25a projektuje sie instalacje stanowiska PC wraz z 1 monitorem LCD i

Document Sample
25a projektuje sie instalacje stanowiska PC wraz z 1 monitorem LCD i Powered By Docstoc
					                                          Warszawa, dn 26.09.2011 r.
ZATWIERDZAM
   DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 2063

............................................
wz. ppłk Marek GOCHNA
                                         Nr sprawy 049/11                          SPECYFIKACJA

         ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZAMAWIAJĄCY:

                        JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063
                              ul. Banacha 2
                            00-909 WARSZAWA
                        tel.:6 824 121, 6 824 215 fax: 6824108
                             NIP: 521-12-07-048
                             REGON: 010210333PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

    Dostawa i montaż systemu depozytorów kluczy w obiekcie Banacha 2 dla
              Jednostki Wojskowej Nr 2063

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- przetarg nieograniczony

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

- poniżej 125.000 Euro

Zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy Zamawiający wymaga potwierdzenia faksem
na nr (22) 6824108 pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
                       2
                                      Specyfikacja Istotnych
                                      Warunków Zamówienia
SPIS TREŚCI

  I.   Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
  II.  Tryb udzielenia zamówienia.
  III.  Opis przedmiotu zamówienia.
  IV.  Termin wykonania zamówienia.
  V.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
      spełniania tych warunków.
  VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
      potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  VII.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
      oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
      uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  VIII. Termin związania ofertą.
  IX.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
  X.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  XI.  Opis sposobu obliczenia ceny.
  XII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
      oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
  XIII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
      oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
      zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
      umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
      zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
  XV.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
      postępowania o udzielenie zamówienia.
  XVI. Opis części zamówienia.
  XVII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
  XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
      muszą odpowiadać oferty wariantowe.
  XIX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
      zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.
  XX.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
      między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
      w walutach obcych.Załączniki:

    zał. nr 1 – Formularz ofertowy
    zał. nr 2 – Kosztorys ofertowy
    zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
          ustawy Prawa zamówień publicznych
    zał. nr 4 – Wykaz ważniejszych dostaw/usług w okresie ostatnich trzech lat.
    zał. nr 5 – Wykaz osób
    zał. nr 6 – Projekt umowy
    zał. nr 7 – Oświadczenie o podwykonawcach
                        3
                                         Specyfikacja Istotnych
                                         Warunków Zamówienia
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o „ustawie”
należy przez to rozumieć ustawę z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759)
I.  NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
   JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha 2, 00-909 WARSZAWA
   fax: 6 824 108, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
   Przetarg nieograniczony.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne związane z
dostawą i montażem systemu elektroniczno-mechanicznego depozytora kluczy oraz
mechanicznego systemu kontroli dostępu master key w obiekcie JW. 2063 w Warszawie
ul. Banacha 2.
Zakres przedmiotu zamówienia:
CPV 30236000-2 Rózny sprzęt komputerowy,
CPV 31224400-0 Kable przyłączeniowe
CPV 51900000-1 Usługa instalacji systemów sterowania i kontroli

  1. `ZAKRES OPRACOWANIA
  obejmować będzie:
         Ustalenie lokalizacji projektowanych depozytorów kluczy wraz z ich
          wyposażeniem;
         Zaprojektowanie instalacji zdalnego zarządzania systemem depozytorów
          kluczy
         Ustalenie lokalizacji sejfów gabinetowych SK-1
         Ustalenie ilościowe i lokalizacyjne drzwi zabezpieczanych systemem wkładek
          Master Key
                   Podstawą opracowania są:
        Zlecenie
        Obowiązujące normy i przepisy
        Wytyczne Inwestora
  2. MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA.
Niniejsze opracowanie opracowano w oparciu o następujące materiały:
Wizja lokalna w terenie
Ustawy i rozporządzenia:
    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm.:
     Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217; z 2007r. nr 88, poz 587, Nr 99, poz 665, Nr 127, poz.
     880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844)
    Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
     technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.U. Nr 75, poz. 690;
     zm.: Dz. U. z 2003r. nr 33, poz.270; z 2004r. Nr 109, poz. 1156)
    Ustawa z dnia 22 sierpnia o1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114, poz.740)
Publikacje:
    Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń – zespół autorów pod redakcją dr inż..
     Andrzeja Wójcika – Wydawnictwo VERLAG DASHÖFER, aktualizacja styczeń 2010
    Materiały techniczne Kaba Polska Sp. z o.o.;
Projekty związane:
    PROJEKT INSTALACJI URZĄDZEŃ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV –
     Warszawa Lipiec 2011
                         4
                                          Specyfikacja Istotnych
                                         Warunków Zamówienia
    Koncepcję instalacji przygotowano zgodnie z Normami i przepisami Prawa Budowlanego
  oraz zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi inwestora.
  3. INSTALACJA MASTER KEY OPIS OGÓLNY
Na wniosek inwestora z uwzględnieniem wskazań funkcjonalnych ilościowych i lokalizacyjnych dla
obiektu JW 2063 Warszawa ul. Banacha 2, Projektuje się system klucza centralnego w układzie
hierarchicznym. Ogólna zasadę funkcjonowania tego typu systemu przedstawiono poniżej.
                     System klucza centralnego
System klucza centralnego to hierarchiczny układ kontroli dostępu polegający na tym, że klucze wyższego
rzędu otwierają drzwi podległych im pomieszczeń niższego rzędu. W klasycznym wariancie tego systemu
klucz centralny otwiera wszystkie drzwi. Natomiast klucze indywidualne otwierają wyłącznie jedne drzwi

.
Klucz centralny znajduje się w posiadaniu właściciela, dyrektora lub w portierni w zaplombowanej szafce -
jako klucz pożarowy, awaryjny. Dostęp jaki daje klucz centralny pozwala na przeprowadzenie szybkiej i
sprawnej akcji ratunkowej. System klucza centralnego i kluczy grupowych jest rozbudowaną wersją systemu
polegającą na tym, że istnieje jeden lub więcej stopni hierarchicznych. Drzwi łączy się w grupy do których
oprócz indywidualnych kluczy są przypisane klucze grupowe. Właścicielami kluczy grupowych są najczęściej
kierownicy działów, pracownicy serwisowi obsługujący wyznaczony rejon, sprzątaczki w hotelu otwierające
jednym kluczem przypisaną im część pomieszczeń.

Dla przedmiotowego obiektu projektuje się następujący układ kluczy:
   Klucz master – w ilości 1 szt. – przechowywany w portierni głównej – pom. 25a
    Klucz master otwiera wszystkie zamki w budynku.
   Klucze grupowe – w ilości 8 szt. – po 1 szt. Na każdą grupę obejmującą korytarze:
       Parter strona lewa;
       Parter strona prawa;
       I piętro strona lewa;
       I piętro strona prawa;
       II piętro strona lewa;
       II piętro strona prawa
       III piętro strona lewa;
       III piętro strona prawa.
      Klucz grupowy otwiera wszystkie zamki objęte pojedyncza grupą – odpowiednio do
      korytarza
   Klucze indywidualne w ilości 191szt – zgodnie z rysunkami oraz dodatkowo rezerwowe
    klucze wraz z wkładkami dla 97 wskazanych pomieszczeń – łącznie 288kluczy z wkładkami.
    Klucz indywidualny otwiera pojedyncze drzwi oraz w przypadku wskazanych pomieszczeń
    dla których zaprojektowano instalację skrzynki na klucze sejfowe SK-1 także zamek skrzynki
    przynależnej temu pomieszczeniu.
Typy zamków oraz kluczy zgodnie ze specyfikacja techniczną ST.
Dodatkowo dla systemu Master Key projektuje się skrzynki na klucze SK-1 – lokalizacja wg
rozmieszczenia na rysunkach w ilości 40szt. Wszystkie skrzynki wyposażone w pojedyncze
                        5
                                        Specyfikacja Istotnych
                                        Warunków Zamówienia
zamknięcia typu BMZ kompatybilne z systemem Master Key. Projektuje się skrzynki w wykonaniu
standardowym bez czujników oderwania od ściany i czujników otwarcia skrzynek. Ostateczna
lokalizacje w ramach pomieszczenia ustalić z administratorem i użytkownikiem pomieszczenia.

  4. Instalacja systemu elektroniczno-mechanicznych depozytorów kluczy – Opis Ogólny

Zgodnie z wytycznymi inwestora jak również przy uwzględnieniu obowiązującego standardu
zabezpieczania kluczy w tego typu jednostkach projektuje się system depozytorów kluczy prod.
KABA. Jako urządzenia do przechowywania kluczy projektuje się depozytory serii DPE wraz z
modułami rozszerzeń.
             Elektroniczno-mechaniczny Depozytor kluczy
Elektroniczno-mechaniczny Depozytor kluczy Kaba DPE-C16S przeznaczony jest do bezpiecznego
zdawania, przechowywania i pobierania szczególnie ważnych kluczy, które nie powinny opuszczać
obiektu. Depozytor i jego rozszerzenia o moduły dodatkowe posiadają klasę 2. wg wymagań
kryteriów KT/108/IMP/2001, stawianym urządzeniom zabezpieczającym typu multisejfy (sejfy, szafy,
pojemniki z czasowym systemem blokowania). Urządzenie legitymuje się także certyfikatem na znak
bezpieczeństwa "B".
W przypadku mechanicznych systemów kontroli dostępu Master Key w urządzeniu deponować można
m.in.: klucze serwisowe, grupowe, główne i klucz generalny (pożarowy) oraz klucze szeregowe do
pomieszczeń specjalnego przeznaczenia, jak: archiwa, centra komputerowe itp.
Każde pobranie i zdeponowanie takiego klucza jest protokołowane: data, czas, numer użytkownika.
Zdarzenia te można przeglądać na bieżąco jeśli do urządzenia (złącze RS 232) podłączona zostanie
drukarka. Natomiast wolne złącza RS 232 lub RS 485 służą do podłączenia komputera.
Na wypadek awarii układu elektronicznego lub zaniku zasilania (sieciowego i awaryjnego, które
wystarcza na 72 godz.), depozytor DPE-C16S posiada możliwość mechanicznego otwarcia płyty
czołowej (blokowanej za pomocą dwóch tzw. wkładek technicznych) i odryglowania wszystkich
kluczy zdeponowanych w urządzeniu. Depozytor ma budowę modułową.
Obsługa:
PIN-kody użytkowników mogą się składać z 4, 5, 6 lub 7 cyfr. Depozytor daje możliwość
indywidualnego definiowania trybu dostępu dla każdego użytkownika, jako:
   tylko PIN-kod
   tylko karta
   Legic lub
   karta i kod
  Jeśli użytkownik identyfikuje się wyłącznie PIN-kodem, musi - przed wybraniem właściwego
PIN-u - wprowadzić dodatkowo tzw. prefix, czyli swój numer w systemie. Umożliwia to korzystanie
przez dwóch lub więcej użytkowników z tych samych PIN-kodów, zapewniając jednocześnie ich
(użytkowników) jednoznaczną identyfikację. W opcji depozytor może współpracować z różnymi
typami kart. W zależności od potrzeb standardowy czytnik może zostać zastąpiony innym. Dzięki
temu użytkownicy mogą używać w depozytorze tych samych kart, które służą im do identyfikowania
się w systemie kontroli dostępu (AC). Specjalna funkcja tzw. śluzy kluczowej (do zrealizowania w
porozumieniu z dostawcą oprogramowania AC), uniemożliwia zaś opuszczenie obiektu przez osoby,
które nie zdały do depozytora pobranego z niego klucza.
   Maksymalna liczba użytkowników DPE-C16S wynosi 254. Każdy z nich może otrzymać np.
następujące uprawnienia:
                        6
                                          Specyfikacja Istotnych
                                         Warunków Zamówienia
  a) do pobierania i zdawania maksymalnie ośmiu wybranych kluczy lub
  b) do pobierania i zdawania wszystkich kluczy albo
  c) do pobierania i zdawania wszystkich kluczy z maksymalnie siedmioma wyjątkami
  d) tylko do zdawania wszystkich kluczy.

Oprócz użytkowników w systemie występują też 2 osoby "funkcyjne": instalator i administrator.
Pierwszy z nich definiuje m.in. tryb dostępu, liczbę użytkowników i ich uprawnienia oraz liczbę
gniazd kluczowych, szuflad i skrytek. Podstawowe uprawnienia administratora ograniczają się zaś do:
zmiany (uaktualnienia) czasu bieżącego, przeglądu i wydruku pamięci zdarzeń oraz wprowadzania - w
zakresie węższym niż instalator - zmian stanowisk przypisanych poszczególnym użytkownikom, ale
tylko za ich zgodą.
  Ustawienia depozytora i protokół 3400 ostatnich zdarzeń przechowywane są w nieulotnej pamięci
EEPROM. Zdarzenia te można przeglądać i sporządzać raporty według następujących kryteriów: dla
określonego przedziału czasowego, dla wybranego gniazda kluczowego (stanowiska) lub jako
wszystkie zdarzenia z zakresu pamięci.
  Oprogramowanie depozytora dostępne jest w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i
niemieckiej.
  Dla przedmiotowego obiektu projektuje się układ 8 depozytorów kluczy typ DPE-C16S. Każdy z
modułów głównych DPS obsługujących 16 kluczy należy doposażyć w moduły rozbudowy typu:
  - DPD-C16 – dodatkowy moduł z miejscem na 16 kluczy;
  - DPD D8(SG) – dodatkowy moduł z 8 skrytkami drzwiczkowymi.
  Każdy depozytor powinien zostać dostosowany do współpracy z projektowanym systemem
Master Key poprzez wyposażenie go w cylindry deponujące klucze typu BMZ.
  Dodatkowo każdy depozytor powinien posiadać:
  - aktywna funkcje nadzorowania elektronicznego pojemników na klucze;
  - wyposażenie w postaci ujednoliconego ze standardem systemu ACS budynku, czytnika ASR
702W jako urządzenia identyfikującego użytkownika w układzie pracy karta + kod;
  - wyposażenie w kartę do komunikacji sieciowej LAN oraz zabudowanie dodatkowe konwertera
LAN Ethernet RJ45 na FO MM – w postaci konwertera DMC305M wraz z zasilaczem;
  - wyposażenie w podtrzymanie awaryjne pracy – akumulatory 2x18Ah.

   Dla potrzeb zdalnego administrowania i zarządzania depozytorami projektuje się układ połączeń
światłowodowych z wykorzystaniem konwerterów światłowodowych i przełącznika centralnego DGS-
3100-24TG 16-portowy przełącznik Gigabit SFP – poprzez który depozytory zostaną połączone z
serwerem (umieszczonym w szafie rack systemu CCTV), ze stanowiskiem zarządzania obsługi (w
pomieszczeniu portierni – pom. 25a) oraz ze stanowiskiem administratora systemu (pom. 111).
   W serwerowni projektuje się instalację serwera (bez monitora) z preinstalowanym
oprogramowaniem WinSerwer i PW-DPE dla Windows w wersji nie niższej niż Ver.5.5x z licencja do
obsługi min. 32 depozytorów. W pomieszczeniu obsługi (25a) projektuje się instalacje stanowiska PC
wraz z 1 monitorem LCD i preinstalowanym PW-DPE dla Windows w wersji nie niższej niż Ver.5.5x
z licencja do obsługi min. 32 depozytorów.
   Dla administratora systemu projektuje się mobilne stanowisko komputerowe typu laptop z
preinstalowanym PW-DPE dla Windows w wersji nie niższej niż Ver.5.5x z licencją do obsługi min.
32 depozytorów

Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie
materiałów i technologii, pod warunkiem ze będą one równorzędne pod względem jakości,
parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i
specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta
Opis podstawowych, wymaganych parametrów technicznych urządzeń i materiałów, wraz z ich
specyfikacją ilościową jest zawarty w Projekcie Technicznym i przedmiarze.
Wskazanie nazwy własnej i indeksu w Projekcie Technicznym nie jest wskazaniem producenta, ani
miejsca pochodzenia, a jest jedynie określeniem standardu i jakości na etapie projektowania.
Do wykonania instalacji strukturalnych należy używać przewodów, kabli, sprzętu i osprzętu i
aparatury posiadających znak bezpieczeństwa lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
                        7
                                         Specyfikacja Istotnych
                                         Warunków Zamówienia
   5. Opis instalacji przewodowej
Do wykonania instalacji projektuje się następujące typy przewodów:
- przewód krosowy od szafy depozytora do konwertera FO – FTP kat 6 4x2x0,5
- przewód OMY 3x2,5 – zasilanie szaf depozytorów z rozdzielni piętrowych
- przewód – światłowód wewnętrzny 4 włóknowy (2 włókna rezerwowe)
Uwaga okablowanie do stacji PC oraz do szafy RACK zaprojektowane jest w ramach projektu
modernizacji instalacji CCTV
Instalacje wewnętrzne wykonać natynkowo w listwach PVC z wyłączeniem odcinków
komunikacyjnych dla których wykorzystać przestrzeń pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym w
której należy poprowadzić okablowanie w rurach karbowanych mocowanych opaskami do konstrukcji
sufitu
   6. Zasilanie podstawowe i rezerwowe urządzeń

System zasilania realizowany jest z sieci energetycznej prądu przemiennego o napięciu 230VAC.
Przewiduje się zasilanie rezerwowe:
    Dla instalacji przełącznika i stacji zarządzającej z zasilacza awaryjnego UPS z modułem
    baterii – zgodnie z projektem CCTV;
Szafy depozytorów zasilić z najbliższej rozdzielni piętrowej. Depozytory wyposażyć w fabryczny
układ podtrzymania zasilania
   7. Wykaz materiałów i urządzeń.
 Lp.    Nazwa                                    Jm Ilość
 1.     akumulator 18Ah/12V                             szt   16
 2.     coupler LC multimodowy, 2 x duplex, pod otwory SC Duplex          kpl.   8
 3.     cylinder deponujący klucz BMZ                        szt  191
 4.     czytnik zbliżeniowy ASR702W                         szt   9
 5.     depozytor DPE-C16S (moduł sterujący z miejscem na 16 luczy)         kpl.   8
 6.     kabel krosowy światłowodowy                         szt.   8
 7.     karta LAN do depozytora                           szt   8
 8.     klucz funkcyjny "półpiętrowy" HS                      szt   8
 9.     klucz funkcyjny MASTER GHS                         szt   1
 10.    kołki rozporowe plastikowe fi 6 z wkrętami                 szt.  155
 11.    komputer PC + monitor - stacja robocza pracowników SUFO           kpl.   1
      konwerter DMC-300M (konwerter TP 10/100Mb/s - światłowód
 12.                                          kpl.   8
      100Mb/s, wielomodowy (2 km, MT-RJ)
 13.    laptop - stacja robocza administratora systemu               kpl.   1
 14.    obudowa natynkowa RN 1x12                          szt   1
 15.    oprogramowanie korporacyjne z licencją do 32 depozytorów          kpl.   1
 16.    pojemnik na klucze nadzorowany elektronicznie                szt   64
 17.    przełącznica FO 24SC DUPLEX                         kpl.   1
 18.    przewody YDY 3x2,5                              m   146
 19.    przewody Z-XOTKtd 4G                             m   185
      rozszerzenie depozytora DPD-C16/D8(SG) - miejsce na 16 kluczy i 8
 20.                                          kpl.   8
      skrytek drzwiczkowych z pojemnikami na klucze
 21.    rury winidurowe RL25                             m   83
      serwer w wykonaniu rack 2U, oprogramowanie systemowe Windows
 22.                                          kpl.   1
      serwer
      skrzynka SK-1 z zamknięciem BMZ, kompatybilnym z kluczami Master
 23.                                          szt   40
      Key
      switch DGS-3100-24TG (16 portowy przełącznik Gigabit SFP + 8
 24.                                          kpl.   1
      portów 10/100/1000Mbps L2 stackowalny)
 25.    terminal do logowania kart                         szt   1
 26.    uchwyty UZ-25 białe                             szt.  155
 27.    wkładka D-Link MiniGBIC/SFP 1000BaseSX (LC) module,             kpl.   8
 28.    wkładka dwustronna systemu Master Key z kluczem szeregowym         szt.  191
 29.    wyłączniki nadprądowe S301B 6A                       szt.   9
                          8
                                         Specyfikacja Istotnych
                                         Warunków Zamówienia
30.        złączki ZI-25                            szt.     30

  8. RYSUNKI
Rys. 1 - Projekt Systemu Elektroniczno-mechanicznych Depozytorów kluczy oraz Mechanicznego
systemu kontroli dostępu Master Key – PARTER
Rys. 2 - Projekt Systemu Elektroniczno-mechanicznych Depozytorów kluczy oraz Mechanicznego
systemu kontroli dostępu Master Key – I PIĘTRO
Rys. 3 - Projekt Systemu Elektroniczno-mechanicznych Depozytorów kluczy oraz Mechanicznego
systemu kontroli dostępu Master Key – II PIĘTRO
Rys. 4 - Projekt Systemu Elektroniczno-mechanicznych Depozytorów kluczy oraz Mechanicznego
systemu kontroli dostępu Master Key – III PIĘTRO
Rys. 5 - Projekt Systemu Elektroniczno-mechanicznych Depozytorów kluczy oraz Mechanicznego
systemu kontroli dostępu Master Key – PIWNICA
Rys. 6 - Projekt Systemu Elektroniczno-mechanicznych Depozytorów kluczy oraz Mechanicznego
systemu kontroli dostępu Master Key – SCHEMAT BLOKOWY
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
   1.    Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na: 60 dni od daty
        podpisania umowy.
   2.    Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
        zawiadomienia o wyborze oferty.

V.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
      WYKONAWCY ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełniać warunki
      wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdza się złożeniem oświadczenia
      (załącznik nr 3) do SIWZ) dotyczącego:
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
     jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj;
     a) ważnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
       i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób
       i mienia;
     b) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego conajmniej trzeciego stopnia,
   2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
      -  na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia
         wykazu wykonywanych co najmniej 2 dostaw/usług w zakresie niezbędnym do
         wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
         lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
         udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
         tym okresie, na kwotę nie mniejszą niż cena brutto składanej oferty (każda)
         (na formularzu określonym w zał. nr 4 do SIWZ), z podaniem ich wartości,
         przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
         potwierdzającego, że te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane
         należycie;
   3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
     do wykonania zmówienia. Wykonawca spełni ten warunek, kiedy wskaże:
      a) ilość  osób,  które będą  uczestniczyć  w   realizacji zamówienia
        z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych (formularz
        załącznik nr 5).
                      9
                                     Specyfikacja Istotnych
                                    Warunków Zamówienia
   b) aktualne „Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego” upoważniające do dostępu
    do informacji niejawnych oznaczone klauzulą co najmniej „Poufne”,
   c)   licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia;
   d)   zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
   na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga
   załączenia: opłaconej polisy, wraz z dowodem jej opłacenia a w przypadku jej braku
   innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
   odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
   kwotę nie mniejszą niż cena brutto składanej oferty.
   Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
 spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
 wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów
 musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ
  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa
   w pkt 5 SIWZ, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
   w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), należy przedłożyć:
   1)  koncesję zezwolenie lub licencję;
   2)  wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
     również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
     spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
     upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
     postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
     okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
     załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
     wykonane lub są wykonywane należycie;
   3)  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
     kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
     kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
     wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
     oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   4)  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
     że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
     prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Uwaga !
     Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i
     doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania
     zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów
     na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz
     oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 1- 4 dodatkowo udowodnić
     zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
     zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
                   10
                                   Specyfikacja Istotnych
                                   Warunków Zamówienia
   tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
   korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
  zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wymaga od
  Wykonawcy:
  1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ);
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego (KRS) lub aktualne
   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
   przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
   gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
   terminu składania ofert;
  3) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego
   odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub
   zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
   raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
   podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
   składania ofert;
  4) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
   potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
   na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę
   na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione
   nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego
   zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
   pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
   wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
   ofert;
  6) aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
   wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
   ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania
  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do
  nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
  zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
  ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
  zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je
  dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
  gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów
  wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  potwierdzających odpowiednio, że:
                     11
                                     Specyfikacja Istotnych
                                    Warunków Zamówienia
    1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionych nie
     wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
    2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
     zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
     rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
     decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
     upływem terminu składania ofert;
    3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionych
     nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
     zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
     określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż
     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
   siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
   pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
   notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
   samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
   osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  6. Wyżej wymienione dokumenty dostarcza się w oryginale lub kserokopii
   poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  7. W przypadku nie złożenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,
   Zamawiający może udostępnić ofertę wraz z załącznikami zainteresowanym
   Wykonawcom.
  8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
   „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach
   i oświadczeniach wyszczególnionych, w Rozdz. V i VI niniejszego SIWZ. Z treści
   załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki
   WYKONAWCA spełnił.
  9. Uzupełnienie wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których jest mowa
   w Rozdz. V i VI SIWZ jest możliwe po upływie terminu składania ofert na
   wezwanie Zamawiającego, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
   unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków,
   po wezwaniu ZAMAWIAJĄCEGO, skutkować będzie wykluczeniem
   WYKONAWCY z postępowania.
VII. INFORMACJĘ  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA   SIĘ
   ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
   OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB
   UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie na adres zamawiającego lub faksem na numer
   (22) 6824 108 do zamawiającego z prośbą o Specyfikację Istotnych Warunków
   Zamówienia lub o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. ZAMAWIAJĄCY udzieli wyjaśnień WYKONAWCY nie później jak na 2 dni przed
   terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
   wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
   połowa wyznaczonego terminu składania ofert określonym w Rozdz. X.
 3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia   oraz na stronie internetowej
   Zamawiającego: zamowienia.jw2063.wp.mil.pl bez ujawniania źródła zapytania.
                     12
                                    Specyfikacja Istotnych
                                    Warunków Zamówienia
 4. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
   wyjaśnienia ewentualnych problemów.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
   Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ oraz treść dokumentów składających
   się na SIWZ. Dokonane modyfikacje Zamawiający umieści na stronie internetowej
   zamowienia.jw2063.wp.mil.pl prześle faksem tym Wykonawcom, którym
   doręczono SIWZ na podstawie złożonych wniosków. W przypadku, gdy zmiany
   powodować będą konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin
   składania                                 ofert
   z uwzględnieniem czasu potrzebnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
 6. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są następujące
   osoby:
   1) p. Arkadiusz STRÓJWĄS - przedmiot zamówienia;
   2) p. Antoni PAWŁOWSKI - sprawy ogólne.


VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
  terminu składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
 1. Ofertę składa się na wypełnionym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1
   z podaniem ceny netto i brutto.
 2. Do oferty załącza się, poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi
   w Rozdz. V i VI SIWZ, wypełniony „Kosztorys ofertowy” stanowiący załącznik
   nr 2, w którym musi być zaoferowana cena brutto przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta i wszystkie dołączone do niej dokumenty lub załączniki muszą być
   sporządzone w języku polskim, na piśmie (maszyną do pisania, komputerowo, ręcznie
   długopisem lub nieścieralnym atramentem).
 4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia wykonawcy winny
   być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania ofert i opieczętowane
   pieczątką służbową tej osoby. Również wszystkie miejsca, w których wykonawca
   naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
   z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kserokopię jakiegoś
   dokumentu, zgodność kserokopii z oryginałem winna być potwierdzona przez osobę
   upoważnioną do podpisywania oferty oraz opatrzona datą potwierdzenia. Kserokopię
   należy opisać następująco: „za zgodność z oryginałem”.
 7. Każda kartka oferty i załączników winna być opatrzona kolejnym numerem
   (obowiązuje numeracja ciągła wszystkich dokumentów od pierwszej do ostatniej
   kartki) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę
   z jedną ceną netto (bez podatku VAT) i ceną brutto. Cena ofertowa powinna być
                       13
                                        Specyfikacja Istotnych
                                       Warunków Zamówienia
   podana cyfrowo i słownie za całość zamówienia. Wykonawca nie będący płatnikiem
   podatku od towarów i usług (VAT) ma obowiązek ten fakt określić w składanej ofercie.
   10. Oferta składana pocztą powinna być zapakowana w dodatkowe opakowanie (kopertę)
     tak aby jej rozpakowanie w miejscu składania ofert nie spowodowało naruszenia
     oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować
     przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert
     z winy leżącej po stronie WYKONAWCY.
   11. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
     oferty.
   12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
     do złożonej oferty pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne
     powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert:
    1) powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych
      zasadach jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanej z napisem na kopercie
      „ZMIANA”;
    2) WYKONAWCA nie może wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu
      składania ofert.
   13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona WYKONAWCY bez otwierania.
   14. WYKONAWCA ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
     z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad
     jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie ”WYCOFANIE”.
     Złożone oferty, których dotyczy adnotacja „WYCOFANIE” nie będą
     odczytywane.
   15. ZAMAWIAJĄCY udostępni protokół a załączniki do protokółu po dokonaniu
     wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na pisemny
     wniosek osoby zainteresowanej złożony w   siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
     O miejscu, terminie oraz sposobie udostępnienia ofert zainteresowany zostanie
     poinformowany.
    Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę (materiały i dokumenty ofertowe) powinna
    być zaadresowana do Zamawiającego oraz opatrzona napisem: „Przetarg
    nieograniczony na dostawę i montaż systemu depozytorów kluczy w obiekcie
    Banacha 2 dla Jednostki Wojskowej Nr 2063”, a ponadto musi opatrzona być
    nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, oraz napisem „Nie otwierać przed dniem
    05.10.2011 r. do godz. 1000”.
X.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

   1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Jednostki Wojskowej Nr 2063 pok. nr 117
    w Warszawie przy ul. Banacha 2, w godz. od 730 do 900 i od 1100 do 1500, natomiast
    w dniu 05.10.2011 r. do godz. 845 , osobiście lub pocztą (decyduje data wpłynięcia do
    kancelarii).
   2. Wszystkie oferty złożone po tym terminie zostaną przekazane wykonawcom bez
    otwierania, w terminie ustawowym.
   3. W razie przesyłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem innych instytucji
    doręczycielskich, zamawiający jako termin złożenia oferty uzna termin otrzymania
    przesyłki (oferty), a nie termin nadania przesyłki (oferty) w urzędzie pocztowym lub
    innej instytucji doręczycielskiej.
                      14
                                     Specyfikacja Istotnych
                                     Warunków Zamówienia
  4. W przypadku przesłania oferty przez firmę doręczycielską, koperta z ofertą musi
   być zapakowana w dodatkową kopertę.
  5. Publiczne otwarcie kopert z ofertami przez komisję przetargową nastąpi w dniu
   05.10.2011 r. o godz. 1000 w JW Nr 2063 przy ul. Banacha 2, pokój nr 113.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
  1. Obliczenie ceny oferty należy dokonać poprzez opracowanie szczegółowego
   kosztorysu ofertowego, który winien zawierać ceny jednostkowe (tzn. wartość
   robocizny bezpośredniej, pracy sprzętu oraz wartość materiałów powiększone o
   koszty ogólne, zysk oraz koszty zakupu materiałów) - natomiast bez podatku od
   towarów i usług VAT - w ilościach wynikających z przedmiaru robót przy
   uwzględnieniu ewentualnych uzupełnień przesłanych przez zamawiającego.
   Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez
   wykonawcę.
  Uwaga:
    Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową może być sporządzony w
  dowolnym programie komputerowym (np. Norma 3) lub ręcznie spełniającym powyższe
  wymogi. Każda pozycja wyceniana (w oparciu o załączony przedmiar) winna zawierać:
  podstawę jej wyceny, opis robót, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę
  jednostkową brutto (tj. z narzutami – kosztami pośrednimi, kosztami zakupu materiałów
  i zyskiem). Wyżej wymienione narzuty winny być takie same (wartości procentowe) dla
  każdej pozycji kosztorysowej w danej branży.
    Wykonawca określa cenę na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót
z zachowaniem podstawy wyceny w nim określonej. W cenie oferty należy uwzględnić
podatek VAT obowiązujący na dzień składania oferty.
   Oferowana cena przez wykonawcę winna obejmować całość zamówienia określonego
w przedmiarach robót z uwzględnieniem składowych kosztów niezbędnych do należytego
wykonania przedmiotu umowy.
   Pytania do przedmiaru robót, należy zgłosić na piśmie lub faksem do zamawiającego.
Odpowiedź zamawiający prześle wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ. W sytuacji
zmiany treści przedmiaru robót wykonawcy winni uwzględnić je w Kosztorysie ofertowym.
Nieuwzględnienie ewentualnych zmian w Kosztorysie ofertowym przesłanych przez
zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
    Wartość robót określona w oparciu o kosztorys ofertowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym. Za niezmienne do czasu zakończenia realizacji robót przyjmuje się ceny
jednostkowe ustalone w Kosztorysie ofertowym.
    Kosztorys ofertowy podlegać będzie analizie i ocenie przez komisję przetargową pod
kątem jego wiarygodności, kompletności i poprawności opracowania, w tym zgodności
z załączonym do SIWZ przedmiarem robót oraz ewentualnymi zmianami.

XII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
    KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
    ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

  1.  Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu
    najkorzystniejszą cenę brutto za całość zamówienia. W związku z tym przy wyborze
    oferty zamawiający będzie się kierował jednym kryterium - najniższą ceną – przy
                       15
                                       Specyfikacja Istotnych
                                       Warunków Zamówienia
     spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w warunkach prowadzonego
     postępowania.
 Do wyliczenia wartości punktowej ceny oferty Co zostanie wykorzystany następujący
  wzór:
                Co = (Cn /Cb) * Rc
     gdzie: Cn – najniższa oferowana cena;
         Rc – waga kryterium = 100;
         Cb – cena oferty badanej;
    2. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferty będą oceniane w skali 0 – 100 pkt.
    3. Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów. Pozostałym
     Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) ilość
     punktów.
    4. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących
     treści złożonych przez nich ofert.
    5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
     z najniższą ceną, bo zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
     wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
   DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
   W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
 1.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
     określonym w ustawie i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
     została uznana za najkorzystniejszą.

 2.   Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich uczestników
     postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została
     wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.


XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
   WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
   WZÓR UMOWY.
 1. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt
   umowy (załącznik nr 6) w wersji opracowanej przez Zamawiającego. Zamawiający
   wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w tym
   projekcie umowy.

 2. Wykonawca, który zostanie wybrany w toku postępowania, zostanie powiadomiony
   o miejscu i terminie podpisania umowy.

XV.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
     WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
     ZAMÓWIENIA.

 Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
 w Dziale VI ustawy.
                                    16
                                                       Specyfikacja Istotnych
                                                      Warunków Zamówienia
XVI.   OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVII. INFORMACJĘ  O                     PRZEWIDYWANYCH              ZAMÓWIENIACH
   UZUPEŁNIAJĄCYCH
  Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XIX.   ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
     ZAMAWIAJĄCEGO,   JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA
     POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający będzie
  umieszczał na stronie internetowej: zamowienia.jw2063.wp.mil.pl

XX.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
     PROWADZONE   ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM
     A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA
     W WALUTACH OBCYCH.

  Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
  w walucie krajowej (PLN).


       Pełnomocnik ds.                                  Przewodniczący
    Ochrony Informacji Niejawnych                             Komisji Przetargowej

     ...............................................               ……………………………….
     kpt. Maciej KOŻUCHOWSKI                            p. Antoni PAWŁOWSKI

Uzgodniono:

Główny Księgowy                        ....................................

pod względem merytorycznym
i zgodnością z ustawą Pzp
Kierownik Sekcji
Zamówień Publicznych                     …………………….

pod względem prawnym
Radca Prawny                        ....................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:6/26/2012
language:
pages:16