Plats och tid - Download as DOC

Document Sample
Plats och tid - Download as DOC Powered By Docstoc
					ÄLMHULTS KOMMUN                                            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                                                    Sammanträdesdatum                                                Sida
Miljö- och byggnämnden                                         2010-01-25                                                1 (23)Plats och tid         Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 januari 2010 kl. 13.30-16.30.

Beslutande          Per Garnegård (M), ordförande
               Tommy Lövqvist (S, vice ordförande
               Magnus Johansson (C)
               Birgitta Bengtsson (S)
               Carl Bladh-Johansson (S)
               Rickard Gustafsson (KD)
               Göran Johansson (MP), tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande       Mathias Karlsson, förvaltningschef
               Roland Johansson, (S), ej tjänstgörande ersättare
               Sven Mohlin, gatu- och trafikingenjör, § 2
               Olof Thedin, tf stadsarkitekt, §§ 9-16
               Lars Svensson, byråingenjör, §16
               Bengt Pettersson, gatuchef, § 16
               Mats Jeppsson, lantmäteriingenjör, § 13
               Marie-Louise Olsson, sekreterare
Utses att justera       Birgitta Bengtsson

Justeringens         Kommunhuset i Älmhult måndagen den 1 februari 2010.
plats och tid
Under-
skrifter    Sekreterare  .............................................................................................................                     Paragrafer                  1-16
               Marie-Louise Olsson

        Ordförande  .............................................................................................................

               Per Garnegård

        Justerande  ............................................................................................................................................................................................................................................

               Birgitta Bengtsson

                                                     ANSLAG/BEVIS
               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ             Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum       2010-01-25
Datum för anslags                                            Datum för
uppsättande                                               anslags nedtagande
Förvaringsplats för      Miljö- och byggförvaltningen
protokollet

Underskrift          .............................................................................................................


                                                     Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum       Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25            2             §1

             Delegeringsbeslut

             Anmäles delegeringsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet
             338-358/09, 1-138/10

             Tillstånd till avloppsanordning

             Östergård Pedersen Ole, Steningeboda 1:9
             Föreningen Väratorp, Väratorp 1:1
             Lundsgaard Julian, Ekenäs 1:9
             Hammelin Anna, Almås 1:10
             Halvardsson Jan, Kornberga 2:22
             Olastuen Liselotte och Hedin Henrik, Kateboda 1:7
             Lexander Göran, Råshult 1:48

             Föreläggande om försiktighetsåtgärder – värmepump

             Flodström Anette, Veka 2:33
             Vegas Skoglund David, Mercurius 6
             JR Fastigheter, Hallaryd 3:11
             Högberg Ingvar, Virestad 1:31
             Bernebring Mikael och Einarsson Reine, Sånnaböke 1:343

             Avgift för extra offentlig kontroll – livsmedel

             Balders Hage, Häradsbäck, 9 150,-
             Torggrillen, Älmhult, 3 600,-

             Överklagande av MoB beslut 286/09 – kommunal anslutning till
             spillvattennätet

             Catharina Holden, Diö 4:13

             Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

             Svenska Shell, Snickaren 6, 3 900,-
             Älme Autoverkstad, Jupiter 7, 2 700,-
             NYBE, Hörda 3:163, 900,-
             Byggcenter i Älmhult, Snickaren 11, 900,-
             Älmhults Färg & Kemikalieaffär, Munthe 11, 900,-

             Fast årlig avgift för livsmedelskontroll

             Hartmans Hörna, Stormen 10, 4 800,-
             Förskolan Möckeln, Stören 1, 4 800,-
             Älmhults Grill, Fordon BOY 161, 2 400,-

             Registrering av livsmedelsanläggning

             Förskolan Möckeln, Stören 1
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum          Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25               3             Skolbespisning Liatorps skola, Stenbrohults-Björnhult 4:4

             Föreläggande att vidta åtgärder enligt miljöbalken

             Henriksson Börje, Virestad 2:1

             Föreläggande om försiktighetsåtgärder – enskild avloppsanordning

             Eklundh Lennart, Kärrnäs 1:17
             Pix Angelika, Fagerhult 2:58

             Föreläggande om skyddsåtgärder – flisanläggning

             E.ON Värme Sverige AB, Boansö 1:3 och Bräknaryd 1:1

             Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken

             Möckelns Sågverk, Sånnaböke 1:171, 23 100,-
             Swepart Transmission, Stenbrohults-Värpeshult 11:1 och 2:35, 20 300,-
             Unitorv, Regnhult 1:15, 9 100,-
             Emmaboda Granit, Stenbrohults-Brännhult 1:11, 7 000,-
             Svimpex Granit, Sutareboda 1:6 och 2:1, 7 000,-
             Mixment, Såganäs 1:4, 7 000,-
             United Peat, Lekarekulla 2:1, 7 000,-
             Unitorv, Sånnaböke 1:47, 7 000,-
             Killebergs Torvindustri, Svanaboda 29:1, 7 000,-
             Hyltetorps Torv, Knihult 1:13 och 1:14, 7 000,-

             Anderssons Grus Traryd, Staveryd 1:1, 7 000,-
             Swerock, Forreryd 1:12, 7 000,-
             Hema Rostfritt, Hyvlaren 3, 9 800,-
             SAKAB, Montören 2, 8 400,-
             Älmby Entreprenad, Svanaboda 3:1, 7 000,-
             Alfing i Älmhult, Snickaren 9, 8 400,-
             Älmhults däck och bildemontering, Lärlingen 1, 4 200,-
             Tekniska kontoret, Va-verk, Kölaboda 3:2, 9 100,-
             Tekniska kontoret, Va-verk, Hallaryd 3:6, 9 100,-
             Tekniska kontoret, Va-verk, Häradsbäck 2:1, 9 100,-

             Tekniska kontoret, Va-verk, Käxnäs 2:3, 9 100,-
             Tekniska kontoret, Va-verk, Virestad 1:80, 9 100,-
             Knoxhults Trä, Knoxhult 1:26, 4 900,-
             Elitmiljö, Filaren 9, 4 200,-
             Sauer-Danfoss Älmhult, Släggan 3, 4 200,-
             Tekniska kontoret, Gatuavdelningen, Älmhults-Slätthult 5:1, 4 200,-
             E.ON Värme Sverige, Floran 1, 4 200,-
             SITA Sverige, Montören 2, 6 300,-
             Älmhults kommun, tekniska kontoret, Stenbrohults-Björnhult 1:39, 4 200,-
             Askungen Vital, Hallaryd 3:1, 4 900,-

             Specialstål i Småland, Skruven 5, 5 600,-
             Rudolfssons Åkeri, Älmhults-Slätthult 7:2, 7 000,-
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                         Sammanträdesdatum          Sida
Miljö- och byggnämnden              2010-01-25               4             Gerts Busstrafik, Montören 6, 4 900,-
             Rudolfssons Åkeri o Ent, Sutareboda 1:6 och 2:1, 7 000,-
             Swerock, Snickaren 6, 7 000,-
             E.ON Värme Sverige, Boansö 1:3 och Bräknaryd 1:1, 4 200,-
             Älmhults Flak & Container Sverige, Reningsverket 3, 4 900,-
             Skanska Sverige, Snickaren 7, 7 000,-
             AP-Däckservice, Smeden 1, 4 900,-
             Green Wash, Handlaren 2, 4 900,-

             Älmhults Billack, Nattvakten 10, 7 000,-
             E.ON Värme Sverige, Froafälle 2:1, 7 000,-
             Bengtssons Sågverk, Åbogen 1:12, 4 900,-
             Transpo Konstruktion, Montören 7, 8 400,-
             Melament, Svetsaren 3, 7 000,-
             E Johansson Sågverk. Häradsbäck 1:91, 4 900:-
             Borox International, Hörda 3:121, 5 600,-
             Invacare Rea, Stenbrohults-Kvarnatorp 2:36, 5 600,-
             Swerock, Stenbrohults-Brännhult 1:11, 7 000,-
             Ata Timber Eneryda, Eneryda 8:1, 22 050,-

             Bilkonsult, Hallaryd 1:5, 4 200,-
             Möckelns Svenska, Sånnaböke 1:316, 9 100,-
             ELME Spreader, Spettet 2,3,4 och Hackan 1, 25 025,-
             Linnébygdens Fisk- och Kräftodling, Abborraslätt 1:6, 2 100,-
             Gemla Fastigheter, Diö 4:11, 4 200,-
             Br Svensson, Arnanäs 3:1, 2 800,-
             Aniagra Produktion, Askenäs 5:5, 4 200,-
             Svensson Jan-Olof och Lars-Göran, Virestads-Kvarnatorp 1:30, 2 800,-
             OKQ8, Sågen 3, 2 100,-
             Kaj Trading, Älmhults-Slätthult 5:1, 4 200,-

             Preem, Jupiter 7, 2 100,-
             Norsk Hydro Olje, Värdshuset 1, 4 200,-
             St1 Sweden, Handlaren 1, 2 100,-
             Preem, Bulten 1, 2 100,-
             Svenska Shell, Snickaren 6, 2 100,-
             Svenska skogsplantor, Muttern 1, 700,-
             Marcus Johnsson Livsmedel, Stenbrohults-Värpeshult 2:75, 700,-
             Älmhults kommun, Pehr Hörbergsgården, Virestad 1:82, 700,-
             Stena Aluminium, Gotthard 7, 700,-
             Invacare Rea, Stenbrohults-Kvarnatorp 2:36, 700,-

             ELME Spreader, Hackan 1, 700,-
             Transpo Konstruktion, Montören 7, 700,-
             IKEA Fastigheter, Varuhuset STO011 IKEA 1, 700,-
             IKEA AB Förvaltning, Åkaren 4, 700,-
             IKEA Fastigheter, HOT002, Värdshuset 2, 700,-
             EWJ Fastigheter, Handelsbanken, Axel 12, 700,-
             EWJ Fastigheter, Föreningssparbanken, Gunnar Gröpe 14, 700,-
             Longhwa restaurang, Linné 9, 700,-
             EWJ Fastigheter, Apoteket, Axel 12, 700,-
             KF Göta, Konsum Älmhult luftkonditionering, Linné 9, 700,-
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                         Sammanträdesdatum          Sida
Miljö- och byggnämnden              2010-01-25               5
             IKEA Fastigheter, OFB003, Sågen 2, 700,-
             JR Fastigheter, Hyvlaren 2, 700,-
             Solbacka Champinjonodling, Hallaryd 1:44, 700,-
             Alfing i Älmhult, Snickaren 9, 700,-
             IKEA, Personalstiftelse, LND004, Lansen 1, 700,-
             IKEA Fastigheter, OFB007, Lansen 1, 700,-
             Expandia Moduluthyrning, Lansen 1, 700,-
             Göinge Bil, Bilen 1, 2 100,-
             Träknaggen i Göteryd, Burhult 1:42, 700,-
             Stenbrohults Församling, Stenbrohult 6:1, 700,-

             Hema Rostfritt, Hyvlaren 3, 700,-
             LIDL Sverige, Handlaren 1, 700,-
             Netto Marknad, Olivia 3, 700,-
             Älmhults kommun, Nicklagården, Oskar 3, 700,-
             Älmhults kommun, vårdcentralen, Oskar 3, 700,-
             Handelsboden i Häradsbäck, Häradsbäck 1:37, 700,-
             Ernst & Young, Mörner 7, 700,-
             IKEA IT, DH6 F410, Lansen 1, 700,-
             Linnéan Blommor i Älmhult, Erik 6, 700,-
             IKEA Svenska Försäljning, STO011, IKEA 1, 700,-

             IKEA Fastigheter, OFB014, Lansen 1, 700,-
             IKEA IT, DH9 F410, Lansen 2, 700,-
             SKR Släggan, Släggan 3, 700,-
             Café Derés, Olivia 7, 700,-
             IKEA Fastigheter, DH7, Sågen 4, 700,-
             Sauer-Danfoss, Släggan 3, 700,-
             Swepart Transmission, Stenbrohults-Värpeshult 11:1 och 2:35, 700,-
             Texo, Svetsaren 3, 700,-
             Älmhults kommun, Haganässkolan Haganäs 2, 700,-
             Älmhults kommun, Kommunhuset 1, 700,-

             Älmhults kommun, Biblioteket, Håkan 2, 700,-
             Älmhults kommun, Skolbespisning Gemöskolan, Folkparken 1, 700,-
             Älmhults kommun, Nicklagården köket, Oskar 3, 700,-
             Willys Lågpris, Värdshuset 1, 700,-
             Videocenter i Älmhult, Mattis 10, 700,-
             Langes Köpcenter, Virestad 1:19, 700,-
             KF Göta, Konsum Älmhult butik, Linné 9, 700,-
             Älmhults El-Mek, Hackan 3, 700,-
             ICA, Folkparken 4, 700,-
             IKEA Fastigheter, OFB008, Blåsippan 4, 700,-

             IKEA Fastigheter, OFB004, Värdshuset 1, 700,-
             IKEA Fastigheter, OFB004, IKEA 1, 700,-
             Värdshuset i Älmhult HOT002, Värdshuset 2, 700,-
             IKEA Förvaltning, DT001 syd, Lagret 1, 700,-
             IKEA Fastigheter, DT001 nord, Cementgjutaren 6, 700,-
             EWJ Fastigheter, Systembolaget, Axel 12, 700,-
             IKEA Fastigheter, OFB13, Blåsippan 3, 700,-
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum            Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25                6             IKEA Fastigheter, OFB009, Skölden 21, 700,-

             Slutligt omhändertagande av slam från egen slamavskiljare

             Lars-Göran och Jan-Olof Svensson, Virestads-Kvarnatorp 1:30, 1:49,
             1:46 och 1:51

             Strandskyddsdispens för avloppsanordning

             Eklundh Lennart, Kärrnäs 1:17
             Halvardsson Jan, Kornberga 2:22

             Föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med stängning
             av drivmedelsanläggning

             Preem, Jupiter 7


             Anmäles delegeringsbeslut inom bygg- och trafikfrågor:

             Beviljade bygglov 1               DL 262-271/2009, 1-3/2010

             Kontrollplaner 2                DKP 89/2009, 1-5/2010

             Kvalitetsansvariga 2.2             DKA 247/2009, 1-10/2010

             Slutbevis 2.4                  DSB 80-81/2009, 1-11/2010

             Byggfelsförsäkring 5 och färdig-
             ställandeskydd 5:2               DBF1-3/2010

             Bostadsanpassning 6               DBA 48-51/2009, 1-4/2010

             Förrättningar 8                 1-4/2010

             Lokala trafikföreskrifter 13          1-2/2010

             Parkeringstillstånd 13.c            DTR 1-3/2010
             ____
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum            Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25                7             §2             Dnr 2010 B0010

             Trafiknätsanalys för Älmhults tätort

             Representanter från Älmhults kommun, Vägverket och WSP har
             tillsammans gjort en trafiknätsanalys för Älmhults tätort som är daterad
             december 2009. Analysen har lämnats ut till miljö- och byggnämndens
             ledamöter för godkännande och eventuella synpunkter.

             En trafiknätsanalys skapar en helhetssyn och samordnar olika krav och
             önskemål i en förnyelseprocess av tätortens trafikmiljö. Dokumentet
             beskriver trafiksystemet utifrån dess olika funktioner.
             Analysen ger möjlighet att närmare beskriva trafiknätet för varje trafikslag
             och identifiera kvalitetsbrister och intressekonflikter med avseende på
             trafiksäkerhet och framkomlighet. Analysen redovisar därefter möjliga
             åtgärder och förslag till förändringar i trafiknätet för att minska dessa
             konflikter. Resultaten redovisas som kartor och beskrivningar.

             Genom att trafiknätsanalysen behandlas genom politiska beslut blir det
             ett stöd för beslutsfattande politiker och tjänstemän.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden godkänner trafiknätsanalysen och beslutar att
             översända analysen till kommunfullmäktige för antagande.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum             Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                  8             §3              Dnr 2010 M0014

             Tillsynsplan enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
             miljöbalken för 2010

             Enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken skall
             tillsynsmyndigheten för varje verksamhetsår upprätta en plan, baserad
             på en tillsynsutredning samt registret över verksamheter som fordrar
             återkommande tillsyn. Detta dokument är avsett att motsvara det krav
             som ställs i 7 § om tillsynsplan.

             Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan enligt
             förordningen om tillsyn enligt miljöbalken.

             Planen innehåller följande områden:

             -  Miljöfarlig verksamhet
             -  Kemiska produkter
             -  Förorenade områden
             -  Vattenskyddsområden
             -  Enskilda dricksvattenbrunnar
             -  Avfall
             -  Köldmedier
             -  Lantbruk
             -  Enskilda avlopp
             -  Värmepumpar
             -  Hälsoskydd
             -  Smittskydd
             -  Naturvård

             Planen innehåller verksamhetsuppföljning av 2009, uträkning av
             resursbehov för 2010, prioriteringar och nedprioriteringar för 2010 med
             hänsyn till tillgängliga resurser samt konsekvensbeskrivning för de olika
             områdena.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förslag till tillsynsplan för
             tillsyn enligt miljöbalken 2010.
             ___
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum            Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                 9             §4             Dnr 2010 M0015

             Kontrollplan – kontroll inom livsmedelsområdet för 2010

             Enligt livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedel
             (version 2006-01-01) bör kontrollmyndigheten utarbeta en plan för
             kontrollverksamheten. Planen bör fortlöpande följas upp och
             verksamheten utvärderas.

             Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till kontrollplan för 2010.

             Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2009, uträkning av
             resursbehov för 2010, prioriteringar för 2010 med hänsyn till tillgängliga
             resurser samt konsekvensbeskrivning.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förslag till kontrollplan för
             kontroll inom livsmedelsområdet för 2010.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum             Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                 10             §5              Dnr 2010 M0016

             Tillsynsplan – tillsyn enligt tobakslagen för 2010

             Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan för tillsyn
             enligt tobakslagen för 2010.

             Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2009, uträkning av
             resursbehov för 2010, prioriteringar för 2010 med hänsyn till tillgängliga
             resurser samt konsekvensbeskrivning.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden beslutar att anta tillsynsplan för tillsyn enligt
             tobakslagen för 2010.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum             Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                 11             §6              Dnr 2010 M0016

             Tillsynsplan – tillsyn enligt strålskyddslagen för 2010

             Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till tillsynsplan för tillsyn
             enligt strålskyddslagen för 2010.

             Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2009, uträkning av
             resursbehov för 2010, prioriteringar för 2010 med hänsyn till tillgängliga
             resurser samt konsekvensbeskrivning.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden beslutar att anta tillsynsplan för tillsyn enligt
             strålskyddslagen för 2010.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum             Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                 12             §7             Dnr 2010 M0016

             Plan – strategiskt miljöarbete för 2010

             Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till plan för det
             strategiska miljöarbetet för 2010.

             Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2009, uträkning av
             resursbehov för 2010, prioriteringar för 2010 med hänsyn till tillgängliga
             resurser samt konsekvensbeskrivning.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden beslutar att anta plan för strategiskt
             miljöarbete för 2010.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum           Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25               13             §8             Dnr 2010 M0016

             Plan – uppdragsverksamhet för 2010

             Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till plan för
             uppdragsverksamhet för år 2010.

             Planen innehåller verksamhetsuppföljning för 2009, uträkning av
             resursbehov för 2010, prioriteringar för 2010 med hänsyn till tillgängliga
             resurser samt konsekvensbeskrivning.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden beslutar att anta plan för uppdragsverksamhet
             för 2010.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum           Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25               14             §9            Dnr PL 5/2004

             Detaljplan - Arnanäs 3:2, Virestad

             Planförslaget har varit utställt under tiden 2009-12-11-2010-01-20.

             Under utställningstiden har skivelse inkommit från:

             - Länsstyrelsen, inkom 2009-12-16, utan synpunkter

             - E.ON Elnät Sverige AB, inkom 2010-01-14, synpunkter.

             - Kommunstyrelsen 2010-01-12, synpunkter.

             Se Utlåtande daterat 2010-01-25.


             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget och beslutar att
             översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget
             är daterat 2010-01-25.
             ____
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum            Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                15             § 10            Dnr 2010 B0008

             Detaljplan - Kronan 10, Älmhult

             KB Flaxe Älmhult, Aminogatan 18, 431 53 Mölndal, ansöker om
             planändring för Kronan 10 i Älmhult.

             Gällande detaljplan medger två våningar och ansökan avser att ändra
             planen från två våningar till tre. Den befintliga byggnaden på Kronan 10
             mot Storgatan har endast en våning. Önskemålet är att höja denna
             byggnad till tre våningar. Övriga byggnader på Kronan 10 har två
             våningar och skall i dagsläget ej ändras.

             Stadsarkitekten är positiv till förändringen.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett detaljplanavtal
             mellan KB Flaxe Älmhult och Älmhults kommun.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum              Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                  16             § 11            Dnr 2010 B0009

             Detaljplan - Källargatans förlängning mot öster

             Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-12-15:

             ” Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ändra detaljplanen i
             Källargatans förlängning för att möjliggöra angöring till Haganässkolans
             nordvästra del samt parkeringsplatser.”

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att göra ett förslag till
             detaljplan för Källargatans förlängning mot öster enligt
             kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.
             ____
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                     SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                            Sammanträdesdatum               Sida
Miljö- och byggnämnden                 2010-01-25                   17             § 12              Dnr 2004 L0257

             Rivningslov - Virestad 2:1 - Eneryda f.d. godsmagasin

             Miljö- och byggnämnden avslog 2007-12-12 Banverkets ansökan om
             rivningslov av Eneryda f.d. godsmagasin med motiv enligt länsstyrelsens
             yttrande från 2004-12-17. Länsstyrelsen yttrade bl.a. att rivning skulle vara
             mycket olyckligt ur kulturmiljösynpunkt.

             Banverket överklagade miljö- och byggnämndens beslut. Länsstyrelsen
             avslog 2009-05-28 överklagandet.

             Banverket överklagade vidare till Länsrätten. Utdrag ur Länsrättens dom
             2009-12-17:

             ”Länsrätten finner vid en sammantagen bedömning att rivning av
             godsmagasinet inte kan medföra en kulturhistorisk förlust ur vare sig
             nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv.
             Länsrätten bifaller överklagandet och överlämnar målet till miljö- och
             byggnämnden för handläggning.”

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Rivningslov beviljas.
             Avgift: 1 380 kr.
             Faktura översändes senare. Om denna ej betalas i tid tas en påminnelseavgift på 50 kr.
Justerandes sign                     Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                           Sammanträdesdatum            Sida
Miljö- och byggnämnden                2010-01-25                18             § 13            Dnr 2008 B0306

             Samrådsyttrande fastighetsreglering berörande Hallaryds-Brännhult
             1:13 och 1:15 - avvikelse från byggnadsplan

             Bakgrund

             Barbro Moberg, lagfaren ägare till Hallaryds-Brännhult 1:15, har ansökt
             om fastighetsreglering berörande fastigheten Hallaryds-Brännhult 1:13
             och 1:15 i Hallaryds församling, Älmhults kommun.

             Fastigheterna är belägna inom område med byggnadsplan för
             fritidsbebyggelse. Planen fastställdes 1967-11-10.

             Lantmäteriet samråder med Älmhults kommun, huruvida ansökt åtgärd är
             att anse som mindre avvikelse från plan eller inte godtagbar avvikelse
             från plan.
             Barbro Moberg önskar att ärendet tas upp i miljö- och byggnämnden för
             beslut om ansökt åtgärd är att betrakta som mindre avvikelse från plan.
             Såvida ansökt åtgärd inte kan betraktas som mindre avvikelse från plan,
             önskar Barbro att miljö- och byggförvaltningen tar fram förslag till enkel
             planändring av byggnadsplanen.

             Det område som Barbro Moberg önskar tillföra fastigheten Hallaryds-
             Brännhult 1:15 angränsar fastigheten i väster och omfattar cirka 300
             kvadratmeter. I gällande plan anges området som allmän plats.
             Hallaryds-Brännhult 1:15 utgör småhusenhet för fritidsändamål i
             överensstämmelse med byggnadsplanen.

             Bedömning

             Besiktning har skett av miljö- och byggförvaltningens lantmäteriingenjör.
             Det område som Barbro Moberg önskar tillföra fastigheten Hallaryds-
             Brännhult 1:15 är idag att betrakta som skogsmark. På merparten utav
             området står träden tätt. Barbro avser att rensa upp och göra så att
             marken ser välvårdad ut. Ett par av de närmsta fastighetsägarna har
             tillfrågats och svarat att de inte känt till att området är utlagt som allmän
             plats i plan. De beträder mycket sällan området och skulle inte ha något
             att erinra mot att området tillförs Hallaryds-Brännhult 1:15.
             Omedelbart intill området finns stora skogspartier dit allmänheten har
             tillträde.

             Ansökt åtgärd strider mot gällande plan och kan inte betraktas som
             mindre avvikelse från plan.
             Genom ett förfarande benämnt enkel planändring skulle aktuellt område
             för allmän plats kunna ändras till tomtmark, såvida områdets
             fastighetsägare och närmsta grannar samtycker.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum           Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25               19             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Miljö- och byggnämnden beslutar att ansökt åtgärd inte är att betrakta
             som mindre avvikelse från plan.

             - Miljö- och byggnämnden uppdrar till miljö- och byggförvaltningen att ta
             fram förslag till enkel planändring av byggnadsplanen för Brännhult 1:13
             med flera.
             ____
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum           Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25                20             § 14

             Meddelande

             1 Länsstyrelsens beslut 2009-11-30 - förprövning enligt
             djurskyddsförordningen - Häradsbäck 1:64.

             2 Länsstyrelsens beslut 2009-12-01 - förprövning enligt
             djurskyddsförordningen - Sjöaryd 1:1, Virestad församling.

             3 Länsstyrelsens beslut 2009-12-04 - beslut om slututbetalning av bidrag
             till renovering av Olofs smedja - Hallaryds-Lindås 1:29, Hallaryds
             församling.

             4 Länsstyrelsens beslut 2009-12-07 - beslut om slututbetalning av bidrag
             till renovering av smedja - Arnanäs, Virestad församling.

             5 Länsstyrelsens beslut 2009-12-08 - beslut om slututbetalning av bidrag
             till reparation och ommålning av vattenskada i Linnéstugan - Råshult 2:1,
             Stenbrohults församling.

             6 Länsstyrelsens beslut 2009-12-08 - beslut om slututbetalning av bidrag
             till uppförande av häststall/vindskydd - Råshult 2:1, Stenbrohults
             församling.

             7 Länsstyrelsens beslut 2009-12-08 - beslut om slututbetalning av bidrag
             till reparation av östra ängsladan - Råshult 2:1, Stenbrohults församling.

             8 Länsstyrelsens beslut 2009-12-08 - beslut i prövotidsärende för
             verksamheten vid Älmhults reningsverk.

             9 Länsstyrelsens beslut 2009-12-10 - beslut att återkalla bidrag till
             orienteringstavla över kulturreservatet komministerbostället Råshult 2:1,
             Stenbrohults församling.

             10 Länsstyrelsens beslut 2009-12-14 - prövning enligt 19 kap 3 b §
             miljöbalken, av kommunens beslut om strandskyddsdispens - Skåparyd
             1:9 vid Helge å.

             11 Länsstyrelsens beslut 2009-12-21 - slutliga villkor för utsläpp av
             vatten från torvtäkt på Sånnabökemossen.

             12 Länsstyrelsens beslut 2009-12-28 - muddring och schaktning samt
             fyllning i Möckeln - Boastad 1:8, Pjätteryds församling.

             13 Länsstyrelsens beslut 2009-12-30 - anmälan för samråd enligt 12 kap
             6 § miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av
             transformatorstationer mellan Finnanäs och Vashult, Alvesta och
             Älmhults kommun.Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum           Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25               21             14 Länsstyrelsens beslut 2010-01-08 - anmälan om samråd enligt 12 kap
             6 § miljöbalken om nedgrävning av kablar och anläggande av
             transformatorstationer mellan Värpeshult och Eneryda, Älmhult och
             Alvesta kommun.

             15 Länsstyrelsens beslut 2010-01-15 - återkallande av beslut om tillstånd
             för vilthägn - Brötan 1:16, Hallaryds församling.
             ____
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                         Sammanträdesdatum           Sida
Miljö- och byggnämnden              2010-01-25               22             § 15           Dnr 2009 B0029

             Kurser

             1 Naturvårdverket m.fl. - forum för miljöforskning - STADEN - Uppsala
             den 9-10 februari 2010.

             2 Regionförbundet Kalmar län - Politisk organisation - Oskarshamn den
             16 mars 2010.

             3 Regionförbundet Kalmar län, Energimyndigheten m.fl. - 2010
             Nationella vindkraftkonferensen, Kalmar den 27-28 april 2010.

             Miljö- och byggnämndens beslut

             - Kursinbjudningarna läggs till handlingarna. Om någon ledamot är
             intresserad att åka på den Nationella vindkraftskonferensen den 27-28
             april 2010, meddela detta till miljö och byggnämndens expedition.
             ____
Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande
ÄLMHULTS KOMMUN                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                          Sammanträdesdatum            Sida
Miljö- och byggnämnden               2010-01-25                23             § 16

             Information-diskussion

             Reservvattenutredning
             Gatuchef Bengt Pettersson redogör för pågående reservvattenutredning
             för Älmhults tätort. Åren 2005 och 2006 gjordes undersökningar söderut
             till Loshult. Där fanns inte tillräckligt med vatten.
             2007 bestämde sig kommunen för en annan strategi. Fyra olika alternativ
             utreds och ett beslutsunderlag ska snarast tas fram.
             De fyra olika alternativen som utreds är att hämta vatten från sjön
             Möckeln, Markaryd, Helge å eller Sydvatten (Bolmentunneln).

             Byggrätt - överskridande
             Överskridande av byggrätter diskuteras. Det händer ganska ofta, särskilt
             inom områden med fritidshus, att sökanden vill bygga större hus än vad
             detaljplanen medger. Är överskridandet inte så stort kan det betraktas
             som ”mindre avvikelse”, och efter hörande av grannar, om de inte har
             något att invända - kan bygglov beviljas.
             Frågan som miljö- och byggförvaltningen vill diskutera med ledamöterna
             är var gränsen går att kalla avsteget ”mindre avvikelse”.
             Ledamöterna är eniga om att inget generellt kan bestämmas utan man
             får se varje ansökan var för sig.

             Djäknabygd 1:1 - verksamhet
             Diö Entreprenad & Transport AB har tidigare lämnat in en förfrågan till
             kommunen om synpunkter (lämplighet) att bedriva verksamhet på
             fastigheten Djäknabygd 1:1 vid infarten till Linnés Råshult.
             Miljö- och byggnämnden har i november 2009 gjort en besiktning av
             området. Vid besöket noterades många odlingsrösen utöver de
             fornlämningar som det tidigare informerats fanns inom området.

             Länsstyrelsen har yttrat sig beträffande verksamheten och föreslår att
             planerad verksamhet förläggs till utanför och nedanför nyupptäckt
             röjningsröseområde. Detta kan ske efter tillståndsprövning enligt
             Kulturminneslagen.

             Länsstyrelsens yttrande har översänts till Roger Pettersson, ägare till Diö
             Entreprenad & Transport AB. Pettersson får nu ta ställning till yttrandet
             och avgöra om området fortfarande är intressant för verksamheten.

             Hörda 3:135 - överklagat beslut
             Byråingenjör Lars Svensson informerar om det överklagade beslutet
             beträffande tillbyggnad av enfamiljshus på fastigheten Hörda 3:135 i
             Eneryda. Britt-Inger Wärn och Hartmut Braune har genom Hamilton
             Advokatbyrå, överklagat miljö- och byggnämndens beslut som togs
             2009-12-16.

             Ledamöterna är eniga om att ärendet omgående ska skickas till
             länsstyrelsen för prövning.
             ____

Justerandes sign                  Utdragsbestyrkande

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:40
posted:6/26/2012
language:
pages:23