Vegdekker Generelt by 1ezLyH5

VIEWS: 11 PAGES: 46

									Vegdekker

    Fagkurs 2 for Byggherreseksjonen
         29. mai 2007 Oslo
         7. juni 2007 Hamar
  Foreleser: Geir Berntsen, Seksjon veg- og geoteknkk
Hensikt med vegdekke

• Bære påført last og fordele den til
 underliggende lag

• Bedre kjørekomfort og fremkommelighet

• Drenerende (sammen med geometri
 forhindre at vann trenger ned i
 vegkonstruksjonen)
Dekkekategorier

• Bundne

 – Fleksible dekker (asfalt)
   • Rv: 99,4 %, Fv: 79,0 %

 – Stive dekker (betong)
   • Rv: 0,4 % (104,5 km), Fv: 0,1 (13,9 km)

• Ubundne

 – grusdekker
   • Rv: 0,2 % (45,7 km), Fv: 20,9
Tverrsnitt av prosesjonsgate i
Babylon år 600 f.Kr.
Historikk i moderne tid

• Oppdaget asfaltsjø på Trinidad 1595

• Forsøk med bergbitumen i Sveits på 1700-
 tallet

• Første moderne dekke lagt i Paris i 1852
 (patentert an belgieren Edmund J. DeSmedt)

• Første dekke i 1870 i USA i New Jersey

• Første norske dekke lagt i 1914 mellom
 Nestun og Bergen. Overflatebeh. med tjære
 som bindemiddel.
Bitumen     Steinmateriale  Tilsetnings-
                 stoffer
Blandeprosess
Utlegging av
dekke/bærelag
Steinmaterialer
Flisighetsindeks


Bestemmelse av kornform ut fra siktig av
materialet på kvaderatsikt og splatesikt
   Los Angeles-verdi

•  11 stålkuler med diameter 45-49
  mm og en samlet vekt mellom
  4.69 og 4.86 kg

•  prøven skal være på 5 kg i
  fraksjonen 10-14 mm

•  utsettes for 500 omdreininger

•  hastigheten på trommelen er 31-
  33 omdreininger pr. minutt.

•  LA-verdi bestemmes ut fra
  materiale som er knust til
  størrelse mindre enn 1.6 mm.
Kulemølle
 Knusningsgrad
• Bestemmes av fraksjonen 4-63 mm
• Partiklene sorteres etter følgende:
  – Helt knust partikkel
  – Knust partikkel
  – Rundet partikkel
  – Helt rundet partikkel
• Knusningsgraden angis med Cxx/yy
 – xx – minimum andel helt knuste og knuste
  partikler
 – yy – maksimum andel helt rundede korn
Poleringsmotstand

• PSV – Polished Stone Value
 – en mekanisk testmetode som benyttes
  for å registrere poleringsmotstanden
  for steinmaterialer
 – viktig faktor for bestemmelse av
  friksjonsegenskaper til vegdekket
• Ikke vært noe problem i Norge pga.
 piggdekkslitasje, men nå går
 piggdekkbruken ned. (Viktig i andre land
 i Europa)
Bestemmelse av Polished Stone Value
  Veiledende verdier for polerings-motstand (PSV)
Jo høyere tallverdi for PSV, desto bedre poleringsmotstand og bedre
friksjon.
Forenklet oversikt over krav til flisighetsindeks (FI), Los Angeles-verdi
(LA) og mølleverdi (AN) for tilslag til dekker og bærelag. For noen
massetyper er kravene strengere enn vist i tabellen.
Knustandel og poleringsmotstand
Bitumen
Hydrogen og Carbon
Hydrogen   Carbon
    Hydrocarboner


Metan      Etan      Propan
    Butan
            Benzen
Parafinske hydrocarboner (alkaner)
Navn     Formel    Kokepunkt
Metan     CH4      - 161,4 C
Etan      C2H6      - 88,0 C
Propan     C3H8      - 42,1 C
Butan     C4H10       - 0,5 C
Pentan    C5H12       36,1 C

Oktan     C8H18      125,6 C
                  Gass
Destillasjon
av råolje
                  Bensin

                  Nafta
 Råolje
                  Parafin

                  Diesel

                  Lett fyringsolje

            Videre-
            foredling  Bitumen/smøroljer
        Vakumdestillasjon
                  Tungolje

                  Petroleumskoks
Bindemidler

• Bitumen

• Mykbitumen

• Bitumenemulsjon

• Skumbitumen

• Bitumenløsning

• Polymermodifisert bitumen (og emulsjon)
Sammensetning av råolje
Penetrasjon
 Temperatur: 25 °C
 Viskositet

Kapillarviskosimeter
Temperatur 60, 90 eller
135 °C
             Standard tjære-
             viskosimeter
Flammepunktbestemmelse

Flammepunkt er
definert som den
laveste temp-
eraturen en brenn-
bar væske har, når
dampen fra væsken
antennes av en åpen
flamme.
Mykningspunkt

        Uttrykk for hvor
        høy temperatur
        bitumenet tåler før
        den begynner å
        sige.
Thin Film Oven Test

              • Simulerer høy
               temperatur under
               blandeprosessen
               simuleres
              • Bitumenfilm med
               tykkelse 3.2 mm
               varmes opp til 163 C i
               5 timer (120 C for
               mykbitumen)
              • Flyktige bestanddeler
               vil fordampe og en del
               av hydrokarbonene vil
               oksydere
   Erstattes av RTFOT
Bruddpunkt etter Fraass
Duktilitet
Krav til bitumen
Krav til mykbitumen
 Bitumenemulsjon

                 _
            +
       _         _
        _      +
       _
                   Steinmateriale
     _
     _                 _
            +

                 _
          +
     +
Benevning: BE +prosentandel bitumen +
brytningshastighet (S, M, R) + typen bindemiddel.

          Eksempel: BE70M-70/100
Skumbitumen

• Fremstilles ved at varm bitumen eller harde
 mykbitumener (180-190 C) tilsettes 1-4 % vann.

• Ved fordamping øker 1 l vann sitt volum til 1725 l
 ved normale trykkforhold, og ved temperatur 180-
 190 C skjer dette nesten momentant slik at en
 voldsom skumdannelse oppstår.

• Skummingen gir bindemiddelet lav viskositet,
 stort volum og stor overflate på bindemiddelet.

• Bindemiddelet får en kortvarig volumøkning på
 15-20 ganger.
Bitumenløsning

• Bitumen blandet med lavaromatisk
 destillat (fluks)

• Av miljøhensyn bør bindemidler uten
 løsemiddel velges hvis de ellers er teknisk
 likeverdige.

• Benevnes BL + tall som gir viskositet ved
 60 C + R for raskherdende eller M for
 middels raskherdende
Tilsettingsstoffer (1)

• Polymerer

 – Stoffer med store molekyler

 – Danner nettverk som hindrer at bindemidlet
  evne til å ”flyte” ut

 – Økt stabilitet og stivhet for bindemiddelet;
  forhindrer deformasjoner
Polymerer

• Elastomerer
 – Gummi i pulverform eller latex.

• Termoplast
 – Polyetylen (PE), polypropylen (PP), Etylen-acetat
  (EVA), etylen-metaktylat (EMA)

• Termoplastiske elastomerer
 – Kombinerer egenskapene til gummi og termoplast.
  Smeltbare og elastiske. Styren-butadien-gummi
  (SBR), styren-butadien-styren (SBS), styren-
  isopren-styren (SIS), styren-butyl-akrylat (EBA)
 Tilsetningsstoffer (2)

• Vedheftningsstoffer

 – amin, fettsyrer, hydratkalk og sement
Tilsettingsstoffer (3)

• Naturasfalt

• Voks

• Fiber

• Fillerstoff

• Plast/gummi

								
To top