Molenda 2 by QCT277

VIEWS: 15 PAGES: 12

									Instrumentalna identyfikacja struktury
chemicznej warstw wierzchnich
i granicznych             Jarosław Molenda
   Zakład Technologii Proekologicznych

     TRIBOCHEMIA
    Warsztaty Tribologiczne
     Radom, 29-05-2008
       Mikroskopia sił atomowych
       AFM – Atomic Force Microscopy


W celu identyfikacji obecności na roboczych
powierzchniach elementów węzła produktów
powstających podczas tarcia stanowiących
warstwy ochronne można prowadzić badania
mikroskopowe przy wykorzystaniu techniki
mikroskopii sił atomowych (AFM),
umożliwiającej obserwowanie badanej
powierzchni z rozdzielczością nanometryczną.
                        Rezultaty badań AFM (projekcja 3D) powierzchni kulki na granicy
                        śladu tarcia po teście z udziałem kompozycji zawierającej 100 ppm
                        eteru allilowo-n-butylowego w niskosiarkowym oleju napędowym
    Skaningowa mikroskopia elektronowa z mikroanalizą promieniowania rentgenowskiego
    SEM/EDS - Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersion Spectroscopy


SEM, dzięki dużej rozdzielczości
przestrzennej, znajduje szerokie
zastosowanie do obrazowania morfologii
powierzchni tarcia. Natężenie obrazu różni
się w zależności od intensywności
powstawania elektronów wtórnych.
Obrazy SEM charakteryzują się szerokim
zakresem kontrastów oraz dużą głębią
ogniskowania.


Zastosowanie EDS umożliwia prowadzenie
jakościowych i ilościowych analiz rozkładu
pierwiastków, polegających na
automatycznym skanowaniu:
• określonego mikroobszaru powierzchni
 (tzw. analiza punktowa),
• wzdłuż wybranej linii,
• określonego obszaru powierzchni
 (tzw. mapping).
Analiza jakościowa polega na identyfikacji
poszczególnych pierwiastków w widmie       Skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z
charakterystycznego promieniowania
                        rentgenowskim mikroanalizatorem z dyspersją enetgii
rentgenowskiego.
     Skaningowa mikroskopia elektronowa z mikroanalizą promieniowania rentgenowskiego
     SEM/EDS - Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersion Spectroscopy


                                            węgiel
                                             tlen
Skan wzdłuż linii zaznaczonej na obrazie    Obraz SEM oraz mapy i widmo EDS rozkładu pierwiastków
      mikroskopowym              w śladzie tarcia po testach z udziałem kompozycji
                         zawierającej 100 ppm eteru allilowo- n-butylowego
                             w niskosiarkowym oleju napędowym
     Optyczna spektrometria emisyjna z wyładowaniem jarzeniowym
     GDOES – Glow Discharge Optical Emission Spektrometry
GDOES jest uniwersalną techniką badania
gradientu rozkładu wszystkich pierwiastków
(łącznie z wodorem – co jest niewątpliwą jej
zaletą) w warstwach powierzchniowych
badanego materiału. Wyładowanie
jarzeniowe zachodzi w układzie dwóch
elektrod: anody (miedziana rurka) i katody
(badana próbka).
W odróżnieniu od badań SEM/EDS analizy
GDOES są analizami niszczącymi,
ponieważ z badanej próbki następuje
rozpylenie materiału na skutek wyładowania
jarzeniowego i powstaje krater o średnicy
odpowiadającej średnicy wewnętrznej
anody (nominalnie 4 mm).
                           Spektrometr GDOES typu Jobin Yvon Horiba 10000,
                        z wyładowaniem jarzeniowym o częstotliwości fal radiowych (RF)
              Optyczna spektrometria emisyjna z wyładowaniem jarzeniowym
              GDOES – Glow Discharge Optical Emission Spektrometry
       75
           Graphit-iC  CrC Cr       substrate
       60
Signal [V]
       45


       30
                                  Cr/2
                                  Fe 372
       15
                                  C*50


       0
         0    100   200    300   400     500    600
                      Time [s]             Rezultaty analiz GDOES wykonanych w głąb         Rezultaty analiz GDOES wykonanych w głąb
              wielowarstwowej powłoki naniesionej na          warstwy wierzchniej (ok. 100 μm) roboczej
                    podłoże ze stali                    powierzchni tarcia
Mikrospektrofotometria w podczerwieni
FTIRM – Fourier Transform Infrared Microspectrophotometry


FTIRM jest stosowana do badania
przemian chemicznych środka
smarowego, zachodzących na
powierzchniach tarcia.
Zasadniczą zaletą tej metody jest
nieniszczący pomiar oraz możliwość
bezpośredniego użycia do badań
elementów węzła tarcia.
Widma mogą być rejestrowane w
zakresie od 4000 do 650 cm-1, z
minimalną rozdzielczością wynoszącą
1 cm-1
                      Mikrospektrofotometr FTIR, prod. Perkin Elmer
                   oraz widmo produktu triboreakcji odłożonego na roboczej
                          powierzchni węzła tar5cia
   Mikrospektrofotometria w podczerwieni
   FTIRM – Fourier Transform Infrared Microspectrophotometry
Analiza spektralna produktów
triboreakcji polega na rejestrowaniu
widm IR (metodą odbiciową)
z zadeklarowanego obszaru metodą
skanowania.
Rozkład powierzchniowy sumarycznej
absorbancji promieniowania IR
uzyskuje się w postaci map o
automatycznie ustawionej skali barw
lub w postaci map projekcji
powierzchniowej. Za pomocą
oprogramowania generowane są
widma IR w różnych punktach
skanowanej powierzchni.
                    Rozkład absorbancji promieniowania IR w śladzie tarcia: mapa
                    całkowitej absorbancji i projekcja powierzchniowa po teście
                        tribologicznym z udziałem środka smarowego
     Rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa
     XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy


XPS jest stosowna do określania składu
chemicznego warstw granicznych, powstających
na powierzchni tarcia, oraz ich mikrostruktury.
Za pomocą XPS można badać w sposób
niedestrukcyjny, zarówno powierzchnie ciał
stałych, jak i zaadsorbowane na nich substancje.
Fotoelektrony są emitowane z maks. głębokości
5 nm, jednak można usuwać warstwy
powierzchniowe próbki za pomocą
bombardowania jonami argonu lub innego
pierwiastka.
Za pomocą XPS można wykryć praktycznie
wszystkie pierwiastki, znajdujące się w badanej
substancji, określić stosunek udziału
poszczególnych atomów, ustalić stopień utlenienia
pierwiastka oraz określić strukturę cząsteczki na
                          Spektrometr fotoelektronowy, sprzężony ze spektrometrem
podstawie badania energii wiązań elektronów w
                            Augera wraz z wysoko próżniowym manipulatorem
atomie.
                                   do przygotowania próbek
Zaletą XPS jest wysoka odtwarzalność oraz       (Instytut Fizyki Ciała Stałego – Uniwersytet Śląski)
czułość powierzchniowa.
 Rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa
 XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy

                                          4
                                         x 10
 C1s
                                      2.5
    1000    800  c/s 600
                                      2

    400    200
                                      1.5
     0

       292  290  288    286  284   282  280  278  c/s
                Binding Energy (eV)

O1s 1600                                  1
   1400

   1200

   1000

  c/s 800
                                      0.5
    600

    400

    200                                 0
     0

       540     535        530        525
                                      1400    1200  1000   800   600   400  200  0
              Binding Energy (eV)                            Binding Energy (eV)


             Widma XPS zarejestrowane na powierzchni tarcia po testach tribologicznych
              z udziałem kompozycji zawierającej 100 ppm eteru allilowo- n-butylowego
                      w niskosiarkowym oleju napędowym
         Spektrometria mas jonów wtórnych
         SIMS - Secondary Ion Mass Spectrometry


 Metoda SIMS polega na bombardowaniu
 próbki umieszczonej w komorze ultra
 wysoko-próżniowej wiązką jonową oraz
 zbieraniu i analizie przez spektrometr mas
 jonów wtórnych w czasie trawienia
 jonowego. Usuwanie kolejnych warstw
 atomowych w trakcie jednoczesnej analizy
 odsłanianej powierzchni (przy zastosowaniu
 do rozpylania wiązki jonowej o niskiej
 energii) pozwala na określenie składu
 próbki w funkcji głębokości z wysoką
 głębokościową zdolnością rozdzielczą nawet
 1 nm.100                               2
                               391.                        1
                      279.


 80
                                      Kwadrupolowy analizator jonów wtórny
                                      oraz widmo masowe jonów wtórnych
                                      produktów przemian tribochemicznych
 60                                     zachodzących przy udziale binarnej
                                      kompozycji 3-alliloksy-1,2-propanodiolu
                                          oraz kaprolaktamu
 40
                                  3
                                 411.
                   1
                 235.
 20          1
          154.
                    2
                   257.          3
                             369.
    1
   71.
       1
      81.   1
         137.   183.
               1          329.
                           3        4
                                  425.
Dziękuję za uwagę

								
To top