Welkom bij deze Wiskunde presentatie over hfst 2 by x0lwx2AK

VIEWS: 26 PAGES: 69

									   Welkom bij deze Wiskunde
   presentatie over hfst 2
•  Deze presentatie is van:
•  Raymond Weyermars, Peter van
  Leuteren, Sander Koekkoek en Nick
  Lulof
Hoofdstuk 2:
Exponenten en logaritmen
• Overal om je heen zie je groei: bij mensen, dieren en planten, bij
  bevolkingsaantallen en bij radioactief verval.In dit hoofdstuk gaan we
  dieper in op verschillende soorten van groei. Vooral exponentiele groei
  krijgt de nodige aandacht. Je hebt met exponentiele groei te maken als een
  hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde percentage toeneemt. Je leert
  hoe het zit met groeipercentages en groeifactoren voor verschillende
  tijdseenheden. Verder spelen exponentiele functies in dit hoofdstuk een
  belangrijke rol. Je zult zien hoe je uit een exponentiele standaardfunctie y =
  g^x allerlei andere functies kunt krijgen. Ook komt de functie aan de orde
  die bij het omkeerschema van y = g^x hoort. Hierbij komt het begrip
  ‘logaritme’ te voorschijn. Ook leer je in dit hoofdstuk rekenen met machten.
  Je krijgt een aantal nieuwe rekenregels voor machten. Je leert de betekenis
  van een macht met een negatieve of een gebroken exponent. Zo is y =
  x^3,12 een voorbeeld van een machtsfunctie met een exponent die zowel
  gebroken als negatief is.

• Uit het boek: Getal & Ruimte Havo NG/NT 2
  Hier kun je je paragraaf kiezen

• Paragraaf 1 Soorten groei
• Paragraaf 2 Machten met gehele
  exponenten
•  Paragraaf 3 Machten met gebroken
  exponenten
•  Paragraaf 4 Exponentiele functies
•  Paragraaf 5 Logaritmische functies
•  Logboek
Paragraaf 1 Soorten groei

•  Van deze sommen hebben wij uitwerkingen:
•  2
•  Info bij som 2
•  7
•  Info bij som 7
•  11
                  Hier kun je terug naar het
                  paragrafen overzicht
  Som 2
  • Tussen de tweede en de twaalfde verjaardag is de lengtegroei bij de
     meeste jongens lineair. Bij de groei van Michiel in deze periode hoort de
     formule L = 5t + 70. Hier is L de lengte in cm en t de leeftijd in jaren.

  • A.)   Hoeveel cm per jaar groeit Michiel in deze periode?
  • B.)   Hoeveel procent is Michiel in deze tien jaar langer geworden?
  • C.)   Welke lengte heeft Michiel volgens de formule bij een leeftijd van 6
     jaar en 9 maanden?
  •  D.) Met hoeveel procent neemt Michiels lengte toe tussen zijn tweede en
     derde verjaardag? En met hoeveel procent tussen zijn elfde en twaalfde
     verjaardag?


  • Extra info bij deze som: Procentuele toename = (Nieuw - oud / oud) *
     100%
                                    Naar de uitwerking van Som 2
Terug naar het Sommenoverzicht              Extra info
     Uitwerking van Som 2
•  A.)    Hoeveel cm per jaar groeit Michiel in deze periode?

           –  Je kunt uit de formule afleiden dat Michiel al 70 cm lang is als hij 2 jaar is. Elk jaar na zijn 2 e levensjaar
             komt er 5 cm bij.
           –  Dus hij groeit 5 cm per jaar

•  B.)    Hoeveel procent is Michiel in deze tien jaar langer geworden?
       •   Procentuele toename = Nieuw – oud : oud*100%

       •  De periode betekent van zijn 2e t/m zijn 12e levensjaar.
       •  Dus; 12-2 = 10
       •  10*5= 50 + 70 = 120
       •  120 –70 : 70 = 0,7142
       •  0,7142 * 100% = 71,4 %

•  C.)    Welke lengte heeft Michiel volgens de formule bij een leeftijd van 6 jaar en 9    maanden?

   –  6 jaar en 9 maanden = 6,75 en dit getal kun je dan in de formule invullen. (9: 12maanden = 0.75)
•  6,75 . 5 + 70 = 103,75

•  D.)    Met hoeveel procent neemt Michiels lengte toe tussen zijn tweede en derde verjaardag? En met hoeveel procent tussen
  zijn elfde en twaalfde verjaardag?
•
•  2e jaar = 2 . 5 + 70 = 80
•  3e jaar = 3 . 5 + 70 = 85  Procentuele toename = 85 – 80 : 80 * 100%= 6.25%

•  11e jaar = 11 . 5 + 70 = 125
•  12e jaar =12 . 5 + 70 = 130 Procentuele toename = 130 – 125 : 125 *100%= 4%        Hier ga je terug naar de som      Hier extra info
       Hier de informatie bij som2:
         •  Als je een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde absolute aantal toeneemt, dan heb je
           te maken met een lineaire groei.

         •  Lineare groei:
            - de hoeveelheid N neemt per tijdseenheid met hetzelfde getal toe\ af.
         -  De formule is van de vorm
            – N = at + b
         -  De grafiek is een rechte lijn.
         •
                    N = at + b
             N
                       t
         •  Procentuele toename = Nieuw – oud : oud *100%


                                        Terug naar som 2  Terug naar uitwerking Som 2
Terug naar het sommen overzicht
     Som 7
           • Opdr. 7
           • A)
    •  Groeipercentage per jaar 17,5%  0,6%  120%

    •  Groeifactor per jaar                 1,093    1,0025     2,35
           • B)


    •  AfnamAfname in % per jaar 9,4%  0,5%  51,5%

    •  Groeifactor per jaar                  0,856      0,983    0,901                            Hier ga je naar de uitwerking van
Hier ga je terug sommen overzicht                             Hier extra info
                            som 7
      Uitwerking van Som 7
             •  Opdr. 7
             •   A).
    •   Groeipercentage per jaar    17,5%       0,6%       120%
    •   Groeifactor per jaar                             1,093  1,0025  2,35             •  Groeifactor = 17,5% geeft 100% + 17,5% = 117,5%, dus 1,175
             •  Groeifactor= 0,6% geeft 100% + 0,6% = 100,6%, dus 1,006%
             •  Groeifactor= 120% geeft 100% + 120% = 220%, dus 2,2%
             •  Groeipercentage = 1,093 = 109,3 – 100% = 9,3%
             •  Groeipercentage = 1.0025 = 100,25 – 100% = 0,25%
             •  Groeipercentage = 2,35 = 235 – 100% = 135%
    •   Groeipercentage per jaar    17,5%       0,6%       120%    9,3%  0,25%  135%
    •   Groeifactor per jaar      1,175       1,006      2,2    1,093  1,0025  2,35

             • B)
    •   AfnamAfname in % per jaar   9,4%        0,5%       51,5%
    •   Groeifactor per jaar                             0,856  0,983  0,901

             •  Afname = 9,4% = 100% - 9,4% = 90,6%, dus 0.906
             •  Afname = 0,5% = 100% - 0,5% = 99,5%, dus 0,995
             •  Afname = 51,5% = 100% - 51,5% = 48,5%, dus 0,485
             •  Groeifactor = 0,856 = 85,6% - 100%= 14,4%
             •  Groeifactor = 0,983 = 98,3% - 100% = 1,7%
             •  Groeifactor = 0,901 = 90,1% - 100% = 9,9%

    •   AfnamAfname in % per jaar   9,4%        0,5%       51,5%   14,%  1,7%   9,9%
    •   Groeifactor per jaar      0,906       0,995       0,485   0,856  0,983  0,901


                                                          Hier extra info
Hier ga je terug naar som 7
     Hier de informatie bij som 7
            • Exponentiële groei:
                 - De hoeveelheid N wordt per tijdseenheid steeds met hetzelfde getal
                  vermenigvuldigd.
                 - Dat getal is de groeifactor per tijdseenheid.
                 - De formule geeft de vorm N = b * gt
                 – Hierin is de g de groeifactor per tijdseenheid en b de beginhoeveelheid.
                 – - De grafiek is een kromme.
                 –           N = b * g^t
                    N
                                t


            • Bij een toename van P% per tijdseenheid hoort de groeifactor g = 1 + (P : 100)
            • Vb. 8 % erbij geeft 100 % + 8% = 108%, dus 1,08

            • Bij een afname van P% per tijdseenheid hoort de groeifactor g = 1 – (P : 100)
            • Vb. 4,8% eraf geeft 100% - 4,8% = 95,2%, dus 0.952

Terug naar het sommen overzicht                          Terug naar de uitwerking van  Terug naar som 7
                                          som 7
     Som 11

         • Een hoeveelheid neemt per kwartier met 20% toe
         • A.) Hoeveel procent is de toename per uur?

         • B.)      Hoeveel is de procentuele toename per minuut?

         • Extra informatie bij som 11
         • Bij exponentiële groei met groeifactor g per tijdseenheid is de
          groeifactor per n tijdseenheden gelijk aan gn
Terug naar het sommen overzicht                    Hier ga je naar de uitwerking van som 11
   Uitwerking bij som 11
          • Een hoeveelheid neemt per kwartier met 20% toe
          • A.)  Hoeveel procent is de toename per uur?
              – 1uur = 1,20 tot de macht 4 geeft 2.0736
              – 2.0736 - 100% = 1.0736 = 107.4%
          •  B.)  Hoeveel is de procentuele toename per minuut?
              –  Per minuut = 1,20 tot de macht 1:15 geeft 1,01222894 . 100% =
               101,222894 – 100% = 1,2%
Terug naar het sommen overzicht                        Hier ga je terug naar som 11
Paragraaf 2 Machten met
gehele exponenten
• Wij hebben uitwerkingen van deze sommen:

• 26       info som 26
• 32       info som 32
• 36       info som 36

                   Terug naar het
                   paragrafen overzicht
       Som 26

     •   a.)   2a3 * 4a7 =
     •   b.)   2a3 + 4a7 =
     •   c.)   (2a3)7 =
     •   d.)   5a3 * 2b5 =
     •   e.)   (3ab2)4 =
     •   f.)   (5a3)3 * 2b73 =
     •   g.)   15a18 =
     •        3a6
     •   h.)   (-2a)3 * 3a3 =
     •   i.)   (-2a)2 + 3a2 =


                       Hier uitwerkingen som 26  Hier extra info
Hier ga je terug naar het sommen overzicht
   Uitwerkingen som 26
   •  a.)   2a3 * 4a7 = 8a3+7 = 8a10
   •  b.)   2a3 + 4a7 = kan niet
   •  c.)   (2a3)7 = 2a3 * 2a3 * 2a3 * 2a3 * 2a3 * 2a3 * 2a3 = 128a21
   •  d.)   5a3 * 2b5 = 10a3b5
   •  e.)   (3ab2)4 = 3ab2 * 3ab2 * 3ab2 * 3ab2 = 81a4b8
   •  f.)   (5a3)3 * 2b73 = 125a9 * 2b7 = 250a3b3
   •  g.)   15a18 = 5a18 = 5a12
   •       3a6   a6
   •  h.)   (-2a)3 * 3a3 = -2a * -2a * -2a * 3a3 = -24a6
   •  i.)   (-2a)2 + 3a2 = -2a * -2a +3a2 = 7a2
Terug naar sommen overzicht                  Terug naar info som 26  Hier ga je terug naar som 26
   Hier informatie bij som 26
   •  Je weet dat x^5 een macht is. In de macht is x het grondtal en is 5 de exponent.
   •  X^5 is een korte schrijfwijze voor x*x*x*x*x
   •  Hier volgen enkele regels voor het rekenen met machten.

   •  A^3*a^4 = (a*a*a)*(a*a*a*a) = a^7 Bij vermenigvuldiging van machten met hetzelfde
      grondtal tel je de exponenten op.
   •  A^7/a^3 = a*a*a*a*a*a*a = a^4    Bij delen van machten met hetzelfde grondtal trek je de
      exponenten af.
   •            a*a*a
   •  (a^3)^4 = a^3*a^3*a^3*a^3 = a^12 Bij de macht van een macht vermenigvuldig je de
      exponenten.
   •  (ab)^3 = ab*ab*ab = a*a*a*b*b*b = a^3b^3    Bij de macht van een product neem je van
      elke factor die macht

   •  Rekenregels voor machten

   •  a^p*a^q = a^p+q                  a^p = a^p-q
   •                               a^q
   •  (a^p)^q = a^pq              (ab)^p = a^pb^p


Terug naar sommen overzicht              Hier ga je terug naar de uitwerkingen van  Hier ga je terug naar som 26
                            som 26
   Som 32
   •  A.)   10^3 / 5a^-2 =
   •  b.)   10a^3 / (5a)^-2 =
   •  c.)   (10a)^3 / 5a^-2 =
   •  d.)   a^5b^-2 / 2a^-1 =
   •  e.)   3a^-1b^5 / (3a)^-1b^5 =
   •  f.)   2a^2b^-3 / 4(ab)^-2 =
Terug naar sommen overzicht          Hier naar de uitwerkingen van som 32  Hier extra info van som 32
   Uitwerking bij Som 32

     •  A.)   10^3 / 5a^-2 = 2a^5
     •  b.)   10a^3 / (5a)^-2 = 250a^5
     •  c.)   (10a)^3 / 5a^-2 = 200a^5
     •  d.)   a^5b^-2 / 2a^-1 = a^6 / 2b^2
     •  e.)   3a^-1b^5 / (3a)^-1b^5 = 9
     •  f.)   2a^2b^-3 / 4(ab)^-2 = a^4 / 2b
Terug naar sommen overzicht               Hier terug naar som  Hier extra info bij som
                            32          32
   Informatie bij som 32
   •  In het algemeen geldt a^0 = 1. Dit is in overeenstemming met de rekenregels voor machten.
   •  Kies je voor q = 0 in de regel a^p * a^q = a^p+q, dan krijg je a^p * a^0 = a^p+0, ofwel a^p * a^0 = a^p
   •  dit klopt alleen als afgesproken wordt dat a^0 = 1
   •  Afspraak: a^0 = 1

   •  Kies je p = 0 in de regel a^p / a^q = a^p-q, dan krijg je a^0 / a^q = a^0-q, ofwel a^0 / a^q = a^-q en omdat
      zojuist is afgesproken dat a^0 = 1 staat hier 1 / a^q = a^-q
   •  Afspraak: a^-p = 1 / a^p

   •  deze regels gelden ook voor negatieven!    En onthoud dat: 1 / a^-n = a^n
Terug naar sommen overzicht                    Hier terug uitwerking van som 32  Hier terug naar som 32
   Som 36
   • Op het scherm hiernaast is 4*10^5 x 2,6 * 10^-3 berekend.
   • Bereken op dezelfde manier.

   •  A.)   3,7 *10^-5 x 9,2 * 10^8 =
   •  b.)   1,12 * 10^4 + 5,8 * 10^3 =
   •  c.)   7,5 * 10^-15 / 3,75 * 10^-19 =
   •  d.)   (5,2 * 10^-4)^3 =
Terug naar sommen overzicht             Hier de uitwerkingen van som 36  Hier extra info van som 36
   Uitwerking van som 36


      •  A.)   3,7 *10^-5 x 9,2 * 10^8 = 34040
      •  b.)   1,12 * 10^4 + 5,8 * 10^3 = 17000
      •  c.)   7,5 * 10^-15 / 3,75 * 10^-19 = 20000
      •  d.)   (5,2 * 10^-4)^3 = 1,41 * 10^-10
Terug naar sommen overzicht                   Hier terug naar som  Hier extra info bij som
                                36          36
   Informatie bij som 36
   •  Bij de berekening van 3^-13 geeft de GR 6.272254744E-7
   •  Dit betekent 6,272254744E-7, ofwel 0,000000627
   •  In deze wetenschappelijke notatie gebruikt de GR dus een macht van 10 met een negatieve exponent
   •  De wetenschappelijke notatie van een getal heeft altijd de vorm:
   •  a*10^n met a in het interval [1,10> en n een geheel getal

   •  Met de toets [EXP] of [EE] (op de TI-83 [2nd] [,]) kun je de wetenschappelijke notatie van een getal
      rechtstreeks intikken op de GR

   •  8,36*10^5 tik je als volgt in 8.36 [EXP] 5 [EXE] op het scherm komt 836000.

   •  3,45*10^-11 tik je als volgt in 3.45 [EXP] [(-)] 11 [EXE] op het scherm verschijnt de wetenschappelijke notatie
      3,45E-11

   •  Ook 812*10^-9 kun je op deze manier intikken: 812 [EXP] [(-)] 9 [EXE] je krijgt 8.12E-7 ofwel 8,12*10^-7.
Terug naar sommen overzicht                     Hier terug naar uitwerking van    Hier terug naar som 36
                                   som 36
  Paragraaf 3 Machten met
  gebroken exponenten
• Wij hebben uitwerkingen van deze sommen:

•  43    Info som 43,45,48
•  45
•  48
•  56    Info som 56
                   Terug naar het
                   paragrafen overzicht
  Som 43
  • Regel: a^p/q= q*√a^p
  •  A: 7^1/3 =
  •  B: a^2/3=
  •  C: 7^-1/3=
  •  D: a^-1/2=
  •  E: 2a^1/4=
  •  F: (2a)^1/4=
Hier terug sommen overzicht  Hier uitwerking som  Hier extra info
               43
  Uitwerking som 43
  •  A: 7^1/3 = 3 *√ 7

  •  B: a^2/3= 3 *√a^2

  •  C: 7^-1/3= 1 : 3*√7

  •  D: a^-1/2 = 1 : √a

  •  E: 2a^1/4 = 2.4*√a

  •  F: (2a)^1/4 = 2^1/4 . a^1/4 = 4*√2 . 4*√a =4*√2a
Hier terug sommen overzicht                 Hier som 43  Hier extra info
  Extra informatie bij alle sommen


  • Let op als ik X^(1/5) plot dan is dat hetzelfde als 5^√X
  • Je ziet dus dat een macht met een gebroken exponent geschreven
     kan worden als een hogere machtswortel. Dit kun je begrijpen met
     de regel (x^p)^q = x^pq
Terug naar sommen overzicht     Terug naar som 48  Terug naar som 45  Terug naar som 43
   Uitwerkingen Som 45

     •  45. schrijf als macht van X , het is eigenlijk het omgekeerde van wat je bij soms 43 deed.

     •  A: X . √X = X^1 . X^1/2 = X^1,5

     •  B : X^4 . √X = X^4 . X^1/2 = X^4,5

     •  C : 3*√x : √X = x^1/3 : X^1/2 = x^-1/6

     •  D : √1 : X^3 = √x^-3
Hier terug sommen overzicht
                                          Hier terug som 45    Hier extra info
  Som 45
  •  45. schrijf als macht van X , het is eigenlijk het omgekeerde van wat je bij soms 43 deed.

  •  A: X . √X = X^1 . X^1/2 =
  •  B : X^4 . √X = X^4 . X^1/2 =
  •  C : 3*√x : √X = x^1/3 : X^1/2 =
  •  D : √1 : X^3 =
Hier terug sommen overzicht                      Hier uitwerking som 45   Hier extra info
  Som 48
  •  1,08^a+9 kun je schrijven als 1,08^9 . 1,08^a =2,0 . 1,08^a
  •  schrijf in de vorm van c .g^a

  •  a:1,18^a+5 =
  •  b:1,31^a-2 =
  •  c:0,78^a+0,6 =
  •  d:1,15^2a+1 =
Hier terug sommen overzicht                      Hier uitwerking som 48  Hier extra info
  Uitwerking Som 48

     •  1,08^a+9 kun je schrijven als 1,08^9 . 1,08^a =2,0 . 1,08^a
     •  schrijf in de vorm van c .g^a

     •  a:1,18^a+5 = 1,18^5 . 1,18^a = 2,3 . 1.18^a

     •  b:1,31^a-2 = 1,31^-2 . 1.31^a = 0.6 . 1.31^a

     •  c:0,78^a+0,6 = 0,78^0,6 . 0,78^a = 0,9 . 0,78^a

     •  d:1,15^2a+1 =(1,15^2)^a .1,15^1 = 1,2 . 1,32^
Hier terug sommen overzicht                         Hier terug naar som48  Hier extra info
  Som 56
  • De planeet Saturnus heeft vele manen. In grafiek van figuur 2.7 is
   voor vier van de manen het verband tussen de omlooptijd T en de
   straal R van de baan in 10^5 km af te lezen. Strrenkundigen
   hebben aangetoond dat T evenredig is met R^1,5
  • A: Bereken de evenredigheidsconstante in twee decimalen
   nauwkeurig.

  • B: De baan van de maan Iapetus heeft een straal van 35,6 x
     10^5 km. Hoeveel dagen is de omlooptijd?
  •
  • C:   In 1980 heeft een ruimtesonde Voyager enkele tot dan toe
     onbekende manen waargenomen. Van een van deze manen, de
     1980S.27 is de omlooptijd 15 uur. Bereken de straal van de baan.
  •
Hier terug sommen overzicht             uitwerking som 56  Hier extra info
       Uitwerking som 56
    •  De planeet Saturnus heeft vele manen. In grafiek van figuur 2.7 is voor vier van de manen het verband tussen
       de omlooptijd T en de straal R van de baan in 10^5 km af te lezen. Strrenkundigen hebben aangetoond dat T
       evenredig is met R^1,5
    •  A:    Bereken de evenredigheidsconstante in twee decimalen nauwkeurig.
    •  Als je bij Titan kijkt zie je dat bij een omlooptijd in dagen 15,9 hoort en een baanstraal van 12,20.
    •  T = a x R^1,5
    •  15,9 = a x 12,20^1,5
    •  15,9 = a x 42.61276804
    •  15,9 = 0,37 x 42,61
    •  De evenredigheidsconstante is dus 0,37
    •  B:    De baan van de maan Iapetus heeft een straal van 35,6 x 10^5 km. Hoeveel dagen is de omlooptijd?
    •       T = 0,37 x R^1,5
    •       T = 0,37 x 35,6^1,5
    •       T = 78,59
    •       De omlooptijd van Iapetus is dus ongeveer 79 dagen.
    •
    •  C:   In 1980 heeft een ruimtesonde Voyager enkele tot dan toe onbekende manen waargenomen. Van een
       van deze manen, de 1980S.27 is de omlooptijd 15 uur. Bereken de straal van de baan.
    •          T = 0,37 x R^1,5
    •          T is 15 uur dat is dus 15 : 24 = 0,625 dagen
    •          0,625 = 0,37 x R^1,5
    •          0,625 : 0,37 = R^1,5
    •          1,689 = R^1,5
    •          R = 1,5√1,689
    •          R = 1,42 x 10^5 km
Hier terug sommen overzicht                            Hier terug naar som 56   Hier extra info
   Extra info som 56

   • Bij A moet je de evenredigheidsconstante
    berekenen. Dat doe je als volgt:
   • Is P evenredig met Q, dan bestaat er een
    getal a ( de evenredigheidsconstante) zo,
    dat P = a x Q


Hier terug sommen overzicht    Hier terug naar som 56  uitwerking som 56
Paragraaf 4 Exponentiele
functies
• Wij hebben uitwerkingen van deze sommen:

•  59        info  som  59
•  60        info  som  60
•  62        info  som  62
•  63        info  som  63
•  64        info  som  64
•  66        info  som  66
•  71        info  som  71
                       Terug naar het
                       paragrafen overzicht
  Som 59

  • A.) Plot de grafiek van f`(x)= 2^x
  • B.) Is de grafiek van f dalend of stijgend?
  • C.) Wat kun je zeggen van de y-coordinaat
   van een punt op de grafiek als je steeds
   verder naar links gaat?
  • D.) Schrijf het bereik van f als interval
Hier terug sommen overzicht     Hier uitwerkingen  Hier extra info
    Uitwerking som 59
     •  A:    Plot de grafiek van f(x)= 2^x
     •  - Als je de grafiek plot ziet hij er als volg uit:
     •  B:    Is de grafiek van f dalend of stijgend:
     •       - Als je naar de geplotte grafiek kijkt zie je
       dat de grafiek f stijgend is.
     •  C:    Wat kun je zeggen van de y-coördinaat
       van een punt op de grafiek als je steeds verder
       naar links gaat?
     •       - Je ziet in de geplotte grafiek dat y daalt
       naar 0.
     •  D:    Schrijf het bereik van f als interval.
     •  - De interval is: (0,→)
Hier terug sommen overzicht                       Terug naar som 59  Hier extra info
  Som 60

  • Gegeven is de functie f(x) = 1^x

  • A.) Onderzoek voor welke positieve
   waarden van grondtal g de grafiek van f
   dalend is.
  • B.) Schrijf voor die waarden van g het
   bereik van f als interval.
Hier terug sommen overzicht    Hier uitwerkingen  Hier extra info
  Uitwerking som 60
  • Gegeven is de functie f(x) = g^x
  • A: Onderzoek voor welke positieve waarden van het grondtal g de grafiek van f
     dalend is.
  •     Na even onderzoeken is f dalend als g kleiner is dan 1 of groter dan 0. Anders
     gezegd tussen de 0 en de 1 bijvoorbeeld 0,5 of 0,25.
  •  B:  Schrijf voor die waarden g het bereik f als interval.
  •     - De interval is: (0,→)
Hier terug sommen overzicht                     Terug naar som 60  Hier extra info
  Extra info som 59 en 60
  • De functie f(x) = 6^x is een voorbeeld van een
     exponentiële functie. Aan de linkerkant komt de
     grafiek van f steeds dichter bij de x-as. De x-as is een
     asymptoot. Een asymptoot is een lijn waar de grafiek
     op den duur vrijwel mee samenvalt. De functies f(x) =
     g^x zijn standaardfuncties. De grafieken die daarbij
     horen heten standaardgrafieken.
Hier terug sommen overzicht            Terug naar som 59  Terug naar som 60
  Som 62
  • Gegeven zijn de formules y1= 2^x, y2= 3
   * 2^x en y3= 6^x
  • A.) Plot de grafieken in een figuur. Neem
   het venster [-5,5] * [0,10].
  • B.) Bekijk de grafieken van y2 en van y3.
   Welke van deze twee is ontstaan uit de
   grafiek van y1 bij een vermenigvuldiging?
   Geef de bijbehorende factor.
Hier terug sommen overzicht
                  Hier uitwerkingen  Hier extra info
  Uitwerking van som 62
  •  Gegeven zijn de formules y1 = 2^x, y2 = 3۰2^x en y3 = 6^x
  •  a: Plot de grafieken in één figuur.
  •  Na het intoetsen van de formules zie je als je de formules plot het volgende scherm.
  •  b: Bekijk de grafiek van y2 en y3. Welke van deze twee is ontstaan uit de grafiek van
     y1 bij een vermenigvuldiging. Geef de bijbehorende factor.
  •  Als je kijkt naar de formules van y1 en y2 dan staat daar in allebei de formules 2^x. Alleen is de
     formule van y2 vermenigvuldigd met 3.
  •  De formule van y2 is dus ontstaan uit de formule van y1 bij een vermenigvuldiging. De
     vermenigvuldigingsfactor is 3


Hier terug sommen overzicht                         Hier naar som 62  Hier extra info
  Informatie bij som 62


   • De functie f(x) = 6^x is een voorbeeld van een exponentiële
      functie. Aan de linkerkant komt de grafiek van f steeds dichter
      bij de x-as. De x-as is een asymptoot. Een asymptoot is een
      lijn waar de grafiek op den duur vrijwel mee samenvalt.
Hier terug sommen overzicht
                             Hier naar som 62  Hier uitwerking som 62
  Som 63

  • Gegeven is de formule y= 2^x + c
  • A.) Plot in het venster [-5,5] * [5,15] in
   een figuur de grafieken voor c= -3, -2, -1,
   0, 1, 2 en 3.
  • B.) Hoe ontstaat de grafiek van y= 2^x+5
   ui die van y= 2^x?

Hier terug sommen overzicht      Hier uitwerkingen  Hier extra info
  Uitwerking van Som 63

     • A:    Plot in het venster (-5,5)x(-5,15) in één
        figuur de grafieken voor c= -3, -2, -1, 0, 1, 2 en
        3.
     •     Als je deze grafieken plot zie je het
        volgende.
     •
     • B:    Hoe ontstaat de grafiek van y = 2^x +5
        uit de grafiek van y = 2^x
     •     Door de grafiek 5 omhoog te schuiven.
Hier terug sommen overzicht                     Terug naar som 63  Hier extra info
  Som 64
  • A.) Plot in het venster [-5,5] * [0,10] in een
     figuur de grafieken van y1= 2^x y2= 2^x-3.
  •  Bij welke verschuiving ontstaat de grafiek van y2
     uit die van y1?
  •  B.) Bij welke verschuiving ontstaat de grafiek
     van y= 2^x+4 uit die van y= 2^x?
  •  C.) Bij welke verschuiving ontstaat de grafiek
     van y= 2^x?
Hier terug sommen overzicht        Hier uitwerkingen  Hier extra info
   Uitwerking van som 64
   • A: Plot in het venster(-5,5)x(0,10) in één figuur de grafieken van y1 = 2^x en
   • y2 = 2^(x-3). Bij welke verschuiving ontstaat de grafiek van y2 uit die van y1.
   • Als je de grafieken plot zie je het volgende:
   • Je ziet dat y2 ontstaat door de grafiek 3 naar rechts te verschuiven.
   • B:   Bij welke verschuiving ontstaat de grafiek van y = 2^(x+4) uit die van y =
     2^x.
   •       Het antwoord is door de grafiek 4 naar links te verschuiven.
   • C:     Bij welke verschuiving ontstaat de grafiek van y = 2^(x-b) uit de grafiek y =
     2^x.
   •       Het antwoord is door de grafiek b naar rechts te verschuiven.


Hier terug sommen overzicht                      Terug naar som 64  Hier extra info
  Som 66
  • Geef van de grafieken van de volgende functies aan hoe ze uit een standaardgrafiek
     ontstaan. Vermeld ook de vergelijking van de asymptoot.

  •  A.)   f(x)= 3^(x+2) -1
  •  B.)   g(x)= 3^(x-1) + 5
  •  C.)   h(x)= -(V3)^^x
  •  D.)   k(x)= (V3)^x + 5
  •  E.)   l(x)= 2 * 0,5^x + 3
  •  F.)   m(x)= -3 * 0,7^x + 5
Hier terug sommen overzicht                  Hier uitwerking som 66  Hier extra info
       Uitwerking van Som 66
     •  Geef van de grafiek van de volgende functies aan hoe ze uit een standaardgrafiek ontstaan.
       Vermeld ook de vergelijking van de asympoot.
     •  A:   f(x)= 3^(x+2) – 1
     •  Eerst verschuif je de grafiek 2 naar links en daarna 1 omlaag. De vergelijking van de amplitude is
       y = -1.
     •  B:   g(x)= 3^(x-1) + 5
     •      Eerst verschuif je de grafiek 1 naar rechts en daarna 5 omhoog. De vergelijking van de
       amplitude is y = 5.
     •  C:   h(x)= -(√3)^x
     •      Je spiegelt de lijn in de x-as. De vergelijking van de amplitude is y = 0
     •  D:   k(x)= -(√3)^x + 5
     •  Je spiegelt de lijn weer in de x-as, daarna verschuif je de grafiek 5 omhoog. De vergelijking van
       de amplitude is y = 5
     •  E:   l(x)= 2 ۰ 0,5^x + 5
     •      Eerst vermenigvuldig je de grafiek met 2. Daarna verschuif je de grafiek 3 omhoog.
     •  De vergelijking van de amplitude is y = 3.
     •  F:   m(x)= -3 ۰ 0,7^x + 5
     •
     •  Eerst is de standaardformulier met –3 vermenigvuldigd en daarna is de grafiek 5 omhoog
       verschoven.Hier terug sommen overzicht                            Terug naar som 66  Hier extra info
  Extra info bij Som 63, 64, 66
  • Door de standaardformulier van y =g^x te verschuiven
    of te vermenigvuldigen, ontstaan andere grafieken.
  •  y = g^x vermenigvuldigen met bijv 3 wordt: y = 3۰g^x
  •  y = g^x 3 omhoog verschuiven wordt:        y=
    g^x + 3
  •  y = g^x 5 naar rechts verschuiven wordt:      y=
    g^(x – 5)
  • Voorbeeld:
  • De grafiek van y = a ۰ g^(x - b) + c ontstaat door de
    standaardgrafiek y = g^x met a te vermenigvuldigen
    gevolgd door de verschuiving van b naar rechts en
    daarna c omhoog

Hier terug sommen overzicht      Terug naar som 63  Terug naar som 64  Terug naar som 66
  Som 71
  • Los op:

  •  A.)   2^(x+1) = 64
  •  B.)   2^(x-3) = 1/8
  •  C.)   2^(2x) = 2
  •  D.)   2^x = 1
  •  E.)   2^x = ¼ * V2
  •  F.)   2^(x+5) = 16V2
  •  G.)   5^(x+6) = 1/5
  •  H.)   3^(2x+1) = 27V3
  •  I.)   10^(2x+1) = 0,01Hier terug sommen overzicht     Hier uitwerkingen  Hier extra info
   Uitwerking van Som 71
   •       Los op
   •  A:    2^(x+10) = 64     B:  2^(x – 3) = 0,125
   •       2^(x + 1) = 2^6      2^(x - 3) = 2^ -3
   •        x+1 =6          x–3 =-3
   •          x =5        x=0

   •  C:    2^(2x) = 2      D:  2^x = 1
   •       2^(2x) = 2^1        2^x = 2^0
   •        2x = 1         x=0
   •         x = 0,5

   •  E:    2^x = 0,25√2     F:  2^(x + 5) = 16√2
   •       2^x = 2^ - 1,5       2^(x + 5) = 2^4,5
   •        x = - 1,5        x + 5 = 4,5
   •                    x = - 0,5

   •  G:    5^(x + 6) = 0,2    H:  3^( 2x + 1) = 27√3
   •       5^(x + 6) = 5^-1      3^ (2x + 1) = 3^3,5
   •        x + 6 = -1       2x + 1 = 3,5
   •           x = -7       x  = 1,25

   •  I:    10^(2x + 1) = 0,01
   •       10^(2x + 1) = 10^-2
   •         2x + 1 = - 2
   •          x  = - 1,5
                                  Terug naar som 71  Hier extra info
Hier terug sommen overzicht
  Extra info Som 71
  • Uitlegopgave 71 en verder:
  • Sommige exponentiële vergelijkingen moet je algebraïsch kunnen oplossen,
   bijvoorbeeld 2^(x – 3) = √2. Bij het oplossen van zo’n vergelijking maak je
   gebruik van g^A = g^B geeft A = B je streept de grondgetallen dus weg
   als ze aan elkaar gelijk zijn.
   • Voorbeeld:
   • 2^(x + 1) = 64
   • 2^(x + 1) = 2^6
   •     x+1 =6
   •        x =5
   • Voorbeeldopgave uit het boek:
   • Los op:       10 ۰ 3^x = 270
   •              3^x = 27
   •              3^x = 3^3
   •
Hier terug sommen overzicht
                  x=3
Paragraaf 5 Logaritmische
functies
• Wij hebben uitwerkingen van deze sommen:

• 79      info som 79
• 81      info som 81
• 82      Info som 82
• 83      info som 83
• 84      info som 84
                   Terug naar het
                   paragrafen overzicht
  Som 79
  • Schets van elke functie de grafiek van F en F’

  •  A) F(x)=1/3X-1
  •  B) F(x)=(x+1)^3
  •  C) F(x)=(X^3+5):10
  •  D) F(x)=2/3X^5+2/3
Hier terug sommen overzicht            Uitwerking van som 79  Extra info som 79
  Uitwerking som 79
  •  Schets van elk van de volgende functies de
     grafieken van f en f inv in één figuur en
     geef de formule f inv.
  •  A:   f(x) = ⅓x –1
  •  Eerst moet de van deze formule f inv
     berekenen. Hoe je dat doet staat in de
     uitleg bij deze som.
  •
     f(x) = ⅓x –1               x
     ۰⅓    ⅓x   -1  ⅓x –1
  •      f inv(x) = (x+1): ⅓
        (x+1): ⅓    :⅓  x+1
        +1     x
  •
  •  f inv (x) = wordt als je de formule ۰3 doet  Volgende
     uiteindelijk 3x +3
  •      Als je deze twee formules in 1
     grafiek zet zie je het volgende:


Hier terug sommen overzicht
                             Terug naar som 79  Extra info som 79
  Vervolg uitwerking som 79

   •   B:   f(x) = (x +1)^3
   •
   •       Als je f inv berekent net zoals bij A volgt dat f
      inv = 3√x –1
   •       Als je deze twee formules in 1 grafiek zet zie
      je het volgende:      C:      f(x) = (x^3 +5) : 10
         f inv wordt: f inv(x) = 3√(10x -5)

                                         Volgende
         Als je deze twee formules in 1
      grafiek zet zie je het volgende

Hier terug sommen overzicht
                                    Terug naar som 79   Extra info som 79
  Vervolg uitwerking som 79
  • D:    f(x) = ⅔x^5 + ⅔
  •     f inv wordt:    f inv(x) =
     5√(1,5x -1)
  •     Als je deze twee formules in
     1 grafiek zet zie je het volgende:
Hier terug sommen overzicht
                        Terug naar som 79  Extra info som 79
  Extra uitleg som 79
  •  Uitleg opdracht 79:
  •  De functie die bij het omkeerschema van de functie f hoort heet de inverse van f. Notatie finv.
     De grafiek van f en finv zijn elkaars spiegelbeeld bij spiegeling in de lijn y = x
  •  Voorbeeld:
  •  f(x)= ⅓x –1      Het machientjes schema wat daar bij hoor is x ۰ ⅓    ⅓x   -1
     ⅓x –1
  •
                Het omkeerschema wat daar bij hoort is (x+1): ⅓    :⅓      x+1
         +1      x
  •  De formule van f is dus ⅓x –1 en die van f inv is dan (x+1): ⅓
  •  Als je deze tekent zien ze er zo uit:
Hier terug sommen overzicht
                                           Terug naar som 79   Uitwerking van som 79
  Som 81
  •  Bereken:

         • A:    2 log 8
  •         B:   2 log 2
  •
         • C:    2 log 0,5
  •         D:   2 log √2
  •
         • E:    2 log 0,25
  •         F:   2 log 1
  •
Hier terug sommen overzicht        Uitwerking van som 81  Info som 81
  Uitwerking Som 81
    •  Bereken:

           • A:      2 log 8
    •      2 log 8 = 3         want 2^3 = 8

           • B:      2 log 2
    •      2 log 2 = 1         want 2^1 = 2

           • C:      2 log 0,5
    •      2 log 0,5 = -1             want 2^-1 = 0,5

           • D:      2 log √2
    •      2 log √2 = 0,5             want 2^0,5 = √2

           • E:      2 log 0,25
    •      2 log 0,25 = -2       want 2^-2 = 0,25

       –       F:   2 log 1
     •      2 log
Hier terug sommen overzicht 1 = 0        want 2^0 = 1
                                        Terug naar som 81  Info som 81
    Informatie som 81t/m84
  •  § 2.5 Logaritmische functies

  •  Uitleg:

  •  De functie die bij het omkeerschema van de functie f hoort heet de inverse van f. Notatie finv. De grafiek van f
     en finv zijn elkaars spiegelbeeld bij spiegeling in de lijn y = x

  •  Voorbeeld:

  •  f(x)= ⅓x –1   Het machientjes schema wat daar bij hoor is x ۰ ⅓   ⅓x   -1   ⅓x –1

  •           Het omkeerschema wat daar bij hoort is (x+1): ⅓       :⅓      x+1      +1
          x

  •  De formule van f is dus ⅓x –1 en die van f inv is dan (x+1): ⅓

  •  Als je deze tekent zien ze er zo uit:

Hier terug sommen overzicht                                          vervolg
    Uitwerking som 82

  •  Bereken:
  •  A:    3 log 27
  •       3 log 27 = 3      want 3^3 = 27
  •  B:    7 log 49
  •       7 log 49 = 2      want 7^2 = 49
  •  C:    3 log 1/81
  •       3 log 1/81 = -4    want 3^-4 =1/81
  •  D:    10 log 1000
  •       10 log 1000 = 3    want 10^3 = 1000
  •  E:    10 log 0,01
  •       10 log 0,01 = -2    want 10^-2 = 0,01
  •  F:    10 log 0,1√10
  •       10 log 0,1√10 = -0,5  want 10^-0,5 = 0,1√10
  •  G:    7 log 1
  •       7 log 1 = 0      want 7^0 = 1
  •  H:    23 log 23
  •       23 log 23 = 1           want 23^1 = 23
Hier terug sommen overzicht                      Hier terug naar som 82
  Som 82
  •  Bereken:
  •       A:      3 log 27
  •       B:     7 log 49
  •       C:     3 log 1/81
  •       D:     10 log 1000
  •       E:     10 log 0,01
  •       F:     10 log 0,1√10
  •       G:     7 log 1
  •       H:     23 log 23
  •
Hier terug sommen overzicht
                       Uitwerking van som 82
  Som 83
  •  Bereken:
  •  A:  5 log 0,2
  •  B:    3 log 3√3
  •  C:    0,5 log 8
  •  D:    0,25 log 0,5
  •  E:    0,25 log 4
  •  F:    4 log 0,25
  •  G:    1/7 log 7
  •  H:    1/7 log 1
Hier terug sommen overzicht
                 Uitwerking van som 82
  Uitwerking som 83
  •  Bereken:
  •  A:    5 log 0,2
  •       5 log 0,2 = -1          want 5^-1 = 0,2
  •  B:    3 log 3√3
  •       3 log 3√3 = 1,5   want 3^1,5 = 3√3
  •  C:    0,5 log 8
  •       0,5 log 8 = -3          want 0,5^-3 = 8
  •  D:    0,25 log 0,5
  •       0,25 log 0,5 = 0,5  want 0,25^0,5 = 0,5
  •  E:    0,25 log 4
  •       0,25 log 4 = -1   want 0,25^-1 = 4
  •  F:    4 log 0,25
  •       4 log 0,25 = -1   want 4^-1 = 0,25
  •  G:    1/7 log 7
  •       1/7 log 7 = -1          want 1/7^-1 = 7
  •  H:    1/7 log 1
  •       1/7 log 1 = 0    want 1/7^0 = 1

Hier terug sommen overzicht                     Naar som 83
      Som 84
    •  Bereken:
    •  A:   2 log x = 8
    •  B:   x log 2 = 8
    •  C:   2 log 8 = x
    •  D:   8 log 2 = x
    •  E:   3 log x = 1
    •  F:   3 log 1 = x
    •  G:   x log 1 = 3
    •  H:   x log 3 = 1
    •  I:   2 log (x + 3) = -1
    •  J:   0,5 log (x – 0,5) =-1
    •  K:   x log 9 = 2
    •  L:   3 log x^2 = 2


Hier terug sommen overzicht
                       Uitwerking van som 84
     Uitwerking bij som 84
   •  Bereken:
   •  A:   2 log x = 8
   •      2 log x = 8 2^8 = x   x = 256                 want 2^8 is 256
   •  B:   x log 2 = 8
   •      x log 2 = 8 x^8 = 2   x = 8√2   x = 1,09          want 1,09^8 = 2
   •  C:   2 log 8 = x
   •      2 log 8 = x 2^x = 8   x=3                   want 2^3 is 8
   •  D:   8 log 2 = x
   •      8 log 2 = x 8^x = 2      8^x = 8^0,33       x= 0,33  want 8^0,33 = 2
   •  E:   3 log x = 1
   •      3 log x = 1 3^1 = x   x=3                   want 3^1 = 3
   •  F:   3 log 1 = x
   •      3 log 1 = x 3^x = 1   x=0                   want 3^0 = 1
   •  G:   x log 1 = 3
   •      x log 1 = 3 x^3 = 1   voor geen enkele x is   x^3 =1
   •  H:   x log 3 = 1
   •      x log 3 = 1 x^1 = 3   x=3                   want 3^1 = 3
   •  I:   2 log (x + 3) = -1
   •      2 log (x + 3) = -1   2^-1 = (x + 3)         2^-1 = 0,5 x = -2,5
   •  J:   0,5 log (x – 0,5) =-1
   •      0,5 log (x – 0,5) =-1   0,5^-1= (x - 0,5)    0,5^-1= 2   x = 2,5
   •  K:   x log 9 = 2
   •      x log 9 = 2 x^2 = 9   x=3                   want 3^2 = 9
   •  L:   3 log x^2 = 2
   •  3 log x^2 = 2      3^2  = x^2      x = 3 of -3       want 3^2 = 3^2 of –3^2

                                                   Naar som 84
Hier terug sommen overzicht
  Uitwerking Som 81 t/m 84
  •  Uitleg opdracht 81 t/m 84:
  •  g log x = y betekent g^y = x. Dit soort functies worden logaritmische functies genoemd. Bij 2 log x is 2 het
     grondgetal van de logaritme.
  •  Voorbeeld:
  •  Bereken: 2 log 8 = x
  •        2 log 8 = x is hetzelfde als 2^x = 8. Als je 8 wilt krijgen door 2^x te doen dan moet er op de plaats
     van x, 3 staan want 2^3 = 8
  •        2 log 8 is dus 3
  •  Voorbeeld uit het boek:       opgave 81: g
  •  Bereken: 2 log 4√2 = x
  •   wordt 2^x = 4√2
  •   2^x = 2^2 ۰2^0,5 (4 is namelijk hetzelfde als 2^2 en √2 is hetzelfde als 2^0,5)
  •             2^x = 2^2,5
  •              x = 2,5 (grondgetallen aan beide kanten wegstrepen omdat ze hetzelfde zijn)
                                                       Terug
Hier terug sommen overzicht
                   Logboek
  •   Paragraaf 1: Sander Koekkoek
  •   Sommen en uitleg getypt en opgestuurd.
  •   Paragraaf 2: Nick Lulof
  •   Sommen en uitleg getypt en opgestuurd.
  •   Paragraaf 3: Raymond Weyermars
  •   Sommen en uitleg getypt en opgestuurd.
  •   Paragraaf 4, 5: Peter van Leuteren
  •   Sommen en uitleg getypt en opgestuurd.

  • Raymond en Nick hebben alle paragrafen en uitleg samengevoegd en
     verwerkt in deze presentatie.
  •   We hebben eerst een dag bij Nick (helemaal in Borne) en toen bij Raymond
     (omdat hij te lui was om nog een keer naar Borne te fietsen) gewerkt.


Terug naar het paragrafen overzicht

								
To top