Maturalni rad - PowerPoint by 9713UUdo

VIEWS: 207 PAGES: 16

									Maturalni rad
 Upute za pisanje
           1
    Maturalni rad
• Završni ili maturalni rad je samostalni
 stručni rad koji učenik izrađuje na
 završetku svoga srednjoškolskog
 obrazovanja uz vođenje svog
 profesora-mentora koji prati i
 usmjerava rad učenika od odabira
 teme do pripreme uratka za predaju


                      2
Plan izrade maturalnog
     rada
 • Prikupljanje literature
 • Čitanje i bilježenje važnih
  podataka
 • Raspored građe
 • Izrada plana rada
 • Pisanje rada prema planu
 • Revizija i ispravljanje rada
 • Tehnička obrada i prijepis
                 3
Struktura maturalnog
    plana
 •  Naslovna strana
 •  Sadržaj
 •  Uvod
 •  Razrada
 •  Zaključak
 •  Dodaci ili prilozi
 •  Bibliografija ili popis literature
                    4
     Naslovna stranica
Ekonomsko-birotehnička škola
Jagićeva b.b.
Slavonski Brod
            Maturalni rad iz ______
             NASLOV RADA
Mentor: Ime Prezime, prof.        Učenik: Ime Prezime

         Slavonski Brod, travanj, 2008.
                                5
  Sadržaj
1. Uvod
2. Naslov prvog poglavlja
    2.1. Podnaslov prvog poglavlja
    2.2. Podnaslov prvog poglavlja
3. Naslov drugog poglavlja
    3.1. Podnaslov drugog poglavlja
4. Naslov trećeg poglavlja
    4.1. Podnaslov trećeg poglavlja
    4.2. Podnaslov trećeg poglavlja
5. Zaključak
6. Prilozi
7. Literatura
                     6
       Uvod
• Jedna do dvije stranice teksta
• Precizira predmet rada, tj. ističe o
 čemu će se u radu pisati
• Objašnjava organizaciju i plan izrade
 rada
                     7
       Razrada
• Najviše 15 do 20 stranica teksta
• Glavni dio rada u kojem se temeljito
 razvija tema
• Sastoji se od više poglavlja koja se dijele
 na potpoglavlja
• Temu treba logički razvijati i
 sistematizirati
• U rad se mogu uključiti tablice, grafikoni,
 crteži, ali samo ako ne opterećuju tekst i
      sistematiziraju podatke koji se
      koriste u tekstu
                        8
     Zaključak

• Obično jedna stranica teksta
• Završni dio rada u kojem se izdvajaju
 ključni elementi koje treba zapamtiti
                     9
    Dodaci ili prilozi
• Tablice, fotokopije dokumenata,
 ilustrativni i grafički materijali, te
 veći statistički podaci
• Iako izdvojeni prilozi moraju biti
 spomenuti i komentirani u tekstu
• Obilježavaju se rednim brojem i
 popisuju kako bi se lakše u tekstu
      moglo uputiti na njih, npr.
      “vidi sl. 1”
                      10
  Bibliografija ili popis
     literature
• Abecedni popis prezimena i imena
 autora, naziva svih dokumenata i
 izvora (knjige, časopisi, članci, AV ili
 elektronička građa), te njihovi
 izdavači mjesto i godina izdanja
                       11
 Primjeri bibliografskih
    podataka
• Ako je knjiga djelo jednog autora:
 Šicel, Miroslav. Hrvatska književnost. Zagreb: Školska knjiga, 1982.

• Ako je knjiga djelo do 3 autora:
 Šicel, Miroslav. Ante Stamać i Truda Stamać. Hrvatski roman.
 Zagreb: Mladost, 1988.

• Ako je knjiga djelo više od 3 autora:
 Pine, Stanley i dr. Organska kemija. Zagreb: Školska knjiga, 1986.

• Enciklopedije:
        Opća enciklopedija, sv. 7, JLZ, Zagreb. 1981.
        Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, JLZ, Zagreb, 1983.
                                     12
• Članci iz časopisa:
 Friganović, Mladen. Kakva je, zapravo, zemlja Japan //
 Geografski horizont, 1994. (XL), 1, str. 69.-71.

• Rad u zborniku, esej u zbirci i sl.
  Prezime, ime autora. Naslov rada. // Naslov knjige / Podatak o
  uredniku. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik,
  godina izdavanja. Početna stranica-završna stranica.
Pr. Stipčević, Aleksandar. Cenzura kao ograničavajući faktor u
  širenju informacija. // Informacijske znanosti i znanje /
  uredili Slavko Tkalec, Miroslav Tuđman. Zagreb: Zavod za
  informacijske studije, 1990. Str. 131.-138.

• Izvori skinuti s interneta
        www.ffzg.hr (www.ffzg.hr/anglist/hrv.htm),
        9.1.2008.
                                13
        Citiranje
• Učenik u tekstu citira odlomke iz izvornika pod
 navodnicima, a zatim odmah u bilješci na dnu stranice
 ili na kraju rada navodi izvor tj. prezime i ime autora,
 naslov djela, izdavača, mjesto i godinu izdanja te broj
 stranice
• Primjer:
 “Držimo se mi pluga i motike.”¹
 “Učitelji moji bijahu prema meni hladni i nekako
 surovi, dok su moje gradske drugove tetošili i
 gladili.”²
_______________________________
    ¹Kovačić, Ante. U registraturi. Zora:
    Zagreb, 1968. Str. 41.

    ²Kovačić, Ante, citirano izdanje. Str. 83.   14
 Opseg maturalnog rada
• Tekstualni dio maturalnog rada ne bi smio
 biti mnogo manji, ali ni bitno veći od 15
 kartica teksta
• Kartica teksta – jednu karticu čini 1800
 znakova (svaki otkucaj na tipkovnici smatra
 se slovnim znakom, uključujući i praznine)
• Ako pišete rad u Wordu: izbornik Tools
 (Alati), zatim opcija Word count (Brojanje
 riječi), a potom opcija Character with blank
 spaces (Znakovi s prazninama) – dobiveni
    broj podijeli s 1800 i dobit ćeš točan
   broj napisanih kartica u cijelom radu  15
• Vrsta i oblik slova
 – Obično se koriste dva fonta: Times New Roman
  veličine 12 ili Courrier New veličine 10
 – U pisanju se može upotrijebiti i podebljavanje,
  kosa slova (italik) i potcrtavanje, ali ne smije se
  pretjerivati
• Uređivanje teksta
 – Svako novo i veće poglavlje počinje na novoj
  stranici
 – Sve stranice, osim naslovne moraju biti
  numerirane
 – Margina s lijeve strane treba biti 3 cm, a s
  ostalih strana 2 cm
 –   - Tekst se najčešće piše s proredom 1,5
                             16

								
To top