’20   B2  -  Velo       B1  J.C. van Beest   Via trainer
15.00 uur    Spartaan’20   B3  -  JHR       B1  H. v/d Pol     14.00 uur
11.15 uur    DRL       B2  -  Spartaan’20   B4            10.00 uur
15.15 uur    Spartaan’20   B5  -  Xerxes/DZB    B5  F. Gommers     14.30 uur
12.00 uur    Spartaan’20   C1  -  Roda JC     C1  H.M.H. Heuts    Via trainer
10.15 uur    Spartaan’20   C2  -  Quick Boys    C1  B.M. Hoek      Via trainer
12.30 uur    Binnenmaas   C1  -  Spartaan’20   C3  J.W. v.d. Reijnst  10.45 uur
12.00 uur    Spartaan’20   C4  -  SHO       C2  E v/d Ouden     11.15 uur
13.30 uur    Spartaan’20   C5  -  IJVV Zwervers  C3  M. Heinerman    12.45 uur
12.00 uur    VFC       C8  -  Spartaan’20   C6            10.30 uur
10.45 uur    Smitshoek    C7  -  Spartaan’20   C7            09.30 uur

    LET OP : Spartaan’20 B1 speelt zijn thuiswedstrijden op de zondag !!!
    Supporters zijn uiteraard van harte welkom.


Dinsdag 4 november 2008
19.30 uur Spartaan'20      A1  - Zinkwegse Boys     M. Christen     Via trainer

Zaterdag 8   novemer 2008
Aanvang     Wedstrijd                   Scheidsrechter   Aanwezig
14.30 uur    Spartaan’20   A1  - BVV Catterpillar  A1            Via trainer
12.30 uur    Spartaan’20   A2  - Laakkwartier    A1  J.J. mastenbroek  Via trainer
13.30 uur    Excelsior ‘20  A2  - Spartaan’20    A3            12.00 uur
-----------   Spartaan’20   B1   Zie Zondag                 Via trainer
12.15 uur    Xerxes/DZB   B1  - Spartaan’20    B2  R.M. Leijgraaff   Via trainer
15.15 uur    Xerxes/DZB   B2  - Spartaan’20    B3  W.H. Slot      13.45 uur
------------  Spartaan’20   B4   VRIJ
10.00 uur    VVOR      B3  - Spartaan’20    B5            08.30 uur
12.30 uur    ADO Den Haag  C1  - Spartaan’20    C1            Via trainer
10.15 uur    Xerxes/DZB   C1  - Spartaan’20    C2            Via trainer
13.00 uur    Spartaan’20   C3  - NSVV        C1  M. Belhadad     12.00 uur
12.30 uur    Smitshoek    C2  - Spartaan’20    C4            11.15 uur
15.00 uur    Barendrecht   C5  - Spartaan’20    C5            13.45 uur
------------  Spartaan’20   C6   VRIJ
15.00 uur    Spartaan’20   C7  - DES’67       C2  F. Gommers     14.15 uur

Zondag 9 november 2008
Aanvang  Wedstrijd                      Scheidsrechter   Aanwezig
12.00 uur Spartaan’20      B1  - Fortuna Sittard  B1  J.W. Brummer    Via trainer
Opstelling jeugdteams
A 1 Trainers: Dhrn Jalink,Suykerbuyk,Leider: Dhr de Graaf, Grensrechter: A. Steeman
Benjamin Agata, Ahmet Altas, Solomon Asante, Minguel Baker, Iva Chobin, Wesley de
Does, Ruperto Dorothea, Giancarlo Gallant, Giovano Gödeken, Jonathan Koy, Wesley
Maan, Shurendy Martina, Aynan Omar Ali, Emre Ozturk, Nicky Sol, Soufian Ysmayouch
A2 Trainer: Dhr van Pul, Leider: Dhr Akkerman, Grensrechter: Dhr W. Rouwen
Reynold Allee, Oguzhan Arslan, Akash Badal, Evander Bendt, Kevin Berk, Yassin el
Bouyakoubi, Robert Destanovic Danique Deutschmann, Lorenzo Gompel, Faisal Hersi,
Juanito Hoffman, Dragan Jusufovic, Jean-Charley Kifu, Yassin Lamouy, Ryan Mangre,
Tino Ravelo, Kishen Soochit, Myrickson Zimmerman
A3 Trainer: Dhr Rousev
Bernad Adamus, Amar Dabbagh, Cyrilon Djaoen, Quillan Donata, Dennis van
IJsselmuide, Samuel Luboya, Michail Mpongo, Emre Ozturk, Eugehi Rousev, Redouan
Saddik, Ryan Wemmers
B1 Trainer: P. de Werk, Leider: M. van Lier, Grensrechter: A. Eschmeijer
Perry Akkerman, Omer Altas, Mohamed Anaya, Jair Balrak, Elger Batta, Anes Beslija,
Daan Blij, Bradley Brinkman, Giovanni Cairo, Oguzhan Demirtas, Brandon Esmeijer,
Jeffrey Kops, Evren Saglam, Emilio Samsey, Stevie da Silva Fortes, Jeffrey Tewelde,
Neppa Tolud
B2 Trainer: B. van Klaveren, Leider: R. Scheek, Grensrechter: Dhr Wijntjes
Quincy Blinker, Mouad Fissoune, Samet Gorer, Hans Kapata, Koen vd Leeden, Michel
Margaretha, Marcel van Meenen, Kishan Mewalal, Jamiro Monteiro Varenga, Pishu
Ntwari, Johan Ramirez, Kevin Sanches,
Guytano dos Santos, Angelo Semil, Mehmet Turhan, Gineo Wezer
B3 Trainer: Dhr Ruperto
Djenley Arkhurst, Bilal Assaiadi, Franklin Comvalius, Laurens Cruz, Emre Dikilitas,
Patrick den Dulk, Caglar Duzgun, Tarik Haddouchi, Rafael Kasmi, Dominique Otterspeer,
Fredson Raphaela, Derwin Stoter,
Jilmet Tholel, Moreno Wijnstein, Nolan Willems, Burak Yildiz
B4 Leider: Dhr Willems
Armen Aslanyan, Sijen Boahen, Lachcen Bouyouzan, Randell Goerdin, Shudmar
Franciska, Saadjan Harinandansingh, Sabri Ilksoy, Hussain Jihad, Romano Joerawan,
Enes Komurcu, Teoman Okay, Harun Piek, Serhat Saglam, Redouab Serghini
B5 Leider: Dhr van Eijsden
Saajan Bahadoer, Sandeep Biharie, Joey van Eeuwijk, Orhun Guloglu, Edin van
Hamburg, Rick Helderop, Jeffrey Hulswit, Enes Karaaslan, Nasser el Koubai, Leroy
Kranenburg, Lorenzo Newar, Hurvely Semeleer, Alex Slump, Nuny Suarez

C1 Trainer: Dhrn Pengel, Belghar, Leider: Dhr Marbah
Quenten Albertus, Akin Arslan, Desko Destanovic, Jamal Dongen, Nigel van Egmond,
Yaël Eisden, Ibrahim Fofane, Gellano Fortes Lopes, Michel Franken, Anwar el Ghazi,
Danetio Helslijnen, Papito Merencia, Robbert Olijfveld, Jerzy Rocha Livramento, Melvin
Silberie, Dalin Tavares Andrade, Deniz Yuksel
C2 Trainer: Dhr M. van Pul, Leider: Dhr Voormolen, Grensrechter: D. Rouwen
Ersin Akdag, Marlon Almeida, Khalid el Bouyakoubi, Mohamed Chaali, Zino Dorothea,
Mitchell van Gelderen, S el Hannouf, Harem Kader, Armando Kollau, Doriano Kortstam,
Jeremy Kuhn, Seyjael Landburg, Rodny Lopes Cabral, Ruben Schlink, Iwan Tewelde,
Jermain Windster
C3 Trainer: Dhri Sakic, Leider: Dhr Hillebrand
Giovanni Amatsabari, Kevin Bito, Ulas Gedik, Jordy Hillebrand, Falko Kalkman, Bradley
Leetz, Rochiendrick Lucas, Nordinne el Mahjoubi, Idilioni Mendes Fernandes, Vandi
Romano, Lionel Rosalia, Metin Sahin, Ruben Silva Lopez, Dymon Tewelde
C4 Trainer: Dhrp Scheffer, Leider: Dhr van den Ouden, Grensrechter:Dhr de Raad
Achmed Alouane, Elias Assaiadi, Marco Bender, Vincent vd Berghe, Alvaro Brugman,
Damian Haile, Izaak vd Heiden, Mitchell Hoffman, Said Karat, Joey Lems, Roberto Lopez
Cachado, Maurice de Raad, Edson Silva da Cruz, Ashton Victorina, Tayip Yuksel
C5 Trainer: Dhr van Ree
Remzi Atis, Pravin Baldan, Brian Bruens, Gilson Carvalho-Dias, Omar Hakeddin, Ranish
Jagessar, Sergio Lubrano, Michael de Man, Cees van Os, Dirk Tap, Sjaak Terlingen
C6 Trainer Dhr Paul, Leider: Dhr van Os
Cagdas Atas, Raveendra Bhagwandas, Sonee Calim, Gino Dobber, Tristan Korver, Danny
in der Maur, Rohit Orie, Patrick Paul, Boyd Smith, Kubilay Tuncer, Huseyin Uzuner,
Ugurran Yildirim
C7 Trainer: Dhr Reitsma
Imad Boulkhrif, Chevero Ceder, Marverick Hellement, Gerald Kerkeboom, Jorginio Lie
Atjam, John Louhenapessy, Georgio Moraiti, Ricardo Neves, Jordy Ortmans, Riley Ricao,
Sofiane Sabajo, Sergio dos Santos, Teo Sekmen, Rahman Yildiz

.MEISJES

Zaterdag 1   november 2008
Aanvang     Wedstrijd                  Scheidsrechter  Aanwezig
14.30 uur    Spartaan’20  M1  - Nieuwenhoorn  M1  R. Willemse   13.45 uur
10.45 uur    Zuidland    MZ1  - Spartaan’20  MZ1          09.15 uur
12.45 uur    Victoria 04  MP2  - Spartaan’20  MP1          11.00 uur


Zaterdag 8   november 2008
Aanvang     Wedstrijd                  Scheidsrechter  Aanwezig
14.30 uur    AVS Germinal  M1  - Spartaan’20  M1           13.00 uur
------------  Spartaan’20  MZ1  - VRIJ
14.15 uur    Spartaan’20  MP1  - DEH Musschen  MP1  R. Kraan     13.30 uur
Opstelling Meisjes
MP
Leider: mevr. Tomoidjolo,dhrn. Marcelis, Hijzen
Sambo-Purperhart-Nieuwkerk-Hijzen-Wijman-de Olde-Nicia-Tomoidjojo-Merencia
MZ
Leider: mevr. S. Ruisch dhr. R. Kraan
Schrammeijer-de Raad-Lutam-Joerawan-Ruisch-Reynart-de Bel-Agatowski-Bruens
M1
Leider: dhr. M. Cristen
Brussel-Silva-Breed-Bregonje-Geldorp-Christen-Eijsden-FurtadoS+S-Ledes-Semic-
Bernadina-VolkA+A
PUPILLEN
Zaterdag 1  november 2008
Aanvang    Wedstrijd                     Scheidsrechter  Aanwezig
12.30 uur   ADO Den Haag   D1  -  Spartaan’20   D1  C.P.P. Dekkers  Via trainer
10.00 uur   Neptunus     D1  -  Spartaan’20   D2           Via trainer
08.30 uur   Spartaan’20   D3  -  LMO       D1  G. Wemmers    07.45 uur
-----------  Spartaan’20   D4  -  VRIJ
-----------  Spartaan’20   D5  -  VRIJ
10.00 uur   Spartaan’20   DZ1  -  Zinkwegse Boys  DZ1  A. Izelaar    09.15  uur
11.00 uur   Spartaan’20   D7  -  Overmaas     D6  E. Goverde    10.15  uur
11.30 uur   Spartaan’20   E1  -  Victoria 04   E1  R. Wemmers    10.45  uur
10.00 uur   Spartaan’20   E2  -  Velo       E1  D. de Does    09.15  uur
08.30 uur   Spartaan’20   E3  -  CVV Zwervers   E1  P. Scheffer   07.45  uur
08.30 uur   Spartaan’20   E4  -  SHO       E4  B. v/d Leeden  07.45  uur
-----------  Spartaan’20   E5  -  VRIJ
08.30 uur   Smitshoek    E6  -  Spartaan’20   E6           07.30  uur
08.30 uur   Barendrecht   E10  -  Spartaan’20   E7           07.30  uur
13.00 uur   Spartaan’20   E8  -  CVV Mercurius  E2  Lorenzo     12.15  uur
13.00 uur   Spartaan’20   F1  -  Leonidas     F1  R. Suares    12.15  uur
09.00 uur   Overmaas     F1  -  Spartaan’20   F2           07.45  uur
09.00 uur   Feijenoord    F5  -  Spartaan’20   F3           07.45  uur
10.00 uur   CVV Mercurius  F1  -  Spartaan’20   F4           08.45  uur
11.30 uur   Spartaan’20   F5  -  Overmaas     F4           10.45  uur
08.30 uur   COAL       F2  -  Spartaan’20   F6           07.30  uur

Door diverse afmeldingen binnen de D-afdeling vervalt het D6 team en
deze gaat onder de naam DZ1 (D zevental 1) verder. Dit team bestaat uit
10 spelers en speelt op een half veld.Zaterdag 8  november 2008
Aanvang    Wedstrijd                     Scheidsrechter  Aanwezig
11.00 uur   Spartaan’20   D1  -  Haarlem     D1  M.A. Patty    Via trainer
10.15 uur   Spartaan’20   D2  -  Nieuwenhoorn   D1  B. v. Leer    Via trainer
08.30 uur   VVOR       D2  -  Spartaan’20   D3           07.30 uur
08.30 uur   Spartaan’20   D4  -  Overmaas     D3  W. Schilders   07.45 uur
08.30 uur   Spartaan’20   D5  -  RHV Sport    D3  B. v/d Leeden  07.45 uur
10.15 uur   Hellevoetsluis  DZ1  -  Spartaan’20   DZ1          08.45 uur
11.00 uur   Spartaan’20   D7  -  Binnenmaas    D3  E. Goverde    10.15 uur
10.00 uur   SHO       E1  -  Spartaan’20   E1           08.30 uur
09.45 uur   MVV’27      E1  -  Spartaan’20   E2           08.30 uur
10.30 uur   DEH Musschen   E1  -  Spartaan’20   E3           09.15 uur
11.30 uur   Barendrecht   E5  -  Spartaan’20   E4           10.15 uur
10.00 uur   Spartaan’20   E5  -  Maasstad Ted.  E1  W. Rouwen    09.15 uur
08.30 uur   Spartaan’20   E6  -  Overmaas     E5  P. Scheffer   07.45 uur
08.30 uur   Spartaan’20   E7  -  Overmaas     E6  A. Izelaar    07.45 uur
10.00 uur   Excelsior P   E2  -  Spartaan’20   E8           08.45 uur
10.00 uur   Alexandria’66  F1  -  Spartaan’20   F1           08.45 uur
11.30 uur   Spartaan’20   F2  -  Binnenmaas    F1  R.Hillebrand   10.45 uur
11.30 uur   Spartaan’20   F3  -  LMO       F1  R. v. Eijsden  10.45 uur
10.00 uur   Spartaan’20   F4  -  Barendrecht   F4  R. Wemmers    09.15 uur
08.30 uur   WCR       F2  -  Spartaan’20   F5           07.30 uur
13.00 uur   Spartaan’20   F6  -  WCR       F4  M. Heinermann  12.15 uur
Trainingstijd D 3 - D 5 - D Z1 o.l.v. H. Mosselaar – R. Chotkoe – L.
Hassel: woensdag aanwezig 16.15 uur. Aanvang 16.30 uur

trainingstijd D 4 o.l.v. de heer Lorenzo
woensdag aanwezig 17.45 uur. Aanvang 18.00 uur

D1 leiders de heren M. Rijsdijk – R. Bosschaart Gr. J. Swaan
Opstelling wordt na de training bekendgemaakt
D 2 leider de heer S. Ghebresselassie
Opstelling wordt na de training bekendgemaakt
D 3 Leiders E. Ocelik en H. Ozturk
Andre in der Maur, Reshwien Bandhoe, Toni de Boer, Demirhan Demir, Nordin Maach, Ashwin
Mewalal, Shayndro Ramos, Colin Wemmers, Kubilay Ozcelik, , Enrico Wezer,
Rick Berkhout, Mete Ozturk, Sergen Kayhan
D4 Leider/trainer Lorenzo Gr. De heer Noali / Barendregt
Marlow da Cruz, Mike Barendregt, Ahmed Canic, Ismael Nouali, Oubid Larhzaoui
Dennis vd Veer, Warner Koenders, Filip Salov, Omar Zoundri, Fahd Bzioui,Mitchell Waalring,
Safwan Achbar, Othman Abraymi, Onur Mese
D5 Dhrn vd Velden en R. Chotkoe
Robert Langenberg, Rowan Orie, Coen de Boer, Elmar Emmanuel, Calum Galbraith, Wytze
Schaap, Roel vd Velden, Osman Kabadayi, Joel Brito Lopes, Harry van Vuuren ,Tuncer Tekin, Joeri
Oost, Quassim Arab, Xavirio Ledes, Badr el Bakouri
DZ1 leider L. Hassel LET OP : is van elftal naar zevental op half veld gegaan.
Karim Bakkes, Jamil Overgauw, Dinesh Badrie, Ferdi Candan, Remy Fernandes, , Jurgylio Limon,
Rob van Vuuren, Erdem Kaygiciz, Burak Cinar, Furkan Guclu
D7 leiders de heren Van Calias, Paulina Rexes, Goverde
Fahd Benjaber, Samy Bouakkaz, AbdelAlie Bouchnafa, Shyvensly Cloteda, Gilton Cornelis, Anouar
el Foursi, Shawies Lila, Joven Mamauag, Jurvin Mercera, Wembley Paulina Rexes, WenLie Yam,
Ivanildo Rijssel, Serginhio JozefzoonTrainingstijden Overige E 3 - E 5 - E 6 - E 7
Woensdag : aanwezig 14.45 uur. Aanvang 15.00 uur
o.l.v. P. Scheffer – F. Gommers – L. Hassel – A. Rivera
E1 leiders de heren R. Willemse – A. Vaandrager
Opstelling wordt na de training bekendgemaakt
E2 leiders de heren A. Beslija – W. de Does
Opstelling wordt na de training bekendgemaakt
E3 leider R. van Treuren
Nikola Molerovic, David Schlink, Nick v Treuren, Kick Hendriks, Nayron Mathilda
Tommie v Norren-Zeki Schults-Railly Zink- Gento Brokling
E4 leider C. da Luz
Opstelling wordt na de training bekendgemaakt
E5 leiders dhr. C. Peters – Rietkerken – van Tol
Wesley Rietkerken, Matthew Daalman, Rowan Hakkenroek, Melvin Adriao, Nigel Mendonca, Adil
Meziane, Swen Tegelaar, Donovan Peters, Pascal Schlee, JoeriMeijer
E6 leider Dhr Rivera
Akshay Ramsaroep, Joellery Borgschot, Cagatay Duzgun, Deshwin Hooi, Silva, Curtis Martina,
Yasin Ulu, Giovanni Rivera – Yassin Adibelli – Tjui Chi-Hee
E7 leider H. Wolters
Koen Engelman, Kamal Bouchkhachakhe, Bora Cavus, Victor Hijzen, Vince Wolters,
Yorrick Stroobant, Ernad Salkanovic, Hicham Meziane, Andranic Kirakosian, Rehuel Pelapelapon
E 8 leider de heer Weewee
DuzgunCan Atas, Belal Bakali, Nabil Boulkhif, Dylan Ayuk Kenmoe, Shifayed Khodabaks, Nigel
Murray, Oussama Outmani, Gregory Telg, Rocinio Tuinfort, Dennis Weewee
F1 Le: C. Willemse – D. Ooms
Vigo Oudenaarden, Lute Rashiti,Crossfixio Blinker, Nigel Vermeulen, Jordan Windster,
Yassine Ballah, Oussama Taleb, Amir Boukris, Nelson Amadin
F2 Le: R. da Graca Santos, A. Querol
Tim Engelman, Yousri Alouane, Tomas Querol, Nassim M'Barki, Mucahid Aktas, Sinan
Ozkaraaslan, Jethro Mashart, Nihat Taskiran, Mohamed Naji
F3 Le: F. Gommers, R. van Eijsden
Ferdi de Munnik, Quinten de Ronde, Gianni de Heer, Jason Hartmann, Yovanny Silva,
Moise Mpongo, Nabil el Hannouf, Bilal Ouja
F4 Le: L. Willemse - D. Wols
Coen Laurens, Daenisj Khearilam, Donmellow Lecrouvreur, D Angelo Havertong,
Mohammed el Massaoudi, Bradley Geldorp, Redouan el Hankouri, Quinten Bahadoer,
Brython van Klaveren
F5 Le: J. Dijkgraaf
Said el Hankouri, Emre Yildiz, Selim Yuksel, Sanjeev Sobnath, Amine Mouh, Elias Zare,
Sven Dijkgraaf, Achraf Koukkouh
F6 Le: de heren Dar en Milenkovic
Griffin Barron, MohammadHasham Dar, AltmashAli Dar, Rayhan el Manouzi, Roberto Ghisiawan,
Edshaynel Hortencia, BryanEbot Kenmoe, Fahd Lachab, Milan Milenkovich, Rivaldo RamosSilva,
Eugene Snijders, Emjay SteenstraToussaint

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:173
posted:6/26/2012
language:
pages:14