School based Management by HC120626044937

VIEWS: 16 PAGES: 8

									                                                1

               การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่ วม
            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้ านเนินสั นติ) อ.ท่าแซะ จ.ชุ มพร
                    ้ ่
             สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชุ มพร เขต 11. ความเป็ นมา
                                ่
      โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ตั้งอยูในเขตเทศบาลตาบลเนินสันติ หมู่ที่ 15
                                    ั
ตาบลท่าแซะ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จัดการศึกษาตั้งแต่ช้ นประถมศึกษาปี ที่ 1 -
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เริ่ มเข้าโครงการโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
และได้รับคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่ วมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชุมพร
               ั                          ้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปัจจุบนมีจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา 33 คน เป็ นผูให้บริ การจานวน 18 คน
         ั               ั
      ปัจจุบน (ปี การศึกษา 2553) มีนกเรี ยนทั้งหมด 768 คน
เป็ นเรี ยนการศึกษาพิเศษที่เรี ยนร่ วมทั้งหมด 47 คน แยกตามประเภท ดังนี้
          1.มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ จานวน 30 คน
          2.บกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 5 คน
          3.ออทิซึม           จานวน 1 คน
          4.บกพร่ องทางการได้ยิน จานวน 1 คน
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาสาหรั บนักเรียนเรียนร่ วม
      โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) บริ หารจัดการในรู ปแบบโครงสร้าง SEAT
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน( School – based Management : SBM )
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและบริ บทของโรงเรี ยน
ซึ่ งมีผลทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนร่ วม ดังนี้
      2.1 การกาหนดวิสัยทัศน์
          ภายในปี 2553 โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) จัดการศึกษาครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย เน้นเป็ นโรงเรี ยนชั้นนา วัฒนธรรมเด่น เน้นความเป็ นไทย
ก้าวไกลเศรษฐกิจพอเพียง
      2.2 การกาหนดพันธกิจ
          1. ส่ งเสริ มนักเรี ยนเรี ยนร่ วม
          2. พัฒนาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นโรงเรี ยนชั้นนา
          3. ส่ งเสริ มครู และนักเรี ยนให้มีความเป็ นเลิศด้านวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
                                   ิ
          4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ครู และนักเรี ยนดาเนิ นชีวตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                              2


    2.3 การกาหนดเปาหมาย้
        1. โรงเรี ยนเป็ นต้นแบบด้านการเรี ยนร่ วม
                  ้
        1. โรงเรี ยนเป็ นผูนาด้านวิชาการ
                   ้
        2. โรงเรี ยนเป็ นผูนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
                    ้
        3. โรงเรี ยนเป็ นผูนาการเปลี่ยนแปลง
                         ั
        4. ครู เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกเรี ยนและชุมชนในด้านวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
                 ั
        5. นักเรี ยนปฏิบติตนตามวัฒนธรรมและสื บสานความเป็ นไทยได้อย่างถูกต้อง
                      ิ ิ
        6. ครู และนักเรี ยนมีวถีชีวตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2.4 ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
               ั
        โรงเรี ยนได้จดทาแบบสรุ ปข้อมูลนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเป็ นระบบเป็ นปั
  ั
จจุบน สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก เช่นข้อมูลนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษปี การศึกษา 2553
ดังตาราง
                     ประเภทของความบกพร่ อง
       ทางการมองเห็น
                                                   ทางพฤติกรรม
                                    ทางการเรี ยนรู้
                      ทางสติปัญญา
               ทางการได้ยน
   ชั้น                                                                  รวมทั้งสิ้ น
                    ิ                             ทางร่ างกาย                                             ทางการพูด
                                                                 พิการซ้อน
                                                           ออทิสติก
  ป.1       -       -       -       -       1        -      -       -      -      1
  ป.2       -       -       -       -       4        -      -       -      -      4
  ป.3       -       -       -       -       5        -      -       -      -      5
  ป.4       -       -       1       -       4        -      -       -      -      5
  ป.5       -       1       -       -       8        -      -       -      -      9
  ป.6       -       -       -       -       3        -      -       -      -      3
  ม.1       -       -       1       -       5        -      -       -      -      6
  ม.2       -       -       2       -       3        -      -       -      -      5
  ม.3       -       -       1       -       8        -      -       -      -      9
  รวม       -       1       5       -      41        -      -       -      -      47

2.5 ทรัพยากรทางการบริหาร
     โรงเรี ยนได้ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากบุคคล                               หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     และชุมชน
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
                                               3

       ั                      ้
และมีผลทาให้นกเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษและมีโอกาสได้ใช้หองพิเศษ             สื่ อ
และเทคโนโลยีร่วมกับเด็กปกติ เช่น

                         ั
     1. การเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์
     2. การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด
     3. การเรี ยนรู ้โดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
                   ั
     4. การเรี ยนในห้องปฏิบติการทางภาษา
     5. การเรี ยนรู้ในห้องวิทยาศาสตร์
     6. การเรี ยนรู้ในห้องเรี ยนสี เขียว
     7. การเรี ยนรู้ในห้องดนตรี
     8. การเรี ยนรู้ในห้องเสริ มวิชาการ
     9. การเรี ยนรู้ในห้องคณิ ตศาสตร์
2.6 การแต่ งตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียน
     เพื่อเป็ นการกากับ สนับสนุน และส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนร่ วมให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
โรงเรี ยนจึงได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารคณะกรรมการจัดการเรี ยนร่ วม ดังนี้


         โครงสร้ างการบริหารคณะกรรมการจัดการเรียน
         ร่ วม

                 ้
                ผูบริ หารโรงเรี ยน


                            คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ


              คณะกรรมการการจัดการเรี ยนร่ วม
                   11 คน


ครู การศึกษา   ครู แนะแนว    ตัวแทนครู ประจาวิ    ้
                             ผูปกครองนัก   ครู ประจาชั้น
พิเศษ 2 คน      2 คน       ชา 3 คน      เรี ยน กศพ. 2     2 คน
                                คน
                                                       4
2.7 การมอบหมายภารกิจและบทบาทหน้ าที่
      จากโครงสร้างการบริ หารคณะกรรมการโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วม
                    ั
คณะกรรมการแต่ละฝ่ ายได้ปฏิบติภารกิจและบทบาทหน้าที่พอสรุ ปได้ดงนี้      ั
         ้
      1. ผูอานวยการโรงเรี ยนเห็นชอบกับโครงการเรี ยนร่ วม ส่ งเสริ มสนับสนุน
และมอบหมายภารกิจบทบาทหน้าที่ให้แก่บุคลากรในโรงเรี ยนรับผิดชอบในรู ปของคณะกรรมการ
      2.
ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วมต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ้
ผูปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
      3. ประชุมบุคลากรในโรงเรี ยนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนร่ วม
      4. จัดทาข้อมูลนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
                       ่
      5. ครู การศึกษาพิเศษและครู ที่ผานการอบรมให้คาแนะนาแก่ครู ปกติ
ทาให้มีการประสานความร่ วมมือกัน
      6. ประชุมนักเรี ยนเพื่อชี้ แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบติต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
                                   ั
      7. ชี้แจงให้ความรู ้แก่ผปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วม
                  ู้
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชุมพร รวมถึงการขอความร่ วมมือจากผูปกครอง    ้
      8. ประเมินผลด้านการเรี ยน ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2.8 การประชุ ม / อบรม /สั มมนา และศึกษาดูงาน
       โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) สนับสนุนส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนร่ วมให้มีประสิ ทธิ ภาพดังนี้
      1.การประชุ ม
      - ประชุมบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน
   ่
เพือสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดการเรี ยนร่ วม
ร่ วมถึงส่ งเสริ มความเข้าใจในเรื่ องการจัดการเรี ยนร่ วม
            ้
      - ประชุมผูปกครอง ปฐมนิเทศ
ให้ความรู้เรื่ องสิ ทธิมนุษยชนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับ
แนวทางที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดู ระเบียบของโรงเรี ยน แนวการสอน การวัดผลประเมินผล
           ้
และบทบาทของผูปกครองในการให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน
      - ประชุมนักเรี ยนปกติ เพื่อชี้ แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบติต่อเด็กที่มีความต้องการเป็ นพิเศษ
                                    ั
      2.การอบรมสั มมนา ศึกษาดูงาน
                                                5

     - โรงเรี ยนส่ งเสริ ม สนับสนุ น โดยการคัดเลือกบุคลากรแกนนา ศึกษา ดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านการเรี ยนรู้ ณ ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศสิ งคโปร์
 จานวน ๒ คน
     -
โรงเรี ยนให้การสนับสนุนบุคลากรในโรงเรี ยนเข้ารับการอบรมสัมมนาภายในประเทศอย่างทัวถึง     ่
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
             ่
     3. การแลกเปลียนเรียนรู้
     -
โรงเรี ยนได้ให้ความร่ วมมือกับทุกหน่วยงานในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ ความรู ้ของโรงเรี ยนแกนนาจั
ดการเรี ยนร่ วมทุกครั้งที่ได้รับการร้องขอ
     - โรงเรี ยนเป็ นแหล่งศึกษาดูงานการจัดการเรี ยนร่ วมของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
     2.9 การติดตามความก้าวหน้ า นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๗๗
                                        ั
(บ้านเนินสันติ)หลังจากที่ได้รับการเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติ พบว่านักเรี ยนมีพฒนาการด้านพฤติกรรม
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคมใกล้เคียงกับเด็กปกติ
สามารถเรี ยนร่ วมในชั้นปกติได้อย่างมีความสุ ข
บุคลากรในโรงเรี ยนและผูมีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจมากขึ้น
               ้
มีการประสานความร่ วมมือที่ดีต่อกันให้ความสาคัญ มีเจตคติที่ดี
มีการจัดการเรี ยนสอนที่เป็ นรู ปธรรมเป็ นระบบ ชัดเจนมากขึ้น
มีการประเมินผลการเรี ยนความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
     2.10 การประเมินผล
            ั     ั
     โรงเรี ยนได้จดให้นกเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้เรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติในชั้นเรี ยน
   ู้
ครู ผสอนนักเรี ยนที่ความต้องการพิเศษ จัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ(IIP)
รวมถึงได้จดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยภ
      ั
                ู้
าคเรี ยนละ1ครั้ง เพื่อให้ครู ผสอนได้ปรับวิธีสอน สื่ อ
และกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคน
3.วิธีบริหารจัดการทีเ่ ป็ น Beat Practice
     วิธีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ ) คือ
การจัดการเรี ยนร่ วมแบบ 4 ประสาน คือการจัดการเรี ยนร่ วมที่อาศัยความร่ วมมือจากองค์กรต่างๆ 4
องค์กร คือ
     3.1 ครอบครัว :
                   ้
โรงเรี ยนดาเนิ นการประชุมชี้แจงผูปกครองถึงแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้องกา
                                                 6

รพิเศษ การขอความร่ วมมือในการดูแลบุตรหลานของตนเองในด้านการเรี ยน
       ่                     ิ
การออกเยียมบ้านเพื่อสารวจสภาพที่แท้จริ ง และใช้วธีการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเข้ามาประสาน
      3.2 โรงเรียน : โรงเรี ยนดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ ATS
           A คือ ความตระหนัก
           T คือ พัฒนาครู
           S คือ สนับสนุนสื่ อ, งบประมาณ
                     ั
นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังจัดชัวโมงให้นกเรี ยนเรี ยนร่ วมทุกคนได้พบครู การศึกษาพิเศษ 3 ชัวโมง / สัปดาห์
                ่                           ่
      3.3 สานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชุ มพร เขต 1 :
                   ้ ่
โดยทางสานักงานเขตพื้นฯที่ได้สนับสนุนงบประมาณ การศึกษา ดูงาน
ให้การช่วยเหลือด้านงานวิชาการ สื่ อ อุปกรณ์ต่าง ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา และมีการนิเทศ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง
      3.4 ศูนย์ การศึกษาพิเศษ : โดยทางศูนย์การศึกษาพิเศษได้ให้คาแนะนา
เป็ นที่ปรึ กษาด้านวิชาการ สนับสนุนบุคลากร สื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวก
                 ั
และช่วยแก้ปัญหาในกรณี นกเรี ยนเรี ยนร่ วมมีความรุ นแรงเกินความสามารถของโรงเรี ยน
4. ผลการดาเนินการ
      จากการดาเนินการจัดการเรี ยนร่ วมด้วยวิธีการจัดการเรี ยนร่ วมแบบ 4 ประสาน ปรากฏผลดังนี้
      4.1 โรงเรี ยนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบการจัดการเรี ยนร่ วมของ สพฐ.
      4.1 นักเรี ยนการศึกษาพิเศษได้รับการคัดกรองครบ 100%
      4.2 นักเรี ยนการศึกษาพิเศษทุกคนมีแผน IEP
และมีผลสัมฤทธิ์ ตามผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของแต่ละคน
      4.3 ครู ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการสอนนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ
สามารถจัดทานวัตกรรม ทาให้โรงเรี ยนมีสื่อ นวัตกรรม
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่นกเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
                  ั
            ้
      4.4 ครู ไม่นอยกว่าร้อยละ 80 มีนวัตกรรม
               ั
และนานวัตกรรมไปใช้กบนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสม และประสบผลสาเร็ จ
         ้
      4.5 ผูปกครองให้ความร่ วมมือในการดูแล ส่ งเสริ มและสนับสนุนบุตรหลาน
และเข้าร่ วมกิจกรรมทุกอย่างที่โรงเรี ยนจัดขึ้น
          ้
      4.6 ผูปกครองได้รับการพัฒนา
ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการดูแลและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่บุตรหลานได้ดีข้ ึน
      4.7 นักเรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุ ข
        ่
สามารถอยูร่วมกับเพื่อนนักเรี ยนปกติได้เป็ นอย่างดีและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
                                                  7

        4.8 โรงเรี ยนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ
   ได้รับการติดต่อขอเป็ นที่ศึกษาดูงานจากโรงเรี ยนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดอยูเ่ ป็ นประจา
        4.9 นางอัธยา กาญจนดิษฐ์
            ู้    ั
   ได้รับรางวัลครู ผสอนที่พฒนาสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ย
   นรู ้ระดับดีเด่น ของ สพป. ชพ. เขต 1
        4.10 นักเรี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรี ยนระดับชาติ ณ
   โรงเรี ยนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานีประจาปี การศึกษา 2552 ดังตารางต่อไปนี้
                ผลการแข่ งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ
                   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้ านเนินสั นติ)
              ณ โรงเรี ยนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานีประจาปี การศึกษา 2552
ที่   ชื่อกิจกรรม     ระดับ    จานวนนักเรี    ชื่อ-สกุล      ชื่ อผู้ควบคุม  ผลการแข่ ง
                    ยน                           ขัน
1   การจัดสวนถาด     มัธยมต้น            ั
                    ประเภททีม นายอภิชย แถมพิทกษ์ ั      นางภัทราวดี  เหรี ยญทอง
    (แบบชื้น)            3 คน  นายชัยอนันต์ เพชรทอง      สุ ขไหม    อันดับ 1
                         น.ส.อรวี ครุ ฑเขียน
2   การวาดภาพระบายสี มัธยมต้น      1 คน       ั
                         ด.ช.ทิตินนท์ พลยมมา       นางเวียงจิต  เหรี ยญทอง
     (สี น้ า)                               จินาทิตย์   อันดับ 3
3   การออกเสี ยงและ   มัธยมต้น    1 คน         ั
                           ด.ช.กิตติทต ถึงงามดี    นางนุชริ นทร์ เหรี ยญทอง
   จับใจความ                                 ธรมีฤทธิ์   อันดับ 3

4   การวาดภาพระบายสี ประถมต้น  1 คน      ิ
                     ด.ช.อติวชญ์ ขอจุลซ้วน         นางอัธยา    ชมเชย
   (ลายเส้น)                                 กาญจนดิษฐ์
5   หนังสื อเล่มเล็ก ประถมต้น ประเภททีม ด.ช.ธนากร เดชณรงค์           นางจันทนา   ชมเชย
                 3 คน  ด.ช.เกียรติศกดิ์ ไกรมาต
                           ั             สวัสดิ์ละคร
                     ด.ช.ธนพล คล้ายเพชร
                                                   8
             ิ
     4.11 เด็กชายอติวชญ์ ขอจุลซ้วน นักเรี ยนการศึกษาพิเศษ
               ิ
ที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ
“ด้วยพระบารมี ชุมพรวันนี้ สุขร่ มเย็น” ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชุมพร

5. สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่ วม
     การจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ประสบผลสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ เป็ นผลอันเนื่ องมาจากการได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
             ้
ทั้งบุคลากรในโรงเรี ยนผูปกครอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดชุมพร
      ั
ส่ งผลให้นกเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลข้ อเสนอแนะ
     โรงเรี ยนน่าจะมีครู การศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่มีความรู ้ความสามารถด้านการจัดการเรี ยนร่ วมโ
ดยเฉพาะมาประจาที่โรงเรี ยนเพราะบุคคลากรเหล่านั้นจะมีความชานาญในการจัดการเรี ยนรู้สาหรับนักเ
              ั            ั
รี ยนเหล่านี้มากกว่าครู ที่จดการเรี ยนร่ วมในปั จจุบน

								
To top