E200 ???? ?????? ???? ???? by bfze2v

VIEWS: 0 PAGES: 4

									             ‫שאלות ותשובות‬


           ‫תשובות‬               ‫שאלות‬     ‫דגמים‬
       ‫ניתן להוריד תיקון לעברית בלינק:‬
‫14621=‪http://www.benda.co.il/cs/benda/product.aspx?p_id‬‬   ‫עברית‬    ‫407‬
                              ‫הפוכה‬


    ‫לחיצה ארוכה על כתפור העברה קדימה להגבהה‬       ‫לא ניתן‬   ‫407‬
       ‫וכפתור העברה אחורה להנמכה‬           ‫להגביהה‬
                             ‫את הווליום‬

 ‫לחיצה על כפתור ‪ PAUSE‬ואז לחיצה ארוכה על העברה קדימה‬    ‫לא ניתן‬    ‫407‬
                             ‫להריץ את‬
                              ‫השיר‬
                              ‫קדימה‬

 ‫תוך כדי השמעה השיר או ההקלטה ללחוץ על כפתור ‪Delete‬‬    ‫אחרי 00‬    ‫407‬
          ‫בצד הימני של הנגן‬           ‫שניות עובר‬
                              ‫להשמעה‬
                              ‫הבאה‬

     ‫זו אפשרות בה ניתן לחבר אוזניה אלחוטית‬       ‫מה זו‬    ‫407‬
                              ‫אפשרות‬
                              ‫‪Wireless‬‬

       ‫מצב ‪ Vor‬נמצא על מצב מופעל‬           ‫מפסיק‬    ‫407‬
     ‫פונקציה זו פועלת רק כאשר יש מסביב קול‬       ‫להקליט‬
                              ‫אחרי 3‬
                             ‫שניות וחוזר‬

       ‫הנגן תומך בזיכרון של ‪Micro SD‬‬          ‫בכמה‬    ‫‪SANSA‬‬
            ‫עד ‪8 GB‬‬              ‫זיכרון הנגן‬  ‫002‪E‬‬
                               ‫תומך‬

     ‫צריך להיכנס בנגן להגדרות אח"כ למצב ‪USB‬‬      ‫לא מזדהה‬    ‫‪CLIP‬‬
‫ולהעביר אותו למצב ‪ MSC‬אח"כ ללחוץ על הכפתור העגול לאישור‬  ‫במחשב‬
             ‫הפעולה‬
 ‫צריך להיכנס בנגן ל- ‪ Setting‬אח"כ ללחוץ על הכפתור האמצעי‬
        ‫אח"כ לדפדף עד ל- ‪Language‬‬          ‫שינוי לשפה‬
 ‫לחיצה על הכפתור האמצעי, לדפדף עם הכפתור התחתון עד‬      ‫עברית‬      ‫‪CLIP‬‬
       ‫לעברית ולחיצה על הכפתור העגול.‬
 ‫במידה ואין עברית ניתן להוריד קובץ עם הסבר דרך הקישור :‬
 ‫73=‪http://www.benda.co.il/cs/benda/page.aspx?page_id‬‬‫צריך להיכנס ל- ‪ Setting‬אח"כ ללחוץ על הכפתור האמצעי, לדפדף‬  ‫שינוי לשפה‬    ‫‪CLIP‬‬
 ‫עד ל- ‪ System Setting‬עם הכפתור התחתון ושוב לחיצה על‬     ‫עברית‬    ‫עם הרחבה‬
 ‫הכפתור האמצעי לדפדף עד ל-‪ Language‬ללחוץ על הכפתור‬
‫האמצעי ולדפדף עד לעברית וללחוץ על הכפתור האמצעי לאישור‬

    ‫הנגנים תומכים בזיכרון ‪ Micro SD‬בנפחים עד‬       ‫תמיכה‬    ‫‪CLIP/FUZE/VIEW‬‬
            ‫‪16 GB‬‬                ‫בזיכרון‬

                              ‫משמיע 00‬
    ‫תוך כדי השמעת השיר לוחצים על כפתור ‪MENU‬‬        ‫שניות‬    ‫407 / 407‬
    ‫מגיעים למצב חזור לוחצים שוב על כפתור ‪MENU‬‬       ‫מהשיר‬
         ‫ואז משנים למצב רגיל‬            ‫ועובר לשיר‬
                                ‫הבא‬
                                ‫תמיכה‬
       ‫הנגנים תומכים בזיכרון עד ‪8 GB‬‬           ‫704/304/404/004 בזיכרון‬      ‫תומך בהתקן ‪ DISK ON KEY‬עד ‪8 GB‬‬
           ‫ללא תוכנת 3‪U‬‬               ‫תמיכה‬
 ‫ניתן הסיר את תוכנת 3‪ U‬ע"י הורדת הכלי להסרת התוכנה דרך‬   ‫בהתקן ‪USB‬‬    ‫משדר ‪FM‬‬
           ‫הקשור הבא :‬
‫-‪http://www.sandisk.com/sandisk-support/driver-download‬‬
             ‫‪wizard‬‬

                               ‫תמיכה‬
      ‫תומך בהתקן ‪ DISK ON KEY‬עד ‪2 GB‬‬          ‫בהתקן‬
           ‫ללא תוכנת 3‪U‬‬                ‫‪USB‬‬
 ‫ניתן הסיר את תוכנת 3‪ U‬ע"י הורדת הכלי להסרת התוכנה דרך‬    ‫ובכרטיס‬   ‫נגן ‪DVD MUSTEK‬‬
           ‫הקשור הבא :‬               ‫זיכרון‬
‫-‪http://www.sandisk.com/sandisk-support/driver-download‬‬
             ‫‪wizard‬‬


  ‫ניתן להכניס תמונות למסגרת הדיגיטלית דרך כרטיס‬
‫‪ SD 2GB‬עם קורא כרטיסים, מכניסים את הזיכרון אל הקורא‬
 ‫כרטיסים ואת הקורא כרטיסים מחברים אל המחשב שם‬        ‫איך‬    ‫מסגרת דיגיטלית‬
‫מעבירים את התמונות אל כרטיס הזיכרון ע"י פעולת העתק‬      ‫להכניס‬     ‫‪701M‬‬
            ‫הדבק.‬                ‫תמונות ?‬
  ‫ניתן להכניס תמונות דרך ‪ 2 GB DISK ON KEY‬ללא 3‪U‬‬
 ‫מחברים את ההתקן למחשב מעבירים תמונות ע"י פעולת‬
           ‫העתק הדבק .‬
      ‫ואז מחברים למסגרת הדיגיטלית.‬

   ‫שחרור נעילה ע"י לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה‬      ‫מכשיר ננעל‬     ‫704‬      ‫צריך לחבר את המשדר ‪ USB‬אל המחשב‬          ‫העכבר‬    ‫סט מקלדת + עכבר‬
 ‫אח"כ ללחוץ על הכפתור האדום במשדר ואז לחיצה על הכפתור‬   ‫והמקלדת‬      ‫006‪KB‬‬
 ‫מאחורי המקלדת שוב לחיצה על המשדר ואז על הכפתור מאחורי‬   ‫לא עובדים‬
             ‫העכבר‬
      ‫חשוב לעשות את זה בפחות מ-00 שניות‬

   ‫במידה ומחברים את חיבור ‪ HDMI‬ולא רואים תמונה‬       ‫חיבור‬     ‫/ ‪WD TV HD‬‬
       ‫צריך להוציא את הכבל ולחבר שוב‬          ‫‪HDMI‬‬     ‫‪WD TV LIVE‬‬
                               ‫לא עובד‬
                               ‫היכן ניתן‬
    ‫ניתן להוריד תוכנה דרך האתר שלנו בקישור הבא :‬      ‫להוריד‬   ‫מסגרת דיגיטלית‬
 ‫73=‪http://www.benda.co.il/cs/benda/page.aspx?page_id‬‬      ‫תוכנה‬     ‫41 ‪SL‬‬


‫אחרי שהורדנו את התוכנה והתקנו אותה נלחץ מאחורי המסגרת על‬    ‫איך‬     ‫מסגרת דיגיטלית‬
     ‫כפתור ‪ Menu‬ואז ללחוץ על ‪Usb Connect‬‬        ‫מעבירים‬      ‫41 ‪SL‬‬
          ‫ואז ללחוץ על ‪Yes‬‬             ‫תמונות‬

‫לא עובד לי אחרי שהתקנו את התוכנה נלחץ מאחורי המסגרת על כפתור ‪Menu‬‬     ‫מסגרת דיגיטלית‬
         ‫ואז ללחוץ על ‪Usb Connect‬‬         ‫ב-‬          ‫41 ‪SL‬‬
      ‫ואז ללחוץ על ‪ Yes‬אח"כ יפתח לנו חלון‬     ‫‪WINDOWS‬‬
          ‫5.73_‪AutoDPFMATE‬‬            ‫7‬
     ‫נלחץ על הפעלתו ואז תיפתח לנו התוכנה‬

    ‫מיקרה זה נובע בגלל שהתוכנה לא הוכנסה למכשיר,‬     ‫כשלוחצים‬     ‫מכשיר ניווט‬
        ‫בשקית הכחולה נמצאת התוכנה ,‬         ‫ניווט הוא‬      ‫008‪Z‬‬
      ‫התוכנה למעשה נמצאת בתוך הכרטיס ‪SD‬‬        ‫לא נכנס‬
 ‫יש מגרעת בצד אחד של הכרטיס שם נמשוך את הכרטיס החוצה‬     ‫לניווט‬
             ‫ואז הוא ייצא.‬
 ‫אחרי שהוצאנו את הכרטיס נכניס אותו בעדינות למכשיר ניווט.‬

    ‫דגם הכרטיס הזה עדין לא תומך ב- 7 ‪WINDOWS‬‬       ‫לא עובד ב-‬   ‫כרטיס רשת‬
                              ‫‪WINDOWS‬‬     ‫‪LEVELONE‬‬
                                ‫7‬     ‫‪WNC 0305 USB‬‬

   ‫הכרטיסים תומכים במערכות הפעלה 7 ‪WINDOWS‬‬        ‫האם הם‬     ‫כרטיסי רשת‬
       ‫ללא צורך בהתקנת דרייבר,‬            ‫תומכים ב-‬    ‫‪Levelone‬‬
        ‫פשוט רק לחבר למחשב‬              ‫‪WINDOWS‬‬     ‫0060/5130‬
                                ‫7‬
      ‫ניתן להיכנס אלינו לאתר בקישור הבא :‬      ‫נאבד לי‬   ‫מצלמות‬
 ‫73=‪http://www.benda.co.il/cs/benda/page.aspx?page_id‬‬    ‫דיסק‬   ‫‪SILVERLINE‬‬
       ‫ולהוריד את הדרייבר המתאים לכם‬        ‫ההתקנה‬    ‫‪ICAM‬‬
‫התוכנה שמגיעה עם המוצר לא תומכת במערכות הפעלה בעברית‬    ‫אני לא‬
 ‫להורדת התוכנה למערכות הפעלה בעברית ניתן להיכנס לקישור‬   ‫מצליח‬    ‫‪WD‬‬
              ‫הבא :‬             ‫להתקין את‬  ‫‪SMARTWARE‬‬
‫85821=‪http://www.benda.co.il/cs/benda/product.aspx?p_id‬‬  ‫התוכנה‬

								
To top