Schoolgids CBS Beatrix by n13g88

VIEWS: 30 PAGES: 52

									Schoolgids
CBS
        2011-
Beatrix
        2012
Herenoord 10
3079 J.J. Rotterdam
EEN SCHOOL DIE KINDEREN OPTIMAAL WIL BEGELEIDENEEN SCHOOL DIE NORMEN EN WAARDEN HANTEERTEEN SCHOOL DIE GOED TAAL- LEES- EN REKENONDERWIJS WIL
GEVENEEN SCHOOL DIE CREATIEVE VAKKEN OOK BELANGRIJK VINDTEEN SCHOOL DIE ZICH VOORTDUREND ONTWIKKELT
CBS Beatrix & PSZ Dikkie Dik

Herenoord 10,

3079J.J Rotterdam

Telefoon Beatrix: 010-4829652

Telefoon Dikkie Dik: 010-4830541

Email: cbsbeatrix@cbsbeatrix.nl

Website: www.cbsbeatrix.nl
                            3
EEN WOORD VOORAF


Voor het eerst naar school
Een basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de
jaren uw kind zo’n 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en de meesters van de
basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook
weloverwogen! Scholen verschillen in sfeer, werkwijze, zorg voor leerlingen, activiteiten en in
kwaliteit. Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind.

Met deze schoolgids geven wij een beeld van onze school. U kunt dan voor uzelf nagaan of CBS
Beatrix de school is, die u voor uw kind zoekt. We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen.
Vanzelfsprekend bent u van harte welkom als u een nadere toelichting wenst. Neemt u daarvoor
contact op met mevr. C. Bijleveld of Dhr. R. Smit.


Elk schooljaar is een nieuw begin, dus elk schooljaar komt er een nieuwe schoolgids uit voor de
ouders van alle Beatrix- leerlingen. De gids geeft aan wat de teamleden van de Beatrix belangrijk
vinden en hoe er gewerkt wordt. Ook staan hier alle schoolafspraken in vermeld.

Wij wensen u en uw kind een prettig schooljaar toe.

Het team van de Beatrix
                                                  4
INHOUD                   4.ZORG VOOR DE KINDEREN        21

Een woord vooraf            4  4.1 Toelating nieuwe kinderen

1. DE SCHOOL              6  4.2 Het leerlingvolgsysteem

1.1 Naam, adres              4.3 Speciale zorg voor kinderen
                        met specifieke behoeften
1.2 Identiteit
                      4.4 Plaatsingsbeleid voor leerlingen met
1.3 De directie
                        leerling gebonden financiering
1.4 Het gebouw
                      4.5 Schoolmaatschappelijk werk
1.5 Schoolgrootte
                      4.6 Continurooster en leertijdverlenging
1.6 Leerling en ouderpopulatie
                      4.7 Vakkrachten
1.7Externe contacten
                      4.8 Het pestprotocol

                      4.9 Irisregistratie
2.DE UITGANGSPUNTEN          8
                      4.10 SISA
2.1 De identiteit
                      4.11 Hoofdluisbrigade
2.2 De doelstellingen
                      4.12 Schorsing en verwijdering
2.3 Het klimaat van de school
                      4.13 Naar het voortgezet onderwijs
2.4 De schoolregels

2.5 Kledingvoorschrift
                      5.HET TEAM               31

                      5.1 Samenstelling van het team
3.DE ORGANISATIE VAN HET       13
                      5.2 Vervanging wegens ziekte,
 ONDERWIJS
                        compensatieverlof
3.1 De organisatie van de school
                      5.3 Begeleiding en inzet stagiaires
3.2 De activiteiten van de kinderen
                      5.4 Scholing leerkrachten
3.2.1 Activiteiten in de onderbouw
                      5.5 Beleid t.a.v groepssamenstelling
3.2.2 De zorg voor het jonge kind

3.2.3 De methodes van groep 3-8
                      6. HET BESTUUR             34
                                            5
7. DE OUDERS             35  11. OVERIGE INFORMATIE   49

7.1 Het belang van de betrokkenheid    11.1 Gymlessen
  van de ouders
                      11.2 Trakteren
7.2 Informatievoorzieningen
                      11.3 Gevonden voorwerpen
7.3 Medezeggenschapsraad (MR)
                      11.4 Schoolmelk
7.4 Ouderraad (OR)
                      11.5 Schoolverzekering
7.5 De financiële ouderbijdrage
                      11.6 Fietsenrekken
7.6 De ouderconsulente
                      11.7 Koekjesgeld kleuters
7.7 De gedragscode (A.A.P)
                      11.8 Sponsoring
7.8 De bereikbaarheid van ouders

7.9 De klachtenprocedure8. DE ONTWIKKELING VAN HET      40
  ONDERWIJS IN DE SCHOOL

8.1 Activiteiten ter verbetering
  van het onderwijs

8.2 Uitstroomgegevens9. DE RESULTATEN VAN HET       42
  ONDERWIJS10.DE SCHOOLTIJDEN          43

10.1 Schooltijden

10.2 Ziekmelding

10.3 Aanvraag extra verlof/verzuim

10.4 Vakantieoverzicht 2011-2012
                                      6
1. DE SCHOOL
1.1 Naam, adres
Christelijke basisschool de Beatrix is gelegen aan de Herenoord 10, 3079 J.J in Rotterdam
IJsselmonde. De school staat in een groene omgeving met veel ruimte om de school. Hierdoor zijn er
indien het weer het toelaat, buitenactiviteiten mogelijk,
Recent is er een nieuw schoolplein aangelegd wat de kinderen veel speelplezier geeft in de pauze en
voor en na schooltijd.

1.2 Identiteit
De Beatrix is een Protestants Christelijke school. Wij werken met de kinderen vanuit een Christelijk
perspectief op de mens en de wereld. Hierin spelen normen en waarden een grote rol. De school
staat open voor alle culturen, religies en achtergronden, met als voorwaarde wederzijds respect.

De school maakt deel uit van Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Onderwijs (STG.PCBO) te
Rotterdam.

1.3 De directie
De directie van de school bestaat uit mevr. C Bijleveld ( Directeur), Dhr. R Smit ( Adjunct-
directeur).Samen met 3 bouwcoördinatoren vormen zij de staf van de school en zetten gezamenlijk
het beleid uit. De bouwcoördinatoren zijn Juf van Noppen voor de onderbouw, Juf Heuvelman voor
de middenbouw en Juf de Rooij voor de bovenbouw.

Aangezien de directie niet altijd direct beschikbaar is, is het verstandig een afspraak te maken als u
een van beiden wilt spreken.

1.4 Het gebouw
De school is gehuisvest in een pand uit 1965 en is recent intern opgeknapt. De school bestaat uit 2
verdiepingen welke te bereiken zijn via trappen. De school beschikt niet over een lift. De school
beschikt over een E- centrum, een bibliotheek en een ouderkamer.

Op het schoolplein staat de bij de school horende peuterspeelzaal Dikkie Dik onder leiding van
mevrouw C. van Noppen. De peuterspeelzaal heeft hetzelfde adres, echter met een andere
telefoonnummer: 010-4830541

1.5 Schoolgrootte
CBS Beatrix is een grote school en start dit schooljaar met circa 350 kinderen. Dit is inclusief 4
peutergroepen a 16 peuters per groep. Het schoolteam bestaat uit circa 45 personen, waaronder 2
Intern Begeleiders, een ouderconsulent, een administratief medewerkster en een conciërge. De
leerkrachten van de onderbouw worden ondersteund door 2 onderwijsassistenten.                                                  6
Subsidie vanuit het Rijk bepaalt het aantal leerkrachten die werkzaam kunnen zijn op de school en
dus ook het aantal groepen. Hierdoor zijn er dit schooljaar 12 groepen variërend tussen de 24-30
leerlingen per groep. Ook kan het voorkomen dat groepen, vanwege de formatie, samengevoegd
worden gedurende de 8 schooljaren, een combinatiegroep. Wij zien dit in onze onderwijskundige
organisatie niet als een probleem.

1.6 Leerling en ouderpopulatie
De school wordt bezocht door leerlingen die een afspiegeling vormen van de opbouw van de wijk.
Ouders met een middelbare opleiding vormen duidelijk de meerderheid. Wij verwachten ook niet dat
dit de komende jaren zal veranderen. De ervaring leert dat veel ouders kiezen voor CBS Beatrix.

1.7 Externe contacten
De school heeft vele externe contacten. Zo wordt contact onderhouden met peuterspeelzalen om
een goede overgang van het kind naar het basisonderwijs te bevorderen. Er zijn ook contacten met
het voortgezet onderwijs om een goede overgang van het kind naar het voortgezet onderwijs te
waarborgen.

Verder zijn er natuurlijk de contacten met de andere scholen die onder ons bestuur vallen. Tevens
zijn er contacten met diverse instellingen zoals de gemeente, logopedisten, fysio/cesartherapeuten,
het Centrum voor Jeugd en Gezin en Lucertis etc.
                                                 7
2.De uitgangspunten
2.1 De identiteit
Wanneer we ons richten op de uitgangspunten van de school kunnen we daarbij 3 aspecten
onderscheiden:

1. de levensbeschouwelijke identiteit

2. de pedagogische identiteit

3. de onderwijsinhoudelijke identiteit

1.De levenbeschouwelijke identiteit

De school heeft een Christelijke signatuur en vanuit die achtergrond geven wij les. Naast dat dit
gebeurt in de godsdienstlessen, streven wij er ook naar dit tot uiting te laten komen in het totale
gebeuren( bijvoorbeeld door het tonen van respect voor elkaar, medemenselijkheid enz.) Daarbij
spelen normen en waarden, aandacht voor actuele gebeurtenissen en vieringen een grote rol.

2. De pedagogische identiteit

De opvoeding is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De school dient daarop in te spelen
en hecht veel waarde aan de driehoek ouders- kind- team. Er wordt naar een goed overleg tussen
ouders, kind en team gestreefd. Dit vinden we belangrijk om een goede basis te creëren voor een
evenwichtige ontwikkeling van het kind. Het kind moet zich vooral thuis en veilig voelen op onze
school. Voor de bevordering van de sociaal-emotioneel ontwikkeling van het kind wordt gebruik
gemaakt van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. (“Leefstijl”). Ouders moeten zich
kunnen vinden in de regels en de manier van onderwijs geven op onze school.

3. De onderwijsinhoudelijke identiteit

Ten aanzien van ons onderwijs willen we de lat hoog leggen. Dit betekent voor ons als school het
volgende:

  We willen uit het kind het maximaal haalbare halen. Dit betekent dat het beleid duidelijk gericht
  moet zijn op het omgaan met verschillen.

  We gaan uit van een evenwichtige ontwikkeling. Dit houdt ook in dat naast de verstandelijke
  (cognitieve)ontwikkeling ook veel aandacht besteedt wordt aan de sociaal emotionele vorming en
  aan de ontwikkeling van de creatieve mogelijkheden van het kind.

  We willen zorgen voor een doorgaande lijn. De komende jaren zal dit een terugkerend onderwerp
  zijn op vergaderingen.

  We leren kinderen op een goede manier zelfstandig werken.

                                                  8
  We blijven goed op de hoogte van de ontwikkeling van de kinderen, zodat op het juiste moment
  extra hulp of een aangepaste leerweg kan worden geboden ( zorg op maat).
                                                  9
Mocht de ontwikkeling van een leerling niet in balans zijn dan beschikt de school over een
zorgstructuur waarbinnen het kind, na overleg met de ouders, verder onderzocht kan worden. Indien
nodig wordt er voor het kind een handelingsplan opgesteld. Dit wordt met de ouders besproken en
zoveel mogelijk in de groep uitgevoerd. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 4 De zorg voor kinderen.

Binnen ons onderwijs wordt zoals eerder gemeld zoveel mogelijk gewerkt zoals onderstaand model:
2.2 De doelstellingen
De school streeft ernaar om samen met de ouders de aan haar toevertrouwde leerlingen zo goed en
efficiënt mogelijk te begeleiden gedurende de leeftijd van 4 tot ca. 12 jaar. Het onderwijs is met
name gericht op het voorkomen en zo nodig bestrijden van achterstanden bij de zogenaamde
basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen & wiskunde. De gekozen onderwijsleerpakketten en
de gevolgde werkwijze vormen de basis voor één doorgaande lijn binnen de school.

Om deze doelstelling te bereiken, neemt de school bewust en selectief deel aan projecten van en
met derden. Zo is de school een Taal Robuust school, wat inhoud dat de school zich extra laat
scholen voor taal/lees onderwijs. De school is zich ervan bewust dat zij een deel van de opvoeding
van de kinderen overneemt van de ouders. Een goed contact met elkaar is daarom noodzakelijk. Zo
worden de ouders regelmatig in de gelegenheid gesteld om hierover met de school van gedachten
te wisselen.

De school stelt zich ten doel zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te laten volgen binnen haar eigen
muren. Binnen de school bestaat een leerlingvolgsysteem om eventuele achterstanden zo spoedig
mogelijk te signaleren. Twee interne begeleidsters hebben als taak om samen met de leerkrachten
individuele hulp te organiseren en de groepsleerkrachten te ondersteunen bij het geven van extra
hulp aan deze leerlingen. Zo nodig wordt advies gevraagd aan de begeleider leerlingenzorg van het
samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School), waarvan de school deel uitmaakt. De
school maakt samen met andere scholen deel uit van een netwerk.

2.3 Het klimaat van de school
De school probeert een veilige sfeer te scheppen. Het (onderlinge) gedrag van leerlingen wordt
daarom regelmatig aan de orde gesteld. Pesten is een onacceptabel gedrag. Wanneer we merken dat
een leerling zich onder schooltijd aan een dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt, zullen
we dit aan de ouders melden. Na herhaaldelijk gedrag volgt een gesprek met de ouders om te zoeken
naar een oplossing.


                                                 10
Met nadruk vragen wij u aan de school te melden, wanneer uw kind slachtoffer is van agressief
gedrag of pestgedrag tijdens schooluren. Alleen door samenwerking is aan dit probleem iets te doen.
Vindt dit agressief gedrag of pestgedrag na schooltijd plaats, dan raden wij u aan contact op te
nemen met de ouders van de kinderen die dat agressieve of pestgedrag vertonen.

Om in alle groepen op een eenduidige manier met deze problematiek om te gaan, hanteren wij een
‘pestprotocol’. Hiermee beloven we dat we ons allemaal aan de omgangsregels van de school zullen
houden. We mogen elkaar daar ook het hele jaar op aanspreken. Dit pestprotocol ligt voor ouders bij
de groepsleerkracht ter inzage.(zie H4.9 )

De school heeft ook gedragsregels met betrekking tot het voorkomen van seksuele intimidatie. Twee
leerkrachten functioneren in deze als contactpersoon (zie H 7.9).

2.4 Schoolregels
Om een optimale ontplooiing te bereiken is het noodzakelijk dat er een goed klimaat op school
heerst. We hebben de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de omgang van leerlingen
onderling:

 We helpen elkaar

 We luisteren naar elkaar

 We praten vriendelijk en positief over elkaar.

 We laten elkaar met rust bij spelen en werken.

 Iedereen mag meedoen.

 We zorgen goed voor onze (school-) spullen en van die van anderen.

Samengevat is het credo van de school:

“samen leren, samen spelen, samen delen”

Mochten de normen en waarden, zoals die door de school gehanteerd worden, overschreden
worden, dan handelt de school volgens het model eerder aangegeven ( kind, ouders,team). Overleg
tussen de school en de ouders is dan noodzakelijk.


.
                                                11
2.5 Kledingvoorschrift

Bepaalde kleding is sociaal onveilig. Bijvoorbeeld door de teksten die er op staan. Kleding kan ook
aanstootgevend zijn of de drager associëren met een groep die er ongewenste standpunten op na
houdt. Ook te blote kleding is niet toegestaan op school.
Op CBS Beatrix is kleding die de veiligheid van kinderen en personeel in het gedrang brengt, agressie
op kan wekken of het oogcontact bemoeilijkt, niet toegestaan.
De kinderen en het personeel mogen in de klas geen mutsen, hoeden of petten dragen, omdat dit
duidelijke communicatie belemmert. Het dragen van hoofdbedekking vanwege geloofsovertuiging is
toegestaan, mits er nog duidelijke communicatie mogelijk blijft.
                                                 12
3.DE ORGANISATIE VAN HET
ONDERWIJS
3.1 De organisatie van het onderwijs
Er wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit jaar zijn de kinderen verdeeld over 12
groepen.

Zoals eerder genoemd werken we met heterogene groepen 1 en 2 en homogene groepen 3-8.
Kinderen kunnen immers veel van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Dit leren wij de kinderen middels een
hulpmiddel namelijk het stoplicht. De 3 kleuren groen, rood en oranje geven het level aan van
samenwerken. Bij rood moeten de kinderen gedurende een korte periode stilwerken en mogen ze
eventjes niets vragen. Het betreft werk dat de leerlingen al (redelijk )beheersen zodat ze het ook
zelfstandig kunnen maken. Staat het stoplicht op oranje dan mogen de kinderen samenwerken en
vragen aan elkaar stellen. Echter, ze mogen nog niets aan de juf/ meester vragen. Bij groen is ook dat
toegestaan. De leerkracht heeft tijdens het rode en oranje stoplicht de mogelijkheid om met een
klein groepje kinderen te werken die nog wat meer instructie (uitleg) nodig hebben.

U zult het stoplichtmodel in verschillende vormen en maten aantreffen in de school.

3.2 De activiteiten van de kinderen
3.2.1 Activiteiten in de onderbouw

We beschikken over een eigen Peuter speelzaal Dikkie Dik, welke samenwerkt met de basisschool en
gaat op dezelfde manier met de kinderen om. Voor kinderen en ouders wordt dit al gauw vertrouwd.
De samenwerking tussen PSZ en de groepen ½ en de doorgaande lijn in het onderwijs wordt de
voorschool genoemd.
                                                  13
De peuters

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ochtend:    8.30 – 12.00
Middag:    13.30 – 15.30

Plaatsingsmogelijkheden:
1.Maandagochtend, dinsdagmiddag
 Donderdagmiddag, vrijdagochtend
2.Maandagmiddag, dinsdagochtend
 Donderdagochtend, vrijdagmiddag
Leeftijd vanaf 2 jaar

Vakanties en kosten:
 De vakanties zijn gelijk aan die van de basisschool.
 Per maand € 10 te voldoen aan het begin van de maand.
 De zomervakantie hoeft niet doorbetaald te worden.
 De overige schoolvakanties en de vakantie van uzelf wel.
 We vragen een kleine bijdrage voor fruit
 U heeft een opzegtermijn van een maand.

Ziekte / verzuim:
Wilt u ziekte of afwezigheid van uw kind voor 9.00 uur afbellen?

Drinken, eten en traktaties:
Voor melk en kaakjes wordt gezorgd, tevens eten de peuters halverwege de ochtend fruit.
Hiervoor wordt maandelijks een kleine bijdrage gevraagd.
Het wordt erg op prijs gesteld als uw kind op verjaardagen geen snoep trakteert! Een folder met
gezonde traktaties is bij de leiding verkrijgbaar.

Tips voor goede overgang van thuis naar de peuterspeelzaal:

 Geef uw kind een rugzakje of tasje met naam en zijn allerliefste knuffel, speen o.i.d. Dat geeft
 troost als je even je mama mist!
 Stop er ook een paar luiers, babydoekjes en schone kleding in.
 Schrijf de naam van uw kind in zijn/haar jas.
 Zeg uw kind altijd gedag als u weggaat. Ook al gaat hij/zij huilen.
 Het huilen is meestal heel snel over.
 U mag altijd bellen hoe het gaat.
 Als het echt niet gaat belt de leidster van Dikkie Dik u op.
 Uw kind krijgt een plakboek van school. Hierin worden alle werkjes die uw kind maakt geplakt. Als
 uw kind naar de basisschool gaat heeft u zo een leuke en creatieve herinnering aan de
 peuterspeelzaal.
 Is er iemand in de familie jarig of ziek? Zeg het ons en uw kind mag een cadeautje maken.
 Als u een vraag heeft of een klacht wendt u dan tot de leidsters, indien u wat langer de tijd wilt
 maakt u dan even een afspraak.
 Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, geef het even door. Kinderen worden zonder
 uw toestemming aan niemand anders meegegeven.

Voor meer informatie neemt u contact op met Mevr. C. van Noppen.

                                                 14
De Kleuters

Zowel bij de peuters als bij de kleuters wordt er gewerkt met het Taal/ rekenprogramma Ko-Totaal.
Ko-Totaal is een totaalprogramma dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert.

Dit gebeurt door middel van activiteiten:

-   die een beroep doen op de actieve betrokkenheid van kinderen.
-   welke speels van opzet zijn en jonge kinderen prikkelen en stimuleren om dingen zelf te ont-
    dekken.
-   die een beschikken over een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinde-
    ren uit te dagen.
-   die communicatie over en weer uitlokken tussen de leerkracht en de kinderen en tussen de
    kinderen onderling.
-   vinden deels plaats in kleine groepen van ongeveer 4 à 5 kinderen en deels in de grote groep.
    Hierbij speelt de onderwijsassistente een grote rol.
    Ko- Totaal is een methode bestaande uit verschillende thema’s.
    Als er met een nieuw thema gewerkt gaat worden, wordt de inrichting van het lokaal
    aangepast door o.a. de hoeken te veranderen en andere materialen te gaan gebruiken.


De werkwijze.
Kleuters leren vooral door te doen. Ze leren in hun spel en de leerkracht speelt daarop in door te
zorgen dat er uitdagend materiaal is waar kleuters van kunnen leren. Ook worden er situaties
gecreëerd waarin de kinderen op verschillende manieren nieuwe ervaringen opdoen. We leren
kinderen om met elkaar om te gaan en elkaar te begrijpen. Voor deze ontwikkelingen te bevorderen
en om de basisvaardigheden voor taal en rekenen gestalte te geven hanteren wij de methode “Ko
Totaal’, waarbij met thema ’s gewerkt wordt.

De kring is een belangrijk onderdeel van de dag. Hierin wordt gezongen en naar verhalen geluisterd.
Ook vinden hier lessen plaats met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een belangrijk
onderwerp hierbij is steeds: Hoe moeten we met elkaar omgaan?

Er wordt gewerkt en gespeeld aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.
De meeste activiteiten komen in samenhang aan de orde door middel van thema’s.

                                                 15
In deze thema’s zitten alle leer- en vormingsgebieden verwerkt, bijv.:
Plakken, knippen, schilderen, bezig zijn in de huishoek, de stempelhoek, aan de zandtafel, maar ook
voorbereidend rekenen, taal en schrijven.
Door deze manier van werken zijn de kleuters heel zelfstandig bezig, daar zij een keuze mogen
maken op het planbord. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen uiteindelijk alle opdrachten
gemaakt hebben.
Het naar binnen gaan:
De kleuters mogen 7 minuten voordat de school begint naar binnen gebracht worden. Wanneer de
bel gaat om half 9 nemen de ouders afscheid en verlaten de school, zodat de leerkracht op tijd kan
beginnen.

3.2.2 De zorg voor het jonge kind
De Intern begeleider van de onderbouw is verantwoordelijk voor de zorg voor het jonge kind. Vanaf
de peutergroepen is er 1 zorgstructuur, waarbij de peutergroepen en de kleutergroepen mee doen in
deze zorgstructuur. N. a. v de observatielijsten van o. a PUK en ( observatielijsten), worden er drie
maal per jaar kindbesprekingen gehouden door de IB- er en de peuterleidsters. Tevens vindt er 1
maal per maand een leerling bespreking plaats in de peutervergadering. Hierbij wordt gesproken
over de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Ook wordt er in de
peuterspeelzaal gebruik gemaakt van Cito toetsafnamen voor taal en rekenen.
Bij de kleuters wordt er n.a.v. de CITO toetsen Ordenen en Taal voor kleuters in groep 1 en 2 drie
maal per jaar een uitgebreide groepsbespreking plaats door de IB- er en de leerkracht. Hierbij
worden ook ingevulde observatielijsten van Ko besproken.
Daarnaast vindt er n.a.v. de groepsbespreking 3 maal per jaar een leerling bespreking plaats door de
IB- er en de leerkracht. Hierbij wordt een leerling waar zorgen over zijn besproken.
Ook kan de hulp van de BLZ- er (Begeleider leerlingen Zorg van WSNS)
 en de SMW-er (School Maatschappelijk Werker) ingeroepen worden.Net zoals bij de overige
groepen kan een zorgleerling geobserveerd worden door de IB- er, BLZ- er en besproken worden in
het MDO. Hierover worden ouders geïnformeerd.
Ook kan het voorkomen dat een peuter/kleuter opgeroepen wordt door de schoolarts voor verder
onderzoek. Dit wordt vooraf aan de ouder gemeld.
Daarnaast vindt er voor de 4 jarigen ieder jaar een gezondheidsonderzoek plaats door de GGD en
worden alle 5 jarigen gescreend door een logopediste van WSNS. Zij beoordeelt of een kind
logopedie nodig heeft. De ouders worden vooraf gevraagd om toestemming. Indien logopedie
gewenst is, krijgt de ouder een verwijsbrief voor de huisarts.
Voor meer informatie over het leerlingvolgsysteem en de zorg voor de kinderen verwijzen wij naar
Hoofdstuk 4.
                                                 16
3.2.3 De methodes van groep 3-8

Aanvankelijk/technisch lezen:

De school gebruikt in groep 3 de methode Veilig leren lezen om te leren lezen. Het is een
gerenommeerde methode die op veel scholen gebruikt wordt en met succes! Kinderen leren al snel
woordjes lezen op een plezierige manier, waarbij samenwerking een rol speelt.

Bij technisch lezen gaat het om het kunnen lezen van woordjes en zinnetjes, aan het eind van groep 3
komt daar ook al wat begrijpend lezen bij.

De groepen 4-8 werken vanaf schooljaar 2011-2012 met een nieuwe methode voor technisch lezen:
Estafette nieuw. De methode sluit aan bij de nieuwe indeling van de AVI niveau ’s en de kinderen
werken hierbij in groepjes.

Taal en Spelling:

Sinds 2009 werkt groep 4-8 met de methodes Taal in beeld en Spelling in beeld.

Rekenen:

Groep 3-8 werkt met de methode Pluspunt. Dit is een moderne rekenmethode die veelal uitgaat van
rekenen in het dagelijks leven. Dit wordt realistisch rekenen genoemd. De methode bevat
verschillende leerling-boeken waardoor er onderwijs op maat gegeven kan worden. De methode
bestaat uit verschillende thema’s ondergebracht in 12 blokken per jaar. Na ieder blok is er een toets.
Na de toets kunnen de kinderen herhalingsstof en/of verrijkingsstof maken.

Schrijven:

Alle groepen gebruiken de methode Handschrift. De methode besteedt al in de beginfase, als de
kinderen 4 a 5 jaar oud zijn aandacht aan de zithouding, schrijfhouding en pengreep.

Aardrijkskunde:

Vanaf groep 5 werken de kinderen uit Hier en daar. Het is een actuele en eigentijdse aardrijkskunde
methode welke mogelijkheden biedt voor tempo verschillen onder kinderen en niveauverschillen.
De teksten sluiten goed aan bij het leesniveau.

Vanaf groep 5 leren de kinderen aardrijkskundige begrippen, groep 6 werkt over de regio’s in Neder-
land en komt ons eigen land aan bod.

Groep 7 werkt over Europa en in groep 8 worden de overige werelddelen behandeld.

Geschiedenis:

De methode Wijzer door de tijd gebruiken de groepen 5-8
                                                  17
Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Ook voor de sociaal – emotionele ontwikkeling werkt de school met een methode en wel met
Leefstijl.

3 basisbehoeften staan centraal:

-     je veilig en aanvaard voelen.

-     zelfvertrouwen hebben.

-     zelfstandig zijn en het nemen van verantwoordelijkheid.

Natuur en Milieu educatie:

Veel aandacht voor de praktijk in de methode Natuurlijk.

Het principe leren door doen, staat centraal. De methode onderscheidt de levende van de niet
levende natuur. Met dit laatste wordt bedoeld :de werking van fietsverlichting, wisseling van de
seizoenen, bouwen van een robot etc.

Verkeer:

Wijzer op weg. Het is de bedoeling dat de kinderen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als
deelnemer aan het verkeer. Naast het aanleren van de verkeersregels en borden besteedt de
methode aandacht aan het juiste verkeersgedrag.

Groep 7 doet mee aan het theoretisch verkeersexamen en in groep 8 gaan de kinderen een
praktische toets maken in de verkeerstuin van Plaswijk.

Engels:

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen ook Engelse les uit de methode Real English.

De methode is gericht op het begrijpen en spreken van de Engelse taal, waarbij naast boeken ook
gebruik wordt gemaakt van een cd.

De kinderen krijgen hiervoor ook wel eens huiswerk mee.

Handvaardigheid/tekenen:

Deze vakken worden 1x per week vorm gegeven door een vakkracht van Beware.

Muziek:

Muziek in de basisschool is de methode die gebruikt wordt voor muzieklessen. In het schooljaar
2011-2012 worden de muzieklessen verzorgd door een vakkracht van Beware.
                                               18
Bewegingsonderwijs en zwemmen:

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster in de vorm van buitenspelen
of spelen in de speelzaal.

De groepen 7 en 8 krijgen 2 keer per week een uur gymles in de naast de school gelegen gymzaal.
Eén les wordt verzorgd door een vakkracht, de andere gymles wordt door de leerkracht zelf gegeven.
Met uitzondering van de groepen 4, 5 en 6. Groep 5 en 6 gaat namelijk ook 1 keer per week
zwemmen. Daardoor gymmen deze groepen 1 keer per week. De groepen 3 en 4 gymmen 1 keer per
week en gaan daarnaast 4 keer per week een kwartiertje buiten sporten. De gym- en zwemdagen
krijgt u door in het informatieboekje wat u voor de zomervakantie wordt uitgereikt.
                                                19
20
4.DE ZORG VOOR DE KINDEREN.
4.1 Toelating nieuwe leerlingen
Ouders kunnen hun 3 jarig kind inschrijven vanaf het moment dat ouders de groene kaart van de
gemeente hebben ontvangen. U maakt hiervoor een afspraak met een directielid. Voor de onderbouw
is dit mevr. C. Bijleveld (1-4) en voor de bovenbouw (4/5-8) is dit Dhr. R. Smit.

Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid op grond van toets- en
observatiegegevens van de school van herkomst. Eventueel door de school van herkomst afgegeven
adviezen betreffende groepsplaatsing of aanmelding bij WSNS worden door CBS Beatrix overgenomen
als voorwaarde voor de plaatsing. Er wordt altijd contact opgenomen door de directie en/of Intern
begeleiders bij de school van herkomst.

Indien de ouders akkoord gaan met de afspraken vermeld in deze schoolgids, kan er overgegaan
worden tot plaatsing.

Inschrijving gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Indien later blijkt dat ouders bij inschrijving
noodzakelijke informatie betreffende de zorg voor de leerling hebben achtergehouden, kan de school
overgaan tot directe uitschrijving. We streven ernaar niet meer dan 30 kinderen in een groep te
plaatsen.

De wet op de Expertise centra biedt ouders van gehandicapte kinderen de mogelijkheid te kiezen voor
gewoon of speciaal onderwijs. Wij verwijzen hiervoor naar de tekst bij punt 4.4.

De inschrijving voor de Peuterspeelzaal vindt plaats op de peuterspeelzaal zelf. U kunt hiervoor een
afspraak maken met de hoofdleidster Mevr. C van Noppen. Uw kind kan vanaf 2 jaar terecht op PSZ
Dikkie Dik. We gaan ervan uit dat de peuters van Dikkie Dik doorstromen naar groep 1 van CBS Beatrix
als ze 4 jaar worden.

Wilt u nog wel even een afspraak maken met Mevr. C. Bijleveld om de inschrijving te bevestigen? U
kunt dit doen vanaf het moment dat u de groene kaart van de gemeente ontvangt. De persoonlijke
gegevens worden dan gecontroleerd en bovendien kunt u dan alle vragen stellen die u heeft over CBS
Beatrix. Het enige dat u mee moet nemen is de groene kaart van de gemeente en een identiteitskaart
van uw kind met daarop het burgerservice nummer van uw kind.

Een week of 6 voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u thuis een uitnodigingskaart met daarop de
groepsindeling bij de betreffende leerkracht. Wilt u zelf even bellen om 5 wenmomenten (ochtend of
middag) af te spreken met de juf?

De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van tes-
ten en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt ten behoeve van:                                                   21
 school- administratieve redenen. De school is verplicht om een leerling-administratie te voeren.
 Deze gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming
 Persoonsgegevens;

 leerlingbegeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het
 begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het
 vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt
tot statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school
en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de ‘Onderwijsmonitor Primair
Onderwijs/Voortgezet Onderwijs- gemeente Rotterdam’. De onderwijsmonitor levert uitsluitend
anonieme statistische informatie en de daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

4.2 Het leerlingvolgsysteem
In eerste instantie is het de groepsleerkracht die het kind volgt in de groep. Dit volgen gebeurt door
observaties, schriftelijk werk en toetsen. De resultaten worden verzameld in de zorgmap. Via
mondeling verslag ( gr 1/2) of met behulp van rapporten (gr 3-8) wordt hiervan verslag uitgebracht
aan de ouders. Uitleg wordt gegeven op de 10 minuten gesprekken.

Leerlingen waar zorg om is worden besproken met de Intern begeleider. Zij helpt de leerkracht om
een handelingsplan op te stellen indien dit nodig is. De ouders worden hierbij betrokken en worden op
de hoogte gebracht van de gekozen aanpak. Een handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde
periode en wordt geëvalueerd met de intern begeleider en met de ouders. Het handelingsplan wordt
binnen de groep uitgevoerd door de leerkracht.

Naast de toetsen die afgenomen worden vanuit de methodes, worden er vanaf de groepen 1 ook CITO
toetsen afgenomen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De gegevens worden ingevoerd in een
leerlingvolgsysteem, waardoor er groeps en leerlingenoverzichten ontstaan.

Na iedere toetsperiode (methodetoetsen en Cito toetsen) stelt de leerkracht een groepsplan op voor
de vakken taal, lezen, spelling en rekenen.

De groep wordt op basis van de toetsen verdeeld in 3 niveau ’s van instructie, dit noemen wij de 3
slag. Kinderen die de leerstof al goed beheersen kunnen al snel aan de slag na een korte uitleg en
maken moeilijkere verwerkingsstof. De andere 2 groepen krijgen de basisinstructie en vervolgens
krijgen de kinderen die meer instructie nodig hebben verlengde instructie van de leerkracht in de
instructie groep. Deze leerlingen krijgen aangepaste verwerkingsstof.

De IB- er bekijkt de groepsplannen en ondersteunt de leerkracht hierbij.

Alle toetsresultaten worden 3 keer per jaar besproken met de intern begeleider. Vervolgens rollen hier
kinderen uit die opvallen op cognitief en/of sociaal emotioneel niveau.


                                                  22
Deze leerlingen worden besproken in de leerlingbespreking welke 3 maal per jaar door de intern
begeleider met de leerkracht gehouden wordt.

Vervolgens kan het zo zijn dat uw kind in het MDO (Multi- Disciplinair Overleg) besproken wordt. Dit
wordt aan u gemeld. Het MDO wordt 6 maal per jaar op school gehouden.

In het MDO zijn vertegenwoordigd: de IB- er, de verpleegkundige van de schoolarts, de
schoolmaatschappelijk- werker en de BLZ- er (Begeleider Leerling zorg van WSNS).

Samen wordt gekeken op welke wijze het kind het best geholpen kan worden. Dit kunnen tips zijn
voor de leerkracht, verder onderzoek bij de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, een observatie
door de BLZ- er, onderzoek bij WSNS, een verwijzing naar de extern deskundige etc. Wanneer uw kind
in het MDO besproken wordt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Hierin worden naast de stamgegevens de
toetsresultaten, observatieverslagen, gespreksverslagen, handelingsplannen en andere informatie die
in het belang van uw kind is bewaard. Dit dossier is in te zien door leerkrachten, IB- ers de directie en
door ouders. Ouders moeten hiervoor een afspraak maken.

Ook kan het zijn dat de school uw toestemming vraagt om informatie op te vragen bij een extern
deskundige, indien uw kind daar bij loopt. Dit kan in het belang van uw kind zijn om de hulp zo goed
mogelijk af te stemmen op de schoolaanpak.

Adres Centrum voor jeugd en gezin IJsselmonde

Jeugdverpleegkundige: Janneke van Leeuwen

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, en vrijdag

Email: j. van. leeuwen@cjgrijnmond.nl

Telefoon:010- tel 4444603
Groene tuin 265
3078KG Rotterdam


Adres schooltandarts:

Jeugdtandzorg Sanadent
De Ruyterstraat 4-6

3071 PJ Rotterdam

Postbus 50512

Tel.: 010-4141200

Fax: 010-4141212


                                                   23
4.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.
Bij het praten over speciale zorg is het goed om een onderscheid te maken tussen de diverse
problemen die kunnen ontstaan, zoals:

 leerproblemen. ( het kind kan de aangeboden leerstof niet aan, of de stof is te gemakkelijk)

 lichamelijke problemen.

 sociaal emotionele problemen.( bijv. gedragsproblemen)

De school heeft als doel leer- en/of ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en te
diagnosticeren.

Een probleem kan gesignaleerd worden door de leerkracht of door middel van het
leerlingvolgsysteem.

Nadat de school alle bij punt 4.2 beschreven acties al geprobeerd heeft en het kind onvoldoende baat
heeft bij de extra hulp en handelingsplannen, kan de school de leerling aanmelden bij WSNS, (Weer
Samen Naar School,) voor verdere deskundige hulp en/ of onderzoek De school moet dan wel
aantonen dat er alles aan gedaan is het kind te helpen. Voor deze aanvraag wordt toestemming
gevraagd aan de ouders. De test wordt op school uitgevoerd door de psycholoog van WSNS. Hieruit
kunnen tips aan de school gegeven worden om de leerling beter te kunnen helpen met een nieuw
handelingsplan. Ook kan er ambulante begeleiding volgen om de leerkracht op school te
ondersteunen om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Uit het onderzoek kan ook een SBO advies
of een SO advies volgen. Dit houdt in dat het reguliere basisonderwijs voor het kind niet voldoet en
een school voor speciaal(basis-) onderwijs wordt aanbevolen. We adviseren ouders altijd het advies
van de deskundigen op te volgen.

Bij een eventuele verwijzing naar het speciaal onderwijs begeleidt de school de ouders.

De Permanente Commissie Leerlingzorg (de PCL) besluit uiteindelijk over een eventuele verwijzing
naar het speciaal onderwijs.

In het zorgplan van het samenwerkingsverband is de procedure duidelijk weergegeven. Op school ligt
dit plan ter inzage.

Bij signalering van lichamelijke problemen door de school wordt de schoolarts ingeschakeld. De
school zal de ouders hiervan in kennis stellen. De ouders kunnen dan via de school of rechtstreeks een
beroep doen op de schoolarts.

Voor leerlingen met problemen is samenwerking tussen ouders en de school een noodzaak.
Gedragsproblemen bijvoorbeeld, zijn niet op te lossen wanneer de ouders en leerkrachten niet op een
een lijn zitten.

Op onze school komt zittenblijven af en toe nog voor. Verlenging van de kleuterperiode is soms
wenselijk, indien het een zeer jonge leerling betreft die er cognitief en/of sociaal emotioneel nog niet

                                                   24
aan toe is om naar groep 3 te gaan. De school gebruikt voor kleuterovergang een protocol: het
herfstprotocol, welke in te zien is op school.

Een groep overslaan komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor. Het kind moet daar sociaal
emotioneel aan toe zijn.

4.4 Plaatsingsbeleid van leerlingen met Leerling gebonden financiering.
Wet op de Expertise-Centra:

Per 1 augustus 2003 is de Wet op de Expertise- Centra (WEC) ingevoerd. Deze wet is tot stand
gekomen met als achterliggende doelstelling het bevorderen van emancipatie en integratie van
gehandicapte kinderen en jongeren.

Van oudsher is het onderwijs aan gehandicapte kinderen georganiseerd in aparte speciale scholen.
Steeds meer ouders wensen echter dat hun gehandicapte kind zoveel mogelijk in een normale
omgeving opgroeit en in het verlengde daarvan ook in de thuisomgeving naar een gewone school voor
basisonderwijs of voortgezet onderwijs kan gaan.

Omdat het reguliere basisonderwijs maar beperkte mogelijkheden heeft om deze kinderen en
jongeren op te vangen, is door de toenmalige staatssecretaris Netelenbos het beleidsplan ‘Rugzak’,
een beleidsplan voor het onderwijs aan kinderen met een handicap, opgesteld. Dit houdt in dat, indien
vastgesteld wordt dat de gehandicapte leerling behoort tot één van de hieronder omschreven
clusters, de leerling extra middelen krijgt waarmee hij/zij in elke schoolsoort geplaatst kan worden. De
ouders van de leerling verkrijgen hiermee keuzevrijheid tussen het reguliere en het speciale onderwijs.

De ‘Rugzak’ is synoniem geworden voor het bekostigingsvoorstel ‘de leerlinggebonden financiering’
(LGF).

Regionale Expertise Centra:

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de expertisecentra zijn de scholen voor speciaal
onderwijs ingedeeld in regionale expertise centra (REC’ s).

Deze REC’ s zijn verdeeld in vier clusters:

cluster 1:   scholen voor leerlingen met een visuele handicap (slechtziende en blinde kinderen);

cluster 2:   scholen voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve handicap (dove,
        slechthorende en ernstig spraak/taalgestoorde kinderen);

cluster 3:   scholen voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap (mytyl, tyltyl,
        langdurig zieke kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen);

cluster 4:   scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of met kinderpsychiatrische
        problemen (zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen met een forse
        emotionele dan wel kinderpsychiatrische problematiek).


                                                   25
De REC’ s moeten zorg dragen voor de volgende taken en functies:

-  verzorgen van onderwijs aan leerlingen wier ouders kiezen voor een gespecialiseerde school;
-  verzorgen van ambulante begeleiding aan leerlingen en leerkrachten in het regulier
  basisonderwijs;
-  verzorgen van diagnostiek ter formulering van de hulpvraag en opstelling van een handelingsplan;
-  geven van collegiale consultatie: advisering en ondersteuning in de regio;
-  expertiseontwikkeling: verzorgen van cursussen;
-  leerlingendepot: uitlenen van specifieke materialen en leermiddelen.


Uitgangspunten, grenzen aan zorg en afspraken m.b.t. plaatsing:

Zoals uit het voorgaande blijkt, hebben ook de basisscholen een uitdagende maar niet eenvoudige
taak. Ouders met een gehandicapt kind kunnen ervoor kiezen hun kind aan te melden bij een reguliere
basisschool. Die school zal dan moeten bekijken of zij hiervoor mogelijkheden ziet.

Onze uitgangspunten

- In principe zijn alle kinderen welkom, die behoren tot het normale voedingsgebied van onze school.
- Bij de aanmelding wordt bekeken of verwacht mag worden dat het team de gehandicapte leerling
 kan begeleiden, zonder dat deze leerling en/of de andere leerlingen daardoor tekortkomen.
- Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht hangt af van de mogelijkheden die er op school
 zijn. De school hanteert hierbij een intake-instrument dat ontwikkeld is om te kunnen bepalen in
 hoeverre de school is toegerust voor de opvang van deze leerlingen (zie schoolplan). Leerlingen
 met extra zorg en aandacht vallen onder speciale leerlingbegeleiding.
- De school accepteert dat leerlingen niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo leren.
 Bij het kiezen van leerinhouden en -doelen gaan wij uit van verschillen. Daarbij speelt ook het
 vermogen van de leerkrachten om met deze verschillen om te gaan een rol.


Grenzen aan de zorg

- Steeds opnieuw zal bekeken worden of er voor de gehandicapte leerling nog voldoende
 mogelijkheden op school zijn. Een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs is in de
 toekomst niet uitgesloten.
- De school, alsook de individuele leerkracht, heeft het recht om gemotiveerd aan te geven dat de
 grenzen van de mogelijkheden van de zorg aan een specifiek kind zijn bereikt.
- Ook de ouders hebben het recht om vanuit hun gezichtspunt en belangen tot de conclusie te
 komen dat de grenzen aan de zorg voor hun kind op school zijn bereikt.
- Dit element zal tijdens voortgangsbesprekingen met betrekking tot het kind steeds aan de orde
 komen. De frequentie daarvan is afhankelijk van de aard en de ernst van de handicap.
- Bij het zoeken naar andere mogelijkheden worden de ouders geholpen en begeleid door
 onderwijsconsulenten.
                                                 26
Afspraken m.b.t. de plaatsing:

-  Het aanmeldingsformulier is naar waarheid ingevuld.
-  De ouders en de leerkracht(en) voorzien elkaar van eerlijke informatie.
-  De leerkracht, waarbij het kind wordt geplaatst, zal extra tijd moeten steken in zaken als
  bijscholing en contacten met ouders en andere instanties. Al deze punten betekenen een
  taakverzwaring voor de leerkracht.
-  De leerkracht krijgt extra steun en begeleiding van mensen binnen de schoolorganisatie. De
  interne begeleidster draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
-  De extra formatie en middelen (‘Rugzak’), die door het rijk aan de school ter beschikking worden
  gesteld, zullen zoveel mogelijk voor dit kind, de betreffende leerkracht en/of interne begeleiding
  worden ingezet.
-  De ouders verlenen hun volledige medewerking en springen thuis en/of op school bij in de
  begeleiding (uiteraard in overeenstemming met hun mogelijkheden).
-  De interne begeleidster is zoveel mogelijk betrokken bij de voortgangsbesprekingen en het
  overleg tussen de ouders en de school.
-  Alle afspraken tussen ouders en school met betrekking tot de begeleiding van het kind worden
  vastgelegd in een begeleidingscontract.


4.5 Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om u, als ouders en/of verzorgers op weg te helpen als u
problemen ervaart met de opvoeding van uw kind.

Dit gebeurt in samenwerking met de intern begeleider. Zijn er veranderingen in de thuissituatie, is er
iets ernstigs gebeurd of is uw kind opeens onhandelbaar? Lijkt er niets aan de hand, maar vertoont
uw kind toch opeens ander gedrag ( boos, gesloten, bang?)

Zijn er problemen rondom een echtscheiding waardoor uw kind in de knel komt? Blijf er dan niet te
lang mee tobben, maar bespreek het met de IB- er. Ook de leerkrachten kunnen u adviseren om
contact op te nemen met de SMW er voor ondersteuning of advies. Indien er kortdurende hulp aan
uw kind gegeven wordt door de SMW- er, gebeurt dit altijd met uw toestemming.

SMW hulp is kortdurend van aard. Vaak zijn 5 afspraken al genoeg om het probleem helder te
hebben, zodat de SMW- er u door kan verwijzen naar de juiste hulpverlener. Of de SMW hulp is al
voldoende gebleken.

4.6 Continurooster en leertijdverlenging
CBS Beatrix werkt het schooljaar 2011-2012 met een continurooster. Het continurooster houdt in dat
alle groepen van gr. 1-8 van 8.30 – 15.30 uur les krijgen. Alle leerlingen blijven over en eten met de
leerkracht in de eigen klas. Vervolgens hebben de leerlingen nog 30 minuten pauze. Tijdens deze
pauze houden overblijfouders toezicht op de leerlingen. De kosten voor de overblijf bedragen € 1,25
per kind per week.

Leertijdverlenging:
Al enkele jaren bieden wij op school de brede school activiteiten vrijblijvend aan.
Uit onderzoek is gebleken dat in Rotterdam de prestaties van taal en rekenen achterblijven t.o.v. de


                                                  27
overige grote steden in Nederland. Daarom heeft de gemeente besloten dat de brede school activi-
teiten op een andere manier ingevuld moeten gaan worden. De nadruk komt te liggen op activiteiten
die moeten leiden tot verbetering van de prestaties op taal en rekenen. Het is in ieders belang om de
plannen van de gemeente door te voeren.
De brede school activiteiten zullen verplicht geïntegreerd gaan worden binnen het lesrooster waar-
door de kinderen per week 3 uur langer naar school zullen gaan.

4.7 Vakkrachten
Gedurende schooljaar 2011-2012 heeft CBS Beatrix een overeenkomst met Beware.
Beware is een bedrijf dat vakkrachten aanlevert. Dit schooljaar krijgen de kinderen voor 4 vakken een
vakkracht. Dit zijn de vakken: gym, ICT, muziek en handvaardigheid. Bij de vakken muziek en
handvaardigheid staan er 2 vakkrachten op de groep.

4.8 Het pestprotocol.
Het doel van dit pestprotocol is:

“Alle kinderen moeten zich in hun basisschool periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen”.

Hoe gaat de school met pesten om?
De leerkrachten proberen pesten te voorkomen door wekelijks in de groep onderwerpen te
behandelen m.b.t. de methode “Leefstijl”.
Een effectieve manier om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van
regels hoe de kinderen met elkaar om moeten gaan. Aan het begin van het schooljaar wordt er extra
aandacht besteed aan de regels en afspraken en aan het pestprotocol.
Het voorbeeld van de leerkrachten en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest worden in
een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard
en waar ruzies niet met geweld worden opgelost.

4.9 Iris registratie
Incident Registratie in de School. Om de veiligheid op school te vergroten wordt ieder incident op
school geregistreerd. U kunt denken aan: diefstal, pesten, vernieling, vermissing en inbraak. Op deze
manier krijgt de school meer zicht op wat er gebeurt op school, wanneer en waar. Leerkrachten zijn
dan ook bevoegd om tassen en kastjes te controleren en leerlingen te fouilleren. Van fysiek en
verbaal geweld wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

4.10 SISA (Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak)
Soms ondervindt een leerling problemen tijdens het opgroeien. Er zijn vaak verschillende
organisaties die de leerling daarbij kunnen helpen. Het kan gebeuren dat meerdere organisaties
tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat organisaties dit van elkaar weten. De hulp aan de
leerling kan vervolgens op elkaar worden afgestemd.

SISA is een signaleringssysteem. Wanneer er twee meldingen vanuit verschillende organisaties over
hetzelfde kind binnenkomen, ontstaat er automatisch een ‘match’. De meldende organisaties krijgen


                                                  28
het bericht dat ook een andere organisatie hulp biedt. Zij kunnen dan contact met elkaar opnemen.
De ouders van de leerling ontvangen van SISA een brief over de ‘match’. In het systeem staat niet
wát er met de leerling aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is en wie de melders zijn.

SISA is dus een systeem om de hulp aan leerlingen beter op elkaar af te stemmen. De school staat
achter deze werkwijze en zal, als het zich voordoet, het SISA- systeem gebruiken om de juiste hulp de
kunnen bieden.

4.11 Hoofdluisbrigade
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt door
(leerkrachten) gedaan. Later dit schooljaar willen we graag gaan werken met een hoofdluisbrigade
gerund door ouders.

Wordt er hoofdluis bij uw kind geconstateerd? U krijgt bericht van de leerkracht en dient uw kind
goed te behandelen voordat hij/zij weer naar school mag. De kinderen uit de groep krijgen een
waarschuwingsbrief mee. Meld t u het ook als u het zelf constateert. Indien er en een broer of zus in
een andere groep zit, krijgt ook die groep een hoofdluisbrief mee, voor het geval dat. Op school
hebben alle kinderen een luizencape ter preventie van.

4.12 Schorsing en verwijdering
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige overtredingen van de regels, kan de directeur
overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Verwijdering gebeurt pas na toestemming
van de algemeen directeur van het PCBO en nadat de directeur de ouders hiervan (gemotiveerd)
schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Beide partijen, zowel de ouders als de school hebben dan een inspanningsverplichting van 8 weken
om een andere school voor de leerling te vinden. Na deze 8 weken is de leerling uitgeschreven. Ook
de inspectie en leerplicht worden van de verwijdering op de hoogte gebracht.

4.13 Naar het Voortgezet Onderwijs (VO)
Als de kinderen in groep 8 zitten komt het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Om het proces van
de keuze te begeleiden, worden de volgende stappen ondernomen:

    In de maanden november, december en januari worden door de
    kinderen van groep 8, een aantal scholen voor voortgezet onderwijs bezocht.

    De Cito- eindtoets geldt als “tweede gegeven” naast het advies dat door de school wordt
    uitgebracht.

    In de maand maart / april is duidelijk naar welke school de kinderen na de basisschool gaan.
    De scholen voor voortgezet onderwijs hanteren zogeheten inschrijfdagen. Het inschrijven
    van de kinderen is een taak van de ouders.
                                                 29
LWOO/PRO leerlingen.

Leerlingen uit groep 6, die gedoubleerd hebben en uit groep 7 die in juni van het recente schooljaar
bij de CITO- LVS toetsen een leerachterstand hebben van 25% of meer, op de vakgebieden inzichtelijk
rekenen, spelling, DMT 3 en begrijpend lezen, waarbij altijd of inzichtelijk rekenen of begrijpend
lezen een van de onderdelen moet zijn komen in aanmerking voor een intelligentie onderzoek. Dit
onderzoek gebeurt onder verantwoordelijkheid van Koers VO, onder de noemer: “De zorgleerling in
beeld”.
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of de leerling geplaatst kan worden op een VO school die extra
begeleiding aan deze leerling kan geven, het z.g. LWOO. (Leerwegondersteuning)
Hierbij is bepalend: het IQ van de leerling, de leerachterstanden en eventuele sociale problemen.
Voor de zomervakantie worden de ouders van de betreffende leerlingen uitgenodigd en om
toestemming gevraagd voor het onderzoek.

In september wordt in Onderwijs Transparant de toetsresultaten van CITO-LVS van betreffende
leerlingen ingevuld. Leerkracht en leerling vullen de Viseon vragenlijst in. De IB’ er vult het
aanmeldingsformulier in. De ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring wordt toegevoegd.

Het onderzoek vindt plaats direct na de herfstvakantie, het onderzoeksbureau bespreekt de
uitkomsten voor de kerstvakantie met de IB’ er. Na de kerstvakantie worden ouders en kinderen
uitgenodigd om de uitkomsten van het onderzoek met de leerkracht en IB’ er te bespreken. Wanneer
er een LWOO/PRO advies geïndiceerd is wordt tijdens dat gesprek het ingevulde OKR doorgenomen,
door ouders ondertekend en het VO advies wordt meegegeven. Ouders moeten voor 1 februari hun
kind inschrijven op een school met een LWOO afdeling of een praktijkschool.
                                                 30
5. HET TEAM
5.1 Samenstelling van het team
Directie:     Directeur: Mevr. C. Bijleveld (gehele week)
          Adjunct- directeur: Dhr. R. Smit (ma, di, woe, do)

Leerkrachten:
Groep 1/2A:    Juf T. de Lange (ma t/m don) en Juf A. Lindhout (vrij en Bapo dagen Juf de Lange)
Groep 1/2B:    Juf A. de Jong (ma, di, woe,) en Juf M. Schilperoort (do en vrij)
Groep 1/2C:    Juf S. Sumter (gehele week)
Groep 3A:     Juf M. Tims (ma, do, vrij) en Juf A. Herfort (di, woe)
Groep 3B:     Juf Olieman (gehele week)
Groep 4A:     Juf R. Mulder (ma, di, woe) en Juf J. van der Made(do en vrij)
Groep 4B:     Juf T. Sengkerij (gehele week)
Groep 5:      Juf S. Heuvelman (gehele week)
Groep 6:      Juf M. Blom (ma, di, do. Bapo Juf Vogelaar) en Juf G. Vogelaar (woe, do, vrij)
Groep 7A:     Juf D. van Helden (ma t/m do) en Juf R. Mulder (vrij)
Groep 7B:     Juf T. van Dam (gehele week)
Groep 8:      Juf M. de Rooij (gehele week)

Peuterspeelzaal Dikkie Dik:      Mevr. C. van Noppen (hoofdleidster)
                   Mevr. M. Keur (voorschoolcoördinator)
                   Mevr. K. van Noort   Mevr. A. Burki
                   Mevr. H. de Cloe    Mevr. M. Koeiman

Intern begeleiders:          Mevr. B. van der Weiden ( PSZ t/m groep 4B)
                   Mevr. M. van der Maas ( groep 4A t/m 8)

Schoolmaatschappelijk werkster: Mevr. I Kleine (ma)

Bouwcoördinatoren/Stafleden:     Onderbouw:     Juf C. van Noppen ( PSZ t/m groep 1/2)
                   Middenbouw:     Juf S. Heuvelman (groep 3 t/m 5)
                   Bovenbouw:     Juf M. de Rooij (groep 6 t/m 8)

VVE coördinatoren:          Juf M. Keur (PSZ) en Juf A. de Jong (1/2)

Onderwijsassistenten:         Juf A. Sozen (ma, di, do en vrij)
                   Juf Y. Brasser(ma, di, do en vrij)

Administratief medewerker:      Mevr. M. Beerden (di en do)

Ouderconsulente:           Mevr. F. Schut (gehele week)

Conciërge:              Dhr. R. Khemai (gehele week)

Taalspecialist:            Juf M. Tims

ICT coördinator:           Juf S. Heuvelman

Planning coördinator:         Juf C. Olieman

Interne Opleidings Coach:       Juf. D. van Helden
(stagiaire begeleiding)


                                                    31
5.2 Vervanging wegens ziekte, compensatieverlof, studieverlof.
Het is niet meer zo dat de groep nog maar met 1 leerkracht te maken heeft. Om allerlei redenen zijn
dat er vaak meer. Bij vervanging wegens ziekte maakt de school gebruik van een
vervangingsprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op school. Een personeelslid kan recht hebben op
compensatieverlof. Tijdens dit verlof worden lesgevende taken overgenomen door een vervanger.
Een personeelslid kan ook recht hebben op studieverlof. De school probeert altijd zo min mogelijk
wisselende leerkrachten op 1 groep te hebben, al is dit soms niet haalbaar.

De school probeert allereerst de vervanging intern te regelen met een andere leerkracht .Indien dit
niet mogelijk is wordt er een externe vervanger opgeroepen. Als ook dit niet mogelijk is wordt de
groep verdeeld voor een dagdeel.

In het ergste en meest zeldzame geval wordt de groep naar huis gestuurd. Dit houdt in dat alle
ouders gebeld worden met het verzoek hun kind op te komen halen. Voor de ouders waar dit niet
voor mogelijk is, wordt een opvangregeling getroffen voor de kinderen.

5.3 Begeleiding en inzet stagiaires
De wet schrijft voor dat een school aankomende leerkrachten en onderwijsondersteuners de moge-
lijkheid moet geven om praktijkervaring op te doen om later hun vak goed uit te kunnen oefenen.

Op school zijn bijna dagelijks stagiaires aanwezig. Zij blijven voor een bepaalde periode in dezelfde
groep en geven daar onder begeleiding van de leerkracht les.

Daarnaast kennen we de LIO.(Leerkracht In Opleiding). Dit is een student uit het laatste jaar van de
opleiding. Hij/zij staat 3 dagen per week alleen voor de groep en wordt begeleid door de groeps-
leerkracht. De groepsleerkracht is over het algemeen niet in de klas aanwezig wanneer de IO
lesgeeft. De leerkracht houdt altijd de eindverantwoordelijkheid.

Om belangenverstrengeling te voorkomen voert de school het beleid geen ouders van de school
stage te laten lopen binnen de school, net zo min als andere gezinsleden van een leerling van de
school.

5.4 Scholing leerkrachten
Om het onderwijs op peil te houden en om goed aan te sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en
bijscholing van leerkrachten noodzakelijk. CBS Beatrix kent daarvoor een nascholingsbeleid. Jaarlijks
wordt n. a. v dit beleid een jaarplan opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden welke scholing voor
het team noodzakelijk is .In dat geval worden speciale studie(mid)dagen georganiseerd. Ook kan het
zo zijn dat leerkracht voor hun eigen professionele ontwikkeling coaching krijgen van de intern
begeleider of een externe coach.
                                                 32
5.5 Beleid ten aanzien van groepssamenstelling
De groepen 1 en 2 worden heterogeen samengesteld. Dit betekent dat jongste en oudste kleuters in
een groep zitten. De andere groepen worden homogeen samengesteld.

Aan het eind van het jaar wordt beslist over de indeling van de groepen en de indeling van de leer-
krachten. Hierbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt naar het aantal
zorgleerlingen per groep, verdeling jongens/ meisjes, gedrags- en leerproblemen. Hierdoor kunnen
ouders geen verzoek indienen om het kind te herplaatsen in een andere groep bij een andere juf. De
school heeft hierin het laatste woord.
                                                 33
6. HET BESTUUR
In de Stichting PCBO hebben 29 scholen uit Rotterdam hun krachten gebundeld, waaronder onze
school.

Het bestuur van de Stichting heeft zich uitgesproken voor besturen op hoofdlijnen. De dagelijkse lei-
ding is in handen van een algemeen directeur Dhr. K. Terdu en dhr. P. Monster,( financieel directeur.)

De in de stichting opgenomen scholen zijn (binnen centraal geformuleerde beleidskaders)
zelfstandig voor wat betreft het onderwijskundig beleid. De directeuren van de scholen hebben
zitting in het directeurenberaad (Forum), onder voorzitterschap van de algemeen directeur.

Het adres:

Elzendaal 15

3075 L.S. Rotterdam

Postbus 50529

3007 J.A Rotterdam

Telefoon: 010-4191300
                                                  34
7. DE OUDERS
7.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders.
De leerkrachten hebben natuurlijk hun verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. Als ouder
mag u er vanuit gaan dat afspraken nagekomen worden en dat er verantwoord lesgegeven worden.
De school mag daar ook op aangesproken worden. Als ouder heeft u dat recht.

Ouders hebben in dit kader ook verantwoordelijkheden. Het is namelijk van groot belang dat ouders
en leerkrachten goed samenwerken en proberen op 1 lijn te zitten.

Ieder moet zich dan aan de wet en aan de regels van de school houden. Zo zijn ouders bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor het te laat komen van hun kind, ongeoorloofd schoolverzuim etc.

7.2 Informatievoorzieningen aan de ouders.
CBS Beatrix maakt voor het overbrengen van informatie naar de ouders gebruik van de volgende
mogelijkheden:

-   website www.cbsbeatrix.nl Voor actuele schoolinformatie, MR-nieuws, fotoalbum, school-
    krant etc.

-   persoonlijk contact. Er is gelegenheid om na schooltijd een gesprek met de leerkracht te
    voeren. Vooraf een afspraak maken is aan te bevelen.

-   de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Op deze avond vertelt iedere
    leerkracht iets over het onderwijsprogramma in de betreffende groep.

-   de 10 minuten rapportavonden. Op deze avonden wordt over de vorderingen van de
    kinderen gepraat. Deze avonden worden doorgaans 3 keer per jaar gehouden.

-   de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief geschreven door de directeur, voor ouders komt uit zodra
    er actueel nieuws is.

-   de wist u dat. Brief met wetenswaardigheden over de PSZ en de groepen 1-8.

7.3 Medezeggenschapsraad (MR)
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden, die voor de helft bestaat uit leden die
rechtstreeks uit en door de leerkrachten is gekozen. De andere helft wordt gevormd door leden die
rechtstreeks uit en door de ouders gekozen worden. Elk van beide helften heeft instemmingsrecht of
adviesrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Het schoolbestuur en de directie
moeten over hun plannen met de school in veel gevallen advies of instemming vragen aan de MR. De
vergaderingen zijn openbaar, ouders mogen deze bijwonen.

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).Deze GMR is verplicht
omdat er 29 scholen onder het PCBO vallen. Het schoolbestuur hoeft over onderwerpen van


                                                35
gemeenschappelijk belang alleen met de GMR en niet met de afzonderlijke medezeggenschapraden
overleg te voeren. De besluitvorming over bovenschoolse zaken is daardoor sneller en duidelijker.In de M.R. hebben de volgende leden zitting:

Namens de ouders:

Mevr. M. Meerman

Mevr. M. van Vuuren
Namens het personeel:

Mevr. A. de Jong

Mevr. Vacant( wordt september 2011 ingevuld)

7.4 Ouderraad (OR)
De OR is een orgaan dat praktisch en organisatorisch is ingesteld. De OR ondersteunt de school met
de invoering van de activiteiten zoals Sinterklaasviering, de familiedag etc. Ook organiseert de OR 1x
per jaar op vrijdagavond een leuk schoolfeest voor alle kinderen van groep 1-8

Deze activiteiten worden in samenwerking met de leerkrachten uitgevoerd. De OR bestaat uit
gekozen ouders (zittingsduur 3 jaar en voor 3 jaar herkiesbaar) en leden van het team. Er worden
vergaderingen gehouden die openbaar zijn en dus voor iedereen toegankelijk.

7.5 De financiële ouderbijdrage
Ouders wordt gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld nadat de
M.R hun fiat gegeven heeft. Momenteel bedraagt de ouderbijdrage 18 euro per kind per schooljaar.
In het najaar informeert de ouderraad u over de wijze van betaling. Voor het schoolreisje en kamp
volgt een aparte brief met informatie over de betaling.

Ouders worden bij inschrijving gevraagd een formulier te tekenen waarbij men toestemming geeft
voor het betalen van de ouderbijdrage. Na het tekenen van dit formulier bent u verplicht de bijdrage
te betalen.


                                                  36
De Ouderraad legt over de besteding van het geld verantwoording af aan de ouders. Van de bijdrage
worden veel activiteiten betaald zoals, sportdagen, sinterklaas, Kerst, Pasen etc.
7.6 De ouderconsulente.
Onder leiding van mevr. F Schut, de ouder- consulente worden er in de ouderkamer allerlei
activiteiten en cursussen gegeven voor ouders. Zo kunnen ouders elkaar ontmoeten, maar ook over
opvoeding praten en speciale thuis- oefen programma’s mee krijgen wat aansluit bij de lesstof van
het kind op school. Voor meer info zie de planning in de hal of raadpleeg mevr. Schut. Om de
ouderbetrokkenheid te vergroten is er op school een ouderconsulente aangesteld. Zij werkt met
ouders/verzorgers van leerlingen in de leeftijd van 2½ - 12 jaar en heeft een brugfunctie
tussen het onderwijs, voorzieningen in de wijk en ouders/verzorgers.

De ouderconsulente kan ouders begeleiden, zowel individueel als in een groep. Het gaat dan
om begeleiding van de onderwijsondersteunende taken van ouders/verzorgers. Ook geeft de
ouderconsulente ‘lichte’ opvoedingsadviezen.

De ouderconsulente zorgt er dus voor dat ouders/verzorgers meer betrokken zijn bij de school of
peuterspeelzaal van hun kind. Ouders/verzorgers krijgen zo een beter beeld van de belangrijke rol
die zij zelf spelen in de ontwikkeling van hun kind, zowel op school als thuis. Via de ouderconsulente
leren de ouders wat ‘onderwijs- ondersteunend’ gedrag is. De ouderconsulente stelt ouders/
verzorgers in staat hun opvoedingsvaardigheden te vergroten. Ook maakt de ouderconsulente de
contacten soepeler en beter tussen collega’s, leerkrachten en ouders/verzorgers. Zij inspireert
ouders/verzorgers om naar ouderactiviteiten binnen en buiten de school te gaan.

Doel van dit alles is een betere schoolloopbaan voor kinderen en een actieve deelname aan de
samenleving van ouders/verzorgers.
                                                  37
7.7 De gedragscode (A.A.P)
Sinds augustus 2005 wordt het Anti- Agressie protocol gehanteerd op school. Dit is door de gezamen-
lijke besturen van de gemeente Rotterdam, verenigd in FOKOR, opgesteld.

Doel: het omvat het beleid rondom veiligheid en agressie en richt zich op het gedrag van medewer-
kers, ouders, verzorgers, en familie leden van kinderen die de school bezoeken.

Ouders en medewerkers die de school betreden onderschrijven de volgende gedragscode en houden
zich hieraan:

 ouders en medewerkers tonen elkaar respect.

 ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik.

 ouders en medewerkers treden niet agressief op.

 wanneer er een conflict is werken de ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het
 vinden van een oplossing.

7.8 De bereikbaarheid van ouders
Bij inschrijving wordt u gevraagd uw telefoonnummers op te geven en een noodnummer zodat we u
kunnen bereiken als er iets met uw kind aan de hand is. Het is uw verantwoordelijkheid om altijd
bereikbaar te zijn voor de school. Indien een adres of telefoonnummer gewijzigd wordt geef dit dat
meteen door bij de administratie!

Mocht een kind niet opgehaald worden na schooltijd en hebben wij geen bericht van u ontvangen
dat het kind alleen naar huis mag, of met een vriendje mee gaat en u bent niet te bereiken, dan zijn
wij genoodzaakt uw kind bij het politiebureau te brengen. Zorgt u er a. u. b voor dat het niet zover
komt.

7.9 De klachtenprocedure
Een goed veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden in de school
een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden er op school soms gebeurtenissen
plaats waar ouders, leerlingen of personeelseden niet samen uitkomen. U bent dan niet machteloos,
maar kunt een klacht indienen. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de
klachtencommissie bij haar uitspraak af of er genoeg moeite gedaan is om het probleem op school
op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een
oplossing betekenen. Maar een procedure duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen.

In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar naar
een oplossing te zoeken. De ouders gaan altijd eerst een gesprek aan met de betreffende persoon /
leerkracht en gaan samen op zoek naar een oplossing. Lukt dat niet dan kan er een afspraak gemaakt
worden met de directie, waar ook de desbetreffende persoon bij aanwezig is. Ook kunt u zich
wenden tot een van de contact personen van de school. Zij zijn er om een luisterend oor te bieden en
om u advies te geven. Op onze school is dat Mevr. M. Blom.


                                                  38
Op onze school geldt zoals wettelijk voorgeschreven een klachtenregeling. Deze gaat pas van start
nadat bovenstaande niet de gewenste oplossing heeft opgeleverd. Indien het probleem niet met de
leerkracht en directie op te lossen valt, kan de ouder contact opnemen met:

Vertrouwenspersoon van de PCBO
Mevr. A.M. van Wensveen

Postbus 4128

3006 AD Rotterdam

Tel.: 010-2420198STG PCBO Rotterdam Zuid

Elzendaal 15

3075 J.A. Rotterdam

Tel: 010-4191300

Fax: 010-4197336

Email: pcbo@pcbordam.nl

Wat te doen bij klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld?

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leer-
lingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich
in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

    seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
    lichamelijk geweld;
    grove pesterijen;
    extremisme en radicalisering.

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur
ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De
vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief)

Landelijke klachtencommissie Protestants Christelijk Onderwijs
Postbus 82324

2508 E.H. Den Haag

Tel.: 070-3861697

Fax: 070-3481230

e-mail: info@klachtencommissie.org  website: www.klachtencommissie.org

                                                39
8. DE ONTWIKKELING VAN HET
ONDERWIJS
8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
De school stelt als onderdeel van het schoolplan iedere 4 jaar een meerjaren veranderingsplan op,
waarin vastgelegd wordt waar de school de komende jaren extra aandacht aan gaat besteden. Dit
meerjarenplan wordt in de MR besproken en een exemplaar ligt op school ter inzage.

Sinds enkele jaren voeren wij bepaalde activiteiten uit die ten doel hebben ons onderwijs te
verbeteren.

Het werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs
Schooljaar 2011-2012 richt de school zich met name op het verbeteren van de schoolresultaten. De
school heeft hiervoor reeds de volgende acties genomen:

 De school heeft op eigen initiatief een kwaliteitsonderzoek laten plaats vinden door een externe
 instantie. Hierdoor heeft de school zowel de pluspunten als ook de aandachtspunten goed in beeld.

 De school heeft verschillende verbeterplannen geschreven en zit nu in de uitvoeringsfase. Deze
 plannen richten zich op de leerlingenzorg, de doorgaande lijn en interactieve directe instructie.

 Ook heeft de school de leertijd voor taal en rekenen met 3 uur per week verlengd 2011-2012.Voor de implementatie volgt het team cursussen en krijgt het team consultaties vanuit het CED, de
intern begeleiders en de directie.
                                                 3
8.2 Uitstroomgegevens

        Vo school              2010-2011            totaal

Farel college, Basis/LWOO                 3              3

Farel college, Basis/kader                2              2

Farel college, Kader                   1              1

Farel college, Kader/Mavo                 3              3

Farel college, Mavo                    1              1

Farel college, Mavo/Havo                 4              4

Farel college, Havo                    1              1

Farel college, Havo/Vwo                  4              4

Farel college, VWO 2 talig                1              1

Scheepsvaart en transport                 1              1
college, Kader/LWOO

Calvijn Lombardijen, Basis/Kader             1              1

Calvijn Lombardijen, Basis/Kader             1              1

Gemini College, Mavo/Havo                 1              1

Calvijn Vreewijk, Mavo/Havo                1              1

Grafisch Lyceum, Kader                  1              1

Zuiderpark, Basis/LWOO                  1              1Totaal aantal kinderen                                27
Zoals u in bovenstaand schema kunt zien, gaan veel leerlingen van ons naar het Farel College in
Ridderkerk.
Ook kiezen veel ouders van onze school ervoor hun kind naar het Calvijn te laten gaan.                                                 42
9. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Jaar                      Cito Eind scores Correctie L.G.

2009                      531,2

2010                      530,0

2011                      532,8
De school werkt er intensief aan om de Cito Eind scores omhoog te laten gaan. We verwijzen naar
Hoofdstuk 8.0
                                              43
10. DE SCHOOLTIJDEN
10.1 Schooltijden

Groep            dagen
1-8             Ma/di/do/vrijdag    08.30-15.30
1-8             woensdag        08.30-12.15

Op de vrijdagen dat er ’s middags geen school is, zijn de kinderen uit om 12.45 uur.

10.2 Ziekmelding
Uw kind moet op tijd op school zijn. Wanneer uw kind ziek is of wanneer u een andere boodschap wilt
doorgeven, doe dit dan tussen 08.00-8.30 via het telefoonnummer: 010-4829652

Wanneer een kind niet is afgemeld of wanneer niet bekend is waarom een kind afwezig is, wordt dit
beschouwd als ongeoorloofd verlof.

10.3 Aanvraag extra verlof/verzuim
Vanaf hun vierde jaar mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf het vijfde jaar zijn ze leerplichtig en
moeten ze naar school. Overigens is het in het belang van de 4-jarigen dat zij zoveel mogelijk de school
bezoeken. In de volgende bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken:

   -  ziekte;
   -  familieomstandigheden;
   -  het vieren van religieuze feesten;
   -  gewichtige omstandigheden.


Behalve in geval van ziekte dient het verlof van tevoren te worden aangevraagd bij de directie. Zoals
eerder genoemd, ontvangen wij graag van ziekte een berichtje, bij voorkeur telefonisch, voor aanvang
van de betreffende schooltijd.( tussen 8.00-8.30) Dit voorkomt onzekerheid over spijbelen, ongevallen
onderweg naar school e.d.

Onderwijs is namelijk van groot belang voor de toekomst van uw kind. Met een goede schoolopleiding
en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle
lessen op school volgt: gemiste lessen nu, zijn gemiste kansen later.

De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet.
In die ‘Leerplichtwet’ staat dan ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind
iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven!
                                                   44
Wanneer extra verlof?

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de
schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’
zijn regels opgesteld.

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:

-  religieuze feestdagen;
-  gewichtige omstandigheden;
-  aard van het beroep van (één van) de ouders.


Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft, met instemming van de Rotterdamse schoolbesturen,
besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken. Hieronder kunt u
lezen welke regels van toepassing zijn en hoe u extra verlof kunt aanvragen.

Religieuze feestdagen

De aard van sommige religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering ervan wordt
beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen. Vertegenwoordigers van de
verschillende godsdiensten stellen samen met de Dienst Stedelijk Onderwijs van de gemeente
Rotterdam ieder jaar vast om welke dagen het gaat. Hiervan wordt de ‘Religieuze feestdagenkalender’
gemaakt. Voor de in de kalender opgenomen dagen geldt dat leerlingen thuis mogen blijven voor de
viering ervan. De kalender kunt u op school van uw kind inzien. Meld het verlof altijd minimaal 6
weken van te voren schriftelijk bij de directeur van de school.

Het gaat om de data van de volgende feestdagen:

  -  voor hindoes: het Divalifeest en het Holyfeest;
  -  voor moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest;
  -  voor joden:  het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest,
           het Paasfeest en het Wekenfeest.


Gewichtige omstandigheden

Er kan sprake zijn van ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit is het geval bij:

  ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:
   bij ouders (eerste graad) maximaal vier dagen verlof;

    bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof;

    bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouder (derde graad) maximaal één dag verlof;

  huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad), 12½-, 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest en
    ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad):


                                                   45
  voor een feest binnen Rotterdam één dag verlof;

  voor een feest buiten Rotterdam twee dagen verlof;

  verhuizing van het gezin naar een andere gemeente maximaal twee dagen verlof;

  gezinsuitbreiding maximaal één dag verlof.


Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u verplicht deze noodzaak aan te
tonen. Er wordt bovendien alleen maar toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode. Als u
zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, vraag dan achteraf toestemming van
de directeur en zorg voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets). Informeer altijd de school van
uw kind door een briefje of telefoontje.

Aard van het beroep

Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële
vakanties vrij gegeven worden. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van)
de ouders het gezin niet tenminste twee weken in de schoolvakanties met vakantie kan. Alleen in dat
geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven door de directeur van
de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Denk bij de
specifieke aard van het beroep bijvoorbeeld aan een vader die vaart en niet tijdens de schoolvakanties
aan de wal kan zijn. Of aan ouders die in de horeca of op een boerderij werken.

Een werkgeversverklaring van (één van) de ouders zal duidelijk moeten aantonen dat de extra
vakantie om een specifieke reden wordt aangevraagd.

Er mag dus géén vrij worden gegeven in verband met:

  -  goedkopere vakanties buiten het seizoen;
  -  door anderen betaalde vakanties;
  -  het ophalen van familie;
  -  midweek- of weekeindevakanties;
  -  al jaren niet op vakantie geweest;
  -  reeds tickets gekocht of reservering gedaan;
  -  meereizen met anderen;
  -  reeds een ander kind vrij;
  -  ‘vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven’.
                                                    4
U denkt dat u in aanmerking komt voor extra verlof

Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof voor uw kind, haal dan op de school van uw kind een
aanvraagformulier bij de directie. U kunt het formulier ook downloaden van de school website. Dien
de schriftelijke aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school, zeker 6 weken van
tevoren.

Binnen zes weken wordt een beslissing genomen door:

  -  de directeur van de school (bij aanvragen t/m 10 dagen);

  -  de afdeling Leerplicht (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen).


Het besluit, toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk aan u medegedeeld.

Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de afdeling Leerplicht geen sprake
is van extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en
kunt u een proces-verbaal en een geldboete verwachten.

Niet eens met het besluit?

Als u bezwaar heeft tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift
indienen. Bij aanvragen tot en met tien schooldagen wordt het bezwaar behandeld door de directeur
(bevoegd gezag) van de school. Wanneer de directeur ook in tweede instantie het verzoek afwijst, dan
kunt u daartegen in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam.

Aanvragen van meer dan tien schooldagen worden behandeld door de leerplichtambtenaar van de
Dienst Stedelijk Onderwijs (JOS). Bij een afwijzend besluit kunt u bezwaar indienen bij de directeur van
JOS. Wanneer opnieuw een afwijzend besluit volgt, kunt u in beroep gaan bij de
arrondissementsrechtbank van de gemeente Rotterdam.

Als u in beroep gaat bij de arrondissementsrechtbank, dan is griffierecht verschuldigd. Binnen zes
weken krijgt u het besluit van de arrondissementsrechtbank schriftelijk meegedeeld.

Bezoek huisarts, ziekenhuis, therapeut of tandarts:

We vragen u de afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak onder schooltijd
plaats vindt dient u uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis. (ook
leerlingen uit groep 7 en 8 niet.)

Indien uw kind in een maand vaak ongeoorloofd afwezig is geweest of vaak te laat is gekomen, krijgt u
een brief thuis met een uitdraai van het verzuim. U dient dan binnen een week bij de directie uitleg te
komen geven over het verzuim. Gebeurt het vervolgens weer dan wordt direct melding gedaan bij
leerplicht.

Indien u niet verschijnt wordt dit direct gemeld bij leerplicht, u riskeert dan een hoge boete. Ook bij
veelvuldig te laat komen werkt de procedure hetzelfde.

                                                   47
10.4 Vakantieoverzicht 2011-2012
Herfstvakantie             17 oktober t/m 21 oktober 2011

Kerstvakantie             26 december 2011 t/m 6 januari 2012

Voorjaarvakantie            27 februari t/m 2 maart 2012

Paasvakantie              6 april t/m 9 april 2012

Meivakantie              30 april t/m 11 mei 2012

Hemelvaartweekend           17 mei t/m 18 mei 2012

Pinksteren               28 mei 2012

Zomervakantie             9 juli t/m 17 augustus 2012Vrije dagen 2011-2012:

Vrijdag voor:      Herfstvakantie    14-10-2011
             Kerstvakantie     23-12-2011
             Voorjaarsvakantie   24-02-2012
             Meivakantie      27-04-2012
             Pinksteren      25-05-2012
             Zomervakantie     06-07-2012

Dinsdag na:       Pasen         10-04-2012Vrije vrijdagmiddagen 2011-2012:

02-09-2011
07-10-2011
11-11-2011
09-12-2011
20-01-2012
10-02-2012
16-03-2012
20-04-2012
08-06-2012
22-06-2012
                                       4
11. Overige informatie
11.1 Gymlessen
Ook voor de gymlessen is gepaste kleding vereist. Deze bestaat uit en sportbroekje, shirtje met korte
mouw of gympakje. Gymschoenen zijn verplicht. Laat a u b sieraden thuis en laat uw kind die dag
makkelijke kleding dragen.

11.2 Trakteren
Als uw kind jarig is mag het uiteraard trakteren. Liever geen snoep. De kinderen
mogen de klassen,van de eigen bouw, rond met een grote kaart waarop alle
juffen en meesters iets opschrijven. Voor de kleuters geldt dat zij niet alle
groepen afmogen.

11.3 Gevonden voorwerpen
Voorzie alle kledingstukken en voorwerpen van een naam! Dit voorkomt problemen indien er iets zoek
raakt. Vraag via de conciërge naar de bewaarplaats van gevonden voorwerpen. Na een lange periode
van niet opgehaalde spullen worden deze weggegooid.

11.4 Schoolmelk
Bij de conciërge kunt u een aanvraagformulier verkrijgen voor schoolmelk. Betaling verloopt via een
acceptgirokaart van Melkunie/Campina, naar keuze 1 of 3x per schooljaar. Halfvolle melk kost € 0,25
per pakje (ca. € 40,00 per jaar). Bij niet op tijd betalen wordt de verstrekking tenminste 14 dagen
opgeschort. De administratie hiervan gaat dus buiten de school om. Eventueel kan uw kind ook tussen
de middag melk drinken. U kunt dit op het formulier aangeven. Bij de conciërge zijn ook wijzigingsfor-
mulieren verkrijgbaar

11.5 Schoolverzekering
Op stichtingsniveau is er voor de scholen van het PCBO een aantal verzekeringen afgesloten. Heeft u in
relatie tot de school schade geleden informeer dan bij de directie of dit onder een aan die
verzekeringen valt. De school heeft een verzekering afgesloten tegen ongevallen op schoolreisjes,
tijdens excursies e.d. Naast deze verzekering heeft de school een W.A.-verzekering afgesloten. De
aansprakelijkheid van de leerlingen is verzekerd wanneer in schoolverband schade optreedt. De
dekking geldt niet, wanneer dit risico door een elders lopende verzekering is gedekt en voor zover het
schade betreft die valt binnen het eigen risicobedrag van een elders lopende verzekering. De school is
niet aansprakelijk voor schades, materieel en niet materieel welke veroorzaakt zijn door een leerling
bij een medeleerling. Voor schade aan het gebouw en/of eigendommen van de school geldt per
gebeurtenis een eigen risico van €100,00.                                                  5
11.6 Fietsenrekken
De school beschikt niet over een overdekte fietsenstalling. Dit houdt in dat fietsen geplaatst worden
op het schoolplein in de fietsenrekken. Indien u op loopafstand woont van de school vragen wij u uw
kind te voet naar school te laten gaan. Voor beschadiging of diefstal kan de school niet aansprakelijk
worden gesteld. Komt uw kind op de fiets dan wijzen wij u erop dat er op het schoolplein niet gefietst
mag worden.

11.7 Koekjesgeld kleuters
De kleuters krijgen van school een `koekje` bij het melk drinken. Dit kan zijn een plak ontbijtkoek,
rijstewafel, cracker. U hoeft uw kind geen koekje mee te geven, tenzij uw kind allergisch is voor een
bepaalde stof. We vragen een kleine bijdrage van 5 euro per jaar per kind. Aan het begin van het jaar
ontvangt u een brief van de leerkracht ter herinnering.

11.8 Sponsoring
De school voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële of
geldelijke bijdragen van bedrijven. Wij accepteren het zeker niet wanneer daaraan naar leerlingen,
personeel en ouders toe bepaalde verplichtingen verbonden zijn.
Bij de familiedag is er wel sprake van sponsoring:

De Familiedag.
Deze feestdag, georganiseerd door de ouderraad, voor leerlingen en ouders vindt elk jaar aan het
einde van een cursusjaar plaats. Bedrijven en winkeliers stellen prijzen beschikbaar voor de spelen en
de verloting.
                                                  6
7
8
53

								
To top