Application for DVR Services / mong Version (DVR-1-E-H) by bgWro5

VIEWS: 9 PAGES: 5

									Department of Workforce Development                                    State of Wisconsin
Division of Vocational Rehabilitation

                 Daim Ntawv Thov DVR Cov Kev Pab Cuam
                     (Application for DVR Services)
Tej lus koj qhia txog koj tus kheej yuav tau muab qhia rau lwm lub koom haum muab kev pab cuam [Privacy Law, s. 15.04 (1)(m),
Wisconsin Statutes]. Kev muab koj tus Social Security Number (SSN) yog los ntawm kev yeem xwb; yog hais tias tsis muab ces yuav
ncua sij hawm ntev zog.Lub Npe                        Middle Initial        Lub Xeem


Tus Social Security Nab Npawb             Hnub Yug
   -   -
Chaw Nyob los yog PO Box


Lub Zos                  Xeev    Tus Zip Code         Lub Nroog Koj Nyob


Tus Email Address


Tus Xov Tooj                           Tus Xov Tooj Ntawm Cev


Koj puas tso cai rau DVR tso lus rau tus xov tooj teev saum toj no?
  Tau            Tsis Tau

Koj nyiam kom peb tiv tauj koj li cas?
  E-Mail           Sau Ntawv
  Xov Tooj          Lwm Yam (Qhia Kom Meej)

Tus Muaj Cai Saib Xyuas Lub Npe (Guardian)            Tus Muaj Cai Saib Xyuas Tus Xov Tooj


Tus Muaj Cai Saib Xyuas Qhov Chaw Nyob (Lub Koom Haum, Lub Zos, Xeev, Tus Zip Code & Email)


Koj xav kom tau kev pab cuam nyob rau lub nroog twg?
                             Page 1 of 5
Xiam Hoob Qhab (khij txhua qhov uas koj muaj)
  AIDS/HIV                      Quav Dej Cawv los yog Lwm Yam Yeeb Tshuaj
  Amputation (raug txiav tes/taw)          Arthritis (Mob laug pob qij txha)
  Attention Deficit Disorder             Autism
  Back Injury (Raug mob nruab qaum)
  Blindness or Visual Impairment (Dig muag los yog Tsis pom kev zoo)
  Brain Injury (Raug hlwb puas)            Cancer
  Carpal Tunnel (Repetitive Use Syndrome)       Cerebral Palsy (CP)
  Cognitive Disability                Cystic Fibrosis
  Deaf or Hard of Hearing (Lag ntseg los yog hnov lus tsis zoo)
  Deaf-Blind (Lag ntseg/dig muag)           Depression (Nyuaj siab ua rau tsis qab siab ua dab tsi)
  Diabetes (Mob ntshav qab zib)            Epilepsy (Qaug dab peg/mob nriaj tes taw)
  Fibromyalgia                    Heart Disease (Kab mob plawv)
  Hemophilia
  Hip/Knee/Other Joint Dysfunction (Lub ntsag/Hauv caug/Lwm cov pob qij txha tsis ua hauj lwm zoo)
  Kidney Failure (Raum tsis ua hauj lwm)       Mental Illness (Mob puas siab ntsws tsis meej pem)
  Missing or Deformed Limb (Tsis muaj tes tawv/caj npab los ceg, los yog tsis zoo xib xws)
  Multiple Sclerosis                 Muscular Dystrophy
  Myofascial Disorder                 Paraplegia or Quadriplegia
  Post Traumatic Stress Disorder           Respiratory/Pulmonary/Allergies
  Severe Arthritis (Mob pob qij txha loj heev)    Specific Learning Disability
  Spinal Cord Injury (Raug tus txha qaj qaum sav)   Stroke (Mob ntshav txhaws tuag ib ce)
  Lwm Yam (Qhia Kom Meej               Tsis Paub (Qhia Kom Meej)

Koj qhov xiam hoob qhab puas yuav muaj kev cuam tshuam rau koj rab peev xwm txog kev ua hauj lwm li cas?
Hom Kev Pab Cuam Koj Xav Tau
  Tus Neeg Txhais Lus ASL (ASL Interpreter)           Ntaus Cov Ntawv Kom Loj (Large Print)
  Audio Taped Communications (Kaw Cov Lus Sib Tham)       Lwm Hom (Qhia Kom Meej)
  Hom Ntawv Rau Neeg Dig Muag (Braille)             Lus Spanish
  Lus Hmoob (Hmong)

Lus Hais


Ziag No Ua Num Li Cas (Current Employment Status)
  Ua Num Tsis Tau Kev Pab Ntawm Integrated Setting     Tsis Ua Num – Kawm Ntawv Qib Siab
  Ua Num Tau Kev Pab Ntawm Integrated Setting       Tsis Ua Num – Kawm Ua Num, Ua Hauj Lwm Dawb
  Extended Employment (Workshops)             Ua Num Rau Kuv Tus Kheej (Except BEP)
  Nyob Hauv Tsev (Homemaker)                State Agency Business Enterprise (BEP)
  Tsis Ua Num – Kawm Ntawv                 Ua Num Rau Tsev Neeg Uas Tsis Tau Nyiaj Them
  Tsis Ua Num – Lwm Yam

Yog koj ua num, koj ua num qhob twg?Koj txoj hauj lwm hu li cas?                          Page 2 of 5
Ib lub lim piam twg koj ua num pes tseg teev?        Ib lub lim piam twg koj tau nyiaj ntau li cas?Koj puas tau ua num yav dhau los?              Xyoo Khawg Uas Koj Tau Ua Num
  Ua Num Yav Dhau Los
  Tsis Tau Ua Num Yav Tag Los
Koj hnov txog DVR qhov twg los?
  Community Rehabilitation Programs
  Lwm Qhov (Other Sources)
  Kws Kho Mob, Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Tsev Kho Mob, los yog Tsev Kho Mob
  SS Admin. (Ticket to Work / DDS or District Office)
  Tsev Kawm Ntawv - Educational Institutions (Qib 1 txog 12)
  Coj Yus Tus Kheej Tuaj (Self Referral)
  Tsev Kawm Ntawv - Educational Institutions (Qib siab)
  Cov Chaw Muab Kev pab Cuam - Welfare Agency (State or Local Government)
  Chaw Nrhiav Hauj Lwm thiab Qhia Kawm Ua Hauj Lwm (One-Stop Employment/Training Centers)
Poj Niam los yog Txiv Neej
  Txiv Neej
  Poj Niam

Yog Haiv Neeg Twg (khij txhua yam uas yog rau koj)
  Neeg Dawb     Neeg Dub    Neeg Tawv Daj
  American Indian, Native American or Alaska Native    Native Hawaiian or Other Pacific Islander

Haiv Neeg Twg - Koj puas yog neeg Hispanic los yog Latino?
  Yog     Tsis Yog

Muaj Txiv/Poj Niam
  Sib Nrauj Lawm           Yeej Tsis Tau Sib Yuav Li        Poj Ntsuam
  Muaj Txiv/Poj Niam         Sib Cais Lawm

Kawm Ntawv Siab Npaum Li Cas
  Tsis Tau Kawm Ntawv                    Kawm Nyob Qib Siab, Tsis Tiav
  Kawm Qib 1-8                 Kawm Tiav Associate Degree los yog Vocational/Tech Certificate
  Kawm Qib 9-12, Tsis Tau Diploma              Kawm Tiav Bachelor's Degree
  Special Education Attend/Certificate of Completion    Kawm Tiav Master's Degree los yog Siab Dua
  Kawm Tiav High School (HS)

Tam sim no koj puas tseem kawm ntawv nyob high school?         Kawm    Tsis Kawm

Yog kawm, tsev kawm ntawv lub npe?

Koj puas yog ib tug qub tub rog?         Yog    Tsis Yog
                           Page 3 of 5
Tam sim no koj nyob qhov twg?
  Tsev Laj Cuj Kaw Neeg Laus                Chaw Tu Neeg Muaj Mob Tsis Taus (Nursing Home)
  Community Residential/Group Home             Lwm Qhov
  Chaw rau neeg nyob Halfway House
  Nyob hauj kuv lub tsev - Private Residence (Independent, Family, etc.)
  Chaw Rau Cov Neeg Tsis Muaj Tsev Nyob (Homeless/Shelter)
  Chaw Pab Kho Neeg Kom Zoo Rov Los Li Qub (Rehabilitation Facility)
  Chaw Rau Neeg Vwm Nyob (Mental Health Facility)
  Chaw Rau Neeg Txiav Yeeb Txiav Tshuaj (Substance Abuse Treatment Facility)

Qhov chaw twg pab nyiaj ntau tshaj plaws rau koj tam sim no? (Xaiv qhov pab nyiaj ntau tshaj plaws.)
  Yus Li Nyiaj (Personal Income) (ua hauj lwm tau, nyiaj paj, dividends, nyiaj xaub tsev)
  Tsev Neeg thiab Phooj Ywg (xws li tus poj niam/tus txiv qhov nyiaj los yog tus poj niam/tus txiv cov nyiaj poob
hauj lwm)
  Kev Pab Cuam Ntawm Tseem Fwv (Public Support) (SSI, SSDI, TANF [xws li, W-2, Kinship Care, Wisconsin
  Shares, Caretaker Supplement], UI, Incarcerated, etc.)
  Lwm Yam Kev Pab (xws li, nyiaj tau los ntawm disability insurance thiab neeg pub (private charities)
Tseem Ceeb Heev:    Thaum xaiv Public Support, tsawg kawg kiag ib qho ntawm qhov Monthly Public Support
            Amounts hauv qab no yuav tsum ntau dua zero.
Nyiaj pab ntawm tseem fwv Txhua Hli (kom ze rau dollar); koj tau nyiaj pab ntawm cov chaw no ntau npaum li cas?

$      SSI - Supplemental Security Income rau cov neeg Laus, Dig Muag los yog Xiam Hoob Qhab
$      TANF - Temporary Assistance for Needy Families (e.g., W-2, Kinship Care, Wisconsin Shares,
      Caretaker Supplement)
$      General Assistance (e.g., county funds, FoodShare, etc.)

$      SSDI - Social Security Disability Insurance

$      Nyiaj Qub Tub Rog (Veterans Affairs (VA) Disability Benefits)
$      Worker’s Compensation (WC)

$      Lwm Yam Keb Pab – Kev Pab lwm qhov ua tsis tau teev tseg (nyob rau hauv UI)
Ntawv Kho Mob (Medical Insurance)
Medicaid/BadgerCare/MAPP                   Yes       No
Medicare                           Yes       No
Nyiaj Luam Tau Lwm Qhov Los                 Yes       No
Nyiaj Tau Ntawm Chaw Ua Hauj Lwm Los             Yes       No
Nyiaj Tau Ntawm Lwm Lub Insurance Los            Yes       No
                          Page 4 of 5
                 Keeb Kwm Kev Ua Hauj Lwm (Employment History)
                   (Siv sab nraum qab, yog tsis txaus sau tej keeb kwm)

Chaw Ua Hauj Lwm Lub Npe              Lub Zos                 Xeev


Position/Job Title                        Hnub Ua Hauj Lwm (Hli/Xyoo)


Vim Li Cas Thiaj Tawm


Lub Luag Hauj Lwm


Chaw Ua Hauj Lwm Lub Npe              Lub Zos                 Xeev


Position/Job Title                        Hnub Ua Hauj Lwm (Hli/Xyoo)


Vim Li Cas Thiaj Tawm


Lub Luag Hauj Lwm


Chaw Ua Hauj Lwm Lub Npe              Lub Zos                 Xeev


Position/Job Title                        Hnub Ua Hauj Lwm (Hli/Xyoo)


Vim Li Cas Thiaj Tawm


Lub Luag Hauj Lwm


Tus Neeg Ua Daim Ntawv Thov Kos Lub Npe (los yog Tus Guardian Koj Nws             Hnub Kos Npe
Lub Npe yog Tsis tau Muaj 18 Xyoo los yog rau xaiv los ntawm tsev hais plaub)
                          For DVR Office Use Only

Hnub Tau Txais                          DVR Tus Neeg Ua Hauj LwmDWD yog ib qhov chaw ua hauj lwm muab kev pab mauj vaj huam sib luag. Yog koj xiam hoob qha es xav tau kev
pab kom muab cov ntaub ntawv no txhais ua lwm hom, los yog txhais ua lwm hom lus, thov hu rau tus xov tooj 800-
442-3477 los yog 888-877-5939 (TTY).

DVR-1-E-H (R. 05/2012) (T. 05/2012)                             Page 5 of 5

								
To top