Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

30 06 2008 Bagimsiz Denetim Raporu 20090211 155135 by 86k2ZOX1

VIEWS: 0 PAGES: 63

									EURO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
  30.06.2008 TARİHLİ MALİ
   TABLOLARINA İLİŞKİN
 SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM
       RAPORU
               1
EURO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

   Euro Sigorta A.Ş.Yönetim Kuruluna:

   Euro Sigorta A.Ş.’ nin 30.06.2008 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı
tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özsermaye değişim
tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar
Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak
üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal
tablolar üzerine rapor sunmaktır.

   Sınırlı denetim, ilgili mevzuat gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin
finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir
güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel
olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun
sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile
sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam
kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü
bildirilmemektedir.

   Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki finansal
tabloların, Euro Sigorta A.Ş.’nin 30.06.2008 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı
tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını ilgili mevzuat
gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir
biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. İstanbul, 22 / 08 / 2008
 BOĞAZİÇİ SMMM       VE BAĞIMSIZ
 DENETİM A.Ş.

 Fatma SAKA
 Sorumlu Ortak Başdenetçi
Sedef Cad. Ata 4 Ticaret Merkezi K:3 No:34
 Ataşehir-Kadıköy-İSTANBUL
                                             2
İÇİNDEKİLER                               Sayfa No
BİLANÇO                                 I-V
GELİR TABLOSU                              VI-VII
NAKİT AKIŞ TABLOSU                           VIII
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU                        IX
KAR DAĞITIM TABLOSU                           X
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR                    1-26
NOT 1  Genel Bilgiler                         1-3
NOT 2  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti              3-23
NOT 3  Önemli Muhasebe Tahminleri Ve Hükümleri             23
NOT 4  Sigorta Ve Finansal Riskin Yönetimi               23-25
NOT 5  Bölüm Bilgileri                         26
NOT 6  Maddi Duran Varlıklar                      26-27
NOT 7  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                  27
NOT 8  Maddi Olmayan Duran Varlıklar                  27-28
NOT 9  İştiraklerdeki Yatırımlar                    28
NOT 10 Reasürans Varlıkları                      28-29
NOT 11 Finansal Varlıklar                       30-31
NOT 12 Borçlar Ve Alacaklar                      31-33
NOT 13 Türev Finansal Araçlar                     33
NOT 14 Nakit Ve Nakit Benzerleri                    33
NOT 15 Sermaye                             34-35
NOT 16 Diğer Karşılıklar Ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni  35
NOT 17 Sigorta Yükümlülükleri Ve Reasürans Varlıkları         36-38
NOT 18 Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri                38
NOT 19 Ticari Ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler          38-39
NOT 20 Borçlar                             39
NOT 21 Ertelenmiş Gelir Vergisi                    39
NOT 22 Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri             40
NOT 23 Diğer Yükümlülükler Ve Masraf Karşılıkları           40-41
NOT 24 Net Sigorta Prim Geliri                     41
NOT 25 Aidat (Ücret) Gelirleri                     41
NOT 26 Yatırım Gelirleri                        42
NOT 27 Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri           42
NOT 28 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Aktifler  42
NOT 29 Sigorta Hak Ve Talepleri                    42
NOT 30 Yatırım Anlaşması Hakları                    43
NOT 31 Zaruri Diğer Giderler                      43
NOT 32 Gider Çeşitleri                         43
NOT 33 Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri              43
NOT 34 Finansal Maliyetler                       43-44
NOT 35 Gelir Vergileri                         44-46
NOT 36 Net Kur Değişim Gelirleri                    46
NOT 37 Hisse Başına Kazanç                       46
NOT 38 Hisse Başı Kar Payı                       46
NOT 39 Faaliyetlerden Yaratılan Nakit                 47
NOT 40 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil             47
NOT 41 Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri          47
NOT 42 Riskler                             47
NOT 43 Taahhütler                           48-49
NOT 44 İşletme Birleşmeleri                      49
NOT 45 İlişkili Tarafla İşlem                     49
NOT 46 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar          49
NOT 47 Diğer                              50
                                          3
                           EURO SİGORTA A.Ş.
                     SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
                            SOLO BİLANÇO
                            VARLIKLAR
                                     Dip
                                          Cari dönem
                   I- Cari Varlıklar         Not
                                        (30/06/2008) (YTL)
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar                            293.447,06
1- Kasa                                 14          559,32
2- Alınan Çekler
3- Bankalar                               14        292.887,74
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar           8.502.862,82
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar                  11        1.809.290,57
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar            11        7.179.232,02
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar                 11         35.584,90
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)           11        -521.244,67
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar                             3.081.897,56
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar                12        3.791.914,36
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)         12        -907.094,45
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar           42         985.603,98
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)   42        -788.526,33
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar                                     18.228,47
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar                        12         18.228,47
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları                    266.989,42
1- Gelecek Aylara Ait Giderler                      12        258.227,43
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları        12          8.761,99
G- Diğer Cari Varlıklar                                    6.915,10
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları                             12          6.915,10
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
                     I- Cari Varlıklar Toplamı           12.170.340,43
                                                     4
                                            Dip
                                               Cari Dönem
                     II- Cari Olmayan Varlıklar          Not
                                               (30/06/2008)
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar                                   146.444,80
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar                    12         146.444,80
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar                23-42       328.452,87
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)        23-42       -328.452,87
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar                                           3.623,57
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar                         12          2.749,71
4- Diğer Çeşitli Alacaklar                            12           873,86
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar                                         36.152,43
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler                                   9          36.152,43
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar                                          201.189,59
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine Ve Teçhizatlar
5- Demirbaş Ve Tesisatlar                             6        2.703.461,17
6- Motorlu Taşıtlar                                6          95.651,40
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)              6        1.000.965,13
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)                           6        -3.598.888,11
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar                                          0
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler                      6          18.772,85
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)                      6          -18.772,85
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar                                    467.577,48
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar                        12         150.303,48
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları                          12         317.274,00
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
                       II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı           854.987,87
                          Varlıklar Toplamı (I + II)           13.025.328,30
                                                          5
                            YÜKÜMLÜLÜKLER
                                                 Dip    Cari
                III- Kısa Vadeli Yükümlülükler                  Not   Dönem
                                                    (30/06/2008)
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar                                       1.238.519,80
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar                            11-19   1.238.519,80
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar                                              148.546,06
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar                                    11-19    148.546,06
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları                                     4.541.624,51
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net                             17     1.397.659,71
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net                              17       5.253,25
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net                          17     3.138.711,55
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları                       93.811,33
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar                                   23      75.171,89
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                             23      18.639,44
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları                             99.250,16
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler                                 19       1.416,32
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları                   19      97.833,84
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
                III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı                   6.121.751,86
                                                             6
                                                Dip    Cari
                     IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler             Not   Dönem
                                                   (30/06/2008)
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar                                            5,01
1- Ortaklara Borçlar                                                5,01
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar                                              18.003,75
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar                                12     18.003,75
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar                                   253.349,72
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı                                  22     253.349,72
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
                     IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı              271.358,48


                                  ÖZSERMAYE
                                                Dip    Cari
                          V- Özsermaye                Not   Dönem
                                                   (30/06/2008)
A- Ödenmiş Sermaye                                           48.546.282,48
1- (Nominal) Sermaye                                      15    3.916.378,94
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları                             15   44.647.903,54
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri                                             5.494.642,34
1- Yasal Yedekler                                       15    1.163.689,19
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler                                     15    2.175.771,10
4- Özel Fonlar (Yedekler)                                   15      15.506,25
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri                                     15    2.139.675,89
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                     -47.526.443,36
1- Geçmiş Yıllar Zararları                                   15   -47.526.443,36
F-Dönem Net Karı                                              99.736,50
1- Dönem Net Karı                                              99.736,50
2- Dönem Net Zararı (-)
                        Özsermaye Toplamı                    6.632.217,96
                     Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V)             13.025.328,30                                                              7
                            AYRINTILI SOLO
                            GELİR TABLOSU

                                            Dip     Cari
                                            Not     Dönem


I-TEKNİK BÖLÜM                                        (01/01 -30/06 /2008)
A- Hayat Dışı Teknik Gelir                                       1.251.226,22
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)               24         1.246.948,30
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)                24         1.203.443,85
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)                          24         2.198.139,95
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)                      24          -994.696,10
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım  17          51.757.70
Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)                     17          -338.389,75
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)            17          390.147,45
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım   17           -5.253,25
Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)                      17            -5.53,25
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)                         1.277,92
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)                                    1.277,92
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)                                     -1.633.220,16
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)              17          -780.374,78
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)                17         -1.511.052,88
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)                          17         -2.141.626,47
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)                    17           630.573,59
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım    17           730.678,10
Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)                       17          767.506,76
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)              17          -36.828,66
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)                             31          -852.845,38
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)                              -381.993,94
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
                                                            8
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)(+/-)
3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan
Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan
Karşılıklar(-)
4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan
Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak) (+/-)
6- Faaliyet Giderleri (-)
7- Yatırım Giderler (-)
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
                                          9
                                            Dip      Cari
                                            Not     Dönem
            I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM                        (01/01 - 30/06/2008)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)                                -381.993,94
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)                                  -381.993,94
K- Yatırım Gelirleri                                           127.410,51
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler                  26           769.577,88
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi                        26          -662.666,22
4- Kambiyo Karları                                 26           17.037,31
5- iştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler       26            3.461,54
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)                                         -15.128,00
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
7- Amortisman Giderleri (-)                            32           -15.128,00
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve
Zararlar (+/-)                                              369.447,93
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)                            42          346.198,00
2- Reeskont Hesabı (+/-)                              47           23.249,93
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı                                       99.736,50
1- Dönem Karı Ve Zararı                                          99.736,50
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
3- Dönem Net Kar veya Zararı                                       99.736,50
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
                                                            10
                         NAKİT AKIŞ TABLOSU

                                  Dip     Cari
                                  Not     Dönem
                                     (01/01 – 30/06/2008)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri   39       1.960.000,00
 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)  39       -2.934.757,00
 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-
A5-A6)                                        -974.756,06
 8. Faiz ödemeleri (-)
 9. Gelir vergisi ödemeleri (-)                  39        -101.977,00
 10. Diğer nakit girişleri
 11. Diğer nakit çıkışları (-)
 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit                  -1.076.733,06
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
 1. Maddi varlıkların satışı
 2. Maddi varlıkların iktisabı (-)                 39        -125.000,00
 3. Mali varlık iktisabı (-)
 4. Mali varlıkların satışı                              161.174,12
 5. Alınan faizler                         39         686.439,00
 6. Alınan temettüler
 7. Diğer nakit girişleri
 8. Diğer nakit çıkışları (-)                   39
 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit                   722.613,12
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
 1. Hisse senedi ihracı
 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
 4. Ödenen temettüler (-)
 5. Diğer nakit girişleri
 6. Diğer nakit çıkışları (-)
 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
(A12+B9+C7+D)                                    -354.119,94
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu        39        647.567,00
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
(E+F)                                          293.447,06
                                                   11
                                      Öz sermaye Değişim Tablosu (30/06/2008)
                       Sermaye   İşletmenin   Varlıkla   Öz    Yabancı     Yasal   Statü    Diğer     Net    Geçmiş Yıllar  Toplam
                             kendi hisse    rda   sermaye    Para     Yedekler  Yedekle  Yedekler ve   Dönem    Zararları (-)
                             senetleri (-)  Değer  Enflasyon   Çevrim           ri   dağıtılmamış  Karı (veya
                                      Artışı Düzeltmesi Farkları                 karlar    zararı)
                                          Farkları

        ÖNCEKİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007)  3.916.379              44.647.904         1.163.689       4.330.953   -1.656.798  -45.869.646  6.532.481
II - Muhasebe politikasında değişiklikler     -       -      -     -      -       -     -             -       -
III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2008)   3.916.379              44.647.904         1.163.689       4.330.953   -1.656.798  -45.869.646  6.532.481
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)                  -      -     -      -       -     -      -       -       -      -
 1- Nakit                            -      -     -      -       -     -      -       -       -      -
 2- İç kaynaklardan                       -      -     -      -       -     -      -     1.656.798   -1.656.798    -
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri    -              -     -      -       -     -      -       -       -      -
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve
kayıplar                     -       -      -     -      -       -     -      -       -       -       -
D- Varlıklarda Değer Artışı           -       -            -      -       -     -      -       -       -       -
E- Yabancı para çevrim farkları         -       -      -     -             -     -      -       -       -       -
F- Diğer kazanç ve kayıplar           -       -      -     -      -       -     -             -       -       -
G- Enflasyon düzeltme farkları          -       -      -           -       -     -      -       -       -       -
H- Dönem net karı (veya zararı)         -       -      -     -      -       -     -      -     99.736      -     99.736
I -Dağıtılan Temettü               -       -      -     -      -       -     -             -       -       -
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06.2008)
     (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I)      3.916.379              44.647.904         1.163.689               99.736   -47.526.443   6.632.217
       CARİ DÖNEM           3.916.379              44.647.904         1.163.689               99.736   -47.526.443   6.632.217
                                                                                         12
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 1 - GENEL BİLGİLER:

1.1. Şirketin Adı ve Grubun Son Sahibi Hakkında Tanıtıcı Bilgiler:
Toprak Sigorta A.Ş. ünvanı ile 07 Eylül 1995 tarihinde tescil edilen şirket 01 Haziran
1996 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 1 Aralık 2001 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 30 Kasım 2001 tarih ve BDDK.DEG/49-2-10431 sayılı kararına
istinaden Şirketin o tarihteki hissedarı Toprakbank A.Ş.’nin temettü hariç ortaklık hakları
ile yönetim ve denetimi Bankalar Kanunun 14. maddesinin 3. ve 4. fıkraları uyarınca
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiştir. 24 Ocak 2003 tarihinde
TMSF, yine kendi kontrolünde olan Ege Sigorta A.Ş. ile Toprak Sigorta A.Ş.’ni Toprak
Sigorta A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine kararını almış ve 9 Aralık 2003 tarihinde
birleşme gerçekleşmiştir. Toprak Sigorta A.Ş.’nin % 95,064 oranındaki hissesi TMSF
’den Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı ‘nın 15 Ocak 2008 tarihli izni ile satın alınmıştır. Hisse devrinin
onaylanmasına müteakip 25 Ocak 2008 tarihinde hisse devri ortaklar pay defterine
kaydedilmiştir.

Şirket 30 Nisan 2008 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul karına istinaden
ünvanı Euro Sigorta A.Ş ile değişmiş ve değişiklik 16 Mayıs 2008 tarihli 7064 sayılı
Ticaret Sicili Gazetesinde tescil edilerek onaylanmıştır.

1.1.1. Şirketin Oraklık Yapısı :
Ortağı Adı:                    Hisse Oranı:
Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         % 95,064
Diğer                       % 4,936
TOPLAM                      %100,00

1.1.2. Şirketin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri :
                                Görev
                                Başlangıç    Görev
Adı Soyadı:      Görevi                  Tarihi     Bitiş Tarihi
Hacı Bayram Babacan Yönetim Kurulu Başkanı                     25.01.2008
Mustafa Şahin     Yönetim Kurulu Başkanı           31.01.2008
Nuri Okutan      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı              25.01.2008
Coşkun Arık      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı      31.01.2008
Ahmet Haluk Horozoğlu Yönetim Kurulu Üye                      25.01.2008
İsmail Hakkı İmamoğlu Yönetim Kurulu Üye                      25.01.2008
Kürşat Semih Şişman Yönetim Kurulu Üye                       31.01.2008
Yusuf Ali Alan     Yönetim Kurulu Üye             31.01.2008
Abdülkadir Şimşek   Yönetim Kurulu Üye / Genel Müdür      31.01.2008   17.04.2008
Nil Mühür       Yönetim Kurulu Üye             31.01.2008   23.05.2008
Seda Şahin       Yönetim Kurulu Üye             23.05.2008   18.06.2008
Elvan Soydaş      Yönetim Kurulu Üye             18.06.2008
Murat Sarıtaş     Denetçi                           25.01.2008
Zeynel Koç       Denetçi                           25.01.2008
Sevgi Çıtak Küçüközcan Denetçi                   25.01.2008
Osman Demirci     Denetçi                   25.01.2008
                                                1
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 1 - GENEL BİLGİLER (Devamı):

1.2. Şirketin Merkez ve İrtibat Büroları:

Şirketin merkez adresi Yıldız Posta Cad. No: 17 Cerahoğulları İş Merkezi Kat:3
Esentepe, İstanbul’dur. 11.03.2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Ziya
Gökalp Caddesi No: 20 Daire 12 Kızılay /Ankara adresinde bir bölge müdürlüğü
kurulmasına ilişkin genel müdürlüğe yetki verilmiştir. Halen bu adreste irtibat bürosu
şeklinde faaliyet gösterilmektedir.

1.3. İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu:

Şirket, sigortacılık mevzuatının belirlediği sınırlar dahilinde Yangın, Hastalık, Kara
Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler,
Genel Zararlar, Kara araç Sorumlulukları, Hava Araç Sorumlulukları, Su araç
Sorumlulukları, ve Diğer Finansal kayıplar branşlarında sigortacılık faaliyetinde
bulunmaktadır.

1.4. Şirketin Faaliyetlerinin ve Esas Çalışma Alanları:
Şirket, sigortacılık mevzuatının belirlediği sınırlar dahilinde Yangın, Nakliyat, Kaza,
Mühendislik branşlarında sigortacılık faaliyetinde bulunmak amacı ile teşkilatlanmıştır.

1.5. Çalışan Personel Sayısı:

Görev Tanımı         Adedi
Genel Müdür              1
Genel Müdür Yardımcısı        1
İç Denetim Müdürü           1
Bilgi İşlem              3
Pazarlama               1
Teknik                1
Hasar                 3
Reasürans               1
Acenteler Servisi           2
Tahsilat               1
Hukuk                 1
Muhasebe               2
Operasyon               1
Teknik,                2
İrtibat Bürosu            3
Toplam                24

1.6. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel
  müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri
  menfaatlerin toplam tutarı:

              01.01.2008 – 30.06.2008
Yönetim Kurulu                 21.000
Denetim Kurulu                  1.184
Yöneticiler                   81.011
Toplam                     103.195

                                           2
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 1 - GENEL BİLGİLER (Devamı):

1.7. Finansal Tablolarda; Yatırım Gelirlerinin ve Faaliyet Giderlerinin (Personel,
   Yönetim, Araştırma Geliştirme, Pazarlama ve Satış, Dışarıdan Sağlanan Fayda
   ve Hizmetler İle Diğer Faaliyet Giderleri) Dağıtımında Kullanılan Anahtarlar:

Şirket, yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin dağıtımını Hazine Müsteşarlığı’nın
04.01.2008 tarihinde yayınlanan ve 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigortacılık
Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda
Kullanılan Anahtarların Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge (2008 – 1)” ye uygun olarak
yapılmıştır.

1.8. Finansal tabloların tek bir şirketini yoksa şirketler grubunu mu içerdiği:

Ekteki finansal tablolar; solo finansal tablolar olup; sadece Euro Sigorta A.Ş.’ne aittir.

1.9. Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki
   bilanço tarihinden beri olan değişiklikler:
Raporlayan işletmenin adı : Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş. olup;
önceki döneme ilişkin finansal tablolar İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.’ tarafından denetlenmiştir.

1.10. Bilanço Tarihinden sonraki olaylar:

Şirket 2007 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını 15.08.2008 tarihinde
gerçekleştirmiştir. Yapılan genel kurul toplantısında şirketin 3.916.378,94 YTL olan
ödenmiş sermayesinin 10.996.619,05 YTL’lık kısmının şirketin öz varlığından kalan
5.087.002,01 YTL ‘lık kısmının ise nakit olarak artırılarak sermayenin 20.000.000,00
YTL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ

2.1. Hazırlık Esasları

Sermaye Piyasası Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü sigorta şirketlerinin
kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi
özel mevzuatındaki hükümlere tabi olduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla Şirket, mali
tablolarını Hazine Müsteşarlığı'nın Sigorta ve Reasürans Şirketleri için öngördüğü
esaslara göre hazırlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Nisan 2008 tarihli 26842 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:XI No:29 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nde (“Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğ”) söz konusu
işletmelerin kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla finansal raporların
hazırlanmasında tebliğ hükümlerine tabi oldukları belirtilmiştir.
                                               3
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Şirket, 14 Temmuz 2007 tarihli 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2008
tarihinde yürürlüğe giren “ Sigorta ve Reasürans şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin
Finansal Raporlamaları hakkında yönetmeliğe ve 18 Nisan 2008 tarihli 26851 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında
Tebliğ”e istinaden finansal tablolarını hazırlamaktadır.

Hazine Müsteşarlığı 18 Şubat 2008 tarihli “Finansal Raporlama Kapsamında
Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu”na göre; söz konusu
Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrası “Şirket faaliyetlerinin 2. fıkrada belirtilen
konularda Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler hariç olmak üzere bu Yönetmelik ile
TMSK’nun finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin mevzuat
hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirilmesi esastır” hükmüne ve 2. fıkrası “Sigorta
sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin
muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar
ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar
Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, bahse konu Yönetmeliğin 4. maddesinin 2.fıkrasına ilişkin açıklamalar
aşağıda yer almaktadır:

TMSK’nun “Sigorta Sözleşmelerine” ilişkin 4 numaralı Standardı 31 Aralık 2005
tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25 Mart 2006
tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu’nun sigorta sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz
tamamlanmadığı için TFRS 4 bu aşamada uygulanmayacaktır. Ancak gerekli görülmesi
halinde sigorta sözleşmeleri ile ilgili açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul
ve esaslar önümüzdeki dönemlerde Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.

Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi hususu
Müsteşarlık tarafından yayımlanan 2007/26 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. Buna göre;
bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine
ilişkin Müsteşarlıkça tebliğ çıkarılıncaya kadar, uygulamada aksaklık olmamasını
teminen, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin
muhasebeleştirilmesinin TMSK’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerekli
görülmektedir.

Konsolide finansal tablolara ilişkin tebliğ taslağı 2008 yılı içerisinde hazırlanacak olup
ilk kez 2009 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlanmaktadır. Bu itibarla, bu
aşamada TMS 27 uygulanmayacaktır.

Kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların
düzenlenmesine ilişkin Müsteşarlıkca “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ” 18
Nisan 2008 tarihli 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda TMS 1 uygulanmayacaktır.
                                             4
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Kullanılan Para Birimi

Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi:

Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin,
konsolide finansal tabloları da dahil olmak üzere, tüm temel finansal tablolarında
uygulanan Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamada yüksek enflasyon,
bir ülkenin, aşağıdakileri de içeren (bunlarla sınırlı kalmamak üzere) ekonomik
özelliklerince belirlenir:

   - Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı
    bir yabancı para biriminde tutmayı tercih eder. Elde tutulan yerel para, satın alma
    gücünü korumak üzere hemen yatırıma dönüştürme vb suretiyle değerlendirilir.
   - Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı
    bir döviz cinsinden dikkate alır. Fiyatlar da bu döviz cinsinden belirlenebilir.
   - Kredili satış ve satın almalardaki fiyatlar; süre kısa bile olsa, kredi süresi boyunca
    satın alma gücünde beklenen zararları karşılayacak şekilde belirlenir.
   - Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir ‘fiyat endeksi’ne bağlıdır.
   - Son üç yılın kümülatif enflasyon oranı %100’e yaklaşmakta ya da aşmaktadır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiş
olup, SPK’nın 2008/18 no.lu haftalık bülteninde 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı
Kararın geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005
tarihinden başlamak kaydıyla, IASB tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır.

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi:

Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde
karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun
olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılır.

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler:

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır ve
önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir.

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar:

Muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden
düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise,
değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin
yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.


                                              5
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin Ve Varsayımları:

Finansal tabloların UMS’na göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, bilanço tarihi
itibariyle, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel yükümlülük ve
taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını etkileyecek
varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Buna bağlı olarak gerçekleşmiş
sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte,
gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda
raporlanmaktadır. Kullanılan tahminler, başlıca varlıkların değer düşüklüğü, maddi ve
maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve karşılıklar ile ilgilidir.

2.2. Konsolidasyon

Şirket bilanço tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığının 18.02.2008 tarihli 2008/9 sayılı
sektör duyurusunun 3 maddesi gereği konsolidasyon yapmamıştır.

2.3.Bölüm Raporlaması

Şirket Türkiye Muhasebe Standartları’nda belirtilen seçimlik hakları kullanmamıştır.

2.4. Karşılıklar:
2.4.1. Yabancı Para Karşılıkları

Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (YTL dışındaki para birimleri)
muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde
geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun
değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun
değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal
kalemlerin çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan
kambiyo karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır.

2.4.2.Teknik Karşılıklar:

Mali tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan kazanılmamış primler karşılığı,
muallak hasar karşılıkları ve bu karşılıkların reasürör payları 14 Haziran 2007 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Sigortacılık Kanunu ile T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığının 4 Temmuz 2007 tarihli “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına
İlişkin Genelgesi”ne uygun olarak aşağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal
ettirilmiştir.
                                             6
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.4.2.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı :

Şirketler matematik karşılık ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için
kazanılmamış primler karşılığı ayırmak zorundadır. Yıllık yenilenen sigorta teminatı
içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinin yıllık sigorta teminatına karşılık
gelen primleri için de kazanılmamış primler karşılığı ayrılır.

Ölüm, yaşama ve her ikisinin kapsandığı hem ölüm hem de yaşama ihtimallerine bağlı
teminatlar ile bu teminatlara ek olarak verilen ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve
tehlikeli hastalıklar teminatının verildiği sözleşmeler hayat sigortası sözleşmesi sayılır ve
bunlara ait primler hayat sigortası primi olarak kabul edilir.

Ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatının hayat sigortası
sözleşmesi ile beraber paket sözleşme olarak verildiği hallerde, bu teminatlar birlikte
verildiği hayat sigortası sözleşmelerinden tamamıyla bağımsız olarak değerlendirilir.

Kazanılmamış primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk
etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak
gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluşur.
Yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de
alındığı hayat sigortalarında ise yazılan brüt primlerden varsa birikime ayrılan kısım
düşüldükten sonra kalan tutarın takip eden dönem veya dönemlere sarkan kısmından
oluşur.

Aracılara ödenen komisyonlar, reasüröre devredilen primler nedeniyle alınan
komisyonlar, üretim gider payları ile bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen
tutarların gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı ertelenmiş gelirler ve
ertelenmiş giderler hesapları ile diğer ilgili hesaplar altında muhasebeleştirilir. Her ne ad
altında olursa olsun; poliçeye bağlı olarak verilmeyen teşvik, kârlılık ve benzeri
komisyonlar ertelenmiş gelir ve gider hesaplamalarında dikkate alınmaz.

Gün veya 1/24 esasına göre hesaplama yapılması mümkün olmayan reasürans ve
retrosesyon işlemlerinde, kazanılmamış primler karşılığı 1/8 esasına göre ayrılabilir.

Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, istatistiki verilere
göre tahmini bitiş tarihlerinin tespit edilmesi ve buna göre kazanılmamış primler karşılığı
ayrılması gerekmektedir. Bu hesabın yapılamaması durumunda, son üç ayda tahakkuk
etmiş primlerin % 50'si kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılır.

Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı tutarının hesabında yürürlükte bulunan
reasürans anlaşmalarının şartları dikkate alınır.

İlgili hesap yılı içerisinde; cari hesap dönemi itibarıyla finansal tablolar düzenlenirken
"Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı" rakamı olarak, bir önceki hesap yılı sonunun
finansal tablolarında yer alan Kazanılmamış Primler Karşılığı rakamı yazılmalı, dönem
"Kazanılmamış primler Karşılığı" olarak ise finansal tabloların düzenlendiği tarih
itibarıyla yürürlükte olan sigorta sözleşme primlerinin gün esasına göre hesaplanarak
bulunan kazanılmamış kısımları toplamı alınmalıdır.
                                               7
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.4.2.2 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı

Şirketler, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap
dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu
bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmak zorundadır. Muallak tazminat
karşılığına ilişkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmiş
olarak dikkate alınmalıdır.

Muallak tazminat karşılığına ilişkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir
kalemleri, bu fıkrada belirtilen esaslara göre tenzil edilir. Hesap dönemi sonu itibariyle
tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj ve benzeri
gelirlerin hesaplanmasında; son 5 veya daha fazla yıllarda tahakkuk etmiş muallak hasar
dosyalarına ilişkin olarak, bu hasarların oluştuğu dönemi izleyen dönemlerde tahsil
edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirlerin söz konusu yıllara ait tahakkuk etmiş muallak
tazminat karşılıklarına bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalama dikkate alınır. Cari
hesap dönemi için ilgili branş muallak tazminat karşılığından tenzil edilecek rücu, sovtaj
ve benzeri gelirler, ilgili branş için hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile ilgili branşın
cari döneme ilişkin tahakkuk etmiş muallak tazminat karşılığının çarpılması suretiyle
bulunur.

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında hesap
dönemi sonu rakamları son 12 ayı kapsayacak şekilde dikkate alınır. Bu tarihlerden önce
meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar, gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilir. Gerçekleşmiş ancak rapor
edilmemiş tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin
bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllarda; bu tarihlerden önce meydana
gelmiş ancak sonrasından rapor edilmiş tazminatların, bunlara ilişkin rücu, sovtaj ve
benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra kalan tutarlarının, söz konusu
yıllara ilişkin prim üretimlerine bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalama dikkate
alınır. Cari hesap dönemi için gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli,
yukarıda belirtilen şekilde hesaplanmış olan ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden
önceki 12 aylık toplam prim üretiminin çarpılması suretiyle bulunur.

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin de prim üzerinden ve
Müsteşarlıkça belirlenecek branşlar bazında hesaplanması gerekmektedir. Cari hesap
dönemi veya daha önceki hesap dönemlerinde ihbar edilmiş olmakla birlikte cari hesap
döneminde herhangi bir sebeple bu dönem muallaklarında bulunmayan ancak bir sonraki
yıl yeniden işleme alınan muallağa konu dosyalar da ilgili branşın gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedelleri hesaplarına dahil edilir.

Muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmış veya tahmin edilmiş
eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak üzere tazminat
dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınır.

Cari hesap dönemi muallak tazminat karşılığı tutarı, Müsteşarlıkça belirlenen aktüeryal
zincirleme merdiven metodu ile bulunan tutardan küçük olamaz.

Şirketler her hesap yılı sonunda branşlar itibarıyla muallak tazminat karşılığı yeterlilik
tablosunu Müsteşarlıkça belirlenen formatta düzenlemek ve Müsteşarlığa göndermek
zorundadır.
                                              8
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Bu tablo, şirketlerin son beş yıl itibari ile ayırdığı muallak tazminat karşılığının, bu
karşılıkların konusu olan dosyalara ilişkin olarak tüm gider payları da dahil olmak üzere
fiilen ödemiş olduğu tazminat bedeli toplamına oranı olan muallak tazminat karşılığı
yeterlilik oranını gösterir.

Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanacak muallak tazminat
karşılığı yeterlilik oranının, cari hesap yılı hariç olmak üzere, son beş yıllık aritmetik
ortalamasının % 95’in altında olması halinde, bu oran ile % 95 oranı arasındaki fark, cari
yıl muallak tazminat karşılığı ile çarpılarak yeterlilik oranı fark tutarı bulunur. Yeterlilik
oranı fark tutarı her bir branş için ayrı ayrı ilave edilerek cari yılda ayrılacak nihai
muallak tazminat karşılığı hesaplanır.

Yeterlilik tablosu düzenlemesi sırasında ve muallak tazminat karşılığı hesabında;
tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş, gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş muallak
tazminatlar ile tüm gider payları dikkate alınır.

Yeni faaliyete başlanan branşlara ilişkin hesaplamalarda, bu branşa ilişkin Müsteşarlık
tarafından ilan edilen sektör ortalamaları, bu ortalamaların bulunmaması durumunda ise
sigorta şirketlerine ait en son veriler kullanılır.

Muallak tazminat karşılığı reasürör tutarının hesabında, yürürlükte bulunan reasürans
anlaşmalarının şartları dikkate alınır.

Muallak tazminat tutarı her hesap dönemi sonu itibarıyla güncellenmeli ve yeterli
miktarda karşılık ayrılmamış dosyalar için ilave karşılık ayrılmalıdır.

Muallak tazminat karşılığı tutarları ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
bedellerinin sözleşme bazında hesaplanması esas olmakla birlikte, reasürans şirketlerinin
sigorta şirketlerinden sözleşme bazında bilgi alamadığı durumlarda, reasürans şirketleri
sigorta şirketleri tarafından kendilerine bildirilen verileri esas alabilirler.

Tazminat bedelinin çek veya senet ile ödendiği durumlarda, çek veya senet tutarı ilgili
banka tarafından sigortalıya ödeninceye kadar çek veya senet tutarı muallak
tazminatlardan indirilemez.

Dövize endeksli sigorta sözleşmelerine ilişkin tazminatlar öncelikle sözleşmede yazılı
olan kurdan değerlenir. Sözleşmede ödeme tarihindeki kurdan ödenmesi kararlaştırılmış
ise tazminatlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Resmî Gazete’de ilan ettiği döviz
satış kurlarına göre değerlenir.

Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tamirhane ve servise sigorta şirketince ödeme
yapılması suretiyle araçların tamir ettirilmesi durumunda, araç tamir edilerek tazminat
alacaklısına karşı yükümlülük yerine getirilmiş olduğundan, bu durumdaki dosyalar
sigortalıya ibraname imzalatılmasından sonra muallak tazminat karşılıklarından
çıkarılarak ödenen tazminatlar hesabına dahil edilir. Tamire ilişkin bedeller; tamirhane
veya servise ödeninceye kadar, ödenen tazminatlar hesabı karşılığında bilançonun pasif
tarafındaki ayrı bir hesabın altında ilgili tamirhane veya servis hesabında izlenir. Ayrıca
ilgili tamirhanenin veya servisin hesaplarında borçların hangi hesaplardan kaynaklandığı
da gösterilir.
                                              9
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Sigortalıların sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında bedeli sağlık
kuruluşuna sigorta şirketince ödenmek suretiyle tedavi ettirilmesi durumunda, sigorta
şirketi sigortalıya yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğundan, tedavi giderlerinin sigorta
şirketince ödenmesi beklenmeden bu durumdaki dosyalar sigortalıya ibraname
imzalatılmasından sonra muallak tazminat karşılığından çıkarılarak ödenen tazminatlar
hesabına dahil edilmelidir. Tedavi bedelleri, sağlık kuruluşuna ödeninceye kadar, ödenen
tazminatlar hesabı karşılığında bilançonun pasif tarafındaki ayrı bir hesabın altında ilgili
sağlık kuruluşu hesabında izlenir. Ayrıca ilgili sağlık kuruluşunun hesaplarında borçların
hangi hesaplardan kaynaklandığı da gösterilir.

Dava aşamasında olan hasarlar için muallak tazminat karşılık rakamı olarak öncelikle
dava değeri esas alınır. Ancak, sigortalı tarafından talep edilen gecikme faizi, mahkeme
masrafı ve avukatlık ücreti gibi masraf kalemleri haricindeki tazminatın sigorta
sözleşmesi teminat limitlerini aşması durumunda, şirketler aşan kısmı muallak tazminat
tutarlarından indirmelidir. Dava değerine rağmen bilirkişi raporu, fatura gibi kesin
kanıtlara dayanılarak tespit edilen tazminat tutarına dönem sonuna kadar işlemiş gecikme
faizi, avukatlık ücreti gibi masrafları da ilave ederek muallak tazminat karşılık tutarı
belirlenir.

2.4.2.3. Hayat Matematik Karşılığı ve Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe
Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık (Hayat Kar Payı Karşılığı)

Hayat ve hayat dışı branşında faaliyet gösteren şirketler bir yıldan uzun süreli hayat,
sağlık ve ferdi kaza sigorta sözleşmeleri için sigorta ettirenler ile lehtarlara olan
yükümlülüklerini karşılamak üzere aktüeryal esaslara göre yeterli düzeyde matematik
karşılık ayırır.

Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarına ek olarak bir yıldan uzun süreli ferdi kaza,
sağlık, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatının verildiği hallerde;
hayat sigortaları matematik karşılık tutarı ek teminatlara ilişkin aktüeryal esaslara göre
hesaplanan matematik karşılık tutarını da içerecek şekilde hesaplanır.

Matematik karşılıklar yürürlükte bulunan her bir sözleşme için tarifedeki teknik esaslara
göre ayrı ayrı hesaplanan ve aşağıda (a) ve (b) bentlerinde açıklanan aktüeryal matematik
karşılıklar ile taahhüt edilmişse bu karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde
edilen gelirlerden sigortalılara ayrılan kar payı karşılıkları toplamından oluşur.

2.4.2.4.Aktüeryal matematik karşılıklar:
Şirketlerin üstlendiği riziko için alınan primleri ile sigorta ettirenler ile lehdarlara olan
yükümlülüklerin peşin değerleri arasındaki farktır. Aktüeryal matematik karşılıklar, bir
yıldan uzun süreli hayat sigortaları için tarifelerin onaylı teknik esaslarında belirtilen
formül ve esaslara göre ayrılır. Aktüeryal matematik karşılıklar, sigortacının ileride
yerine getireceği yükümlülüklerinin peşin değeri ile sigorta ettiren tarafından ileride
ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması şeklinde (prospektif
yöntem) hesaplanır. Ancak, aktüeryal matematik karşılıkların sigorta ettirenin ödediği
primlerin sonuç değeri ile sigortacının üstlendiği rizikonun sonuç değeri arasındaki farkın
hesaplanması şeklinde (retrospektif yöntem) veya Müsteşarlıkça kabul edilen genel kabul
görmüş aktüeryal yöntemlere göre hesaplanması halinde bulunan aktüeryal matematik
karşılıklar toplamı bu toplamdan az olamaz. Aktüeryal matematik karşılığın negatif
olarak hesaplandığı durumlarda bu değer sıfır olarak kabul edilir. Birikim priminin de
alındığı hayat sigortalarında aktüeryal matematik karşılık, primlerin birikimine kalan
kısımlarının toplamından oluşur. Aktüeryal matematik karşılıklar tarifenin teknik
özelliklerine göre tahakkuk veya tahsil esasına göre hesaplanabilir.

                                             10
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.4.2.5.Kâr payı karşılıkları:

Şirketlerin kâr payı vermeyi taahhüt ettikleri sözleşmeler için sigorta ettirenler ile
lehdarlara olan yükümlülüklerine istinaden ayrılan karşılıkların yatırıldıkları varlıkların
gelirlerinden, onaylı kâr payı teknik esaslarında belirtilen kâr payı dağıtım sistemine göre
hesaplanan teknik faiz geliri ile sınırlı olmak kaydıyla garanti edilen kısmın da dahil
olduğu miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kâr payı karşılıklarından oluşur.

2.4.2.6.Devam Eden Riskler Karşılığı:

Sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin
zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında, ayrıca
kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre
yetersiz kalması halinde ayrılır.

Bu test yapılırken, net kazanılmamış primler karşılığının beklenen net hasar prim oranı
ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların
(muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar
(net)) kazanılmış prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamış primler karşılığı
(net)- kazanılmamış primler karşılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunur. Müsteşarlıkça
belirlenecek branşlar için beklenen hasar prim oranının % 95’in üzerinde olması halinde,
% 95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan
tutar o branşın devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır.

Müsteşarlıkça belirlenecek branşlar için beklenen Hasar/Prim Oranının %95’in üstünde
olması halinde %95’i aşan oranın Net Kazanılmamış Primler Karşılığı ile çarpılması
sonucunda bulunan tutardır.

2.4.2.7.Dengeleme Karşılığı:

Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki
dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem
teminatları için ayrılan karşılıktır.

Bu karşılık her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12’si oranında
hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans anlaşmaları için ödenen
tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karşılık ayrılmasına son beş finansal yılda
yazılan net primlerin en yüksek tutarının % 150’sine ulaşılıncaya kadar devam edilir.

Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede
belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından
indirilemez.

Verilen teminatı nedeniyle ödenen tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan
başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre dengeleme karşılıklarından düşülür.

Kredi ve Deprem teminatları ifadesinden, kredi branşında verilen tüm teminatlar, deprem
teminatları olarak da ihtiyari deprem sigortası teminatları anlaşılmalıdır.
                                             11
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.5.Maddi Duran Varlıklar:

Maddi duran varlıklar; mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına
kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir
dönemden daha fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir.

Maddi duran varlığın maliyet değeri; bir varlığın edinimi veya inşa edilmesi sırasında
ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarını veya bunlar dışındaki diğer ödemelerin
gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının mümkün olması durumunda ilk
muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder.

Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik
yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve ilgili kalemin maliyetinin
güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır.

Maddi duran varlıklarda muhasebe politikası olarak maliyet modeli veya yeniden
değerleme modeli seçilir ve bu politika ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına
uygular.

Şirket maddi duran varlıklarda maliyet modelini seçmiştir.

1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi varlıklar, UMS 29’a göre endekslenmiş
tarihi satın alım maliyetlerinden ve bu tarihten sonra satın alınan maddi varlıklar, satın
alım maliyeti değerinden, birikmiş amortisman ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak
gösterilir.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi varlıkların, maliyet veya değerlenmiş
tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek
amacıyla her yıl gözden geçirilir.

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrünün veya söz konusu
kiralama süresinin kısa olanı ile sahip olunan maddi varlıklarla aynı şekilde amortismana
tabi tutulur.

Maddi varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kar veya zarar satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak
belirlenerek, gelir tablosuna dahil edilir.
                                            12
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.6.Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde yada tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya
işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira geliri veya değer artış kazancı ya da
her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre
kiracı tarafından) elde tutulan arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi
yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır.

Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların
işletmeye girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin
güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirme sırasında ölçme

Yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyeti ile ölçülür. İşlem maliyetleri de
başlangıç ölçümüne dahil edilir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller muhasebeleştirme sonrasında gerçeğe uygun değer
yöntemi veya maliyet yöntemi ile ölçülür. Seçilen yöntem tüm yatırım amaçlı
gayrimenkullere uygulanır.


Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi:

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karşılıklı pazarlık ortamında,
bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi
durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan
kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilir.


Maliyet Yöntemi:

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyet değeri; bir varlığın edinimi veya inşa edilmesi
sırasında ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarını veya bunlar dışındaki diğer
ödemelerin gerçeğe uygun değerini ya da uygulanmasının mümkün olması durumunda ilk
muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder.

Maliyet yönteminde maliyet modeli veya yeniden değerleme modeli seçilir ve seçilen
model tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanır.

Maliyet modelinde bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten
sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer
düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir.
                                            13
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Yeniden değerleme modelinde; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir
maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden
değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme
tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip
birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir.

Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.

2.7. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar; fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan
varlıktır.

Maddi olmayan duran varlık, varlıkla ilişkilendirilen beklenilen gelecekteki ekonomik
yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın maliyetinin
güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda muhasebeleştirilir.

Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında maliyet bedeliyle
ölçülür.

Maddi olmayan duran varlıklarda muhasebe politikası olarak maliyet yöntemi veya
yeniden değerleme yöntemi seçilir. Bir maddi olmayan duran varlığın yeniden değerleme
yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda, sınıfındaki diğer tüm varlıklar da, aktif
bir piyasalarının bulunmaması durumu söz konusu olmadığı sürece, yine aynı yönteme
göre muhasebeleştirilir.

Şirket maddi olmayan duran varlıklarda maliyet yöntemini seçmiştir.

Maddi olmayan duran varlıklar 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler UMS
29’a göre endekslenmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve bu tarihten sonra satın alınan
kalemler satın alım maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer
kayıpları düşülmüş olarak gösterilir.

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, özellikle yazılımlar, beş yıllık faydalı
ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. UMS 38’e göre,
araştırma giderleri oluştuğu anda giderleştirilir.

Gelecekteki ürünlerle ilgili ve işletme bünyesinde oluşturulan maddi olmayan duran
varlıklar, Şirket’e gelecekte ekonomik fayda sağlamasının mümkün olduğu durumlarda
maliyet değerinden aktifleştirilmektedir. Aktifleştirme için gerekli koşullar
sağlanamadığında, geliştirme maliyetleri oluştukları dönemde gelir tablosuna gider olarak
kaydedilmektedir. Maliyet tutarı geliştirme için yapılan bütün direk maliyetleri ve
geliştirme ile ilgili genel giderlerin uygun bir kısmını içermektedir. Geliştirme maliyetleri
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak on yılda, üretimin başlangıcından modelin ve
geliştirilen ünitenin parçalarının kullanım ömrü süresince itfa edilir.
                                             14
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.8. Finansal Varlıklar:

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe
uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa
değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra
kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa
tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı
olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal
varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.

Etkin faiz yöntemi

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz
gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın
beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi
süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net
bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında
sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle
hesaplanmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım
amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden
çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal
riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden
bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar

Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir
bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak
yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz
yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek
kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
                                              15
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık
olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan
oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir
şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir.
Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan
menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal
varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir.
Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları
içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması
durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer
edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik
yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş
karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır
olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki
dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında
meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer
düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir.

Krediler ve alacaklar

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer
alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek
gösterilir.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki
finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne
uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla
olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki
olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa
edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte
beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto
edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar
haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın
kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu
tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir
tablosunda muhasebeleştirilir.
                                             16
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü
zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir
zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını
aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü
sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden
itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve
önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa
vadeli yatırımlardır.

Finansal yükümlülükler

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı
düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma
esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra kalan
varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe
uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe
uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir
tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da
kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.

Diğer finansal yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden
arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden
hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet
bedelinden muhasebeleştirilir.
                                            17
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve
ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı;
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman
dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal
yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

2.9.Varlıklarda Değer Düşüklüğü:

Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden
birikmiş amortismanlar ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer
kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle
bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri
kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının
hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten
biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. Makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün
olduğu durumlarda, Şirket’in merkezi varlıkları nakit üreten bağımsız birimlere dağıtılır
ya da makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olabileceği nakit üreten birimlerinin en
küçük sınıfına tahsis edilir.

Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun
değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken,
geleceğe ait tahmini nakit akımları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri
yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilir.

Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az
olması durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir
tutarına indirilir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda
muhasebeleştirilir, ancak, ilgili varlığın yeniden değerlenmiş olması durumunda, değer
düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonundan indirilir.

Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı
değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün mali tablolara
alınmamış olması halinde oluşacak olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan
sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali gelir tablosuna kayıt edilir
ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiş olması durumunda iptal edilen değer düşüklüğü
kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir.

2.10.Türev Finansal Araçlar:

Bilanço tarihi itibariyle şirket aktifinde kayıtlı Türev Finansal araç bulunmamaktadır.

2.11. Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi):

Finansal varlıklar ve yükümlülükler; yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak
ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün
yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilânçoda net değerleri
ile gösterilir.


                                             18
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.12.Nakit ve Nakit Benzerleri:

Nakit akım tablosu gösterimi amacıyla yapılan nakit ve nakit eşdeğerleri tanımlaması
kasadaki nakit varlığı, banka ve diğer finansal kuruluşlardaki mevduatı, diğer para
piyasası plasmanlarını ve 3 ay veya daha kısa vadeli geri satış sözleşmeleri çerçevesinde
kullandırılan fonları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve
tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.

2.13. Sermaye

Bkz. Not 15

2.14. Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri-Sınıflandırma:

Sigorta Sözleşmeleri:

Gelecekteki belirli bir, kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı olumsuz bir şekilde
etkilemesi halinde sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın (sigortacı) diğer taraftan
(sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşmeler sigorta sözleşmesidir. Şirket, bir ya
da daha fazla sözleşmeden doğabilecek hasarların sigortacı (reasürör) tarafından diğer bir
sigortacıya (sedan işletme) karşılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleşmeler olan reasürans
sözleşmeleri yapmaktadır. Sigorta sözleşme sınıflamasına, Şirket’in yaptığı sigorta sözleşmeleri
ve elinde bulundurduğu reasürans sözleşmeleri dahil olur.

Şirket sözleşmeleri sigorta riskinin transfer edildiği tarihte kayda alınıp, sözleşmeden kaynaklı
bütün hak ve yükümlülüklerin vade ve/veya itfasına kadar kayıtlarda sigorta sözleşmesi olarak
sınıflandırılmaktadır.

Yatırım Sözleşmeleri:
Yatırım sözleşmeleri, önemli bir sigorta riski transferi sağlamayan ancak finansal risk transferi
sağlayan sözleşmelerdir. Şirket’in yatırım sözleşmeleri bulunmamaktadır.

2.15. Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri:
Bulunmamaktadır.

2.16. İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri:
Bulunmamaktadır.

2.17. Borçlar:
Ticari borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden
değerlendirilir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari borçlar faiz
tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilir.

Borç senetleri ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak efektif faiz oranı yöntemiyle
indirgenmiş değerleri ile taşınır.
                                                 19
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.18. Vergi Varlık Ve Yükümlülükleri:

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari vergi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço
tarihinde yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları ile
hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir.

Ertelenmiş Gelir Vergisi

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda
gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki
geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yürürlükte olan veya
yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü
için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında
varlık veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem
ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin
ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.

Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol
edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu
durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki
paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür
yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan
ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan
kalkmasının muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir.
Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde
edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde,
ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya
yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi
itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin
hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri
kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi
sonuçları dikkate alınır.
                                              20
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi
yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık
ve yükümlülüklerin aynı vergi mercileri tarafından toplanan gelir vergisiyle
ilişkilendirilmesi durumunda ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini net bir
esasa bağlı bir şekilde ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

2.19. Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Yürürlükteki kanunlara göre Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu
ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları, bilanço tarihi itibariyle
geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı,
tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net
bugünkü değerine göre hesaplanır ve mali tablolara yansıtılır.
2.20.Karşılıklar

Bir karşılık; geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya
zımni) bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkmalarının muhtemel olması, yükümlülük tutarının güvenli bir
biçimde tahmin edilebiliyor olması halinde finansal tablolara yansıtılır: Bu koşulların
karşılanmaması durumunda, herhangi bir karşılık finansal tablolara yansıtılmaz.

Karşılık olarak muhasebeleştirilen tutar, mevcut bir yükümlülüğü yerine getirmek için
bilanço tarihi itibariyle yapılması gereken harcamaya ilişkin, Şirket yönetimi tarafından
yapılan en gerçekçi tahmine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda
bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde
bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile
teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler koşıllu yükümlülükler olarak değerlendirilir ve
mali tablolara dahil edilmezler. Çünkü, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali azdır veya yükümlülük tutarı
yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Şirket ekonomik fayda içeren kaynakların
kullanımına ilişkin olasılığın düşük olması haricinde şarta bağlı yükümlülüklerini
dipnotlarında göstermektedir.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde
bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile
teyit edilecek olan varlık, koşullu varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması durumunda koşullu varlıklar
mali tablo dipnotlarında açıklanır.

Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir
kısmının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan
tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde
hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.


                                             21
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

Garanti maliyetleriyle ilgili karşılıklar, Şirket’e ait yükümlülüklerin karşılanması için
yönetim tarafından tahmin edilen en uygun yönteme göre, ilgili ürünlerin satış tarihinde
muhasebeleştirilir.

2.21. Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi:

Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini
müşteri iadeleri, iskontolar ve benzer diğer karşılıklar kadar indirilir.

Malların satışı

Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara
yansıtılır.

  - İşletmenin mallarının sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş
  olması
  - İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak
    gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi
  - Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi
  - İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması
  - İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde
  ölçülebilmesi

Hizmet sunumu

Hasılat, ancak işleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi
muhtemel olduğunda finansal tablolara yansıtılır. Ancak daha önce muhasebeleştirilmiş
olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıkarsa, tahsil
edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta kayda
alınmış hasılatın düzeltilmesi yerine gider olarak finansal tablolara yansıtılır.

İşletme tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya vardıktan
sonra güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilir:

  - Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma
  bağlanmış hakları
  - Hizmet bedeli
  - Ödeme şekli ve koşulları.

Faiz gelirleri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca
elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren
efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
                                             22
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 2 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ( Devamı):

2.22. Finansal Kiralamalar

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama
işlemi, finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması
olarak sınıflanır.

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul
değerleriyle, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak
aktifleştirilir. Aynı tutarda kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama
yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal
kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle
borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Finansal giderler, Şirket’in genel borçlanma politikası kapsamında ilgili varlıklara
aktifleştirmenin haricinde gelir tablosuna kaydedilir.

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin
gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca
doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
gelir tablosuna kaydedilir.

2.23. Kar Payı Dağıtımı:

2.23.1. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayınlanması için
yetkilendirme tarihi arasında, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder.

İlişikteki mali tablolarda, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar kayda
alınmıştır ve bilanço sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir.

NOT 3 - ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİNLERİ VE HÜKÜMLERİ

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı
dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

NOT 4 - SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ

Sigorta Riski

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu
risklerin azaltılmasına ilişkin politikalar:
                                             23
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 4 - SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı):

Şirket esas faaliyetinden kaynaklanan riskleri reasürans anlaşmaları yoluyla başka
şirketlere devretmektedir.

Aşağıdakiler hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, sigorta riski hakkındaki
bilgileri (reasürans yoluyla riskin azaltılmasının öncesindeki ve sonrasındaki):

Sigorta riskine karşı duyarlılık

Şirket üretilen poliçelerin niteliklerine göre uygun fiyat ve risk politikası izlemektedir.

Yönetimin yoğunlaşmaları nasıl tespit ettiğinin ve her bir yoğunlaşmayı belirleyen ortak
özelliklerin (sigortalanan olayın mahiyeti, coğrafi bölge veya para birimi) açıklamasını
içeren, sigorta riski yoğunlaşmaları

Şirket mevcut portföyünün riskini analiz ederek yoğunlaşma riski politikalar
izlemektedir.

Gerçekleşen hasarların geçmiş tahminlerle karşılaştırılması (hasarların gelişim süreci).
(Hasarların gelişimi hakkındaki açıklamalar, bunlara ilişkin ödemelerin tutar ve
zamanlamalarına ilişkin halen bir belirsizlik olması durumunda, herhangi önemli bir
hasarın gerçekleşmiş olduğu en erken döneme kadar geri gidilir, fakat on yıldan daha
geriye gitmeye gerek yoktur. Sigortacının, bir yıl içinde normalde sonuçlandıracağı
hasar ödemelerinin tutar ve zamanlamaları hakkındaki belirsizlik olması durumunda,
ilgili hasarlara ilişkin söz konusu bilgiyi açıklamasına gerek yoktur.)

Şirket’in son iki yıllık net hasar/prim oranları aşağıda açıklanmıştır.

           Hasar   /  Prim
           Oranı
31.12.2007      % 127
30.06.2008      % 54


Finansal tablolar üzerinde önemli etkiye sahip olan her değişikliğin etkisini ayrı olarak
göstererek sigorta varlık ve borçlarının ölçümünde kullanılan varsayımlardaki
değişikliklerin etkileri

Yoktur.
                                               24
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 4 - SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı):
Finansal Risk
Finansal risk faktörleri

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; faiz
oranı riski, fonlama riski, kredi riski ve döviz kuru riskidir.

Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde üst yönetim
tarafından yürütülmektedir. Şirket yönetimi diğer birimleri ile yakın işbirliği kurmakta,
finansal risklerin tespit edilip değerlendirilmesi ve riskten korunmasını sağlamaktadır.

Faiz oranı riski

Şirket, faiz oranı bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının
değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruzdur. Şirket söz konusu riski, faiz
oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal
tedbirlerle yönetmektedir ve bu yönde faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım
araçlarında değerlendirmektedir.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi, çeşitli finansal
kuruluşlardan yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.

Kredi riski

Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini
beraberinde getirir. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili
taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektirdiği takdirde teminat alarak
karşılamaktadır.

Döviz kuru riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların YTL’ye
çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz
kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun sürekli analiz edilmesi ile
takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda
sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını
sürdürmek için Şirket’in faaliyette bulunabilirliğinin devamını korumaktır.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenecek
temettü tutarını belirler, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını
satabilir.
                                              25
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 5 - BÖLÜM BİLGİLERİ

Yoktur.

NOT 6 - MADDİ DURAN VARLIKLAR:

Maddi duran varlıkların maliyet değeri, birikmiş amortismanı ve net defter değeri:

                                  30.06.2008         31.12.2007
    Arazi ve Arsalar                                        0
    Binalar                                             0
    Makine Tesis ve Cihazlar                                     0
    Taşıtlar                           95.651,40         95.651,40
    Döşeme ve Demirbaşlar                   2.703.461,17      2.613.194,16
    Özel maliyetler                      1.000.965,13         939.883,10
    Arazi ve Arsalar Amortismanı (-)                                 0
    Binalar Amortismanı (-)                                     0
    Makine Tesis ve Cihazlar Amortismanı (-)                             0
    Taşıtlar Amortismanı (-)                  -50.499,07         -43.177,07
    Döşeme ve Demirbaşlar Amortisman (-)           -2.607.488,18      -2.589.556,93
    Özel maliyetler Amortismanı (-)              -940.882.86       -939.882,86
    TOPLAM                                         76.111,80              Arazi Arsa ve   Taşıtlar   Döşeme ve
Maliyet            Binalar            Demirbaşlar   Özel Maliyetler   Toplam
31.12.2007                   95.651,40   2.613.194,16    939.883,10   3.648.728,66
Giriş                              90.267,01     61.082,03    151.339,04
Çıkış
30.06.2008                   95.651,40   2.703.461,17   1.000.965,13   3.800.077,70

Birikmiş Amortismanlar
31.12.2007                   -43.177,07  -2.589.556,93    -939.882,86   -3.572.616,86
                        -7.322,00
Giriş                              -17.931,25     -1.018,00    -26.271,25
Düzeltmeler
Çıkış
30.06.2008                   -50.499,07  -2.607.488,18    -940.900,86   -3.598.888,11

Net Değer                   45.152,33     95.972,99     60.064,27    201.189,59


Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin
dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) :

Yoktur.


                                                    26
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)

NOT 6 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı):

Cari dönemde duran varlık hareketleri :

                                     30.06.2008
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların
maliyeti:                                  151.339,04
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti :            -
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları :              -
  - Varlık maliyetlerinde (+) :                          -
  - Birikmiş amortismanlarda (-) :                         -
d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı,
başlangıç ve bitiş                                  -
  tarihi ve tamamlanma derecesi :

Duran varlıkların toplam sigorta tutarı :

 Cinsi          Sigorta Nevi       30.06.2008
 Demirbaşlar       Yangın            242.000
 Taşıt Araçları     Kasko             90.221
 Demirbaşlar       Ticari diğer         240.000
 Toplam:                       572.221
 Demirbaşlar       Elektronik cihaz *      129.750
 Toplam:                       129.750
* Elektronik cihaz sigorta teminatı USD Doları olarak alınmıştır.

NOT 7 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER:

Yoktur.

NOT 8 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:

Maddi olmayan duran varlıkların maliyet değeri, birikmiş amortismanı ve net
defter değeri:
                                    30.06.2008     31.12.2007
    Kuruluş ve Örgütlenme Gideri                  18.772,85     18.772,85
    Haklar
    Özel Maliyetler
    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
    Kuruluş ve Örgütlenme Gideri İtfa Payı (-)           -18.772,85    -18.772,85
    Haklar İtfa Payı (-)
    Özel Maliyetler İtfa Payı (-)
    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfa Payı (-)
    TOPLAM                                 0,00       0,00


                                                 27
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)

NOT 8 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı):


MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
          Kuruluş ve                  Diğer Maddi Olmayan
Maliyet       Örgütlenme   Haklar             Duran Varlıklar       Toplam
31.12.2007        18.772,85                                18.772,85
Giriş
Çıkış
30.06.2008        18.772,85                                   18.772,85
Birikmiş Amortisman
31.12.2007       -18.772,85                                 -18.772,85
Giriş
Çıkış
30.06.2008       -18.772,85                                 -18.772,85

İşletme Birleşmeleri : Yoktur.

NOT 9 - İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR:

            İştirak    İştirak    Dönem    İştirak  İştirak    Dönem
İştirakler       Oranı     Tutarı    Kar/Zararı  Oranı   Tutarı    Kar/Zararı
Ege Data A.Ş.      % 0,125     16.692,76  Faal Değil  % 0,125     16693  Faal Değil
Deniz Hayat A.Ş. *   % 0,1      19.459,67  **      % 0,1      9460  **
  * rüçhan hakkı kullanılmıştır.
  ** Mali tabloları elde edilememiştir.

NOT 10 - REASÜRANS VARLIKLARI:
                                                    28
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
 Borçlar                      30.06.2008
 BAŞAK SİGORTA                    1.308,82
 ERC FRANKONA                    36.878,65
 COLOGNE RE                     30.672,05
 MUNICH RE.                     1.110,82
 TRANSATLANTIC RE.                 310.477,16
 MALAYSIAN RE.                    2.660,62
 LABUAN RE.                     5.321,16
 KUWAIT RE.                     3.990,83
 TRUST INS. CO.                   6.651,42
 ARAB RE.                      2.660,62
 EURASIA INS. CO.                  1.596,42
 A.J. GALLAGHER                   38.478,33
 HUBERTUS CLAUSIUS                 89.765,90
 SWIRE BLANCH                     930,28
 SBJ LTD.                      84.456,28
 TRABSSIB. RE.                     532,21
 CTR RE.                       6.322,12
 JENSEN DICKENS                   11.011,74
 J.B. BODA                      6.963,60
 HARRIS & DIXON                   21.458,50
 GENERALİ S.P.A.                   1.762,25
 C.E.R.                        850,17
 RHEIN MAN                     14.252,95
 NEDERLANDSE                      156,82
 GRAS SAVOYE                     4.713,81
 Toplam                      684.983,53

Borçlar                      30.06.2008
BATI SİGORTA                     114,55
ALEXANDER HOWDEN                   616,47
COOPER GAY                     3.674,74
AKDENİZ SİGORTA                   4.526,57
FAIR POOL                      6.434,73
BEST RE.                      16.927,20
COLLARD&PARTNERS                  27.837,25
HARBOUR INS. SERV.                 41.394,38
KARARNAME POOL'U                  66.498,51
DESTEK REASÜRANS                  67.230,42
MİLLİ REASÜRANS                  305.512,96
Toplam                      540.767,78

Gelirler                     30.06.2008
Alınan Komisyonlar                240.210,15
Ödenen Tazminatlar Reasürör Hissesi        630.573,59
Toplam                      870.783,74
                                          29
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 11 - FİNANSAL VARLIKLAR:
Finansal Varlıkların Alt Sınıflamaları:

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar:

                                    30.06.2008
 Repo                                 20.916,00
 Ters Repo                               14.668,90
 Toplam                                35.584,90

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar:

                                   30.06.2008
 Hazine Bonosu                           6.746.519,60
 Hazine Bono Değerlemesi ( + / -)                  432.712,42
 Toplam                              7.179.232,02

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar:

                                   30.06.2008
 Hisse Senetleri                          1.809.290,57
 Hisse Senedi Değerlemesi ( + / - )                 -521.244,67
 Toplam                              1.288.045,90

Finansal yatırımların kalan vadelerine göre dağılımı:

                                   30.06.2008
Vadesiz                                    0
1-30 gün                                35.584,90
30-90 gün                                   0
90-180 gün                                   0
180 günden fazla                          6.746.519,60
Toplam                               6.782.104,50

Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:

Yoktur.

Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:

Yoktur.
                                          30
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 11 - FİNANSAL VARLIKLAR ( Devamı ):

Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal
duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş
menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların Maliyet bedellerine göre
değerlerini gösteren bilgi:

                          Maliyet        Makul
 Menkul Kıymetler        Adet
                          Değeri         Değeri
İMKB    da   İşlem
Görenler                      8.555.810.17       8.467.277,92
 Hisse Senetleri    1.629.544,927       1.809.290,57       1.288.045,90
 Hazine Bono      8.465.324,000       6.746.519,60       7.179.232,02
 İMKB da İşlem
Görmeyenler                      35.584,90        35.584,90
 Repolar                       35.584,90        35.584,90

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin
ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul
kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:

Yoktur.

Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları:

Yoktur.

NOT 12 - BORÇLAR VE ALACAKLAR

Kısa Vadeli Alacaklar:
                                    30.06.2008
Esas Faaliyetlerden Alacaklar                    3.081.897,56
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar                         18.228,47
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları           266.989,42
Diğer Cari Varlıklar                           6.915,10
Toplam                                3.373.612,77

Uzun Vadeli Alacaklar:
                                    30.06.2008
Esas Faaliyetlerden Alacaklar                     146.444,80
İlişkili Taraflardan Alacaklar                         0
Diğer Çeşitli Alacaklar                         3.623,57
Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları               0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar                      467.577,58
Toplam                                 617.645,95
                                              31
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 12 - BORÇLAR VE ALACAKLAR (Devamı):

Kısa Vadeli Borçlar:
                                     30.06.2008
 Finansal Borçlar                                 0
 Esas Faaliyetlerden Borçlar (*)                    1.238.519,80
 İlişkili Taraflara Borçlar                            0
 Diğer Borçlar (*)                            148.546,06
 Sigortacılık Teknik Karşılıkları (**)                 4.541.624,51
 Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle            93.811,33
 Karşılıkları
 Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar                        0
 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları             1.416,32
 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                         0
 Toplam                                6.023.918,02
(*)- Bkz. Not 17
(**)- BKZ Not 15

Uzun Vadeli Borçlar:
                                     30.06.2008
Finansal Borçlar                                  0
Esas Faaliyetlerden Borçlar                            0
İlişkili Taraflara Borçlar                           5,01
Diğer Borçlar                               18.003,75
Sigortacılık Teknik Karşılıkları                          0
Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları                        0
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar                    253.349,72
Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları            97.833,84
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                          0
Toplam                                  369.192,32

İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi :

                         30.06.2008
                 Alacaklar           Borçlar
                    Ticari             Ticari
               Ticari            Ticari
                   Olmayan            Olmayan
 Servet Gürkan                               5,00
 Karteks Ticaret ve
                                        0,01
 Sanayi A.Ş.

Ortaklara borç tutarı şirket hisselerinin TMSF’den alındığı tarih itibari ile mevcut olup
cari dönemde hareket görmemiştir.
                                            32
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 12 - BORÇLAR VE ALACAKLAR (Devamı):

Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

İpotek ve / veya Teminat Türü                     30.06.2008
Alınan teminat mektupları                        47.450,00
Alınan İpotek senetleri                       1.687.051,00
Alınan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili                 12.506,76
Alınan Nakit teminatlar                         18.003,75
Alınan Diğer teminat ve kefaletler                    3.963,17
Toplam:                               1.768.974,68

Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile
aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL’ye dönüştürme kurları.:

                        Döviz Döviz Tutarı      YTL
                        Cinsi           Karşılığı
 Bankalar                   USD      38.048,86   46.560,39
 Muallak Hasarlar Karşılığı *         USD     5.000.000,00 6.118.500,00
* Muallak hasarın % 100’ü reasüröre devredilmiş olup konservasyon oranı sıfırdır.

NOT 13 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR:

Yoktur.

NOT 14 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

                         30.06.2008
Kasa                         559,32
Alınan Çekler                      0,00
Bankalar                     292.887,74
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)           0,00
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar          0,00
Toplam                      293.447,06

Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :

Yoktur.
                                          33
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 15 - SERMAYE

                                  30.06.2008
                                Pay     Pay
                               Oranı
Adı Soyadı – Unvanı                      (%)    Tutarı
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               95,064   3.723.067
ÜNİVERSAL YATIRIM HOLDİNG                    2,766    108.345
OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET A.Ş.                  2,164    84.781
DİĞER                              0,006      96
Toplam:                            100,00   3.916.378
Ödenmemiş Sermaye (-)                               0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları                    44.647.904
Ödenmiş Sermaye                             48.564.282

Kar Yedekleri:

                      30.06.2008
Yasal Yedekler                1.163.689
Statü Yedekleri                   0
Olağanüstü Yedekler             2.175.771
Özel Fonlar (Yedekler)             15.506
Diğer Kar Yedekleri             2.139.676
Toplam                    5.494.642

Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (-):

                        30.06.2008
Geçmiş Yıllar Karları                  0
Geçmiş Yıllar Zararları             47.526.443
Toplam                     47.526.443

Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı :

Yoktur.

Çıkarılan ve tamamı ödenen ve çıkarılan fakat tamamı ödenmeyen hisse
senetlerinin sayısı ile ilgili açıklama:

Yoktur.

Bir hisse senedinin nominal değeri veya hisse senetlerinin nominal değerinin
olmadığı ile ilgili açıklama:

Yoktur.
                                           34
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 15 – SERMAYE (Devamı):

Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse senetleri sayısının uyumlaştırılması ile
ilgili açıklama:

Yoktur.

Temettülerin dağıtımı ve sermayenin geri ödenmesindeki sınırlamalarda dahil söz
konusu sermaye sınıfıyla ilgili haklar, imtiyazlar ve sınırlamalar (kısıtlamalar) ile
ilgili açıklama:

Yoktur.

Şirket tarafından veya iştirakleri veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan
kuruluşun kendi hisse senetleri ile ilgili açıklama:

Yoktur.

Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senedi satışları için çıkarılmak
üzere Şirket’te bulundurulan hisse senetleri, vadeleri ve tutarları ile ilgili açıklama:

Yoktur.

NOT 16 - DİĞER KARŞILIKLAR VE İSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE
BİLEŞENİ:

Doğrudan öz kaynaklarda tahakkuk ettirilen dönemin her bir gelir ve gider kalemi
ve bu kalemlerin toplamı:

                                          30.06.2008
Yeniden Değerleme Yöntemiyle Değerlenen Maddi Duran                     0
Varlıklar
Yabancı Para Çevirim Farkları                               0
Finansal Varlıkların Değerlemesi                              0
Bileşik finansal araçların ilk muhasebeleştirilmelerinde öz                0
kaynak kısmı olarak belirlenen tutarlar
Muhasebe    Politikaları,   Muhasebe    Tahminlerinde               0
Değişiklikler ve Hatalar
Doğrudan öz kaynaklara borç veya alacak olarak kaydedilmiş                 0
olan kalemlerle ilgili olan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi
Toplam                                           0
                                                35
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)

NOT 17 - SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI

Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile
varlıklar itibariyle hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:

                         30.06.2008

Branş       Tesis Edilmesi Gereken Teminat        Tesis Edilmiş Teminat
Hayat                           0             0
Hayat Dışı                     3.433.333         3.488.827
Toplam                       3.433.333         3.488.827

Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat
sigortalıların adet ve matematik karşılıkları:

Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı:

                        30.06.2008
Branş              Verilen Sigorta Teminatı
Yangın                    287.859.600
Nakliyat                    12.116.600
Trafik                   18.929.967.800
Kaza                     227.019.200
Ferdi Kaza                   96.176.700
Mühendislik                   3.933.100
Toplam                   19.557.073.000

Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları:

Yoktur.

Portföydeki katılım belegeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar:

Yoktur.

Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup
emeklilik katılımcılarının adet ce portföy tutarları:

Yoktur.

Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme
yöntemleri:

Yoktur.

Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:


                                             36
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
Yoktur.
NOT 17 - SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI
(Devamı):

Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt
ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:

Yoktur.

Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel
emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve
kurumsal olarak dağılımları:

Yoktur.

Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete
geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net
katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:

Yoktur.

Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi
ve grup olarak dağılımları:

Yoktur.

Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim
tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları:

Yoktur.

Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı:

Yoktur.

Sigortacılık Teknik Karşılıkları:

                                     30.06.2008
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net                    1.397.660
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net                       5.253
Hayat Matematik Karşılığı - Net                           0
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net                  3.138.711
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net                       0
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait
Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net                        0
Diğer Teknik Karşılıklar – Net                            0
Toplam                                    4.541.624
                                             37
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 17 - SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI
(Devamı):

Cari Dönemde Gelir Tablosunda Yer Alan ve Sigortacılık Teknik Karşılıklarına
İlişkin Gelirler:

                                     01.01.-30.06.2008

 Devreden Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net                   1.449.417
 Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı - Net                        0
 Devreden Hayat Matematik Karşılığı - Net                         0
 Devreden Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net                3.869.389
 Devreden İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net                      0
 Devreden Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine
 Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net                         0
 Devreden Diğer Teknik Karşılıklar – Net                          0
 Toplam                                      5.318.806

Cari Dönemde Gelir Tablosunda Yer Alan ve Sigortacılık Teknik Karşılıklarına
İlişkin Giderler:

                                      01.01.- 30.06.2008

 Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net                       1.397.660
 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net                          5.253
 Hayat Matematik Karşılığı - Net                              0
 Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı – Net                     3.138.712
 İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net                          0
 Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait
                                               0
 Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık – Net
 Diğer Teknik Karşılıklar – Net                              0
 Toplam                                      4.541.624

NOT 18- YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Yoktur.

NOT 19 - TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞ GELİRLER:

Sigortacılık Faaliyetinden Borçlar:

                       30.06.2008
Aracılara Borçlar                  553.536
Reasürans Şirketlerine Borçlar           684.984
Toplam                      1.238.520
                                                 38
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 19 - TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞ GELİRLER ( Devamı):
Diğer Borçlar:

                      30.06.2008
Satıcılara Borçlar             148.546
Toplam                   148.546

Ertelenmiş Gelirler:

                      30.06.2008
Ertelenmiş Komisyon Gelirleri         97.834
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler        1.416
Toplam                     99.250

NOT 20 - BORÇLAR

Alınan kısa vadeli veya uzun vadeli krediler ve bunların alınma gerekçeleri:

Yoktur.

NOT 21 - ERTELENMİŞ GELİR VERGİSİ

Şirket, vergiye esas yasal mali tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas mali tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı
dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir. Şirketin
ertelenmiş gelir vergisine ilişkin tutarlarına not 35’te yer verilmiştir.

Bilanço tarihinde Şirket’in, 3.093.346 YTL değerinde geleceğe ait karlara karşı
netleştirebileceği kullanılmayan vergi zararı vardır. Bu zararlara ait 618.669 YTL
tutarında ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmıştır. Bu zararlara ait vergi varlığın vadesi
ise aşağıdaki gibidir.

     Devreden Zarar Vergi Varlığı Vadesi
2004 YILI MALİ ZARARI
        469.742,37  93.948,47  2009
2005 YILI MALİ ZARARI
        166.044,06  33.208,81  2010
        ZARARI
2006 YILI MALİ1.107.020,00 221.404,00  2011
        ZARARI
2007 YILI MALİ1.350.540,20 270.108,04  2012
Toplam    3.093.346,63 618.669,33
                                                39
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 22 - EMEKLİLİK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yürürlükteki İş Kanunu hükümeri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde
iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü
vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih,
2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü
gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları,
ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.

30 Haziran 2008 tarihi itibariyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.173,19 YTL tavanına tabidir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu:

                           30.06.2008
Dönem Başı Değeri                       236.427
Ödemeler                              0
Karşılık Gideri                        16.922
Dönem Sonu Değeri                       253.349

NOT 23 - DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARŞILIKLARI:

23.1  Personel sosyal güvencesiyle ilgili olan karşılıklar ve diğerleri :

                     Ödenecek Vergi      Ödenecek sosyal
                                     güvenlik
                         Ve Fonlar
                                    kesintileri
  30 Haziran itibariyle               9.656        18.639
23.2  Diğer Vergi ve Yükümlülükler :

                  Diğer               Garanti
                      BSMV        YSV
                 Vergiler              Fonu

  30 Haziran itibariyle       1.719 31.768       2.130   29.908

23.3  Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:

     Taahhüt Türü           30 Haziran 2008

     Teminat mektubu              343.361
     Diğer taahhütler             3.488.827
     Toplam                  3.832.188                                                  40
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 23 - DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARŞILIKLARI (Devamı):

23.4. Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar


     Koşullu yükümlülükler                30 Haziran 2008

     Muallak Hasarlar                       11.687.230
     Toplam                            11.687.230

     Koşullu varlıklar                  30 Haziran 2008

     Rücu Davaları                           146.445
     Ticari Alacak Davaları ve İcra Takipleri            1.314.057
     Toplam                             1.460.502

NOT 24 - NET SİGORTA PRİM GELİRİ

                     30.06.2008
Hayat Dışı Branşlar (Net)           0,00
Kaza                 1.230.812,52
Kara Araçları                 0,00
Hava Araçları                 0,00
Su Araçları                1.626,39
Nakliyat                 1.510,65
Yangın ve Doğal Afetler         -73.854,65
Genel Zararlar              9.359,87
Hava Araçları Sorumluluk           0,00
Kara Araçları Sorumluluk           0,00
Genel Sorumluluk             33.989,07
Hukuksal Koruma                0,00
Kredi                     0,00
Finansal Kayıplar               0,00
Hastalık                   0,00
Hayat Dışı Branşlar Toplamı          0,00
Hayat                     0,00
Toplam                1.203.443,85


NOT 25 - AİDAT (ÜCRET) GELİRLERİ

Alınan komisyonlar ( Reasürörlerden) 142.376 YTL’dir.


                                           41
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 26 - YATIRIM GELİRLERİ

                                      30.06.2008
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler                    769.578
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen
                                             0
Kârlar
Finansal Yatırımların Değerlemesi                         -662.666
Kambiyo Kârları                                   17.037
İştiraklerden Gelirler                                  0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi
                                           3.461
Teşebbüslerden Gelirler
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler                      0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler                           0
Diğer Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler                         0
Hayat Teknik Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri                    0
Toplam                                       127.410

NOT 27 - FİNANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELİRLERİ

                                      30.06.2008
Repo                                           26
Hazine Bonoları                                      0
Devlet Tahvili                                    649.023
Finansal Yatırımların Değerlemesi                          649.049

NOT 28 - GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA
YANSITILAN AKTİFLER

Finansal Varlıklar:
Bk. Not: 13

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller :

Yoktur.

NOT 29 - SİGORTA HAK VE TALEPLERİ

Şirket, sigorta hak ve taleplerini Hazine Müsteşarlığı’nın 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin
Yönetmelik ” e uygun olarak yapmaktadır.
                                                42
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 30 - YATIRIM ANLAŞMASI HAKLARI
Yoktur.

NOT 31 - ZARURİ DİĞER GİDERLER

                              30.06.2008
a) Üretim Komisyonu Giderleri (-)                 76.223
b) Personele ilişkin Giderler (-)                580.377
c) Yönetim Giderleri (-)                     164.452
d) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                0
e) Pazarlama ve Şatış Giderleri (-)                6.443
f) Dışardan Sağ.Fayda ve Hizmet Giderleri (-)           41.858
g) Reasürans Komisyonları (+)                  142.376
h) Diğer Faaliyet Giderleri (-)                 125.868
Toplam                              852.845

NOT 32 - GİDER ÇEŞİTLERİ

Giderlerin fonksiyon esasına göre sınıflanması durumunda, amortisman ve itfa
giderlerini ve sosyal yardım giderlerini içeren giderlerin nitelikleriyle ilgili ek bilgi:


                              30.06.2008

Amortisman Giderleri (-)                      15.128
İtfa Payları Giderleri (-)                        0
Kıdem Tazminat Karşılığı Giderleri (-)               16.922
Toplam                               32.050

NOT 33 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA GİDERLERİ

Cari dönemde ayrılan ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen kıdem tazminatı gideri -16.922-
YTL’dir. (bkz. Not: 20)

NOT 34 - FİNANSAL MALİYETLER

Dönemin tüm finansman giderleri:

Yoktur.

Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı
( Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir. ) :

Yoktur.

                                            43
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 34 - FİNANSAL MALİYETLER (DEVAMI)

Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki
payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :

Satışlar                     30.06.2008
Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            12.067
Toplam:                         12.037

Alışlar                      30.06.2008
Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            12.600
Toplam:                         12.600

Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve
benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) :

Yoktur.

NOT 35 - GELİR VERGİLERİ

Kurumlar Vergisi

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet
sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda geçmiş
dönemlerden devreden mali zarar olması nedeni ile vergi yükümlülüğü nedeni ile karşılık
ayrılmamıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari
kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi
ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve
kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktadır.

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk
ettirilmektedir. 2008 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla
vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi
hesaplanmıştır (2007: 20 %).

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl
taşınabilir. Oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan
düşülemez.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini


                                            44
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
takip eden yıl 1– 25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz
konusu beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilmektedir.


NOT 35 - GELİR VERGİLERİ (Devamı):

Gelir Vergisi Stopajı:

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar
paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı
şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden
ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan
2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak ilan edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz
2006 tarihi itibarıyla %15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar
payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım
teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi
tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı
vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım
harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır. Ancak, şirket yetersiz kardan dolayı yatırım indirimi kullanamazsa,
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir
kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım
indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebilir. 2008 yılı
kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki dönemlere devri
mümkün değildir.

Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taşınan yatırım
indirimini vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde uygulayacakları kurumlar
vergisi oranı %30 olacaktır. Taşınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda
ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate alınacak ve faydalanılmayan yatırım
indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplamaları:

Şirket; 31 Aralık 2004 tarihindeki yasal finansal tablolarını 30 Aralık 2003 tarih ve 25332
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun uyarınca, enflasyon oranının
belirlenen sınırlara ulaşması durumunda uygulanması hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiştir. Vergi mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri TMS 29 “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardındaki hükümlere göre
düzenlemiştir. 31 Aralık 2004 yılı itibarıyla enflasyon belirli kriterleri aştığı için 5024
sayılı kanuna göre Şirket enflasyon düzeltmesi yapmış olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005
tarihi itibarıyla yasal kayıtlar için açılış bakiyesi olarak alınmıştır. 2005, 2006, 2007 ve
2008 yılında Kanun’un belirlediği kriterler gerçekleşmediği için Şirket’in 2005, 2006,
2007 ve 2008 tarihli yasal mali tablolarına enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.                                             45
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 35 - GELİR VERGİLERİ (Devamı):

Dönem Karı Vergi Borcu

Yoktur.

Cari dönem vergi giderleri aşağıda açıklanmıştır.

                       30.06.2008
 Ticari Kar                    99.736
 İlaveler (+)
                         806.398
İndirimler (-)                  861.396
Vergi Matrahı                   44.738
Cari Dönem Vergi Gideri                0

NOT 36 - NET KUR DEĞİŞİM GELİRLERİ

Yoktur.

NOT 37 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Hisse başına kazanç, net dönem karından veya zararından hisse senedi sahiplerine isabet
eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesiyle
hesaplanmıştır.

                       30.06.2008
Net Dönem Karı-Zararı               99.736
                       3.916.378.9
Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi          37
Hisse Başına Kazanç                0,0025

NOT 38 - HİSSE BAŞI KAR PAYI

Dönem içinde dağıtılmak üzere tahakkuk eden temettü tutarı ve hisse başına düşen
tutar:

Yoktur.

Finansal tabloların yayınlanmak için onaylanmasından önce önerilen veya
açıklanan ancak dönem içinde ortaklara dağıtılmayacak olan temettülerin tutarı ve
hisse başına tutar:

Yoktur.

                                          46
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
NOT 39 - FAALİYETLERDEN YARATILAN NAKİT


                                   30.06.2008
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit               -947.756
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit             686.439
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit            -92.803
Kur Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerlerine Olan               -
Etkisi
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış          -354.120

NOT 40 - HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL

Yoktur.

NOT 41 - PARAYA ÇEVRİLEBİLİR İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ

Yoktur.

NOT 42 - RİSKLER

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar:

Şirket Tarafından Açılan Davalar:

Şirketimiz Tarafından Üçüncü
Şahıslara Karşı Açılan Lehe
Dava Miktar Toplamı                :  1.725.069,06 Ytl
                             228.344,00 İsviçre Frangı

Şirketimiz Tarafından Acentelere
Karşı Açılan Dava Miktar Toplamı         :  1.318.633,31 Ytl
Lehe Açılan Genel Toplam             :  3.043.703,37 Ytl
                             228.344,00 İsviçre Frangı

Şirket Aleyhine Açılan Davalar:

Şirketimize Karşı Açılan Aleyhe
Dava Miktar Toplamı                :  1.448.940,37 Ytl
                             86.000,00 EURO
                             179.995,00 USD
                                           47
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
Gelir Tablosuna Yansıyan Karşılıklar 30.Haz.08
Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)    483.735
Şüpheli Alacak Karşılığı (-)      120.615
Kıdem tazminatı karşılığı (-)      16.922
Toplam                 346.198
NOT 43 -TAAHHÜTLER

43.1.Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları :

43.1.1.Verilen Teminatlar:

Menkul Kıymet Türü  Alış Tarihi  Alış Tutarı    Vade Sonu   Nominal    Verildiği Yer
                                   DeğeriHB / DT  ziraat   14.02.2008     15.896,00   05.08.2009     20.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   14.02.2008     79.541,00   05.08.2009    100.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   15.02.2008     79.590,00   05.08.2009    100.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   15.02.2008     79.590,00   05.08.2009    100.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   19.02.2008     159.478,00   05.08.2009    200.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   20.02.2008     318.892,00   05.08.2009    400.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   20.02.2008     159.502,00   05.08.2009    200.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   20.02.2008     239.196,00   05.08.2009    300.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   19.02.2008     637.950,00   05.08.2009    800.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  ziraat   21.02.2008     79.754,00   05.08.2009    100.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   13.02.2008     330.140,00   06.05.2009    400.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   31.01.2008     82.487,00   06.05.2009    100.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   06.02.2008     82.505,00   06.05.2009    100.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   12.02.2008     247.083,00   06.05.2009    300.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   12.02.2008     164.706,00   06.05.2009    200.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   12.02.2008     396.285,00   05.08.2009    500.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   14.02.2008     159.176,00   05.08.2009    200.000 Hazine Müsteşarlığı
HB / DT  garanti   14.02.2008     113.828,00   05.08.2009    143.000 Hazine Müsteşarlığı
                    3.821.164,96           4.768.00043.2.Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları :

43.2.1.Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:

Pasifte yer almayan taahhütler                   30.06.2008
Şirketçe Taahhüt Edilen Sigorta Teminatı              19.557.073.000
Şirketçe Gösterilen Kanuni Teminat                    3.488.827
Şirketçe Verilen Teminat Mektubu                      343.361
Toplam:                              19.560.905.188

43.2.2. Maddi duran varlıkları edinmek için yapılan sözleşmeye bağlanmış
taahhütler: Yoktur.


                                                     48
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)

43.2.3.Maddi olmayan duran varlıkların elde edilmeleri karşılığında sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerin tutarı: Yoktur.NOT 43 –TAAHHÜTLER ( Devamı):

43.2.4. Faaliyet kiralaması karşılığında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin
tutarı: Yoktur.

NOT 44 -İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Yoktur.

NOT 45 -İLİŞKİLİ TARAFLA İŞLEM

45.1. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli
alacak tutarları ve bunların borçları:

Yoktur.

45.2. Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler eve bağlı
ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan
ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların
düzenlenen en son Finansal tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net
dönem karı veya zararı ile bu Finansal tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz
standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup
tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere
hangi türde düzenlendiği:

Yoktur.

45.3. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı
nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:

Yoktur.

45.4. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri:

Yoktur.

45.5. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet,
avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:

Yoktur.

NOT 46 -BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR                                           49
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)
Yoktur.
NOT 47 -DİĞER

47.1. Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil
olduğu grubun toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının % 5’ini
aşan kalemlerin ad ve tutarları:

                                          30.06.2008
Bilanço / Diğer Alacaklar                                2.750
Verilen Depozito ve Teminatlar                             2.750
Bilanço / Diğer Cari Varlıklar                            150.303
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar                               0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar                            150.303
Bilanço / Diğer Cari Olmayan Varlıklar                        317.274
Ertelenmiş Vergi Varlıkları                              317.274
Bilanço / Diğer Borçlar                                148.546
Diğer Çeşitli Borçlar                                 148.546
Bilanço / Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar                     308.950
Kıdem Tazminatı Karşılığı                               253.349

                                          30.06.2008
Gelir Tablosu / Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı
Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)              369.448
Karşılıklar Hesabı (+/-)                               346.198
Reeskont Hesabı                                    23.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)                           0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)                          0
Diğer Gelir ve Karlar                                   0
Diğer Gider ve Zararlar (-)                                0

47.2. “Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi
içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar
ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları:

Yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)

47.3.Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar:

Nazım Hesaplar Rücu Alacakları           30 Haziran 2008
Trafik Kasko rücu alacakları            511.915

47.4. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve
zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not:

                                                50
EURO SİGORTA A.Ş.
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN
MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak belirtilmiştir)

Yoktur.
                                          51

								
To top