ALESSANDRO SCARLATTI by QCT277

VIEWS: 89 PAGES: 133

									VÝBĚR Z VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ ROKU 2010
  Vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
                   listopad 2009   Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.
 Výběr z významných výročí roku 2010 je pomůckou ke kulturně vzdělávací, propagační
 a informační činnosti. Soustředí se především na literární osobnosti, ale připomíná i výročí
 narození a úmrtí význačných představitelů ostatních oblastí české a světové kultury. Pozornost je
 věnována i osobnostem regionálním. Ve vstupní části kalendária uvádíme přehled státních svátků
 ČR a výběr z významných mezinárodních a světových dnů.
 OBSAH
 Významné dny roku 2010                          str. 3
 Kalendárium významných osobností                     str. 12
 2010   MEZINÁRODNÍ ROK BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

     EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace  2
 VÝZNAMNÉ DNY ROKU 2010
 LEDEN
 1.1.       Světový den míru, slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI.
 1.1.       Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu
 11.1.      Významný den ČR – Den válečných veteránů
 13.1.      Světový den migrantů a uprchlíků
 19.1.      Památný den ČR – výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
 27.1.      Významný den ČR – Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti
         – výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi v roce 1945
 31.1.      Světový den malomocných, od roku 1954 (poslední neděle v lednu)

 ÚNOR
 4.2.       Světový den proti rakovině
 11.2.       Světový den nemocných, slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
 20.2.       Světový den sociální spravedlnosti, od roku 2009 (OSN)
 21.2.       Mezinárodní den mateřského jazyka, od roku 2000 (UNESCO)
 22.2.       Den obětí zločinu, vyhlášen pro stále rostoucí počet postižených násilím na počest dne, kdy v roce
          1990 podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí
 22.2.       Den myšlenky bratrství - celosvětový svátek skautů

 BŘEZEN
 3.3.       Den boje spisovatelů za mír, vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubu v roce 1984
 7.3.       Památný den ČR – výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1850
 8.3.       Mezinárodní den žen – výročí demonstrace newyorských švadlen v roce 1909, slaví se od r. 1911Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            3
 10.3.       Den solidarity s Tibetem
 15.3.       Mezinárodní den práv spotřebitelů, od roku 1983
 20.3.       Světový den frankofonie
 20.3.       Světový den divadla pro mládež
 21.3.       Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace – výročí masakru v Sharpeville v JAR roku
          1960, slaví se od roku 1977
 21.3.       Světový den poezie, vyhlášen v roce 1999 (UNESCO)
 21.3.       Světový den Downova syndromu
 22.3.       Světový den vody, od roku 1992 (OSN)
 23.3.       Světový meteorologický den, výročí založení Světové meteorologické organizace v roce 1950, slaví
          se od roku 1961
 24.3.       Světový den proti tuberkulóze – den zveřejnění Kochova objevu bacilu tuberkulózy (1882)
 27.3.       Mezinárodní den divadla, výročí otevření pařížského Divadla národů roku 1957, slaví se od roku
          1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu
 28.3.       Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1592

 DUBEN
 1.4.       Mezinárodní den ptactva – výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva,
          slaví se od roku 1906
 2.4.       Mezinárodní den dětské knihy, výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen
          Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku 1967
 2.4.       Světový den autismu, od roku 2009
 4.4.       Mezinárodní den proti nášlapným minám
 7.4.       Světový den zdraví, výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku
          1950 (OSN)
 8.4.       Mezinárodní den Romů, vyhlášen na 1. romském kongresu v roce 1971, u nás se slaví od r. 2001Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             4
 12.4.       Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví
          se od roku 1969
 16.4.       Mezinárodní den hlasu, od roku 1999
 18.4.       Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel, slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO
 22.4.       Den Země, slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení
          nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí
 23.4.       Světový den knihy a autorského práva, vyhlášen UNESCO jako symbolické datum světové literatury,
          na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a dalších
          významných spisovatelů
 24.4.       Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech
 25.4.       Světový den boje proti malárii, od roku 2001 (Světová zdravotnická organizace)
 26.4.       Mezinárodní pamětní den Černobylu
 26.4.       Světový den duchovního majetku, od roku 2001
 27.4.       Světový den grafiky, slaven od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení Mezinárodní rady
          organizací grafického designu
 29.4.       Mezinárodní den tance – výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese
          Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982
 29.4.       Den holocaustu – připomínka vypuknutí povstání ve varšavském ghettu


 KVĚTEN
 1.5.       Svátek práce, výročí boje amerického proletariátu v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí
          kongresu 2. internacionály
 3.5.       Den Slunce (OSN)
 3.5.       Světový den boje proti astmatu
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace              5
 3.5.       Světový den svobody tisku, poprvé uspořádán roku 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic
          (UNESCO)
 5.5.       Významný den ČR, výročí povstání pražského lidu v roce 1945
 8.5.       Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, výročí kapitulace Německa v roce 1945
 8.5.       Mezinárodní den Červeného kříže, výročí narození Henriho Dunanta – zakladatele Červeného kříže,
          slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže
 9.5.       Den Evropy – upomínka na historický den r. 1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí
          Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj návrh na založení Evropského společenství uhlí a oceli
          – označován též jako Schumanův den
 9.5.       Svátek matek, slaví se druhou květnovou neděli od r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa
          Wilsona schválil Kongres USA
 15.5.       Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1993
 17.5.       Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se
          od roku 1969 (OSN)
 17.5.       Světový den informační společnosti, vyhlášen v roce 2005 (OSN)
 18.5.       Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z podnětu Mezinárodní muzejní rady
 21.5.       Světový den kulturní rozmanitosti, od roku 2001 (UNESCO)
 22.5.       Světový den biologické rozmanitosti, od roku 1994 (OSN)
 24.5.       Evropský den parků, slaví se od roku 1999
 24.5.       Mezinárodní den nezvěstných dětí, vyhlášen v roce 1983 (OSN)
 25.5.       Den Afriky – výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963
 28.5.       Mezinárodní den počítačů, připomíná se den v roce 1950, kdy anglický matematik Alan Mathison
          Turing zveřejnil svůj koncept umělé inteligence
 29.5.       Mezinárodní den mírových jednotek OSN, vyhlášen v roce 2002
 31.5.       Světový den bez tabáku, od roku 1987 (Světová zdravotnická organizace)
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            6
 ČERVEN
 1.6.       Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950
 1.6.       Světový den vegetariánství
 4.6.       Mezinárodní den proti násilí na dětech, od roku 1982 (OSN)
 5.6.       Světový den životního prostředí, slaví se od roku 1973 (OSN)
 8.6.       Světový den oceánů, vyhlášen v roce 1992 (OSN)
 12.6.       Světový den proti dětské práci, od roku 2002 (Mezinárodní organizace práce)
 14.6.       Světový den dárců krve, od roku 2005 (Světová zdravotnická organizace)
 17.6.       Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha, slaví se od r. 1995 na podnět OSN
 20.6.       Světový den uprchlíků, vyhlášen v roce 2001 k 50. výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN)
 21.6.       Svátek hudby, mezinárodně se slaví z podnětu francouzského ministra kultury a informací Jacka
          Langa od roku 1985, v ČR od roku 1990
 26.6.       Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování, od roku 1988 (OSN)
 26.6.       Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení, od roku 1997 (OSN)
 27.6.       Významný den ČR – Den památky obětí komunistického režimu (výročí popravy Milady Horákové
          v roce 1950)
 30.6.       Den ozbrojených sil, slaví se od r. 2002 na paměť vojenské přehlídky čsl. zahraničního odboje, která
          se konala roku 1918 ve francouzském městečku Darney

 ČERVENEC
 1.7.       Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním svazem architektů
 3.7.       Mezinárodní den družstev (1. sobota v červenci), od roku 1995 (OSN)
 5.7.       Státní svátek ČR – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 6.7.       Státní svátek ČR – výročí upálení Mistra Jana Husa roku 1415Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             7
 11.7.       Světový den populace, vyhlášen 1989 (OSN)

 SRPEN
 6.8.       Světový den boje za zákaz jaderných zbraní - Den Hirošimy, výročí svržení první jaderné pumy na
          Hirošimu v r. 1945
 9.8.       Mezinárodní den původního obyvatelstva, od roku 1994 (OSN)
 9.8.       Den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby v roce 1945
 12.8.       Mezinárodní den mládeže, vyhlášen 1999 (OSN)
 19.8.       Světový den humanitární pomoci, od roku 2009
 23.8.       Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky, slaví se ve výroční den vypuknutí povstání otroků
          v Santo Domingu v r.1791 (UNESCO)

 ZÁŘÍ
 8.9.       Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966 (UNESCO)
 11.9.       Světový den první pomoci (2. sobota v září), od roku 2000 (Mezinárodní federace Červeného kříže)
 11.-12.9.     Dny evropského dědictví (2. víkend v září), v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení
          historických sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou dny otevřených dveří památek
 15.9.       Mezinárodní den demokracie, poprvé slaven v roce 2008 (OSN)
 16.9.       Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, od roku 1987 (OSN)
 21.9.       Mezinárodní den míru (3. úterý v září), slaví se od roku 1982 (OSN)
 22.9.       Světový den bez aut, od roku 1993
 25.9.       Mezinárodní den neslyšících, slaví se od roku 1958
 26.9.       Evropský den jazyků, vyhlášen 2001
 27.9.       Světový den cestovního ruchu, vyhlášen roku 1979 Světovou organizací cestovního ruchu
 27.9.       Světový den srdce, od roku 2000
 28.9.       Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929
 30.9.       Mezinárodní den překladatelů, slaví se na sv. Jeronýma, patrona překladatelů


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             8
 ŘÍJEN
 1.10.       Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady od roku 1974
 1.10.       Mezinárodní den seniorů, slaví se od roku 1991 (OSN)
 2.10.       Světový den nenásilí, slaví se od roku 2007 v den narození Mahátmy Gándhího (OSN)
 4.10.       Mezinárodní den ochrany zvířat, slaví se v den sv. Františka
 4.10.       Světový den lidských sídel (1. pondělí v říjnu), od roku 1985 (OSN)
 5.10.       Světový den učitelů, vyhlášen roku 1994 (UNESCO)
 9.10.       Světový den pošty, výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874, vyhlášen 1969 (OSN)
 9.10.       Světový den hospiců (2. sobota v říjnu)
 10.10.      Světový den duševního zdraví (OSN)
 10.10.      Světový den proti trestu smrti, vyhlášen 2003
 13.10.      Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (2. středa v říjnu) (OSN)
 15.10.      Mezinárodní den bílé hole, svátek zrakově postižených lidí, slaví se od roku 1964
 16.10.      Světový den výživy, výročí založení organizace pro výživu a zemědělství v roce 1945, slaví se od
          roku 1981 (OSN)
 17.10.      Světový den za odstranění chudoby, od roku 1992 (OSN)
 24.10.      Den Organizace spojených národů (OSN), výročí vstupu Charty OSN v platnost, slaví se od roku
          1945
 24.10.      Světový den pro rozvoj informací, slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1972
 28.10.      Státní svátek ČR – Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918
 31.10.      Světový den spoření
 31.10.      Den UNICEF
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             9
 LISTOPAD

 6.11.       Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu ozbrojených konfliktů
 11.11.      Mezinárodní den válečných veteránů, slaví se u příležitosti výročí podpisu příměří,kterým v roce
          1918 skončila 1. světová válka
 13.11.      Mezinárodní den nevidomých, výročí narození Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele
          systematické výchovy nevidomých, v roce 1745, slaví se od roku 1946
 14.11.      Světový den proti cukrovce, slaví se od roku 1991 v den narození objevitele inzulínu, Fredericka
          Bantinga
 15.11.      Den vězněných spisovatelů, vyhlášen Mezinárodním centrem PEN klubu roku 1993
 16.11.      Mezinárodní den tolerance, od roku 1995 (UNESCO)
 17.11.      Státní svátek ČR - Den boje za svobodu a demokracii, výročí perzekuce českého studentstva v roce
          1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989
 20.11.      Světový den dětí, den kdy OSN přijala Deklaraci práv dítěte (1959)
 20.11.      Den industrializace Afriky, od roku 1993 (OSN)
 21.11.      Světový den televize, od r. 1997 (OSN)
 25.11.      Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, výročí zavraždění tří dominikánských sester – bojovnic
          za práva žen, od roku 2000 (OSN)
 26.11.      Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života (poslední pátek v listopadu)
 29.11.      Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem – výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN
          roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978

 PROSINEC
 1.12.       Světový den AIDS, vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 1988
 2.12.       Světový den počítačové gramotnosti, od roku 2001Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             10
 2.12.       Mezinárodní den za odstranění otroctví, slaví se od roku 1984 (OSN)
 3.12.       Mezinárodní den zdravotně postižených, od roku 1993 (OSN)
 5.12.       Mezinárodní den dobrovolníků, slaví se od roku 1986 z rozhodnutí OSN na počest těch, kteří
          dobrovolně pomáhají trpícím
 7.12.       Mezinárodní den civilního letectva, od roku 1996 (OSN)
 9.12.       Mezinárodní den proti korupci, od roku 2000
 10.12.      Den lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN
          v roce 1948, slaví se od roku 1950
 11.12.      Světový den dětství, výročí založení UNICEF v roce 1946
 11.12.      Mezinárodní den hor, od roku 2003 (OSN)
 18.12.      Mezinárodní den migrantů, od roku 2000 (OSN)
 20.12.      Mezinárodní den lidské solidarity, vyhlášen 2005 (OSN)
 29.12.      Mezinárodní den biologické rozmanitosti, od roku 1994 (OSN)
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           11
 KALENDÁRIUM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
 LEDEN
 1.1.1920     zemř. RŮŽENA SVOBODOVÁ, prozaička a básnířka (nar. 10.7.1868 v Mikulovicích, okr. Znojmo)
          - 90. výročí úmrtí
 1.1.1995     zemř. OTTO ECKERT, sochař a keramik (nar. 4.3.1910) – 15. výročí úmrtí
 2.1.1905     zemř. v Brně FELIX JENEWEIN, malíř (nar. 4.8.1857) – 105. výročí úmrtí
 2.1.1905     nar. LUIGI ZAMPA, italský filmový scenárista a režisér (zemř. 15.8.1991) - 105. výročí narození
 2.1.1915     zemř. KARL GOLDMARK, rakouský hudební skladatel (nar. 20.7.1930) – 95. výročí úmrtí
 2.1.1920     nar. ISAAC ASIMOV, americký prozaik, autor sci-fi (zemř. 6.4.1992) - 90. výročí narození
 3.1.1945     zemř. FERDYNAND ANTONI OSSENDOWSKI, polský prozaik, publicista a cestovatel
          (nar. 27.5.1878) – 65. výročí úmrtí
 4.1.1710     nar. GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI, italský skladatel (zemř. 16.3.1736) – 300. výročí
          narození
 4.1.1785     nar. JACOB GRIMM, německý filolog a pohádkář (zemř. 20.9.1863) – 225. výročí narození
 4.1.1880     zemř. ANSELM FEUERBACH, německý malíř (nar. 12.9.1829) – 130. výročí úmrtí
 4.1.1900     nar. v Čáslavicích, okr. Třebíč, BEDŘICH FUČÍK, literární kritik a historik, editor a překladatel
          (zemř. 2.7.1984) - 110. výročí narození
 4.1.1920     zemř. BENITO PÉREZ GALDÓS, španělský romanopisec a dramatik (nar. 10.5.1843) – 90. výročí
          úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             12
 4.1.1940     nar. v Brně JIŘÍ KRATOCHVIL, prozaik, dramatik, kritik a esejista - 70. výročí narození
 4.1.1940     nar. SING-TIEN KAO, čínský prozaik, dramatik a překladatel, nositel Nobelovy ceny – 70. výročí
          narození
 4.1.1960     zemř. ALBERT CAMUS, francouzský prozaik, dramatik a filozof, nositel Nobelovy ceny
          (nar. 7.11.1913) - 50. výročí úmrtí
 4.1.1965     zemř. THOMAS STEARNS ELIOT, anglický básník, dramatik a kritik, nositel Nobelovy ceny
          (nar. 26.9.1888) - 45. výročí úmrtí
 4.1.1975     zemř. CARLO LEVI, italský prozaik, esejista a malíř (nar. 29.11.1902) - 35. výročí úmrtí
 5.1.1885     zemř. PETER CHRISTEN ASBJORNSEN, norský pohádkář a přírodovědec (nar. 15.1.1812)
          – 125. výročí úmrtí
 5.1.1905     nar. VLADIMIR POZNER, francouzský prozaik a překladatel ruského původu (zemř. 17.2.1992)
          – 105. výročí narození
 5.1.1920     nar. ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI, italský klavírista (zemř. 12.6.1995) – 90. výročí
          narození
 5.1.1990     zemř. JAROSLAV RÖSSLER, fotograf (nar. 25.5.1902) – 20. výročí úmrtí
 6.1.1840     zemř. FANNY BURNEY, anglická prozaička (nar. 13.6.1752) – 170. výročí úmrtí
 6.1.1830     nar. ADOLF KOSÁREK, malíř (zemř. 30.10.1859) – 180. výročí narození
 6.1.1850     nar. LADISLAV STROUPEŽNICKÝ, dramatik a prozaik (zemř. 11.8.1892) - 160. výročí narození
 6.1.1855     nar. ELENA MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ,             slovenská   prozaička,  redaktorka  a  feministka
          (zemř. 11.2.1939) – 155. výročí narození
 6.1.1905     nar. KAZYS BORUTA, litevský básník, prozaik (zemř. 9.3.1965) – 105. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                 13
 6.1.1920     nar. MILOSLAV KRÁSA, indolog, historik – 90. výročí narození
 6.1.1965     nar. DAVID EBEN, muzikolog a sbormistr – 45. výročí narození
 7.1.1715     zemř. FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE FÉNELON, francouzský teolog a spisovatel
          (nar. 6.8.1651) – 295. výročí úmrtí
 7.1.1830     zemř. sir THOMAS LAWRENCE, anglický malíř (nar. 13.4.1769) – 180. výročí úmrtí
 7.1.1925     nar. GERALD DURRELL, prozaik a přírodovědec (zemř. 30.1.1995) – 85. výročí narození
 8.1.1830     nar. HANS VON BÜLLOW, německý dirigent a klavírista (zemř. 12.2.1894) – 180. výročí narození
 8.1.1890     nar. RUDOLF MEDEK, básník, prozaik a dramatik (zemř. 22.8.1940) - 120. výročí narození
 8.1.1925     nar. JAMES SAUNDERS, anglický dramatik (zemř. 29.1.2004) – 85. výročí narození
 8.1.1905     nar. CARL GUSTAV HEMPEL, americký filozof a sociolog německého původu (zemř. 9.11.1997)
          – 105. výročí narození
 9.1.1820     nar. PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ, skladatel a sbormistr (zemř. 8.5.1885 v Brně) - 190. výročí narození
 9.1.1890     nar. KAREL ČAPEK, prozaik, dramatik, novinář a překladatel (zemř. 25.12.1938) - 120. výročí
          narození
 9.1.1890     nar. KURT TUCHOLSKY, německý prozaik a publicista (zemř. 21.12.1935) - 120. výročí narození
 9.1.1900     nar. RICHARD HALLIBURTON, americký prozaik (zemř. v březnu 1939) - 110. výročí narození
 9.1.1995     zemř. JAN BAUCH, malíř, sochař a grafik (nar. 16.11.1898) – 15. výročí úmrtí
 10.1.1920     nar. v Karasíně, okr. Žďár nad Sázavou, ARNOŠT KARÁSEK, malíř, grafik, ilustrátor, kostýmový
          návrhář (zemř. 4.2.1969) – 90. výročí narození
 10.1.1950     zemř. JAROSLAV KVAPIL, básník, dramatik a režisér (nar. 25.9.1868) - 60. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           14
 10.1.1985     zemř. BENO BLACHUT, operní zpěvák (nar. 14.6.1913) – 25. výročí úmrtí
 11.1.1875     nar. TEREZIE BRZKOVÁ, divadelní a filmová herečka (zemř. 19.11.1966) – 135. výročí narození
 11.1.1920     nar. SLAVKO JANEVSKI, makedonský básník a prozaik, autor knih pro děti (zemř. 20.1.2000)
 – 90.       výročí narození
 11.1.1945     zemř. ADA NEGRI, italská básnířka a prozaička (nar. 3.2.1870) – 65. výročí úmrtí
 11.1.1950     zemř. KARIN MICHAËLIS, dánská prozaička, autorka knih pro děti (nar. 20.3.1872)
          - 60. výročí úmrtí
 12.1.1870     nar. KAREL BURIAN, operní pěvec (zemř. 25.9.1924) – 140. výročí narození
 12.1.1920     nar. LUDMILA ULIČNÁ,          prozaička,   autorka   cestopisů  (zemř.  12.7.1997  v Brně)
          - 90. výročí narození
 12.1.1940     zemř. v Hroznové Lhotě, okr. Hodonín, JOŽA UPRKA, malíř a grafik (nar. 25.10.1861 v Kněždubu,
          okr. Hodonín) - 70. výročí úmrtí
 12.1.1970     zemř. JAROSLAV BENDA, malíř, grafik, knižní výtvarník (nar. 27.4.1882) – 40. výročí úmrtí
 12.1.1990     zemř. VASCO PRATOLINI, italský prozaik (nar. 19.10.1913) – 20. výročí úmrtí
 13.1.1960     zemř. SIBILLA ALERAMO, vl.jm. Rina Faccio, italská prozaička (nar. 14.8.1875) – 50. výročí úmrtí
 14.1.1830     zemř. VIKTOR HEINRICH RIECKE, kazatel, kulturní činitel a německy píšící publicista, působil
          v Brně (nar. 17.5.1759) – 180. výročí úmrtí
 14.1.1850     nar. PIERRE LOTI, vl. jm. Julien Viaud, francouzský prozaik, autor dobrodružných a exotických
          románů (zemř. 10.6.1923) – 160. výročí narození
 14.1.1875     nar. ALBERT SCHWEITZER, francouzský teolog, lékař, filozof kultury, nositel Nobelovy ceny míru
          (zemř. 4.9.1965) - 135. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                15
 14.1.1920     nar, JEAN DUTOURD,          francouzský   romanopisec,     publicista,  kritik  a  překladatel
          – 90. výročí narození
 14.1.1925     nar. JUKIO MIŠIMA, vl. jm. Kimitake Hiraoka, japonský prozaik a dramatik (zemř. 25.11.1970) -
          85. výročí narození
 14.1.1925     zemř. FRANTIŠEK DRTINA, filozof (nar. 3.10.1861) – 85. výročí úmrtí
 14.1.1955     zemř. OLDŘICH FRIŠ, filolog a překladatel z indických jazyků (nar. 7.5.1903 v Boskovicích,
          okr. Blansko) – 55. výročí úmrtí
 14.1.1970     zemř. PRAVOSLAV KOTÍK, malíř a grafik (nar. 1.7.1889) – 40. výročí úmrtí
 15.1.1780     nar. v Brně JOHANN GEORG WILD, houslař (zemř. 25.1.1840) – 230. výročí narození
 15.1.1795     nar. ALEXANDR SERGEJEVIČ GRIBOJEDOV, ruský dramatik a básník (zemř. 11.2.1829)
          - 215. výročí narození
 15.1.1850     nar. MIHAI EMINESCU, vl. jm. M. Eminovici, rumunský básník a prozaik (zemř. 15.6.1889)
          – 160. výročí narození
 15.1.1885     nar. v Němčicích, okr. Blansko, MILOSLAV HÝSEK, literární historik a kritik (zemř. 10.2.1957) -
          120. výročí narození
 15.1.1895     nar. GEO MILEV, bulharský expresionistický básník a literární kritik (zemř. po 15.5.1925)
          – 115. výročí narození
 15.1.1900     nar. WILLIAM HEINESEN, dánsky píšící faerský prozaik (zemř. 12.3.1991) - 110. výročí narození
 15.1.1940     zemř. ZDENĚK RYKR, malíř, scénický výtvarník, grafik (nar. 20.10.1900) – 70. výročí úmrtí
 15.1.1945     zemř. TEODOR VASILEV TRAJANOV, bulharský symbolistický básník (nar. 12.2.1882)
          – 65. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                   16
 15.1.1945     zemř. DEZSÖ SZABÓ, maďarský prozaik a publicista (nar. 20.1.1889) – 65. výročí úmrtí
 15.1.1955     zemř. ISAK SAMOKOVLIJA, bosenský prozaik (nar. 3.12.1889) – 55. výročí úmrtí
 15.1.1980     zemř. JOSEF VYSKOČIL,          umělecký    knihař,  restaurátor,  kaligraf  (nar.  12.4.1899)
          – 30. výročí úmrtí
 15.1.1995     zemř. JOSEF KEMR, herec (nar. 20.6.1922) – 15. výročí úmrtí
 16.1.1905     nar. VÁCLAV MENCL, historik umění a architekt (zemř. 27.7.1978) – 105. výročí narození
 16.1.1910     nar. MARIO TOBINO, italský básník a prozaik (zemř. 11.12.1991) – 100. výročí narození
 16.1.1925     zemř. ARNOŠT PROCHÁZKA, básník, literární kritik a překladatel, zakladatel a redaktor Moderní
          revue, vůdčí osobnost české dekadence (nar. 15.11.1869) - 85. výročí úmrtí
 17.1.1600     nar. PEDRO CALDERÓN          DE   LA   BARCA,    španělský   dramatik  (zemř.  25.5.1681)
          - 410. výročí narození
 17.1.1750     zemř. TOMASO ALBINONI, italský skladatel a houslista (nar. 8.6.1671) – 260. výročí úmrtí
 17.1.1885     nar. v Tučapech, okr. Vyškov, JAROSLAV KRATOCHVÍL, prozaik (zemř. 20.3.1945)
          - 125. výročí narození
 17.1.1905     nar. v Mastníku, okr. Třebíč, JAN ZAHRADNÍČEK, básník, překladatel, publicista (zemř. 7.10.1960
          v Uhřínově, okr. Velké Meziříčí) - 105. výročí narození
 17.1.1930     nar. JAROSLAVA MOSEROVÁ, scenáristka, překladatelka a politička (zemř. 24.3.2006) -
          80. výročí narození
 17.1.1940     nar. JAROSLAV KOŘÁN, dramatik, scenárista a překladatel - 70. výročí narození
 17.1.1940     nar. BOHUMIL DOLEŽAL, literární kritik, publicista a politik – 70. výročí narození
 18.1.1835     nar. FERDINAND SCHULZ, prozaik (zemř. 16.2.1905) – 175. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                  17
 18.1.1910     nar. v Kunštátě, okr. Blansko, KLEMENT BOCHOŘÁK, básník, autor knih pro děti
          (zemř. 11.8.1981 v Brně) - 100. výročí narození
 18.1.1920     nar. MICHELE PRISCO, italský prozaik (zemř. 19.11.2003) – 90. výročí narození
 18.1.1925     nar. GILLES DELEUZE, francouzský filozof, teoretik umění a esejista (zemř. 3.11.1995)
          – 85. výročí narození
 18.1.1975     zemř. LADISLAV HEGER, filolog a překladatel (nar. 3.2.1902 v Nyklovicích, okr. Žďár n. Sázavou)
          – 35. výročí úmrtí
 19.1.1895     zahynul  JOSÉ MARTÍ, kubánský básník, prozaik, publicista a politik (nar. 28.1.1853)
          – 115. výročí úmrtí
 19.1.1910     zemř. OTAKAR HOSTINSKÝ, estetik, hudební vědec a výtvarný teoretik (nar. 2.1.1847)
          - 100. výročí úmrtí
 19.1.1930     nar. v Bystřici pod Hostýnem, okr. Kroměříž, KVĚTOSLAV CHVATÍK, literární historik, estetik,
          literární teoretik a kritik - 80. výročí narození
 19.1.1955     nar. ANDREJ FERKO, slovenský prozaik, dramatik, scenárista, autor knih pro děti – 55. výročí
          narození
 20.1.1850     zemř. ADAM OEHLENSCHLÄGER, dánský básník a dramatik (nar. 14.11.1779) – 160. výročí úmrtí
 20.1.1855     nar. ERNEST CHAUSSON, francouzský hudební skladatel (zemř. 10.6.1899) – 155. výročí narození
 20.1.1875     zemř. JEAN-FRANÇOIS MILLET, francouzský malíř (nar. 4.10.1814) – 135. výročí úmrtí
 20.1.1900     zemř. RICHARD DODDRIDGE BLACKMORE, anglický prozaik (nar. 7.6.1825) - 110. výročí úmrtí
 20.1.1900     zemř. JOHN RUSKIN, anglický estetik a historik umění (nar. 8.2.1819) - 110. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          18
 20.1.1910     nar. JOY ADAMSON, rakouská výtvarnice, zooložka a spisovatelka (zemř. 4.1.1980) – 100. výročí
          narození
 20.1.1915     nar. C. W. CERAM, vl. jm. Kurt Wilhelm Marek, autor literatury faktu o archeologii
          (zemř. 12.4.1972) – 95. výročí narození
 20.1.1920     nar. FEDERICO FELLINI, italský filmový režisér (zemř. 31.10.1993) - 90. výročí narození
 20.1.1930     nar. EGON BONDY, vl. jm. Zbyněk Fišer, filozof, básník a prozaik (zemř. 9.4.2007) - 80. výročí
          narození
 20.1.1940     nar. JANA BREJCHOVÁ, herečka – 70. výročí narození
 20.1.1940     nar. STANISLAV RAKÚS, slovenský prozaik a literární vědec – 70. výročí narození
 20.1.1990     zemř. LUDVIKA SMRČKOVÁ, sklářská výtvarnice, grafička, malířka (nar. 24.2.1903) – 20. výročí
          úmrtí
 21.1.1870     zemř. ALEXANDR IVANOVIČ GERCEN, ruský prozaik a publicista (nar. 6.4.1812) – 140. výročí
          úmrtí
 21.1.1875     nar. ZANE GREY, americký prozaik, autor dobrodružných příběhů z divokého Západu
          (zemř. 23.10.1939) - 135. výročí narození
 21.1.1890     nar. ARNOŠT WIESNER, architekt, návrhář nábytku a interiérů, působil v Brně (zemř. 15.7.1971)
 –         120. výročí narození
 21.1.1930     zemř. JAROSLAV VLČEK, literární historik (nar. 22.1.1860) - 80. výročí úmrtí
 21.1.1950     zemř. GEORGE ORWELL, vl. jm. Eric Arthur Blair, anglický prozaik a publicista (nar. 25.6.1903)
          - 60. výročí úmrtí
 22.1.1875     nar. DAVID WARK GRIFFITH, americký filmový režisér (zemř. 23.7.1948) - 135. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            19
 22.1.1900     nar. JAN SLAVÍČEK, malíř (zemř. 5.4.1970) - 110. výročí narození
 22.1.1905     nar. KURT GRÖGER, malíř a grafik (zemř. 11.9.1952) – 105. výročí narození
 22.1.1940     nar. PETER JAROŠ, slovenský prozaik a scenárista – 70. výročí narození
 22.1.1945     zemř. ELSE LASKER-SCHÜLER, německá básnířka, prozaička a dramatička (nar. 11.2.1869)
          – 65. výročí úmrtí
 23.1.1820     nar. ALEXANDR NIKOLAJEVIČ SEROV, ruský skladatel a hudební kritik (zemř. 1.2.1871)
          – 190. výročí narození
 23.1.1875     zemř. CHARLES KINGSLEY, anglický básník a prozaik (nar. 12.6.1819) - 135. výročí úmrtí
 23.1.1905     nar. KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI, polský básník (zemř. 6.12.1953) - 105. výročí
          narození
 23.1.1920     nar. IVAN SLAVÍK, básník, překladatel a editor (zemř. 24.12.2002) - 90. výročí narození
 23.1.1930     nar. DEREK WALCOTT, anglicky píšící karibský básník, dramatik, nositel Nobelovy ceny
          - 80. výročí narození
 23.1.1935     nar. JAMES GORDON FARRELL, anglický romanopisec (zemř. 12.8.1979) – 75. výročí narození
 24.1.1705     nar. FARINELLI, vl. jm. Carlo Maria Broschi, italský operní pěvec (zemř. 16.9.1782) – 305. výročí
          narození
 24.1.1915     nar. v Brně VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ, skladatelka a dirigentka (zemř. 16.6.1940) - 95. výročí
          narození
 24.1.1925     nar. JIŘÍ JÍLEK, sochař (zemř. 14.6.1981) – 85. výročí narození
 24.1.1930     zemř. v Brně JOSEF CHALOUPKA, básník a redaktor (nar. 4.6.1898 v Brně) - 80. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           20
 24.1.1965     zemř. sir WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL, anglický politik a státník, nositel
          Nobelovy ceny (nar. 30.11.1874) - 45. výročí úmrtí
 25.1.1585     nar. HENDRICK VAN AVERCAMP, holandský krajinář (zemř. 15.5.1636) – 425. výročí narození
 25.1.1640     zemř. ROBERT BURTON, anglický duchovní a esejista (nar. 8.2.1577) – 370. výročí úmrtí
 25.1.1855     zemř. GÉRARD DE NERVAL, vl. jm. G. Labrunie, francouzský básník, prozaik a dramatik
          (nar. 22.5.1808) - 155. výročí úmrtí
 25.1.1920     zemř. AMEDEO MODIGLIANI, italský malíř a sochař (nar. 12.7.1884) - 90. výročí úmrtí
 25.1.1920     nar. v Bojkovicích, okr. Uherský Brod, JAROSLAV OPAVSKÝ, divadelní kritik, publicista
          (zemř. 10.11.1985) - 85. výročí narození
 26.1.1895     nar. VLADIMÍR GROH, klasický filolog (popraven 1941) – 115. výročí narození
 26.1.1905     nar. v Jihlavě JÁRA POSPÍŠIL, vl. jm. Jaroslav P., operní a operetní zpěvák (zemř. 11.2.1979)
          – 105. výročí narození
 26.1.1910     nar. v Brně ELMAR KLOS, režisér a scenárista (zemř. 19.7.1993) - 100. výročí narození
 26.1.1925     nar. MIEP DIEKMANN, nizozemská prozaička, autorka knih pro děti - 85. výročí narození
 26.1.1950     nar. JIŘÍ LÁBUS, herec – 60. výročí narození
 27.1.1775     nar. FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING, německý filozof (zemř. 20.8.1854)
          - 235. výročí narození
 27.1.1930     nar. BOHDAN WARCHAL, houslista a dirigent – 80. výročí narození
 27.1.1945     zahynul GIDEON KLEIN, klavírista, skladatel (nar. 6.12.1919) – 65. výročí úmrtí
 27.1.1945     zahynul ANTAL SZERB, maďarský literární historik a prozaik (nar. 1.5.1901) – 65. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            21
 27.1.1970     zemř. ERICH HECKEL, německý malíř (nar. 31.7.1883) – 40. výročí úmrtí
 27.1.1995     zemř. JEAN TARDIEU, francouzský básník (nar. 1.11.1903) - 15. výročí úmrtí
 28.1.1805     zemř. MIHÁLY CSOKONAI VITÉZ, maďarský osvícenský básník (nar. 17.11.1773) – 205. výročí
          úmrtí
 28.1.1890     nar. ALBERT VYSKOČIL, básník, literární kritik a historik, editor a překladatel (zemř. 4.12.1966)
          - 120. výročí narození
 28.1.1900     nar. HERMANN KESTEN, německý prozaik a esejista (zemř. 3.5.1996) – 110. výročí narození
 28.1.1910     nar. ADINA MANDLOVÁ, filmová herečka, autorka pamětí (zemř. 16.6.1991) – 100. výročí
          narození
 28.1.1920     nar. GUSTAV FRANCL, překladatel a filmový kritik – 90. výročí narození
 28.1.1920     nar. KAREL KRAUS, dramaturg a překladatel – 90. výročí narození
 28.1.1930     zemř. EMA DESTINNOVÁ, vl. jm. Kittlová, operní pěvkyně (nar. 26.2.1878) – 80. výročí úmrtí
 28.1.1935     nar. DAVID LODGE, anglický prozaik a literární teoretik - 75. výročí narození
 28.1.1980     zemř. LLORENC VILLALONGA, katalánský prozaik, dramatik a překladatel (nar. 1.3.1897)
          – 30. výročí úmrtí
 29.1.1815     nar. v Kojetíně BEDA DUDÍK, historik, působil v Brně (zemř. 11.1.1890 v Rajhradě, okr. Brno
          -venkov) – 195. výročí narození
 29.1.1860     nar. ANTON PAVLOVIČ ČECHOV, ruský prozaik a dramatik (zemř. 15.7.1904) - 150. výročí
          narození
 30.1.1460     zemř. PETR CHELČICKÝ, spisovatel a myslitel (nar. kolem 1390) – 550. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           22
 30.1.1885     nar. HANA GREGOROVÁ, slovenská prozaička a osvětová pracovnice (zemř. 11.12.1958)
          – 125. výročí narození
 30.1.1890     nar. ve Veselí, okr. Žďár nad Sázavou, JARMILA KURANDOVÁ, divadelní a filmová herečka
          (zemř. 6.12.1978 v Brně) - 120. výročí narození
 30.1.1900     nar. ISAAK OSIPOVIČ DUNAJEVSKIJ, ruský skladatel a dirigent (zemř. 25.7.1955) - 110. výročí
          narození
 30.1.1935     nar. RICHARD BRAUTIGAN, americký prozaik a básník (zemř. 25.10.1984) - 75. výročí narození
 30.1. 1975    zemř. JOSEF PALIVEC, básník, prozaik a překladatel (nar. 7.10.1886) - 35. výročí úmrtí
 31.1.1785     nar. MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ, spisovatelka a národní buditelka (zemř. 5.8.1845)
          – 225. výročí narození
 31.1.1905     nar. JOHN O´HARA, americký prozaik a scenárista (zemř. 11.4.1970) - 105. výročí narození
 31.1.1920     nar. BENOÎTE GROULT, francouzská prozaička - 90. výročí narození
 31.1.1935     nar. KENZABURO ÓE, japonský prozaik, nositel Nobelovy ceny - 75. výročí narození

 ÚNOR
 1.2.1895     nar. JOHN FORD, americký filmový režisér (zemř. 31.8.1973) - 115. výročí narození
 1.2.1905     nar. OIVIND BOLSTAD, norský prozaik a dramatik (zemř. 8.5.1979) – 105. výročí narození
 1.2.1910     zemř. ANTONÍN SLAVÍČEK, malíř (nar. 16.5.1870) - 100. výročí úmrtí
 1.2.1915     nar. ARTUR LONDON, publicista (zemř. 7.11.1986) - 95. výročí narození
 1.2.1920     zemř. RUDOLF DVOŘÁK, filolog, literární historik, překladatel, zakladatel české orientalistiky
          (nar. 12.11.1860) – 90. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace         23
 1.2.1945     zemř. JOHAN HUIZINGA, nizozemský historik (nar. 7.12.1872) – 65. výročí úmrtí
 1.2.1945     nar. IBRAHIM RUGOVA, albánský literární historik, teoretik, překladatel a politik (zemř. 21.1.2006)
          – 65. výročí narození
 2.2.1680     zemř. TOMÁŠ PEŠINA Z ČECHORODU, historik (nar. 19.12.1629) – 330. výročí narození
 2.2.1700     nar. JOHANN CHRISTOPH GOTTSCHED, německý spisovatel, kritik a teoretik raného osvícenství
          (zemř. 12.12.1766) – 310. výročí narození
 2.2.1885     nar. ALDO PALAZZESCHI, vl. jm. A. Giurlani, italský básník a prozaik (zemř. 17.8.1974)
          – 125. výročí narození
 2.2.1930     nar. ZBYNĚK HEJDA, básník, esejista a překladatel - 80. výročí narození
 2.2.1930     nar. MIROSLAV RAICHL, hudební skladatel (zemř. 11.1.1998) – 80. výročí narození
 2.2.1970     zemř. BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL, britský filozof a matematik, nositel Nobelovy
          ceny (nar. 18.5.1872) - 40. výročí úmrtí
 2.2.1970     zemř. JAROSLAV VOGEL, skladatel a muzikolog, působil v Brně (nar. 11.1.1894) – 40. výročí
          úmrtí
 3.2.1735     nar. IGNACY KRASICKI, polský spisovatel (zemř. 14.3.1801) – 275. výročí narození
 3.2.1815     nar. MATĚJ MIKŠÍČEK, novinář a folklorista, působil v Brně (zemř. 12.3.1892 v Brně)
          – 195. výročí narození
 3.2.1940     nar. MILAN LASICA, slovenský herec, prozaik a překladatel - 70. výročí narození
 4.2.1820     nar. BOŽENA NĚMCOVÁ, prozaička a básnířka (zemř. 21.1.1862) - 190. výročí narození
 4.2.1900     nar. JACQUES PRÉVERT, francouzský básník, prozaik, dramatik a scenárista (zemř. 11.4.1977)
          - 110. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            24
 4.2.1930     nar. BORISLAV PEKIĆ, srbský prozaik, dramatik, scenárista a esejista (zemř. 2.7.1992) – 80. výročí
          narození
 5.2.1860     nar. MATĚJ ANASTAZIA ŠIMÁČEK, prozaik a dramatik (zemř. 12.2.1913 ) – 150. výročí narození
 5.2.1935     nar. HELENA KOSKOVÁ, literární historička a kritička – 75. výročí narození
 5.2.1990     zemř. KAREL KUČERA, historik a archivář (nar. 10.7.1932) – 20. výročí úmrtí
 6.2.1850     nar. LADISLAV STROUPEŽNICKÝ, dramatik (zemř. 11.8.1892) – 160. výročí narození
 6.2.1895     nar. FERDINAND PEROUTKA, prozaik a dramatik, literární a výtvarný kritik (zemř. 20.4.1978)
          - 115. výročí narození
 6.2.1905     nar. JAN WERICH, divadelní a filmový herec, dramatik a prozaik (zemř. 31.10.1980) - 105. výročí
          narození
 6.2.1945     popraven ROBERT BRASILLACH, francouzský romanopisec, esejista a publicista (nar. 31.3.1909)
          – 65. výročí úmrtí
 6.2.1995     zemř. JIŘÍ ŠTURSA, architekt, urbanista, teoretik architektury (nar. 17.3.1910) – 15. výročí úmrtí
 7.2.1855     nar. v Blansku KARLA BUFKOVÁ-WANKLOVÁ, národopisná pracovnice, autorka knih pro děti
          (zemř. 29.11.1941) – 155. výročí narození
 7.2.1855     nar. JAN KOULA, architekt, malíř a etnograf (zemř. 18.5.1919) – 155. výročí narození
 7.2.1885     nar. HARRY SINCLAIR LEWIS, americký prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 10.1.1951)
          - 125. výročí narození
 7.2.1910     nar. MAX BENSE, německý estetik, matematik a filozof (zemř. 29.4.1990) – 100. výročí narození
 7.2.1925     nar. JIŘÍ KALOUSEK, malíř, ilustrátor a karikaturista (zemř. 23.2.1986) - 80. výročí narození
 7.2.1940     nar. JAN LOPATKA, literární kritik a editor (zemř. 9.7.1993) - 70. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace              25
 7.2.1960     zemř. v Brně MIREK ELPL, vl. jm. Eduard E., prozaik a básník (nar. 16.11.1905 v Brně-Líšni)
          – 50. výročí úmrtí
 8.2.1880     nar. FRANZ MARC, německý malíř (padl 4.3.1916) – 130. výročí narození
 8.2.1915     nar. RUDOLF FABRY, slovenský básník a publicista (zemř. 11.2.1982) – 95. výročí narození
 8.2.1920     zemř. RICHARD DEHMEL, německý básník, dramatik a prozaik (nar. 18.11.1863) – 90. výročí
          úmrtí
 8.2.1935     zemř. MAX LIEBERMANN, německý malíř a výtvarný teoretik (nar. 20.7.1847) – 75. výročí úmrtí
 8.2.1975     zemř. JAN MUKAŘOVSKÝ, literární vědec a estetik (nar. 11.11.1891) - 35. výročí úmrtí
 8.2.1985     zemř. FRANTIŠEK HOLEŠOVSKÝ, estetik, teoretik dětské knižní ilustrace, literární publicista
          (nar. 28.11.1904) – 25. výročí úmrtí
 9.2.1885     nar. ALBAN BERG, rakouský skladatel (zemř. 24.12.1935) – 125. výročí narození
 9.2.1905     zemř. ADOLPH FRIEDRICH ERDMANN VON MENZEL, německý malíř a ilustrátor
          (nar. 8.12.1815) – 105. výročí úmrtí
 9.2.1940     nar. JOHN MICHAEL COETZEE, jihoafrický prozaik a literární kritik píšící anglicky, nositel
          Nobelovy ceny – 70. výročí narození
 10.2.1755     zemř. CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, baron DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU,
          francouzský prozaik (nar. 18.1.1689) – 255. výročí úmrtí
 10.2.1775     nar. CHARLES LAMB, anglický básník, dramatik a esejista (nar. 27.12.1835) – 235. výročí narození
 10.2.1890     nar. BORIS PASTERNAK, ruský básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 30.5.1960)
          - 120. výročí narození
 10.2.1930     nar. v Brně IVO ŠTUKA, redaktor, básník a překladatel (zemř. 20.11.2007) - 80. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            26
 10.2.1975     zemř. LEONTINA MAŠÍNOVÁ, prozaička, publicistka, autorka her pro děti (nar. 16.3.1882)
          - 35. výročí úmrtí
 11.2.1650     zemř. RENÉ DESCARTES, francouzský filozof (nar. 31.3.1596) – 360. výročí úmrtí
 11.2.1795     zemř. CARL MICHAEL BELLMAN, švédský básník (nar. 4.2.1740) – 215. výročí úmrtí
 11.2.1900     nar. HANS-GEORG GADAMER, německý filozof a historik filozofie (zemř. 13.3.2002)
          – 110. výročí narození
 11.2.1905     nar. ZDENĚK BURIAN, malíř a ilustrátor (zemř. 1.7.1981) - 105. výročí narození
 11.2.1905     nar. EDUARD INGRIŠ, cestovatel, filmař, hudební skladatel a dirigent (zemř. 11.1.1991)
          – 105. výročí narození
 11.2.1925     zemř. ARISTIDE BRUANT, francouzský písničkář (nar. 6.5.1851) – 85. výročí úmrtí
 12.2.1690     zemř. CHARLES LE BRUN, francouzský malíř (nar. 24.2.1619) – 320. výročí narození
 12.2.1760     nar. JAN LADISLAV DUSÍK, hudební skladatel a klavírista (zemř. 20.3.1812) – 250. výročí
          narození
 12.2.1885     nar. JOSEF WENIG, malíř, ilustrátor, scénograf (zemř. 8.9.1939) – 125. výročí narození
 12.2.1900     nar. FERENC KÖRMENDI, maďarský prozaik (zemř. 1972) – 110. výročí narození
 12.2.1905     zemř. MARCEL SCHWOB, francouzský básník a prozaik (nar. 23.8.1867) – 105. výročí úmrtí
 12.2.1910     nar. JINDŘICH CHALUPECKÝ, literární a výtvarný kritik a teoretik (zemř. 19.6.1990) – 100. výročí
          narození
 12.2.1940     nar. JANA SIGMUNDOVÁ, malířka, grafička, ilustrátorka – 70. výročí narození
 13.2.1630     nar. MATĚJ VÁCLAV ŠTEYER, teolog, lingvista, překladatel a vydavatel (zemř. 7.9.1792)
          – 380. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          27
 13.2.1960     zemř. FRANTIŠEK LEXA, filolog, historik, zakladatel české egyptologie (nar. 5.4.1876) - 50. výročí
          úmrtí
 13.2.1970     nar. BOHUSLAV VANĚK-ÚVALSKÝ, vl. jm. B. Vaněk, prozaik, básník a nakladatel – 40. výročí
          narození
 13.2.1980     zemř. FRANTIŠEK RACHLÍK, prozaik a dramatik (nar. 16.9.1904) - 30. výročí úmrtí
 14.2.1855     nar. VSEVOLOD GARŠIN, ruský novelista (zemř. 24.3.1888) – 155. výročí narození
 14.2.1925     nar. PETR RÁKOS, redaktor, editor, překladatel, spisovatel (zemř. 15.8.2002) – 85. výročí narození
 14.2.1935     nar. OTAKAR CHALOUPKA, literární teoretik a prozaik - 75. výročí narození
 15.2.1905     zemř. LEWIS WALLACE, americký prozaik, autor dobrodružných historických románů
          (nar. 10.4.1827) – 105. výročí úmrtí
 15.2.1920     nar. RENÉ GUY CADOU, francouzský básník (zemř. 20.3.1951) – 90. výročí narození
 15.2.1955     zemř. OTAKAR ŠPANIEL, sochař, řezbář a medailér (nar. 13.6.1881) – 55. výročí úmrtí
 15.2.1975     zemř. PELHAM GRENVILLE WODEHOUSE, anglický humorista (nar. 15.10.1881) – 35. výročí
          úmrtí
 16.2.1740     zemř. JAN KUPECKÝ, malíř (nar. 1667) – 270. výročí úmrtí
 16.2.1740     nar. GIAMBATTISTA BODONI, italský tiskař (zemř. 29.11.1813) – 270. výročí narození
 16.2.1850     nar. OCTAVE MIRBEAU, francouzský prozaik (zemř. 16.2.1917) - 160. výročí narození
 16.2.1880     nar. OTAKAR THEER, básník a dramatik (zemř. 20.12.1917) – 130. výročí narození
 16.2.1905     zemř. FERDINAND SCHULZ, prozaik (nar. 17.1.1835) – 105. výročí úmrtí
 16.2.1945     nar. IAIN MENZIES BANKS, skotský prozaik – 65. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            28
 17.2.1600     upálen GIORDANO BRUNO, italský filozof, dramatik a básník (nar. 1548) – 410. výročí úmrtí
 17.2.1885     nar. ROMANO GUARDINI, německý filozof, kulturní teoretik a teolog italského původu
          (zemř. 1.10.1968) – 125. výročí narození
 17.2.1925     nar. ANDREJ HIENG, slovinský prozaik a dramatik (zemř. 17.12.1999) – 85. výročí narození
 17.2.1930     nar. RUTH RENDELL, anglická prozaička, autorka detektivních románů – 80. výročí narození
 17.2.1935     nar. JAN BOUZEK, historik a archeolog – 75 . výročí narození
 17.2.1940     zemř. HELENA MALÍŘOVÁ, prozaička, dramatička a překladatelka (nar. 31.10.1877) - 70. výročí
          úmrtí
 17.2.1955     zemř. ŠTEFAN KRČMÉRY, slovenský prozaik, básník, literární kritik a historik, překladatel,
          kulturní organizátor (nar. 26.12.1892) – 55. výročí úmrtí
 17.2.1970     zemř. ŠMUEL JOSEF AGNON, izraelský prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 17.8.1888)
          - 40. výročí úmrtí
 17.2.1990     zemř. v Brně GUSTAV KŘIVINKA, hudební skladatel (nar. 24.4.1928 v Doubravicích nad Svitavou,
          okr. Blansko) – 20. výročí úmrtí
 18.2.1455     zemř. FRA ANGELICO, vl. jm. Fra Giovanni da Fiesole, italský malíř (nar. 1395) – 555. výročí úmrtí
 18.2.1825     nar. MÓR JÓKAI, maďarský prozaik a publicista (zemř. 5.5.1904) – 185. výročí narození
 18.2.1930     nar. v Brně ZORA BÍLKOVÁ, loutkoherečka – 80. výročí narození
 18.2.1935     nar. BOHUMIL SVOZIL, literární teoretik a editor - 75. výročí narození
 18.2.1935     nar. EVA ŠTOLBOVÁ, íránistka, filoložka a překladatelka (zemř. 29.10.1993) – 75. výročí narození
 18.2.1980     zemř. VÁCLAV LOHNISKÝ, herec a režisér (nar. 5.11.1920) – 30. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           29
 19.2.1900     nar. GIORGOS SEFERIS, řecký básník, nositel Nobelovy ceny (zemř. 20.9.1971) - 110. výročí
          narození
 19.2.1910     nar. v Brně KAREL ČERNÝ, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 18.10.1960) – 100. výročí narození
 19.2.1920     nar. JAAN KROSS, estonský prozaik a básník (zemř. 27.12.2007) - 90. výročí narození
 19.2.1925     nar. JINDŘICH FELD, hudební skladatel (zemř. 8.7.2007) – 85. výročí narození
 19.2.1930     nar. KJELL ESPMARK, švédský básník – 80. výročí narození
 19.2.2000     zemř. MARIE GLÁZROVÁ, vl. jm. Glaserová, herečka (nar. 11.7.1911) – 10. výročí úmrtí
 20.2.1885     nar. ZDEŇKA BALDOVÁ, herečka (zemř. 26.9.1958) – 125. výročí narození
 20.2.1925     nar. ROBERT ALTMAN, americký filmový a televizní režisér (zemř. 20.11.2006) - 85. výročí
          narození
 20.2.1930     nar. MIODRAG BULATOVIĆ, černohorský prozaik a dramatik (zemř. 1991) – 80. výročí narození
 20.2.1930     nar. VLADIMÍR SOUKUP, hudební skladatel – 80. výročí narození
 20.2.1970     zemř. MARTA KRÁSOVÁ, operní pěvkyně (nar. 16.3.1901) – 40. výročí úmrtí
 20.2.1985     zemř. JOSEF KRÁSA, historik umění (nar. 9.8.1933) – 25. výročí úmrtí
 21.2.1785     nar. KARL AUGUST VARNHAGEN VON ENSE, německý historik a literární kritik
          (zemř.10.10.1858) – 225. výročí narození
 21.2.1820     nar. v Uherském Hradišti ALOIS PRAŽÁK, politik a kulturní činitel, působil v Brně
          (zemř. 30.1.1901) – 190. výročí narození
 21.2.1860     nar. KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD, vl. jm. Matěj Čapek, prozaik, dramatik a redaktor
          (zemř. 3.11.1927) - 150. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            30
 21.2.1870     nar. ve Vyškově BOHUMIL NAVRÁTIL, historik, působil v Brně (zemř. 2.7.1936 v Brně)
          – 140. výročí narození
 21.2.1880     nar. EMIL KRÁLÍK, architekt, malíř a návrhář nábytku (zemř. 26.6.1946 v Brně) – 130. výročí
          narození
 21.2.1885     nar. SACHA GUITRY, vl. jm. Alexandre Pierre Guitry, francouzský dramatik, herec a režisér (zemř.
          24.7.1957) – 125. výročí narození
 21.2.1980     zemř. ALFRED ANDERSCH, německý prozaik, dramatik a esejista (nar. 4.2.1914) – 30. výročí úmrtí
 22.2.1875     zemř. JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT, francouzský malíř (nar. 16.7.1796) – 135. výročí úmrtí
 22.2.1880     nar. HUGO VAVREČKA, novinář, spisovatel, národohospodář, diplomat (zemř. 9.8.1952 v Brně)
          – 130. výročí narození
 22.2.1900     nar. LUIS BUÑUEL, španělský filmový režisér (zemř. 29.7.1983) - 110. výročí narození
 22.2.1935     nar. DANILO KIŠ, srbský prozaik, esejista, básník a překladatel (zemř. 15.10.1989) - 75. výročí
          narození
 22.2.1980     zemř. OSKAR KOKOSCHKA, rakouský malíř, dramatik, prozaik a esejista (nar. 1.3.1886)
          – 30. výročí úmrtí
 23.2.1685     nar. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, německý skladatel (zemř. 14.4.1759) - 325. výročí narození
 23.2.1895     nar. VLADIMÍR VONDRÁČEK, psycholog, psychiatr a spisovatel (zemř. 10.5.1978) – 115. výročí
          narození
 23.2.1935     nar. THOMAS MURPHY, irský dramatik – 75. výročí narození
 23.2.1945     zemř. ALEXEJ NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ, ruský prozaik (nar. 10.1.1883) - 65. výročí úmrtí
 23.2.1955     zemř. PAUL CLAUDEL, francouzský básník, dramatik a esejista (nar. 6.8.1868) - 55. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            31
 23.2.1995     zemř. JAMES HERRIOT, vl. jm. James Alfred Wight, anglický prozaik (nar. 3.10.1916) – 15. výročí
          úmrtí
 24.2.1775     nar. MATĚJ KOPECKÝ, loutkář a autor loutkových her (zemř. 3.7.1847) - 235. výročí narození
 24.2.1830     nar. KAROLÍNA SVĚTLÁ, vl. jm. Johanna Rottová, prozaička (zemř. 7.9.1899) - 180. výročí
          narození
 24.2.1835     nar. JOSEF SVÁTEK, prozaik, autor populární historické beletrie a kulturněhistorických studií (zemř.
          9.12.1897) – 175. výročí narození
 24.2.1885     nar. JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI, polský romanopisec a publicista (zemř. 8.8.1944)
          – 125. výročí narození
 24.2.1885     nar. STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ, polský dramatik, romanopisec, malíř, filozof, teoretik
          umění (zemř. 18.9.1939) – 125. výročí narození
 24.2.1925     zemř. v Brně ALOIS MRŠTÍK, prozaik a dramatik (nar. 14.10.1861 v Jimramově, okr. Žďár
          nad Sázavou) - 85. výročí úmrtí
 25.2.1860     nar. FERDINAND VACH, sbormistr a skladatel, působil v Brně (zemř. 16.2.1939 v Brně)
          – 150. výročí narození
 25.2.1920     nar. GÉRARD BESSETTE, kanadský prozaik píšící francouzsky (zemř. 21.2.2005) - 90. výročí
          narození
 25.2.1930     nar. ERICA PEDRETTI, německy píšící švýcarská prozaička původem z Moravy – 80. výročí
          narození
 25.2.1970     zemř. MARK ROTHKO, americký malíř (nar. 25.9.1903) – 40. výročí úmrtí
 26.2.1770     zemř. GIUSEPPE TARTINI, italský houslista a skladatel (nar. 8.4.1692) – 240. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            32
 26.2.1920     nar. KAREL HOUBA, prozaik a překladatel (zemř. 26.12.1999) - 90. výročí narození
 26.2.1940     nar. OLDŘICH KULHÁNEK, grafik, ilustrátor – 70. výročí narození
 27.2.1770     nar. ANTONÍN REJCHA, skladatel (zemř. 28.5.1836) – 240. výročí narození
 27.2.1855     nar. JAKUB SCHIKANEDER, malíř (zemř. 15.11.1924) - 155. výročí narození
 27.2.1950     zemř. YVAN GOLL, vl. jm. Isaac Lang, francouzský básník (nar. 29.3.1891) - 60. výročí úmrtí
 27.2.1990     zemř. LIBOR HLAVÁČEK, dirigent (nar. 9.1.1926 ve Znojmě) – 20. výročí úmrtí
 28.2.1895     nar. MARCEL PAGNOL, francouzský dramatik, prozaik a filmový scenárista (zemř. 18.4.1974)
          - 110. výročí narození
 28.2.1905     zemř. JINDŘICH ECKERT, fotograf (nar. 22.4.1833) – 105. výročí úmrtí
 28.2.1925     nar. ZDENĚK KOŽMÍN, literární teoretik, publicista a pedagog, působil v Brně (zemř. 12.11.2007)
          - 85. výročí narození
 28.2.1935     nar. DUŠAN KARPATSKÝ, literární kritik a překladatel - 75. výročí narození
 28.2.1950     zemř. KAREL DVOŘÁK, sochař (nar. 1.1.1893) - 60. výročí úmrtí
 28.2.1990     zemř. KORNEL FILIPOWICZ, polský prozaik a filmový scenárista (nar. 27.10.1913) – 20. výročí
          úmrtí


 BŘEZEN
 1.3.1810     nar. FRÉDÉRIC CHOPIN, polský hudební skladatel a klavírista (zemř. 17.10.1849) – 195. výročí
          narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           33
 1.3.1880     nar. GILES LYTTON STRACHEY, anglický esejista a prozaik (zemř. 21.1.1932) – 130. výročí
          narození
 1.3.1925     nar. EMANUEL VLČEK, antropolog – 85. výročí narození
 1.3.1940     zemř. ANTON HANSEN TAMMSAARE, vl. jm. Anton Hansen, estonský prozaik, dramatik
          a esejista (nar. 30.1.1878) - 70. výročí úmrtí
 1.3.1950     nar. v Brně KAREL RECHLÍK, malíř, teoretik umění – 60. výročí narození
 1.3.1980     zemř. ANNA TICHO, izraelská malířka (nar. 27.10.1894 v Brně) – 30. výročí úmrtí
 2.3.1755     zemř. LOUIS DE ROUVROY, vévoda DE SAINT-SIMON, francouzský politik a memorialista
          (nar. 16.1.1675) – 255. výročí úmrtí
 2.3.1820     nar. MULTATULI, vl. jm. EDUARD DOUWES DEKKER, nizozemský prozaik (zemř. 19.2.1887)
          - 190. výročí narození
 2.3.1880     nar. ARNE NOVÁK, literární historik a kritik, pedagog a filolog, působil v Brně (zemř. 26.11.1939)
          - 130. výročí narození
 2.3.1885     nar. JOSEF HAIS TÝNECKÝ, vl. jm. J. Hais, prozaik a dramatik, autor knih pro děti
          (zemř. 24.4.1964) – 125. výročí narození
 2.3.1900     nar. KURT WEILL, německý hudební skladatel (zemř. 3.4.1950) - 110. výročí narození
 2.3.1930     zemř. DAVID HERBERT LAWRENCE, anglický prozaik (nar. 11.9.1885) - 80. výročí úmrtí
 2.3.1930     zemř. ALOIS JIRÁSEK, prozaik, dramatik a básník (nar. 23.8.1851) - 80. výročí úmrtí
 2.3.1980     zemř. JAROSLAV IWASZKIEWICZ, polský básník, prozaik, dramatik a esejista (nar. 20.2.1894)
          - 30. výročí úmrtí
 3.3.1935     nar. HRANT MATHEVOSJAN, arménský prozaik – 75. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           34
 3.3.1975     zemř. LÁSZLÓ NÉMETH, maďarský prozaik (nar. 18.4.1901) – 35. výročí úmrtí
 4.3.1820     nar. JOSEF BŘENEK, sochař a restaurátor, působil v Brně (zemř. 1878 v Brně) – 190. výročí
          narození
 4.3.1865     nar. EDUARD VILDE, estonský prozaik, dramatik a žurnalista (zemř. 26.12.1933) – 145. výročí
          narození
 4.3.1915     nar. PAVEL BUNČÁK, slovenský básník, esejista, překladatel         (zemř. 5.1.2000) – 95. výročí
          narození
 4.3.1930     nar. BLANKA BOHDANOVÁ, herečka – 80. výročí narození
 4.3.1935     nar. JIŘÍ FIEDLER, historik umění a překladatel – 75. výročí narození
 4.3.1965     nar. v Brně MAREK NEKULA, lingvista, literární vědec, překladatel a prozaik – 45. výročí narození
 5.3.1755     nar. JOZEF IGNÁC BAJZA, slovenský osvícenský prozaik a básník (zemř. 1.12.1836) – 255. výročí
          narození
 5.3.1870     nar. FRANK NORRIS, americký prozaik (zemř. 25.10.1902) - 140. výročí narození
 5.3.1890     nar. RUDOLF FUCHS, pražský německý básník, dramatik a publicista (zemř. 1942) – 120. výročí
          narození
 5.3.1895     zemř. NIKOLAJ SEMJONOVIČ LESKOV, ruský prozaik (nar. 16.2.1831) – 115. výročí úmrtí
 5.3.1940     nar. TOMÁŠ RAJLICH, malíř a grafik – 70. výročí narození
 5.3.1945     nar. PAVLA JAZAIRIOVÁ, novinářka a spisovatelka – 65. výročí narození
 5.3.1950     nar. PETR BÍLEK, literární kritik a teoretik – 60. výročí narození
 5.3.1965     zemř. VÁCLAV HRABĚ, básník a prozaik (nar. 13.6.1940) – 45. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace               35
 6.3.1475     nar. MICHELANGELO BUONARROTI, italský sochař, malíř, architekt a básník (zemř. 18.2.1564)
          - 535. výročí narození
 6.3.1905     nar. JAROSLAV ZATLOUKAL, básník, literární a výtvarný kritik a redaktor (zemř. 23.9.1958
          v Brně) – 105. výročí narození
 6.3.1930     nar. MILAN ŠIMEČKA, filozof, esejista a literární kritik (zemř. 24.9.1990) - 80. výročí narození
 6.3.1930     nar. LORIN MAAZEL, americký houslista a dirigent – 80. výročí narození
 6.3.1935     zemř. KAREL HUGO HILAR, vl. jm. K. H. Bakule, režisér, publicista, básník a dramatik
          (nar. 5.2.1885) - 75. výročí úmrtí
 6.3.1970     zemř. VALTER FELDSTEIN, překladatel a televizní teoretik (nar. 3.1.1911) – 40. výročí úmrtí
 7.3.1765     nar. NICÉPHORE NIÉPCE, francouzský litograf, průkopník fotografie (zemř. 5.7.1833)
          – 245. výročí narození
 7.3.1785     nar. ALESSANDRO MANZONI, italský básník, prozaik, dramatik a filozof (zemř. 22.5.1873)
          - 220. výročí narození
 7.3.1850     nar. v Hodoníně TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK, filozof, politik, pedagog, první prezident ČSR
          (zemř. 14.9.1937) - 160. výročí narození
 7.3.1875     nar. MAURICE RAVEL, francouzský skladatel (zemř. 28.12.1937) - 135. výročí narození
 7.3.1885     zemř. JAKUB MALÝ, historik a popularizátor vědeckých a kulturních poznatků (nar. 4.8.1811)
          – 125. výročí úmrtí
 7.3.1905     zemř. JÁN FRANCISCI, slovenský básník, prozaik, publicista, překladatel a politik (nar. 1.6.1822)
          – 105. výročí úmrtí
 7.3.1940     nar. MILOSLAV ŠIMEK, herec a spisovatel (zemř. 16.12.2004) – 70. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             36
 7.3.1975     zemř. JÁN HRUŠOVSKÝ, slovenský prozaik a esejista (nar. 4.2.1892) – 35. výročí úmrtí
 7.3.1975     zemř. MICHAIL BACHTIN, ruský filozof, literární kritik, sémiotik (nar. 17.11.1895) – 35. výročí
          úmrtí
 8.3.1915     nar. v Břeclavi GABRIELA DUBSKÁ, knižní grafička a ilustrátorka (zemř. 2003) - 95. výročí
          narození
 8.3.1920     nar. v Uherském Hradišti IDA VACULKOVÁ, malířka, sochařka a keramička (zemř. 2003
          v Uherském Hradišti) – 90. výročí narození
 8.3.1975     zemř. ZDENĚK FIALA, historik (nar. 5.5.1922) – 35. výročí úmrtí
 9.3.1895     nar. JAROSLAV BRYCHTA, sochař a sklářský výtvarník (zemř. 5.10.1971) – 115. výročí narození
 9.3.1930     nar. OTA FILIP, prozaik a publicista - 80. výročí narození
 9.3.1930     nar. v Brně ERNST TUGENDHAT, německý filozof a esejista – 80. výročí narození
 10.3.1920     nar. BORIS VIAN, francouzský prozaik, dramatik a hudebník (zemř. 23.6.1959) - 90. výročí narození
 10.3.1930     nar. JUSTINAS MARCINKEVIČIUS, litevský básník, dramatik, prozaik a překladatel – 75. výročí
          narození
 10.3.1940     zemř. MICHAIL BULGAKOV, ruský prozaik a dramatik (nar. 14.5.1891) - 70. výročí úmrtí
 10.3.1945     nar. LADISLAV ŠTAIDL, hudební skladatel – 65. výročí narození
 12.3.1685     nar. GEORGE BERKELEY, anglický filozof (zemř. 14.1.1753) – 325. výročí narození
 12.3.1895     nar. OTAKAR BATLIČKA, cestovatel a spisovatel (zahynul 13.2.1942 v Mauthausenu) – 115. výročí
          narození
 12.3.1915     nar. JIŘÍ MUCHA, prozaik, dramatik a překladatel (zemř. 5.4.1991) - 95. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           37
 12.3.1925     zemř. ARKADIJ AVERČENKO, ruský satirik a humorista (nar. 27.3.1881) - 85. výročí úmrtí
 12.3.1930     zemř. ALOIS JIRÁSEK, spisovatel (nar. 23.8.1851) – 80. výročí úmrtí
 12.3.1940     nar. SHEILA OCHOVÁ, prozaička, autorka filmových scénářů - 70. výročí narození
 12.3.1950     zemř. HEINRICH MANN, německý prozaik a dramatik (nar. 27.3.1871) - 60. výročí úmrtí
 12.3.1970     zemř. EARLE STANLEY GARDNER, americký prozaik, autor detektivních příběhů (nar. 17.7.1889)
          - 40. výročí úmrtí
 12.3.1990     zemř. PHILIPPE SOUPAULT, francouzský básník, prozaik a dramatik (nar. 2.8.1897) - 20. výročí
          úmrtí
 13.3.1880     nar. JOSEF GOČÁR, architekt, urbanista, návrhář nábytku (zemř. 10.9.1945) – 130. výročí narození
 13.3.1845     nar. JAN BAUDOUIN DE COURTENAY, polský jazykovědec (zemř. 3.11.1929) – 165. výročí
          narození
 13.3.1890     nar. JOSEF KUBÍČEK, sochař (zemř. 29.11.1972 v Brně) – 120. výročí narození
 13.3.1900     nar. JIORGOS SEFERIS, řecký básník a diplomat, nositel Nobelovy ceny (zemř. 19.9.1971)
          - 110. výročí narození
 13.3.1975     zemř. IVO ANDRIĆ, srbský prozaik, básník a esejista, nositel Nobelovy ceny (nar. 9.10.1892)
          - 35. výročí úmrtí
 14.3.1905     nar. RAYMOND ARON, francouzský filozof a esejista (zemř. 17.10.1983) – 105. výročí narození
 14.3.1925     nar. JOHN WAIN, anglický prozaik (zemř. 24.5.1994) - 85. výročí narození
 14.3.1935     nar. PER CHRI STIAN JERSILD, švédský prozaik - 75. výročí narození
 14.3.1970     zemř. ARTHUR ADAMOV, francouzský dramatik rusko-arménského původu (nar. 23.8.1908)
          – 35. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           38
 15.3.1830     nar. PAUL JOHANN LUDWIG HEYSE, německý básník, prozaik, dramatik a překladatel, nositel
          Nobelovy ceny (zemř. 2.4.1914) - 180. výročí narození
 15.3.1905     zemř. AMALIE SCRAM, norská prozaička (nar. 22.8.1846) – 105. výročí úmrtí
 15.3.1910     nar. STANISLAV VODIČKA, básník, prozaik a umělecký knihař (zemř. 26.11.1982 ve Velkém
          Meziříčí) – 100. výročí narození
 15.3.1915     zemř. HERBERT MASARYK, malíř (nar. 1.5.1980) – 95. výročí úmrtí
 15.3.1925     nar. JAROSLAVA ADAMOVÁ, divadelní a filmová herečka – 85. výročí narození
 15.3.1930     nar. ANDREAS OKOPENKO, rakouský básník, prozaik a dramatik – 80. výročí narození
 15.3.1935     nar. LEONID JENGIBAROV, ruský klaun, mim, herec, scenárista a prozaik arménského původu
          (zemř. 25.7.1972) – 75. výročí narození
 15.3.1970     zemř. TARJEI VESAAS, norský básník a prozaik (nar. 20.8.1897) - 40. výročí úmrtí
 16.3.1820     nar. v Ivančicích, okr. Brno-venkov, BENEŠ METOD KULDA, prozaik a básník, sběratel
          moravských lidových pohádek, působil v Brně (zemř. 6.5.1903) - 190. výročí narození
 16.3.1825     nar. CAMILO CASTELO BRANCO, portugalský prozaik, dramatik a básník (zemř. 1.6.1890)
          – 185. výročí úmrtí
 16.3.1860     nar. JOSEF ŠVÁB-MALOSTRANSKÝ, nakladatel, herec, písničkář, spisovatel (zemř. 30.10.1932)
 –         150. výročí narození
 16.3.1930     nar. OTA ULČ, publicista, prozaik a politolog - 80. výročí narození
 16.3.1940     zemř. SELMA OTTILIANA LOVISA LAGERLÖF, švédská prozaička, nositelka Nobelovy ceny
          (nar. 20.11.1858) - 70. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace       39
 17.3.1685     nar. JEAN-MARC NATTIER, francouzský rokokový portétista (zemř. 7.11.1766) – 325. výročí
          narození
 18.3.1930     HECTOR BIANCIOTTI, francouzský prozaik argentinského původu – 80. výročí narození
 18.3.1970     zemř. FERNAND CROMMELYNCK, belgický francouzsky píšící dramatik (nar. 19.11.1888)
          – 40. výročí úmrtí
 18.3.1980     zemř. ERICH FROMM, americký psycholog a sociolog německého původu (nar. 23.3.1900)
          - 30. výročí úmrtí
 19.3.1770     nar. ŠEBESTIÁN HNĚVKOVSKÝ, obrozenecký básník a literární teoretik (zemř. 7.6.1847)
          – 240. výročí narození
 19.3.1830     zemř. ve Žďáru nad Sázavou MATĚJ JOSEF SYCHRA, prozaik a folklorista (nar. 21.12.1776)
          – 180. výročí úmrtí
 19.3.1850     zemř. VOJTĚCH JÍROVEC, hudební skladatel (nar. 19.2.1763) – 160. výročí úmrtí
 19.3.1940     zemř. ADOLF WENIG, sběratel pohádek a pověstí, prozaik, básník a překladatel (nar. 13.8.1874)
          – 70. výročí úmrtí
 19.3.1945     nar. JOSIP OSTI, bosenskohercegovský básník, literární kritik a překladatel – 65. výročí narození
 19.3.1950     zemř. EDGAR RICE BURROUGHS, americký prozaik (nar. 1.9.1875) - 60. výročí úmrtí
 20.3.1770     nar. JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HÖLDERLIN, německý básník (zemř. 7.6.1843)
          – 240. výročí narození
 20.3.1910     zemř. NADAR, vl. jm. Gaspard-Félix Tournachon, francouzský fotograf a karikaturista
          (nar. 5.4. 1820) – 100. výročí úmrtí
 20.3.1915     nar. SVJATOSLAV RICHTER, ruský klavírista (zemř. 1.8.1997) – 95. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace              40
 20.3.1920     nar. ANDRÉE CHEDID, francouzská prozaička - 90. výročí narození
 21.3.1685     nar. JOHANN SEBASTIAN BACH, německý skladatel a varhaník (zemř. 28.7.1750) – 325. výročí
          narození
 21.3.1820     nar. SIEGFRIED KAPPER, básník píšící česky a německy, folklorista, překladatel (zemř. 7.6.1879)
          – 190. výročí narození
 21.3.1920     zemř. FEDERIGO TOZZI, italský prozaik a básník (nar. 1.1.1883) – 90. výročí úmrtí
 21.3.1925     nar. PETER BROOK, britský divadelní režisér a teoretik - 85. výročí narození
 21.3.1955     nar. HALINA PAWLOWSKÁ, prozaička a scenáristka - 55. výročí narození
 22.3.1910     nar. EDUARD HAKEN, operní pěvec (zemř. 12.1.1996) – 100. výročí narození
 22.3.1920     nar. v Brně LUDVÍK KUNDERA, básník, prozaik, dramatik a překladatel - 90. výročí narození
 22.3.1925     nar. BENO ZUPANČIČ, slovinský prozaik, autor knih pro děti (zemř. 28.8.1980) – 85. výročí
          narození
 22.3.1945     zemř. JAROMÍR FUNKE, fotograf (nar. 1.8.1896) – 65. výročí úmrtí
 23.3.1770     zemř. MARTIN VAN MEYTENS, rakouský malíř holandského původu (nar. 24.6.1695)
          – 240. výročí úmrtí
 23.3.1900     nar. ERICH FROMM, americký psychoanalytik německého původu (zemř. 18.3.1980) – 110. výročí
          narození
 23.3.1910     nar. AKIRA KUROSAWA, japonský filmový scenárista a režisér (zemř. 6.9.1998) - 100. výročí
          narození
 23.3.1930     zemř. v Brně ALOIS SLOVÁK, národní buditel, historik, kulturní organizátor (nar. 1.8.1859
          v Boskovicích, okr. Blansko) – 80. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          41
 24.3.1785     nar. JÁN HOLLÝ, slovenský básník a překladatel (zemř. 14.4.1849) – 225. výročí narození
 24.3.1895     nar. v Kroměříži BOHUSLAV FUCHS, architekt a urbanista (zemř. 18.9.1972 v Brně) - 115. výročí
          narození
 24.3.1905     zemř. JULES VERNE, francouzský prozaik a dramatik, autor dobrodružných románů (nar. 8.2.1828)
          - 105. výročí úmrtí
 24.3.1935     nar. PETER BICHSEL, německy píšící švýcarský prozaik – 75. výročí narození
 25.3.1820     nar. ANNE BRONTË, anglická prozaička a básnířka (zemř. 26.5.1849) – 190. výročí narození
 25.3.1885     nar. MATEIU ION CARAGIALE, rumunský básník a prozaik (zemř. 17.1.1936) – 125. výročí
          narození
 25.3.1885     nar. JAN SLAVÍK, historik a publicista (zemř. 9.5.1978) – 125. výročí narození
 25.3.1890     nar. ve Studené u Telče VLASTA JAVOŘICKÁ, vl. jm.              Marie Zezulková, prozaička
          (zemř. 1.8.1979) - 120. výročí narození
 25.3.1925     nar. PIERRE BOULEZ, francouzský skladatel a dirigent – 85. výročí narození
 26.3.1870     zemř. MICHAL MILOSLAV HODŽA, slovenský básník, publicista, jazykovědec a národní buditel
          (nar. 22.9.1811) – 140. výročí úmrtí
 26.3.1905     nar. VÁCLAV ČERNÝ, literární historik, kritik a překladatel, působil i v Brně (zemř. 2.7.1987)
          - 105. výročí narození
 26.3.1930     nar. GREGORY CORSO, americký básník (zemř. 17.1.2001) – 80. výročí narození
 27.3.1770     zemř. GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO, italský malíř (nar. 5.3.1696) – 240. výročí úmrtí
 27.3.1875     nar. BOHUMIL SCHWEIGSTILL, redaktor časopisů pro děti, autor loutkových her a pohádkových
          knih (zemř. 3.12.1964) – 135. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             42
 27.3.1985     zemř. MARC CHAGALL, francouzský malíř a grafik ruského původu (nar. 7.7.1886) – 25. výročí
          úmrtí
 27.3.1995     zemř. MARGITA FIGULI, slovenská prozaička, překladatelka, autorka knih pro děti (nar. 2.10.1909)
          – 15. výročí úmrtí
 28.3.1515     nar. sv. TEREZIE JEŽÍŠOVA, vl.jm. Teresa de Cepeda y Ahumada, španělská mystička
          (zemř. 4.10.1582) – 495. výročí narození
 28.3.1810     nar. ALEXANDRE HERCULANO, portugalský prozaik, básník a esejista (zemř. 13.9.1877)
          – 200. výročí narození
 28.3.1980     zemř. v Brně HELENA BOCHOŘÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ, grafička, malířka, ilustrátorka a
          prozaička (nar. 29.7.1894 ve Vyškově) - 30. výročí úmrtí
 28.3.1895     zemř. ANNA HOSTOMSKÁ, hudební redaktorka, spisovatelka, překladatelka (nar. 6.8.1907)
          – 15. výročí úmrtí
 29.3.1885     nar. DEZSÖ KOSZTOLÁNYI, maďarský prozaik a básník (zemř. 3.11.1936) – 125. výročí narození
 29.3.1895     nar. ERNST JÜNGER, německý prozaik a esejista (zemř. 17.2.1998) – 115. výročí narození
 29.3.1900     nar. v Prostějově JIŘÍ WOLKER, básník a prozaik (zemř. 3.1.1924 v Prostějově) - 110. výročí
          narození
 29.3.1915     nar. KAREL MARYSKO, hudebník, básník a prozaik (zemř. 23.11.1988) - 100. výročí narození
 29.3.1930     nar. RADKO KEJZLAR, filolog a překladatel - 80. výročí narození
 29.3.1985     zemř. HANA VOLAVKOVÁ, historička umění (nar. 9.5.1904) – 25. výročí úmrtí
 30.3.1820     nar. ANDREJ SLÁDKOVIČ, vl. jm. A. Braxatoris, slovenský romantický básník (zemř. 20.4.1872)
          – 190. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          43
 30.3.1825     nar. PETER VON CHLUMECKY, historik a archivář (zemř. 28.3.1863 v Brně) – 185. výročí
          narození
 30.3.1880     nar. SEAN O´CASEY, irský dramatik a prozaik píšící anglicky (zemř. 18.9.1964) - 130. výročí
          narození
 30.3.1925     zemř. RUDOLF STEINER, rakouský filozof a mystik (nar. 27.2.1861) – 85. výročí úmrtí
 30.3.1930     nar. JUSTINAS MARCINKEVIČIUS, litevský básník - 80. výročí narození
 30.3.1940     nar. UWE TIMM, německý prozaik, autor knih pro děti – 70. výročí narození
 30.3.1950     zemř. LÉON BLUM, francouzský politik a esejista (nar. 9.4.1872) – 60. výročí úmrtí
 30.3.1965     zemř. AMÁLIE KUTINOVÁ, sběratelka lidových pohádek, prozaička, autorka knih pro děti
          (nar. 22.6.1898 v Rouchovanech, okr. Třebíč) – 45. výročí úmrtí
 31.3.1855     zemř. CHARLOTTE BRONTË, anglická prozaička (nar. 21.4.1816) - 155. výročí úmrtí
 31.3.1885     nar. VÁCLAV VILÉM ŠTECH, historik umění (zemř. 24.6.1974) – 125. výročí narození
 31.3.1980     zemř. VLADIMÍR HOLAN, básník a překladatel (nar. 16.9.1905) - 30. výročí úmrtí

 DUBEN
 1.4.1835     nar. JOSEF RICHARD VILÍMEK st., publicista, knihkupec a nakladatel (zemř. 16.4.1911)
          – 175 výročí narození
 1.4.1875     nar. EDGAR WALLACE, anglický prozaik (zemř. 10.2.1932) -135. výročí narození
 1.4.1935     nar. JOSEF TOPOL, dramatik, básník, esejista a překladatel - 75. výročí narození
          výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace        44
 1.4.1975     zemř. ALEXANDER MATUŠKA, slovenský literární vědec, esejista a editor (nar. 26.2.1910)
          – 35. výročí úmrtí
 1.4.1990     zemř. K. M. WALLÓ, vl. jm. Ladislav W., filmový režisér, dramatik a básník, zakladatel českého
          dabingu (nar. 27.6.1914) – 20. výročí úmrtí
 2.4.1725     nar. GIOVANNI GIACOMO CASANOVA, italský dobrodruh a spisovatel (zemř. 4.6.1798)
          – 285. výročí narození
 2.4.1805     nar. HANS CHRISTIAN ANDERSEN,             dánský   prozaik,  básník,  dramatik  a  pohádkář
          (zemř. 4.8.1875) - 205. výročí narození
 2.4.1840     nar. ÉMILE ZOLA, francouzský prozaik a publicista (zemř. 29.9.1902) - 170. výročí narození
 2.4.1920     nar. v Brně FRANTIŠEK BIČ, sochař (zemř. 18.6.1992 v Brně) – 90. výročí narození
 2.4.1960     zemř. v Brně RAJMUND HABŘINA, vl. jm. R. Chatrný, básník, dramatik a literární kritik
          (nar. 28.9.1907) - 50. výročí úmrtí
 3.4.1850     zemř. VÁCLAV JAN TOMÁŠEK, skladatel (nar. 17.4.1774) – 160. výročí úmrtí
 3.4.1915     zemř. ISAAC LEIB PERETZ, polský prozaik, básník a dramatik píšící jidiš (nar. 18.5.1852)
          – 95. výročí úmrtí
 3.4.1920     nar. JURIJ NAGIBIN, ruský prozaik (zemř. 17.6.1994) – 90. výročí narození
 3.4.1940     nar. PAVEL ŠRUT, básník, překladatel, autor knih pro děti - 70. výročí narození
 3.4.1950     zemř. KURT WEIL, německý skladatel (nar. 2.3.1900) – 60. výročí úmrtí
 3.4.1965     zemř. v Brně ANTONÍN ZHOŘ, prozaik, autor knih pro děti, redaktor a kreslíř (nar. 18.1.1896
          v Rosicích, okr. Brno-venkov) - 40. výročí úmrtí
 4.4.1785     nar. BETTINA VON ARNIM, německá spisovatelka (zemř. 20.1.1859) – 225. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                 45
 4.4.1825     nar. DJURA DANIČIĆ, srbský filolog, lexikograf a překladatel (zemř. 5.11.1882) – 185. výročí
          narození
 4.4.1915     nar. JAN DRDA, prozaik a dramatik (zemř. 28.11.1970) - 95. výročí narození
 4.4.1915     nar. LARS AHLIN, švédský prozaik (zemř. 11.3.1997) - 95. výročí narození
 4.4.1935     nar. MÄRTA TIKKANEN, finskošvédská prozaička a básnířka – 75. výročí narození
 4.4.1945     zemř. v Brně FRANTIŠEK ŠELEPA, redaktor, překladatel, básník (nar. 15.2.1887 v Kroměříži)
          – 65. výročí úmrtí
 4.4.1955     nar. DANA KYNDROVÁ, fotografka – 55. výročí narození
 4.4.1980     zemř. WLADYSLAW TATARKIEWICZ, polský filozof, estetik, historik umění (nar. 3.4.1886)
          – 30. výročí úmrtí
 5.4.1835     nar. VÍTĚZSLAV HÁLEK, básník, prozaik a dramatik (zemř. 8.10.1874) - 175. výročí narození
 5.4.1895     nar. VLASTIMIL RADA, malíř, ilustrátor a prozaik (zemř. 22.12.1962) - 115. výročí narození
 5.4.1920     nar. ARTHUR HAILEY, britsko-kanadský prozaik (zemř. 24.11.2004) - 90. výročí narození
 5.4.1935     nar. ve Vizovicích, okr. Zlín, MIROSLAV HÁBA, hudební skladatel – 75. výročí narození
 5.4.1970     zemř. JAN SLAVÍČEK, malíř (nar. 22.1.1900) - 40. výročí úmrtí
 6.4.1520     zemř. RAFFAEL, vl. jm. Raffaello Santi, italský malíř (nar. 6.4.1483) – 490. výročí úmrtí
 6.4.1925     nar. v Brně OLGA ČECHOVÁ, grafička, ilustrátorka a malířka - 85. výročí narození
 6.4.1930     nar. MILAN SCHULZ, literární kritik a publicista - 80. výročí narození
 7.4.1770     nar. WILLIAM WORDSWORTH, anglický básník a dramatik (zemř. 23.4.1850) – 240. výročí
          narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          46
 7.4.1970     zemř. v Brně VÁCLAV RICHTER, historik umění (nar. 30.8.1900 v Třešti, okr. Jihlava) – 40. výročí
          úmrtí
 7.4.1980     zemř. JAROSLAV PRŮŠEK, sinolog (nar. 14.9.1906) – 30. výročí úmrtí
 8.4.1695     nar. JOHANN CHRISTIAN GÜNTHER, německý básník (zemř. 15.3.1723) – 315. výročí narození
 8.4.1815     zemř. JAKUB JAN RYBA, skladatel (nar. 26.10.1765) – 195. výročí úmrtí
 8.4.1835     zemř. WILHELM VON HUMBOLDT, německý jazykovědec, filozof jazyka, teoretik umění, státník
          a spisovatel (nar. 22.6.1767) – 175. výročí úmrtí
 8.4.1855     nar. ADOLF STRÁNSKÝ, novinář a politik (zemř. 18.12.1931 v Brně) - 155. výročí narození
 8.4.1950     zemř. VÁCLAV FOMIČ NIŽINSKIJ, ruský tanečník a choreograf (nar. 12.3.1890) – 60. výročí úmrtí
 8.4.1980     zemř. EVA KMENTOVÁ, sochařka (nar. 6.1.1928) – 30. výročí úmrtí
 9.4.1850     zemř. VÁCLAV JAN TOMÁŠEK, skladatel (nar. 17.4.1774) – 160. výročí úmrtí
 9.4.1880     nar. JAN LETZEL, architekt (zemř. 26.12.1925) – 130. výročí narození
 9.4.1925     nar. VLADIMÍR KARBUSICKÝ, folklorista a muzikolog (zemř. 23.5.2002) - 85. výročí narození
 10.4.1825     zemř. PAUL-LOUIS COURIER, francouzský prozaik (nar. 4.1.1772) – 185. výročí úmrtí
 10.4.1920     nar. JAN RAJLICH, grafik, působí v Brně – 90. výročí narození
 10.4.1925     nar. VILÉM PŘIBYL, operní pěvec (zemř. 21.7.1990 v Brně) – 85. výročí narození
 10.4.1935     nar. JÁN BUZÁSSY, slovenský básník a překladatel – 75. výročí narození
 10.4.1940     zemř. JINDŘICH VODÁK, divadelní a literární kritik (nar. 7.11.1867) – 70. výročí úmrtí
 10.4.1945     zemř. JOSEF ČAPEK, malíř, grafik, prozaik a dramatik (nar. 23.3.1887) - 65. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          47
 10.4.1955     zemř. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, francouzský filozof a paleontolog (nar. 1.5.1881) -
          55. výročí úmrtí
 11.4.1840     nar. JOSEF SCHULZ, architekt, restaurátor a umělecko-průmyslový návrhář (zemř. 15.7.1917)
          – 170. výročí narození
 11.4.1900     nar. SÁNDOR MÁRAI, vl. jm. Márai Grosschmied, maďarský prozaik, esejista a publicista
          (zemř. 21.12.1989) – 110. výročí narození
 11.4.1945     nar. KAREL STEIGERWALD, dramatik a scenárista - 65. výročí narození
 11.4.1905     nar. ATTILA JÓZSEF, maďarský básník (zemř. 3.12.1937) – 105. výročí narození
 11.4.1970     zemř. JOHN O´HARA, americký prozaik (nar. 31.1.1905) - 40. výročí úmrtí
 12.4.1755     zemř. v Brně BENEDIKT KLÍČNÍK, architekt (nar. 1677 v Ivančicích) – 255. výročí úmrtí
 12.4.1870     nar. JOSEF PEKAŘ, historik (zemř. 23.1.1937) -140. výročí narození
 12.4.1885     nar. ROBERT DELAUNAY, francouzský malíř (zemř. 25.10.1941) – 125. výročí narození
 12.4.1945     zemř. VILÉM MATHESIUS, jazykovědec a literární historik, bohemista a anglista (nar. 3.8.1882)
          – 65. výročí úmrtí
 13.4.1695     nar. JEAN DE LA FONTAINE, francouzský básník a dramatik (zemř. 8.7.1621) – 315. výročí
          narození
 13.4.1860     nar. JAMES ENSOR, belgický malíř (zemř. 19.11.1949) – 150. výročí narození
 13.4.1885     nar. GYÖRGY LUKÁCS, maďarský filozof a teoretik umění (zemř. 4.6.1971) – 125. výročí narození
 13.4.1900     nar. ZUZKA ZGURIŠKA, vl.jm. Ľudmila Dvořáková, slovenská prozaička a překladatelka
          (zemř. 24.9.1984) – 110. výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace         48
 13.4.1915     nar. STEPHAN HERMLIN, vl. jm. Rudolf Leder, německý básník, prozaik a esejista
          (zemř. 6.4.1997) – 95. výročí narození
 13.4.1940     nar. JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO, francouzský prozaik a esejista. nositel Nobelovy ceny
          - 70. výročí narození
 13.4.2000     zemř. GIORGIO BASSANI, italský prozaik, literární kritik a publicista (nar. 4.3.1916) – 10. výročí
          úmrtí
 14.4.1930     zemř. VLADIMIR MAJAKOVSKIJ, ruský básník a dramatik (nar. 19.7.1893) - 80. výročí úmrtí
 14.4.1905     nar. v Ochoze, okr. Třebíč, RUDOLF ČERNÝ, prozaik, literární kritik, překladatel (zemř. 11.12.1979
          v Moravských Budějovicích) – 105. výročí narození
 14.4.1950     nar. MILAN JESIH, slovinský básník, dramatik a překladatel – 60. výročí narození
 14.4.1980     zemř. GIANNI RODARI, italský básník a prozaik, autor knih pro děti (nar. 23.10.1920) – 30. výročí
          úmrtí
 15.4.1765     zemř. MICHAIL VASILJEVIČ LOMONOSOV, ruský básník, prozaik, historik, přírodovědec
          (nar. 19.11.1711) – 245. výročí úmrtí
 15.4.1880     nar. ve Svitávce, okr. Blansko, FRANTIŠEK HALAS st., spisovatel (zemř. 2.11.1960 v Brně)
          – 130. výročí narození
 15.4.1890     nar. NIKOLAJ SERGEJEVIČ TRUBECKOJ, ruský lingvista a etnograf (zemř. 25.6.1938)
          – 130. výročí narození
 15.4.1910     nar. ZDENĚK SKLENÁŘ, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 19.4.1986) – 100. výročí narození
 15.4.1935     nar. ALAN PLATER, anglický dramatik – 75. výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           49
 15.4.1945     zemř. KARLIS SKALBE, lotyšský prozaik, autor poetických pohádek (nar. 7.11.1879) – 65. výročí
          úmrtí
 15.4.1980     zemř. JEAN PAUL SARTRE, francouzský prozaik, dramatik, esejista a filozof, Nobelovu cenu za
          literaturu odmítl převzít (nar. 21.6.1905) - 30. výročí úmrtí
 16.4.1755     nar. ELISABETH-LOUISE        VIGÉE-LEBRUN,      francouzská  portrétistka  (zemř.  30.3.1842)
          – 255. výročí narození
 16.4.1825     zemř. JOHANN HEINRICH FÜSSLI, švýcarský malíř a ilustrátor (nar. 6.2.1741) – 185. výročí úmrtí
 16.4.1875     nar. JIŘÍ HEROLD, violista, houslista a houslař (zemř. 13.11.1934) – 135. výročí narození
 16.4.1930     nar. ZDENĚK POCHOP, prozaik, literární kritik, editor a publicista - 80. výročí narození
 16.4.1935     nar. SARAH KIRSCH, německá básnířka – 75. výročí narození
 16.4.1935     nar. PANAÏT ISTRATI, rumunský prozaik píšící francouzsky (nar. 10.8.1884) – 75. výročí úmrtí
 16.4.1940     zemř. ve Slavkově u Brna ALOIS PROCHÁZKA, redaktor, folklorista, pedagog a archeolog
          (nar. 18.5.1875 v Lomnici, okr. Blansko) - 70. výročí úmrtí
 16.4.1990     zemř. GRETA GARBO, vl. jm., americká filmová herečka švédského původu (nar. 18.9.1905)
          – 20. výročí úmrtí
 17.4.1790     zemř. BENJAMIN FRANKLIN, americký vynálezce, přírodovědec, publicista, spisovatel a politik
          (nar. 17.1.1706) - 220. výročí úmrtí
 17.4.1880     nar. v Brně Rudolf JELINEK, malíř (zemř. 24.5.1946) – 130. výročí narození
 17.4.1885     nar. KAREN BLIXEN, dánská prozaička (zemř. 7.9.1962) – 125. výročí narození
 17.4.1920     nar. EDMONDE CHARLES-ROUX, francouzská prozaička a novinářka - 90. výročí narození
 17.4.1920     nar. FRANTIŠEK DVOŘÁK, historik umění – 90. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                 50
 17.4.1925     nar. MILOŠ NESVADBA, herec a výtvarník - 85. výročí narození
 17.4.1935     nar. JIŘÍ ŠALAMOUN, grafik a ilustrátor - 75. výročí narození
 17.4.1970     nar. PETR BORKOVEC, básník a překladatel – 40. výročí narození
 17.4.1975     zemř. ZDENĚK ŘEZNÍČEK, básník a překladatel (nar. 16.2.1904 v Třebíči) – 35. výročí úmrtí
 18.4.1860     nar. ENRIQUE STANKO VRÁZ, cestovatel (zemř. 20.2.1932) – 150. výročí narození
 18.4.1905     zemř. JUAN VALERA, španělský romanopisec, kritik a básník (nar. 18.10.1824) – 105. výročí úmrtí
 18.4.1950     nar. JIŘÍ FIXL, malíř, grafik, ilustrátor – 60. výročí narození
 18.4.1955     zemř. ALBERT EINSTEIN, německý fyzik, nositel Nobelovy ceny (nar. 14.3.1879) – 55. výročí
          úmrtí
 18.4.1955     zemř. JOSEF BEČKA, literární historik, bibliograf, lexikograf a překladatel (nar. 28.3.1894)
          – 55. výročí úmrtí
 19.4.1560     zemř. PHILIPP MELANCHTHON, vl. jm. P. Schwarzerd, německý spisovatel – humanista
          (nar. 16.2.1497) – 450. výročí úmrtí
 19.4.1925     nar. KAREL TEISSIG, malíř, grafik, ilustrátor (zemř. 1.10.2000) – 85. výročí narození
 19.4.1940     nar. MILAN KNÍŽÁK, malíř, sochař a návrhář - 70. výročí narození
 20.4.1840     nar. ODILON REDON, vl. jm. Bertrand-Jean R., francouzský malíř, grafik a teoretik umění
          (zemř. 6.7.1916) – 170. výročí narození
 20.4.1910     nar. JAN DOBRACZYŃSKI, polský prozaik, esejista a dramatik (zemř. 5.3.1994) - 100. výročí
          narození
 20.4.1960     zemř. PAUL FORT, francouzský básník a dramatik (nar. 1.2.1872) - 50. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          51
 20.4.1970     zemř. JAROSLAV VOJTA, herec (nar. 27.12.1888) – 40. výročí úmrtí
 20.4.1960     nar. PETR KVÍČALA, malíř, kreslíř, autor instalací, působí v Brně – 50. výročí narození
 21.4.1865     zemř. JOSEF NAVRÁTIL, malíř (nar. 17.2.1798) – 145. výročí úmrtí
 21.4.1885     nar. v Tučapech, okr. Uherské Hradiště, BEDŘICH BENEŠ BUCHLOVAN, prozaik a vlastivědný
          pracovník (zemř. 9.9.1953 v Uherském Hradišti) - 125. výročí narození
 21.4.1905     nar. JOSEF KOLÁŘ, publicista a prozaik, autor knih pro děti (zemř. 3.3.1983) - 105. výročí narození
 21.4.1910     zemř. MARK TWAIN, vl. jm. Samuel Langhorne Clemens, americký prozaik (nar. 30.11.1835)
          - 100. výročí úmrtí
 21.4.1935     nar. VLADIMÍR HULPACH, prozaik, autor sbírek pohádek a pověstí – 75. výročí narození
 22.4.1920     nar. VALERI PETROV, vl. jm. V. Mevorach, bulharský básník, dramatik, filmový scenárista,
          redaktor, překladatel – 90. výročí narození
 22.4.1925     nar. JAN HELLER, filolog, religionista-starozákonník, překladatel – 85. výročí narození
 22.4.1960     nar. J. H. KRCHOVSKÝ, vl. jm. Jiří Hásek, básník, žije v Brně – 50. výročí narození
 23.4.1775     nar. JOSEPH MALLORD TURNER, anglický krajinář (zemř. 19.12.1851) – 235. výročí narození
 23.4.1780     nar. KARL JOSEF JURENDE, vydavatel a vlastivědný pracovník (zemř. 10.1.1842 v Brně)
          – 230. výročí narození
 23.4.1850     zemř. WILLIAM WORDSWORTH, anglický básník, esejista a dramatik (nar. 7.4.1770) -160. výročí
          úmrtí
 24.4.1530     zemř. JACOPO SANNAZARO, italský básník a prozaik (nar. 28.7.1456) – 480. výročí úmrtí
 24.4.1815     nar. ANTHONY TROLLOPE, anglický romanopisec (zemř. 6.12.1882) – 195. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            52
 24.4.1845     nar. CARL FRIEDRICH GEORG SPITTELER, švýcarský básník, prozaik a dramatik, nositel
          Nobelovy ceny (zemř. 29.12.1924) - 165. výročí narození
 24.4.1905     nar. ROBERT PENN WARREN, americký básník, prozaik, historik a dramatik (zemř. 15.9.1989)
          - 105. výročí narození
 24.4.1955     zemř. ALFRED POLGAR, rakouský prozaik, fejetonista a esejista (nar. 17.10.1873) – 55. výročí
          úmrtí
 24.4.1980     zemř. ALEJO CARPENTIER, kubánský romanopisec, novelista a muzikolog (nar. 26.12.1904)
          – 30. výročí úmrtí
 25.4.1595     zemř. TORQUATO TASSO, italský básník, prozaik a kritik (nar. 11.3.1544) – 415. výročí úmrtí
 25.4.1635     zemř. ALESSANDRO TASSONI, italský básník, prozaik a kritik (nar. 28.9.1565) – 375. výročí úmrtí
 25.4.1920     nar. PETER KARVAŠ, slovenský prozaik, dramatik a divadelní teoretik (zemř. 28.11.1999)
          - 90. výročí narození
 25.4.1960     zemř. v Brně INOCENC ARNOŠT BLÁHA, sociolog, filozof, etik (nar. 28.7.1879) – 50. výročí
          úmrtí
 25.4.1960     zemř. VOJTĚCH MARTÍNEK, spisovatel, literární historik, překladatel (nar. 11.4.1887) – 50. výročí
          úmrtí
 26.4.1885     nar. JAN EISNER, historik a archeolog (zemř. 2.5.1967) – 125. výročí narození
 26.4.1900     nar. ALÉN DIVIŠ, malíř (zemř. 15.11.1956) – 110. výročí narození
 26.4.1910     zemř. BJÖRNSTJERNE MARTINIUS BJÖRNSON, norský prozaik, básník a dramatik, nositel
          Nobelovy ceny (nar. 18.12.1832) - 100. výročí úmrtí
 26.4.1910     nar. MEŠA SELIMOVIĆ, srbský prozaik a esejista (zemř. 11.7.1982) - 100. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           53
 26.4.1945     nar. v Konici, okr. Prostějov, PETR OSLZLÝ, dramatik, scenárista, dramaturg, herec a překladatel,
          působí v Brně - 65. výročí narození
 26.4.1950     nar. VLASTIMIL TŘEŠŇÁK, autor a interpret písní, prozaik a scenárista - 60. výročí narození
 26.4.1985     zemř. ALBERT MALTZ, americký prozaik a dramatik (nar. 28.10.1908) – 25. výročí úmrtí
 26.4.1985     zemř. KARL NORBERT MRASEK, spisovatel (nar. 9.5.1892 v Brně) – 25. výročí úmrtí
 27.4.1820     nar. HERBERT SPENCER, anglický filozof, zakladatel sociologie (zemř. 8.12.1903) - 190. výročí
          narození
 27.4.1905     nar. JULIAN STRYJKOWSKI, polský prozaik, esejista, překladatel (zemř. 9.8.1996) – 105. výročí
          narození
 27.4.1915     zemř. ALEXANDR NIKOLAJEVIČ SKRJABIN, ruský skladatel a klavírista (nar. 6.1.1872)
          - 95. výročí úmrtí
 28.4.1900     nar. BRUNO APITZ, německý prozaik (zemř. 7.4.1979) - 110. výročí narození
 28.4.1960     nar. PETER PIŠŤANEK, slovenský prozaik - 50. výročí narození
 29.4.1380     zemř. CATERINA DA SIENA, Kateřina Sienská, vl. jm. Caterina Benincasa, italská mystička,
          světice katolické církve (nar. 25.3.1347) - 630. výročí úmrtí
 29.4.1780     nar. CHARLES NODIER, francouzský prozaik, básník a literární kritik (zemř. 27.1.1844)
          – 230. výročí narození
 29.4.1885     nar. EGON ERWIN KISCH, pražský německý reportér, prozaik, dramatik a básník (zemř. 31.3.1948)
          - 125. výročí narození
 29.4.1980     zemř. sir ALFRED HITCHCOCK, americký filmový režisér a prozaik (nar. 13.8.1899) - 30. výročí
          úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           54
 30.4.1870     nar. FRANZ LEHÁR, rakouský hudební skladatel a dirigent (zemř. 24.10.1948) - 140. výročí
          narození
 30.4.1870     zemř. VÁCLAV LEVÝ, sochař (nar. 14.9.1820) – 140. výročí úmrtí
 30.4.1880     nar. HUGO BOETTINGER, malíř, grafik a karikaturista (zemř. 9.12.1934) - 130. výročí narození
 30.4.1885     zemř. JENS PETER JACOBSEN, dánský prozaik a básník (nar. 7.4.1847) – 125. výročí úmrtí
 30.4.1905     nar. v Břeclavi FRANTIŠEK SCHÄFER, pianista a skladatel (zemř. 29.7.1966 v Brně) – 105. výročí
          narození
 30.4.1930     nar. LJUBA ŠTÍPLOVÁ, prozaička, básnířka a scenáristka, autorka knih pro děti (zemř. 24.9.2009)
          - 80. výročí narození
 30.4.1950     zemř. FRANCESCO JOVINE, italský prozaik (nar. 9.10.1902) – 60. výročí úmrtí
 30.4.1990     zemř. JOSEF VELEK, prozaik, publicista a ekolog (nar. 30.11.1939) -20. výročí úmrtí

 KVĚTEN
 1.5.1880     nar. HERBERT MASARYK, malíř (zemř. 15.3.1915) – 130. výročí narození
 1.5.1900     zemř. MIHÁLY VON MUNKÁCSY, vl. jm. Michael Lieb, maďarský malíř (nar. 20.2.1844)
          – 110. výročí úmrtí
 2.5.1660     nar. ALESSANDRO SCARLATTI, italský hudební skladatel (zemř. 24.10.1725) - 350. výročí
          narození
 2.5.1860     nar. THEODOR HERZL, rakouský prozaik, dramatik, žurnalista, zakladatel sionistického hnutí
          (zemř. 3.7.1904) – 150. výročí narození
 2.5.1915     nar. JAN HANUŠ, hudební skladatel (zemř. 30.7.2004) – 95. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           55
 2.5.1925     zemř. JAN ŠTURSA, sochař (nar. 15.5.1880 v Novém Městě na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou)
          - 85. výročí úmrtí
 2.5.1925     nar. SVATOPLUK HAVELKA, hudební skladatel (zemř. 24.2.2009) – 85. výročí narození
 3.5.1895     nar. GABRIEL CHEVALLIER, francouzský prozaik-humorista (zemř. 5.4.1969) – 115. výročí
          narození
 3.5.1955     zemř. SAŠA RAŠILOV, vl. jm. Václav Rasch, divadelní a filmový herec (nar. 6.9.1891) – 55. výročí
          úmrtí
 3.5.1965     zemř. OTAKAR PERTOLD, indolog, etnolog, religionista (nar. 21.3.1884) – 45. výročí úmrtí
 4.5.1770     nar. FRANÇOIS GÉRARD, francouzský malíř (zemř. 11.1.1837) – 240. výročí narození
 4.5.1880     nar. BRUNO TAUT, německý architekt, urbanista a teoretik (zemř. 24.12.1938) – 130. výročí
          narození
 4.5.1925     nar. JIŘÍ ROBERT PICK, dramatik, scenárista a prozaik (zemř. 17.3.1983) - 85. výročí narození
 5.5.1815     nar. EUGÈNE LABICHE, francouzský dramatik (zemř. 13.1.1888) – 195. výročí narození
 5.5.1885     zemř. FRANTIŠEK ŠIMÁČEK, novinář a nakladatel (nar. 2.12.1834) – 125. výročí úmrtí
 5.5.1925     nar. JINDŘICH POLÁK, filmový režisér a scenárista (zemř. 22.8.2003) – 85. výročí narození
 5.5.1935     nar. JAN DRÁBEK, prozaik a novinář – 75. výročí narození
 5.5.1945     zemř. GUDMUNDUR KAMBAN, islandský prozaik a dramatik (nar. 8.6.1888) - 65. výročí úmrtí
 5.5.1945     nar. BLAHOSLAV HRUŠKA, historik-sumerolog, archeolog, religionista – 65. výročí narození
 5.5.1950     zemř. EDGAR LEE MASTERS, americký básník a prozaik (nar. 23.8.1868) - 60. výročí úmrtí
 5.5.1995     zemř. JOSEF BEK, herec (nar. 21.12.1918) – 15. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            56
 6.5.1880     nar. ERNST LUDWIG KIRCHNER, německý malíř (zemř. 15.6.1938) – 130. výročí narození
 6.5.1915     nar. ORSON WELLES, americký herec, scenárista, producent a režisér (zemř. 10.10.1985)
          - 95. výročí narození
 7.5.1825     zemř. ANTONIO SALIERI, italský skladatel a dirigent (nar. 18.8.1750) – 185. výročí úmrtí
 7.5.1840     nar. PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ, ruský skladatel (zemř. 6.11.1893) - 170. výročí narození
 7.5.1840     zemř. CASPAR DAVID FRIEDRICH, německý romantický krajinář (nar. 5.9.1774) – 170. výročí
          úmrtí
 7.5.1885     nar. v Nyklovicích, okr. Žďár n. Sázavou, JOSEF HEGER, teolog a překladatel (zemř. 6.1.1952)
          – 125. výročí narození
 7.5.1925     nar. DUŠAN ZBAVITEL, indolog, překladatel, autor literatury faktu - 85. výročí narození
 7.5.1940     nar. ANGELA CARTER, anglická prozaička (zemř. 16.2.1992) - 70. výročí narození
 7.5.1945     zemř. VOJTĚCH JIRÁT, literární historik a kritik (nar. 22.5.1902) – 65. výročí úmrtí
 7.5.1945     nar. MILAN SLAVICKÝ, skladatel, hudební režisér a muzikolog (zemř. 18.8.2009) – 65. výročí
          narození
 8.5.1785     zemř. PIETRO LONGHI, italský malíř (nar. 5.11.1701) – 225. výročí úmrtí
 8.5.1880     zemř. GUSTAVE FLAUBERT, francouzský prozaik (nar. 12.12.1821) - 130. výročí úmrtí
 8.5.1905     nar. v Násedlovicích, okr. Hodonín, ANTONÍN GÁLA, publicista, spisovatel, vlastivědný pracovník,
          působil v Brně (zemř. 1997) – 105. výročí narození
 8.5.1930     nar. GARY SHERMAN SNYDER, americký básník, ekolog a esejista - 80. výročí narození
 9.5.1630     zemř. THÉODORE AGRIPPA D´AUBIGNÉ, francouzský básník a prozaik (nar. 8.2.1552)
          – 380. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          57
 9.5.1805     zemř. FRIEDRICH SCHILLER, německý básník a dramatik (nar. 10.11.1759) - 205. výročí úmrtí
 9.5.1860     nar. sir JAMES MATTHEW BARRIE, anglický romanopisec a dramatik (zemř. 19.6.1937)
          - 150. výročí narození
 9.5.1920     nar. RICHARD ADAMS, anglický prozaik, autor literatury pro děti – 90. výročí narození
 9.5.1945     zemř. FRANTIŠEK BIDLO, kreslíř, karikaturista a ilustrátor (nar. 3.9.1895) – 65. výročí úmrtí
 10.5.1905     nar. JOSEF TROJAN, prozaik, publicista, divadelní kritik a filmový scenárista (zemř. 21.7.1965)
          - 105. výročí narození
 10.5.1910     nar. ANTONÍN STRNADEL, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 31.10.1975) - 100. výročí narození
 10.5.1920     nar. JOSEF SVOBODA, scénograf (zemř. 8.4.2002) – 90. výročí narození
 10.5.1960     zemř. JURIJ OLEŠA, ruský prozaik (nar. 3.3.1899) - 50. výročí úmrtí
 10.5.1980     zemř. JAN PIVEC, divadelní a filmový herec (nar. 19.5.1907) – 30. výročí úmrtí
 11.5.1855     nar. ANATOLIJ LJADOV, ruský skladatel (zemř. 28.8.1914) – 155. výročí narození
 11.5.1895     nar. JAN PARANDOWSKI, polský prozaik, esejista a překladatel (zemř. 36.9.1978) – 115. výročí
          narození
 11.5.1925     nar. RUBEM FONSECA, brazilský povídkář a romanopisec – 85. výročí narození
 11.5.1930     nar. EVA KANTŮRKOVÁ, prozaička, scenáristka a publicistka - 80. výročí narození
 11.5.1990     zemř. VENEDIKT JEROFEJEV, ruský prozaik (nar. 24.10.1938) – 20. výročí úmrtí
 12.5.1820     nar. JOSEF MÁNES, malíř a návrhář (zemř. 9.12.1871) - 190. výročí narození
 12.5.1845     zemř. AUGUST WILHELM VON SCHLEGEL, německý kritik, jazykovědec a básník
          (nar. 8.9.1767) - 165. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            58
 12.5.1845     zemř. GABRIEL FAURÉ, francouzský skladatel (zemř. 4.11.1924) – 155. výročí narození
 12.5.1845     nar. SERVÁC BONIFÁC HELLER, prozaik a žurnalista (zemř. 2.9.1922) – 165. výročí narození
 12.5.1860     zemř. v Brně FRANTIŠEK RICHTER, malíř a kreslíř, autor vedut (nar. 29.8.1774 v Brně)
          – 150. výročí úmrtí
 12.5.1925     zemř. AMY LOWELL, americká básnířka a literární kritička (nar. 9.2.1874) – 85. výročí úmrtí
 12.5.1955     zemř. OTAKAR ŠPANIEL, sochař (nar. 13.6.1881) - 55. výročí úmrtí
 12.5.1965     zemř. ROGER VAILLAND, francouzský prozaik a dramatik (nar. 16.10.1907) – 45. výročí úmrtí
 12.5.1970     zemř. NELLY SACHS, německá           prozaička   a  překladatelka,  nositelka  Nobelovy ceny
          (nar. 10.12.1891) - 40. výročí úmrtí
 12.5.1985     zemř. JEAN DUBUFFET, francouzský malíř a tvůrce objektů (nar. 31.7.1901) – 20. výročí úmrtí
 13.5.1795     nar. PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK, slovenský spisovatel, historik, literární vědec, filolog a etnograf
          (zemř. 26.6.1861) – 215. výročí narození
 13.5.1840     nar. ALPHONSE DAUDET, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 16.12.1897) - 170. výročí
          narození
 13.5.1890     nar. JAN VÍŠEK, architekt (zemř. 6.6.1966 v Brně) – 120. výročí narození
 13.5.1930     nar. JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO, španělský prozaik, esejista a básník – 80. výročí narození
 13.5.1935     nar. JAN SAUDEK, fotograf - 75. výročí narození
 13.5.1940     nar. BRUCE CHATWIN, anglický spisovatel a cestovatel (zemř. 18.1.1989) – 70. výročí narození
 13.5.1945     zemř. JAROSLAV JAN PAULÍK, prozaik (nar. 20.2.1895) – 65. výročí úmrtí
 13.5.1990     zemř. FRANTIŠEK HUDEČEK, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 7.4.1909) – 20. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                59
 14.5.1865     nar. MAX HERRMANN, německý divadelní historik a teoretik, průkopník divadelní vědy
          (zemř. 1942) – 145. výročí narození
 14.5.1885     nar. ARTUR BREISKY, prozaik, esejista, překladatel (zemř. 10.7.1910) – 125. výročí narození
 14.5.1910     nar. JIŘÍ STERNWALD, hudební skladatel, autor filmové hudby (zemř. 19.12.2007) – 100. výročí
          narození
 14.5.1925     zemř. HENRY RIDER HAGGARD, anglický prozaik, autor dobrodružných románů (nar. 22.6.1856)
          – 85. výročí úmrtí
 14.5.1925     nar. v Brně MILAN KOPECKÝ, literární historik a editor (zemř. 17.9.2006) – 85. výročí narození
 14.5.1925     nar. VLADIMÍR DVOŘÁK, scenárista, textař, herec a moderátor (zemř. 28.12.1999 ) – 85. výročí
          narození
 14.5.1925     nar. BRANKO RADIČEVIĆ V., srbský básník, prozaik, etnograf, literární kritik, autor knih pro děti
          – 85. výročí narození
 15.5.1875     nar. ve Šlapanicích, okr. Brno-venkov, ALOIS KALVODA, malíř, grafik a prozaik, působil v Brně
          (zemř. 25.6.1934) - 135. výročí narození
 15.5.1880     nar. JAN ŠTURSA, sochař (zemř. 2.5.1925) – 130. výročí narození
 15.5.1890     nar. KATHERINE ANNE PORTER, americká prozaička (zemř. 18.9.1980) - 120. výročí narození
 15.5.1935     zemř. KAZIMIR SEVERENOVIČ MALEVIČ, ruský malíř a teoretik umění (nar. 23.2.1878)
          – 75. výročí úmrtí
 15.5.1940     nar. AIDA BRUMOVSKÁ, prozaička - 70. výročí narození
 16.5.1870     nar. ANTONÍN SLAVÍČEK, malíř (zemř. 1.2.1910) - 140. výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            60
 17.5.1510     zemř. SANDRO BOTTICELLI, vl. jm. Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, italský malíř
          (nar. 1.3.1445) – 500. výročí úmrtí
 17.5.1860     nar. MARTIN KUKUČÍN, vl. jm. Matej Bencúr, slovenský prozaik a dramatik (zemř. 21.5.1928)
          - 150. výročí narození
 17.5.1900     nar. PAVEL ALTSCHUL, novinář a fotograf (zahynul 1944 v Terezíně) – 110. výročí narození
 17.5.1935     zemř. PAUL DUKAS, francouzský skladatel (nar. 1.10.1865) – 75. výročí úmrtí
 17.5.1960     zemř. JULES SUPERVIELLE, francouzský básník, prozaik a dramatik (nar. 16.1.1884) – 50. výročí
          úmrtí
 18.5.1920     nar. papež JAN PAVEL II., vl. jm. Karol Józef Wojtyla, polský teolog, básník, prozaik a dramatik
          (zemř. 2.4.2005) - 90. výročí narození
 18.5.1935     nar. IVAN DOROVSKÝ, literární vědec-balkanista, překladatel, básník a publicista, působí v Brně
          - 75. výročí narození
 18.5.1945     zemř. VLADIMÍR HELFERT, muzikolog, působil v Brně (nar. 24.3.1886) - 65. výročí úmrtí
 18.5.1950     zemř. v Brně HYNEK BULÍN, publicista a politik (nar. 13.12.1869 v Brně) - 60. výročí úmrtí
 18.5.1955     zemř. BOHUŠ STEJSKAL, divadelní herec, dramatik, režisér (nar. 14.3.1896 v Brně) – 55. výročí
          úmrtí
 19.5.1825     zemř. CLAUDE-HENRI DE ROUVROY, hrabě DE SAINT-SIMON, francouzský filozof
          (nar. 17.10.1760) – 185. výročí úmrtí
 19.5.1890     nar. MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO, portugalský básník a prozaik (zemř. 26.4.1916) - 120. výročí
          narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          61
 19.5.1895     zahynul JOSÉ MARTÍ, kubánský básník, filozof, novinář a politik (nar. 28.1.1853) – 115. výročí
          úmrtí
 19.5.1910     nar. BLANKA WALESKÁ, divadelní a filmová herečka (zemř. 6.7.1986) – 100. výročí narození
 19.5.1965     zemř. MARIA DĄBROWSKA, polská prozaička (nar. 6.10.1889) – 45. výročí úmrtí
 19.5.1970     zemř. TADEUSZ BREZA, polský spisovatel (nar. 31.12.1905) – 40. výročí úmrtí
 20.5.1470     nar. PIETRO BEMBO, italský básník, prozaik a historik (zemř. 18.1.1547) – 640. výročí narození
 20.5.1830     nar. HECTOR MALOT, francouzský prozaik (zemř. 17.7.1907) – 180. výročí narození
 20.5.1940     zemř. VERNER VON HEIDENSTAM, švédský básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny
          (nar. 6.7.1859) - 70. výročí úmrtí
 20.5.1940     zemř. JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ, slovenský dramatik, prozaik a publicista (nar. 18.10.1874)
          - 70. výročí úmrtí
 21.5.1850     nar. v Brně GUSTAV LINDENTHAL, stavitel a konstruktér (zemř. 31.7.1935) – 160. výročí
          narození
 21.5.1855     nar. ÉMILE VERHAEREN, belgický francouzsky píšící básník a dramatik (zemř. 26.11.1916)
          – 155. výročí narození
 21.5.1895     zemř. FRANZ VON SUPPÉ, vl. jm. Francesco Suppe-Demelli, rakouský operetní skladatel
          (nar. 18.4.1819) – 115. výročí úmrtí
 21.5.1925     nar. ALENA HARTMANOVÁ, překladatelka – 85. výročí narození
 22.5.1885     zemř. VICTOR HUGO, francouzský prozaik, básník a dramatik (nar. 26.2.1802) - 125. výročí úmrtí
 22.5.1905     nar. VILÉM ZÁVADA, básník (zemř. 30.11.1982) - 105. výročí narození
 22.5.1910     zemř. JULES RENARD, francouzský prozaik (nar. 22.2.1864) – 100. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            62
 22.5.1920     nar. ALENA BERNÁŠKOVÁ, prozaička a redaktorka, působila v Brně - 90. výročí narození
 22.5.1925     nar. JAN GROSSMAN, režisér, teatrolog, literární kritik a teoretik (zemř. 10.2.1993) - 85. výročí
          narození
 24.5.1790     zemř. GELASIUS DOBNER, vl. jm. Job Felix, historik a rétorik (nar. 30.5.1719) – 220. výročí úmrtí
 24.5.1900     nar. EDUARDO DE FILIPPO, italský dramatik a herec (zemř. 29.10.1984) - 110. výročí narození
 24.5.1905     nar. MICHAIL ŠOLOCHOV, ruský prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 21.2.1984) - 105. výročí
          narození
 24.5.1905     nar. v Žarošicích, okr. Hodonín, ZDENĚK           BLAŽEK,     hudební  skladatel  a  muzikolog
          (zemř. 19.6.1988 v Brně) – 105. výročí narození
 24.5.1910     nar. MARGERIS ZARINŠ, lotyšský hudební skladatel a prozaik (zemř. 27.2.1993) – 100. výročí
          narození
 24.5.1940     nar. JOSIF BRODSKIJ, ruský básník, esejista a překladatel, nositel Nobelovy ceny (zemř. 28.1.1996)
          - 70. výročí narození
 25.5.1925     nar. ROSARIO CASTELLANOS, mexická básnířka a prozaička (zemř. 7.8.1974) – 85. výročí
          narození
 25.5.1975     zemř. IVAN BUKOVČAN, slovenský dramatik a scenárista (nar. 15.9.1921) – 35. výročí úmrtí
 26.5.1880     nar. v Babicích JAROSLAV MARCHA, vl. jm. Dominik Nejezchleb, básník a prozaik
          (zemř. 20.12.1961 v Brně) – 130. výročí narození
 26.5.1900     nar. v Biskoupkách, okr. Brno-venkov, VÍTĚZSLAV NEZVAL, básník, dramatik, prozaik a
          scenárista (zemř. 6.4.1958) - 110. výročí narození
 26.5.1910     nar. OLDŘICH MIKULÁŠEK, básník (zemř. 13.7.1985 v Brně) – 100. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                  63
 27.5.1840     zemř. NICOLO PAGANINI, italský houslista a skladatel (nar. 27.10.1782) - 170. výročí úmrtí
 27.5.1915     nar. HERMAN WOUK, americký prozaik - 95. výročí narození
 27.5.1920     nar. v Klopotovicích, okr. Prostějov, VLADIMÍR BRÁZDA, operetní skladatel a dirigent
          (zemř. 6.8.2001) – 90. výročí narození
 27.5.1920     nar. MOJMÍR SMÉKAL, hudební skladatel (zemř. 21.5.1995) – 90. výročí narození
 27.5.1930     nar. JOHN BARTH, americký prozaik – 80. výročí narození
 27.5.1945     zemř. OTTO UNGAR, malíř a kreslíř (nar. 27.11.1901 v Brně) – 65. výročí úmrtí
 27.5.1950     nar. PÉTER ESTERHÁZY, maďarský prozaik - 60. výročí narození
 28.5.1805     zemř. LUIGI BOCCHERINI, italský skladatel (nar. 19.2.1743) – 205. výročí úmrtí
 28.5.1910     zemř. KÁLMÁN MIKSZÁTH, maďarský prozaik a žurnalista (nar. 16.1.1847) – 100. výročí úmrtí
 28.5.1935     nar. ROMAN RÁŽ, prozaik, dramatik a scenárista - 75. výročí narození
 28.5.1945     zemř. JOSEF ŠUSTA, historik (nar. 19.2.1874) – 65. výročí úmrtí
 28.5.1990     zemř. GIORGIO MANGANELLI, italský prozaik a literární teoretik (nar. 22.11.1922) – 20. výročí
          úmrtí
 29.5.1840     nar. HANS MAKART, německý malíř (zemř. 3.10.1884) – 170. výročí narození
 29.5.1860     nar. ISAAC ALBÉNIZ, španělský skladatel (zemř. 18.5.1909) – 150. výročí narození
 29.5.1910     zemř. MILIVOJ ALEXEJEVIČ BALAKIREV, ruský skladatel, pianista a dirigent (nar. 2.1.1837)
          – 100. výročí úmrtí
 29.5.1920     nar. v Brně MILAN PÁSEK, činoherní a operní režisér a herec (zemř. 27.12.1990 v Brně)
          - 90. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          64
 29.5.1935     nar. ANDRÉ BRINK, jihoafrický prozaik píšící anglicky a afrikánsky – 75. výročí narození
 29.5.1935     zemř. JOSEF SUK, skladatel (nar. 4.1.1874) – 75. výročí úmrtí
 30.5.1640     zemř. PETER PAUL RUBENS, vlámský malíř (nar. 28.6.1577) – 370. výročí úmrtí
 30.5.1695     zemř. PIERRE MIGNARD, francouzský portrétista (nar. 7.11.1612) - 315. výročí úmrtí
 30.5.1770     zemř. FRANCOIS BOUCHER, francouzský rokokový malíř (nar. 29.9.1703) – 240. výročí úmrtí
 30.5.1920     nar. FRANTIŠEK VRBA, překladatel, literární, divadelní a filmový kritik (zemř. 21.12.1985)
          - 90. výročí narození
 30.5.1950     zemř. KAREL ENGELMÜLLER, prozaik, dramatik, divadelní referent a historik českého divadla
          (nar. 14.6.1872) – 60. výročí úmrtí
 30.5.1955     zemř. EMANUEL LEŠEHRAD, vl. jm. Josef Maria E. Lešetický z Lešehradu, básník, prozaik a
          sběratel literárních dokumentů (nar. 15.11.1877) – 55. výročí úmrtí
 30.5.1960     zemř. BORIS LEONIDOVIČ PASTERNAK, ruský básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny
          (nar. 10.2.1890) - 50. výročí úmrtí
 31.5.1860     nar. EDUARD BEAUFORT, tiskař a nakladatel (zemř. 14.6.1941) – 150. výročí narození
 31.5.1920     zemř. EDUARD VOJAN, divadelní herec (nar. 5.5.1853) – 90. výročí úmrtí
 31.5.1930     nar. CLINT EASTWOOD, americký filmový herec a režisér – 80. výročí narození
 31.5.1945     nar. RAINER WERNER FASSBINDER,              německý   herec,  filmový  režisér  a  dramatik
          (zemř. 10.6.1982) - 65. výročí narození
 31.5.1970     zahynul VILÉM HECKEL, fotograf (nar. 21.5.1918) – 40. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                  65
 ČERVEN
 1.6.1625     zemř. HONORÉ D´URFÉ, francouzský romanopisec a básník (nar. 10.2.1567) – 385. výročí úmrtí
 1.6.1890     zemř. CAMILO CASTELO BRANCO, portugalský prozaik (nar. 16.3.1825) – 120. výročí úmrtí
 1.6.1905     nar. v Bučovicích, okr. Brno-venkov, JAN RACEK, hudební vědec a organizátor (zemř. 5.12.1979
          v Brně) – 105. výročí narození
 1.6.1910     nar. ZDENĚK ADLA, prozaik, autor knih pro děti a mládež (zemř. 29.8.1990) - 100. výročí narození
 1.6.1970     zemř. GIUSEPPE UNGARETTI, italský básník, prozaik a kritik (nar. 8.2.1888) - 40. výročí úmrtí
 2.6.1940     zemř. JÉGÉ, vl. jm. Ladislav Nadáši, slovenský prozaik (nar. 12.2.1866) – 70. výročí úmrtí
 2.6.1840     nar. THOMAS HARDY, anglický prozaik a básník (zemř. 11.1.1928) - 170. výročí narození
 3.6.1875     zemř. GEORGES BIZET, francouzský hudební skladatel (nar. 25.10.1838) - 135. výročí úmrtí
 3.6.1900     nar. v Novém Městě na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, VINCENC MAKOVSKÝ, sochař, designér
          a pedagog (zemř. 28.12.1966 v Brně) - 110. výročí narození
 3.6.1920     nar. ZDENĚK MATHAUSER, teoretik umění, literární vědec – 80. výročí narození
 3.6.1925     zemř. CAMILLE FLAMMARION, francouzský astronom, esejista a prozaik (nar. 28.2.1842)
          – 85. výročí úmrtí
 3.6.1930     nar. VÁCLAV VORLÍČEK, filmový a televizní režisér – 80. výročí narození
 3.6.1935     nar. VÁCLAV HYBŠ, dirigent a hudební aranžér – 75. výročí narození
 4.6.1875     zemř. EDUARD MÖRIKE, německý básník a prozaik (nar. 8.9.1804) – 135. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            66
 5.6.1865     nar. ANTONÍN BALŠÁNEK, architekt, urbanista a teoretik architektury (zemř. 22.2.1921)
          – 145. výročí narození
 5.6.1875     nar. STANISLAV KOSTKA NEUMANN, básník, literární kritik, prozaik a překladatel, působil
          v Brně (zemř. 28.6.1947) - 135. výročí narození
 5.6.1900     zemř. STEPHEN CRANE, americký prozaik (nar. 1.11.1871) – 110. výročí úmrtí
 5.6.1910     zemř. O.HENRY, vl. jm. William Sydney Porter, americký prozaik-humorista (nar. 11.9.1862)
          - 100. výročí úmrtí
 5.6.1915     nar. ALFRED KAZIN, americký literární kritik a teoretik (zemř. 5.6.1998) – 95. výročí narození
 5.6.1965     zemř. ELEANOR FARJEON, anglická prozaička a básnířka, autorka knih pro děti (nar. 13.2.1881)
          – 45. výročí úmrtí
 5.6.1970     zemř. PAUL CELAN, vl. jm. P. Anczel, německy píšící básník a překladatel (nar. 23.11.1920)
 – 40.          výročí úmrtí
 6.6.1530     nar. JAN KOCHANOWSKI, polský básník (zemř. 22.8.1584) - 480. výročí narození
 6.6.1835     nar. ADOLF HEYDUK, básník družiny májové, část studia absolvoval v Brně (zemř. 6.2.1923)
          – 175. výročí narození
 6.6.1875     nar. THOMAS MANN, německý prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny (zemř. 12.8.1955)
          - 135. výročí narození
 6.6.1925     zemř. PIERRE LOUŸS, vl. jm. P. Louis, francouzský dekadentní prozaik a básník (nar. 10.12.1970)
          – 85. výročí úmrtí
 7.6.1865     nar. LUDĚK MAROLD, malíř a grafik (zemř. 1.12.1898) - 145. výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            67
 7.6.1970     zemř. EDWARD MORGAN FORSTER, anglický prozaik, esejista a literární kritik (nar. 1.1.1879) –
          40. výročí úmrtí
 7.6.1980     zemř. HENRY MILLER, americký prozaik (nar. 26.12.1891) - 30. výročí úmrtí
 7.6.1985     zemř. VĚRA LIŠKOVÁ, sklářská výtvarnice (nar. 2.9.1924) – 25. výročí úmrtí
 8.6.1810     nar. ROBERT SCHUMANN, německý             hudební   skladatel,  klavírista  a  hudební  kritik
          (zemř. 29.7.1856) - 200. výročí narození
 8.6.1865     zemř. sir JOSEPH PAXTON, anglický architekt, průkopník konstrukcí z oceli a skla (nar. 3.8.1801)
          – 145. výročí úmrtí
 8.6.1905     nar. HANA KLENKOVÁ, prozaička (zemř. 8.11.1992) – 105. výročí narození
 8.6.1925     nar. CTIBOR VOTRUBEC, geograf, afrikanista (zemř. 3.3.1997) – 85. výročí úmrtí
 8.6.1945     zemř. ROBERT DESNOS, francouzský básník (nar. 4.7.1900) – 65. výročí úmrtí
 9.6.1870     zemř. CHARLES DICKENS, anglický prozaik (nar. 7.2.1812) - 140. výročí úmrtí
 9.6.1920     nar. v Násedlovicích, okr. Hodonín, OLDŘICH BĚLIČ, literární vědec a překladatel-hispanista
          (zemř. 13.6.2002) – 90. výročí narození
 9.6.1930     nar. Z. K. SLABÝ, vl. jm. ZDENĚK SLABÝ, literární kritik, překladatel a prozaik - 80. výročí
          narození
 9.6.1945     zemř. v Brně ANTONÍN PROCHÁZKA, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 5.6.1882 ve Vážanech
          u Vyškova) - 65. výročí úmrtí
 9.6.2000     zemř. ERNST JANDL, rakouský básník a dramatik (nar. 1.8.1925) – 10. výročí úmrtí
 10.6.1580     zemř. LUÍS DE CAMOES, vl. jm. Luís Vaz de Camoes, portugalský básník a prozaik (nar. kolem
          1531) – 430. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                   68
 10.6.1880     nar. MARGIT KAFFKA, maďarská básnířka, prozaička a publicistka (zemř. 1.12.1918) – 130. výročí
          narození
 10.6.1905     nar. FRANTIŠEK HEČKO, slovenský prozaik, básník a publicista (zemř. 1.3.1960) – 105. výročí
          narození
 11.6.1880     nar. ALBERT PRAŽÁK, literární historik (zemř. 19.9.1956) – 130. výročí narození
 11.6.1925     nar. JEAN-PIERRE CHABROL, francouzský prozaik (zemř. 1.12.2001) - 85. výročí narození
 11.6.1925     nar. WILLIAM STYRON, americký romanopisec (zemř. 1.11.2006) - 85. výročí narození
 12.6.1840     nar. JAKUB ARBES, prozaik a publicista (zemř. 8.4.1914) - 170. výročí narození
 12.6.1890     nar. EGON SCHIELE, rakouský malíř a grafik (zemř. 31.10.1918) - 120. výročí narození
 12.6.1905     zemř. VÁCLAV VLADIVOJ TOMEK, historik a politik (nar. 31.5.1818) – 105. výročí úmrtí
 12.6.1930     nar. ADOLF BORN, ilustrátor, karikaturista a grafik - 80. výročí narození
 13.6.1865     nar. WILLIAM BUTLER YEATS, irský básník, dramatik a prozaik píšící anglicky, nositel Nobelovy
          ceny (zemř. 28.1.1939) - 145. výročí narození
 13.6.1895     nar. THEODOR PIŠTĚK, herec (zemř. 5.8.1960) – 115. výročí narození
 13.6.1905     nar. FRANTIŠEK BARTOŠ, hudební skladatel, organizátor, editor a publicista (zemř. 21.5.1973)
          – 105. výročí narození
 13.6.1910     nar. GONZALO TORRENTE BALLESTER, španělský romanopisec, dramatik a literární kritik
          (zemř. 27.1.1999) – 100. výročí narození
 13.6.1940     nar. VÁCLAV HRABĚ, básník a prozaik (zemř. 5.3.1965) – 70. výročí narození
 13.6.1945     nar. JIŘÍ KUTHAN, historik umění – 65. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace         69
 13.6.1965     zemř. MARTIN BUBER, izraelský filozof a sociolog rakouského původu (nar. 8.2.1878) - 45. výročí
          úmrtí
 14.6.1920     zemř. MAX WEBER, německý sociolog, politolog a ekonom (nar. 21.4.1864) – 90. výročí úmrtí
 14.6.1970     zemř. ROMAN INGARDEN, polský filozof, literární teoretik a estetik (nar. 5.2.1893) – 40. výročí
          úmrtí
 14.6.1985     zemř. JIŘINA POPELOVÁ, filozofka a etička (nar. 29.2.1904) – 25. výročí úmrtí
 15.6.1940     zemř. ERNST WEISS, německy píšící prozaik a dramatik (nar. 28.8.1882 v Brně) – 70. výročí úmrtí
 16.6.1915     nar. JOSEF SCHWARZ-ČERVINKA, překladatel, rozhlasový režisér a herec (zemř. 2003)
          – 95. výročí narození
 16.6.1940     zemř. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ, hudební skladatelka a dirigentka (nar. 24.1.1915 v Brně)
          - 70. výročí úmrtí
 16.6.1970     zemř. ELSA TRIOLET, francouzská prozaička ruského původu (nar. 29.5.1896) - 40. výročí úmrtí
 17.6.1880     nar. ANDRÉ DERAIN, francouzský malíř (zemř. 8.9.1954) – 130. výročí narození
 17.6.1900     nar. KAREL LIDICKÝ, sochař (zemř. 21.5.1976) – 110. výročí narození
 17.6.1930     nar. ROMUALD TWARDOWSKI, polský skladatel – 80. výročí narození
 17.6.1960     zemř. RŮŽENA NASKOVÁ, divadelní a filmová herečka, autorka pamětí (nar. 28.11.1884)
          – 50. výročí úmrtí
 17.6.1960     zemř. PIERRE REVERDY, francouzský básník (nar. 13.9.1889) – 50. výročí úmrtí
 18.6.1920     nar. PŘEMYSL OTAKAR ŠPIDLEN, houslař – 90. výročí narození
 18.6.1935     zemř. RENÉ CREVEL, francouzský básník a prozaik (nar. 10.8.1900) – 75. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           70
 18.6.1940     nar. v Brně JOSEF VYLEŤAL, malíř, grafik, divadelní a filmový výtvarník (zemř. 3.2.1989)
          – 70. výročí narození
 19.6.1880     nar. ANDRÉ DERAIN, francouzský malíř a grafik (zemř. 8.9.1954) – 130. výročí narození
 19.6.1900     nar. FRANTIŠEK BRANISLAV, básník (zemř. 25.9.1968) - 110. výročí narození
 19.6.1905     nar. JIŘÍ VOSKOVEC, vl. jm. J.Wachsmann, herec, dramatik, režisér, básník a překladatel
          (zemř. 1.7.1981) - 105. výročí narození
 19.6.1935     nar. v Šumicích, okr. Uherské Hradiště, JIŘÍ BÁRTA, skladatel, působí v Brně – 75. výročí narození
 19.6.1990     zemř. JINDŘICH CHALUPECKÝ, teoretik a kritik výtvarného umění a literatury (nar. 12.2.1910)
          - 20. výročí úmrtí
 20.6.1870     zemř. JULES DE GONCOURT, francouzský prozaik (nar. 17.12.1830) - 140. výročí úmrtí
 20.6.1905     nar. LILLIAN HELLMAN, americká dramatička (zemř. 30.6.1984) – 105. výročí narození
 20.6.1910     nar. RUDOLF TUREK, historik a archeolog (zemř. 3.11.1991) – 100. výročí narození
 20.6.1920     nar. AMOS TUTUOLA, nigerijský prozaik píšící anglicky (zemř. 8.6.1997) – 90. výročí narození
 20.6.1930     nar. JINDŘICH ČERNÝ, překladatel, editor, divadelní kritik a historik - 80. výročí narození
 20.6.1945     zemř. BRUNO FRANK, německý prozaik, dramatik a básník (nar. 13.6.1887) – 65. výročí úmrtí
 20.6.1995     zemř. ÉMILE MICHEL CIORAN, francouzský moralista a esejista rumunského původu
          (nar. 8.4.1911) – 15. výročí úmrtí
 21.6.1895     nar. PŘEMYSL PITTER, náboženský myslitel, sociální a charitativní pracovník, publicista a prozaik
          (zemř. 15.2.1976) – 115. výročí narození
 21.6.1905     nar. JEAN-PAUL SARTRE, francouzský filozof, prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny
          (zemř. 15.4.1980) - 105. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            71
 21.6.1910     nar. ALEXANDR TRIFONOVIČ TVARDOVSKIJ, ruský básník (zemř. 18.12.1971) - 100. výročí
          narození
 21.6.1930     zemř. LEV BLATNÝ, dramatik, prozaik, divadelní kritik a redaktor (nar. 11.4.1894 v Brně)
          - 80. výročí úmrtí
 21.6.1935     nar. FRANÇOISE SAGAN, vl. jm. F. Quoirez, francouzská prozaička a dramatička (zemř. 24.9.2004)
          - 75. výročí narození
 21.6.1940     zemř. EDOUARD VUILLARD, francouzský malíř (nar. 11.1.1868) – 70. výročí úmrtí
 21.6.1945     zemř. JOSEF HORA, básník, kritik a žurnalista (nar. 8.7.1891) - 65. výročí úmrtí
 21.6.1945     nar. ADAM ZAGAJEWSKI, polský básník, prozaik, esejista a literární kritik – 65. výročí narození
 22.6.1805     nar. GIUSEPPE MAZZINI, italský politik a spisovatel (zemř. 10.3.1872) – 205. výročí narození
 22.6.1925     nar. PETER SEEBERG, dánský prozaik (zemř. 9.1.1999) - 85. výročí narození
 22.6.1940     nar. ANDREJ STANKOVIČ, básník, literární a filmový kritik (zemř. 12.7.2001) - 70. výročí narození
 22.6.1945     nar. PERE GIMFERRER, španělský básník, prozaik, překladatel a literární kritik – 65. výročí
          narození
 23.6.1905     nar. JAN WENIG, publicista, rozhlasový pracovník, tvůrce rozhlasového archivu (zemř. 20.3.1979)
          – 105. výročí narození
 23.6.1910     nar. JEAN ANOUILH, francouzský dramatik a režisér (zemř. 5.10.1987) - 100. výročí narození
 23.6.1990     zemř. ALOIS BEJBLÍK, překladatel a publicista (nar. 2.1.1926) - 20. výročí úmrtí
 24.6.1935     zemř. ALFRED ROLLER, rakouský malíř a scénograf (nar. 2.10.1864 v Brně) – 75. výročí úmrtí
 24.6.1930     nar. CLAUDE CHABROL, francouzský filmový režisér - 80. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             72
 24.6.1970     zemř. EMAN FIALA, herec, skladatel, klavírista a dirigent (nar. 15.4.1899) – 40. výročí úmrtí
 25.6.1900     nar. LADISLAV ŽÁK, architekt, návrhář nábytku, teoretik architektury, malíř (zemř. 26.5.1973)
          – 110. výročí narození
 25.6.1925     nar. ROBERT VENTURI, americký architekt a teoretik – 85. výročí narození
 25.6.1860     nar. GUSTAVE CHARPENTIER, francouzský skladatel (zemř. 18.2.1956) – 150. výročí narození
 25.6.1980     zemř. VÁCLAV FIALA, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 9.12.1933) – 30. výročí úmrtí
 25.6.1985     zemř. OLDŘICH JAKUB BLAŽÍČEK, historik umění (nar. 8.11.1914) – 25. výročí úmrtí
 26.6.1885     nar. ANTONIE NEDOŠÍNSKÁ, činoherní a filmová herečka (zemř. 17.7.1950) – 125. výročí
          narození
 26.6.1900     nar. FRANTIŠEK MUZIKA, malíř a knižní grafik (zemř. 1.11.1974) – 110. výročí narození
 26.6.1930     nar. SŁAWOMIR MROŹEK, polský prozaik a dramatik - 80. výročí narození
 26.6.1945     nar. ONDŘEJ NEFF, prozaik, publicista, scenárista a překladatel - 65. výročí narození
 27.6.1850     nar. IVAN VAZOV, bulharský prozaik, dramatik, básník a literární kritik (zemř. 22.9.1921)
          – 160. výročí narození
 27.6.1895     nar. ANNA BANTI, italská prozaička a výtvarná kritička (zemř. 2.9.1985) – 115. výročí narození
 27.6.1910     nar. KAREL REINER, hudební skladatel (zemř. 17.10.1979) – 100. výročí narození
 27.6.1950     popraven ZÁVIŠ KALANDRA, historik, publicista, divadelní a filmový kritik (nar. 10.11.1902)
          - 60. výročí úmrtí
 27.6.1955     zemř. MARTIN ALFRED HANSEN, dánský prozaik (nar. 20.8.1909) – 55. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            73
 27.6.1970     zemř. PIERRE MAC ORLAN, vl. jm. P. Dumarchey, francouzský romanopisec a básník
          (nar. 26.2.1882) – 40. výročí úmrtí
 28.6.1805     nar. FRANTIŠEK CYRIL KAMPELÍK, publicista, ekonom, národní buditel, zakladatel první české
          knihovny v Brně (zemř. 8.6.1872) – 205. výročí narození
 28.6.1900     nar. LEON KRUCZKOWSKI, polský dramatik, prozaik a publicista (zemř. 1.8.1962) – 110. výročí
          narození
 28.6.1980     zemř. VÁCLAV JÍRŮ, fotograf a publicista (nar. 31.7.1910) – 30. výročí úmrtí
 29.6.1900     nar. ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, francouzský prozaik (zemř. 31.7.1944) - 110. výročí
          narození
 29.6.1920     nar. v Samotíně, okr. Žďár n. Sázavou, LADISLAV FIKAR, básník, divadelní kritik, překladatel
          (zemř. 12.7.1975) – 90. výročí narození
 29.6.1940     zemř. PAUL KLEE, německý malíř švýcarského původu (nar. 18.12.1879) - 70. výročí úmrtí
 29.6.1985     zemř. JAROSLAV DIETL, dramatik a filmový scenárista, mládí prožil v Brně (nar. 22.5.1929)
          – 25. výročí úmrtí
 30.6.1825     nar. FLORIMOND ROGER HERVÉ, francouzský skladatel, autor operet (zemř. 4.11.1892)
          – 185. výročí narození

 ČERVENEC
 1.7.1925     zemř. ERIK SATIE, francouzský skladatel (nar. 17.5.1866) – 85. výročí úmrtí
 2.7.1890     nar. v Brně JOSEF WIZINA, hudební skladatel a kritik (zemř. 28.3.1967) – 120. výročí narození
 2.7.1910     nar. HANS GÜNTHER ADLER, pražský německý prozaik, básník, esejista (zemř. 21.8.1988)
          – 100. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            74
 2.7.1930     nar. OTA PAVEL, vl. jm. Otto Popper, povídkář a sportovní novinář (zemř. 31.3.1973) - 80. výročí
          narození
 2.7.1935     nar. ZDEŇKA VASILJEVOVÁ, historička Dálného východu – 75. výročí narození
 2.7.1985     zemř. JOSEF MÜHLBERGER, německý spisovatel a literární historik (nar. 3.4.1903) – 25. výročí
          úmrtí
 2.7.1995     zemř. ZDENĚK KOŠLER, dirigent (nar. 25.3.1928) – 15. výročí úmrtí
 3.7.1910     nar. v Brně FRITZ MARECZEK, německý dirigent a skladatel (zemř. 19.12.1984) – 100. výročí
          narození
 3.7.1935     nar. v Brně MARTA ŠRÁMKOVÁ, etnografka, prozaička a editorka - 75. výročí narození
 3.7.1975     zemř. KAREL ANČERL, dirigent (nar. 11.4.1908) – 35. výročí úmrtí
 3.7.1995     zemř. ANDREJ GULJAŠKI, bulharský prozaik a dramatik (nar. 7.5.1914) – 15. výročí úmrtí
 4.7.1715     nar. CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT, německý básník a prozaik (zemř. 13.12.1769)
          – 295. výročí narození
 4.7.1900     nar. LOUIS ARMSTRONG, americký jazzový trumpetista a zpěvák (zemř. 6.7.1971) - 110. výročí
          narození
 4.7.1900     nar. ROBERT DESNOS, francouzský básník (zemř. 8.6.1945) – 110. výročí narození
 4.7.1925     nar. CIRIL ZLOBEC, slovinský básník, překladatel a publicista – 85. výročí narození
 4.7.1930     nar. ŠTEFAN UHER, slovenský filmový režisér – 80. výročí narození
 4.7.1945     nar. MILOSLAV TOPINKA, básník a esejista – 65. výročí narození
 4.7.2000     zemř. VLADIMÍR RÁŽ, herec (nar. 1.7.1923) – 10. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          75
 5.7.1880     nar. JAN KUBELÍK, houslista a hudební skladatel (zemř. 5.12.1940) – 130. výročí narození
 5.7.1920     zemř. MAX KLINGER, německý malíř, grafik a sochař (nar. 18.2.1857) – 90. výročí úmrtí
 5.7.1920     nar. ZDENĚK TMEJ, fotograf – 90. výročí narození
 6.7.1415     upálen JAN HUS, teolog, kazatel, náboženský reformátor (nar. 1372) – 595. výročí úmrtí
 6.7.1535     zemř. THOMAS MORE, anglický humanista (nar. 7.2.1478) – 475. výročí úmrtí
 6.7.1855     nar. IRMA GEISSLOVÁ, básnířka (zemř. 27.5.1914) – 155. výročí narození
 6.7.1905     nar. ÓNDRA LYSOHORSKÝ, vl. jm. Ervín Goj, básník, překladatel, sběratel lidových písní (zemř.
          19.12.1989) – 105. výročí narození
 6.7.1930     nar. FRANÇOISE MALLET-JORIS, belgická francouzsky píšící prozaička - 80. výročí narození
 6.7.1955     zemř. PROKOP TOMAN, historik výtvarného umění a prozaik (nar. 21.12.1872) – 55. výročí úmrtí
 7.7.1655     nar. KRYŠTOF DIENTZENHOFER,            německý   stavitel   a  architekt  působící  v Čechách
          (zemř. 10.6.1722) – 355. výročí narození
 7.7.1850     zemř. CARL ANTON JOSEPH ROTTMANN, německý krajinář (nar. 11.1.1797) – 160. výročí úmrtí
 7.7.1860     nar. GUSTAV MAHLER, rakouský hudební skladatel a dirigent (zemř. 18.5.1911) - 150. výročí
          narození
 7.7.1925     nar. v Brně VLADIMÍR SÍS, filmový režisér a scenárista (zemř. 7.9.2001) - 85. výročí narození
 7.7.1930     zemř. sir ARTHUR CONAN DOYLE, anglický prozaik, autor detektivních příběhů (nar. 22.5.1859)
          - 80. výročí úmrtí
 7.7.1945     zemř. SALOMÉJA NÉRIS, vl. jm. S. Bačinskaité, litevská básnířka (nar. 17.11.1904) – 65. výročí
          úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                  76
 8.7.1885     nar. ERNST BLOCH, německý filozof (zemř. 4.8.1977) – 125. výročí narození
 8.7.1935     zemř. IGNÁT HERRMANN, prozaik (nar. 12.8.1854) - 75. výročí úmrtí
 9.7.1775     nar. MATTHEW GREGORY LEWIS,              anglický  prozaik,   autor   hrůzostrašných  románů
          (zemř. 14.5.1818) – 235. výročí narození
 9.7.1945     zemř. MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA,                    polská   básnířka  a  dramatička
          (nar. 24.11.1891) – 65. výročí úmrtí
 9.7.1905     nar. v Bezměrově, okr. Kroměříž, JAROSLAV DŘÍMAL, archivář a historik, působil v Brně
          (zemř. 11.8.1975 v Novém Městě na Moravě) – 105. výročí narození
 9.7.1950     zemř. LEOŠ FIRKUŠNÝ, hudební vědec a hudební kritik, působil v Brně (nar. 16.7.1905)
          - 60. výročí úmrtí
 9.7.1955     nar. v Brně JIŘINA SALAQUARDOVÁ, básnířka a publicistka - 55. výročí narození
 10.7.1830     nar. CAMILLE PISSARRO, francouzský krajinář (zemř. 13.11.1903) – 180. výročí narození
 10.7.1835     nar. HENRYK WIENIAWSKI, polský houslista a skladatel (zemř. 31.3.1880) – 175. výročí narození
 10.7.1895     nar. CARL ORFF, německý hudební skladatel (zemř. 29.3.1982) - 115. výročí narození
 10.7.1910     zemř. ARTHUR BREISKY, dekadentní prozaik a esejista (nar. 14.5.1885) – 100. výročí úmrtí
 10.7.1915     nar. SAUL BELLOW, americký prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 5.4.2005) - 95. výročí
          narození
 10.7.1925     nar. EDMUND NIZIURSKI, polský prozaik, scenárista, literární kritik, autor knih pro děti
          – 85. výročí narození
 10.7.1930     nar. ANTONÍN JELÍNEK, literární historik, kritik, publicista – 80. výročí narození
 10.7.1955     nar. ŠTĚPÁN GRYGAR, fotograf – 55. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                   77
 11.7.1920     nar. DANA MEDŘICKÁ, činoherní a filmová herečka, působila i v Brně (zemř. 21.1.1983)
          - 90. výročí narození
 11.7.1985     zemř. TIMOTEUS POKORA, historik - sinolog (nar. 26.6.1928 v Brně) – 25. výročí úmrtí
 12.7.1975     zemř. LADISLAV FIKAR, básník, překladatel, literární a divadelní kritik (nar. 29.6.1920 v Samotíně,
          okr. Žďár nad Sázavou) – 35. výročí úmrtí
 12.7.1895     nar. RICHARD BUCKMINSTER FULLER, americký architekt, urbanista, designér a filozof
          (zemř. 1.7.1983) – 115. výročí narození
 12.7.1945     zemř. KAMIL ROŠKOT, architekt a urbanista (nar. 29.4.1886) – 65. výročí úmrtí
 12.7.1955     zemř. CYRIL MERHOUT, kulturní historik, památkář a publicista (nar. 13.9.1881) – 55. výročí úmrtí
 13.7.1910     nar. v Mastníku, okr. Třebíč, JAN DOKULIL, básník a překladatel (zemř. 1.2.1974 ve Svitávce,
          okr. Blansko) - 100. výročí narození
 13.7.1920     nar. HANS BLUMENBERG, německý filozof kultury (zemř. 18.3.1996) – 90. výročí narození
 13.7.1930     nar. HANA PRAŽÁKOVÁ, prozaička a překladatelka, žije v Brně - 80. výročí narození
 13.7.1960     zemř. JOZEF CÍGER HRONSKÝ, slovenský prozaik, autor knih pro děti (nar. 23.2.1896)
          – 50. výročí úmrtí
 13.7.1985     zemř. v Brně OLDŘICH MIKULÁŠEK, básník a publicista (nar. 26.5.1910) – 25. výročí úmrtí
 13.7.1995     zemř. ERICH KULKA, prozaik a publicista (nar. 18.2.1911) – 15. výročí úmrtí
 14.7.1910     nar. HELENA ŠMAHELOVÁ, prozaička (zemř. 5.11.1997) - 95. výročí narození
 14.7.1940     zemř. RŮŽENA JESENSKÁ, básnířka, prozaička a dramatička (nar. 17.6.1863) - 70. výročí úmrtí
 15.7.1875     nar. JAN OPOLSKÝ, symbolistní básník a prozaik (zemř. 20.5.1942) – 135. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            78
 15.7.1890     zemř. GOTTFRIED KELLER, švýcarský prozaik a básník píšící německy (nar. 19.7.1819)
          - 120. výročí úmrtí
 15.7.1930     nar. JACQUES DERRIDA, francouzský filozof a literární teoretik (zemř. 8.10.2004) - 80. výročí
          narození
 15.7.1995     zemř. JÁN STACHO, slovenský básník a překladatel (nar. 1.1.1936) – 15. výročí úmrtí
 16.7.1920     nar. IVO JIRÁSEK, hudební skladatel a dirigent (zemř. 8.1.2004) – 90. výročí narození
 16.7.1985     zemř. HEINRICH BÖLL, německý prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 21.12.1917) - 25. výročí
          úmrtí
 18.7.1610     zemř. CARAVAGGIO, vl. jm. Michelangelo Merisi, italský malíř (nar. 28.9.1573) – 400. výročí
          úmrtí
 18.7.1845     nar. TRISTAN CORBIÈRE, francouzský básník (zemř.1.3.1875) – 165. výročí narození
 18.7.1885     nar. MARINO MORETTI, italský básník a prozaik (zemř. 6.9.1979) – 125. výročí narození
 18.7.1900     nar. NATHALIE SARRAUTE, francouzská prozaička, esejistka a dramatička ruského původu (zemř.
          19.10.1999) – 110. výročí narození
 18.7.1940     nar. EDA KRISEOVÁ, prozaička - 70. výročí narození
 19.7. 1925    nar. OLGA MAŠKOVÁ, překladatelka (zemř. 1985) – 85. výročí narození
 19.7.1945     nar. HEINRICH WÖLFFLIN, švýcarský uměnovědec a estetik (nar. 21.6.1864) – 65. výročí úmrtí
 19.7.1970     zemř. BEDŘICH NIKODEM, skladatel (nar. 12.8.1909) – 40. výročí úmrtí
 20.7.1895     nar. LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY, maďarský malíř, sochař, jevištní výtvarník, typograf, fotograf
          a režisér (zemř. 24.1.1946) – 115. výročí narození
 20.7.1945     zemř. PAUL VALÉRY, francouzský básník a esejista (nar. 30.10.1871) - 65. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            79
 21.7.1880     nar. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, slovenský astronom, politik a diplomat (zemř. 4.5.1919)
          - 130. výročí narození
 21.7.1920     nar. MOHAMMED DIB, alžírský prozaik a básník píšící francouzsky (zemř. 2.5.2003) - 90. výročí
          narození
 21.7.1920     nar. ISAAC STERN, americký houslista (zemř. 22.9.2001) – 90. výročí narození
 22.7.1900     nar. ZDENĚK KALISTA, historik, básník a překladatel (zemř. 17.6.1982) – 110. výročí narození
 22.7.1935     nar. ANTONÍN MÁŠA, scenárista, prozaik a filmový režisér - 75. výročí narození
 22.7.1960     zemř. MASSIMO BONTEMPELLI, italský básník, prozaik, dramatik, novinář a literární kritik
          (nar. 12.5.1878) – 50. výročí úmrtí
 22.7.1990     zemř. MANUEL PUIG, argentinský romanopisec a dramatik (nar. 28.12.1932) – 20. výročí úmrtí
 23.7.1920     nar. v Brně LUBOR LACINA, architekt (zemř. 13.2.1998 v Brně) - 90. výročí narození
 24.7.1860     nar. v Ivančicích, okr. Brno-venkov, ALFONS MUCHA, malíř, grafik a ilustrátor (zemř. 14.7.1939)
          - 150. výročí narození
 24.7.1895     nar. ROBERT GRAVES (von Ranke), anglický básník, romanopisec a kritik (zemř. 7.12.1985)
          – 115. výročí narození
 24.7.1920     nar. JOSEF HIRŠAL, básník, prozaik a překladatel (zemř. 15.9.2003) - 90. výročí narození
 24.7.1925     nar. IGNACIO ALDECOA, španělský prozaik (zemř. 15.11.1969) – 85. výročí narození
 25.7.1895     nar. JAROMÍR KREJCAR, architekt, urbanista, návrhář nábytku, grafik (zemř. 5.10.1949)
          – 115. výročí narození
 25.7.1905     nar. ELIAS CANETTI, německy píšící prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 14.8.1994) -
          105. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           80
 25.7.1910     nar. ADOLF KROUPA, kulturní organizátor, básník, překladatel, působil v Brně (zemř. 16.8.1981
          v Hustopečích, okr. Břeclav) – 100. výročí narození
 25.7.1975     zemř. EUGEN FINK, německý filozof (nar. 11.12.1905) – 35. výročí úmrtí
 25.7.1980     zemř. VLADIMIR VYSOCKIJ, ruský básník, zpěvák a herec (nar. 25.1.1938) - 30. výročí úmrtí
 26.7.1565     zemř. OLDŘICH PREFÁT Z VLKANOVA, cestovatel a spisovatel (nar. 12.5.1523) – 445. výročí
          úmrtí
 26.7.1875     nar. CARL GUSTAV JUNG, švýcarský psycholog a kulturní antropolog (zemř. 6.6.1961)
          – 135. výročí narození
 26.7.1875     nar. ANTONIO MACHADO, španělský básník (zemř. 22.2.1939) – 135. výročí narození
 26.7.1885     nar. ANDRÉ MAUROIS, vl. jm. Émile Herzog, francouzský prozaik, dramatik, esejista a historik
          (zemř. 9.10.1967) - 125. výročí narození
 26.7.1900     nar. ARTUŠ ČERNÍK, divadelní a filmový kritik (zemř. 25.12.1953) – 110. výročí narození
 26.7.1925     nar. ZDENĚK SMETANA, ilustrátor - 85. výročí narození
 26.7.1945     nar. v Hodoníně VLADIMÍR ŽIDLICKÝ, fotograf, působí v Brně – 65. výročí narození
 27.7.1835     nar. GIOSUÉ CARDUCCI, italský básník a literární kritik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 16.2.1907)
          - 175. výročí narození
 27.7.1910     nar. JULIEN GRACQ, vl. jm. Louis Poirier, francouzský básník, prozaik, dramatik a esejista (zemř.
          22.12.2007) - 100. výročí narození
 27.7.1915     nar. MARIO DEL MONACO, italský tenorista (zemř. 16.10.1982) – 95. výročí narození
 27.7.1920     nar. FRANTIŠEK JUNGWIRTH, překladatel (zemř. 17.1.1997) – 90. výročí narození
 27.7.1985     zemř. FRANTIŠEK GROSS, malíř a grafik (nar. 19.4.1909) – 25. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           81
 28.7.1655     zemř. CYRANO DE BERGERAC, vl. jm. Hector Savinien Cyrano, francouzský básník a dramatik
          (nar. 6.1.1619) – 355. výročí úmrtí
 28.7.1750     zemř. JOHANN SEBASTIAN BACH, německý hudební skladatel a varhaník (nar. 21.3.1685)
          - 260. výročí úmrtí
 28.7.1900     nar. JOSEF KNAP, prozaik a publicista (zemř. 13.12.1973) - 110. výročí narození
 28.7.1905     nar. VLADIMÍR LERAUS, herec, působil v Brně (zemř. 29.6.1991) – 105. výročí narození
 28.7.1930     nar. DAGMAR HENDRYCHOVÁ, sochařka a keramička (zemř. 4.9.1981) – 80. výročí narození
 28.7.1985     zemř. RUDOLF MERTLÍK, básník a překladatel antické literatury (nar. 14.5.1913) – 25. výročí úmrtí
 29.7.1805     nar. ALEXIS DE TOCQUEVILLE, vl. jm. Charles Alexis Henri Clérel, francouzský historik a politik
          (zemř. 16.4.1859) – 205. výročí narození
 29.7.1885     nar. EMIL ARTUR LONGEN, vl. jm. E.A.Pittermann, dramatik, herec a režisér, prozaik a scenárista
          (zemř. 24.4.1936) - 125. výročí narození
 29.7.1890     zemř. VINCENT VAN GOGH, holandský malíř (nar. 30.3.1853) – 120. výročí úmrtí
 29.7.1900     nar. EYVIND JOHNSON, švédský prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 25.8.1976) - 110. výročí
          narození
 29.7.1925     nar. MIKIS THEODORAKIS, řecký hudební skladatel - 85. výročí narození
 29.7.1935     nar. ALENA MORÁVKOVÁ, překladatelka a publicistka - 75. výročí narození
 29.7.1945     nar. IVAN RAJMONT, divadelní režisér – 65. výročí narození
 29.7.1980     zemř. JAN TAUSINGER, hudební skladatel (nar. 1.11.1921) – 30. výročí úmrtí
 30.7.1945     nar. PATRICK MODIANO, francouzský prozaik, dramatik a scenárista - 65. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           82
 30.7.1960     zemř. RUDOLF JAŠÍK, slovenský prozaik, básník a publicista (nar. 2.12.1919) – 50. výročí úmrtí
 30.7.1975     zemř. DŽUNIČIRÓ TANIZAKI, japonský prozaik, dramatik a esejista (nar. 24.7.1886) – 35. výročí
          úmrtí


 SRPEN
 1.8.1830     nar. JAROSLAV ČERMÁK, malíř, kreslíř a grafik (zemř. 23.4.1878) - 180. výročí narození
 1.8.1905     nar. RUDOLF DILONG, slovenský básník, prozaik, dramatik a publicista (zemř. 7.4.1986)
          – 105. výročí narození
 1.8.1925     nar. ERNST JANDL, rakouský básník a dramatik (zemř. 9.6.2000) - 85. výročí narození
 2.8.1935     nar. PAVEL JURÁČEK, filmový scenárista a režisér (zemř. 20.5.1989) – 75. výročí narození
 2.8.1945     zemř. PIETRO MASCAGNI, italský skladatel a dirigent (nar. 7.12.1863) – 65. výročí úmrtí
 2.8.1955     zemř. WALLACE STEVENS, americký básník (nar. 2.10.1879) – 55. výročí úmrtí
 2.8.1965     zemř. FRANTIŠEK LANGER, prozaik, dramatik, publicista, autor knih pro děti (nar. 3.3.1888)
          – 45. výročí úmrtí
 3.8.1835     zemř. WENZEL MÜLLER, skladatel singspielů, působil jako divadelní kapelník rovněž v Brně
          (nar. 26.9.1767) – 175. výročí narození
 3.8.1890     nar. KONSTANTIN MELNIKOV, ruský architekt a urbanista (zemř. 28.11.1974) – 120. výročí
          narození
 3.8.1910     nar. VOJMÍR VOKOLEK, grafik, sochař, tvůrce fresek (zemř. 30.7.2001) – 100. výročí narození
 3.8.1915     nar. LUMÍR ČIVRNÝ, básník, překladatel a prozaik (zemř. 8.12.2001) - 95. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            83
 3.8.1920     nar. PHYLLIS DOROTHY JAMES, anglická prozaička, autorka detektivních románů – 90. výročí
          narození
 3.8.1920     nar. VÍTĚZSLAV KOCOUREK, prozaik, autor knih pro děti (zemř. 30.12.1885) – 90. výročí
          narození
 4.8.1875     zemř. HANS CHRISTIAN ANDERSEN, dánský prozaik a pohádkář (nar. 2.4.1805) - 135. výročí
          úmrtí
 4.8.1895     nar. v Čejkovicích u Hodonína DOMINIK PECKA, teolog, filozof, prozaik a esejista (zemř. 1.5.1981
          v Moravci, okr. Žďár nad Sázavou) - 115. výročí narození
 4.8.1900     zemř. ISAAK ILJIČ LEVITAN, litevský malíř (nar. 30.8.1869) - 110. výročí úmrtí
 4.8.1925     nar. LADISLAV NOVÁK, básník, výtvarník a překladatel (zemř. 28.7.1999 v Třebíči) - 85. výročí
          narození
 4.8.1930     nar. BOHUMÍR MRÁZ, historik umění (zemř. 18.3.2001) – 80. výročí narození
 5.8.1845     zemř. MAGDALÉNA DOBROMILA RETTIGOVÁ, obrozenecká prozaička, autorka kuchařských
          knih (nar. 31.1.1785) - 165. výročí úmrtí
 5.8.1850     nar. GUY DE MAUPASSANT, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 6.7.1893) - 160. výročí
          narození
 5.8.1975     zemř. MIROSLAV HALÍK, bibliograf, literární historik, editor (nar. 30.6.1901) – 35. výročí úmrtí
 5.8.1880     zemř. QUIDO MÁNES, malíř, grafik a ilustrátor (nar. 17.7.1828) – 130. výročí úmrtí
 5.8.1935     nar. MARTA KADLEČÍKOVÁ, prozaička a scenáristka (zemř. 2.8.1996) - 75. výročí narození
 5.8.1960     zemř. THEODOR PIŠTĚK, divadelní a filmový herec (nar. 13.6.1895) – 50. výročí úmrtí
 5.8.1990     zemř. IVAN BLATNÝ, básník a překladatel (nar. 21.12.1919 v Brně) - 20. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             84
 6.8.1820     zemř. ANTONÍN VRANICKÝ, skladatel a houslista (nar. 13.8.1761) – 190. výročí úmrtí
 6.8.1900     nar. JIŘÍ WEIL, prozaik, literární kritik, překladatel a publicista (zemř. 13.12.1959) - 110. výročí
          narození
 6.8.1910     nar. v Jiříkovicích, okr. Brno-venkov, JOSEF POULÍK, historik a archeolog, působil v Brně
          (zemř. 28.2.1998 v Brně) - 100. výročí narození
 7.8.1865     nar. JULIUS LEISCHING, rakouský architekt, teoretik umění, v letech 1894-1922 ředitel umělecko-
          průmyslového muzea v Brně (zemř. 26.5.1933) – 145. výročí narození
 7.8.1865     nar. LUDĚK MAROLD, malíř (zemř. 1.12.1898) – 145. výročí narození
 7.8.1920     nar. MARIE MRÁZKOVÁ, choreografka, tanečnice a pedagožka, působila v Brně (zemř. 12.11.2007
          v Brně) - 90. výročí narození
 7.8.1935     nar. VLADIMÍR BYSTROV, novinář, publicista, filmový kritik a překladatel – 75. výročí narození
 8.8.1890     nar. ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (SZATKOWSKA), polská prozaička a publicistka (zemř.
          9.4.1968) – 120. výročí narození
 8.8.1925     nar. EVŽEN SOKOLOVSKÝ, divadelní a televizní režisér, působil v Brně (zemř. 14.6.1998)
          – 85. výročí narození
 8.8.1935     zemř. VOJTĚCH RAKOUS, vl. jm. Adalbert Österreicher, povídkář a publicista (nar. 8.12.1862)
          – 75. výročí úmrtí
 8.8.1945     nar. ŠTĚPÁN RAK, kytarista, hudební skladatel – 65. výročí narození
 8.8.1955     zemř. ZDENĚK MATĚJ KUDĚJ, vl. jm. Z. Marian Krejčí, prozaik a novinář (nar. 24.11.1881)
          – 55. výročí úmrtí
 9.8.1905     nar. PIERRE KLOSSOWSKI, francouzský prozaik (12.8.2001) – 105. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            85
 9.8.1910     nar. ROBERT HANS VAN GULIK, nizozemský prozaik, orientalista a diplomat, autor detektivních
          románů (zemř. 24.9.1967) – 100. výročí narození
 9.8.1975     zemř. DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ, ruský hudební skladatel a klavírista (nar. 25.9.1906) - 35. výročí
          úmrtí
 10.8.1845     nar. BOHUSLAV SCHNIRCH, sochař (zemř. 30.9.1901) – 165. výročí narození
 10.8.1865     nar. ALEXANDR KONSTANTINOVIČ GLAZUNOV, ruský skladatel a dirigent (zemř. 21.3.1936)
          – 145. výročí narození
 10.8.1895     nar. MICHAIL ZOŠČENKO, ruský prozaik a dramatik, satirik-humorista (zemř. 22.7.1958)
          - 115. výročí narození
 10.8.1930     nar. BARRY UNSWORTH, anglický prozaik – 80. výročí narození
 11.8.1905     nar. FINN HAVREVOLD, norský prozaik, autor rozhlasových her a knih pro děti (zemř. 8.2.1988)
          – 105. výročí narození
 11.8.1930     nar. v Brně MIROSLAV ŠTOLFA, malíř – 80. výročí narození
 11.8.1950     nar. IVANA ČORNEJOVÁ, historička – 60. výročí narození
 12.8.1925     nar. FLANNERY O´CONNOR, americká prozaička (zemř. 3.8.1964) - 85. výročí narození
 12.8.1935     nar. DAGMAR MARKOVÁ, indoložka a prozaička – 75. výročí narození
 12.8.1945     nar. JEAN NOUVEL, francouzský architekt – 65. výročí narození
 12.8.1955     zemř. THOMAS MANN, německý prozaik a esejista, nositel Nobelovy ceny (nar. 6.6.1875)
          - 55. výročí úmrtí
 13.8.1900     zemř. VLADIMIR SERGEJEVIČ SOLOVJOV, ruský filozof a publicista (nar. 28.1.1853)
          – 110. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace        86
 13.8.1995     zemř. JAN KŘESADLO, vl. jm. Václav Pinkava, prozaik a básník (nar. 9.12.1926) – 15. výročí úmrtí
 14.8.1860     nar. ERNEST THOMPSON SETON, kanadský prozaik, autor knih o přírodě, zakladatel skautingu
          (zemř. 23.10.1946) - 150. výročí narození
 14.8.1925     nar. JAN DVOŘÁK, loutkoherec, režisér a scénograf (zemř. 16.1.2006) – 85. výročí narození
 14.8.1945     nar. MICHAL ČERNOUŠEK, psychoanalytik,               autor  populárně-vědeckých  publikací
          (zemř. 16.1.2005) – 65. výročí narození
 14.8.1975     zemř. JIŘÍ HORÁK, literární historik, folklorista a bibliograf (nar. 4.12.1884) – 35. výročí úmrtí
 15.8.1785     nar. THOMAS DE QUINCEY, anglický prozaik, esejista a literární kritik (zemř. 8.12.1859)
          – 225. výročí narození
 15.8.1815     nar. GIOVANNI BOSCO, italský teolog, pedagog, zakladatel salesiánského řádu (zemř. 31.1.1888)
          – 195. výročí narození
 15.8.1890     nar. JACQUES IBERT, francouzský skladatel (zemř. 6.2.1962) – 120. výročí narození
 15.8.1935     nar. RÉGINE DEFORGES, francouzská prozaička – 75. výročí narození
 15.8.1935     zemř. PAUL SIGNAC, francouzský malíř (nar. 11.11.1863) – 75. výročí úmrtí
 15.8.1955     nar. PETR KOFROŇ, hudební skladatel – 55. výročí narození
 16.8.1645     nar. JEAN DE LA BRUYÈRE, francouzský prozaik a moralista (zemř. 10.5.1696) – 365. výročí
          narození
 16.8.1860     nar. JULES LAFORGUE, francouzský básník (zemř. 20.8.1887) – 150. výročí narození
 16.8.1895     nar. ALBERT COHEN, švýcarský francouzsky píšící prozaik a básník (zemř. 17.10.1981)
          – 115. výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                87
 16.8.1900     zemř. JOSÉ MARIA EÇA DE QUEIRÓS, portugalský prozaik a diplomat (nar. 25.11.1845)
          - 110. výročí úmrtí
 16.8.1920     nar. CHARLES BUKOWSKI, americký básník a prozaik (zemř. 10.3.1994) - 90. výročí narození
 16.8.1930     nar. TED HUGHES, vl. jm. Edward H., anglický básník (zemř. 28.10.1998) – 80. výročí narození
 16.8.1945     zemř. KAMIL KROFTA, historik a diplomat (nar. 17.7.1876) – 65. výročí úmrtí
 17.8.1880     nar. KAREL ENGLIŠ, ekonom, právník, filozof a politik, působil na české technice v Brně
          (zemř. 13.6.1961) – 130. výročí narození
 17.8.1950     zemř. ANTONÍN MATĚJČEK, historik umění, výtvarný kritik (nar. 31.1.1889) – 60. výročí úmrtí
 17.8.1955     zemř. JULES FERNAND HENRI LÉGER, francouzský malíř a grafik (nar. 4.2.1881) - 55. výročí
          úmrtí
 17.8.1995     zemř. JAROSLAV PAPOUŠEK, filmový režisér (nar. 12.4.1929) – 15. výročí úmrtí
 18.8.1750     nar. ANTONIO SALIERI, skladatel (zemř. 7.5.1825) – 260. výročí narození
 18.8.1850     zemř. HONORÉ DE BALZAC, francouzský prozaik a dramatik (nar. 20.5.1799) - 160. výročí úmrtí
 18.8.1905     nar. FRANTIŠEK LAZECKÝ, básník, prozaik, autor knih pro děti (zemř. 16.11.1984) – 105. výročí
          narození
 18.8.1925     nar. ADOLF SCHERL, muzikolog, teatrolog, historik a publicista - 85. výročí narození
 18.8.1925     nar. BRIAN WILSON ALDISS, anglický prozaik, autor sci-fi - 85. výročí narození
 18.8.1990     zemř. JOSEF ZVĚŘINA, historik a teoretik umění, teolog a překladatel (nar. 3.5.1913 ve Stříteži,
          okr. Třebíč) - 20. výročí úmrtí
 19.8.1580     zemř. ANDREA PALLADIO, vl. jm. A. di Pietro della Gondola, italský architekt a teoretik
          (nar. 30.11.1508) – 430. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           88
 19.8.1780     nar. PIERRE-JEAN DE BÉRANGER, francouzský básník a písničkář (zemř. 16.7.1857)
          – 230. výročí narození
 19.8.1995     zemř. VLADIMÍR ŠKUTINA, prozaik a scenárista (nar. 16.1.1931) – 15. výročí úmrtí
 20.8.1885     nar. DINO CAMPANA, italský básník (zemř. 1.3.1932) – 125. výročí narození
 20.8.1890     nar. HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT, americký povídkář (zemř. 15.3.1937) – 120. výročí
          narození
 20.8.1910     nar. EERO SAARINEN, finský architekt a návrhář (zemř. 1.7.1961) – 100. výročí narození
 20.8.1935     zemř. OTAKAR OSTRČIL, skladatel (nar. 25.2.1879) – 75. výročí úmrtí
 20.8.1940     zemř. OSKAR DONATH, literární a kulturní historik a překladatel (nar. 1882) – 70. výročí úmrtí
 20.8.1945     nar. v Brně SYLVIE RICHTEROVÁ, prozaička, překladatelka a literární teoretička - 65. výročí
          narození
 20.8.1945     zemř. RODA RODA, vl. jm. Sándor Rosenfeld, rakouský satirik, dramatik a překladatel
          (nar. 13.4.1872) – 65. výročí úmrtí
 20.8.1975     zemř. OLDŘICH KRÁLÍK, literární historik, kritik a textolog (nar. 9.6.1907 v Kroměříži)
          - 35. výročí úmrtí
 20.8.1995     zemř. JIŘÍ LÍR, herec a malíř (nar. 19.6.1923) – 15. výročí úmrtí
 21.8.1725     nar. JEAN-BAPTISTE GREUZE, francouzský malíř (zemř. 21.3.1805) – 285. výročí narození
 21.8.1915     zemř. KAREL MYSLBEK, malíř a grafik (nar. 24.7.1874) - 95. výročí úmrtí
 22.8.1850     zemř. NIKOLAUS LENAU, vl. jm. N. Franz Niembsch von Strehlenau, rakouský básník
          (nar. 13.8.1802) – 160. výročí narození
 22.8.1920     nar. RAY BRADBURY, americký prozaik, scenárista, autor sci-fi - 90. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            89
 22.8.1925     zemř. VOJTĚCH HYNAIS, malíř, dekoratér a grafik (nar. 14.12.1854) - 85. výročí úmrtí
 22.8.1940     zemř. RUDOLF MEDEK, prozaik (nar. 8.1.1890) – 70. výročí úmrtí
 22.8.1950     nar. PETER HOLKA, slovenský prozaik, publicista – 60. výročí narození
 23.8.1880     nar. ALEXANDR STĚPANOVIČ GRIN, vl. jm. Griněvskij, ruský prozaik (zemř. 8.7.1932)
          - 130. výročí narození
 23.8.1880     nar. JIŘÍ VIKTOR DANEŠ, geograf a cestovatel (zemř. 1.4.1928) – 130. výročí narození
 23.8.1900     nar. ERNST KŘENEK, rakouský hudební skladatel (zemř. 31.12.1991) - 110. výročí narození
 23.8.1925     nar. MILAN MACHOVEC, filozof a publicista (zemř. 15.3.2003) - 85. výročí narození
 23.8.1930     nar. JOSEF PETRÁŇ, historik – 80. výročí narození
 24.8.1735     zemř. KAREL SLAVÍČEK, misionář, matematik, astronom, muzikolog a první český sinolog, působil
          i v Brně (nar. 24.12.1678) – 275. výročí úmrtí
 24.8.1885     nar. VÁCLAV ŠPÁLA, malíř a grafik (zemř. 12.5.1946) - 125. výročí narození
 24.8.1890     nar. JEAN RHYS, anglická prozaička (zemř. 14.5.1979) – 120. výročí narození
 24.8.1935     nar. v Brně MILOŠ BUDÍK, fotograf – 75. výročí narození
 24.8.1990     zemř. SERGEJ DOVLATOV, ruský prozaik (nar. 3.9.1941) – 20. výročí úmrtí
 25.8.1900     zemř. FRIEDRICH NIETZSCHE, německý filozof a básník (nar. 15.10.1844) - 110. výročí úmrtí
 25.8.1950     nar. MILIVOJ HUSÁK, malíř, knižní grafik, scénograf, působí v Brně – 60. výročí narození
 26.8.1845     zemř. JAN JENÍK Z BRATŘIC, sběratel lidových písní, autor memoárů (nar. 6.1.1756) – 165. výročí
          úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          90
 26.8.1880     nar. GUILLAUME APOLLINAIRE, vl. jm. Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, francouzský
          básník, prozaik, dramatik a esejista (zemř. 9.11.1918) - 130. výročí narození
 26.8.1885     nar. JULES ROMAINS, vl. jm. Louis Farigoule, francouzský básník, romanopisec, dramatik a esejista
          (zemř. 14.8.1972) – 125. výročí narození
 26.8.1885     nar. RICHARD FEDER, teolog a myslitel, od r. 1953 oblastní rabín v Brně (zemř. 18.11.1970)
          – 125. výročí narození
 26.8.1910     zemř. WILLIAM JAMES, americký psycholog a filozof (nar. 11.1.1842) - 100. výročí úmrtí
 26.8.1945     zemř. FRANZ WERFEL, pražský německý básník, prozaik a dramatik (nar. 10.9.1890) - 65. výročí
          úmrtí
 27.8.1635     zemř. LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO, španělský dramatik, básník a prozaik (nar. 25.11.1562)
          – 375. výročí úmrtí
 27.8.1770     nar. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, německý filozof (zemř. 14.11.1831) - 240. výročí
          narození
 27.8.1890     nar. MAN RAY, americký malíř, fotograf, tvůrce objektů (zemř. 18.11.1976) – 120. výročí narození
 27.8.1930     nar. ERZSÉBET GALGÓCZI, maďarská prozaička (zemř. 1989) – 80. výročí narození
 27.8.1950     zemř. CESARE PAVESE, italský prozaik, básník, literární kritik a překladatel (nar. 9.9.1908)
          - 60. výročí úmrtí
 27.8.1965     zemř. LE CORBUSIER, vl. jm. Charles Édouard Jeanneret, francouzsko-švýcarský architekt, malíř a
          teoretik (nar. 6.10.1887) - 45. výročí úmrtí
 28.8.430     zemř. svatý AUGUSTIN, latinský církevní spisovatel a filozof (nar. 354) – 1580. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           91
 28.8.1540     zemř. PARMIGIANINO, vl. jm. Francesco Mazzola, italský malíř (nar. 11.1.1503) – 470. výročí
          úmrtí
 28.8.1895     nar. VÁCLAV KAPLICKÝ, prozaik a publicista (zemř. 4.10.1982) - 115. výročí narození
 28.8.1925     nar. v Brně DALIBOR CHATRNÝ, grafik, malíř, autor instalací (zemř. 26.4.2009) – 85. výročí
          narození
 28.8.1925     nar. JURIJ TRIFONOV, ruský prozaik (zemř. 28.3.1981) - 85. výročí narození
 28.8.1925     nar. ARKADIJ STRUGACKIJ, ruský prozaik, autor sci-fi (zemř. 23.10.1991) – 85. výročí narození
 28.8.1975     zemř. FRITZ WOTRUBA, rakouský sochař a grafik (nar. 23.4.1907) – 35. výročí úmrtí
 28.8.1995     zemř. MICHAEL ENDE, německý prozaik, autor knih pro děti (nar. 12.11.1929) – 15. výročí úmrtí
 29.8.1780     nar. JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES, francouzský malíř (zemř. 14.1.1867) – 230. výročí
          narození
 29.8.1930     nar. ANTONÍN MĚŠŤAN, literární historik a překladatel – 80. výročí narození
 29.8.1960     zemř. JAROSLAV ŽÁK, prozaik-humorista (nar. 28.11.1906) – 50. výročí úmrtí
 29.8.1990     zemř. HANA WICHTERLOVÁ, sochařka (nar. 2.3.1903 v Prostějově) – 20. výročí úmrtí
 30.8.1920     nar. ZDENĚK ŘEHOŘ, divadelní a filmový herec (zemř. 8.11.1994) – 90. výročí narození
 30.8.1925     nar. ve Znojmě LUBOMÍR E. HAVLÍK, historik, působil v Brně (zemř. 5.3.2000) – 85. výročí
          narození
 30.8.1935     zemř. HENRI BARBUSSE, francouzský prozaik a publicista (nar. 17.5.1875) - 75. výročí úmrtí
 30.8.1945     nar. LIBUŠE MONÍKOVÁ, německá prozaička českého původu (zemř. 12.1.1998) - 65. výročí
          narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            92
 31.8.1810     nar. FRANTIŠEK DOUCHA, překladatel, publicista, autor knih pro děti (zemř. 3.11.1884) – 200.
          výročí narození
 31.8.1840     nar. GIOVANNI VERGA, italský prozaik a dramatik (zemř. 27.1.1922) – 170. výročí narození
 31.8.1925     nar. VRATISLAV BLAŽEK, dramatik, prozaik a scenárista (zemř. 28.4.1973) - 85. výročí narození
 31.8.1955     zemř. WILLI BAUMEISTER, německý malíř, ilustrátor a jevištní výtvarník (nar. 22.1.1889)
          – 55. výročí úmrtí
 31.8.2000     zemř. JAROSLAV DUDEK, divadelní a filmový režisér (nar. 17.1.1932) – 10. výročí úmrtí

 ZÁŘÍ
 1.9.1875     nar. EDGAR RICE BURROUGHS, americký prozaik (zemř. 19.3.1950) - 135. výročí narození
 1.9.1940     nar. v Uherském Hradišti ZDENA ZÁBRANSKÁ, básnířka a překladatelka, působí v Brně
          - 70. výročí narození
 1.9.1940     nar. ANNIE ERNAUX, francouzská prozaička – 70. výročí narození
 1.9.1970     zemř. FRANÇOIS MAURIAC,          francouzský   prozaik,  dramatik,  nositel  Nobelovy  ceny
          (nar. 11.10.1885) - 40. výročí úmrtí
 2.9.1880     nar. RUDOLF WÜNSCH, sbormistr, skladatel, hudební teoretik, působil v Brně (zemř. 18.7.1955
          v Brně) – 130. výročí narození
 2.9.1910     zemř. HENRI ROUSSEAU, zvaný Celník, francouzský malíř (nar. 21.5.1844) - 100. výročí úmrtí
 2.9.1965     zemř. JOHANNES BOBROWSKI, německý básník, prozaik a esejista (nar. 9.4.1917) – 45. výročí
          úmrtí
 2.9.1985     zemř. ANNA BANTI, vl. jm. Lucia Lopresti Longhi, italská prozaička a výtvarná kritička
          (nar. 27.6.1895) – 25. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                 93
 2.9.1990     zemř. LEOPOLD KORBAŘ, hudební skladatel (nar. 7.6.1917) – 20. výročí úmrtí
 2.9.1995     zemř. VÁCLAV NEUMANN, dirigent (nar. 29.9.1920) – 15. výročí úmrtí
 3.9.1905     nar. ZDENĚK ROSSMANN, architekt, scénograf, knižní grafik, působil v Brně (zemř. 8.11.1984)
          – 105. výročí narození
 3.9.1960     zemř. v Brně ANTONÍN TRÝB, básník a prozaik (nar. 7.3.1884) - 50. výročí úmrtí
 3.9.2000     zemř. OLDŘICH DANĚK, dramatik, scenárista a prozaik (nar. 16.1.1927) – 10. výročí úmrtí
 4.9.1905     nar. MARY RENAULT, vl. jm. M. Challans, anglická prozaička, autorka historických románů
          (zemř. 13.12.1983) – 105. výročí narození
 4.9.1965     zemř. ALBERT SCHWEITZER, německý teolog, lékař a filozof kultury, nositel Nobelovy ceny míru
          (nar. 14.1.1875) - 45. výročí úmrtí
 4.9.1985     zemř. MIRA MIHELIČ, vl. jm. M. Pucová, slovinská prozaička a překladatelka, autorka divadelních
          her (nar. 14.7.1912) – 25. výročí úmrtí
 5.9.1735     nar. JOHANN CHRISTIAN BACH, německý skladatel (zemř. 1.1.1782) – 275. výročí narození
 5.9.1905     nar. ARTHUR KOESTLER, anglický prozaik maďarského původu (zemř. 3.3.1983) - 105. výročí
          narození
 5.9.1960     zemř. IVAN HORVÁTH, slovenský prozaik (nar. 26.7.1904) – 50. výročí úmrtí
 5.9.1985     zemř. JIŘINA ŠTĚPNIČKOVÁ, herečka (nar. 3.4.1912) – 25. výročí úmrtí
 6.9.1900     nar. JULIEN GREEN, francouzský romanopisec, dramatik a esejista amerického původu
          (zemř. 13.8.1998) – 110. výročí narození
 6.9.1905     nar. v Šebkovicích, okr. Třebíč, ALOIS PLICHTA, literární publicista a historik umění
          (zemř. 9.10.1993 v Brně) – 105. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          94
 6.9.2000     zemř. JIŘÍ SOVÁK, herec (nar. 27.12.1920) – 10. výročí úmrtí
 7.9.1870     nar. ALEXANDR KUPRIN, ruský prozaik a publicista (zemř. 25.8.1938) – 140. výročí narození
 7.9.1985     zemř. v Brně JOSEF VĚROMÍR PLEVA, prozaik, redaktor a pedagog (nar. 12.8.1899 v Moravské
          Svratce, okr. Žďár nad Sázavou) - 25. výročí úmrtí
 8.9.1830     nar. FRÉDÉRIC MISTRAL, francouzský básník, nositel Nobelovy ceny (zemř. 25.3.1914)
          - 180. výročí narození
 8.9.1915     zemř. FRANTIŠEK ADOLF ŠUBERT, dramatik, divadelní historik (nar. 27.3.1849) – 95. výročí
          úmrtí
 8.9.1920     nar. VÁCLAV PAVEL BOROVIČKA, prozaik, novinář a scenárista (zemř. 15.6.2004) – 90. výročí
          narození
 8.9.1925     nar. OLDŘICH SIROVÁTKA, folklorista, publicista a prozaik, autor knih pro děti, působil v Brně
          (zemř. 31.7.1992) - 85. výročí narození
 8.9.1830     zemř. WILLIAM HAZLITT, anglický literární kritik a esejista (nar. 10.4.1778) – 180. výročí úmrtí
 8.9.1995     zemř. FRANTIŠEK NEPIL, prozaik, autor knih pro děti (nar. 10.2.1929) – 15. výročí úmrtí
 9.9.1890     nar. VILÉM ZÍTEK, operní pěvec (zemř. 11.8.1956) – 120. výročí narození
 9.9.1900     nar. JAMES HILTON, anglický prozaik (zemř. 20.12.1954) - 110. výročí narození
 9.9.1925     nar. SOŇA ČERVENÁ, operní a operetní pěvkyně, několik sezón působila v Brně – 85. výročí
          narození
 10.9.1890     nar. FRANZ WERFEL, pražský německý spisovatel (zemř. 26.8.1945) – 120. výročí narození
 10.9.1920     nar. JAROSLAV HULÁK, překladatel – 90. výročí narození
 10.9.1945     zemř. JOSEF GOČÁR, architekt, urbanista, návrhář nábytku (nar. 13.3.1880) – 65. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             95
 11.9.1885     nar. DAVID HERBERT LAWRENCE, anglický romanopisec, povídkář, básník a dramatik
          (zemř. 2.3.1930) – 125. výročí narození
 11.9.1925     nar. KAREL HYNEK, surrealistický básník a prozaik (zemř. 9.1.1953) – 85. výročí narození
 11.9.1930     nar. PAVEL KOPTA, básník, autor a překladatel písňových textů (zemř. 21.8.1988) – 80. výročí
          narození
 11.9.1935     nar. ARVO PÄRT, estonský skladatel – 75. výročí narození
 11.9.1970     zemř. ERNST MAY, německý architekt a urbanista (nar. 27.7.1886) – 40. výročí úmrtí
 12.9.1880     nar. HENRY LOUIS MENCKEN, americký novinář, satirik, literární publicista (zemř. 29.1.1956)
          – 130. výročí narození
 12.9.1925     nar. LIBOR FÁRA, malíř, grafik, knižní grafik, scénický výtvarník (zemř. 3.3.1988) – 85. výročí
          narození
 12.9.1950     nar. JAN LUKEŠ, literární a filmový kritik a historik - 60. výročí narození
 13.9.1830     nar. ve Zdislavicích, okr. Kroměříž, MARIE VON EBNER-ESCHENBACH, rakouská prozaička a
          dramatička (zemř. 12.3.1916) - 180. výročí narození
 13.9.1885     nar. AQUILINO RIBEIRO, portugalský romanopisec, povídkář, novinář, historik, autor cestopisů a
          knih pro děti (zemř. 27.5.1963) – 125. výročí narození
 13.9.1930     nar. OLDŘICH KRÁL, sinolog, literární vědec, překladatel – 80. výročí narození
 13.9.1940     nar. JAROSLAV VEJVODA, vl. jm. J. Marek, prozaik a publicista - 70. výročí narození
 14.9.1760     nar. LUIGI CHERUBINI, italský skladatel (zemř. 15.4.1842) – 250. výročí narození
 14.9.1920     nar. MARIO BENEDETTI, uruguayský prozaik, básník, literární vědec (zemř. 17.5.2009)
          – 90. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          96
 14.9.1930     nar. ANTON DONČEV, bulharský prozaik a filmový scenárista, autor děl pro děti a mládež
          – 80. výročí narození
 14.9.1955     zemř. FRANZ CARL WEISKOPF, pražský německý prozaik, básník, dramatik, překladatel a
          publicista (nar. 3.4.1900) – 55. výročí úmrtí
 14.9.1970     zemř. RUDOLF CARNAP, americký filozof německého původu (nar. 18.5.1891) – 40. výročí úmrtí
 14.9.1990     zemř. ADOLF RUDNICKI, polský prozaik, esejista a fejetonista (nar. 19.2.1912) – 20. výročí úmrtí
 15.9.1890     nar. AGATHA CHRISTIE, anglická prozaička a dramatička, autorka detektivních příběhů
          (zemř. 12.1.1976) - 120. výročí narození
 15.9.1930     nar. PETR HANIČINEC, herec (zemř. 7.11.2007) – 80. výročí narození
 15.9.1945     zemř. ANTON WEBERN, rakouský skladatel (nar. 3.12.1883) – 65. výročí úmrtí
 16.9.1905     nar. VLADIMÍR HOLAN, básník a překladatel (zemř. 31.3.1980) - 105. výročí narození
 16.9.1910     nar. TIMOTEUS VODIČKA, básník, literární vědec, prozaik a překladatel (zemř. 12.5.1967)
          - 100. výročí narození
 16.9.1940     nar. PETR ČEPEK, divadelní a filmový herec (zemř. 20.9.1994) – 70. výročí narození
 16.9.1945     nar. ONDŘEJ SUCHÝ, publicista a prozaik - 65. výročí narození
 16.9.1960     zemř. LEO SPITZER, německy a anglicky píšící lingvista a literární vědec, průkopník moderní
          stylistiky rakouského původu (nar. 7.2.1887) – 50. výročí úmrtí
 16.9.1960     nar. MICHAL CIHLÁŘ, grafik, ilustrátor, scénický výtvarník – 50. výročí narození
 16.9.1980     zemř. MIRKO NOVÁK, filozof, estetik a teoretik umění (nar. 3.10.1901) – 30. výročí úmrtí
 16.9.1980     zemř. JEAN PIAGET, švýcarský filozof a psycholog (nar. 9.8.1896) – 30. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           97
 16.9.1985     zemř. VOJTĚCH VOLAVKA, historik umění (nar. 17.9.1899) – 25. výročí úmrtí
 17.9.980     nar. AVICENNA, vl.jm. Abú Alí al-Husajn Ibn Abdalláh Ibn Síná, arabský filozof (zemř. 1037)
          – 1030. výročí narození
 17.9.1820     nar. ÉMILE AUGIER, francouzský dramatik a básník (zemř. 25.10.1889) – 190. výročí narození
 17.9.1905     nar. JIŘINA ŠEJBALOVÁ, divadelní a filmová herečka (zemř. 23.8.1981) – 105. výročí narození
 17.9.1905     nar. FRANTIŠEK KOVÁRNA, historik a teoretik umění (zemř. 19.6.1952) – 105. výročí narození
 17.9.1905     nar. VLADAN DESNICA, chorvatský prozaik, básník, dramatik a překladatel (zemř. 4.3.1967)
          – 105. výročí narození
 17.9.1910     nar. FRANTIŠEK HRUBÍN, básník, prozaik a dramatik (zemř. 1.3.1971) - 100. výročí narození
 17.9.1935     nar. KEY KESEY, americký prozaik (zemř. 10.11.2001) - 75. výročí narození
 17.9.1965     zemř. ALEJANDRO CASONA, vl. jm. Alejandro Rodríguez Álvarez, španělský dramatik
          (nar. 23.3.1903) – 45. výročí úmrtí
 17.9.1970     zemř. FRANCE BEVK, slovinský básník a prozaik (nar. 17.9.1890) – 40. výročí úmrtí
 18.9.1905     nar. GRETA GARBO, vl. jm., americká filmová herečka švédského původu (zemř. 15.4.1990)
          – 105. výročí narození
 18.9.1945     nar. KAMIL PETERAJ, slovenský básník a textař – 65. výročí narození
 18.9.1965     zemř. JOSEF SKUTIL, archeolog a paleontolog, působil v Brně (nar. 7.3.1904 ve Zbýšově,
          okr. Brno-venkov) – 45. výročí úmrtí
 18.9.1970     zemř. JIMI HENDRIX, americký zpěvák, kytarista, skladatel (nar. 27.11.1942) – 40. výročí úmrtí
 18.9.1980     zemř. KATHERINE ANNE PORTER, americká prozaička (nar. 15.5.1890) – 30. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            98
 19.9.1920     nar. VLASTA DVOŘÁKOVÁ, historička výtvarného umění (zemř. 2005) – 90. výročí narození
 19.9.1940     zemř. PAVLA MOUDRÁ, publicistka,           náboženská    myslitelka,  prozaička,  překladatelka
          (nar. 26.1.1861) – 70. výročí úmrtí
 19.9.1945     zemř. ve Žďárci, okr. Žďár nad Sázavou, ANNA PAMMROVÁ, filozofka, literární publicistka
          (nar. 27.6.1860 v Jinošově) – 65. výročí úmrtí
 19.9.1985     zemř. EMILA MEDKOVÁ, fotografka (nar. 19.11.1928) – 25. výročí úmrtí
 19.9.1985     zemř. ITALO CALVINO, italský prozaik, literární vědec, publicista (nar. 15.10.1923) – 25. výročí
          úmrtí
 20.9.1875     zemř. GUSTAV PFLEGER-MORAVSKÝ, básník, dramatik, prozaik, dramaturg a novinář
          (nar. 27.7.1833) - 135. výročí úmrtí
 20.9.1900     nar. JIŘÍ BAUM, přírodovědec, cestovatel a spisovatel (zahynul 1944) – 110. výročí narození
 20.9.1975     zemř. SAINT-JOHN-PERSE, vl. jm. Alexis Saint-Léger Léger, francouzský básník, nositel Nobelovy
          ceny (nar. 31.5.1887) – 35. výročí úmrtí
 21.9.1810     nar. JAN OHÉRAL, publicista a redaktor, působil v Brně (zemř. 22.6.1868) – 200. výročí narození
 21.9.1860     zemř. ARTHUR SCHOPENHAUER, německý filozof (nar. 22.2.1788) - 150. výročí úmrtí
 22.9.1885     nar. ERICH VON STROHEIM, americký filmový režisér a herec rakouského původu
          (zemř. 12.5.1957) - 125. výročí narození
 22.9.1910     nar. KLEMENT SLAVICKÝ, skladatel (zemř. 4.9.1999) – 100. výročí narození
 22.9.1930     nar. MARTA TABERYOVÁ, sochařka a keramička – 80. výročí narození
 22.9.1940     nar. PAVEL FLOSS, filozof, historik vědy a kultury – 70. výročí narození
 22.9.1970     zemř. JANKO ALEXY, slovenský prozaik, malíř a publicista (nar. 25.1.1894) – 40. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                  99
 22.9.1980     zemř. BOHUŠ ZÁHORSKÝ, divadelní a filmový herec (nar. 5.2.1906) – 30. výročí úmrtí
 22.9.1985     zemř. ENDRE NEMES, švédský malíř maďarského původu (nar. 10.11.1909) – 25. výročí úmrtí
 23.9.1835     zemř. VINCENZO BELLINI, italský skladatel (nar. 3.11.1801) – 175. výročí úmrtí
 23.9.1870     zemř. PROSPER MÉRIMÉE, francouzský prozaik a dramatik (nar. 28.9.1803) - 140. výročí úmrtí
 23.9.1885     zemř. CARL SPITZWEG, německý malíř a grafik (nar. 5.2.1808) – 125. výročí úmrtí
 23.9.1930     nar. RAY CHARLES, americký zpěvák a hudebník (zemř. 10.6.2004) – 80. výročí narození
 24.9.1735     zemř. PETR BRANDL, malíř (nar. 10.1668) – 275. výročí úmrtí
 24.9.1900     nar. KAREL HONZÍK, architekt, návrhář nábytku, teoretik architektury (zemř. 4.2.1966)
          – 110. výročí narození
 24.9.1930     nar. JITKA KOLÍNSKÁ, malířka a ilustrátorka (zemř. 10.8.1992) - 80. výročí narození
 24.9.1990     zemř. MILAN ŠIMEČKA, filozof, esejista a literární kritik (nar. 6.3.1930) - 20. výročí úmrtí
 25.9.1920     nar. SERGEJ FJODOROVIČ BONDARČUK, ruský filmový režisér a herec (zemř. 20.10.1994)
          -90. výročí narození
 25.9.1930     nar. DUŠAN HAMŠÍK, prozaik a publicista (zemř. 19.11.1985) - 80. výročí narození
 25.9.1935     nar. MAJ SJÖWALL, švédská prozaička - 75. výročí narození
 25.9.1945     zemř. JULIUS LEOPOLD KORNGOLD, hudební kritik (nar. 24.12.1860 v Brně) – 65. výročí úmrtí
 25.9.1970     zemř. ERICH MARIA REMARQUE, vl. jm. Erich Paul Remark, německý prozaik (nar. 22.6.1898) -
          40. výročí úmrtí
 25.9.1995     zemř. v Brně GUSTAV BROM, vl. jm. G. Frkal, hudební skladatel, dirigent, jazzový zpěvák,
          klarinetista, houslista (nar. 22.5.1921) – 15. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           100
 26.9.1580     nar. FRANCISCO GÓMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS, španělský básník, satirik a filozof
          (zemř. 1645) – 430. výročí narození
 26.9.1920     nar. v Samotíně, okr. Žďár nad Sázavou, LADISLAV FIKAR, básník a překladatel (zemř. 12.7.1975)
          – 90. výročí narození
 26.9.1945     zemř. BÉLA BARTÓK, maďarský skladatel, pianista a etnomuzikolog (nar. 25.3.1881) – 65. výročí
          úmrtí
 26.9.1970     zemř. JIŘÍ PIŠTORA, básník, satirik a filozof (nar. 12.6.1932) – 40. výročí úmrtí
 26.9.1990     zemř. ALBERTO MORAVIA, vl. jm. A.            Pincherle,  italský  prozaik,   dramatik  a  kritik
          (nar. 28.11.1907) - 20. výročí úmrtí
 27.9.1580     nar. FRANCISCO DE QUEVEDO, španělský básník, satirik a filozof (zemř. 8.9.1645) – 430. výročí
          narození
 27.9.1875     nar. GRAZIA DELEDDA, italská prozaička, nositelka Nobelovy ceny (zemř. 15.8.1936) -135. výročí
          narození
 27.9.1905     nar. VJEKOSLAV KALEB, chorvatský prozaik (zemř. 13.4.1996) – 105. výročí narození
 27.9.1910     nar. MATKA TEREZA, vl. jm. Agnes Gonxha Bojaxhiu), katolická misionářka albánského původu,
          nositelka Nobelovy ceny za mír (zemř. 5.9.1997) – 100. výročí narození
 27.9.1940     zemř. WALTER BENJAMIN, německý literární vědec, esejista, prozaik a překladatel
          (nar. 15.7.1892) – 70. výročí úmrtí
 27.9.1965     zemř. ADOLF LIEBSCHER, architekt, působil v Brně (nar. 3.5.1887) – 45. výročí úmrtí
 27.9.1985     zemř. ANDRÉ KERTÉSZ, maďarský fotograf (nar. 2.7.1894) – 25. výročí úmrtí
 28.9.1735     nar. VÁCLAV FORTUNÁT DURYCH,                filolog-slavista,  zakladatel  české   slavistiky
          (zemř. 31.8.1802) – 275. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                  101
 28.9.1900     nar. ACHILLE CAMPANILE, vl. jm. Gino Cornabò, italský prozaik, dramatik a novinář
          (zemř. 4.1.1977) – 110. výročí narození
 28.9.1930     nar. VÁCLAV NÝVLT, dramaturg a scenárista - 80. výročí narození
 28.9.1970     zemř. JOHN RODERIGO DOS PASSOS, americký prozaik, dramatik, esejista, reportér
          (nar. 14.1.1896) – 40. výročí úmrtí
 29.9.1810     nar. ELISABETH CLEGHORN GASKELL, anglická prozaička (zemř. 12.11.1865) - 200. výročí
          narození
 29.9.1820     zemř. ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER, filolog, básník a překladatel (nar. 7.1.1769)
          - 190. výročí úmrtí
 29.9.1920     nar VÁCLAV NEUMANN, dirigent (zemř. 2.9.1995) – 90. výročí narození
 29.9.1930     zemř. ILJA JEFIMOVIČ REPIN, ruský malíř (nar. 5.8.1844) - 80. výročí úmrtí
 29.9.1975     zemř. PAVOL HOROV, vl. jm. P. Horovčák, slovenský básník a překladatel (nar. 25.5.1914)
          – 35. výročí úmrtí
 30.9.1900     nar. v Hodoníně JOSEF BEZDÍČEK, divadelní a rozhlasový herec a režisér (zemř. 6.7.1962)
          – 110. výročí narození
 30.9.1935     nar. LUBOŠ FIŠER, hudební skladatel zemř. 22.6.1999) – 75. výročí narození
 30.9.1990     zemř. PATRICK WHITE, australský básník, dramatik a prozaik, nositel Nobelovy ceny
          (nar. 28.5.1912) - 20. výročí úmrtí
 30.9.1990     zemř. MICHEL LEIRIS, francouzský básník, esejista a romanopisec (nar. 20.4.1901) – 20. výročí
          úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace        102
 ŘÍJEN
 1.10.1920     nar. v Brně ZDENĚK ROTREKL, básník, esejista a literární historik, působí v Brně - 90. výročí
          narození
 1.10.1925     nar. FINN CARLING, norský prozaik, dramatik a esejista (zemř. 12.3.2004) - 85. výročí narození
 2.10.1710     nar. v Brně FRANTIŠEK ANTONÍN GRIMM, architekt (zemř. 17.1.1784 v Brně) – 300. výročí
          narození
 2.10.1925     nar. JOSÉ CARDOSO PIRES, portugalský             prozaik,   dramatik,  esejista  a  fejetonista
          (zemř. 26.10.1998) – 85. výročí narození
 2.10.1895     nar. OTAKAR VOČADLO, literární           vědec,  spoluzakladatel   moderní   české  anglistiky
          (zemř. 24.1.1974) – 115. výročí narození
 2.10.1925     nar. ve Vyškově ALOIS PIŇOS, skladatel (zemř. 19.10.2008 v Brně ) – 85. výročí narození
 3.10.1895     nar. SERGEJ ALEXANDROVIČ JESENIN, ruský básník (zemř. 28.12.1925) - 115. výročí narození
 3.10.1900     nar. THOMAS WOLFE, americký prozaik (zemř. 15.9.1938) - 110. výročí narození
 3.10.1925     nar. GORE VIDAL, americký prozaik - 85. výročí narození
 3.10.1935     nar. AGOTA KRISTOF, švýcarská francouzsky píšící prozaička a dramatička maďarského původu
          – 75. výročí narození
 3.10.1945     zemř. ADOLF VESELÝ, novinář, literární a divadelní kritik (nar. 27.3.1888 v Moravských
          Křižánkách, okr. Žďár nad Sázavou) – 65. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                   103
 3.10.1970     zemř. LUCIEN GOLDMANN, francouzský filozof a literární vědec (nar. 20.7.1913) – 40. výročí
          úmrtí
 4.10.1720     nar. GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, italský grafik a architekt (zemř. 9.11.1778) – 290. výročí
          narození
 4.10.1910     nar. ADOLF BRANALD, prozaik a scenárista (zemř. 28.9.2008) - 100. výročí narození
 4.10.1910     nar. OTTO ECKERT, keramik (zemř. 1.1.1995) – 100. výročí narození
 4.10.1910     nar. v Brně ZDENĚK KAŇÁK, hudební skladatel a dirigent (zemř. 4.10.1991 v Brně) – 100. výročí
          narození
 4.10.1970     zemř. JANIS JOPLIN, americká rocková zpěvačka (nar. 19.1.1943) – 40. výročí úmrtí
 4.10.2000     zemř. LUDVÍK RÁŽA, filmový a televizní režisér (nar. 3.9.1929) – 10. výročí úmrtí
 5.10.1880     zemř. JACQUES OFFENBACH, francouzský hudební skladatel (nar. 20.6.1819) - 130. výročí úmrtí
 5.10.1930     nar. JARMILA VACKOVÁ, historička umění – 80. výročí narození
 6.10.1820     nar. JENNY LIND, švédská sopranistka (zemř. 2.11.1887) – 190. výročí narození
 6.10.1960     zemř. v Brně KAREL ABSOLON, publicista a archeolog (nar. 16.6.1877 v Boskovicích,
          okr. Blansko) - 50. výročí úmrtí
 6.10.1995     zemř. RUDOLF SLOBODA, slovenský prozaik, básník, dramatik, scenárista (nar. 16.4.1938)
          – 15. výročí úmrtí
 7.10.1675     nar. ROSALBA CARRIERA, italská malířka (zemř. 15.4.1757) – 335. výročí narození
 7.10.1900     nar. VÁCLAV KRŠKA, filmový režisér, scenárista a prozaik (zemř. 17.11.1969) - 110. výročí
          narození
 7.10.1925     nar. JARMILA FIALOVÁ, překladatelka – 85. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace         104
 7.10.1935     nar. THOMAS KENEALLY, australský prozaik - 75. výročí narození
 7.10.1960     zemř. v Uhřínově, okr. Velké Meziříčí, JAN ZAHRADNÍČEK, básník, překladatel a publicista,
          působil v Brně (nar. 17.1.1905 v Mastníku, okr. Třebíč) - 50. výročí úmrtí
 8.10.1585     nar. HEINRICH SCHÜTZ, německý hudební skladatel a varhaník (zemř. 6.11.1672) – 425. výročí
          narození
 8.10.1865     zemř. HEINRICH WILHELM ERNST, houslista a skladatel (nar. 6.5.1814 v Brně) – 145. výročí
          narození
 8.10.1910     zemř. MARIA KONOPNICKA, polská básnířka, novelistka, autorka knih pro děti (nar. 23.5.1842)
          – 100. výročí úmrtí
 8.10.1925     nar. ČESTMÍR VEJDĚLEK, prozaik, publicista a nakladatel - 85. výročí narození
 8.10.1925     nar. ANDREJ SIŇAVSKIJ, ruský prozaik, publicista, literární vědec (zemř. 25.2.1997) – 85. výročí
          narození
 8.10.1945     nar. EWA LIPSKA, polská básnířka – 65. výročí narození
 8.10.1945     nar. v Brně ZDENA HERFORTOVÁ, herečka – 65. výročí narození
 8.10.1985     zemř. RICCARDO BACCHELLI, italský prozaik, básník, dramatik a literární a hudební kritik
          (nar. 19.4.1891) – 25. výročí úmrtí
 9.10.1835     nar. CAMILLE SAINT-SAËNS, francouzský skladatel, klavírista a dirigent (zemř. 16.12.1921)
          – 175. výročí narození
 9.10.1925     nar. JOSEF JANÁČEK, historik (zemř. 20.10.1994) - 85. výročí narození
 9.10.1940     nar. JOHN LENNON, anglický rockový hudebník, skladatel, textař a zpěvák (zemř. 9.12.1980)
 – 70.       výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          105
 9.10.1970     zemř. JEAN GIONO, francouzský prozaik, básník a dramatik (nar. 30.3.1895) – 40. výročí úmrtí
 10.10.1925    nar. IVAN SVITÁK, filozof a publicista (zemř. 20.10.1994) - 85. výročí narození
 10.10.1930    nar. HAROLD PINTER, anglický dramatik (zemř. 24.12.2008) - 80. výročí narození
 10.10.1975    zemř. v Brně FRANTIŠEK ČÁDA, právní historik, archivář, redaktor (nar. 30.5.1895) – 35. výročí
          úmrtí
 10.10.1985    zemř. ORSON WELLES, americký herec a filmový režisér (nar. 6.5.1915) – 25. výročí úmrtí
 11.10.1825    nar. CONRAD FERDINAND MEYER,              švýcarský   básník  a  prozaik  píšící  německy
          (zemř. 28.11.1898) – 185. výročí narození
 11.10.1885    nar. FRANÇOIS MAURIAC, francouzský prozaik a novinář, nositel Nobelovy ceny (zemř. 1.9.1970)
          - 125. výročí narození
 11.10.1965    zemř. DOROTHEA LANGE, americká fotografka (nar. 26.5.1895) – 45. výročí úmrtí
 11.10.1975    zemř. EMANUEL FRYNTA, překladatel, básník, editor a kritik (nar. 3.1.1923) - 35. výročí úmrtí
 11.10.1995    zemř. JURAJ ŠPITZER, slovenský prozaik, esejista, literární vědec, filmový scenárista, publicista
          (nar. 14.8.1919) – 15. výročí úmrtí
 12.10.1900    nar. JINDŘICH ŠEBÁNEK, historik, archivář a pedagog (zemř. 14.1.1977 v Brně) - 110. výročí
          narození
 12.10.1910    nar. JINDŘICH CHALUPECKÝ, teoretik umění (zemř. 19.6.1990) – 100. výročí narození
 12.10.1935    nar. LUCIANO PAVAROTTI, italský tenorista (zemř. 6.9.2007) – 75. výročí narození
 12.10.1980    zemř. JOSEF BROŽ, malíř a ilustrátor (nar. 13.8.1904) – 30. výročí úmrtí
 13.10.1855    zemř. v Brně GOTTFRIED RIEGER, kapelník a skladatel (nar. 1.5.1764) – 155. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace                 106
 13.10.1880    nar. SAŠA ČORNYJ, vl. jm. Alexandr Glikberg, ruský satirický básník (zemř. 5.8.1932)
          – 130. výročí narození
 13.10.1935    nar. v Prostějově ANTONÍN PŘIDAL, básník, prozaik, dramatik a překladatel, působí v Brně
          - 75. výročí narození
 13.10.1950    zemř. FRANTIŠEK ŠVANTNER, slovenský prozaik (nar. 29.1.1912) – 60. výročí úmrtí
 14.10.1890    zemř. JOSEF VÁCLAV FRIČ, novinář, politik, básník, dramatik a prozaik (nar. 5.9.1829)
          - 120. výročí úmrtí
 14.10.1905    nar. VILMA VRBOVÁ-KOTRBOVÁ, malířka a ilustrátorka (zemř. 22.12.1993) - 105. výročí
          narození
 14.10.1990    zemř. LEONARD BERNSTEIN, americký dirigent, klavírista a hudební skladatel (nar. 25.8.1918)
          -20. výročí úmrtí
 15.10.1680    zemř. FRIDRICH BRIDEL, básník, prozaik a překladatel (nar. 1619) – 330. výročí úmrtí
 15.10.1865    nar. METODĚJ JAHN, prozaik a básník, studoval v Brně (zemř. 14.9.1942) – 145. výročí narození
 15.10.1900    zemř. ZDENĚK FIBICH, hudební skladatel, dirigent, pedagog a operní dramaturg (nar. 21.12.1850)
          - 110. výročí úmrtí
 15.10.1915    nar. PAVEL KROPÁČEK, historik a teoretik umění (zahynul 27.2.1943 v Osvětimi) – 95. výročí
          narození
 15.10.1920    nar. MARIO PUZO, americký prozaik (zemř. 2.7.1999) - 90. výročí narození
 15.10.1995    zemř. EDITH PARGETER, píšící též pod jménem Ellis Peters, anglická prozaička, autorka
          historických a detektivních románů (nar. 20.9.1913) – 15. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          107
 16.10.1830    nar. ĽUDOVÍT KUBÁNI, slovenský básník, prozaik, dramatik (zemř. 29.11.1869) – 180. výročí
          narození
 16.10.1890    zemř. CARLO COLLODI, vl. jm. C. Lorenzini, italský prozaik, autor knih pro děti (nar. 24.11.1826)
          – 120. výročí úmrtí
 16.10.1915    nar. JIŘÍ BEČKA, jazykovědec a překladatel, orientalista-íránista (zemř. 21.12.2004) – 95. výročí
          narození
 17.10.1915    nar. ARTHUR MILLER, americký dramatik a prozaik (zemř. 10.2.2005) - 95. výročí narození
 17.10.1920    nar. MIGUEL DELIBES, španělský prozaik a esejista – 90. výročí narození
 17.10.1920    nar. RUDOLF HRUŠÍNSKÝ, divadelní a filmový herec (zemř. 13.4.1994) – 90. výročí narození
 18.10.1335    zemř. v Brně ELIŠKA REJČKA, česká královna (nar. 1.9.1286) – 675. výročí úmrtí
 18.10.1915    nar. FRANTIŠEK DANIEL MERTH, básník (zemř. 11.4.1995) - 95. výročí narození
 18.10.1920    nar. VLASTA TAFELOVÁ, překladatelka z ruštiny (zemř. 1.1.2006) – 90. výročí narození
 18.10.1935    nar. v Brně VIOLA FISCHEROVÁ, básnířka, prozaička a překladatelka - 75. výročí narození
 18.10.1940    zemř. SAINT-POL-ROUX, vl. jm. Paul Roux, francouzský básník a dramatik (nar. 15.1.1861)
          – 70. výročí úmrtí
 18.10.1955    zemř. JOSÉ ORTEGA Y GASSET, španělský spisovatel a filozof (nar. 8.5.1883) – 55. výročí úmrtí
 19.10.1745    zemř. JONATHAN SWIFT, irský satirický prozaik a básník píšící anglicky (nar. 30.11.1667)
          – 265. výročí úmrtí
 19.10.1910    nar. JOSÉ LEZAMA LIMA, kubánský básník a prozaik (zemř. 9.8.1976) – 100. výročí narození
 19.10.1950    zemř. EDNA ST. VINCENT MILAY, americká básnířka (nar. 22.2.1892) – 60. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace              108
 19.10.1970    zemř. VLADIMÍR KAFKA, literární publicista, překladatel z němčiny a francouzštiny (nar. 8.6.1931)
          – 40. výročí úmrtí
 20.10.1920    zemř. MAX BRUCH, německý skladatel a dirigent (nar. 6.1.1838) – 90. výročí úmrtí
 20.10.1925    nar. ART BUCHWALD, americký novinář, humorista, satirik (zemř. 17.1.2007) – 85. výročí
          narození
 20.10.1955    zemř. ERNST SOMMER, básník, prozaik, vydavatel, literární a divadelní kritik (nar. 29.10.1888
          v Jihlavě) – 55. výročí úmrtí
 20.10.1955    nar. MAGDALENA TULLI, polská prozaička – 55. výročí narození
 21.10.1125    zemř. KOSMAS, kronikář, zakladatel české historiografie (nar. kolem 1045) – 885. výročí úmrtí
 21.10.1790    nar. ALPHONSE DE LAMARTINE, francouzský básník a prozaik (zemř. 28.2.1869) - 220. výročí
          narození
 21.10.1920    nar. EMIL JULIŠ, básník, prozaik a výtvarník (zemř. 25.12.2006) - 90. výročí narození
 21.10.1925    nar. MIROSLAV PETŘÍČEK, literární kritik a překladatel – 85. výročí narození
 21.10.1930    nar. JIŘÍ OPELÍK, literární kritik, historik, editor a pedagog - 80. výročí narození
 21.10.1945    nar. NIKITA SERGEJEVIČ MICHALKOV, ruský filmový režisér a herec - 65. výročí narození
 21.10.1945    nar. VOJTĚCH STEKLAČ, prozaik a scenárista, autor knih pro děti - 65. výročí narození
 21.10.1960    zemř. v Brně LINKA PROCHÁZKOVÁ, malířka (nar. 23.1.1883) - 50. výročí úmrtí
 22.10.1725    zemř. ALESSANDRO SCARLATTI. italský skladatel (nar. 2.5.1660) – 285. výročí úmrtí
 22.10.1870    nar. IVAN ALEXEJEVIČ BUNIN, ruský básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 8.11.1953)
          - 140. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            109
 22.10.1885    zemř. PAVOL DOBŠINSKÝ, slovenský folklorista, básník, překladatel, literární kritik a publicista
          (nar. 16.3.1828) – 125. výročí úmrtí
 22.10.1905    nar. FRANTIŠEK NECHVÁTAL, básník, publicista a překladatel (zemř. 10.9.1983) - 105. výročí
          narození
 22.10. 1910    nar. MAURICE ZERMATTEN, švýcarský francouzsky píšící prozaik (zemř. 11.2.2001)
          – 100. výročí narození
 22.10.1975    zemř. ARNOLD JOSEPH TOYNBEE, anglický historik a filozof dějin (nar. 14.4.1889) – 35. výročí
          úmrtí
 22.10.1990    zemř. KAMIL LHOTÁK, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 25.7.1912) – 20. výročí úmrtí
 22.10.1990    zemř. LOUIS ALTHUSSER, francouzský filozof (nar. 16.10.1918) – 20. výročí úmrtí
 22.10.1995    zemř. KINGSLEY AMIS, anglický prozaik a básník (nar. 16.4.1922) – 15. výročí úmrtí
 23.10.1805    nar. ADALBERT STIFTER, rakouský prozaik původem z Čech (zemř. 28.1.1868) – 205. výročí
          narození
 23.10.1920    nar. GIANNI RODARI, italský prozaik, básník, redaktor, autor knih pro děti (zemř.14.4.1980)
 – 90.          výročí narození
 23.10.2000    zemř. EDUARD GOLDSTÜCKER, literární vědec, publicista a politik (nar. 30.5.1913) – 10. výročí
          úmrtí
 24.10.1725    zemř. ALESSANDRO SCARLATTI, italský skladatel (nar. 2.5.1660) – 285. výročí úmrtí
 24.10.1820    nar. EUGÈNE FROMENTIN, francouzský prozaik, umělecký teoretik a malíř (zemř. 27.8.1876)
          – 190. výročí narození
 24.10.1885    nar. ERNEST CLAES, vlámský prozaik (zemř. 2.9.1968) – 125. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          110
 24.10.1925    zemř. JINDŘICH ŠIMON BAAR, prozaik, sběratel pohádek (nar. 7.2.1862) - 85. výročí úmrtí
 25.10.1400    zemř. GEOFFREY CHAUCER, anglický básník (nar. asi 1344) - 610. výročí úmrtí
 25.10.1825    nar. JOHANN STRAUSS ml., rakouský skladatel a kapelník (zemř. 3.6.1899) – 185. výročí narození
 25.10.1860    nar. FRANTIŠEK XAVER SVOBODA, básník, prozaik a dramatik (zemř. 25.5.1943) - 150. výročí
          narození
 25.10.1935    nar. v Tišnově, okr. Brno-venkov, ZDENĚK POLOLÁNÍK, hudební skladatel, působí v Brně
          – 75. výročí narození
 26.10.1685    nar. DOMENICO SCARLATTI, italský skladatel a cemballista (zemř. 23.7.1757) – 325. výročí
          narození
 26.10.1765    nar. VÁCLAV THÁM, obrozenský básník, dramatik, novinář, kulturní organizátor a herec
          (zemř. 1816) – 245. výročí narození
 26.10.1765    nar. JAKUB JAN RYBA, skladatel a hudebník (zemř. 8.4.1815) – 245. výročí narození
 26.10.1880    nar. ANDREJ BĚLYJ, vl. jm. Boris Nikolajevič Bugajev, ruský básník a prozaik (zemř. 8.1.1934)
          - 130. výročí narození
 26.10.1900    nar. ZDENĚK RYKR, malíř, grafik, scénograf (zemř. 15.1.1940) – 110. výročí narození
 26.10.1925    nar. JAN WOLKERS, nizozemský prozaik a výtvarník (zemř. 19.10.2007) - 85. výročí narození
 26.10.1930    nar. JOHN ARDEN, anglický dramatik – 80. výročí narození
 27.10.1845    nar. JOSEF VÁCLAV SLÁDEK, básník, prozaik a překladatel (zemř. 28.6.1912) - 165. výročí
          narození
 27.10.1885    nar. TAKUBOKU IŠIKAWA, japonský básník (zemř. 13.4.1912) - 125. výročí narození
 27.10.1975    zemř. REX STOUT, americký prozaik, autor detektivních příběhů (nar. 1.12.1886) - 35. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           111
 27.10.1980    zemř. JOSÉ RODRIGUES MIGUEÍS, portugalský povídkář, novelista, romanopisec a dramatik
          (nar. 9.12.1901) – 30. výročí úmrtí
 27.10.2000    zemř. LÍDA BAAROVÁ, vl. jm. Ludmila Babková, filmová herečka (nar. 7.9.1914) – 10. výročí
          úmrtí
 28.10.1905    zemř. ALPHONSE ALLAIS, francouzský povídkář-humorista (zemř. 20.10.1854) – 105. výročí úmrtí
 28.10.1920    nar. JIŘÍ PINKAS, dirigent, klavírista a sbormistr, působil v Brně (zemř. 1.7.2003 v Brně)
          - 90. výročí narození
 28.10.1940    nar. DANIÈLE SALLENAVE, francouzská prozaička, esejistka a literární teoretička – 70. výročí
          narození
 28.10.1980    zemř. OTA ŠAFRÁNEK, vl. jm. Otto Passer, prozaik, dramatik, autor knih pro děti (nar. 18.2.1911)
          – 30. výročí úmrtí
 29.10.1815    nar. LUDOVÍT ŠTÚR, slovenský básník, jazykovědec a filozof (zemř. 12.1.1856) - 195. výročí
          narození
 30.10.1785    nar. HERMANN VON PÜCKLER-MUSKAU, německý prozaik, cestopisec a fejetonista
          (zemř. 4.2.1871) – 225. výročí narození
 30.10.1885    nar. EZRA POUND, americký básník, literární kritik a publicista (zemř. 1.11.1972) - 125. výročí
          narození
 30.10.1905    nar. ve Vyškově BOHUMÍR ŠTĚDROŇ, hudební teoretik a historik (zemř. 24.11.1982 v Brně)
          – 105. výročí narození
 30.10.1910    nar. MIGUEL HERNÁNDEZ, španělský básník (zemř. 28.3.1942) – 100. výročí narození
 30.10.1930    zemř. JEAN HENRI DUNANT, švýcarský filantrop, spisovatel, zakladatel Červeného kříže, nositel
          Nobelovy ceny (nar. 8.5.1828) – 80. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          112
 30.10.1930    nar. TIMOTHY FINDLEY, anglicky píšící kanadský prozaik (zemř. 21.6.2002) – 80. výročí narození
 30.10.1955    nar. ve Zlíně JAN ANTONÍN PITÍNSKÝ, vl. jm. Zdeněk Petrželka, prozaik, dramatik a režisér -
          55. výročí narození
 30.10.1960    zemř. KAREL SVOBODA, klasický filolog, estetik, teoretik umění a překladatel (nar. 17.7.1888)
          – 50. výročí úmrtí
 31.10.1775    nar. ANTONÍN MACHEK, malíř (zemř. 18.11.1844) – 235. výročí narození
 31.10.1795    nar. JOHN KEATS, anglický básník (zemř. 23.2.1821) – 215. výročí narození
 31.10.1875    nar. AVETIK ISAHAKJAN, arménský básník a prozaik (zemř. 18.10.1957) – 135. výročí narození
 31.10.1920    nar. DICK FRANCIS, anglický prozaik, autor detektivních románů – 90. výročí narození
 31.10.1920    nar. HELMUT NEWTON, německý fotograf (zemř. 24.1.2004) – 90. výročí narození
 31.10.1925    nar. ROGER NIMIER, francouzský prozaik a publicista (zemř. 28.9.1962) – 85. výročí narození
 31.10.1965    zemř. JOSEF ŠTEFAN KUBÍN, prozaik a folklorista (nar. 7.10.1864) - 45. výročí úmrtí
 31.10.1975    zemř. ANTONÍN STRNADEL, malíř a ilustrátor (nar. 10.5.1910) – 35. výročí úmrtí
 31.10.1980    zemř. JAN WERICH, herec, dramatik, prozaik a překladatel (nar. 6.2.1905) - 30. výročí úmrtí


 LISTOPAD
 1.11.1880     nar. SHOLEM ASCH, původně Aš Šalom, americký romanopisec, povídkář a dramatik píšící jidiš
          (zemř. 10.7.1957) – 130. výročí narození
 1.11.1900     nar. EMIL BOLESLAV LUKÁČ, slovenský básník, překladatel, editor (zemř. 14.9.1979)
          – 110. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           113
 1.11.1925     nar. RŮŽENA GREBENÍČKOVÁ, literární kritička, historička, překladatelka (zemř. 21.7.1997)
 –            85. výročí narození
 2.11.1885     nar. v Jiříkovicích, okr. Brno-venkov, BARBORA MARKÉTA ELIÁŠOVÁ, prozaička, autorka
          cestopisů (zemř. 27.4.1957) – 125. výročí narození
 2.11.1930     nar. VÁCLAV ERBEN, prozaik (zemř. 20.4.2003) - 80. výročí narození
 2.11.1935     nar. IVA HERCÍKOVÁ, prozaička, scenáristka a překladatelka (zemř. 27.1.2007) - 75. výročí
          narození
 2.11.1950     zemř. GEORGE BERNARD SHAW, anglický dramatik a prozaik, nositel Nobelovy ceny
          (nar. 26.7.1856) - 60. výročí úmrtí
 2.11.1965     zemř. ZDENĚK PEŠÁNEK, výtvarník, průkopník kinetismu (nar. 12.6.1896) – 45. výročí úmrtí
 2.11.1970     zemř. JOHANNES URZIDIL, pražský německý, později americký prozaik (nar. 3.2.1896)
          - 40. výročí úmrtí
 2.11.1975     zemř. PIER PAOLO PASOLINI, italský prozaik a filmový režisér (nar. 5.3.1922) - 35. výročí úmrtí
 3.11.1500     nar. BENVENUTO CELLINI, italský sochař, zlatotepec, básník a memoralista (zemř. 13.2.1571)
          – 510. výročí narození
 3.11.1815     nar. v Jedovnicích, okr. Blansko, FRANZ THOMAS BRATRANEK, německy píšící literární historik
          a filozof, působil v Brně (zemř. 2.8.1884 v Brně) – 195. výročí narození
 3.11.1895     nar. EDUARD BAGRICKIJ, ruský básník (zemř. 16.2.1934) - 115. výročí narození
 3.11.1910     nar. KAREL ZEMAN, filmový režisér a scenárista (zemř. 5.4.1989) - 100. výročí narození
 3.11.1930     nar. VĚRA ŠŤOVÍČKOVÁ-HEROLDOVÁ, publicistka a překladatelka – 80. výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          114
 4.11.1890     nar. KLABUND, vl. jm. Alfred Henschke, německý básník, dramatik, prozaik a překladatel
          (zemř. 14.8.1928) – 120. výročí narození
 4.11.1910     zemř. ANTONÍN WIEHL, architekt (nar. 26.4.1846) – 100. výročí úmrtí
 4.11.1975     zemř. v Chomýži, okr. Kroměříž, FRANTIŠEK DVORNÍK, teolog, církevní historik (nar. 14.8.1893
          v Chomýži) – 35. výročí úmrtí
 5.11.1880     nar. MIHAIL SADOVEANU, rumunský spisovatel (zemř. 19.10.1961) – 130. výročí narození
 5.11.1885     nar. KAREL HUGO HILAR, vl. jm. K. H. Bakule, divadelní režisér, publicista, básník a dramatik
          (zemř. 6.3.1935) – 125. výročí narození
 5.11.1890     nar. ve Vadíně, okr. Havlíčkův Brod, JAN ZRZAVÝ, malíř, grafik, ilustrátor a scénograf
          (zemř. 12.10.1977) - 120. výročí narození
 5.11.1905     nar. LEOPOLD BUCZKOWSKI, polský prozaik a malíř (zemř. 27.4.1989) – 105. výročí narození
 5.11.1910     zemř. v Brně ALOIS PRASTORFER, architekt (nar. 16.8.1846) – 100. výročí úmrtí
 5.11.1920     nar. VÁCLAV LOHNISKÝ, herec a režisér (zemř. 18.2.1980) – 90. výročí narození
 5.11.1955     zemř. MAURICE UTRILLO, francouzský malíř (nar. 26.12.1883) – 55. výročí úmrtí
 5.11.1985     zemř. PAVEL FRAENKL, norský literární historik českého původu, působil i v Brně (nar. 20.5.1904)
          – 25. výročí úmrtí
 5.11.1995     zemř. ERNEST GELLNER, anglický sociální antropolog českého původu (nar. 9.12.1925)
          – 15. výročí úmrtí
 6.11.1795     zemř. JIŘÍ BENDA, skladatel (nar. 30.6.1722) – 215. výročí úmrtí
 6.11.1825     nar. CHARLES GARNIER, francouzský architekt a teoretik (zemř. 3.8.1898) – 185. výročí narození
 6.11.1860     nar. IGNACY PADEREWSKI, polský klavírista a skladatel (zemř. 29.6.1941) – 150. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          115
 6.11.1880     nar. ROBERT MUSIL, rakouský prozaik a esejista, studoval v Brně (zemř. 15.4.1942) - 130. výročí
          narození
 6.11.1945     nar. JIŘÍ ŽÁČEK, básník, prozaik, dramatik a překladatel - 65. výročí narození
 7.11.1925     nar. VÁCLAV CIBULA, prozaik, překladatel, dramatik, autor knih pro mládež (zemř. 4.5.2009)
          - 85. výročí narození
 7.11.1945     nar. VLADIMÍR MACURA, literární vědec, překladatel, publicista a prozaik (17.4.1999) - 65. výročí
          narození
 7.11.1970     zemř. VINCENC KRAMÁŘ, historik a teoretik umění, sběratel (nar. 8.5.1877) – 40. výročí úmrtí
 7.11.1990     zemř. LAWRENCE DURRELL, anglický romanopisec a básník (nar. 27.2.1912) - 20. výročí úmrtí
 8.11.1890     zemř. CÉSAR FRANCK, francouzský hudební skladatel, varhaník a pedagog (nar. 10.12.1822)
          - 120. výročí úmrtí
 8.11.1900     nar. MARGARET MITCHELL, prozaička (zemř. 16.8.1949) - 110. výročí narození
 9.11.1835     nar. ÉMILE GABORIAU, francouzský prozaik, zakladatel francouzského detektivního románu
          (zemř. 28.9.1873) – 175. výročí narození
 9.11.1880     nar. JORDAN JOVKOV, bulharský prozaik, dramatik a básník (zemř. 15.10.1937) – 130. výročí
          narození
 9.11.1920     nar. DORA MÜLLEROVÁ, německy píšící spisovatelka a publicistka a kulturní činitelka, žila v Brně
          (zemř. 1.4.2009) – 90. výročí narození
 9.11.1930     nar. IVAN MORAVEC, klavírista – 80. výročí narození
 9.11.1945     zemř. ZINAIDA NIKOLAJEVNA GIPPIUS, ruská prozaička a básnířka (nar. 20.11.1869)
          – 65. výročí úmrtíVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           116
 9.11.1980     zemř. TOYEN, vl. jm. Marie Čermínová, malířka, grafička, ilustrátorka (nar. 21.9.1902) – 30. výročí
          úmrtí
 9.11.1985     nar. VELEMIR CHLEBNIKOV, vl. jm. Viktor Ch., ruský básník (zemř. 28.6.1922) – 125. výročí
          narození
 10.11.1730    nar. OLIVER GOLDSMITH, anglický prozaik, esejista a básník (zemř. 4.4.1774) - 280. výročí
          narození
 10.11.1940    nar. ŠTEFAN STRÁŽAY, slovenský básník – 70. výročí narození
 10.11.1995    zemř. RENÉ WELLEK, americký literární historik a teoretik českého původu (nar. 22.8.1903)
          – 15. výročí úmrtí
 11.11.1855    zemř. SØREN AABYE KIERKEGAARD, dánský prozaik, teolog a filozof (nar. 5.5.1813)
          - 155. výročí úmrtí
 11.11.1930    nar. ANTONÍN MOSKALYK, filmový režisér a scenárista (zemř. 27.1.2006 v Brně) - 80. výročí
          narození
 11.11.1930    nar. TADEUSZ NOWAK, polský básník a prozaik (zemř. 10.8.1991) - 80. výročí narození
 11.11.1990    zemř. JANNIS RITSOS, řecký básník (nar. 1.5.1909) – 20. výročí úmrtí
 12.11.1840    nar. AUGUSTE RODIN, francouzský sochař (zemř. 17.11.1917) – 170. výročí narození
 12.11.1860    nar. OTMAR VAŇORNÝ, klasický filolog, překladatel (zemř. 14.1.1947 v Brně) – 150. výročí
          narození
 12.11.1895    nar. ČESTMÍR LOUKOTKA, filolog, kulturní historik, amerikanista (zemř. 13.4.1966) – 115. výročí
          narození
 12.11.1915    nar. ROLAND BARTHES, francouzský literární vědec, sémiotik a esejista (zemř. 26.3.1980)
          - 95. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           117
 13.11.1675    zemř. v Uherském Hradišti FELIX KADLINSKÝ, básník a překladatel (nar. 18.10.1613)
          – 335. výročí úmrtí
 13.11.1850    nar. ROBERT LOUIS STEVENSON, skotský prozaik, esejista, básník (zemř. 3.12.1894)
          - 160. výročí narození
 13.11.1880    nar. JOSEF CHOCHOL, architekt, urbanista, návrhář nábytku, teoretik architektury (zemř. 6.7.1956)
          – 130. výročí narození
 13.11.1920    nar. JAROSLAV POKORNÝ, teatrolog, dramatik, překladatel a publicista (zemř. 23.9.1983)
          - 90. výročí narození
 13.11.1925    nar. RIO PREISNER, literární vědec, básník, prozaik a překladatel (zemř. 2.8.2007) - 85. výročí
          narození
 13.11.1975    zemř. OLGA BERGGOLC, ruská básnířka a prozaička (nar. 3.5.1910) – 35. výročí úmrtí
 13.11.1885    nar. VÁCLAV RABAS, malíř a grafik (zemř. 26.10.1954) – 125. výročí narození
 14.11.1825    zemř. JEAN PAUL, vl. jm. Johann Paul Friedrich Richter, německý prozaik (nar. 21.3.1763)
          – 185. výročí úmrtí
 14.11.1840    nar. CLAUDE MONET, francouzský malíř a grafik (zemř. 6.12.1926) - 170. výročí narození
 14.11.1900    nar. AARON COPLAND, americký hudební skladatel a dirigent (zemř. 2.12.1990) - 110. výročí
          narození
 14.11.1915    zemř. BOOKER WASHINGTON, americký spisovatel (nar. 5.4. 1856) – 95. výročí úmrtí
 15.11.1670    zemř. JAN AMOS KOMENSKÝ, pedagog, filozof a biskup Jednoty bratrské (nar. 28.3.1592)
          - 340. výročí úmrtí
 15.11.1910    zemř. WILHELM RAABE, německý prozaik (nar. 8.9.1831) - 100. výročí úmrtí
 15.11.1925    nar. TONE SVETINA, slovinský prozaik a publicista (zemř. 14.4.1998) – 85. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             118
 16.11.1810    nar. KAREL HYNEK MÁCHA, básník a prozaik (zemř. 6.11.1836) - 200. výročí narození
 16.11.1895    nar. PAUL HINDEMITH, německý hudební skladatel a dirigent (zemř. 28.12.1963) - 115. výročí
          narození
 16.11.1905    nar. v Brně-Líšni MIREK ELPL, vl. jm. Eduard E., prozaik a básník (zemř. 7.2.1960 v Brně)
          – 105. výročí narození
 16.11.1910    zemř. CARLO DOSSI, italský prozaik (nar. 27.3.1849) – 100. výročí úmrtí
 16.11.1930    nar. CHINUA ACHEBE, nigerijský prozaik a básník píšící anglicky – 75. výročí narození
 17.11.1920    nar. JEAN STAROBINSKI, švýcarský francouzsky píšící literární kritik, teoretik umění a esejista
          – 90. výročí narození
 17.11.1925    nar. CHARLES MACKERRAS, anglický skladatel a dirigent – 85. výročí narození
 17.11.1930    nar. ZDEŇKA BAUEROVÁ, oděvní výtvarnice – 80. výročí narození
 18.11.1860    nar. IGNACY JAN PADEREWSKI, polský klavírista, skladatel a politik (zemř. 29.6.1941)
          – 150. výročí narození
 18.11.1930    nar. DUŠAN ŠLOSAR, filolog, působí v Brně - 80. výročí narození
 19.11.1580    zemř. JIŘÍ MELANTRICH ROŽĎALOVSKÝ Z AVENTINA, nakladatel (nar. 1511) – 430. výročí
          úmrtí
 19.11.1665    zemř. NICOLAS POUSSIN, francouzský malíř (nar. 1594) – 345. výročí úmrtí
 19.11.1825    zemř. JAN VÁCLAV HUGO VOŘÍŠEK, hudební skladatel (nar.11.5.1791) – 185. výročí úmrtí
 19.11.1855    zemř. MIHÁLY VÖRÖSMARTY, maďarský romantický básník a dramatik (nar. 1.12.1800)
          – 155. výročí úmrtí
 19.11.1875    nar. MILOŠ JIRÁNEK, malíř, grafik, výtvarný kritik (zemř. 2.11.1911) - 135. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           119
 19.11.1900    nar. ANNA SEGHERS, vl. jm. Netty Radvanyi, německá prozaička a esejistka (zemř. 1.6.1983)
          - 110. výročí narození
 19.11.1910    nar. MILOŠ BIČ, evangelický bohoslovec, biblista a religionista (zemř. 28.4.2004) – 100. výročí
          narození
 19.11.1920    nar. ZDENĚK DÍTĚ, divadelní a filmový herec (zemř. 11.12.2001) – 90. výročí narození
 19.11.1945    nar. JOSEF OPATRNÝ, historik-iberoamerikanista – 65. výročí narození
 20.11.1910    zemř. LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ, ruský prozaik, dramatik a publicista (nar. 9.9.1828)
          - 100. výročí úmrtí
 20.11.1920    nar. BEDŘICH UTITZ, novinář a překladatel - 85. výročí narození
 20.11.1925    zemř. STEFAN ŻEROMSKI, polský prozaik, dramatik a esejista (nar. 14.10.1864) – 85. výročí úmrtí
 20.11.1950    zemř. VÁCLAV FLAJŠHANS, filolog a literární historik (nar. 1.7.1866) – 60. výročí úmrtí
 21.11.1695    zemř. HENRY PURCELL, anglický skladatel a varhaník (nar. kolem 1659) – 315. výročí úmrtí
 21.11.1870    zemř. KAREL JAROMÍR ERBEN, básník a prozaik (nar. 7.11.1811) - 140. výročí úmrtí
 21.11.1920    nar. FRANTIŠEK KAVKA, historik (zemř. 20.10.2005) – 90. výročí narození
 21.11.1945    nar. JIŘÍ BERÁNEK, sochař a kreslíř – 65. výročí narození
 21.11.1965    zemř. ZDENĚK PEŠÁNEK, malíř, sochař a architekt (nar. 12.8.1896) – 45. výročí úmrtí
 21.11.1975    zemř. GUNNAR GUNNARSSON, islandský prozaik (nar. 18.5.1889) – 35. výročí úmrtí
 22.11.1635    zemř. VÁCLAV VRATISLAV Z MITROVIC, autor cestopisu (nar. 1576) – 375. výročí úmrtí
 22.11.1710    nar. WILHELM FRIEDEMANN BACH, německý hudební skladatel a varhaník (zemř. 1.7.1784)
          – 300. výročí narození
 22.11.1835    nar. JOSEF MOCKER, architekt a restaurátor (zemř. 15.11.1899) – 175. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          120
 22.11.1890    nar. ELIEZER MARKOVIČ LISICKIJ, ruský malíř a architekt, představitel konstruktivismu
          (zemř. 30.12.1941) – 120. výročí narození
 22.11.1995    zemř. v Brně FRANTIŠEK NEUŽIL, prozaik, básník, publicista (nar. 9.5.1907 v Pozořicích u Brna)
          – 15. výročí úmrtí
 23.11.1920    nar. PAUL CELAN, německy píšící básník (zemř. 15.6.1970) - 90. výročí narození
 23.11.1990    zemř. ROALD DAHL, anglický prozaik, autor knih pro děti (nar. 13.9.1916) - 20. výročí úmrtí
 24.11.1835    nar. v Brně FERDINAND DEBOIS, skladatel a sbormistr (zemř. 9.5.1893) – 175. výročí narození
 24.11.1870    zemř. LAUTRÉAMONT, vl. jm. Isidore Ducasse, francouzský básník (nar. 4.4.1846) - 140. výročí
          úmrtí
 24.11.1930    nar. JAROSLAVA JANÁČKOVÁ, literární historička, publicistka, editorka a prozaička - 80. výročí
          narození
 24.11.1995    zemř. SERGEJ MACHONIN, divadelní, filmový a literární kritik a překladatel (nar. 29.12.1918)
          – 15. výročí úmrtí
 25.11.1845    nar. ECA DE QUEIRÓS, vl. jm. José Maria Eca de Queirós, portugalský romanopisec, povídkář a
          fejetonista (zemř. 16.8.1900) – 165. výročí narození
 25.11.1915    nar. VLADIMÍR BOR, filmový kritik a scenárista (zemř. 18.1.2007) – 95. výročí narození
 25.11.1950    zemř. JOHANNES VILHELM JENSEN, dánský prozaik, nositel Nobelovy ceny (nar. 20.1.1873)
          - 60. výročí úmrtí
 25.11.1970    zemř. JUKIO MIŠIMA, vl. jm. Kimitake Hiraoka, japonský prozaik a dramatik (nar. 14.1.1925)
          - 40. výročí úmrtí
 25.11.1985    zemř. ELSA MORANTE, italská prozaička (nar. 18.8.1912) – 25. výročí úmrtí
 26.11.1855    zemř. ADAM MICKIEWICZ, polský básník a dramatik (nar. 24.12.1798) – 155. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           121
 26.11.1930    nar. HELENA LISICKÁ, prozaička a publicistka - 80. výročí narození
 26.11.1965    zemř. VÁCLAV TIKAL, malíř (nar. 24.12.1906) – 45. výročí úmrtí
 27.11.1570    zemř. JACOPO SANSOVINO, vl. jm. J. d´Antonio Tatti, italský architekt a sochař (nar. 1486)
          – 440. výročí úmrtí
 27.11.1825    nar. PAVEL ŠVANDA ZE SEMČIC, divadelní ředitel, režisér, kritik a novinář, působil v Brně
          (zemř. 1891 v Brně) – 185. výročí narození
 27.11.1895    zemř. ALEXANDRE DUMAS mladší, francouzský dramatik a prozaik (nar. 27.7.1824) – 115. výročí
          úmrtí
 27.11.1935    nar. IVANKA DEVÁTÁ, prozaička, publicistka a herečka - 75. výročí narození
 27.11.1945    nar. ZDENĚK ROSENBAUM, prozaik a překladatel - 65. výročí narození
 27.11.1955    zemř. ARTHUR HONEGGER, francouzský hudební skladatel (nar. 10.3.1892) - 55. výročí úmrtí
 27.11.2000    zemř. MALCOLM BRADBURY, anglický prozaik a kritik (nar. 7.9.1932) – 10. výročí úmrtí
 28.11.1820    nar. FRIEDRICH ENGELS, německý filozof a ekonom (zemř. 5.8.1895) – 190. výročí narození
 28.11.1680    zemř. GIAN LORENZO BERNINI, italský sochař a architekt (nar. 7.12.1598) – 330. výročí úmrtí
 28.11.1820    nar. FRIEDRICH ENGELS, německý ekonom a filozof (zemř. 5.8.1895) – 190. výročí narození
 28.11.1880    nar. ALEXANDR BLOK, ruský básník a dramatik (zemř. 7.8.1921) -130. výročí narození
 28.11.1925    nar. MILENA HONZÍKOVÁ, literární historička a spisovatelka (zemř. 22.8.2001) – 85. výročí
          narození
 28.11.1960    zemř. RICHARD WRIGHT, americký prozaik (nar. 4.9.1908) - 50. výročí úmrtí
 28.11.1970    zemř. JAN DRDA, prozaik a dramatik (nar. 4.4.1915) - 40. výročí úmrtí
 29.11.1860    nar. HANA KVAPILOVÁ, herečka (zemř. 8.4.1907) – 150. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           122
 29.11.1895    nar. MICHAIL MICHAJLOVIČ BACHTIN, ruský literární vědec (zemř. 6.3.1975) - 115. výročí
          narození
 29.11.1915    zemř. LUIGI CAPUANA, italský prozaik, publicista, kritik, autor knih pro děti – (nar. 28.5.1839)
          – 95. výročí úmrtí
 29.11.1945    nar. HANA MACIUCHOVÁ, herečka – 65. výročí narození
 30.11.1650    nar. DOMENICO MARTINELLI, italský architekt, působil i v českých zemích (zemř. 11.9.1718)
          – 360. výročí narození
 30.11.1735    nar. v Brně ONDŘEJ SCHWEIGEL, sochař, řezbář, grafik, historik umění (zemř. 23.3.1812 v Brně)
          – 275. výročí narození
 30.11.1805    zemř. JOSEF ANTON LASKE, houslař, působil v Brně (nar. 18.3.1738) – 205. výročí úmrtí
 30.11.1835    nar. MARK TWAIN, vl. jm. Samuel Langhorne Clemens, americký prozaik (zemř. 21.4.1910)
          - 175. výročí narození
 30.11.1900    zemř. OSCAR WILDE, anglický dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu
          (nar. 16.10.1854) - 110. výročí úmrtí
 30.11.1925    nar. VOJTĚCH JASNÝ, filmový a divadelní režisér a scenárista – 85. výročí narození
 30.11.1935    zemř. FERNANDO PESSOA, portugalský básník, esejista, povídkář a překladatel (nar. 13.6.1888)
          – 75. výročí úmrtí


 PROSINEC
 1.12.1455     zemř. LORENZO GHIBERTI, italský sochař, malíř, architekt a teoretik (nar. 1378) – 555. výročí
          narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          123
 1.12.1920     nar. v Krásněvsi u Velkého Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou, LADISLAV DVOŘÁK, básník a
          prozaik (zemř. 22.6.1983) - 90. výročí narození
 1.12.1935     nar. WOODY ALLEN, vl. jm. Allen Stewart Königsberg, americký filmový režisér, scenárista, herec
          a prozaik - 75. výročí narození
 2.12.1815     zemř. JAN POTOCKI, polský prozaik, historik a archeolog píšící francouzsky (nar. 8.3.1761)
          – 195. výročí úmrtí
 2.12.1975     zemř. v Brně FRANTIŠEK DOUBRAVA, malíř, grafik, ilustrátor (nar. 22.3.1901) – 35. výročí úmrtí
 2.12.1980     zemř. ROMAIN GARY, vl. jm. Roman Kacew, francouzský romanopisec (nar. 8.5.1914) – 30. výročí
          úmrtí
 2.12.1985     zemř. PHILIP LARKIN, anglický básník (nar. 9.8.1922) - 25. výročí úmrtí
 2.12.1990     zemř. ARON COPLAND, americký skladatel a dirigent (nar. 14.11.1900) – 20. výročí úmrtí
 2.12.1995     zemř. ROBERTSON DAVIES, anglicky píšící kanadský romanopisec, esejista, kritik a dramatik
          (nar. 18.8.1913) – 15. výročí úmrtí
 3.12.1800     nar. FRANCE PREŠEREN, slovinský básník (zemř. 8.2.1849) – 210. výročí narození
 3.12.1930     nar. JEAN-LUC GODARD, francouzský filmový režisér - 80. výročí narození
 4.12.1660     nar. ANDRÉ CAMPRA, francouzský skladatel (zemř. 14.6.1744) – 350. výročí narození
 4.12.1795     nar. THOMAS CARLYLE, anglický esejista, historik a filozof (zemř. 4.2.1881) – 215. výročí
          narození
 4.12.1825     nar. ve Zlíně HYNEK VOJÁČEK, hudební skladatel, studoval v Brně (zemř. 9.2.1916) – 185. výročí
          narození
 4.12.1835     nar. SAMUEL BUTLER, anglický prozaik, malíř a hudební skladatel (zemř. 18.6.1902) - 175. výročí
          narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace         124
 4.12.1875     nar. RAINER MARIA RILKE, rakouský básník, prozaik a dramatik (zemř. 29.12.1926) - 135. výročí
          narození
 4.12.1910     nar. JÁN KOSTRA, slovenský básník, překladatel, esejista (zemř. 5.11.1975) – 100. výročí narození
 4.12.1930     nar. v Brně KAMIL FUCHS, architekt - 80. výročí narození
 4.12.1950     zemř. v Brně FRANTIŠEK KALÁB, malíř, sochař, scénograf a ilustrátor (nar. 11.11.1908 v Brně)
          - 60. výročí úmrtí
 4.12.2000     zemř. HANS CARL ARTMANN, rakouský básník a prozaik (nar. 12.6.1921) – 10. výročí narození
 5.12.1820     nar. AFANASIJ FET, A. Šenšin, ruský básník, prozaik, publicista a překladatel (zemř. 3.12.1892)
          – 190. výročí narození
 5.12.1830     nar. CHRISTINA ROSSETTI, anglická básnířka (zemř. 29.12.1894) – 180. výročí narození
 5.12.1870     nar. VÍTĚZSLAV NOVÁK, hudební skladatel (zemř. 18.7.1949) – 140. výročí narození
 5.12.1870     zemř. ALEXANDRE DUMAS st., francouzský prozaik a dramatik (nar. 24.7.1802) - 140. výročí
          úmrtí
 5.12.1890     nar. FRITZ LANG, německý a americký filmový režisér (zemř. 2.8.1976) - 120. výročí narození
 5.12.1925     zemř. WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, polský prozaik, nositel Nobelovy ceny
          (nar. 7.5.1867) - 85. výročí úmrtí
 5.12.1940     zemř. JAN KUBELÍK, houslista a skladatel (nar. 5.7.1880) – 70. výročí úmrtí
 5.12.1975     zemř. HANNAH ARENDT, německá filozofka (nar. 14.10.1906) – 35. výročí úmrtí
 5.12.1990     zemř. JOSEF JEDLIČKA, prozaik a publicista (nar.16.3.1927) – 20. výročí úmrtí
 6.12.1920     zemř. KAREL KOVAŘOVIC, skladatel (nar. 9.12.1862) – 90. výročí úmrtí
 6.12.1920     nar. DAVID WARREN BRUBECK, americký jazzový pianista – 90. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           125
 6.12.1940     nar. LADISLAV PECHÁČEK, scenárista a prozaik - 70. výročí narození
 6.12.1955     nar. DANIEL HEVIER, slovenský básník, prozaik, textař, překladatel, autor knih pro děti
          – 55. výročí narození
 7.12.1680     zemř. SIR PETER LELY, vl. jm. Pieter van der Faes, anglický portrétista holandského původu
          (nar. 14.9.1618) – 330. výročí úmrtí
 7.12.1975     zemř. THORNTON WILDER, americký prozaik a dramatik (nar. 17.4.1897) - 35. výročí úmrtí
 7.12.1985     zemř. ROBERT GRAVES, americký spisovatel, literární kritik (nar. 24.7.1895) – 25. výročí úmrtí
 7.12.1990     zemř. REINALDO ARENAS, kubánský prozaik, básník a dramatik (nar. 16.7.1943) – 20. výročí
          úmrtí
 7.12.1990     zemř. TADEUSZ KANTOR, polský avantgardní divadelník a výtvarník (nar. 16.4.1915) – 20. výročí
          úmrtí
 8.12.1830     zemř. BENJAMIN CONSTANT, francouzský prozaik, publicista a politik (nar. 25.10.1767)
          – 180. výročí úmrtí
 8.12.1865     nar. JEAN SIBELIUS, finský skladatel (zemř. 20.9.1957) – 145. výročí narození
 8.12.1885     nar. KENNETH LEWIS ROBERTS, americký romanopisec a publicista (zemř. 21.7.1957)
          – 125. výročí narození
 8.12.1890     nar. BOHUSLAV MARTINU, skladatel (zemř. 28.8.1959) – 120. výročí narození
 8.12.1930     zemř. FLORBELA ESPANCA, portugalská básnířka a prozaička (nar. 8.12.1894) – 80. výročí úmrtí
 8.12.1930     nar. ZDENKA HEŘMANOVÁ, sinoložka, překladatelka – 80. výročí narození
 8.12.1945     nar. JOHN BANVILLE, irský prozaik - 65. výročí narození
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace            126
 9.12.1910     zemř. LAZA KOSTIĆ, srbský básník, dramatik, prozaik, estetik, kritik a překladatel (nar. 31.1.1841)
          – 100. výročí úmrtí
 10.12.1830    nar. EMILY DICKINSON, americká básnířka (zemř. 15.5.1886) - 180. výročí narození
 10.12.1870    nar. v Brně ADOLF LOOS, architekt, návrhář nábytku, německy píšící esejista (zemř. 23.8.1933)
          – 140. výročí narození
 10.12.1925    nar. CLARICE LISPECTOR, brazilská prozaička (zemř. 9.12.1977) - 85. výročí narození
 10.12.1925    nar. ZDENĚK ŠESTÁK, hudební skladatel – 85. výročí narození
 10.12.1935    nar. JAROMIL JIREŠ, filmový režisér a scenárista (zemř. 24.10.2001) – 75. výročí narození
 11.12.1810    nar. ALFRED DE MUSSET, francouzský básník, prozaik a dramatik (zemř. 2.5.1857) - 200. výročí
          narození
 11.12.1900    nar. HERMÍNA TÝRLOVÁ, filmová scenáristka a režisérka (zemř. 3.5.1993 ve Zlíně) - 110. výročí
          narození
 11.12.1905    nar. EUGEN FINK, německý filozof a estetik (zemř. 25.7.1975) – 105. výročí narození
 11.12.1925    nar. STANISLAV KOLÍBAL, malíř, sochař, grafik, ilustrátor – 85. výročí narození
 11.12.1950    nar. MIRCEA DINESCU, rumunský básník a politik - 60. výročí narození
 12.12.1905    nar. VASILIJ GROSSMAN, ruský prozaik (zemř. 14.9.1964) - 105. výročí narození
 12.12.1905    nar. MULK RAJ ÁNAND, indický prozaik píšící anglicky (zemř. 28.9.2004) – 105. výročí narození
 12.12.1905    nar. MANES SPERBER, německy píšící filozof a spisovatel (zemř. 5.2.1984) – 105. výročí narození
 12.12.1915    nar. FRANK SINATRA, americký zpěvák a filmový herec (zemř. 14.5.1998) – 95. výročí narození
 13.12.1250    zemř. Bedřich II., sicilský král, římský císař a básník (nar. 26.12.1194) – 760. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace             127
 13.12.1565    zemř. KONRAD VON GESNER, švýcarský polyhistor, zakladatel bibliografie (nar. 1516)
          – 445. výročí úmrtí
 13.12.1720    nar. CARLO GOZZI, italský dramatik, básník a prozaik (zemř. 4.4.1806) – 290. výročí narození
 13.12.1880    zemř. v Brně ANTONÍN VAŠEK,           jazykovědec,   redaktor,  kulturně  osvětový pracovník
          (nar. 11.11.1829) – 130. výročí úmrtí
 13.12.1900    nar. KAREL TEIGE, literární a výtvarný kritik, teoretik a estetik, překladatel, publicista a grafik
          (zemř. 1.10.1951) - 105. výročí narození
 14.12.1880    nar. v Podolí, okr. Žďár nad Sázavou, JOSEF UHER, prozaik (zemř. 5.12.1908 v Brně) - 130. výročí
          narození
 14.12.1895    nar. PAUL ÉLUARD, francouzský básník (zemř. 18.11.1952) - 115. výročí narození
 14.12.1935    nar. ARVO VALTON, vl. jm. A. Vallikivi, estonský prozaik, básník a publicista – 75. výročí
          narození
 14.12.1990    zemř. FRIEDRICH DÜRRENMATT, švýcarský dramatik, prozaik a esejista píšící německy
          (nar. 5.1.1921) - 20. výročí úmrtí
 15.12.1675    pohřben JAN VERMEER VAN DELFT, holandský malíř (pokřtěn 31.10.1632) – 335. výročí pohřbu
 15.12.1610    pokřtěn DAVID TENIERS ml., vlámský malíř (zemř. 25.4.1690) – 400. výročí křtu
 15.12.1870    nar. v Brtnici, okr. Jihlava, JOSEF HOFFMANN, architekt a uměleckoprůmyslový výtvarník
          (zemř. 7.5.1956) – 140. výročí narození
 15.12.1890    nar. RICHMAIL CROMPTON, anglická prozaička, autorka příběhů pro děti (zemř. 11.1.1969)
          – 120. výročí narození
 15.12.1920    nar. VLASTIMIL BRODSKÝ, divadelní a filmový herec (zemř. 20.4.2002) – 90. výročí narozeníVýběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace               128
 16.12.1775    nar. JANE AUSTEN, anglická romanopiskyně (zemř. 18.7.1817) - 235. výročí narození
 16.12.1915    nar. v Prostějově JOSEF POLIŠENSKÝ, historik (zemř. 11.1.2001) – 95. výročí narození
 16.12.1965    zemř. WILLIAM SOMERSET MAUGHAM, anglický prozaik a dramatik (nar. 25.1.1874)
          - 45. výročí úmrtí
 17.12.1770    pokřtěn LUDWIG VAN BEETHOVEN, německý hudební skladatel (zemř. 26.3.1827) - 240. výročí
          křtu
 17.12.1830    nar. JULES DE GONCOURT, francouzský prozaik (zemř. 20.6.1870) - 180. výročí narození
 18.12.1870    nar. HECTOR HUGH MUNRO, pseudonym SAKI, anglický povídkář, humorista a satirik
          (zemř. 14.11.1916) – 140. výročí narození
 18.12.1995    zemř. MARTIN RŮŽEK, divadelní a filmový herec, vl. jm. M. Erhard, působil v Brně
          (nar. 23.9.1918) – 15. výročí úmrtí
 19.12.1910    nar. JEAN GENET, francouzský dramatik a prozaik (zemř. 15.4.1986) - 100. výročí narození
 19.12.1915    nar. EDITH PIAF, vl. jm. E. Giovanna Gassion, francouzská zpěvačka (zemř. 11.10.1963)
          – 95. výročí narození
 19.12.1925    nar. TANKRED DORST, německý dramatik a prozaik - 85. výročí narození
 19.12.1930    nar. MILOSLAV STINGL, prozaik, publicista, etnograf a cestovatel - 80. výročí narození
 19.12.1930    nar. JOSEF FORBELSKÝ, hispanista, překladatel a kulturní publicista – 80. výročí narození
 20.12.1880    nar. CORA SANDEL, vl. jm. Sara Fabricius, norská prozaička (zemř. 3.4.1974) – 130. výročí
          narození
 20.12.1890    nar. LÁJOS BIBÓ, maďarský prozaik, dramatik a novinář (zemř. 27.10.1972) – 120. výročí narození
 20.12.1915    nar. AZIZ NESIN, turecký prozaik (zemř. 6.7.1995) – 95. výročí narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          129
 20.12.1920    nar. VÄINÖ VALTTERI LINNA, finský prozaik (zemř. 21.4.1992) - 90. výročí narození
 20.12.1930    nar. REGINA EZER, lotyšská prozaička (zemř. 11.6.2002) – 80. výročí narození
 20.12.1935    zemř. v Brně PROKOP MIROSLAV HAŠKOVEC, básník, literární historik, překladatel
          (nar. 1.2.1876) – 75. výročí úmrtí
 21.12.1375    zemř. GIOVANNI BOCCACCIO, italský novelista a romanopisec (nar. 1313) – 635. výročí úmrtí
 21.12.1850    nar. ZDENĚK FIBICH, hudební skladatel, dirigent a operní dramaturg (zemř. 15.10.1900)
          - 160. výročí narození
 21.12.1940    zemř. FRANCIS SCOTT FITZGERALD, americký prozaik (nar. 24.9.1896) - 70. výročí úmrtí
 21.12.1940    zemř. NATHANAEL WEST, americký prozaik (nar. 17.10.1903) – 70. výročí úmrtí
 21.12.1935    zemř. KURT TUCHOLSKY, německý prozaik a publicista (nar. 9.1.1890) – 75. výročí úmrtí
 22.12.1870    zemř. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, vl jm. G. A. Domínguez Bastida, španělský básník a
          prozaik (nar. 17.12.1836) – 140. výročí úmrtí
 22.12.1880    zemř. GEORGE ELIOT, vl. jm. Mary Ann Evans, anglická prozaička (nar. 22.11.1819) - 130. výročí
          úmrtí
 22.12.1900    nar. MARC ALLÉGRET, francouzský filmový režisér (zemř. 3.11.1973) - 110. výročí narození
 22.12.1905    nar. KENNETH REXROTH, americký básník, překladatel a kritik (zemř. 6.6.1982) – 105. výročí
          narození
 22.12.1910    nar. DORA ALONSO, kubánská prozaička a básnířka, autorka knih pro děti (zemř. 21.3.2001)
          – 100. výročí narození
 22.12.1940    zemř. NATHANAEL WEST, americký prozaik (nar. 17.10.1903) - 70. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          130
 23.12.1555    nar. MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA, autor memoárů a veršovaných skladeb (zemř. 25.9.1626)
          – 455. výročí narození
 23.12.1745    zemř. JAN DISMAS ZELENKA, skladatel (nar. 16.10.1679) – 265. výročí úmrtí
 23.12.1790    nar. JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION, francouzský egyptolog (zemř. 4.3.1832) - 220. výročí
          narození
 24.12.1380    zemř. JAN ZE STŘEDY (Johannes von Neumarkt), církevní hodnostář a humanistický spisovatel
          píšící latinsky a německy (nar. kolem 1310) – 730. výročí úmrtí
 24.12.1860    nar. v Brně LEOPOLD JULIUS KORNGOLD, rakouský hudební kritik a pianista (zemř. 25.9.1945)
          – 150. výročí narození
 24.12.1920    nar. JIŘÍ HANZELKA, novinář, cestovatel a prozaik (zemř. 15.2.2003) - 90. výročí narození
 24.12.1930    zemř. OSKAR NEDBAL, skladatel (nar. 26.3.1874) – 80. výročí úmrtí
 24.12.1935    zemř. ALBAN BERG, rakouský skladatel (nar. 9.2.1885) – 75. výročí úmrtí
 25.12.1900    nar. JAN FILIP, archeolog (zemř. 30.4.1981) – 110. výročí narození
 25.12.1935    nar. ALBÍN BRUNOVSKÝ, slovenský malíř, grafik a ilustrátor - 75. výročí narození
 25.12.1940    zemř. v Brně PAUL STRZEMCHA, kulturní činitel a německy píšící publicista, literární historik a
          básník (nar. 9.9.1844 v Židlochovicích u Brna) – 70. výročí úmrtí
 25.12.1995    zemř. EMMANUEL LÉVINAS, francouzský filozof a etik (nar. 12.1.1906) – 15. výročí úmrtí
 26.12.1725    zemř. JAN FRANTIŠEK BECKOVSKÝ, historik, spisovatel, překladatel (nar. 18.8.1658)
          – 285. výročí úmrtí
 26.12.1845    nar. v Rousínově, okr. Vyškov, JOHANN TOMOLA, sochař (zemř. 16.4.1907 v Brně) – 165. výročí
          narození


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          131
 26.12.1885    nar. ARNOŠT HEINRICH, novinář, publicista, politik (zemř. 3.5.1933 v Brně) – 125. výročí
          narození
 26.12.1890    zemř. HEINRICH SCHLIEMANN, německý archeolog (nar. 6.1.1822) - 120. výročí úmrtí
 26.12.1925    zemř. JAN LETZEL, architekt (nar. 9.4.1880) – 85. výročí úmrtí
 26.12.1930    nar. FRANTIŠEK FILIP, filmový a televizní režisér – 80. výročí narození
 27.12.1585    zemř. PIERRE DE RONSARD, francouzský básník (nar. 6. nebo 10.9.1524) – 425. výročí úmrtí
 27.12.1805    zemř. ISABELLE DE CHARRIÈRE, vl. jm. I. Elisabeth van Tuyll van Serooskerken van Zuylen,
          švýcarská francouzsky píšící prozaička holandského původu (nar. 20.10.1740) – 205. výročí úmrtí
 27.12.1920    nar. JIŘÍ SOVÁK, vl. jm. J. Schmitzer, divadelní a filmový herec (zemř. 6.9.2000) – 90. výročí
          narození
 27.12.1945    zemř. JANKO JESENSKÝ, slovenský spisovatel a překladatel (nar. 30.12.1874) – 65. výročí úmrtí
 27.12.1950    zemř. MAX BECKMANN, německý malíř (nar. 12.2.1884) – 60. výročí úmrtí
 27.12.1990    zemř. v Brně MILAN PÁSEK, činoherní a operní režisér, pedagog a herec (nar. 29.5.1920 v Brně)
          - 20. výročí úmrtí
 27.12.1995    zemř. OLDŘICH HLAVSA, typograf a knižní grafik (nar. 4.11.1909) – 15. výročí úmrtí
 28.12.1855    nar. JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN, uruguayský básník, historik, esejista a politik
          (zemř. 4.11.1931) – 155. výročí narození
 28.12.1885    nar. VLADIMIR TATLIN, ruský malíř, sochař, architekt, scénograf a průmyslový výtvarník
          (zemř. 31.5.1953) – 125. výročí narození
 28.12.1925    zemř. SERGEJ ALEXANDROVIČ JESENIN, ruský básník (nar. 3.10.1895) - 85. výročí úmrtí
 28.12.1945    zemř. THEODORE DREISER, americký prozaik a publicista (nar. 27.8.1871) - 65. výročí úmrtí


Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace          132
 28.12.1960    zemř. FRANTIŠEK KREUZMANN, herec (nar. 11.10.1895) – 50. výročí úmrtí
 29.12.1825    zemř. JACQUES-LOUIS DAVID, francouzský malíř (nar. 30.8.1748) – 185. výročí úmrtí
 29.12.1885    nar. RAFFAELE CALZINI, italský romanopisec a výtvarný kritik (zemř. 2.9.1953) – 125. výročí
          narození
 29.12.1905    nar. PAVEL POUCHA, filolog-mongolog, tibetolog a indolog, překladatel (zemř. 15.1.1986)
          – 105. výročí narození
 29.12.1925    nar. ALENA LADOVÁ, malířka a ilustrátorka (zemř. 25.6.1992) - 85. výročí narození
 29.12.1980    zemř. NADĚŽDA MANDELŠTAM, ruská prozaička (nar. 30.10.1899) – 30. výročí úmrtí
 30.12.1865    nar. RUDYARD KIPLING, anglický básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny (zemř. 18.1.1936)
          -145. výročí narození
 30.12.1880    nar. ALFRED EINSTEIN, německý muzikolog (zemř. 13.2.1952) – 130. výročí narození
 30.12.1910    nar. PAUL BOWLES, americký prozaik, hudební kritik a skladatel (zemř. 18.11.1999) - 100. výročí
          narození
 30.12.1930    zemř. LADISLAV SYLLABA, lékař, redaktor, politický publicista (nar. 16.6.1868) – 80. výročí
          úmrtí
 31.12.1905    nar. TADEUSZ BREZA, polský romanopisec a esejista (zemř. 19.5.1970) – 105. výročí narození
 31.12.1855    nar. GIOVANNI PASCOLI, italský básník, prozaik a literární historik (zemř. 6.4.1912) – 155. výročí
          narození
 31.12.1925    zemř. FRANTIŠEK SOKOL-TŮMA, prozaik, dramatik a básník (nar. 2.5.1855) - 85. výročí úmrtí
Výběr z významných výročí 2010, vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace           133

								
To top