Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Prospect Cluj-Napoca by 1ezLyH5

VIEWS: 5 PAGES: 41

									     PROSPECT DE OFERTĂ PUBLICĂ
      PRIMARĂ DE VÂNZARE DE
      OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE
         EMISE DE

      MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

VALOAREA NOMINALĂ A EMISIUNII: 30.000.000.000 lei

DOBÂNDA: variabilă ((BUBID+BUBOR)/2)+1,5%,plătibilă       trimestrial;  pentru
primul trimestru dobânda este de 20,08% anual.

RAMBURSAREA PRINCIPALULUI: se va face trimestrial in sase transe egale in
valoare de 5 miliarde fiecare la urmatoarele date : 17 martie 2004; 16 iunie 2004;
15 septembrie 2004; 15 decembrie 2004; 16 martie 2005 si 15 iunie 2005.

PREŢUL DE EMISIUNE: 1.200.000 lei per obligaţiune

PREŢUL DE VÂNZARE: 1.200.000 lei per obligaţiune

INTERMEDIARUL OFERTEI: BT SECURITIES SA

GRUP DE VÂNZARE: BANCA TRANSILVANIA

VIZA DE AUTORIZARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE
GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A COMISIEI NAŢIONALE A
VALORILOR MOBILIARE (CNVM) CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE,
PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN
ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE AUTORIZARE; DECIZIA DE AUTORIZARE
CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA OFERTEI în PRIVINŢA EXIGENTELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR
ADOPTATE în APLICAREA ACESTEIA.
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


1. Emitent: Obligaţiunile sunt emise de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA reperezentat de primar
2. Intermediarul ofertei: BT SECURITIES SA
3.Grup de Vânzare: BANCA TRANSILVANIA.
4. Caracteristici: Obligaţiuni generale, dematerializate, evidenţiate prin înscriere în cont.
5.Număr de obligaţiuni: 25.000 bucăţi.
6.Mărimea fondurilor scontate a fi obţinute: 30.000.000.000 lei.
7.Scopul: Suplimentarea fondurilor existente pentru modernizarea străzii Maramureşului
modernizarea pieţei publice “Mihai Viteazul” din municipiul Cluj-Napoca, si modernizare
centrale termice proprii la urmatoarele unitati de invatamant: Seminarul Ortodox, Grup Scolar
Unirea, Lic. Lucian Blaga, Sc. Gen. O. Goga, Sc Gen. Someseni, Grup scolar Material Rulant,
Lic. O. Ghibu, Grup scolar Electrotehnic si Grup scolar Economic.
8.Modul de garantare a obligaţiunilor: Municipiul Cluj-Napoca garantează plăţile dobânzilor şi
rambursările principalului aferente obligaţiunilor Municipiului Cluj-Napoca, la termenele de
scadenţă, prin întreaga sa putere fiscală şi de impozitare, în condiţiile legii, conform “Acordului
de garantare” din Anexă.
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, reprezentat de Primarul Municipiului, garantează plata
integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe care le are de încasat,
creanţe ce reprezintă veniturile curente şi cotele defalcate din impozitul pe venit aferente
bugetelor locale pe anii 2004 si 2005 . Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Cluj-Napoca
garantează anual este egal cu obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a
comisioanelor referitoare la această emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2004 şi
respectiv 2005.
    Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi
supuse condiţiilor Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate faţă de orice
revendicări ale unor terţi către Primăria Municipiului Cluj-Napoca indiferent dacă aceste terţe
părţi cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare încheiat între Primarul Municipiului Cluj-
Napoca şi Investitori, anexă la prezentul Prospect de ofertă.
    Totalitatea veniturilor curente şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit în anul 2001 au
fost de 731,096 miliarde lei, în anul 2002 au fost de 787,844 miliarde lei, în timp ce pentru primele
trimestre ale anului 2003 acestea au fost de 831,420 miliarde lei. Prevederile anuale referitoare
anului 2004 se ridică la 1585,994 miliarde lei.
9.Valoarea nominală: la emitere valoarea nominala va fi 1.200.000 lei per obligaţiune.
Principalul se va rambursa in 6 rate trimestriale egale in valoare de 200.000 lei fiecare la
urmatoarele date : 17 martie 2004, 16 iunie 2004 ; 15 septembrie 2004 ; 15 decembrie 2004 ;
16 martie 2005 si 15 iunie 2005. Valoarea principalului nerambursat corespunzatoare
trimestrelor va fi :
                 Perioada            Valoare principal
Trimestrul 1     Prima zi dupa inchiderea perioadei 1.200.000 lei
           de subscriere- 16.03.2004
Trimestrul 2     17.03.2004-15.06.2004         1.000.000 lei
Trimestrul 3     16.06.2004- 14.09.2004        800.000 lei
Trimestrul 4     15.09.2004-14.12.2004         600.000 lei
Trimestrul 5     15.12.2004-15.03.2005         400.000 lei
Trimestrul 6     16.03.2005-14.06.2005         200.000 lei
 10.Preţul de vânzare: 1.200.000 lei per obligaţiune.
11.Preţul de emisiune: 1.200.000 lei per obligaţiune.
BT SECURITIES S.A.                                       2
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


12.Data scadenţei: principalul se va rambursa in sase rate egale in valoare de 200.000 lei
fiecare la urmatoarele date : 17 martie 2004, 16 iunie 2004, 15 septembrie 2004, 15
decembrie 2004, 16 martie 2005 si 15 iunie 2005.
13.Dobânda plătită investitorilor: Dobânda plătită investitorilor este variabilă şi plătibilă
trimestrial. Rata dobânzii se calculeaza dupa formula: ((BUBIDc+BUBORc)/2) + 1.5 % pe an,
unde ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele interbancare de referinţă la 3 (trei) luni, comunicate
de BNR, calculate ca medii aritmetice ale valorilor BUBID, respectiv BUBOR. Dobanda se
calculeaza de catre Emitent pe parcursul ultimelor cinci zile lucratoare anterioare datei de
referinta pentru noua rata a dobanzii conform formulei de mai sus si se va comunica pietei
reglementate in prima zi lucratoare a trimestrului urmator. Pentru primul trimestru rata
dobanzii va fi : 20,08 %.
Rata dobanzii se va calcula cu doua zecimale.
14.Surse de plată a dobânzilor şi de rambursare a capitalului la termenele scadente:
Primăria Municipiului Cluj-Napoca va plăti dobânzile şi va rambursa principalul la termenele
scadente, din veniturile curente şi cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local pe
anul 2004 respectiv, pe anul 2005. Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2004
venituri totale de 2.487,169 miliarde lei, din care 1.585,994 miliarde lei reprezintă totalul veniturilor
curente anuale plus cotele defalcate anuale din impozitul pe venit. Pentru anul 2005, Emitentul
previzionează venituri totale de 2.796,854 miliarde lei, din care 1.695,443 miliarde lei reprezintă
totalul veniturilor curente anuale plus cotele defalcate anuale din impozitul pe venit.
15. Plata imprumutului si a dobanzii catre investitori
- Pentru persoanele fizice/juridice care deţin Obligaţiuni cumpărate în cadrul ofertei primare,
plata se va face în numerar la unităţile de subscriere iniţiale sau prin virament în contul indicat
pe cererea de subscriere;
- Pentru persoanele fizice/juridice care au cumpărat Obligaţiuni prin intermediul BVB, ca
urmare a tranzacţionării acestora pe piaţa secundară, plata se poate realiza astfel:
  o Prin virament în contul bancar indicat pe formularul de cerere de plată a
     dobânzii/principalului predat la orice unitate Banca Transilvania prin care s-a derulat
     operatiunea de subscriere cu cel putin 3 zile înainte de începerea plăţii.
  o În situaţia în care investitorul nu depune o astfel de cerere, plata se va face prin
     virament în contul bancar preluat în sistemul BVB la cumpărarea de Obligaţiuni;
16.Modalitatea de realizare a ofertei: Plasament intermediat prin metoda “celei mai bune
execuţii”. BT SECURITIES actioneaza in calitate de agent al Primariei Municipiului Cluj-
Napoca si se angajeaza sa distribuie catre public maximul posibil din obligatiunile propuse
spre vanzare, fara obligatia de a le prelua in nume propriu.
17.Comisionul de intermediere: 0,6 % din valoarea totală obţinută prin vânzarea
obligaţiunilor.
18.Comisionul Grupului de Vanzare: 0,5% din valoarea totală obţinută prin vânzarea
obligaţiunilor prin intermediul retelei de distributie, comision platit de catre intermediar
19.Perioada de derulare a ofertei publice de vânzare: 5 zile lucrătoare de la data iniţierii
ofertei.
20.Tranzacţionarea pe piaţa secundară: In termen de 30 de zile de la primirea avizului
CNVM de inchidere a ofertei BT Securities SA va listata obligatiunile la Bursa de Valori
Bucureşti.
21.Data si numărul avizului ofertei publice primare de vânzare: oferta publică primară de
vânzare a fost autorizată de către CNVM cu decizia numărul 4372 la data de 09.12.2003 .
Viza de autorizare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si
nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea,
avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile care le-ar putea prezenta tranzacţiile
de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de autorizare; decizia deBT SECURITIES S.A.                                         3
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


autorizare certifică numai regularitatea ofertei în privinţa exigenţelor legii şi ale
normelor adoptate în aplicarea acesteia.
BT SECURITIES S.A.                                4
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
     ACEASTA PAGINA A FOST LASATA LIBERA IN MOD INTENTIONAT.
BT SECURITIES SA                            5
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
                      DEFINIŢII
Definiţii:
BUBID       Reprezintă rata medie a dobânzii plătite de o bancă (dobânda pasivă) pentru
          depozitele atrase de la alte bănci pe piaţa interbancară monetară.
BUBOR       Reprezintă rata medie a dobânzii percepută de o bancă (dobânda activă) pentru
          depozitele plasate la alte bănci pe piaţa interbancară monetară.
          Conform Normei BNR nr.4/1995, Banca Naţională a Romaniei publică zilnic
          un nivel de referinţă pentru depozitele atrase (BUBID) şi plasate (BUBOR) pe
          piaţa interbancară monetară.
          Informaţii privind nivelul ratelor BUBID şi BUBOR se găsesc zilnic pe pagina
          de web a BNR (www.bnro.ro) şi în presa financiară.
BVB        Bursa de Valori Bucureşti
CNVM        Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Durata       5 zile lucrătoare de la data iniţierii ofertei. Perioada de subscriere nu poate fi
subscrierii    inchisa anticipat si nici nu poate fi prelungita.
Emitentul     Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat de Primarul Municipiului Cluj-Napoca
Garanţie      Primăria Municipiului Cluj-Napoca reprezentata de Primarul Municipiului
          garantează plata integrală a principalului şi a dobânzilor cu parte din creanţele pe
          care le are de încasat, creanţe ce reprezintă veniturile curente şi cotele defalcate
          din impozitul pe venit aferente bugetelor locale pe anii 2004 şi 2005. Cuantumul
          veniturilor cu care Municipiul Cluj-Napoca garantează anual este egal cu
          obligaţiile de plată a principalului, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la
          această emisiune de obligaţiuni, aferente fiecărui an: 2004, şi 2005.
Grup        Banca Transilvania S.A.
de vânzare
Intermediarul   BT Securities S.A.
Încheierea     Oferta va fi considerată ca fiind încheiată cu succes dacă, la data închiderii
cu succes     acesteia, au fost subscrise şi plătite toate Obligaţiunile oferite public.
Închiderea     Oferta va fi considerata închisă la expirarea perioadei de subscriere.
ofertei
Confirmarea    CNVM va confirma raportul privind rezultatele ofertei primare in conditiile legii.
raportului
privind
rezultatele
Ofertei
Obligaţiunile   Cele 25.000 Obligaţiuni cu o valoare nominala iniţială de 1.200.000 lei/
          obligaţiune, care fac obiectul acestei Oferte.
OEVM        Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare.
Oferta       Oferta făcută de Emitent pentru vânzarea unui număr de 25.000 de Obligaţiuni
          municipale, în condiţiile prevăzute de acest Prospect de Ofertă Publică.
Preţul bid     Reprezintă cel mai mare preţ la cumpărare introdus în sistemul de tranzacţionare
          al BVB pentru un emitent la un moment dat.
Preţul ask     Reprezintă cel mai mic preţ la vânzare introdus în sistemul de tranzacţionare al
          BVB pentru un emitent la un moment dat.
Prospectul     Acest prospect de ofertă publică.
Rata dobânzii   Variabilă, recalculată trimestrial conform următoarei formule:
BT SECURITIES SA                                        6
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2          d =(BUBID+BUBOR)/2 + 1.5%; unde: ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele
          dobânzilor interbancare, considerate la 3 luni şi se calculează ca mediile
          aritmetice ale valorilor înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare
          anterioare datei de referinţă pentru noua ratã a dobanzii.
          Dobânda aferentă primei perioade de plată este de 20,08% pe an; dobânda se
          calculează începând cu prima zi dupa inchiderea perioadei de subscriere.
          Dobânda pentru următoarea perioadă de plată se face publică printr-un anunţ
          publicat într-un ziar de circulaţie naţională şi se afişează la sediul intermediarului
          şi grupului de vânzare unde s-a efectuat vânzarea pe piaţa primară a
          Obligaţiunilor. Nivelul dobânzii va fi comunicat OEVM şi prin sistemul BVB.
          Dobânda de plata D = (d x N x P)/365 zile, unde d este rata dobanzii definita mai
          sus, N = nr. de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plăteşte dobânda, P
          = valoarea principalului pentru trimestrul respectiv.
Scadenţa      Dobânda va fi plătită trimestrial la următoarele date 17 martie 2004, 16 iunie
dobânzii      2004,15 septembrie 2004, 15 decembrie 2004, 16 martie 2005 si 15 iunie 2005.
Scadenţa      Principalul va fi rambursat trimestrial in sase transe egale in valoare de 200.000
împrumutului    lei fiecare la urmatoarele date: 17 martie 2004, 16 iunie 2004,15 septembrie
          2004, 15 decembrie 2004, 16 martie 2005 si 15 iunie 2005.
Data        Reprezintă data la care o persoană trebuie să fie înregistrată în Registrul
de referinţă    Deţinătorilor de Obligaţiuni pentru a avea dreptul la încasarea următoarei tranşe
          din dobândă si din împrumut. Datele de referinţă sunt următoarele:
          •12 martie 2004 -pentru incasarea dobanzii si principalului aferente trimestrului 1;
          •11 iunie 2004- pentru incasarea dobanzii si principalului aferente trimestrului 2;
          •10 septembrie 2004-pentru incasarea dobanzii si principalului aferente
          trimestrului 3;
          •10 decembrie 2004 - pentru incasarea dobanzii si principalului aferente
          trimestrului 4;
          •11 martie 2005 - pentru incasarea dobanzii si principalului aferente trimestrului
          5;
          •10 iunie 2005 - pentru incasarea dobanzii si principalului aferente trimestrului 6.
BT SECURITIES SA                                        7
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


                    NOTA CATRE INVESTITORI
Municipalitatea şi Intermediarul nu garantează informaţiile şi documentele necuprinse în prezentul
prospect şi furnizate de altcineva decât de Intermediar sau Municipalitate.
Intermediarul şi Municipalitatea sunt autorizaţi să furnizeze informaţii sau documente referitoare la
prezentul prospect. Nici o altă persoană fizică sau juridică nu a fost autorizată să furnizeze informaţii
sau documente referitoare la Oferta Publică descrisă în prezentul Prospect.
Acest Prospect nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare de valori
mobiliare.
Acest Prospect a fost elaborat numai în legătură cu Oferta de Obligaţiuni descrisă de acesta.
Investitorii îşi asumă responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în valorile mobiliare oferite prin
prezentul prospect. Investitorul trebuie să ia în considerare atât avantajele cât şi riscurile implicate de
investiţie în baza unei examinări proprii a termenilor Ofertei.
Decizia de autorizare acordată de CNVM nu constituie o aprobare sau o altă formă de apreciere de
către CNVM a calităţii plasamentului în respectivele valori mobiliare sau a condţiilor de preţ în care
valorile mobiliare sunt oferite public.
Oricare cumpărător al obligaţiunilor este obligat să se conformeze regulilor şi reglementărilor în vigoare
să obţină toate aprobările şi avizele necesare pentru a se încadra în dispoziţiile legii. Intermediarul nu
va avea nici o responsabilitate în legătură cu aceasta.
INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST PROSPECT AU FOST PUSE LA DISPOZIŢIE DE
MUNICIPALITATE SAU PROVIN DIN ALTE SURSE CARE AU FOST INDICATE ÎN PROSPECT.
INTERMEDIARUL NU FACE NICI O INTERPRETARE ŞI NU DĂ NICI O GARANŢIE, EXPRESĂ SAU
IMPLICITĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEŢEA ŞI INTEGRALITATEA UNOR ASTFEL DE
INFORMAŢII ŞI NIMIC DIN CONŢINUTUL ACESTUI PROSPECT NU ESTE ŞI NU TREBUIE SĂ FIE
ÎNŢELES CA FIIND O PROMISIUNE SAU CA O INTERPRETARE FĂCUTĂ DE CĂTRE
INTERMEDIAR.
EMITENTUL ŞI INTERMEDIARUL NU VOR AVEA NICI O RESPONSABILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU
OFERTA EFECTUATĂ ÎN CONFORMITATE CU ACEST PROSPECT îN CAZURI DE FORŢĂ
MAJORĂ (CAZURILE DE FORŢĂ MAJORĂ REFERINDU-SE LA EVENIMENTE NEPREVĂZUTE,
INEVITABILE SAU, ÎN ORICE CAZ, ÎN AFARA CONTROLULUI UNEI PĂRŢI, INCLUSIV, DAR
NELIMITÂNDU-SE LA STĂRI DE RĂZBOI, INSURECŢIE, REVOLTE, TULBURĂRI CIVILE,
CALAMITĂŢI, INCENDII, INUNDAŢII, FURTUNI, GREVE SAU ALTE TULBURĂRI GENERALE ALE
PROCESULUI DE MUNCĂ).

Investitorii potenţiali se vor informa în legatură cu (a) condiţiile de impozitare în vigoare şi efectele
acestora; (b) cerinţele cadrului juridic; şi (c) orice restricţii privind schimbul valutar sau în legătură cu
controlul acestuia ce pot avea relevanţă în cazul subscripţiei, proprietăţii sau renunţării la obligaţiuni.

Potenţialii investitori nu vor interpreta conţinutul acestui Prospect ca pe o recomandare de investiţie.
Fiecare investitor trebuie să-şi consulte proprii consultanţi, contabili sau alţi consilieri în legătură cu
aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de
subscripţia, cumpărarea, păstrarea sau transferarea Obligaţiunilor.
Acest Prospect a fost întocmit pe baza documentelor puse la dispoziţie de către Municipalitate.
VERIFICÂND CONŢINUTUL ACESTUI PROSPECT, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA PRIN
AUTORITATEA SA LOCALĂ, PRIMARUL, ACCEPTĂ RESPONSABILITATEA PENTRU
CONŢINUTUL ACESTUIA ŞI CONFIRMĂ CĂ NU SUNT OMISIUNI SAU DECLARAŢII
NEADEVĂRATE REFERITOARE LA ACEST PROSPECT.
Oferta Publică de Vânzare de Obligaţiuni
Oferta de Obligaţiuni descrisă prin prezentul Prospect a fost autorizata de CNVM prin Decizia nr.4372
din 09.12.2003 si este valabilă pe parcursul zilelor lucratoare din perioada 17.12.2003 -23.12.2003 intre
orele 09.00-16.00.
BT SECURITIES SA                                             8
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
     ACEASTA PAGINA A FOST LASATA LIBERA IN MOD INTENTIONAT.
BT SECURITIES SA                            9
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
                         CUPRINS

1.   EMITENTUL                                           11

1.1  Date de identificare a emitentului                              11
1.2  Informaţii generale: localizare, istorie, infrastructură, populaţie, economie, cultură    11
1.3  Administraţie                                         12


2.   DATE FINANCIARE                                        15

2.1  Aspecte legale                                        15
2.2  Impozite şi taxe locale                                    15
2.3  Exerciţii financiare precedente şi bugetul local la 30.09.2003                16
2.4  Împrumuturi ale Emitentului                                  24
2.5  Politica de investiţii                                    26

2.6  Descrierea proiectelor de investitii                           26


3.   INFORMAŢII PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE                  29


4.   FACTORI DE RISC                                        38

4.1  Risc referitor la preţ                                    38
4.2  Risc referitor la evoluţia economică a Emitentului                      38
4.3  Risc economic                                         39
4.4  Risc generat de factori naturali                               39

4.5  Risc datorat instabilitatii legislative                         38


5.   ALTE INFORMAŢII                                        39

5.1  Informaţii semnificative neincluse în prospect                        39
5.2  Incapacitate de plată; faliment; litigii; procese în curs                   39


5.3  Responsabilitatea privind întocmirea prospectului                       40
5.4  Obţinerea şi consultarea prospectului                             40
5.5  Anularea ofertei publice                                   40
BT SECURITIES SA                                        10
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
DECLARAŢIE OFICIALĂ - ACORD DE GARANTARE

Art.1 Toate plăţile dobânzilor la termene şi rambursările principalului la termenele de scadenţă
aferente obligaţiunilor municipilui Cluj-Napoca vor fi efectuate din veniturile curente la bugetul
local şi din cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local conform legii.

Art.2. Municipiul Cluj-Napoca garantează plăţile dobânzilor la termene şi rambursările
principalului la termenele de scadenţă aferente obligaţiunilor municipiului Cluj-Napoca prin
întreaga sa putere fiscală şi de impozitare, în condiţiile legii.

Art.3. Creanţele în valoare de 30.000.000.000 (treizecimiliarde) lei şi dobanzile aferente pe
care Municipiul Cluj-Napoca le are de încasat din totalul veniturilor curente la bugetul local
plus cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local pe anul 2004 şi, respectiv,
pe anul 2005 se constituie ca garanţie către deţinătorii acestor obligaţiuni.

Art.4. Constituirea ca garanţii a creanţelor definite la art.3 se face pentru garantarea
obligaţiunilor municipiului Cluj-Napoca rezultate din emisiunea de obligaţiuni, în temeiul căreia
municipiul Cluj-Napoca a împrumutat de la deţinătorii de obligaţiuni suma de 30.000.000.000
lei care vor fi rambursati in sase transe egale in valoare de 500.000.000 lei fiecare la
urmatoarele date: 17 martie 2004,16 iunie 2004,15 septembrie 2004, 15 decembrie 2004, 16
martie 2005 si 15 iunie 2005.

Art. 5. Municipiul Cluj-Napoca garantează deţinătorilor de obligaţiuni că sunt titularii creanţelor
definite la art. 3 şi răspunde de colectarea, existenţa şi validitatea acestor creanţe în momentul
constituirii ca garanţie.

Art.6. Municipiul Cluj-Napoca răspunde şi garantează că până la data închiderii ofertei publice
de vânzare primară a obligaţiunilor nu a intervenit nici o clauză de stingere.

Art.7. Prezenta garantare prin venituri devine valabilă şi se aplică din momentul acordării
garanţiei.

Art.8. Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul local vor fi
supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate faţă de orice
revendicări ale unor terţi către autoritatea administraţiei publice locale a Municipiului Cluj-
Napoca, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.

1. EMITENTUL

1.1 Date de identificare a emitentului

  Sediul Primăriei: Municipiul Cluj-Napoca, Strada Moţilor nr. 1-3, Judeţul Cluj, România.
  Cod fiscal: 4305857

1.2 Informaţii generale: istorice, geografice si infrastructură, demografice, economice

  .2.1. Informatii istorice
  Asezarea care se afla pe locul actual al al Municipiului datează din epoca primitivă.
  Aceasta devine municipiu în 118 – 119 pe timpul ocupaţiei romane, ca apoi, după
  retragerea Aureliană să devină Colonia Aureliană Napoca. În secolul XI aşezarea este
  atestată sub numele de Clusus. Începând cu 1337, municipiul de astăzi este ridicat la
  rangul de civitas, oraş medieval. Dezvoltarea municipiului îl transformă pe acesta de-a
BT SECURITIES SA                                        11
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


  lungul secolelor într-unul din cele mai importante centre economice şi culturale ale
  Transilvaniei.
  .2.2. Informatii geografice si infrastructura
  Municipiul Cluj-Napoca, resedinta judeţului Cluj, se întinde pe o suprafaţă de peste 179
  km2, şi este înconjurat de dealuri ce îi conferă aspectul unei fortăreţe. În ceea ce priveşte
  infrastructura, municipiul Cluj-Napoca este traversat de drumul European 60, ce leagă
  Bucureştiul de Viena (Bucureşti – Oradea – Budapesta – Viena). Municipiul reprezintă un
  important nod feroviar, ce face legătura cu principalele localităţi din ţară, iar aeroportul
  internaţional Someşeni conectează pe calea aerului Cluj-Napoca de capitala ţării şi câteva
  oraşe mari din Italia, Germania şi Ungaria.

  .2.3. Informatii demografice
  Populaţia municipiului depăşeşte în prezent 317.000 de locuitori, reprezentând 45,9% din
  populaţia judeţului şi 66,5% din locuitorii din mediul urban al acestuia din urmă. Populatia
  activa la nivelul Municipiului Cluj-Napoca este de 130.446 locuitori ceea ce reprezinta
  41,03% din total populatie.

   .2.4. Informatii economice
   În prezent, în municipiul Cluj-Napoca sunt înregistrate peste 24.000 de societăţi
comerciale, din care în jur de 99% sunt companii private, iar restul sunt companii de stat sau
cu capital mixt, atât de stat cât şi privat. Din punct de vedere la provenienţei capitalului,
numărul companiilor mixte, cu capital străin şi român se apropie de 3.000, totalizând peste
156 de milioane de USD.
   În municipiul Cluj-Napoca sunt reprezentate toate ramurile economice, preponderenţă
mică având totuşi agricultura. Principalele ramuri industriale reprezentate sunt industria
alimentară, cea a construcţiilor de maşini, cea a prelucării lemnului, celulozei şi hârtiei,
industria sticlei şi a porţelanului, cea textilă şi de prelucrare a pielii, cea a construcţiilor. De
asemenea, comerţul şi serviciile ocupă o pondere semnificativă în economia municipiului.
   Transportul pe raza municipiului acoperă o reţea de străzi cu o lungime de peste 340 de
km şi este asigurat de o reţea de autobuze, troleibuze şi tramvaie, în plus municipiul
beneficiind se serviciile unui număr de 5 companii de taximetrie.
Monumentele istorice - ruinele cetăţii vechi, inscripţiile şi mormintele, grădina botanică bine-
cunoscută la nivel european, ce cuprinde şi un muzeu de profil, muzeele de artă şi istorie ce
conţin mărturii referitoare la trecutul zonei, sunt numai câteva dintre punctele de atracţie ale
municipiului Cluj-Napoca. În plus, teatrele, bibliotecile şi universităţile cu tradiţie şi cele nou
înfiinţate dovedesc diversitatea culturii în această zonă.
Oraşele înfrăţite cu municipiul Cluj-Napoca sunt următoarele: Nantes, Dijon (Franţa); Cologne
(Germania); Zhengzhou (China); Columbia (U.S.A.); Bé’er-Sheva (Israel); Zagreb (Croatia);
Pécs (Hungary); Chacao-Caracas (Venezuela); São Paulo (Brazil); Korça (Albania)

1.3 Administraţie

 Autorităţile administraţiei publice locale a Municipiului Cluj-Napoca sunt: Primarul şi
Consiliul Local. Acestea sunt organizate şi funcţionează în baza Legii 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale.
 Hotărârile Consiliului Local se adoptă, de regulă, cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Hotărârile Consiliului Local cu privire la contractarea de împrumuturi se aprobă cu 2/3 din
numărul total al membrilor săi.
 Conducerea executivă este asigurată de Primar, cu sprijinul celor doi Viceprimari şi al
secretarului Consiliului Local al Municipiului care are responsabilitatea juridică a tuturor
Hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor Primarului.
 Primarul Municipiului Cluj-Napoca este domnul Gheorghe FUNAR,in varsta de 54 de ani
absolvent al facultatii de Stiinte Economice din Cluj-Napoca. Dl Gheorghe FUNAR, este
membru PRM a fost ales primar pentru prima oară în 1992, fiind reales în 2000 cu un procent
BT SECURITIES SA                                         12
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


de 53,13%, rezultat validat prin sentinţa civilă a Judecătoriei Cluj-Napoca nr. 4809/20 iunie
2000.
 Viceprimarii Municipiului Cluj-Napoca sunt: Dl. Janos BOROS , membru UDMR, absolvent
al Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii si Dl. Mircea GAVRILA membru
PNTCD absolvent al Universitatii Tehnice Cluj-Napoca, facultatea de Electrotehnica.
 Membrii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, validaţi pentru mandatul 2000 -
2004 sunt următorii:
    Numele si     Apartenenta Politica     Profesia       Locul de munca
   Prenumele
Mate Andrei Levente UDMR             Avocat          Cabinet Avocatura
Palfi Carol       UDMR          Inginer          Pensionar
Molnos Lajos       UDMR          Profesor         UDMR
Pap Emanuel Stefan    UDMR          Ing. Constructor     SC ASA CONS Turda
Revesz Elisabeta Eva UDMR            Ing. mec. agricol     Liceul Brassay
Somoghy Gyula      UDMR          Dir Ec          Institutul Teologic
                                      Protestant
Miko Laurentiu      UDMR          Economist         Ep. Unitariana
Pillich Ladislau     UDMR          Economist         Biblioteca Heltai
Stefan                                   Gaspar
Calian Petru       PRM           Jurist          SC MODENA SRL
Tantau Vasile      PRM           Economist         Alimentara Farmec
Marinescu Ioan      PRM           Cercetator Stiintific   Pensionar
Pop Eugen        PRM           Profesor         Lic Gh Sincai
Pop Iuliu        PRM           Economist         SC MEPACOM SRL
Moldovan Fanica     PSD           Economist         RATUC
Dimitriu Stefan     PSD           Inginer          SC Napoca SA
Groza Teodor       PSD           Inginer          APAPS
Lapusan Remus      PSD           Inginer-Economist     SC UNITA SA
Pop Virgil Radu     PSD           Inginer          SC UNIREA
Todoran Marian      PSD           Medic           Clinica Chirurgie 2
Cretu Mircea       PUNR          Inginer          Univ Tehnica
Ruja Nicolae       PUNR          Inginer          ARCE
Farcas Alexandru     Indep.         Chimist          Pensionar
Oniga Tudor       Indep.         Jurist          Facultatea D.
                                      Cantemir
Uioreanu Horea Dorin PNL             Inginer          SAR Transilvania SA
Zamfir Romulus      PNL           Arhitect         Univ Tehnica
Buzoianu Octavian    APR           Inginer          SC URSUS SA
Bobis Emilian Dan    APR           Economist         SC METALO
                                      CHIMICE SA
Calbajos Alexandru    Indep.         Inginer          SC CONFARM
Chirita Ion       Indep.         Economist         Pensionar
Popa Adrian       PNL           Matematician       SC REAL INVEST
                                      SRL
Muntean Viorel      Indep.         Economist         Pensionar

 Autorităţile administraţiei publice a Municipiului Cluj-Napoca au următoarele
responsabilităţi, rezultate din Legea Administraţei Publice Locale menţionate mai sus:
   elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;
   asigurarea bunei funcţionări a administraţiei publice locale, a aparatului propriu de
   specialitate;
   stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale în condiţiile legii;
BT SECURITIES SA                                      13
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


   urmărirea execuţiei bugetelor locale şi rectificarea acestora pe parcursul anului
    bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;
   stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale, inclusiv opţiunea
    trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenţi economici specializaţi sau
    servicii publice locale, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul cetăţenilor;
   administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Municipiului;
   angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu sau lung şi urmărirea achitării la
    scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;
   administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de
    eficienţă;
   stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi efectuarea cheltuielilor publice
    locale;
   elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în
    perspectivă, ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;
   organizarea şi urmărirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunii
    proprii, gestiunii instituţiilor şi serviciilor publice din subordine;
   reprezentarea oraşului în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau
    juridice române şi străine, precum şi în justiţie.
 Organigrama aparatului propriu al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca este structurată pe
noua directii – directia economica, directia domeniului public si privat, directia de urbanism,
directia tehnica, directia fondul imobiliar de stat, dorectia invatamant cultura, directia
patrimoniul propriu , directia de control, directia de impozite si taxe locale.Organigrama
Primariei Cluj-Napoca este prezentata in Anexa. Situaţia evoluţiei numărului de personal în
Primăria Cluj-Napoca este următoarea:

                  Anul     Nr. personal
                  2000          494
                  2001          484
                  2002          484
                  2003          484

 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca este acţionar la un număr de cinci societăţi, cu
un aport total în valoare de 473,196 milioane lei, din care:
               98,5 milioane lei, reprezentand 10% din capitalul social al SC
                CASSAROM SA
               5,396 milioane lei, reprezentand 17% din capitalul social al SC
                E VAN WIJK
               352 milioane lei, reprezentand 45,18% din capitalul social al SC
                PIAŢA DE GROS
               12,3 milioane lei reprezentand 90% din capitalul social al
                SOCIETATII DE PARCAJE AUTO
               5 milioane lei reprezentand 2,89% din capitalul social al SC
                ASOC.DEZV.INFRASTRUCTURII A JUD. CLUJ

Obiectul principal de activitate al societatilor la care Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
este acţionar si detine peste 10% din capitalul social este:

• SC CASSAROM SA- Finantarea si realizarea de locuinte in municipiul Cluj-Napoca;

•SC E VAN WIJK SA- Transportul rutier de marfuri (interne si internationale);

•SC PIATA DE GROS- Realizarea investitiei Piata de Gros;
BT SECURITIES SA                                         14
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2•SOCIETATEA DE PARCAJE AUTO- Gasirea de solutii financiare pentru realizarea
investitiei: Parcaj subteran in Piata Avram Iancu, Cluj-Napoca.

Principalele servicii oferite de autoritatea publica locala

Principalele servicii oferite de administratia publica locala sunt: salubrizarea Municipiului Cluj-
Napoca, alimentarea cu energie termica produsa centralizat, transportul public local,
administrarea fondului locativ public si administrarea domeniului public.
   Salubrizarea Municipiului Cluj-Napoca se realizeaza prin colaborarea cu firme private
specializate in salubrizare.
   Alimentarea cu cu energie termica produsa centralizat se realizeaza prin intermediul
Regiei Autonome de Termoficare.
   Transportul public local se realizeaza prin intermediul Regiei Autonome de Transporturi
Locale Cluj-Napoca.
   Administrarea fondului locativ public si administrarea domeniului public privat se face prin
intermediul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Cluj-Napoca. In cadrul Directiei
Tehnice functioneaza urmatoarele servicii si birouri:
 • Serviciul Drumuri Urbane- administrarea drumurilor urbane;
 • Birou Domenii Cimitire- administrarea cimitirelor;
 • Serviciul Tehnic- organizeaza salubritatea, rampele de gunoi si activitatea de deszapezire;
 • Serviciul Spatii Verzi- administreaza parcurile si gradinile;
 • Serviciul Investitii;
 • Serviciul Siguranta Circulatiei;
 • Serviciul Tehnic Imobile;
 • Birou Tehnic Scoli si Gradinite;


2. DATE FINANCIARE

2.1 Aspecte legale

   Principala reglementare în domeniul activităţii financiare a autorităţilor publice locale este
legea nr.189/1998 a finanţelor publice locale şi modificările ulterioare. Anumite articole ale
vechii legi a finanţelor locale, legea nr.27/1994, au rămas în vigoare.
   La începutul fiecărui exerciţiu fiscal consiliile locale aprobă bugetul local într-un format
standardizat la nivel naţional care pe lângă valorile anuale mai conţine şi o defalcare pe
trimestre. Acest buget este rectificat în cursul anului pentru a fi pus de acord cu noile proiecte,
cu veniturile efectiv încasate şi cu cheltuielile făcute.
   Pe parcursul anului se urmăreşte continuu starea financiară a autorităţii locale prin
întocmirea conturilor de execuţie bugetară iar la finalul exerciţiului fiscal se întocmeşte contul
de execuţie bugetară anuală. Un alt raport întocmit la final de exerciţiu financiar este bilanţul.
Aceste două raportări sunt incluse în Darea de Seamă prezentată de autoritatea locală. Anual
se întocmeşte şi bilanţul contabil.
   În baza OG 119/1999 şi a Normelor Metodologice generale pentru organizarea şi
funcţionarea auditului intern aprobate prin OMF 332/2000, auditorul intern din cadrul primăriei,
doamna Ana Moldovan , a certificat bilanţurile contabile şi conturile de execuţie bugetară
anuale ale Primăriei Cluj-Napoca pentru anii 2000 , 2001, 2002 si la 30.09.2003.

2.2 Impozite şi taxe locale

 Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliul local, după caz, în limitele şi în
condiţiile legii. Prin Legea bugetului de stat sunt aprobate pentru fiecare an, listele impozitelor
BT SECURITIES SA                                         15
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2


şi taxelor locale şi a cotelor acestora, precum şi a celorlalte venituri. Pentru anul 2002,
structura veniturilor curente fiscale ale Municipiului Cluj-Napoca este următoarea:

A. 1. IMPOZITE DIRECTE

1. IMPOZITUL PE PROFIT
2. IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE

Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi
asociaţiilor familiale
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
Impozitul pe venituri din închirieri, subinchirieri, locaţii de gestiune şi arendări
Impozitul pe veniturile personaelor fizice nesalariate
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
Alte impozite şi taxe de la populaţie
3. TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT
4. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

5. ALTE IMPOZITE DIRECTE
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
Alte încasări din impozite directe

A. 2. IMPOZITE INDIRECTE
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ALTE IMPOZITE INDIRECTE
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
Taxe de timbru pentru contestaţiile si plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control
sau impunere
Taxe extrajudiciare de timbru


2.3 Exerciţii financiare precedente şi bugetul local pentru anul 2003

 Legea 189/1998 a condus la descentralizarea finanţelor publice, oferind autonomie
autorităţilor locale prin asumarea, de către acestea, a responsabilităţii colectării taxelor şi
impozitelor locale, stabilirii priorităţilor execuţiei bugetare şi asumarea execuţiei bugetului.
Capitolul 5 din legea 189/1998 stabileşte cadrul pentru contractarea, de către autorităţile
publice locale de împrumuturi, prin emiterea de titluri de valoare.
 Conturile de execuţie bugetară pe anii 2000, 2001,2002 şi la data de 30.09.2003,
detalierea cheltuielilor bugetelor locale pe anii 2000, 2001, 2002 şi la data de 30.09.2003,
previziunile asupra bugetului local pe anii 2003 - 2007 şi bilanţurile contabile încheiate la
datele de 31 decembrie 2000, 31 decembrie 2001, 31 decembrie 2002, si 30 septembrie 2003
sunt prezentate în ANEXA atasata prezentului prospect.

 Conturile de execuţie bugetară pe anii 2001, 2002, la data de 30.09.2003, bilanţurile
contabile pe anii 2001, 2002 şi la 30.09.2003 sunt prezentate sintetic, în continuare:
BT SECURITIES SA                                              16
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2BILANTURILE CONTABILE                                                   -mii lei-
          DENUMIREA INDICATORILOR                Cod      Sold la:
                                           31.12.2001   31.12.2002   30.09.2003
A. ACTIV
MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR               100     137,496,694  180,090,408   207,416,533
B. MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI ŞI MATERIALE (cod        110     354,752,764  416,323,268  3,067,543,595
111+140)
2. Mijloacele bugetului local (cod 112+131)                111      3,922,238   31,347,311  1,320,369,356
2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126)           112      3,922,238   31,347,311   90,609,876
Disponibil al bugetului local la trezoreria statului            115      -       -       84,262,565
Disponibil din fondul de rulment al bugetului local            116      1,546,906   2,102,023    2,102,023
Disponibil venituri cu destinatie speciala (ct, 104)            123      2,375,332   4,245,288    4,245,288
2.2Cheltuielile bugetului local                      131      -       -     1,229,759,480
3. Bugetele institutiilor                         140     350,830,526  384,975,957  1,747,174,239
3.1 Disponibilitati banesti                        141      6,958,255   9,768,451   12,531,872
Disponibilitati ale institutiei publice                  142      4,545,265   5,891,022    8,896,806
Disponibil pentru sume de manadat si sume in depozit            145      1,004,538    932,694    1,178,100
Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta     148       116,962    156,118     17,811
Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare   149      3,423,765   4,802,210    6,120,705
Didponibilitati din mijloace cu destinatie speciala            160      2,412,990   3,877,429    3,635,066
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire     161      2,412,990   3,473,872    2,961,917
3.2 Mijloace banesti si alte valori                    190       299,356    403,557    1,063,275
Casa                                    191      -       -        703,085
Alte valori                                193       299,356    222,111     360,190
3.3 Decontari si debitori                         200     220,280,979  279,518,051   363,552,641
Debitori                                  205      2,997,995   3,121,311    4,405,844
Clienti                                  207     217,282,984  276,396,740   359,146,797
T.V.A. de recuperat                            208      -       -           -

BT SECURITIES SA                                 17
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 23.4 Cheltuieli                             220    116,281,607  88,340,906  1,361,531,061
Cheltuielile institutiei publice                    221    116,281,607  88,340,906  1,354,934,819
Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget         222      -       -     1,233,972,654
Cheltuieli pentru investitii in continuare               225    116,281,607  88,340,906   88,340,906
3.5 Materiale (cod 261 la 273)                     260     7,010,329   7,126,438    8,495,390
Medicamente si materiale sanitare                    261      326,468    100,552     92,226
Materiale de intertinere si gospodarie                 262     1,522,247   1,464,488    2,221,403
Alimente si furaje                           263     2,016,469   2,289,459    1,921,849
Materiale cu caracter functional                    264      773,254    789,210    1,620,084
Alte materiale                             265      688,042   2,160,074    2,154,720
Materiale si utilaje pentru investitii                 268      -          -    -
Materiale in prelucrare                         269     1,502,619    122,425     217,144
Animale si pasari                            272       47,110    64,375     74,448
Produse                                 273      131,840    135,855     193,516
TOTAL ACTIV                               280    492,249,458  596,413,676  3,274,960,128
A. PASIV
FONDURI (cod 303 la 307)                        300    137,496,694  180,090,408   207,416,533
VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI SI ALTE SURSE (COD      310    354,752,764  416,323,268  3,067,543,595
311+340)
2. Sursele bugetului local                       311     3,922,238  31,347,311  1,320,369,356
Fondul de rulment                            317     1,546,906   2,102,023    2,102,023
Venituri curente ale bugetului local                  318      -       -     1,284,861,356
Excedentul veniturilor cu destinatie speciala              326     2,375,332   4,245,288    4,245,288
3. Bugetele institutiilor                        340    350,830,526  384,975,957  1,747,174,239
3.1 Finantarea institutiilor                      341     76,642,681  23,051,401  1,238,194,041
Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse      350     76,642,681  23,051,401   22,960,568
3.2 Venituri extrabugetare (cod 371+374)                370     3,542,947   5,139,858   39,039,578
3.3 Decontari, creditori si alte surse (cod 391 la 404)         390    268,524,808  353,115,959   460,162,627

BT SECURITIES SA                               18
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 23.4 Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare (cod 421+450)        420     2,120,090    3,668,739    9,777,993
TOTAL PASIV                                     460    492,249,458   596,413,676   3,274,960,128

CONTUL DE EXECUŢIE

                                    31.12.2001                          -mii lei-

              DENUMIREA INDICATORILOR                 COD     Prevederi    Prevederi  Plati effectuate
                                                 anuale    trimestriale
                                                        cumulate
                                           C       1        2        3
VENITURI TOTAL                                      1  1,216,315,809  1,216,315,809 1,125,782,972
1. IMPOZITE DIRECTE
IMPOZITUL PE PROFIT                                  102     8,675,000   8,675,000    6,738,096
IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE                           302    123,097,473  113,367,721   82,402,982
TAXĂ PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT                 402      500,000    550,000     589,363
IMPOZITUL PE CLĂDIRI, TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (cod              502     72,767,376   72,767,376   50,570,281
50201+50202)
ALTE IMPOZITE DIRECTE                                 802     23,665,399   25,265,399   23,174,088
2. IMPOZITE INDIRECTE
IMPOZITUL PE SPECTACOLE                               1502      350,000     350,000    389,006
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod 170203;170213)                     1702     1,052,500    1,052,500    897,573
3. VENITURI NEFISCALE
VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME                   2002     2,248,279    2,248,279   2,248,279
VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE (cod210206;2100230)              2102     90,928,501   92,448,501   85,315,698
4. DIVERSE VENITURI (cod 220202;220230)                       2202     25,667,113   21,954,722   13,920,616
5. VENITURI DIN CAPITAL
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod               3002     2,013,109    2,778,500   2,832,487
300201;300204)
6. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ(cod 310201;310209)                3102     21,682,930   23,182,930   20,645,569
7. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII                      3202     1,500,000    1,500,000    734,731
BT SECURITIES SA                                     19
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 28. SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA              3302  363,112,107  363,112,107  361,521,241
9. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod340201;340204    3402  470,103,051  478,109,803  464,849,991
10. SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT (cod 370203;+370207)     3702   8,952,971   8,952,971   8,952,971
CHELTUIELI TOTAL                             5002  1216315809  1216315809  1125794790
1. AUTORITĂŢI PUBLICE                           5102   92,526,270  82,844,733  75,272,453
2. ÎNVĂŢĂMÂNT (cod 570202;570214)                     5702  528,990,332  530,870,132  510,056,358
3. SĂNĂTATE (cod 580205+580250)                      5802   9,785,576  11,263,576  11,049,357
4. CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI TINERET  5902   3,444,350   2,309,400   1,534,697
(cod 590207;590250)
5. ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII (cod   6002   54,063,583  42,313,901  39,035,950
600202;600250)
6. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE                6302  416,373,815  434,310,647  386,139,819
Întreţinerea şi repararea străzilor                   630202  115,919,217  131,247,500  121,067,300
Iluminat                                 630203  15,307,000  16,611,197  16,611,196
Salubritate                               630204  30,430,000  29,567,039  27,640,884
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi şi de agrement     630205  24,200,000  24,200,000  21,740,213
Locuinţe                                 630208   9,677,000   9,677,000   7,039,576
Reţele, centrale şi puncte termice                    630210  122,465,278  130,586,330  126,731,410
Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe           630250  98,375,320  92,421,581  65,309,240
7. AGRICULTURĂ ŞI SILVICUTURĂ                       6702    157,354    157,354    157,354
8. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII                       6802  79,000,000  79,000,000  73,897,853
9. ALTE ACŢIUNI                              7202   3,592,456   3,982,456   1,882,967
10. FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZILOR       7602    115,000    115,000    115,000
SI COMISIOANELOR AFERENTE
11. TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE                     8402   5,965,680   5,965,680   5,965,680
12. FONDURI DE REZERVĂ                           9502    618,463   -       -
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale şi judeţene  950205    618,463   -       -
13. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (cod 960201;960208)         9602  21,682,930  23,182,930  20,706,862
14. DEFICIT                                9902   -       -       (11,818)
BT SECURITIES SA                               20
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
CONTUL DE EXECUŢIE

                            31.12.2002                           -mii lei-

          DENUMIREA INDICATORILOR             COD     Prevederi     Prevederi   Plati efectuate
                                         anuale     trimestriale
                                                 cumulate
                                    C      1        2        3
VENITURI TOTAL                               1  1,280,419,902 1,451,913,541   1,360,487,164
1. IMPOZITE DIRECTE
IMPOZITUL PE PROFIT                           102    6,534,000    2,500,000    2,075,836
IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE                    302    84,970,297   105,549,079   93,971,951
TAXĂ PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT          402        0        0        0
IMPOZITUL PE CLĂDIRI, TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (cod       502    50,452,009    55,409,412   63,600,520
50201+50202)
ALTE IMPOZITE DIRECTE                          802    16,154,462    27,569,562   29,168,019
2. IMPOZITE INDIRECTE
IMPOZITUL PE SPECTACOLE                         1502     500,000     500,000     506,966
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod 170203;170213)               1702    1,227,500    1,273,500     981,499
3. VENITURI NEFISCALE
VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME            2002    3,769,000    1,992,306    1,992,306
VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE (cod210206;2100230)        2102   127,234,050   129,092,485   107,203,558
4. DIVERSE VENITURI (cod 220202;220230)                 2202   16,022,592    16,100,037   14,921,147
5. VENITURI DIN CAPITAL
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod        3002    1,620,000    2,650,000    2,678,727
300201;300204)
6. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ(cod 310201;310209)          3102   15,900,000    40,527,597   33,925,012
7. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII               3202     500,000     500,000     232,502
8. SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA             3302   441,939,421   473,440,289   472,737,975
9. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT            3402   508,554,719   564,767,422   506,456,371

BT SECURITIES SA                                      21
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2(cod340201;340204
10. SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT (cod             3702    4,351,000   4,351,000   4,351,000
370203;370207)
CHELTUIELI TOTAL                             5002  1,280,419,902 1,451,913,541 1,358,062,091
1. AUTORITĂŢI PUBLICE                          5102    98,200,000  100,800,000  93,781,167
2. ÎNVĂŢĂMÂNT (cod 570202;570214)                    5702   568,132,835  623,346,357 615,543,070
3. SĂNĂTATE (cod 580205+580250)                     5802    13,986,000  13,886,000  13,512,919
4. CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ       5902    3,490,000   4,659,400   2,118,818
ŞI TINERET (cod 590207;590250)
5. ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI           6002   94,119,450   89,194,881   80,527,852
INDEMNIZAŢII (cod 600202;600250)
6. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE               6302   413,518,017  478,817,446  439,209,247
Întreţinerea şi repararea străzilor                   630202   161,739,000  196,847,954  196,613,618
Iluminat                                630203   30,592,000   24,004,000  21,884,841
Salubritate                               630204   27,946,000   26,643,155  25,755,602
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi şi de agrement     630205   22,224,000   15,725,000  13,678,387
Locuinţe                                630208    6,150,000   5,849,000   5,387,729
Reţele, centrale şi puncte termice                   630210   98,631,641  136,438,242  126,107,007
Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe          630250   66,235,376   73,310,095  49,782,063
7. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII                      6802   64,000,000   79,005,000   60,381,064
8. ALTE ACŢIUNI                             6902    -        -       -
9. FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE,            7602     300,000    300,000    293,214
DOBANZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE
10. TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE                    8402    5,291,600   9,999,360   9,999,360
11. FONDURI DE REZERVĂ                          9502     500,000       -    -
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale şi judeţene  950205     500,000       -   -
12. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (cod 960201;960208)        9602   15,900,000   40,527,597   32,055,058
13. EXCEDENT                               9802    -        -      2,425,073
BT SECURITIES SA                                      22
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
CONTUL DE EXECUŢIE

                            30.09.2003                           -mii lei-

          DENUMIREA INDICATORILOR             COD     Prevederi    Prevederi   Plati efectuate
                                         anuale     trimestriale
                                                 cumulate
                                    C      1        2        3
VENITURI TOTAL                               1  1,974,340,850 1,621,056,345   1,314,022,045
1. IMPOZITE DIRECTE
IMPOZITUL PE PROFIT                           102    10,387,000    7,790,250     8,304,088

IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE                    302   138,138,000   105,857,893   104,321,329
TAXĂ PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT          402     800,000     600,000    2,233,415
IMPOZITUL PE CLĂDIRI, TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (cod       502    82,900,000   70,097,334    68,871,972
50201+50202)
ALTE IMPOZITE DIRECTE                          802    29,900,000   23,194,995    18,058,879
2. IMPOZITE INDIRECTE
IMPOZITUL PE SPECTACOLE                         1502     600,000     486,303     345,326
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod 170203;170213)               1702   58,473,361   50,419,524   105,576,670
3. VENITURI NEFISCALE
VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME            2002    9,412,000   9,412,000       53,130
VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE (cod210206;2100230)        2102   116,661,633   101,228,226    83,181,819
4. DIVERSE VENITURI (cod 220202;220230)                 2202   20,981,081    17,308,307   13,251,950
5. VENITURI DIN CAPITAL
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod        3002    2,060,000   1,524,907     5,069,018
300201;300204)
6. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ(cod 310201;310209)          3102   279,592,092   237,417,092    29,160,689
7. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII               3202        -        -    2,914,903
8. SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA             3302   602,503,684   486,366,198   445,457,549
9. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT            3402   570,730,445   458,653,316   427,221,308
(cod340201;340204
10. SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT (cod            3702    2,701,554   2,200,000      -
370203;370207)
BT SECURITIES SA                                   23
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
CHELTUIELI TOTAL                             5002  1,280,419,902  420,231,759   323,441,906
1. AUTORITĂŢI PUBLICE                          5102   121,853,757  101,789,000    88,170,614
2. ÎNVĂŢĂMÂNT (cod 570202;570214)                    5702   774,239,147  596,496,224   536,030,707
3. SĂNĂTATE (cod 580205+580250)                     5802    39,632,400  31,969,000    17,457,020
4. CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ       5902    5,130,000   4,445,000    2,711,088
ŞI TINERET (cod 590207;590250)
5. ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI           6002   118,165,621   99,405,838    77,033,185
INDEMNIZAŢII (cod 600202;600250)
6. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE               6302   489,409,608  434,391,684   388,339,958
Întreţinerea şi repararea străzilor                   630202   202,130,000  167,419,920   140,095,517
Iluminat                                630203   24,100,000   25,113,986    24,730,554
Salubritate                               630204   44,384,000   36,422,195    35,656,608
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi şi de agrement     630205   25,681,000   20,294,819    16,693,057
Locuinţe                                630208     500,000    500,000     481,068
Reţele, centrale şi puncte termice                   630210   118,535,324  117,415,967   110,500,000
Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe          630250   74,079,284   67,224,797    60,183,154
7. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII                      6802   67,500,000   58,000,000    52,445,170
8. ALTE ACŢIUNI                             6902    -        -        -
9. FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE,            7602     616,040    308,020     251,445
DOBANZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE
10. TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE                    8402   15,263,947   13,062,921   13,062,921
11. FONDURI DE REZERVĂ                          9502   22,810,908   7,040,067      -
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale şi judeţene  950205   22,810,908   7,040,067 -
12. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (cod 960201;960208)        9602   279,592,092  237,417,092    24,480,443
13. EXCEDENT                               9802    -        -       84,262,565
BT SECURITIES SA                                    24
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 22.4 Împrumuturi ale Emitentului

 Împrumuturi curente: Nu există
 Împrumuturi anterioare: In august 2002 Primaria Municipiului Cluj-Napoca a emis obligatiuni in
valoare de 25 mld lei pentru o perioada de 1 an emisiunea fiind scadenta in august 2003.
 Garanţii acordate terţilor: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca participa in calitate de garant
la acordul de imprumut subsidiar incheiat intre Ministerul Finantelor , Regia Autonoma de Termoficare
Cluj-Napoca si Consiliul Local Cluj-Napoca, care consta in acordarea unui credit de 3,5 milioane Euro
pentu obiectivul „Reabilitare sistem termoficare in municipiul Cluj-Napoca”, Acest credit este
rambursabil in transe egale pana in anul 2019.
 Emisiuni anterioare de valori mobiliare: In august 2002 Primaria Municipiului Cluj-Napoca a emis
obligatiuni pe o perioada de un an cu maturitatea in august 2003. Valoarea emisiunii a fost de 25 mld
lei.
 Surse de rambursare a împrumutului: Totalitatea sumelor încasate din veniturile curente plus
cotele defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local al Municipiului Cluj-Napoca pe anii
2004 şi 2005.
 Procentul scadenţelor de plată anuale din veniturile curente şi cotele defalcate din impozitul pe
venit:

Pentru calcularea procentului scadenţelor de plată anuale din veniturile curente şi sumele şi cotele
defalcate din impozitul pe venit, vom calcula sumele datorate la scadenţă in ipoteza ca rata dobanzii
este de 20,08 % ( rata valabila pt primul trimestru) , pentru intreaga durata de viata a obligatiunilor.

Conform OG nr 45/2003 privind finanţele publice locale autoritatilor administratiei publice locale li se
interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut daca totalul datoriilor anuale
reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate dobanzile si comisioanele
aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul
respectiv depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente plus sumele şi cotele defalcate din
impozitul pe venit.

  Dobândă = ((BUBIDC + BUBORC)/2) + 1,5 % (estimare medie: 20,08% anual)
  Venituri curente plus cotele defalcate din impozitul pe venit (în contul de execuţie referitor la
  exerciţiul fiscal 2002) = ( venituri curente) 315.105.577 mii lei +( cote defalcate din impozitul pe
  venit ) 472.737.975 mii lei = 787.843.552 mii lei.
  Similar s-au calculat sumele pentru anii 2004 şi 2005

                                              - milioane lei -
   DENUMIRE         REALIZAT 2002       PROPUNERI 2004        ESTIMARI 2005
   INDICATOR
Total venituri curente       315.106           584.278          729.153
Sume şi cote defalcate       472.738          1.001.716         1.031.093
din impozitul pe venit
Total               787.844          1.585.994         1.760.246
Plafonul anual maxim        157.569           317.199          352.049
al datoriei (20%)

  Dobanda si principalul se vor rambursa trimestrial pe parcursul anilor 2004 si 2005. In anul 2004
  se vor rambursa patru rate de principal si patru cupoane aferente primelor patru trimestre. In anul
  2005 se vor rambursa doua rate de principal si doua cupoane aferente ultimelor 2 trimestre.
BT SECURITIES SA                                            25
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2     Totalul de plata aferent obligatiunilor pe perioada anului 2004 este estimat in tabelul urmator
  pentru o rata a dobanzii de 20,08 % :                        - milioane lei -
Perioada          Trimestrul 1      Trimestrul 2    Trimestrul 3     Trimestrul 4
Data de plata      17 martie 2004     16 iunie 2004    15 sept 2004     15 dec 2004
Principal           5.000         5.000        5.000        5.000
Dobanda            1.485         1.252        1.001         751
Total trimestru        6.485         6.252        6.001        5.751
Totalul de plata aferent anului 2004 pentru plata ratelor scadente de principal si a dobanzilor
este de : 24.489,118 mil lei.

Totalul de plata aferent obligatiunilor pe perioada anului 2005 este estimat in tabelul urmator pentru o
rata a dobanzii de 20,08 % :                            - milioane lei-
Perioada                    Trimestrul 5           Trimestrul 6
Data de plata                 15 martie 2005           14 iunie 2005
Principal                     5.000               5.000
Dobanda                       501                250
Total trimestru                  5.501               5.250

Totalul de plata aferent anului 2005 pentru plata ratelor scadente de principal si a dobanzilor
este de : 10.750,937 mil lei.


  Tabelul de mai jos prezintă sintetic propunerile de venituri totale curente plus cotele si sumele
  defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2004 si 2005, realizarile anului 2002, nivelul total al
  datoriilor si procentul acestora din veniturile curente si cotele defalcate din impozitul pe venit
  realizate la nivelul anului 2002 :                         - milioane lei -
          An                  2004                2005
Propuneri venituri curente plus           1.585.994              1.760.246
cotele defalcate din impozitul pe
venit
Realizari ale anul 2002 de venituri          787.844               787.844
curente plus cotele defalcate din
impozitul pe venit
Datorii                        24.489               10.751
Procent datorii din venituri              3,11                1,36
realizate la nivelul anului 2002

 Bugetul local pe anul 2004 prevede venituri totale de 2.487.169 milioane lei, din care 1.585.994
milioane lei reprezinta totalul veniturilor curente anuale plus cotele defalcate anuale din impozitul pe
venit.
 Emitentul previzionează pentru bugetul local pe anul 2005 venituri totale de 2.796.854 milioane lei,
din care 1.760.246 milioane lei reprezinta totalul veniturilor curente anuale plus cotele defalcate anuale
din impozitul pe venit.


2.5 Politica de investiţii

 Fondurile obţinute din vânzarea obligaţiunilor vor fi utilizate pentru suplimentarea fondurilor
necesare pentru:

    Modernizarea străzii Maramureşului. Memoriul tehnic este atasat in anexa.
    Modernizarea pieţei publice Mihai Viteazul din municipiul Cluj-Napoca. Memoriul tehnic este
    ataşat în anexa .


BT SECURITIES SA                                              26
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2    Amenajare si modernizare centrale termice proprii la urmatoarele unitati de invatamant:
    Seminarul Ortodox; Grup Scolar Unirea; Lic. Lucian Blaga; Sc Gen Octavian Goga; Sc Gen
    Someseni, Gup Scolar Material Rulant, Lic O. Ghibu; Grup Scolar Electrotehnic si Grup Scolar
    Economic. Memoriul tehnic este atasat in anexa.


2.6 Descrierea proiectelor de investitii

Obiectivul Investitiei: Modernizare si amenajare strada Maramuresului
Oportunitatea investitiei: Pe Str Maramuresului se desfasora doar circulatia riveranilor datorita
degradarii totale a starii sistemului rutier. Strada este plina de gropi mari cu adancimi pana la 30-40
cm, iar in perioada noiembrie-februarie datorita precipitatilor circulatia devine aproape imposibila.
Situatia trotoarelor este la fel acestea fiind degradate in proportie de 75%.
Descrierea Proiectului:
- imbunatatirea profilului longitudinal prin coborarea nivelului actual al strazii ridicat datorita aluviunilor
aduse de ploi;
-partea carosabila va avea urmatorul sistem rutier: strat de uzura din beton asfaltic BA 16, strat de
legatura din beton asfaltic BAD 25, strat de baza din mixtura asfaltica, fundatie din balast stabilizat cu
6% ciment, fundatie din balast.
-trotuarele vor avea urmatoarea structura: imbracaminte din beton asfaltic BA8, fundatie din balast
stabilizat cu ciment, fundatie din balast.


Obiectivul Investitiei: Modernizare si amenajare Piata Publica Mihai Viteazul
Oportunitatea investitiei: Piata este destinata circulatiei pietonale si rutiere , cuprinde scuar cu grup
statuar si amenajari ambientale, fiind marginita de cladiri cu diferite functiuni comert servicii, locuinte.
Sistemul rutier existent din pavele este deteriorat in profunzime, prezinta o serie de defecte ( fisuri,
crapaturi, fagase) care conduc la o circulatie greoaie necorespunzatoare cerintelor de trafic actuale si
de perspectiva. Principala deficienta este lipsa de capacitate portanta a sistemului rutier precum si
capacitatea redusa de rezistenta la inghet.
Descrierea Proiectului:
 -solutia propusa este inlocuirea sistemului rutier deteriorat cu un sistem rutier nou cu imbracaminte
asfaltica atat pentru partea carosabila cat si pentru parcari si trotuare
- partea carosabila va avea urmatoarele caracteristici: strat de uzura din beton asfaltic Ba16,strat de
legatura din beton asfaltic Bca 25, strat de baza anrobat bituminos Ab31, fundatie din balast stabilizat
cu ciment, fundatie din balast,
- spatiile de parcare vor avea urmatoarele caracteristici: beton asfaltic Ba16, beton asfaltic Bca25,
balast stabilizat cu ciment, balast nisipos,
- trotuarele vor avea urmatoarele caracteristici: beton asfaltic Ba8, balast stabilizat cu ciment,
amestec optimal.


Obiectul Investitiei: Modernizare centrale termice proprii la urmatoarele unitati de invatamant :
Seminarul Ortodox; Grup Scolar Unirea; Lic. Lucian Blaga; Sc Gen Octavian Goga; Sc Gen
Someseni, Gup Scolar Material Rulant, Lic O. Ghibu; Grup Scolar Electrotehnic si Grup Scolar
Economic.


Oportunitatea Investitiei: La toate unitatile de invatamant specificate alimentarea cu agent termic si
apa calda menajera se face de la centrala termica de zona( proprietate a Regiei de Termoficare). Ca
urmare a deficientelor in alimentarea cu agent termic si apa calda s-a luat decizia executarii de
centrale termice proprii alimentate cu combustibil gaz metan, fapt ce va permite asigurarea debitului
caloric strict corelat cu necesitatile proprii in paralel cu cresterea nivelului de confort al ocupantilor.BT SECURITIES SA                                              27
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
Descrierea Proiectului:
- Modernizarea cazanelor: se vor achizitiona cazane noi din import cu toate functiile de reglaj si
protectii impuse, cazanele de abur vor fi echipate cu arzatoare cu functionare pe gaz.
- Sistemul de preparare apa tratata va avea in componenta urmatoarele echipamente principale:
instalatie automata de dedurizare a apei, rezervor de apa tratata si colectare condens, pompe de
adaos apa la circuitul de incalzire;
- Circuitul de prepare apa calda va avea in componenta urmatoarele echipamente principale:
schimbator de caldura cu placi brazate abur-apa, rezervor de acumulare, pompe de recirculare.
- Se vor dezafecta schimbatoarele de caldura in contracurent si circuitele aferente de agent primar
apa calda.
BT SECURITIES SA                                           28
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
3.  INFORMAŢII PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE OBLIGAŢIUNI MUNICIPALE


Hotărârea Consiliului    Hotărârea Consiliului Local nr. 267/25.09.2003 privind emiterea de
Local cu privire la     obligaţiuni.
emisiunea de obligaţiuni
Numele Emitentului     Municipiul Cluj-Napoca reprezentat de primar
               1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;
Cadrul legal
               2. Legea 738/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
                  Guvernului 74/2001 pentru completarea articolului 152 din Legea
                  administraţiei publice locale 215/2001;
               3. Legea 189/1998 privind finanţele publice locale;
               4. Legea 774/2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
                  Guvernului 216/1999 pentru modificarea Legii 189/1998 privind
                  finanţele publice locale;
               5. Legea 337/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
                  Guvernului 219//2000 pentru modificarea şi completarea Legii
                  189/1998 privind finanţele publice locale;
               6. Legea 81/1999 a datoriei publice;
               7. Normele metodologice de aplicare a Legii 81/1999 aprobate prin
                  Ordinul Ministrului Finanţelor 1631/1999;
               8. Ordinul Ministrului Finanţelor 1987/2001 pentru modificarea şi
                  completarea Ordinului Ministrului Finanţelor 1631/1999;
               9. OUG nr. 28 din 12 martie 2002 privind valorile mobiliare, serviciile
                  de investiţii financiare şi pietele reglementate;
               10. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/1999
                  privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare;
               11. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 5/2003
                  privind oferta publicã de vânzare de valori mobiliare.


Alte acte normative,    Avizele şi autorizaţiile necesare realizării şi a dării în folosinţă a
avize şi autorizaţii    obiectivelor de investiţii sunt eliberate de organele şi organizaţiile
              competente si fac parte integranta a anexelor acestui prospect.
Intermediar         BT SECURITIES SA societate de servicii de investitii financiare, cu sediul
              in Cluj-Napoca, Strada Gh. Baritiu nr. 8, cod unic de înregistrare 6838953;
Grup de Vanzare       BANCA TRANSILVANIA SA , cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Eroilor,
              nr.36 înregistrată cu codul unic de inregistrare nr. 5022670
Tipul valorilor mobiliare  Obligaţiuni generale, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin
care fac obiectul ofertei  înscrieri în cont.
Perioada de valabilitate  5 zile lucrătoare
a ofertei
Perioada de publicitate   se va face pe perioada a trei zile calendaristice consecutive. Oferta va
              incepe dupa sapte zile calendaristice de la ultima zi a perioadei de
              publicitate.
Date de deschidere şi    Oferta este declarată deschisă la data de _____, orele 09.00 şi va fi
de închidere a ofertei   declarată închisă la data de _____, orele 16.00.BT SECURITIES SA                                           29
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
Încheierea cu succes    Oferta va fi încheiată cu succes dacă, la data închiderii acesteia, au fost
              subscrise şi plătite toate obligaţiunile oferite public.
Numărul de obligaţiuni   25.000 bucăţi.
emise
              la emitere valoarea nominala va fi 1.200.000 lei per obligaţiune. Principalul
Valoarea nominală
              se va rambursa in 6 rate trimestriale egale in valoare de 200.000 lei
              fiecare la urmatoarele date : 17 martie 2004, 16 iunie 2004 ; 15
              septembrie 2004 ; 15 decembrie 2004 ; 16 martie 2005 si 15 iunie 2005.
              Valoarea principalului nerambursat corespunzatoare trimestrelor va fi :
              Trimestrul 1 :1.200.000 lei ; trimestrul 2 : 1.000.000 lei ; trimestrul 3 :
              800.000 lei ; trimestrul 4 : 600.000 lei ; trimestrul 5 : 400.000 lei ; trimestrul
              6 : 200.000 lei.
Preţ de vânzare      1.200.000 lei.
Comision de        0,6 % platit de catre emitent
intermediere
Preţ de emisiune      1.200.000 lei.

Scadenţa împrumutului   Principalul se va rambursa in 6 rate trimestriale egale in valoare de
              200.000 lei fiecare la urmatoarele date : 17 martie 2004, 16 iunie 2004 ;
              15 septembrie 2004 ; 15 decembrie 2004 ; 16 martie 2005 si 15 iunie
              2005.
              Dobanda se va plati trimestrial la aceleasi date la care se va rambursa si
              principalul.
Mărimea fondurilor care  30.000.000.000 lei.
se scontează a fi
obţinute de Emitent
             Modernizarea străzii Maramureşului si a Pietei Mihai Viteazul, amenajare si
Destinaţia fondurilor
             modernizare centrale termice proprii la urmatoarele unitati de invatamant :
obţinute prin ofertă
             Seminarul Ortodox; Grup Scolar Unirea; Lic. Lucian Blaga; Sc Gen
             Octavian Goga; Sc Gen Someseni, Gup Scolar Material Rulant, Lic O.
             Ghibu; Grup Scolar Electrotehnic si Grup Scolar Economic.


Perioada de subscriere   De la data de________ la data de ________in zilele lucratoare.
Locurile unde se poate   Subscrierea se va face la sediile Intermediarului şi a Grupului de Vanzare
face subscrierea      conform adreselor prezentate în continuare în prezentul prospect.
Programul de lucru cu   În zilele lucrătoare in cadrul perioadei de subscriere între orele: 9-15, de
publicul          luni până vineri inclusiv.


Modul de garantare     Primăria Municipiului Cluj-Napoca garantează plata dobânzilor şi
              rambursarea principalului cu veniturile bugetului local aşa cum este
              descris în acordul de garantare.
              Toate plăţile dobânzilor la termene şi rambursările principalului la
              termenele de scadenţă aferente obligaţiunilor municipiului Cluj-Napoca
              vor fi efectuate din veniturile curente la bugetul local şi din cotele
              defalcate din impozitul pe venit aferente bugetului local conform legii.
              Municipiul Cluj-Napoca garantează plăţile dobânzilor la termene şi
              rambursările principalului la termenele de scadenţă aferente obligaţiunilor


BT SECURITIES SA                                            30
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2              municipiului Cluj-Napoca prin întreaga sa putere fiscală şi de impozitare,
              în condiţiile legii.
              Creanţele în valoare de 30 (treizeci) miliarde lei şi, dobanzile aferente pe
              care Municipiul Cluj-Napoca le are de încasat din totalul veniturilor
              curente la bugetul local plus cotele defalcate din impozitul pe venit
              aferente bugetului local pe anul 2004 şi, respectiv, pe anul 2005 se
              constituie ca garanţie către deţinătorii acestor obligaţiuni.

              Constituirea ca garanţii a creanţelor definite la art.3 se face pentru
              garantarea obligaţiunilor municipiului Cluj-Napoca rezultate din emisiunea
              de obligaţiuni, în temeiul căreia municipiul Cluj-Napoca a împrumutat de
              la deţinătorii de obligaţiuni suma de 30.000.000.000 lei, scadenti in 6 rate
              trimestriale egale in valoare egala de 5.000.000.000 lei la urmatoarele
              date : 17 martie 2004, 16 iunie 2004 ; 15 septembrie 2004 ; 15 decembrie
              2004 ; 16 martie 2005 si 15 iunie 2005.

              Municipiul Cluj-Napoca garantează deţinătorilor de obligaţiuni ca sunt
              titularii creanţelor definite la art. 3 şi răspunde de colectarea, existenţa şi
              validitatea acestor creanţe în momentul constituirii ca garanţie.

              Municipiul Cluj-Napoca răspunde şi garantează că până la data închiderii
              ofertei publice de vânzare primară a obligaţiunilor nu a intervenit nici o
              clauza de stingere.

              Prezenta garantare prin venituri devine valabilă şi se aplică din momentul
              acordării garanţiei.

              Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul
              local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare respectiv, care se va
              aplica cu prioritate faţă de orice revendicări ale unor terţi către autoritatea
              administraţiei publice locale a Municipiului Cluj-Napoca, indiferent dacă
              aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.

              Emitentul se obligă să ramburseze datoria şi să plătească dobânzile
              şi comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile
              autorităţii administraţiei publice locale, fără ca Guvernul să aibă vreo
              obligaţie de plată şi fără ca credibilitatea sau capacitatea de
              impozitare a Guvernului să fie folosită pentru garantarea rambursării
              datoriei unităţii administrativ - teritoriale, a plăţii dobânzilor şi
              comisioanelor aferente.
Registrul de evidenţă şi  Registrul de evidenţă şi transfer va fi ţinut de Bursa de Valori Bucureşti.
transfer
Dreptul de proprietate   Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor subscrise, plătite şi alocate
asupra obligaţiunilor   este dat de înscrierea în registrul independent al obligatarilor împreună cu
              extrasul de cont de obligaţiuni eliberat după consolidarea registrului.
Tranzacţionarea pe     Dupa data închiderii ofertei primare, emitentul va intreprinde toate
piaţa secundară      demersurile necesare in vederea listarii Obligaţiunilor Cluj-Napoca la
              Bursa de Valori Bucureşti.
BT SECURITIES SA                                           31
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
Subordonarea faţă de
creanţele şi drepturile   Veniturile care se constituie în garanţie şi care sunt încasate la bugetul
creditorilor altele decât  local vor fi supuse condiţiilor acordului de garantare constituit de către
cele care decurg din    acest prospect de emisiune, care se va aplica cu prioritate faţă de orice
obligaţiunile municipale  revendicări ale unor terţi către autoritatea administraţiei publice locale
garantate de către     respective, indiferent dacă aceste terţe părţi cunosc sau nu cunosc acordul
emitent;          de garantare.
              Virgil PORUTIU - Primăria Cluj-Napoca, telefon 0264- 592588
Persoana de legatură
cu Emitentul
Persoanele care pot     Orice persoană fizică sau juridică, română sau străină poate solicita
solicita obligaţiuni    cumpărarea obligaţiunilor, care fac obiectul prezentei ofertei publice
              primare.
              O persoană fizică care solicită obligaţiuni în numele altei persoane fizice
              trebuie să prezinte la sediile de subscriere o procură specială în formă
              autentificată din partea persoanei pe care o reprezintă.
              O persoană care solicită obligaţiuni în numele unei persoane juridice
              trebuie să prezinte la sediile de subscriere o împuternicire din partea
              persoanei juridice pe care o reprezintă din care să reiasă că, respectiva
              persoană fizică este abilitată să reprezinte legal societatea.
              Alocarea obligaţiunilor oferite spre vînzare se va face prin metoda "primul
Metoda de alocare a
              venit primul servit". Pentru alocare se va lua in considerare ziua, ora şi
obligaţiunilor şi
              minutul subscrierii, aşa cum rezulta din formularul de subscriere.Pentru
proceduri în caz de
              cereri depuse in acelaşi moment se va lua in considerare la care centru s-
exces de subscriere
              a depus formularul de subscriere cu urmatoarea prioritate :
              - SC BT SECURITIES SA , str. Gh Baritiu, nr. 8 ;
              - Banca Transilvania Suc. Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 36 ;
              - Banca Transilvania Ag. Manaştur, str. Primaverii, nr. 11 A ;
              - Banca Transilvania Suc Dej, Str 1 Mai, Nr 41.
              - Banca Transilvania Suc. Turda, P-ta Romana, Nr. 15 ;


Numărul de obligaţiuni   Subscriitorii pot solicita minimum 1 obligaţiune. Numărul de obligaţiuni
solicitate         solicitat de către o persoană nu trebuie să depăşească numărul total de
              obligaţiuni oferit.
BT SECURITIES SA                                          32
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2              Dobânda acordată potrivit condiţiilor prevăzute în acest prospect va fi
Regimul fiscal
              impozitată, în funcţie de categoria de investitori/proprietari ai obligaţiunilor
              – persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, potrivit legislaţiei
              române în vigoare.
              Investitorii se vor informa în legătură cu condiţiile de impozitare
              consultându-şi proprii consilieri în legătură cu aspectele de impozitare.

              Veniturile din dobânzi ale persoanelor fizice şi juridice rezidente şi
              nerezidente vor fi impozitate conform legislaţiei în vigoare. Obligaţia de
              plată şi de calcul a impozitului pentru veniturile din dobândă, aferente
              persoanelor fizice, îi va reveni Agentului de Plata.

              Conform Ordonanţei Guvernului Nr. 7/2001, incepand cu 01.01.2002,
              dobanzile aferente obligatiunilor municipale detinute de persoane
              fizice rezidente vor fi scutite de impozit. Persoanele fizice nerezidente
              beneficiaza de scutirea de impozit daca prezinta certificatul de
              rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenţa.
              Persoanele juridice romane sunt scutite de plata impozitului pe venitul din
              dobanzi, acestea fiind supuse impozitului prevazut de legislatia
              romaneasca privind impozitul pe profit. Dobanzile obtinute de persoanele
              juridice nerezidenţe se impoziteaza cu cota prevazuta in Conventiile de
              evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu tara de rezidenta a
              persoanei juridice respective, cu conditia prezentarii certificatului de
              rezidenţa fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenţa.
Prescriere         Obligaţiile de plată a principalului şi dobânzii se vor prescrie în termenul
              legal de 3 ani de la scadenţă.


Legea aplicabilă      Prezentul Prospect privind emisiunea de Obligaţiuni constituie contractul
              de împrumut obligatar între Emitent şi investitori şi este supus legii
              române. Modificarea drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare poate
              surveni exclusiv ca urmare a schimbării bazei legale în România.


Completarea        Pentru a solicita obligaţiuni Subscriitorii vor trebui să completeze un
formularelor (cererilor  formular de cerere de obligaţiuni, conform modelului prezentat în anexa
de subscriere)       Prospectului de Ofertă Publică.
              Acest formular – cerere reprezintă acceptarea necondiţionată a condiţiilor
              Ofertei. Cererea de subscriere este revocabilă pana in ultima zi a
              perioadei de subscriere.
Plata obligaţiunilor
de catre investitori    Plata se poate face fie prin ordin de plata fie prin numerar in locurile de
              subscriere specificate, conform opţiunilor investitorilor din formularul de
              subscriere. La completarea formularului se ataşează o copie xerox după
              ordinul de plată vizat de banca plătitoare.
Documentele necesare
  pentru a subscrie   Pentru a putea fi acceptate, formularele de subscriere trebuie însoţite de
             următoarele documente:
    1.Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu
   -Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
  -Buletin sau carte de identitate (original şi copie)


BT SECURITIES SA                                           33
 PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2      -Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plată vizat de banca
      plătitoare) sau numerar (copie chitanţă);
   Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice
   1.
 - Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
 - Buletin sau carte de identitate (original şi copie)
 - Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plata vizat de banca plătitoare)
  sau numerar (copie chitanţă);
 - Procură în forma autentică (original şi copie)
 2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori
 - Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
 - Buletin sau carte de identitate (original şi copie)
 - Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare)
  sau numerar (copie chitanţă);
 - Certificatul de nastere şi/sau dovada tutelei (original şi copie)
 3. Persoane fizice rezidente handicapate sau lipsite temporar de discernamant
 - Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
 - Buletin sau carte de identitate (original şi copie)
 - Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare)
  sau numerar (copie chitanţă);
 - Actul juridic ce instituie curatela (original şi copie)
 4. Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu
 - Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
 - Paşaport (original şi copie)
 - Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordinul de plată vizat de banca plătitoare)
  sau numerar (cofpie chitanţă);
 - Dovada că banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende încasate;
 5. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu
 - Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
 - Copii după codul fiscal şi certificatul ce atesta înregistrarea la registrul Comerţului;
 - Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banca plătitoare);
  sau în numerar, în limita prevazută de lege (copie chitanţă);
 - Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere
 6. Persoane juridice nerezidente
 -    Formular de subscriere ce va fi completat la sediul de subscriere;
 -    Copii după codul fiscal şi certificatul ce atestă înmatricularea persoanei juridice (tradus şi
     legalizat)
 -    Dovada efectuării plăţii pentru plata prin virament (copie ordin de plata vizat de banca plătitoare)
     sau în numerar, în limita prevazută de lege (copie chitanţă)
 -    Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere (tradusă şi
     legalizată)
 -    Dovada ca banii plătiţi la subscriere au provenit din schimburi valutare sau dividende încasate


 Locurile unde se poate face subscrierea sunt urmatoarele:

 SC BT SECURITIES SA – Cluj-Napoca str. Gh. Baritiu , nr.8

Nr.crt.       Banca Transilvania             Adresa           Telefon
 1.        Sucursala Cluj-Napoca     Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr.36        0264-190724


 BT SECURITIES SA                                             34
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2 2.       Agentia Manastur     Cluj-Napoca , str. Primaverii, nr.11 A       0264-425308
 3.        Sucursala Dej      Dej, str. 1Mai, nr.41               0264-211403
 4.       Sucursala Turda      Turda, P-ta Romana, nr.15             0264-316832

Persoanele care vor subscrie prin ordin de plata la sediul BT SECURITIES SA vor transmite banii în
contul nr.2511000013100957 deschis pentru BT SECURITIES SA la Banca Transilvania – suc.Cluj-
Napoca precum şi in sucursalele Băncii Transilvania enunţate mai sus , si vor completa cererile de
subscriere la sediile prezentate mai sus.


Dobânda          Pentru primul trimestru rata dobânzii este de 20,08 % pe an.
             Suma de plată ca dobândă se plateste la sfarsitul fiecarui trimestru si se va
             calcula conform formulei:
             D = (r x N x z)/365
             în care: D = dobânda, r = rata anuală a dobânzii valabila pentru trimestrul
             respectiv, N = valoarea principalului nereturnat valabila pentru trimestrul
             respectiv, z = numărul de zile ale trimestrului pentru care se plateste dobanda.
             Rata anuala a dobanzii valabila pentru trimestrul urmator se calculeaza
             calculeaza la sfarsitul trimestrului anterior dupa formula :
             r=((BUBIDC+BUBORC)/2) + 1,5%
              unde ratele BUBID şi BUBOR sunt ratele interbancare de referinţă la 3 (trei)
             luni, comunicate de BNR, calculate ca mediile aritmetice ale valorilor BUBID,
             respectiv BUBOR înregistrate pe parcursul ultimelor 5 zile lucrătoare
             anterioare datei de referinta pentru noua rata a dobanzii
             Anunţul privind rata dobânzii valabila pentru trimestrul viitor se afişează in
             prima zi lucratoare a trimestrului la sediul Intermediarului si la sediile Grupului
             de Vanzare unde s-a efectuat vânzarea pe piaţa primară a obligaţiunilor şi se
             comunică în scris către OEVM precum şi către Bursa de Valori Bucureşti.
             Obligaţiunile sunt purtătoare de dobândă de la data expirarii perioadei de
             subscriere. Pentru primul trimestru rata dobanzii este de 20,08%.
             Dacă la un anumit moment dat TR, aflat între două momente consecutive de
Recalcularea
             calcul trimestrial al dobânzii, prin aplicarea la TR a formulei de calcul a ratei
excepţională a
             anuale a dobânzii (aşa cum este definită această formulă în paragrafele
dobânzii
             anterioare), rezultatul (numit rTR în continuare) diferă în plus sau în minus cu
             o valoare mai mare sau cel puţin egală cu jumătate din valoarea dobânzii
             anunţată anterior a fi plătită pentru trimestrul respectiv şi dacă această
             diferenţă se menţine sau creşte în valoare absolută timp de 5 (cinci) zile
             lucrătoare consecutive inclusiv TR, dobânda care va fi plătită pentru acest
             trimestru se redefineşte astfel:

             - pentru perioada dintre momentul ultimei plăţi şi până la momentul (T R - 1)
             inclusiv, rata anuală a dobânzii de plată este cea anunţată iniţial;
             - pentru perioada dintre momentul TR inclusiv şi până la finele trimestrului de
             plată respectiv (sau, după caz, până la următorul moment de aceeaşi natură
             care să apară în cadrul aceluiaşi trimestru şi să conducă la o nouă astfel de
             recalculare excepţională), rata anuală a dobânzii de plată este rTR.
             Anunţul privind rata recalculată a dobânzii pentru plata aferentă trimestrului
             viitor se afişează la sediile Intermediarului si a Grupului de Vanzare unde s-a
             efectuat vânzarea pe piaţa primară a obligaţiunilor şi se comunică în scris
             către OEVM precum şi către Bursa de Valori Bucureşti.BT SECURITIES SA                                            35
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
Plata dobânzii      Datele de plată ale dobânzii sunt: 17 martie 2004; 16 iunie 2004; 15 septembrie
             2004; 15 decembrie 2004; 16 martie 2005 si 15 iunie 2005. Sumele datorate se
             vor achita obligatarilor înregistraţi în Registrul de obligaţiuni la datele de referinţă
             de mai jos. Deţinătorii de obligaţiuni care vor primi contravaloarea dobânzii
             au la dispoziţie pentru aceasta un termen de 7 (şapte) zile lucrătoare
             consecutive, în conformitate cu graficul următor:

Periodicitatea plăţii dobânzii si rambursarea principalului: plata dobânzii si a principalului se
va face trimestrial astfel: Nr.   Data de   Data dobânzii      Interval de plată a        Perioada pentru care se
 trime  referinţă*   (prima zi de         dobânzii            plăteste dobânda
 stru            plată)
  1.  12.03.2004   17.03. 2004     17.03.2004-25.03.2004         Prima zi dupa inchiderea
                                          perioadei de subscriere-
                                              16.03.2004
  2.  11.06.2004    16.06.2004     16.06.2004-24.06.2004         17.03.2003-15.06.2004
  3   10.09.2004    15.09.2004     15.09.2004-23.09.2004         16.06.2004-14.09.2004
  4.  10.12.2004    15.12.2004     15.12.2004-23.12.2004         15.09.2004-14.12.2004
  5.  11.03.2005    16.03.2005     16.03.2005-24.03.2005         15.12.2004-15.03.2005
  6.  10.06.2005    15.06.2005     15.06.2005-23.06.2005         16.03.2005-14.06.2005
Datele de referinţă pentru plata ratelor si a principalului sunt urmatoarele : 17 martie 2004; 16 iunie
2004; 15 septembrie 2004; 15 decembrie 2004; 16 martie 2005 si 15 iunie 2005.
*în vederea înregistrării ca deţinător de Obligaţiuni în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni este
necesar ca ultima tranzacţie de Obligaţiuni în urma căreia investitorul devine titular de Obligaţiuni să
se realizeze cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data declarată ca dată de referinţă.
BT SECURITIES SA                                               36
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
Agentul de plată şi
               Agentul de plată desemnat este BT SECURITIES SA în calitate de
procedura de plată a
               Intermediar, care va plăti atât dobânzile cât şi principalul, la scadenţă ,
dobânzilor, principalului,
               prin intermediul Băncii Transilvania în calitate de Grup de vânzare.
precum si a sumelor
aferente obligaţiunilor in
               Plata se va face atât în numerar, la ghişeele agenţiilor Băncii
cazul inchiderii fara
               Transilvania celor mai apropiate de domiciliul acestora şi la sediul BT
succes a prezentei
               SECURITIES SA, cât şi prin transfer într-un cont bancar desemnat de
oferte.
               deţinatorul de obligaţiuni în situaţia în care acesta a notificat Agentul de
               Plată asupra elementelor de identificare a contului şi băncii în care
               doreşte să se efectueze vărsamintele, cu cel puţin 48 de ore înainte de
               momentul începerii plăţilor.
               Plafonul maxim de plată in numerar este de 30.000.000 lei pentru
               persoanele juridice.

               Plata dobânzii şi a principalului către deţinătorii de obligaţiuni înregistraţi
               la data de referinţă se va realiza începând cu a patra zi lucrătoare de la
               data de referinţă. Deţinătorii de obligaţiuni vor putea ridica sumele
               cuvenite în numerar de la ghişeele agenţiilor Băncii Transilvania, cele
               mai apropiate de domiciliul lor sau la sediul BT SECURITIES SA, în
               orice moment, pe o perioada de 7 zile lucrătoare de la momentul
               începerii plăţilor.

               După această perioadă sumele neridicate vor fi disponibile la sediul
               Agentului de Plată (BT SECURITIES SA, Strada Gh. Baritiu nr.8, Cluj-
               Napoca), pe perioada maturităţii obligaţiunilor dar nu mai mult de 30
               (treizeci) zile de la data plăţii celei de a doua rate a principalului. Sumele
               vor putea fi plătite la cererea clientului prin modalitatea de plată indicată
               de acesta. După această dată sumele vor fi disponibile la sediul
               Emitentului şi se vor prescrie conform legislaţiei în vigoare.

               Deţinătorii de obligaţiuni nu vor pretinde dobânzi aferente zilelor de
               întârziere, pentru sumele datorate de Emitent la momentul plăţii
               principalului şi a dobânzilor şi neridicate în termenul de 7 zile anunţat.

               În caz de suprasubscriere sau închidere fără succes a ofertei publice,
               sumele aferente obligaţiunilor subscrise/plătite şi nealocate vor fi
               returnate subscriitorilor la locurile de subscriere.

               În caz de suprasubscriere, Intermediarul va transmite subscriitorilor
               alături de extrasul de cont şi o informare asupra numărului de obligaţiuni
               alocate faţă de cele subscrise/plătite şi data rambursării contravalorii
               rămase.

               În caz de închidere fără succes a prezentei oferte publice, Intermediarul
               va transmite o informare subscriitorilor cu privire la data rambursării
               sumelor plătite.
               Pentru a efectua plata principalului şi a dobânzilor conform prevederilor
               prospectului de ofertă, Emitentul va vira în contul indicat de Agentul de
               Plată, sumele necesare plăţii dobânzii şi după caz a principalului cu
               minimum 5 (cinci) zile înainte de termenele de plată stabilite în prezentul
               prospect.
BT SECURITIES SA                                            37
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
Comisioanele bancare      Nu sunt comisionate sumele depuse la subscrierea obligaţiunilor în
                numerar de către clienţi.
                Comisioanele bancare percepute la initierea ordinului de plata (transfer
                bancar), vor fi suportate de către subscriitori.
                În caz de suprasubscriere a ofertei publice de obligaţiuni, Emitentul va
                suporta toate comisioanele aferente restituirii în numerar a sumelor ce
                reprezintă contravaloarea obligaţiunilor subscrise/plătite şi nealocate. În
                cazul restituirii sumelor prin ordin de plată comisioanele bancare sunt
                suportate de către subscriitor.
                La plata dobânzilor şi a principalului, comisioanele bancare vor fi
                suportate de către deţinatorul de obligaţiuni.
Drepturi de          Nu există clauză de răscumpărare şi nici clauză de restituire a
răscumpărare şi        obligaţiunii.
restituire
Cotarea obligaţiunilor     Obligaţiunile vor fi listate la cota Bursei de Valori Bucuresti.
Registrul de evidenţă şi    La listare registrul de evidenţă şi transfer va fi ţinut de Registrul Bursei.
transfer
                Emitentul va face public la încheierea fiecărui exerciţiu financiar anual
Diseminarea informaţiei
                contul de execuţie bugetară. Acesta va fi pus la dispoziţia deţinătorilor
                de obligaţiuni pentru consultare la sediul Intermediarului si Grupului de
                Vanzare prin care s-a făcut subscrierea şi se vor trimite prin poştă
                investitorilor care deţin minimum 5% din obligaţiunile municipale.
                Totodata va fi transmis la Bursa de Valori Bucureşti şi OEVM.
                În cazul în care intervin modificări în datele de identificare ale
Alte informatii cu privire
                deţinătorilor de obligaţiuni, acestea vor fi aduse la cunoştinţa
la modificarea datelor de
                Emitentului. Emitentul va informa Registrul Bursei asupra tuturor
identificare ale
                modificărilor intervenite.
detinatorilor de
obligaţiuni
                Nu se prevăd.
Tipuri de evenimente
care conduc la
neîndeplinirea unor
obligaţii şi care grăbesc
scadenţa obligaţiunilor


4.  FACTORI DE RISC

4.1 Risc referitor la preţ

Acest gen de risc este relevant pentru investitorii care nu intenţionează să păstreze obligaţiunile până
la maturitatea acestora. Variaţiile de preţ sunt limitate de recalcularea trimestrială a dobânzii şi de
legarea acesteia de media ratelor BUBID şi BUBOR.

4.2 Risc referitor la evoluţia economică a Emitentului

Emitenţii autorităţi publice locale nu sunt analizaţi şi ratificaţi de către agenţii de rating româneşti sau
internaţionale.
BT SECURITIES SA                                             38
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
4.3 Risc economic

Acest tip de risc este generat de posibila dependenţă de un agent economic sau de modificări
importante în structura demografică a populaţiei pe parcursul existenţei obligaţiunilor, inclusiv ca
urmare a migraţiei şi imigraţiei. Având în vedere populaţia de peste 320 de mii de locuitori a
municipiului Cluj-Napoca şi numărul companiilor înregistrate aici ce depăşeşte 24 de mii, se poate
afirma că veniturile municipalităţii nu depind în mod semnificativ de evoluţia acestora. Modificările
demografice de aşteptat sunt minore pe perioada până la maturitatea obligaţiunilor, în anul 2005.

4.4 Risc generat de factori naturali

Nici una din următoarele categorii de risc nu se prevede a influenţa capacitatea Emitentului de a face
faţă cu succes rambursării capitalului şi plăţii dobânzii şi comisioanelor:

          4.4.1 Risc seismic,
          4.4.2 Risc de inundaţii,
          4.4.3 Risc de secetă.

4.5 Risc datorat instabilitatii legislative

Perioada de tranziţie în care se află România se caracterizează prin modificări legislative care pot
genera incoerenţă în plan economic.
Legislaţia în domeniul administraţiei publice locale, inclusiv cea privitoare la finanţele publice locale a
fost amendată în ultimii ani. Aceste modificări legislative pot afecta activitatea autorităţilor publice
locale. Astfel, există riscul transferării de către Stat a anumitor responsabilităţi către autorităţile locale
cu acoperirea parţială a resurselor necesare îndeplinirii acestora, diminuării transferurilor de la
bugetul de stat către bugetele locale sau riscul modificării legislaţiei privind taxele şi impozitele ce se
fac venit la bugetul local.


5.  ALTE INFORMAŢII

5.1 Informaţii semnificative neincluse în prospect

Nu există informaţii semnificative neincluse în prospect pe motivul confidenţialităţii acesteia. În
conformitate cu legea 215/2001 a administraţiei publice locale, toate informaţiile referitoare la
activităţile autorităţilor publice locale sunt publice.

5.2 Incapacitate de plată, faliment; litigii si procese in curs
Emitentul nu a fost vreodată declarat în incapacitate de plată, nu a făcut obiectul unei proceduri
judiciare privind recuperarea unei creanţe restatnte şi nici nu a făcut obiectul unei proceduri de
declarare a stării de faliment.
Primăria Municipiului Cluj-Napoca are ca surse de venituri impozitele şi taxele locale datorate de
contribuabilii persoane fizice şi juridice a caror încasare se efectuează cu regularitate. Primăria
Municipiului Cluj-Napoca declară că nu a fost niciodată în incapacitate de plată.
La data de 04 decembrie 2003 Primăria era implicată într-un număr de 69 litigii,dintre care:
  - Fond funciar - 18 dosare;
  - Contencios administrativ – 2 dosare;
  - Revendicări Legea nr.112/1995 – 2 dosare;
  - Stare civilă – 3 dosare;


BT SECURITIES SA                                             39
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2  - Pretenţii civile – 36 dosare;
  - Alte acţiuni civile – 8 dosare;
toate acestea sunt în curs de soluţionare


5.3. Responsabilitatea privind întocmirea prospectului

Acest prospect de emisiune a fost alcătuit de către Intermediar şi a fost amendat de către Emitent.
Conţinutul prospectului a fost însuşit în totalitatea sa de către Emitent.

5.4 Obţinerea şi consultarea prospectului

Copii ale prospectului de ofertă publică pot fi obţinute direct de la punctele de subscriere şi de la
Intermediar, precum si de la Emitent. Achiziţionarea de valori mobiliare care formează obiectul
acestui prospect se fa face prin completarea unui formular de subscriere.

5.5 Anularea ofertei publice

În caz de constatare a unor neregularităţi, oferta publică poate fi anulată în termen de 90 de zile de la
data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia.
Anexele care fac parte integrantă din prezentul Prospect sunt următoarele:
      1. Acordul de garantare intre Emitent si investitori;
      2. Hotararea CL 267 din 25.09.2003 privind emisiunea de obligatiuni;
      3. Contractul de distributie incheiat intre BT Securities SA si Banca Transilvania;
      4. Adresa nr. 39266 /10.11.2003 catre DGFP Cluj, prin care se aduce la conostinta
        emisiunea de obligatiuni;
      5. Contul de executie bugetara si bilanturile contabile la urmatoarele date:
        31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 si 30.09.2003;
      6. Detalierea cheltuielilor bugetului local la urmatoarele date: 31.12.2000,
        31.12.2001, 31.12.2002 si 30.09.2003;
      7. Documentatiile tehnico- economice a proiectelor de investitii si avizele aferente;
      8. Bugetul local previzionat pentru perioada 2004-2007;
      9. Organigrama Primariei Cluj-Napoca.
      10. Declaratie din partea Emitentului ca documentele din anexa sunt conforme cu
        originalul.
BT SECURITIES SA                                           40
PROSPECT DE EMISIUNE – OBLIGATIUNI MUNICIPALE CLUJ-NAPOCA EMISIUNEA 2
În conformitate cu legislaţia specifică Ofertei Publice în vigoare:
Verificând conţinutul acestui Prospect, Emitentul acceptă responsabilitatea pentru conţinutul acestuia
şi confirmă că nu sunt omisiuni majore şi declaraţii neadevărate referitoare la acest Prospect,
semnând:
                        EMITENT


                    Dr. Ec. Gheorghe FUNAR
                        Primar

                 Primăria Municipiului Cluj-Napoca
              Strada Moţilor nr. 1-3, Cluj-Napoca 3400, jud. Cluj
                      tel:0264-196030
                      fax: 0264-431575
                  http://www.primariaclujnapoca.ro
                       INTERMEDIAR


                       Rareş Nilaş
                      Director General

                     BT SECURITIES S.A.
                 Strada Gh. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca
                 Email:rares.nilas@bancatransilvania.ro
                      fax: 0264 431718
                      tel: 0264 430564
BT SECURITIES SA                                          41

								
To top