Drive a car by 8vhBtb5D

VIEWS: 26 PAGES: 11

									           vyučovací
       Týždeň
            ch hodín
 Mesiac
            Počet
                 Tematický celok      Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy          Poznámky
                 Úvodná hodina
       1.     1


                            Speaking about Myself          Greetings, Good morning!     What is your name? /
                            Zámená: osobné; Podstatné mená –     Hello! Goodbye! Good       What’s your name?
                            jednotné číslo; Slovesá: Sloveso „to   afternoon! Good evening!     My name is ... ./ My
                            be“; stiahnuté slovesné tvary I’m,    Good night! name, I am      name’s ...
       2.     2      My Life      name’s, What’s                               I am ... . / I’m ... .                            My Friends                Friend, school, teacher,     Who’s that?
 SEPTEMBER
                            Zámená: ukazovacie – That;        parrot, spell, Welcome      That’s ... .
                   My Life      Slovesá stiahnuté tvary                          How do you spell it?
                                                                  Welcome to Greenhill
                                                                  scholl.
       3.     2               Speaking about Myself – My        Be quiet! Stand up! Listen!
                            Friend – opakovanie gramatických     Sit down! Write! Hadns up!                  PROJECT about Me and My
                            javov                                                 Friend
                   My Life                           Read! Hands down! Look!                   SONG –Two Little Parrots
                                                 Open your books! Sing!                    Let’s Play –Pokyny učiteľa
                                                 Close your books!
                            Me and My Family             genie,   lamp,   father,  Is this your mother?
                            Zámená – privlastňovacie         grandfather,      sister,  This is my grandfather,
                            Sloveso „to be“             grandmother,     brother,  Bob.
                                                 mother, my, your, his, her,    Opakovanie Who’s that?

       4.     2      Family                           its, our, your, their
                            Me and My Family             zero, one, two, three, five,   What’s Oscar’s phone
                            Číslovky – základné – 0 – 10       six, seven, eight, nine, ten,   number?
                            Podstatné meno – privlastňovací pád   phone     book,    TV,  This is Masid’s house.
                            – Oscar’s phone number          computer, radio, bike       What’s this?

                            Me and My Family             Opakovanie            Whose this?
ÓBE
OKT
                            Opakovanie                                 It’s Cindy’s.       PROJECT My family
       5.     2      Family
 R
                                                                               SONG: The Numbers
                                                                               Let’s Play: Whose this?

Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         1
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
     Týždeň
          ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy           Poznámky                            My Home, My Room, Our Flat,       Bathroom, bath, doll’s      There is a pink bed in
                            House                  house, doll, kitchen, chair,   the bedroom.
                            Stavba vety pomocou There is;      bedroom, bed, swing,       What colour is the bed?
                            Zámená – He is, She is, I tis      garden,   living  room,   It’s yellow.
                                                 bookcase, colours, green,
                                                 blue, pink, yellow, red,
                                                 white, black, brown
                            My Home, My Room, Our Flat,       Sofa, cap, cupboard, vase,    What’s in the kitchen?
                            House                  armchair, frog, rabbit, tree,  Where’s Massid? He is
                            Podstatné mená – neurčitý člen a/an;   in, on, under, apple,      in the kitchen.
     6.     2                 Zámená – tvorenie modelových       umbrella, orange, egg      There is a/an .... in
                            otázok použitím opytovacích zámien                    the ...
                            (Where is Massid?); Predložky:
                            miesta (in, on, under)
                            My Home, My Room, Our Flat,       opakovanie            What is Tom’s favourite
                            House                                   colour?           PROJECT My Room
                            Opakovanie                                What colour is the table?  SONG The Taddy Bear
                   Family                                                          Song
                                                                 Where is Pinky?
                                                                               Let’s Play – Where’s my
                                                                 Is it in the kitchen?    rabbit?
     7.     2
                                                                 No, it isn’t. Yes, i tis.
                            Opakovanie (UNIT 1-3)
                 REVISION 1

                            Holidays, Festivals – Halloween –    Halloween,     pumpkin,   There is one pumpkin.
                                                                               www.learnenglish.org.uk/kids
                            English festival             witch, October, vampire,     There are two pupkins.
                                                                               SONG The Max”s song
                            Zámená – osobné, privlastňovacie     verewolf, candy, monster,    How are you?
                            Podstatné mená – jednotné číslo     wizard, trick-or-treat      I am fine, thank you.
     8.     2       People       a množné číslo
Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         2
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
           vyučovací
      Týždeň
           ch hodín
 Mesiac
            Počet
                 Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy          Poznámky                            Holidays, Festivals – Halloween –    bet, web, spider, grey,     Is it a bat?
                            English festival                             Yes, i tis.         PROJECT Halloween’s
                                                 black,  white, orande,                   Picture Dictionary
                            Podstatné  mená   –  jednotné   apple,  November,  All     No it isn’t.
                            a množné číslo              Hallow’s Eve
      9.     1      People
                            Práca s obrázkovým slovníkom
                            Slovesné  časy  –  jednoduchý
                            prítomný čas

                            Holidays, Festivals – Halloween –    Opakovanie            Opakovanie
                            English festival                                           Prezentácia PROJECTu
      9.     1      People       Opakovanie

                            Parts of the Body            head, shoulders, knees,     I have got one head.
                  Health and      Sloveso „to have“.            toes, and, body, fingers,    I have got ten fingers.
      10.     2      Disease       Anglická abeceda – spelling       leg, arm
                            Spojka – and
                            Číslovky – 0-10
                            Speaking   about  Myself,  My    CD, watch, present, bat,     How old are you?
 NOVEMBER
                            Interests                cake, guitar, basketball,    I am ten.
                            Stavba vety pomocou There is/      camera, blow out, 11-20     Happy birthday, Eddy.
                            There are                                 Here’s your present.
                            Číslovky – základné číslovky 11-20;                    Blow out the candles.
      11.     2      My Life      Modelové vety – How old are you?
                            My Interests, Speaking about       Robot, car, twins, bus,     What is it?
                            Myslef                  aeroplane,    clock,     You’re welcome.
                            Zámená – osobné; Slovesá –        helicopter
                            sloveso „to be“ – tvorenie záporu,
                            tvorba otázok
                            Speaking about Myself          Girl, boy, birthday card, a,   Who am I?
                            Opakovanie                                Are you a girl?       PROJECT Make a Birthday
                                                 b, c, d, e, f
      12.     2      My Life      Tvorenie otázok                              Yes, I am. No, I am not.  card
                                                                               SONG Happy Birthday
                            Číslovky
                                                                               Let’s Play Who am I?
                            Alphabet A – F – My Alphabet Book
Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         3
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
           vyučovací
      Týždeň
           ch hodín
 Mesiac
            Počet
                 Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy          Poznámky                            Ambitions, Career, Job          clown, policeman, doctor,    Who’s a clown?
                            Podstatné mená – jednotné        chef, ballerina, gloves,     Whose jacket is this?
                            a množné číslo              trousers, shoes, coat,      This is a hat.
                   School                                            That is a skirt.
                            Parts of Clothes             jacket, skirt, gloves, boots
                   Clothes                                           These are trousers.
                            Podstatné meno privlastňovací                       Those are gloves.
                            pád; stavba vety pomocou That /                      You are a doctor.
                            This; These / Those;
                            Parts of Clothes             Long, short, dress, big,     It’s my coat. It’s mine.
                            Prídavné mená – základné tvary      small,   shirt, shirts,    Whose is the red shirt?
                   Clothes      krátkych prídavných mien;        glasses, door, behind,      It’s hers.
                            Zámená – privlastňovacie – my –     shelf, bin, mirror
                            mine;
      13.     2                Ambitions, Career, Job          opakovanie            This is ...
                                                                 She is a nurse.       PROJECT Wendy’s father /
                   School       Parts of Clothes
                                                                 Where are the green     Oscar’s mother
                   Clothes      Opakovanie                                              Let’s Play Where are the
                                                                 trousers?
                                                                               green trousers?
                                                                 They’re on the bed.     SONG My Father’s
                                                                               a Policeman!
                            Seasons                 summer, autumn, winter,     It is summer,        Popis počasia podľa
                            Spojky – and; Slovesá „to be“;      spring, cold, hot, warm,     It’s hot in summer.     obrázkov.
                            slovesné časy: jednoduchý prítomný    snow, flowers, It’s raining.   It’s raining.
                 Time, Weather     čas; Prídavné mená – základné      It’s snowing. It’s windy. It’s  What’s the weather like?
 DECEMBER
                            tvary krátkych prídavných mien`     cold. It’s hot. It’s sunny.
                            Predložka – in;
      14.     2                Alphabet G – L My Alphabet Book
                            Different Kinds of Weather        January, February, March,    It’s raining.
                            Weather Forecast                                           Tvorba Weather Picture
                                                 April, May, Jun, July,
                            Slovesné  časy  –  jednoduchý                                  Dictionary podľa kalendára
                 Time, Weather                          August,     September,
                            prítomný čas, tvorenie otázky;      October,     November,
                            Zámená – osobné;
                                                 December,
                            Family Tree               uncle,   aunt,   cousin,   This is my uncle. His
                            Podstatné   mená   –  jednotné   brother, sister, baby      name is Fred.        Tvorba Family Tree
      15.     2      Family       a množné číslo; Zámená osobné                       He is 34.
                            a privlastňovacie, ukazovacie This,
                            That; spojky: and.


Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         4
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
     Týždeň
          ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy          Poznámky                            Holidays, Festivals – Christmas     Santa Claus, Christmas,     Marry Christmas to you.
                            Podstatné   mená  –  jednotné                                  POJECT – Make
                                                 Christmas tree, present,                   a Christmas Cards
                            a množné číslo, určitý člen the,     candy, decoration, bells,                  www.learnenglish.org.uk/kids
                            Predložky – in, on, under; spojky    stocking, sleigh, reindeer,                 SONG – Jingle Bells
     16.     2       People       and, číslovky 0-24;
                                                 Milk, cake, star,     17.
                                                Vianočné prázdniny
     18.


                            Sport                  jump, draw, sing, hear,     I can sing.
 JANUÁR
                            Sloveso – can – zápor a otázky;     see, fly, read, dance, run,   I cannot sing. / I can’t
     19.     1                 slovesné časy: jednoduchý prítomný    cook, can, cannot,        sing.
                   Hobby
                            čas; Skrátené formy – can’t;                       Can you sing?
                                                                 Yes, I can.
                                                                 No, I can’t.
                            Sport                  Drive a car, ride a bike,    I can drive a car, too.
                            Sloveso – can – zápor a tvorenie     play   a soccer,  play
                            otázok; jednoduchý prítomný čas;     football, play tennis, play
     20.     2       Hobby                            the piano, play the drum,
                                                 swim, fish, carpet, park,
                                                 zoo, beach, cinema

                            Sport                  Opakovanie + rozšírenie     Can you sing?
                            Opakovanie                                Yes, I can.         PROJECT What can you
                                                 slovnej zásoby na základe                  do?
                   Hobby                            práce so slovníkom        No, I can’t.
                                                                               SONG I Can Play the Piano!
     21.     2                                                                    Let’s Play Can you sing?
                            Opakovanie Unit 4-6
                 REVISION 2      Alphabet M- S
Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         5
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
      Týždeň
           ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba           Frázy           Poznámky                            Animals, Pets – Farm Animals        cat, dog, hen, chicken,    I have got a dog.
                            Podstatné   mená    –  jednotné                  I have got a pig.      Word Bird – Picture
                                                  goose, pig, cow, rabbit,                  Dictionary – My Farm
                            a množné    číslo;   člen  určitý  mouse, horse, donkey,                   Animlas
                            a neurčitý; spojky and; sloveso „to
                            have“,
      22.     2       Nature
                            Animals, Pets – Farm Animals        Práca so slovníkom       I have got one rabbit
                            Podstatné   mená    –  jednotné  turkey, goat ...        and two pigs.        Prezentácia svojej farmy
                            a množné    číslo;   člen  určitý
                            a neurčitý; sloveso „to have“, spojka
                            and, Číslovky 0-20;
                            Animals – Wild Animals           tiger, lion, snake, fox,    I have got a tiger.
                            Podstatné   mená    –  jednotné  geopard, zebra, elephant,   Cindy has got an      PROJECT Picture Dictionary
                            a množné číslo; člen neurčitý;                      elephant.          My ZOO
                                                  bee, leopard, , monkey,
 FEBRUÁR
                                                                               Word Bird
                            sloveso „to have“ – tvorba otázky     parrot, crocodile,
                            a záporu;
      23.     2       Nature
                            Animals – Wild Animals           Práca so slovníkom       Cindy has got two
                            Podstatné   mená    –  jednotné  Coyote, hamster...       snakes.           Prezentácia ZOO svojho
                            a množné číslo; člen neurčitý;                                    spolužiaka
                            sloveso „to have“ – tvorba otázky
                            a záporu;
                            Countryside – trees, flowers        tree, tulip, jungle, ZOO,
                            Save the Animlas                                           Word Bird – Slovná zásoba
                                                  rose, nature, clear, dirty,                Picture Dictionary – Čistá
                            Enviroment    –   Pollution   ,  dangerous, nice, bad, city,                krajina (Nature) – Dirty City -
                            Greenhouse effect
                                                  village, free, rain, sunny,                Greenhouse effect – Len
      24.     2       Nature       Podstatné   mená    –  jednotné                                popísať, čo je na obrázku
                            a množné číslo; člen neurčitý
                                                  hot, ice...
                            a určitý; sloveso „can“;
                            Prídavné mená – základné tvary
                            prídavných mien;      25.                                        Jarné prázdniny
Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         6
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
     Týždeň
          ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy           Poznámky                            Means of Transport            car, train, ship, tractor,    I can ride a bike.
                            Sloveso „to be“; Podstatné mená –                     I can drive a car.      Word Bird – Slovná zásoba
                                                 vehicles,  bike,  plane,
                            neurčitý a určitý člen; slovesné časy  helicopter,
                            – jednoduchý prítomný čas –       + práca so slovníkom
                            tvorenie otázky slovesa „to be“;
     26.     2      Travelling      sloveso „can“
                            Travelling Around the World       travel, fly, Europe, World,   I ride a bike. I travel by
                            Sloveso „to be“; Podstatné mená –                     train.            SONG –Around the Word
                                                 America, Africa, Australia,                  www.learnenglish.org.uk/kids
                            určitý a neurčitý člen; Jednoduchý    Slovakia, Great Britain     Can you rde a bike?
                            prítomný čas – slovesné časy;
                            Hotels, Restaurant, Post Office     post office, swimming      The post office is nex to
                            Predložky – in, on, nex to, at, under,                  the hospital.        Word Bird – slovná zásoba
                                                 pool, hotel, shop, church,
                            Slovesný čas: jednoduchý prítomný                     Oscar is in the shoe     PROJECT – MY CITY –
                                                 supermarket,    school,                  vytvoriť mesto s budovami
                            čas, slovosled – podmet, prísudok,    hospital, café, snack bar,    shop.
 MAREC
                            príslovkové určenie miesta;
     27.     2      Travelling                          shoe shop, book shop
                            Hotels, Restaurant, Post Office     Opakovanie            Where is the hospital in   Prezentácia svojho projektu
                            Predložky – in, on, nex to, at, under,                  Kate’s city?         - zablúdili sme v meste – ako
                            Slovesný čas: jednoduchý prítomný                                   nájdeme cestu?
                            čas, slovosled – podmet, prísudok,
                            príslovkové určenie miesta;
                            Space                  Solar system, Jupiter,      Mars is red.         http://www.britishcouncil.org/kids-
                                                                                songs-space.htm - SPACE
                            Slovesné    časy:   Jednoduchý   Neptune, Pluto, Earth,      I have two legs and five   SONG Flying from the Sun to the
                            prítomný čas; Podstatné mená:      Venus, Mercury, Mars,      eyes.            Stars
                            jednotné a množné číslo; Číslovky –   Uranus, Saturn... Planet,    I have got three big     PROJECT – nakresliť svojho
     28.                                                                         mimozemšťana a solárny
           3       Sciences      yákladné 0-20; sloveso „to have“; „to                   ears.
     29.                      be“; prídavné mená - základné
                                                 Sun, Moon, Star, monster,                   systém.
                                                                                Mimozemšťania hovoria po
                                                 Alien, parts of the body,                   písmenách – spelujú –
                            Alphabet – T – Z - + opakovanie     colours, ugly, beautiful,                   opakovanie celej abecedy.
                            celej abecedy              tall, small, big
     29.
                                               Veľkonočné prázdninyVypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         7
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
     Týždeň
          ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy             Slovná zásoba            Frázy            Poznámky
                                                 Veľkonočné prázdniny
     30.     1
                            Opakovanie                  Opakovanie           Opakovanie          Prezentácia projektu a opis
                                                                                  seba ako mimozemšťana,
                  Sciences                                                            ktorého som nakreslil,
                                                                                  ostatní kreslia podľa mňa.
                            Discoveries                  pen, America, computer,     I have got a computer     Cestujeme časom – projekt,
                            Time Maschine                                 mouse.            čo kedy bolo objavené –
                                                   computer    mouse,
                            Podstatné mená – určitý a neurčitý                                     popis – len dopĺňanie slov,
                  Sciences                             keyboard, game,                        ktoré žiaci poznajú – smer
                            člen, jednotné a množné číslo;
                                                                                  k počítačom
 APRÍL
                            opakovanie „to have got“                                          www.learnenglish.org.uk/kids
     31.     2                                                                       Song Computer Mouse
                            Music                     drum, guitar, flute, piano,   I can play the guitar.    http://www.britishcouncil.org/kids-
                                                                                  topics-music.htm
                            Podstatné mená – jednotné číslo        tambourine, saxophone,     I can’t play the       SONG We are in an Orchestra
                   Hobby       a množné číslo; sloveso „can“;                        xylophone.
                                                   clarinet, violin, maracas,                  PROJECT My Picture dictionary
                            sloveso „have got“ – tvorenie záporu.     xylophone            I have got a piano.      – Music Instruments

                            Music                     Opakovanie                          Predstavovanie projektu a
                   Hobby       Opakovanie                                                 hry
                            Reading                    Fairy tales, horor story,    I have got a fairy tale. It  PROJECT – My Story books
                            Podstatné mená – čo už vieme;                         is the Cinderella. It is   My favourite characters –
                                                   science fiction sotry, long,
                                                                                  nakresliť svoju knihu
     32.     2                 Tvorenie otázok, odpovedí – sloveso      short, princess, princ, king,  long fairy tale.
                                                                                  a obľúbené postavy z knihy.
                   Hobby       „to have“, „to be“; Číslovky –        queen, castle, wolf, fairy,
                            opakovanie;      Pokus   o
                                                   sward, magic, wizard,                     Prezentácia Projektu a knihy.
                            samostatné tvorenie    viet  s využitím                  Tom has got a horor
                            slovies „to be“ a „to have“          witch,             story. It is the Monster.
                            Spelling - Alphabet – opakovanie                       His book is short.
                            Fruit, Vegetables               appple, banana, orange, pea,  There are two bananas     Word Bird – slovná zásoba
                            Podstatné mená – jednotné a množné      pineapple,      greps,  in the basket.        Tvorba obrazového slovníka.
                            číslo; prídavné mená – farby; číslovky 0-   strawberries,  watermelon,   There is one orange in    http://www.britishcouncil.org/kids-
                            20; slovesné časy – jednoduchý prítomný                                   flashcards.htm
                                                   tomato, potatoes, cherry,    the basket.
                            čas. Tvorba vety s There are / There is;
     33.     2        Meals                              pear,
                            Fruit, Vegetables               tomato, potatoes, peas,     There are four carrots in   Word Bird – slovná zásoba
                            Podstatné mená – jednotné a množné      beans, lettuce, carrots,    the soup.           Tvorba obrazového slovníka
                            číslo; prídavné mená; číslovky 0-20;                     There is one bean in the   http://www.britishcouncil.org/kids-
                            jednoduchý prítomný čas; Tvorba vety                                    flashcards.htm
                                                                   basket.
                            s There are / There is;

Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         8
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
     Týždeň
          ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy           Poznámky                            Food, Meals, Diet, Nutrition       ice-cream,   chocolate,    There is an ice-cream in  http://www.britishcouncil.org/kids-
                                                                               topics-food.htm
                            Podstatné   mená  –   jednotné   pizza,   chips,   rice,   the fridge.
                            a množné číslo; prídavné mená –     hamburger, fish, bread,     There are two eggs in
                            základné; číslovky – opakovanie;     cake, noodles, nuts, eggs,    the fridge.
                            jednoduchý prítomný čas; sloveso „to
     34.     2        Meals       be“; „to have“;
                                                 cheese, yogurt
                            How to Prepare Some Dishes        Milk, sugar, salt, spice,    Cut the potato...      Nakresliť vlastný jednoduchý
                            Podstatné   mená,   jednoduchý                                 recept a popísať
                                                 shake, cut,
                            prítomný čas; sloveso „to be“;                                    ingrediencie.
                                                                               http://www.britishcouncil.org/kids-
                                                                               topics-food.htm
                            Our Capital Town;            Slovakia,    Lieskovec,    The capital city of     PROJECT – Základné
                            Places of Interests;                           Slovakia is Bratislava.   informácie o Slovensku;
                            History of My Country
                                                 capital city, Bratislava,                  PROJECT – Mapa môjho
                                                 city, live, cinema, shop,    I live in Lieskovec.
                            Podstatné mená; členy určitý                                     mesta a popis budov, kam
     35.     1     Home, Country      a neurčitý; slovesný čas – prítomný   Book shop, Shoe shop,                    rád chodím (vymyslené
                            jednoduchý;               theatre                           mesto)
                                                                               Word Bird
 MÁJ
                                                    Sviatok
                                                    Sviatok

     36.     1                 Countries, Peoples, Languages      England,     London,    The Capitla City of     PROJECT – MAP of
                            Countries Where English Is                        England is London.     ENGLAND
                                                 Scotland,    Lochnes,
                            Spoken                                                Internet – kráľovstvá
                   People                           Nothern Ireland, Wales,                   a hlavné mestá
                            Opakovanie časov, podstatné mená;    United Kindom...
                            číslovky


Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                         9
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
     Týždeň
          ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy           Poznámky                            Life in School              Maths, English language,     I can read and I can    PROJECT – SCHOOL – my
                            What can I learn at school                        count.           favourite subjects, what can
                                                 Slovak     language,                   I learn at schol.
                            Subjects I Like/Dislike         Geography, Art, Gym,       I can’t write.
                            Slovesné   časy  –  jednoduchý   write, read, count, play,    My favorite subjects are
     37.     2       School       prítomný čas; Slovesá – sloveso                      Slovak language and
                                                 gym,                             Prezentácia projektu.
                            „can“; Spojky – and; Zámená –                       Maths.
                            základné, privlastňovacie;                        I can learn to write at
                                                                 school.
                            Town, Village, Where we live       Lieskovec, Shop, mill...     There is a shop next to   PROJECT – MAP of My
                            Podstatné mená – opakovanie;                       the house of culture.    Town Where I Live –
                                                 práca so slovníkom                      spoločná práca – v
                            Zámená – opakovanie; Slovesá –                      Our schol is opposit of
                                                                               skupinách
                            sloveso „to be“; Predložky – next, at,                  the foodstuff.
     38.     2       Family       opposite; on, in
                                                                               Prezentácia – spoločná
                                                                               práca

                            Different Kinds of Clothes        scarf, shoes, jacket, shirt,   I have got a pair of blue  Word Bird – slovná zásoba
                            Sports Wear                                jeans. I have got a red   Popísanie, čo mám na sebe.
                                                 jeans,  sweater,  skirt,
                            Buying Clothes              socks,   cap,  blouse,    scarf.
                                                                               Nakupovanie – len základné
                            Slovesný   čas  –  jednoduchý   pullover, socks, boots,     Can I have the red cap?
                                                                               frázy so slovesom „can“
     39.     2       Clothes      prítomný; Slovesá – „have got“;                      Can I have the blue
                            „can“, „to be“; zámená – základné
                                                 ski...              pullover?
                            a privlastňovacie;  Číslovky  –                    Here you are.
                            opakovanie                                Thank you.

                            How to Keep Healthy           Časti tela – opakovanie;                   http://www.britishcouncil.org/kids-
                                                                               games-multiple-choice-healthy-
                            Injuires                 Sports – opakovanie; ill,                  eating.htm
                            First Aid                healthy, first aid, hospital,                Word Bird – slovná zásoba
                            Slovesné   časy  –  jednoduchý                                  PROJECT – plagát so zdravým
 JÚN
     40.     2    Health and Diseas                         ambulance, doctor, nurse,                  jedlom a s tým, čo nám škodí;
                            prítomný čas, sloveso – „to be“,
                            „can“ „to have“; Zámená – základné,
                                                 dentist, operator, hurt
                                                                               Skupinová práca – v nemocnici –
                            privlastňovacie; Spojky – and;                                    slovná zásoba - plagát
Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                        10
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva
          vyučovací
     Týždeň
          ch hodín
 Mesiac
           Počet
                Tematický celok       Téma – Gramatické javy           Slovná zásoba            Frázy          Poznámky                            What’s the Time             wake up, wash, have the     I wake up at 8 o’clock.   PROJECT – My Day and
                            Číslovky, Sloveso – „to be“;       shower, go to the cinema,                  Night
                            Leisure Time                                             Hodiny – len celé
                                                 get up, get washed, comb
                            Podstatné mená – opakovanie;       your hair, get dressed, eat,
                            slovesný čas – jednoduchý prítomný
                 Time, Weather                          drink, get the bus, do
     41.     2                 čas;
                  My Life                           exercise, watch TV, listne
                                                 to music, study, go to
                                                 schol, phone, wrtie, read,
                                                 cycle, go to bed, sleep,
                                                 dream     42.     2                Opakovanie                                Časová rezerva

     43.     2
Vypracovala: Mgr. Ľubica Gaálová                                                                        11
Ročník: TRETÍ
Podľa UO Anglický jazyk pre 3. – 9. ročník ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov; Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 27. septembra 1999 č. 3586/1999-41s
platnosťou od 1. septembra 2000;
Upravované podľa podmienok a schopností žiakov s prihliadaním na integrovaných žiakov – redukcia učiva

								
To top