�esme Otelcilik ve Turizm Meslek Lises Stratejik Plani by YOv9iVx

VIEWS: 0 PAGES: 90

									        T.C

   ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI

OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ     STRATEJİK PLAN

      2011-2014
        1
         T.C.
    ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI
  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
    T.C.
  KONYA VALİLİĞİ
………………………… Lisesi
  2011-2014
  STRATEJİK
   PLAN
 STRATEJİK PLAN
   2011-2014
              ÇEŞME/2011


     2
       T.C.
  ÇEŞME KAYMAKAMLIĞI
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
   STRATEJİK PLAN
     2011-2014
     ÇEŞME/2011


        3
4
5
               ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli
budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu
hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir
gün, İstiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanin, bütün kaleleri
zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim
ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet
ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî
menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
asil kanda, mevcuttur!

                          Mustafa Kemal ATATÜRK


                     6
ÇEŞME İLÇE HARİTASI
     7
OKUL HARİTASI
   8
         OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ
         OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRESİ      Dalyan Mahallesi 4202 sok. ÇEŞME- İZMİR

TELEFON      02327248805-06

FAKS       02327248820

E- POSTA ADRESİ  cesmeotelcilik@hotmail.com

WEB ADRESİ    www.cesmeotml.k12.tr
                9
                    önsöz
    Türkiye’nin batısındaki en uç noktada bulunan Çeşme Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi kurulduğu günden bu yana uyguladığı eğitim programı yetiştirdiği
öğrencileri ile Çeşme’de seçkin ve tercih edilen bir okul olma özelliğine sahip
bulunmaktadır.
    Öğrencileri turizm hayatının vazgeçilmez ara elemanı olarak bilgi ve beceriler
kazandırılmasında üstlendiği görevi kurulduğundan bu yana sürdürmekte ve devam
ettirmek inanç ve kararlılığı içindedir.
    Başarılı ve ileri seviyede eğitim ve öğretim yapabilmek için geleceğin
teknolojisini kullanabilen bir okul olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü dünya
yerinde durmuyor ve daima ileri gidiyor bizde buna ayak uydurmak için yeni metotlar
kullanmak, araştırmak, yeni fikirler üretmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu
nedenle okul olarak gelişimimizi devam ettirmek amacıyla içinde bulunduğumuz
durumun analizini yaparak, ulaşmak istediğimiz hedefler koymakla ancak bu gelişime
ayak uydurabiliriz.Stratejik Plan mevcut şartlarımızı değerlendirerek, gelecekte
ulaşmak istediğimiz amaçlarla, bu amaçlara ulaşabilmek için takip edeceğimiz
politikaları belirleme ve buna uygun olarak yeni projeler geliştirmektir. Okulumuzun
2007-2010 yıllarına ait stratejik planı 2011-2014 yılları için yeniden revize
edilerek tekrar düzenlenmiştir. Planın hazırlanmasında katkısı olan tüm personelime
teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
                              Tuncay BOZKURT
                                OKUL MÜDÜRÜ


                     10
                    GİRİŞ
Yapılan çalışmaları sevk ve idare edecek,başlangıcından raporlama işlemine kadar

çalışmaları üstlenecek Stratejik Planlama Ekibimizi aşağıdaki isimlerden oluşturduk;

Tuncay Bozkurt     Okul Müdürü

Ahmet Demirci     Müdür Baş Yardımcısı

Gülşah Köse      Müdür Yardımcısı

Ayten Dinçel      Rehber Öğretmen

Bengü Çağlaşan     Edebiyat Öğretmeni

Mehmet Gültekin     Kimya Öğretmeni

Evrim Saraçoğlu    İngilizce Öğretmeni

Aziz Yoldaş      Meslek Dersleri Öğretmeni

Tamer Örs       Meslek Dersleri Öğretmeni

Ahmet Acaroğlu     Meslek Dersleri Öğretmeni
                     11
                                      İÇİNDEKİLER
İSTİKLAL MARŞI…………………………………………………………………………………………………………………………

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ………………………………………………………………………………………

Error! Bookmark not defined..
ÖNSÖZ 2
BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TEMEL İLKELER………………………………..…4
TEŞEKKÜRLER…………………………………………………………………………………................3
 1.1 AMAÇ…………………………………………………………………………………………………5
 1.2 KAPSAM………………………………………………………………………………………….…...5
 1.3 DAYANAK……………………………………………………………………………………………5
 1.4 TEMEL İLKELER…………………………………………………………………………………….5
 1.5 YASAL SORUMLULUKLARIMIZ………………………………………………………………… 6
BÖLÜM 2: DURUM ANALİZİ………………………………………..……………………………….. 12
  2.1 OKUL KİMLİĞİ……………………...…………………………………………………………… 13
   2.1.1 ........................... OKULU TARİHÇESİ.........................……………………………..……… .13
   2.1.2 .......................... OKULU YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI ................................... 14
   2.1.3 OKULUMUZDA GÖREV YAPAN İDARECİLER .............................................................. 15
   2.1.4 OKULUMUZUN FİZİKİ DURUMU...................................................................................... 16
   2.1.5 DERSLİK DURUMU VE KAPASİTE KULLANIMI .......................................................... 16
   2.1.6 PERSONEL CETVELİ ............................................................................................................ 17
   2.1.7 OKULUMUZUN DERSLERE GÖRE BAŞARI ORTALAMALARI ................................. 18
   2.2 GZFT ANALİZİ ............................................................................................................................... 22
   2.2.1 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ .......................................................................................................... 22
   2.2.2 ZAYIF YÖNLERİMİZ ........................................................................................................... 22
   2.2.3 FIRSATLARIMIZ.................................................................................................................... 22
   2.2.4 TEHTİDLERİMİZ ................................................................................................................... 22
   2.3 PEST ANALİZİ ............................................................................................................................... 23
   2.4 ........................... OKULU 'NUN GÖREVLERİ ............................................................................. 24
   2.5 OKULUMUZUN ÇEVRE ANALİZİ ............................................................................................. 25
   2.6 OKULUMUZUN VİZYONU .......................................................................................................... 26
   2.7 OKULUMUZUN İLKELERİ ......................................................................................................... 27
   2.8 OKULUMUZUN MİSYONU .......................................................................................................... 28
   2.9 DEĞERLERİMİZ............................................................................................................................ 29
   2.10 PAYDAŞLARIMIZ ....................................................................................................................... 30
BÖLÜM 3: STRATEJİK PLAN……………......……………………..………………………………..… 31
   3.1 .......................... OKULU STRATEJİK AMAÇLARI ................................................................... 32
   3.1.1 STRATEJİLERİMİZ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ .................................. 32
 3.2 KONTROL VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ……………………………………………………..33
  3.3 BÜTÇELENDİRME…………………………………………………………………………………34
   3.4 .......................... OKULU OLARAK SON SÖZÜMÜZ................................................................. 36
KAYNAKÇA……………………………………………………………………………………………….37
EKLER ........................................................................................................................................................ 38
                                         12
 TABLO VE GRAFİKLER LİSTESİ

 Tablo-1 .......................................................................
     ......................
 Tablo-2 .......................................................................
 Tablo-3 .......................
     .......................................................................
 Tablo-4 .......................
     .......................................................................
 Tablo-5 .......................
     ……………………………………………………………………

 Grafik-1
 ......................................................................................
 ..........
 Grafik-2
 ......................................................................................
 ..........
 Grafik-3 …………………………………………………………………….. EKLER LİSTESİ

 Ek-1
……………...............................................................................
.
 Ek-2 ………….….........................................……………………………

 Ek-3 ……………………………………………….….............................
 Ek-4 ………….……………………………………………………...........
                     13
14
                   1.1 AMAÇ
    Çeşme Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yürüttüğü faaliyetleri, Milli

Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları,

ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma

nedenini  tanımlayarak  geleceğe  yönelik  vizyonunu  oluşturmak,  yürüttüğü

faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden

belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin

izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik

planlama yapmak
                 1.2 KAPSAM
   Bu plan Çeşme Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 2011 – 2014 yılları

arasında yürüteceği faaliyetleri kapsar.                1.3 DAYANAK
   İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı

TD yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi- Şubat 2002 tarih ve

2533 Sayılı TD yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama

Projesi, 10 / 12 / 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununun 9 uncu maddesi.                 1.4 TEMEL İLKELER


                      15
Planlama OGYE tarafından yürütülür, Planlama sürecine Çeşme Anadolu Otelcilik

  ve Turizm Meslek Lisesi çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı

sağlanır, İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili Hizmet içi Eğitim

     düzenlenir, Planlama Çeşme Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek

    Lisesi tüm faaliyetlerini kapsar, Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-

Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir Hedefler,

hedeflerin  gerçekleştirilmesine  yönelik  Faaliyet  ve  Projeler,  bütçeleme,

Faaliyetlerin izleme-değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler
C.Stratejik Plan Yasal Çerçeve ve Üst Politika Belgeleri          YASAL ÇERÇEVE VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ

Sıra No      Referans Kaynağının Adı
1    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2    Milli Eğitim Bakanlığı 2010 -2014 Stratejik Planı
3      Milli Eğitim Bakanlığı Genelge 2010-14
4      İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 -2014 Stratejik Planı
5      Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı
6      MEB Eğitimde Stratejik Planlama
7      DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu
8      Milli Eğitim Strateji Belgesi
9      Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat
10     Milli Eğitim Şura Kararları
11     TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

D.Stratejik Planlama Süreci
               STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

     SIRA                     16
   NO     TARİHİ            YAPILANLAR

1.            Okulumuz Müdür Yardımcısı Çeşme İlçe Milli
      11.02.2010  Eğitim   Müdürlüğünün     düzenlemiş   olduğu
             Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimine katıldı. SIRA
   NO     TARİHİ            YAPILANLAR

2.            5018   Sayılı  Kanun   ve  ilgili  yönetmelikler
      16/02/2010  çerçevesinde hazırlık çalışmaları yapmak üzere
             Stratejik Plan Çalışma Ekibi kurulmuş, OGYE
             ekibi ile birlikte çalışma takvimi oluşturulmuştur.


   SIRA
   NO     TARİHİ            YAPILANLAR
3.     02/03/2010  Stratejik planın ilk bölümü olan okulumuzun
             tarihçesi Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve OGYE
             ekibi ile birlikte araştırılarak kaleme alınmıştır.


   SIRA
   NO     TARİHİ            YAPILANLAR
4.            Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve OGYE ekibi
      06/04/2010  DURUM ANALİZİ İÇİN okulumuzun bina,
             personel, öğrenci ve okul performans bilgileri
             için istatistik çalışması yapmış, İl Milli Eğitim
             Müdürlüğü ‘nün hazırlamış olduğu İZMİR İLİ
             EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ ile karşılaştırmıştır.


 SIRA
   NO     TARİHİ            YAPILANLAR

5.            Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve OGYE ekibi
      28/04/2010  oluşturulan tabloların GZFT ANALİZİ’nde kullanmak
             üzere yorumlamışlardır. Böylelikle okulumuzun Güçlü
             ve Zayıf yönleri, Fırsat ve Tehditleri anket sonuçları
             ile birleştirilerek olgunlaştırılmıştır.

 SIRA
   NO     TARİHİ            YAPILANLAR

6.            Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve OGYE ekibi               17
     20/05/2010  İç ve Dış Paydaşları belirleme çalışması
            yapmış paydaşlarımıza MİSYON ve VİZYON
            ifadelerimizin belirlenmesinde katkı yapması
            istenmiştir. Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve
            OGYE ekibi Misyon ve Vizyon ifadeleri için
            paydaşlarımızdan anket, Misyon ve vizyon
            Öneri Talep Formu ile görüş istemiştir.
            Ayrıca LİTMUS UYGUNLUK TESTİ ile
            misyon ve vizyon ifadeleri kontrol edilmiştir.


 SIRA
   NO    TARİHİ          YAPILANLAR

7.           Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve OGYE ekibi
     02/06/2010  üst politika belgelerinde eğitim ile ilgili
            amaçların bir listesini çıkarmıştır. Bu
            listedeki eğitim hedeflerini okulumuzun
            Meslek Lisesi olmasından dolayı
            önceliklendirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı,İzmir
            İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı ile
            karşılaştırmıştır. Böylelikle okulumuzun
            amaçları ile belirtilen planlar arasında uyum
            sağlanmıştır.


 SIRA
   NO    TARİHİ          YAPILANLAR

8.           Üst Politika belgelerinde belirtilen hedefler
     06/09/2010  ile OKUL BİNA; PERSONEL, ÖĞRENCİ ve
            PERFORMANS bilgi tabloları hedeflerimizin
            ortaya çıkması açısından önemli bilgiler
            içerdiği görülmüştür. Bu bilgiler okulumuzun
            İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI olarak
            kabul edilmiş, Memnuniyet Anket Analizi ile
            birleştirilerek bir rapor hazırlanmıştır.

 SIRA   TARİHİ    YAPILANLAR
9.           Bu faaliyet raporunu Stratejik Planlama ve
     27/12/2010  OGYE ekibi okulumuz öğretenleri, tesadüfi


             18
örneklemle seçerek belirlediğimiz öğrenci ve
velilerimiz, Okul Aile Birliği Başkanı, Mahalle
Muhtarı ile okul faaliyet plan dönemi sonuna
kadar oluşturulmuştur. Bu faaliyetler günün
şartlarına göre ekleme ve çıkarma durumu
ayrıca yıllık faaliyet raporlarında belirlenmesi
uygun görülmüştür.
  19
20
2.1.OKULUMUZUN TARİHÇESİ
   Çeşme Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi olarak faaliyet gösteren okulumuz

1991 yılında Çeşme Namık Kemal İlköğretim okulunun yan binasında eğitim öğretime

başlamıştır. 1993 yılında yapımı biten kendi binasına taşınmıştır. 1994 yılında

bünyesinde Çeşme Aşçılık Meslek Lisesi eğitim öğretime başlamış ve 2004-2005

öğretim yılında kapatılmıştır.Okulumuza bağlı olarak 1994 yılında 34 oda, 70 yataklı

Uygulama Oteli faaliyete geçmiştir.Bu güne kadar dil eğitimi almış,kendine güveni

olan,güler yüzlü,iş disiplinine sahip turizm alanında bilgi ve birikime sahip 600

öğrenci mezun etmiştir.

Bu olumlu değişikliklerde emekleri geçen Müdürlerimiz;


        Nurettin Başboğa    (1991-1992)Müdür Vekili
Abdullah Durmuş      (1992-1998) Müdür

Yakup Kale       (1998-2000) Müdür Vekili

       Ahmet Demirci    (2000-2001) Müdür Vekili
        Mustafa Odyakmaz   (2001-2010) Müdür
       Tuncay BOZKURT     (2010-::: Müdürümüz
                     21
Okulumuz kurulduğu günden bu yana bir çok yarışma ve proje içinde yer almıştır.

    1997-2004 Yılları arasında yapılan beceri yarışmalarında;

    Sıcak Mutfak dalında  :6 bölge birinciliği

    Soğuk Mutfak Dalında :5 bölge birinciliği

    Servis Dalında     :5 bölge birinciliği

    Kokteyl Dalında    :5 bölge birinciliği

    1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında;

    Sıcak Mutfak Dalında :TÜRKİYE birinciliği

    Soğuk Mutfak Dalında : TÜRKİYE birinciliği

    2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında;

    Yemek Dalında     :İzmir ili ve bölge birinciliği

    Servis Dalında     :İzmir ili jüri özel ödülü

    2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında;

    Kokteyl Dalında     : TÜRKİYE birinciliği

  Ayrıca 2006 yında okumuz üniversiteye öğrenci yerleştirmede Anadolu Otelcilik ve

  Turizm Meslek Liseleri içerisinde Ege Bölge Birincisi olmuştur.

      2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında;

    Antalya Altın Top Yemek Yarışmasında TÜRKİYE 2.si

      2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında;

    İstanbul Expo Turkey Servis Dalında TÜRKİYE 1.si

      2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında;

    Portekiz Lizbon Euro Expo Turkey Servis Dalında DÜNYA 13.sü olmuştur.
                        22
OKULUMUZUN TEŞKİLAT YAPISI
      23
          2.1.4 OKULUMUZUN FİZİKİ DURUMU
2.1.5 DERSLİK DURUMU VE KAPASİTE KULLANIMI
  2.14 OKULUMUZUN DERS ARAÇ GEREÇLERİ VE DONANIM
     2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEVCUT DURUM

    DERS ARAÇ GEREÇLERİ VE
                         MEVCUT DURUM
    DONANIM

    ADSL Bağlantısı               VAR

    Arşiv                     VAR

    Bilgisayar Sayısı               28

    Bilgi Teknolojileri Sınıfı          VAR

    Çok Amaçlı Salon               VAR

    Fizik Laboratuarı Sayısı           --

    İşlik Olarak Kullanılan Derslik Sayısı     5

    Kimya Laboratuarı Sayısı           --

    Konferans Salonu Sayısı            VAR

    Kütüphane Sayısı               VAR

    Müzik Odası Sayısı              --

    Ortak Kullanılan Laboratuarı Sayısı      --

    Rehberlik Servisi Oda Sayısı         VAR

    Resim Odası Sayısı              --

    Projeksiyon Sayısı               3

    Tarayıcı sayısı                2

    Yabancı Dil Laboratuarı Sayısı        --

    Yazıcı                     8

    Spor Salonu Sayısı              --                    24
          2009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılı Mevcut Durum


     Mevcut  Mevcut
 SINIF  Öğrenci  Derslik      Mevcut Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
     Sayısı  Sayısı


  9    109    4                27.25

 10    50     3                16.67

 11    70     3                23.33

 12    53     3                17.67

TOPLAM   282    13
                    25
         2.1.5 PERSONEL CETVELİMİZ
                               MEVCUT

         BRANŞ1          KADRO SAYISI    DURUM

1  TÜRKDİLİ VE EDEBİYATI           3        3
2  İNGİLİZCE                 5        5
3  TARİH                   1        1
4  COĞRAFYA                 1        1
5  FELSEFE                  1        1
6  MATEMATİK                 1        1
7  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DAN        1        1
8  BEDEN EĞİTİMİ               1        1
9  FİZİK                   1        --
10  KİMYA                   1        1
11  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL         1        --
12  BİYOLOJİ                 1        1
13  KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZ         7        6
14  YİYECEK İÇEÇEK HİZ            3        1
15
   TOPLAM                           23
     2.1.5 ÖĞRETMENLERİMİZİN EĞİTİM DURUMU
        MEZUNİYET DURUMU        MEVCUT DURUMU

   1       Önlisans Mezunu            --

   2       Lisans Mezunu            25

   3      Yüksek Lisans Mezunu          2

   4       Doktora Mezunu            --
                   26
    2.1.5 ÖĞRETMENLERİMİZİN KIDEM DURUMU                     MEVCUT DURUM

          KIDEM YILI

 1          1-5 Yıl           --

 2          5-10 Yıl           2

 3          10-15 Yıl          9

 4         15-….. Yıl          17
2.1.6 OKULUMUZUN 2009-2010 YILI SINAV BAŞARILARI   YGS ÖĞRENCİ KATILIM DURUMU            YGS


   Sınavı Geçerli Olan Öğrenci Sayısı         53

    Sınavı Kazanan Öğrenci Sayısı
                            28
      (145 Puan Üzeri Alan)

        Kazanma Yüzdesi            % 95

     TÜRKİYE SIRALAMASI 2.12 OKULUMUZUN 2009-2010 YILI ÖĞRENCİ DİSİPLİN VERİLERİ

            DİSİPLİN DURUMU


    Öğrenci Sayısı            285

    Disiplin Olayına Karışan Öğrenci
                       29
    Sayısı

    Disiplin Olayına Karışan Öğrenci
                      % 10
    Oranı                 27
               1.5 YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
                                        GÖREVLE   HEDEF KİTLE
KAPSAM                GÖREV                   İLGİLİ
                                        İŞBİRLİĞİ
      Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.                      Okul
 OKUL   Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen temel ilke        OGYE      Toplumu
MÜDÜRÜ   ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını            Müdür
      gerçekleştirebilmek için çalışma planlarını yapar,         Yardımcıları  Çalışanlar
      uygular ve denetler.                        TKY
                                               Öğrenciler
      Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin         Temsilcisi
      içerisinde yürütülmesini sağlar.                  Öğretmenler  Veliler
      Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak,        Okul Aile
      eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli        Birliği
      gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar,
      araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri
      hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan
      projeleri uygular ve sonuçlarını değerlendirir.
      Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik
      planlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim
      planını hazırlar ve bu planının uygulamaya
      geçirilmesini sağlar.
      Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle işbirliği
      yaparak öğretim yılı başlamadan önce planlar ve
      düzenler.
      Okuldaki her düzeydeki personelin eğitim
      ihtiyaçlarını tespit eder ve bu tespitler
      çerçevesinde personelin yetişmesi ile ilgili gerekli
      tedbirleri alır.
      Özürleri sebebiyle görevlerine gelmeyen yönetici,
      öğretmen Okulun yıllık bütçesini hazırlar ve
      ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması ile
      ilgili işlemleri titizlikle yapar.
      İlgili mevzuatta okul yönetimine ilişkin belirtilen
      diğer görevleri yapar.
 MÜDÜR   Yerel nitelikli öğretim programlarının geliştirilmesine ilişkin  Müdür     Okul
YARDIMCI  çalışmaları yürütür. Yaygın mesleki ve teknik eğitimde alan    OGYE      Toplumu
  SI   araştırması çalışmalarını yürütür, düzenlenecek kursların yıllık  TKY
      çalışma planını hazırlar. Öğretmen ve/veya usta öğretici
                                       Temsilcisi   Çalışanlar
      görevlendirilmesi, eğitim araç-gereç ve donatıma yönelik
                                       Öğretmenler
      öneride bulunur. Müdürün onayı ile kursların periyodik              Öğrenciler
      denetimini yaparak hazırladığı raporu en geç bir hafta içinde   Okul Aile
      müdüre verir.                           Birliği    Veliler


      Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma            OGYE      Okul
 OKUL   hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar,         Müdür     Toplumu


                           28
 REHBER   bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.    ve
ÖĞRETME   Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları   Yardımcısı   Çalışanlar
  Nİ    doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi      TKY
                                         Öğrenciler
       konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi   Temsilcisi
       verir ve iş birliği yapar.              Okul Aile   Veliler
                                  Birliği


       Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve    Psikolojik   Okul
 ŞUBE    başarıyı artırıcı önlemlerin alınmalarını sağlar.   Danışman    Toplumu
 REHBER   İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik   OGYE
ÖĞRETMEN   etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal     Müdür     Çalışanlar
  İ
       etkinliklerin düzenlenmesi çalışmalarıyla birlikte  Yardımcıları
                                         Öğrenciler
       rehber öğretmenle işbirliği içinde olur.       TKY
                                  Temsilcisi   Veliler
                                  Öğretmenler
                                  Okul Aile
                                  Birliği


       Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlemlerini
YÖNETİM   yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defteri
İŞLERİ VE  tutmak,Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve     Okul
 BÜRO    belgeleri saklamak,Saymana ayniyat hesabını      Müdürü
 MEMURU
       vermek,Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar
 AYNİYAT
       memurunun görevlerini yapmak,Ambar işlemlerini    Müdür     Çalışanlar
 VE DEPO
       kontrol etmek,Yetkililerce verilecek diğer işleri   Yardımcısı
 MEMURU
       yapmak.
                                  Öğretmenler

       Döner Sermayenin mali işler ve muhasebe işlemleri   Okul
SAYMAN    kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek      Müdürü
       atanacak sayman ile saymanlık personeli tarafından
       yürütülür. Saymanın geçici ve sürekli olarak     Müdür
       görevinden ayrılması halinde, saymanlık görevi    Yardımcısı
       Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek
       personel tarafından yürütülür.            Öğretmenler  Çalışanlar
       Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul
  DİĞER   yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre  Okul
 YARDIMCI
 PERSONEL  her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,    Müdürü
       başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,   Müdür
       hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma  Yardımcısı   Çalışanlar
       yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen  Öğretmenler
       ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile
       eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla
       yükümlüdürler.                        29
      a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak
 ZÜMRE   bir anlayış oluşturulur.                Okul Müdürü
 ÖĞRETM  b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde    Müdür     Okul
 ENLER  durulur ve bunların çözüm yolları aranır.        Yardımcıları  Toplumu
 KURULU
      c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile     OGYE
      çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler   TKY      Çalışanlar
      kararlaştırılır.                    Temsilcisi
                                         Öğrenciler
      d) (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Eğitim-öğretim     Öğretmenler
      faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların  Okul Aile   Veliler
      uygulamasında birlik sağlanır.             Birliği
      e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni      Psikolojik
      gelişmeler incelenir.                  Danışman
      f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme    Veliler
      ve değerlendirme araçları hazırlanır.          Öğrenciler
      g) (Ek: 2.5.2006/26156 RG) Ders yılı sonunda
      zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili
      mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve
      teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve
      öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor
      hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.
      ğ) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Her dönem
      ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları,
      soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri
      dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları,
      zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve
      rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.
      1-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve
 ŞUBE   artırılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi,   Okul Müdürü  Okul
ÖĞRETMEN  2-Eğitim kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde   Müdür     Toplumu
  LER   kulllanılması için planlanmanın yapılması,       Yardımcıları
 KURULU
      3-Çevreden yaralanma ve işbirliğinin sağlanması,    OGYE      Çalışanlar
      4-Öğrencilerin sağlık ,beslenme,kişilik ,sosyal     TKY
                                         Öğrenciler
      ilişkilerinin değerlendirilmesi,            Temsilcisi
      5-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve      Öğretmenler  Veliler
      başarının artırılması için gerekli tedbirlerin     Okul Aile
      alınması,                        Birliği
      6-Öğrenci-okul-aile ilişkilerinin değerlendirilmesi,  Psikolojik
                                  Danışman
      gibi konuları gündeme alarak görüşür ve karara     Veliler
      bağlayarak Şube Öğretmenler Kurulu Karar        Öğrenciler
      Defterine yazarak uygular


      1-Okul Müdürü: Okul gelişiminin sürekliliğinden
 OGYE                               Okul Müdürü                       30
sorumludur.                     Müdür
                           Yardımcıları  Okul
                           TKY      Toplumu
Planlı okul gelişimi için gerekli planlama,
                           Temsilcisi
organizasyon ve görevlendirmeleri yapar.       Öğretmenler  Çalışanlar
                           Okul Aile
                                  Öğrenciler
 İlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar. Birliği
                           Psikolojik   Veliler
                           Danışman
Okul-Üniversite işbirliğini sağlar.         Veliler

Okul Personelinin gelişimini sağlar


2-Projeden   sorumlu  Müdür   Yardımcısı:  Okul

gelişiminde okulun yönetim kadrosunu temsil eder.

Gelişim sürecinin yürütülmesinde gerekli okul içi

koordinasyon ve organizasyondan sorumludur.


OGYE’ nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya

çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü

dokümanın çoğaltılmasını ve dağıtılmasını yapar.

Okul müdürünün katılmadığı toplantılara başkanlık

yapar.


Kalite çemberlerin oluşturulması için gerekli ön

hazırlıkları yapar ve çemberlerin çalışmalarını izler


Okul gelişimi ile elde edilen gelişmelerin okul

çalışanlarına iletilmesini sağlar


Okul personelinin gerekli eğitimleri alabilmesi için

yapılan hizmet içi kurslarına katılmalarını organize

eder


3-Öğretmen: Planlı okul gelişiminde okul öğretim

kadrosunu temsil eder. Okul gelişimi basamakları                   31
içerisinde   yapılacak    her    türlü  çalışmanın

planlanması,   organizasyonu    ve   yürütülmesinden

sorumludur.


Seçildikleri Kalite Çemberlerini OGYE’de temsil

ederler


Kalite çemberlerinin amaca yönelik olarak etkili bir

şekilde planlarını uygulamalarında onlara rehberlik

ve liderlik yapar.


Eğitim süresi ve eğitim sonrasında öğrencileri

izlerler. Mezunların işe yerleştirilmesine veya

kendiişlerini kurmalarına rehberlik ederler. Ayrıca

okulda    bulunmalı  diye    düşündüğümüz,    İşe

Yerleştirme ve İzleme Çemberinde görev yaparlar.


Kalite   Çemberleri’nin   planladıkları    çalışmaları

gerçekleştirmeleri    için  gerekli     organizasyonu

sağlarlar.


İş sektörleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlarlar.


Kalite Çemberleri’nin planlamalarındaki zamanlamayı

izlerler.


4-Rehber    Öğretmen:    Okul-Veli,    Okul-Çevre

işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve öğrenci başarısının

arttırılması çalışmalarına rehberlik ve danışmalık

ederler.


Öğrenci    başarısının    arttırılmasına    yönelik
                      32
çalışmalara rehberlik ve danışmanlık eder.


Kalite Çemberleri’nin etkinliğinin ve verimliliğini

arttırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol alır.


 5-Destek Personeli: Okul çevresini, binasını,

fiziki  kaynaklarını,   ekipmanlarının   güvenliğini,

düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar.


Okul- Çevre temizliğini ve güvenliğine yönelik

çalışmaları düzenler ve yürütür.


Okul   ekipmanlarının   ve  eşyalarının  korunması,

temizliği ve etkili kullanılması ile ilgili çalışmaları

düzenler.


Okulun    güvenliğine    yönelik    çalışmaların

organizasyonunda rol alır.


6- Veli: Okul Çevre ve Okul- Veli işbirliğini

geliştirirler.


Okulun çevre ve veliler ile işbirliğinin gelişmesine

yönelik çalışmalarda rol alır ve organize ederler.


Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine katkıda

bulunurlar.


Okulun tanıtımı çalışmalarını organize ederler.


 Öğrenci: Okul gelişimine yönelik çalışmalarda

öğrencileri temsil ederleri


Öğrencilerini isteklerini, görüşlerini ve sorunlarını
                    33
OGYE’ye iletirler.


Öğrencilerle yapılacak sosyal ve kültürel çalışmaları

organize ederler.


 8-Okul   Koruma   Derneği    Temsilcisi:  Okulun

parasal  kaynaklarının   geliştirilmesine    ve  bu

kaynağın en verimli şekilde kullanılmasına katılırlar.


Elde  edilen  kaynakların    kalite  çemberlerinin

yapacakları çalışmalarda kullanılmasını organize

eder ve denetler.


9- Okul Aile Birliği Temsilcisi: Okul, Çevre ve

okul, çevre işbirliğini geliştirir.


Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip

yürütür.


Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik yapılacak

çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli

desteğinin sağlanmasında rol alırlar.


10-Üniversite    Temsilcisi:   Okulun  bulunduğu

bölgedeki fakülte veya meslek yüksek okullarından

bir temsilci OGYE’de yer alır.


Yükseköğretimi OGYE’de temsil eder.


Okulun üniversite ile koordinasyonunu sağlar.


Ayrıca Okul Aile Birliği, Sınıflar Temsilcisi, Sivil

Savunma Örgütlerinden seçilen temsilci, Mahalle

Muhtarları ve Sanayi-Ticaret odaları temsilcileri                    34
      okul  gelişimi  sürecinin  teknik  çalışmalarına

      katılmazlar. Planlama sürecinde gözlemci olarak

      bulunarak fikirlerini sunarlar.
      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4736 sayılı Kamu     Okul Müdürü  Okul
 SATIN   İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 1050 sayılı        Müdür     Toplumu
 ALMA   Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre        Yardımcıları
KOMİSYO  yürütür.                         OGYE      Çalışanlar
  NU                                TKY
                                          Öğrenciler
                                  Temsilcisi
                                  Öğretmenler  Veliler
                                  Okul Aile
                                  Birliği
                                  Veliler
      Muayene ve Teslim Alma Komisyonu, pansiyonda
MUAYENE  görevli müdür yardımcısının başkanlığı altında      Okul Müdürü
  VE   öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen        Müdür
 TESLİM  pansiyonda görevli olan iki belletici ve işle ilgili   Yardımcıları
 ALMA   ambar memurundan kurulur. Komisyon usulüne göre     OGYE
KOMİSYO  satın alınan eşya ve gereçleri şartlarına veya      TKY
  NU   sözleşmeler uyarınca muayenesini yaparak kabul      Temsilcisi   Okul
      veya geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.    Öğretmenler  Toplumu
                                  Okul Aile
      Bu komisyon aynı zamanda "Ayniyat Talimatnamesi"     Birliği    Çalışanlar
      hükümlerine göre her yıl sonunda demirbaş eşya ile    Psikolojik
                                          Öğrenciler
      kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayımı ve    Danışman
      denetlenmesi ile ilgili ödevleri yapar. Bu komisyonun  Veliler    Veliler
      muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları okul
      müdürü tarafından onaylanır.
      a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen orta öğretim
      kurumları öğrencilerinin okul disiplin kuruluna sevki  Okul Müdürü
ÖĞRENCİ  hususunda gerekenin ilgili dairece yapılması yolunda   OGYE      Okul
DİSİPLİN  karar vermek,                      Müdür     Toplumu
 KURULU  b) Üst Disiplin Kurulu kararlama karşı öğrenci      Yardımcıları  Çalışanlar
      velileri veya onsekiz yaşını tamamlamış öğrenciler    TKY
                                          Öğrenciler
      tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarına    Temsilcisi
      cezası ile ilgili itirazları incelemek;         Öğretmenler  Veliler
      bu yolda verilmiş karartan bozmak, değiştirmek      Okul Aile
      veya itirazı reddetmek,                 Birliği
      c) 11 millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü   Psikolojik
      veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma    Danışman
      cezası ile ilgili olarak Üst Disiplin Kurulu       Veliler


                       35
     kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek
     daha önce verilmiş bulunan kararı bozmak,
     değiştirmek veya onaylamak,
     ç) Orta Öğretim kurumları disiplin kurullarınca, ilçe
     öğrenci disiplin kurullarınca veya üst disiplin
     kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü
     durumlarda incelemek; bu kurullarca verilmiş
     bulunan "örgün eğitim dışına çıkarma" cezalarını
     değiştirmek veya kaldırmak.
     d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu
     düzeni yönünden zorunlu görüldüğü durumlarda
     valilerin uygun gördükleri teklifleri karara
     bağlamak.
     e) Her öğretim yılı sonunda toplanarak orta
     öğretim kurumu öğrencilerinin bir yıllık disiplin
     durumunu incelemek, bu konu ile ilgili önerilerini de
     içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlık Makamına
     sunmak.


 OKUL   Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
 AİLE   a) Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile
BİRLİĞİ  Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi,
     öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.
     b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat
     eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların
                                Okul Müdürü
     uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.
     c) Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve
     benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak.
                                OGYE
     d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin
     düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak.      Müdür      Okul
     e) Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar, atölye,Yardımcıları   Toplumu
                                 teknoloji sınıfı, salon ve
     odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına,
                                TKY
     teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesisÇalışanlar
                                Temsilcisi
     yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç veÖğrenciler
                                         yayınların
                                        Veliler
     alımına katkıda bulunmak.
                                Öğretmenler
     f) Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor
     salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu
     yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.     Psikolojik
     g) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak.
                                Danışman
     h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla
     iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul
                                Veliler
     yönetimine yardımcı olmak.                       36
        ı) Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile
        düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak.
        i) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak
        tedbirler için katkı sağlamak.
        j) Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar
        kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında
        okul yönetimine yardımcı olmak.
        k) Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak;
        sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon
        ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.
        l) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan
        öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda
        bulunmak.


Kaloriferci  1. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.
       2. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar.
       3. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı
         sorumludur.
       4. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar
Diğer     Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne
Yardımcı   göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, başvuru sahiplerini karşılamak ve yol
Personel   göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet
       tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve
       yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
         OKULUMUZUN GZFT ANALİZİ                         37
   2.2.1 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ              2.2.2 ZAYIF YÖNLERİMİZ
  Öğrenciler okulda edindiği bilgileri       Derslerin içeriğini öğrencilerin ilgisini
  günümüz hayatında ve mesleki           çekecek şekilde düzenlenmemesi
  yaşantıda işlerine yarayacağını         Başarısızlıktan sınıfta kalan öğrenci
  düşünmesi.                    oranın yüksek olması
  Okulda belirli gün, haftalar ve         Öğrenci devamsızlık oranlarının yüksek
  bayramlar neşe içinde kutlanmaktadır.      olması.
  Öğrencilere olumlu davranış           Üniversite ve meslek tanıtımına
  kazanmaları yeterli düzeyde.           yönelik rehberliğin yeterli olmaması.
  Velilerin öğrenci bilgilerine rahatlıkla    Okulun fiziki şartlarının istenilen
  ulaşması.                    seviyede olmaması
  Okulumuzda bulunan proje ekiplerinin       Toplum hizmeti sayısının az olması
  etkili ve verimli çalışması.
  Okulumuzun doğal kaynakların
  korunmasına yönelik faaliyetlerin
  olması.
  Öğrenciler proje geliştirme
  çalışmalarına katılmakta ve çeşitli
  projelerle yarışmalara katılmaktadır.
  Servis ve aşçılık derslerinin
  uygulamalı yapılıyor olması
                        38
      2.2.3 FIRSATLARIMIZ               2.2.4 TEHDİTLERİMİZ  Okulumuzun merkezi bir yerde            Okulumuza ulaşımın zor olması
  bulunmaması nedeniyle çevrenin           Merkez dışında olması nedeni ile
  olumsuz şartlarından etkilenmemiş         ulaşım sorunun olması
  olması.                      Öğrencilerin yeteri kadar tatil
  Eğitim programının öğrenciye bilgi ve       yapamamaları ve dinlenmiş
  beceri kazandırılmasına uygun olması        gelememeleri
  Modüler sistemin uygulanıyor olması        İlçemizin deprem kuşağında olması.
  Okulumuzun sosyal etkinlik, gezi ve
  piknik,alanlarına,denize yakınlığı
  Hızlı teknolojik gelişmelerin eğitimde
  kullanılabilirliği ve uygulamada devlet
  politikası haline gelmesi
                       39
                  2.3.PEST ANALİZİ
   (POLİTİK-EKONOMİK-SOSYAL-TEKNOLOJİK GELİŞMELER)

                      YÖNTEM


   Okulumuz için PEST Analizi yapılırken; Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik

yönden çevre faktörlerinin incelenerek, önemli ve hemen harekete geçirilmesi

gerekenler tespit edilmek suretiyle çalışmalar yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmayla

birlikte analiz sonuçlarının üst belgelerle ilişkilendirilmesi yapılmıştır.


POLİTİK EĞİLİMLER

   Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik

   odaklanmalar yoğunlaştırılmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 598. maddesi, Milli Eğitim

   Temel Kanunu’nun 2. ve 23. maddeleri, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin eğitim sistemine

   ilişkin ara hedefleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

   Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli

   etkilerinin uluslararası farkındalığında artış yaşanmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 354. ve

   584. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın eğitim politikalarına ait 1. madde, Milli Eğitim

   Temel Kanunu’nun 20. ve 22. maddeleri, 13. Milli Eğitim Şurası’nın 36., 37., 42., 43. ve 45.

   maddeleri, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin okul öncesi eğitime ilişkin ara hedefleri bu

   eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

   Toplum, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentilere

   sahiptir. 9. Kalkınma Planı’nın 354. ve 585. maddeleri Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 22. ve

   28. maddeleri, 13. Milli Eğitim Şurası’nın 15. ve 16. maddeleri, Milli Eğitim Strateji

   Belgesi’nin ilköğretime ve orta öğretime ilişkin ara hedefleri bu eğilim sonucu oluşan

   ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

   Kamu yönetimi reformuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 586.,

   591., 698. ve 699. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın insan kaynaklarını geliştirmeye
                        40
  yönelik politikalarına ait 17. madde bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı

  amaçlamaktadır.

  Mesleki eğitime doğru yönelim artmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 573., 574. ve 588.

  maddeleri, Orta Vadeli Program’ın insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik politikalarına ait

  2., 3., 4., 5. ve 6. maddeleri, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 14. maddesi, 13. Milli Eğitim

  Şurası’nın 9., 11. ve 12. maddeleri, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin ortaöğretime ilişkin ara

  hedefleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.                   EKONOMİK EĞİLİMLER

  Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve

  rekabetin gittikçe arttığı ekonomi politikaları oluşmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 570., 575.,

  576. ve 577. maddeleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

  İş hayatında, bilgi ve hizmet sektörüne doğru yöneliş bulunmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 477.,

  488. ve 577. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması

  yönelik politikalarına ait 7. madde bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

  Vasıfsız işlerde düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerde artış yaşanmaktadır. 9.

  Kalkınma Planı’nın 570., 576. ve 577. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın makroekonomik

  politikalarda büyümeye ve istihdama yönelik politikalarına ait 1. madde bu eğilim sonucu oluşan

  ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

  Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları oluşmaktadır. 9. Kalkınma

  Planı’nın 575., 576. ve 577. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın makroekonomik politikalarda

  büyümeye ve istihdama yönelik politikalarına ait 1. madde, rekabet gücünün artırılmasına yönelik

  politikalarına ait maddeler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin

  arttırılmasına yönelik politikalarına ait 1. madde bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı

  amaçlamaktadır.

  İşgücünde, yarı-zamanlı işgücü oranı artmaktadır. Orta Vadeli Program’ın rekabet gücünün

  artırılmasına yönelik politikalarına ait maddeler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam

  edilebilirliğin arttırılmasına yönelik politikalarına ait 1. madde bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları

  karşılamayı amaçlamaktadır.

  Organize tarım işletmelerinin oluşumu ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır. Orta

  Vadeli Program’ın tarımsal yapının etkinleştirilmesine yönelik politikalarına ait 8. maddenin tüm

  bentleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.                         41
    Hayvancılık ve tarım alanlarında denge kurulamamaktadır. Orta Vadeli Program’ın tarımsal

    yapının etkinleştirilmesine yönelik politikalarına ait 8. maddenin tüm bentleri bu eğilim sonucu

    oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

    Sanayileşmenin fazla olması nedeniyle tarım alanları küçülmektedir. Orta Vadeli Program’ın

    tarımsal yapının etkinleştirilmesine yönelik politikalarına ait 8. maddenin tüm bentleri bu eğilim

    sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
                      SOSYAL EĞİLİMLER

    Kız çocuklarının okullaştırılması için sivil toplum örgütleriyle etkili şekilde işbirliği

     yapılmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 587. ve 585. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın

     eğitime yönelik politikalarına ait 13. madde bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı

     amaçlamaktadır.

    Şehirler arası ve deniz aşırı göçler nedeniyle okul çağındaki çocuk sayısı sürekli

     artmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 645., 584. ve 590. maddeleri ile Orta Vadeli

     Program’ın insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin arttırılmasına

     yönelik politikalarına ait 1. madde bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı

     amaçlamaktadır.

    Kentlerin  hızla   genişlemesi,  tesisleşmesi    nedeniyle   yeni  okullara  ihtiyaç

     duyulmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 584., 587., 590. ve 597. maddeleri ile Orta Vadeli

     Program’ın insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin arttırılmasına

     yönelik politikalarına ait 1. madde bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı

     amaçlamaktadır.

    Şehir merkezine doğru göç yaşanması nedeniyle bazı kırsal ve uzak bölgelerde nüfus

     azalmaktadır. Orta Vadeli Program’ın kırsal kesimde kalkınmanın sağlanmasına yönelik

     politikalarına  ait  4.  madde,  bu  eğilim   sonucu  oluşan  ihtiyaçları  karşılamayı

     amaçlamaktadır.

    Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle

     aile yapısı ve sosyal yapı değişmektedir. 9. Kalkınma Planı’nın 636., 637., 638., 646. ve


                           42
    647. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın sosyal içerme ve yoksullukla mücadeleye

    yönelik politikalarına ait 6. madde ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına

    yönelik politikalarına ait 7. madde , bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı

    amaçlamaktadır.

    Birçok geleneksel sosyal yapının etkisi azalmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın 624., 636.,

    637., 638., 646. ve 647. maddeleri ile Orta Vadeli Program’ın sosyal içerme ve

    yoksullukla mücadeleye yönelik politikalarına ait 6. madde ve bölgesel gelişmişlik

    farklılıklarının azaltılmasına yönelik politikalarına ait 7. madde , bu eğilim sonucu oluşan

    ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.                BİLGİ VE TEKNOLOJİ EĞİLİMLERİ

  Teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve bu gelişime paralel olarak oluşan yeniliklerin toplum

  tarafından  benimsenmesi   artmaktadır.   9. Kalkınma Planı’nın 477. maddesi, Bilgi Toplumu

  Stratejisi’nin insan kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği bölümlerinde belirtilen

  eylemler, Orta Vadeli Program’ın insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin

  arttırılmasına yönelik politikalarına ait 1. madde, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 40. maddesi bu eğilim

  sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

  Bilginin hızlı üretimiyle erişilebilirlik ve kullanılabilirlik gelişmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nin

  insan kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği bölümlerinde belirtilen eylemler, 9. Kalkınma

  Planı’nın 583. maddesi ve AB Müktesebatına Uyum Programı bilgi teknolojilerine yönelik amaçları bu

  eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

  Teknolojinin gelişmesiyle yeni öğrenme ve etkileşim olanakları artmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nın

  478. ve 485. maddeleri, Orta Vadeli Program’ın bilim ve teknolojiye yönelik politikalarına ait 9.

  maddesi, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin insan kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği

  bölümlerinde belirtilen eylemler bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

  Teknoloji, kullanım amacına göre tehditler içermektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nin insan

  kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği bölümlerinde belirtilen eylemler bu eğilim sonucu

  oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

  Bilgi, insan yaşamını değerli kılan bir etken olmaktadır. Tubitak Vizyon 2023- Eğitimde İnsan

  Kaynakları Raporu’nun insan kaynakları ve işlendirmeye yönelik hedef ve stratejileri, Orta Vadeli

  Program’ın bilim ve teknolojiye yönelik politikalarına ait 5. ve 8. maddeleri bu eğilim sonucu oluşan

  ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.                           43
    İnternet kullanımı sonucunda meydana gelen değişimler ve gelişimler hız kazanmaktadır. Bilgi

    Toplumu Stratejisi’nin insan kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği bölümlerinde belirtilen

    eylemler, 13. Milli Eğitim Şurası’nın 24. maddesi bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı

    amaçlamaktadır.

    Eğitim ve öğretim konusunda yapılan araştırmalarla uluslararası düzeyde yapılarak, yeni yöntem

    ve teknikler oluşturulmaktadır.   Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 13. maddesi, Orta Vadeli Program’ın

    bilim ve teknolojiye yönelik politikalarına ait 5. ve 8. maddeleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları

    karşılamayı amaçlamaktadır.
          2.4  ÇEŞME OTELCİLİK MESLEK LİSESİ’NİN GÖREVLERİ
  Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;


     Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek
  suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aramak ve yurdun
  ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü
  kazandırma amacına yönelik, meslekî ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran,
  öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına
  ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.
    Uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri

    kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki

    insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için

    girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere

    sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.


                  2.5 OKULUMUZUN ÇEVRE ANALİZİ


                       Çeşme İlçesinin Coğrafi Konumu

    Ege Bölgesinde, İzmir iline bağlı Çeşme ilçesi, 80 km. uzaklıkta Anadolu'nun batıdaki en uç
noktasıdır. Yüzölçümü 2601 km2 dir. Doğu'dan Urla ilçesi, güneyden ve batıdan Ege Denizi , kuzeyden
ise Karaburun ilçesi ile komşu olan Çeşme'nin; Yunanistana bağlı Sakız Adasına uzaklığı 8 mil dir. Üç
tarafı denizle çevrili Urla yarıadasının batıya uzanan kısmı Çeşme yarımadası olarak anılır. Çeşme'de
dağların denize dik inmesi, görkemli doğal güzellikler yaratmıştır. Arazi genellikle taşlık ve kayalık                             44
tepelerle kaplı olup, tepelerin arasında küçük ovacıklar yer alır. Arazi çoğunlukla eğimlidir. Toprak yapısı
çakıllı, kumlu, kireçlidir. Bazı bölgelerde tınlı ve kalkerli satıhlar vardır. Sayısız koyları, berrak denizi,
güneşi, ince kumları, deniz içinde kaynayan kükürtlü suları, yarımadanın 29 km yi bulan kıyıları boyunca
dağılmıştır. Şifne, Küçük liman, Pırlanta, Paşa limanı, Ilıca plajı, Çiftlik, Altınkum, Çatal azmak, Sakızlı
koyu, Tekke plajı, Ayayorgi ve değişk isimlerde yirmiye yakın kumsalı vardır.
           Çeşme İlçesinin Sosyokültürel Durumu ve Ekonomik Faaliyetleri
     Çeşme’nin kent nüfusu özellikle 1960’dan itibaren hızla artmaya başlamış, 1984 sonrasında
artışın hızlandığı tespit edilmiştir. Buna göre Çeşme’deki nufusun %28’inin İzmir dışı göçlerle
gelenlerden oluştuğu görülmüştür. 1984 sonrasında gelenler nüfusun %23’ünü oluşturmaktadır. Kırsal
yerlerden gelmişlerdir. Çeşme de bir Rum köyünün özlerini de bulmak mümkün,            göçmenlerle
zenginleşmiş kültür mozaiğine de.Kentleşmenin seyri esnasında kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma
Çeşme mizde hemen hemen yok denecek kadar azdır. Kaçak yapıda getirilen affın (1983-1986) teşvik
ettiği görülmüştür. Kırsal göçlerden dolayı bazı sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır. Eğitim
surunu bunların en başında gelir. Çünkü eğitim, meslek edinme, aile yapısı, gelir dağılımı gibi pek çok
özelliği belirleyici bir durumdur.Erkeklerin %36’ünün en fazla ilkokul mezunu olduğu görülmüştür.
Kadınların %14’ü okur-yazar olmadığı ve ev kadını oranı %72 olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum ailelerin
gelir dağılımı payını düşürmektedir.
     Çeşme de Ege Üniversitesine bağlı Truzim, İşletme, bölümlerine bu üniversiteye bağlı meslek
yüksek okulları vardır.
     Çeşme de okul sayısının çok olmamasına bağlı olarak öğrenci nüfusu ve bu nüfusa bağlı olarak
gelişen sorunlarda yaşanmaktadır.

   Kurum dışı İşbirlikleri (Diğer Okullar, Kamu/Özel Kurumlar, Sivil Toplum Örgütleri vb.)

   Tüm Okullar, Üniversiteler, Emniyet Müdürlüğü, Sivil Savunma Birlikleri, Bankalar, Belediyeler,
Kaymakamlık, Türk Telekom, İşyerleri, Rehberlik Ve Rehabilitasyon Merkezi, Narkotik Şube Amirliği,
Hastaneler, Şoförler Ve Otomobilciler Derneği

                      Çeşme İlçesininTarihi

    Antik çağda Kyssus adıyla anılan Çeşme’nin bugünkü adını denizcilerin su temin ettikleri
“çeşme”’lerden aldığı sanılmaktadır. Çünkü Çeşme’nin en önemli özellikleri içme suyu ve limanıdır. Son
derece korunaklı bir limana sahip Erythrai’nın Mısır, Kıbrıs, ve batı ülkeleri ile ilişki kurduğu ve
ticaretini geliştirdiği bilinmektedir. Ülkemizin başlıca turizm merkezlerinden biri olan, uluslar arası bir
üne sahip Çeşme ve töresinde halk, antik çağda 12 Ion birliğinden olan Eryhrai’nın (Ildırı) kalıntıları ile
iç içe yaşamaktadır. Çeşme, Lydia, Pers, Pergamon (Bergama) Krallığı, Roma ve Bizans egemenliklerini
yaşamıştır. Çeşme Limanı’nın ön plana çıkmasındaki en önemli faktörlerden biri de Sakız Adası’ndan
Anadolu kıyılarına en yakın ve güvenilir nokta olmasıdır. Bu nedenle liman, yüzyıllar boyunca ticari
alışverişi canlı halde sürdürebilmiştir.
    18.yy’da Osmanlı Devleti’nin Lehistan’ı Ruslar’a karşı koruması ve Rus Çariçesi II. Katerina’nın
Osmanlı Devletini parçalama ve Akdeniz’e inme siyaseti, 1768-1774 Osmanlı - Rus savaşlarına yol
açmıştır. Osmanlı Devleti’ni denizde ve adalarda zor durumda bırakmak isteyen Ruslar, Baltık
Denizi’ndeki savaş gemilerini Ege Denizi’ne yolladılar Başlangıçta Ruslar'ın top ateşi altında fazla
dayanamayan Osmanlı kalyonları,daha sonra Cezayirli Hasan Paşa'nın komutasında 22 Ekim 1770'te
Ruslar'ı yenilgiye uğrattı. Yüzyıllarca Eyalet sistemiyle idare edilmiş olan Osmanlı Devleti'nde 8 Kasım                           45
1864'te Sultan Abdülaziz döneminde köklü değişiklikler yapılmış ve çıkarılan kanunlarla bu değişiklikler
uygulanmaya başlamıştır.Buna göre Aydın ilinin İzmir sancağına bağlı bir kazası olan Çeşme,
Kaymakamlık olmuştur. Diğer birçok Batı Anadolu liman şehrinde olduğu gibi Çeşme de, Rum nufusu Türk
nufusundan fazlaydı. Rumlar burada bağcılığı ve şarapçılığı geliştirmişler, çekirdeksiz siyah üzüm başta
olmak üzere buğday ve diğer hububat ziraatı da yapmışlardır. Anason ve kökboya üretimi başlamış-tır.
Kurtuluş Savaşı’nda özellikle 9.Eylül.1922’ de İzmir’in , 16 Eylül 1922’ de, Çeşme’nin Yunan işgalinden
kurtuluşu ile Rum nufusu Yunanistan’a gitmiştir. 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması ile nufus
mübadelesi yapılmıştır.
     3. Yüzyılın son yarısı ile 14. Yüzyılın başlarında Batı Anadolu’nun ticari hayatına isim yazmış
Cenevizler’in etkisi görülmüştür. Aynı dönemde yöre bir ara Çaka Bey’in yönetimi’ne girmişsede
hakimiyeti                      kısa                   sürmüştür.
14.yy Başlarında Aydınoğullarının sürüklediği akın kısa zamanda etkili olup Çeşme Limanı bir deniz üssü
durumuna getirilmiştir. Yörenin daha sonra İzmir Beyi Umur Bey’in yönetimi’ne geçmesi Cenevizliler’i
tamamen yörenin ticaretten dışlamak istemeyen Umur Bey ticaretin kendi kontrolünde olması için onları
kendi hakimiyetinde kabul ettiği Sakız Adası’na göndermişti. Orada kalacak Cenevizliler'le ticari
ilişkiler, kendi tabii şartları içinde yapılacaktı. 1330'da Cenevizliler'in Sakız adasına yerleşmeleriyle
konumu buraya en uygun olan Çeşme limanı bir kez daha önem kazanmış, böylece Cenevizliler ile ticaret
doğal koşullarda sürdürülmüştür. İlk kez 1. Beyazıt (yıldırım) tarafından Osmanlı topraklarına
katılmıştır. Fakat Ankara Savaşı'ndan sonra (1402), Timur tarafından yeniden Aydınoğulları'na verilir.
17.yy sonlarından itibaren Batı Anadolu ürünlerinin satıldığı küçük bir ticaret merkezi olan İzmir'in bir
anda ticari üstünlüğü ele geçirmesisiyle, Çeşme Limanı, İzmir Limanı'nın yanında giderek gerilemiş ve
önemini yitirmiştir.
                          46
47
                  2.6 OKULUMUZUN VİZYONU

       Okulumuzda vizyonumuz, öğrenme sürecinin en iyi şekilde

  işletilmesi ve kendisine mükemmeli hedef belirleyen gençlerimize

  turizm sektöründe sağlam bir gelecek hazırlamaktır.                  2.7 OKULUMUZUN İLKELERİ


    Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin;

Atatürkçülüğü bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlamak

   Bütün öğrenciler, kişilik özelliklerine uygun, kendilerine fırsatlar yaratabilecek

mesleği seçebilirler.

   ‘İnsanı sevmek ve saygı duymak’ okulumuz bünyesinde geliştirilebilir bir davranış

biçimidir.

   Bütün öğrenciler bilgiyi ezberlemekten çok bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen,

üretken bireyler olarak yetiştirilebilirler.

   Sevgi ve şefkate dayalı, güven verici bir anlayışla öğrenciler arasında olumlu insan

ilişkileri geliştirebilirler.

   Türkiye   turizminin  vazgeçilmezlik    payını  artırabilecek  kalitede  bireyler

yetiştirmek

   Okulda yapılan meslek eğitimini, iş ve hizmet hayatının gerektirdiği koşullarda

gerçekleştirmek

   Mesleki eğitimin gerektirdiği davranışları kazanmış,        sektörde  aranılan ve

danışılan, mutlu, huzurlu ve ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmek

   İş yaşamı ve eğitim arasındaki iletişimi güçlendirmek, mesleki eğitimin gelişmiş

ülkelerle paralelliğini sağlamak
                         48
   Bilgi çağının ve iş yaşamının gerekleri doğrultusunda meslek standartlarına uygun

yüksek performanslı iş gücünü yetiştirmek              2.8 OKULUMUZUN MİSYONU
 Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip çıkan, kendini ve
  toplumu sürekli geliştiren, teknolojiyi yakından takip ederek değişim,
  gelişim ve yeniliklere açık , çevre şartlarını göz önünde bulundurarak
 turizm sektörünün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgili . becerikli,
 kendine güvenen, insan ilişkilerine değer veren öğrencilir yetiştirmek ve
 saygı-güven, öğretmen-öğrenci-veli işbirliğine dayanan bir eğitim ortamı
                  sağlamaktır.


                 OKULUMUZUN DEĞERLERİ

Orta öğretim düzeyinde bir genel kültür vermek. Kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm
arama, yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci vermek.
Okul çalışanları olarak;

1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,

2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu

ve düşüncelerine değer veririz,

3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının

uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme

sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz,

4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı

kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz,

5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle

sağlanacağına inanırız,

6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak

gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,
                       49
7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp

takdir ederiz.

8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.

9.Öğrencilere bilgi,beceri ve yetenekleri ölçüsünde hem mesleğe hem de yüksek

öğretime ya da iş alanlarına hazırlarız

10.İş  ve hizmet alanlarının gereksinimi olan orta düzeyde kaliye eleman yetiştiririz.

11.Çevrenin  eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılarız,okulda meslek eğitimini iş ve hizmet

hayatının gerektirdiği koşullarda gerçekleştiririz ve çevre okul işbirliğini kurarız.


                  2.10 PAYDAŞLARIMIZ

    Okulumuzun hizmet verme sürecinde işbirliği yapması gereken kurum ve kişiler,

temel ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmaktadır. Temel ve stratejik ortak ayrımını

yaparken her zaman birlikte çalışmalar yürüterek beraber çalıştığımız kurumlar temel

ortak, stratejik planımız doğrultusunda vizyonumuza ulaşırken yola birlikte devam

ettiğimiz kurumlar stratejik ortak olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda okulumuzun

paydaşları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
        PAYDAŞLAR      İÇ   DIŞ HİZMET    TEMEL   STRATEJİK
                 PAYDAŞ PAYDAŞ ALAN     ORTAK    ORTAK
                        50
  Milli Eğitim Bakanlığı  X      X

  Valilik           X    X
  İl Özel İdaresi       X    X
  Kaymakamlıklar        X    X
  Milli Eğitim Müdürlüğü    X      X
  Bağlı Bölümler

  İlçe Milli Eğitim      X    X  X
  Müdürlükleri

  Öğretmenler       X    X  X
  Öğrenci         X    X

  Veliler           x  X    X

  Aile Birlikleri     X    X  X  X
  Genel İdari Personel   X    X  X

  İl Müdürlükleri       X      X

  Sivil Toplum Örgütleri    X  X    X

  Sanayi Kuruluşları      X  X    X

  Basın Yayın Kurumları    X  X    X
  Üniversiteler        X  X    X

  Yerel Yönetimler       X  X    X

  Hayırseverler        X      X
1.TEMA: ÖĞRENCİ


                51
2.TEMA: ÇALIŞANLAR
(YÖNETİCİLER, ÖĞRETMENLER VE
YARDIMCI PERSONEL)

3.TEMA: VELİ VE ÇEVRE
(OKUL AİLE BİRLİĞİ VE DIŞ PAYDAŞLAR
BU TEMADA YER ALABİLİR)

4.TEMA: FİZİKİ YAPI VE DONANIM

5.TEMA: SOSYAL-KÜLTÜREL
FAALİYETLER
        3.1 OKULUMUZUN STRATEJİK AMAÇLARI
  3.1.1 STRATEJİLERİMİZ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ


TEMA: ÖĞRENCİ
                52
Stratejik Amaç 1: ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAYA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR YAPMAK


       Stratejik Hedef 1.1. Kültür derslerinde başarıyı artırıcı
       faaliyetler yapmak
    Yapılacak Faaliyetler:
               Ortak sınavların düzenlenmek
               Devamsızlığı azaltıcı faaliyetler yapmak
                 Velilerle iş birliği yaparak devamsızlıklardan
                  velilerin bilgilendirmek
                 Öğrencilere yönelik anket yaparak bu doğrultuda
                  okulu sevdirici etkinlikler yapmak         Stratejik Hedef 1.2. Meslek derslerinde başarıyı artırıcı
         faaliyetler yapmak

      Yapılacak Faaliyetler:
        Öğrenciye mesleği sevdirici etkinlikler düzenlemek
         * Yaptıkları ürünlerin sergilenmesini sağlamak
         * Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek tanıtım ve sinema
       filmlerinin izletilmesi
         * Öğrencilerin seçip beğendikleri mesleki atölye kıyafetlerini
       kullanması
        Model teşkil edecek sektörde yetkili kişilerin okula davet etmek
         Otellere gezilerin düzenlemek

      Stratejik Hedef 1.3. Üniversiteye yönelik başarı artırıcı faaliyetler
      yapmak
        Üniversite hazırlık kurslarının düzenlenmesi
        Üniversite gezilerinin planlanması
        Sınavda başarıyı artırıcı çalışmaların yapılması (sınav kaygısı vb.)


          Performans Göstergeleri:
        Üniversite sınavı sonuçları
      Çevremizdeki otellerde çalışan mezun öğrenci oranları
SStratejik Amaç 2: OKULUMUZDA KÜLTÜREL FAALİYETLER DÜZENLEMEK


     Stratejik Hedef 2.1 Sınıflar arası bilgi yarışmalarını düzenlemek
        9. Sınıflar arası bilgi yarışması yapmak
        10. Sınıflar arası bilgi yarışması yapmak


                     53
           11. Sınıflar arası bilgi yarışması yapmak
           12. Sınıflar arası bilgi yarışması yapmak             Performans Göstergeleri:
        Yapılan yarışma sonuçları Stratejik Amaç 3: MESLEKİ FALİYETLER DÜZENLEMEK


     Stratejik Hedef 3.1. Turizm haftası etkinliklerinin yapılması
      Yapılacak Faaliyetler:
       Animasyon gösterilerini düzenlenecek
     Stratejik Hedef 3.2 Mesleki fuarlara öğrencileringötürülmesi
     Yapılacak Faaliyetler:
       Metef fuarına katılmak
       Mengen aşçılık festivaline katılmak
     Stratejik Hedef 3.3 Kütüphanede mesleğe yönelik bir bölüm
     oluşturmak
     Yapılacak Faaliyetler:
       Kütüphanede bölüm oluşturulması
       Mesleki dergilere abone olunması
     Stratejik Hedef 3.4   Mesleki yarışmalar düzenlenmek
     Yapılacak Faaliyetler:
       Kokteyl yarışması düzenlenmesi
       Yemek yarışması düzenlenmesi


     Performans Göstergeleri:
Yapılan etkinliklere katılım oranı
 Stratejik Amaç 4.SOSYAL FAALİYETLER

          Stratejik Hedef 4.1. Sınıflar arası spor müsabakalarının
          düzenlemek
     Yapılacak Faaliyetler:
          Futbol müsabakaları düzenlemesi


                       54
      Voleybol müsabakaları düzenlemesi
      Masa tenisi aktiviteleri düzenlemesi
   Stratejik Hedef 4.2 öğrencilere her dönem bir tiyatro gösterisinin
   izlettirmek
   Yapılacak Faaliyetler:
     Tiyatro biletlerinin temin edilmesi
     Belediyeden araç temin edilmesi

   Stratejik Hedef 4.3. Şiir dinletileri yapmak
   Yapılacak Faaliyetler:
     Şiirleri ve bu şiirleri okuyacak öğrencileri seçmek
     Salon düzenlemek
   Stratejik Hedef 4.4. Her dönem okulumuzda bir tane sinema gösterimi
   yapmak
   Yapılacak Faaliyetler:
     Sinema filminin seçimini yapmak
     Salonu düzenlemek


         Performans Göstergeleri:
    Katılım oranı
TEMA I BÜTÇELENDİRME

SAM-1, SH-1.1   F ve    2011    2012     2013   2014  Toplam
         P’nin
         Başlama
          ve                    55
                bitiş tarihi


   Stratejik Amaç 1:
   ÖĞRENCİ
   BAŞARISINI
   ARTIRMAYA
   YÖNELİK                      500,00        600,00       700,00        800,00  2600,00
   ÇALIŞMALAR
   YAPMAK            2011-
                  2014
 SStratejik Amaç 2:                   500,00        600,00       700,00        800,00  2600,00
O  OKULUMUZDA
KÜLTÜREL
FAALİYETLER
DÜZENLEMEK


   Stratejik Amaç 3:                 2000,00       2000,00       2500,00       3000,00 9500,00
   MESLEKİ
   FALİYETLER
   DÜZENLEMEK


    Stratejik Amaç 4.                2000,00       2000,00       3000,00       3000,00 10000,00
      SOSYAL
    FAALİYETLER
              Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucu oluşan maliyetler paydaşlar bütçesinden karşılanmaktadır.
     TEMA: ÇALIŞANLAR
 Stratejik Amaç 1: . Okul personeli arasında takım ruhunu geliştirmek

       Stratejik Hedef 1– 1 : Personel arasındaki diyalogu geliştirmek
       Stratejik Hedef 1– 2 : Personel arasında sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir
       ortam yaratmak


              Faaliyetler:
          Hedef 1 – 1-1 : Personel-idare arasında işleyiş hakkında ayda bir görüşme
          gününün yapılması
          Hedef 1 - 1-2 : Personel arasında spor faaliyetleri planlamak ve
          gerçekleştirmek
          Hedef 2 – 1 : 2011 yılından başlayarak bir komite oluşturarak ev ziyaretleri                                    56
       yapmak.
       Hedef 2 – 2 : Tüm personeli kapsayan iletişim engelleri ve etkili iletişim
       konulu seminer düzenlemek.
       Hedef 2 – 3 : Okul çalışanlarının katılımı ile ayda bir yemekler ve
       eğlenceler düzenlemek


       Performans Göstergeleri:
          Yıl sonu öğrenci başarısı
          Üniversiteye yerleştirilen öğrenci sayısı
       Maliyeti: Ayda bir halı saha ödemesi aylık 60 TL
            Ayda bir Spor salonu ücreti aylık 20 TL
            Yemek ve eğlence için personelden karşılanmak kaydıyla aylık 25
       TL


Stratejik Amaç 2: Öğretmen verimliliğini ve performansını artırmak


Stratejik Hedef 1.1: Öğretmenin mesleki yeterliliğini artıracak faaliyetlerin düzenlenmesi.


 Faaliyetler:
Hedef 1 – 1 : Öğretmenlere anketler düzenlenerek en çok ihtiyaç duyulan konularla ilgili
hizmet içi kursların belirlenmesi.
Hedef 1 – 2 : Bu konuyla ilgili yazışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılması.
Hedef 1 – 3 : Kurslar okulda açılacak ise gerekli fiziki şartların ve kullanılacak araç ve
gereçlerin temin edilmesi.
Hedef 1-4 : Kurslarla ilgili öğreticilerin belirlenmesi.

Performans Göstergeleri:
Öğretmenlerin aldıkları Kurs belgeleri
Okulumuzda ve ilçemizde açılan öğretmenlere yönelik kurs sayıları
Maliyeti: Çay vb gibi içecekler 5-6 TL
 Stratejik Amaç 3: – Personel başarılarının ödüllendirilmesi


 Stratejik Hedef 3.1. Başarılı personelin her dönem ödüllendirilmesi.
                        57
 Faaliyetler:
Hedef 1–1-1 : Bütün personele ve tüm öğrencilere anketler düzenlenerek her dönem için
başarılı personelin seçilmesi.
Hedef 1- 1-2 : Bu çalışmalarda sınıf rehber öğretmenlerinin anketleri yapması.
Hedef 1-1- 3 : En iyi çalışan personelin bir çeyrek altınla ödüllendirilmesi
Hedef 1-1-4 : Ayın personelinin okulun panosuna asılması.

Performans Göstergeleri:
Anket Sonuçları
Maliyeti : Anketler için yaklaşık her anket başına 20 TL
     Ödül için 120 TL


  TEMA II BÜTÇELENDİRME

  SAM-1, SH-1.1    F ve P’nin   2011      2012   2013      2014   Toplam
             Başlama
               ve
            bitiş tarihi
  Stratejik Amaç
  1: . Okul
  personeli
  arasında takım           1000,00    1200,00  1500,00    1700,00 5400,00
  ruhunu       2011-2014
  geliştirmek


 Stratejik Amaç 2:          500,00     600,00  700,00     800,00  2600,00
 Öğretmen
 verimliliğini  ve
 performansını
 artırmak


 Stratejik Amaç 3           300,00     500,00  700,00     1000,00 2500,00
  – Personel
 başarılarının
 ödüllendirilmesi
                         58
          Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucu oluşan maliyetler paydaşlar bütçesinden karşılanmaktadır.
TEMA:VELİ VE ÇEVRE
 Stratejik Amaç1 : Çevre – Veli- Okul işbirliğni artırmak, okulumuzu tanıtmak.

Stratejik Hedef 1.1. Broşür hazırlanması
Stratejik Hedef1.2: Okulumuzu tanıtan film hazırlanması. Faaliyetler:
Hedef 1 –1-1 : Broşürün bastırılacağı matbaa ile görüşülmesi
Hedef 1–1-2 : Broşürde bastırılacak fotoğrafların çekilmesi.
Hedef 1-1-3 : Broşürde yer alacak bilgilerin hazırlanması.
Hedef 1-1– 4 : Broşürlerin dağıtılması.
Hedef 1-2-1: Filmdeki görüntülerin çekilmesi.
Hedef 1-2-2: Filmde verilecek bilgilerin hazırlanması
Hedef 1-2-3: Filmlerin çoğaltılarak ilköğretim okullarına gönderilmesi
Performans Göstergeleri:
İlçemizdeki ilköğretimlerden okulumuza kayıt yaptıran öğrenci sayısının artması.
 Stratejik Amaç 2: – Velilere yönelik eğitim konferansları vermek ve toplantılar yapmak

Performans Göstergeleri:
  1. Veli toplantılarına katılım oranı
  2. Devamsızlık yapan öğrenci oranındaki düşüş
  3. Ders Başarılarındaki artış oranı
  4. Disiplin olaylarındaki düşüş oranı
                                59
Stratejik Hedef
Hedef 2 – 1 : Velilere çocuklarının gelişim dönemleri hakkında bilgi verilmesi
Hedef 2– 2 : Öğrencileri risklerden korumak amacıyla velilere bilgi verilmesi
Hedef 2– 3 : 9. sınıf öğrencilerinin velilerine okulumuzdaki alan ve dalların tanıtımlarının
yapılması
Hedef 2– 4 : Öğrencilerin davranışları, akademik başarıları ve devamsızlıkları konusunda
toplantı yapılması

Faaliyetler:
Hedef 2–1-1: Ergenlik dönemiyle ilgili verilecek bilgilerin tespit edilerek hazırlanması
Hedef 2-2-1: Verilecek bilgilerin tespit edilerek hazırlanması
Hedef 2-2-2: İlgili broşürlerin hazırlanarak dağıtılması
Hedef 2–3-1: Okulumuz tanıtan filmin izletilmesi
Hedef 2–4-1:   Öğrencilerin devamsızlık akademik başarıları ve davranışları hakkında
velilere bilgi verilmesi
  TEMA III BÜTÇELENDİRME
  SAM-1, SH-1.1       F ve    2011    2012     2013   2014   Toplam
               P’nin
              Başlama
                ve
              bitiş tarihi
  Stratejik Amaç1
  : Çevre – Veli-
  Okul işbirliğni
  artırmak,               3000,00    4000,00  4000,00  5000,00 16000,00
  okulumuzu         2011-
  tanıtmak.         2014
                          60
 Stratejik Amaç 2               1000,00       1200,00       1500,00       1800,00 5500,00
 Velilere yönelik
 eğitim
 konferansları
 vermek ve
 toplantılar
 yapmak

          Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucu oluşan maliyetler paydaşlar bütçesinden karşılanmaktadır.


  TEMA: FİZİKİ YAPI VE DONANIM

Stratejik Amaç 1: Güvenlik ve görsel güzellik için okul bahçe ve duvarlarının
standartlara uygun hale getirmek peyzaj çalışmalarını yapmak ve yürüyüş yollarını
yenilemek

   Stratejik Hedef 1.1. Okul etrafındaki duvarların boyanması ve tel örgü ile dışarıdan girişlerin
   önlenmesi
   Stratejik Hedef 1.2. . Okul giriş kapılarının çalışır hale getirilmesi
   Stratejik Hedef 1.3. Ana girişe nöbetçi kulübesi yapılarak giriş ve çıkışların kontrol
   altında tutulması
   Stratejik Hedef 1.4. Okul içi yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve kilit taşları döşenerek
   öğrencilerin rahat ve sağlıklı okul içi gezinti imkanının sağlanması
   Stratejik Hedef 1.5. Öğrenciler ile birlikte iş günleri belirlenerek sosyal etkinlik çerçevesinde
   bahçe düzenlenmesi ve peyzaj çalışmalarının yapılması
   Stratejik Hedef 1.6. Okul içine belli aralıklarla öğrencilerin oturup dinlenebileceği üstü kapalı
   çardak oluşturularak içlerine oturma alanları konulması
          Performans Göstergeleri:
         Belirlenen hedeflerin faaliyet öncesi ve sonrası fotoğraf çekimleri

           Faaliyetler:
       Hedef 1.1.1 Paydaşlar, okul ve öğrenci işbirliğiyle boya ve tel örgü
       malzemelerinin temini
       Hedef 1.1.2 Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla duvarların boyanması
       Hedef 1.2.1 Okul teknik servis departmanının giriş kapı yollarının tamir ve
       düzenlenmesi
       Hedef 1.3.1 Paydaşlarla yapılacak iş birliğiyle ana giriş kapısına nöbetçi
       kulübesi yapılması
       Hedef 1.3.2 Paydaşlardan katkılı bir görevli güvenlik elemanının temin
       edilmesi
       Hedef 1.4.1 Belediyeyle iş birliği yapılarak ihtiyaç duyulan malzemenin ve iş
       gücünün temin edilmesi
       Hedef 1.5.1 Her ayın belirli günlerinde farklı sınıf öğrencilerinin katılacağı
       bir çalışma ile her sınıfa ait park ve çevre alanlarının oluşturulması bu
       alanların bakım ve düzenlemelerinin yine sınıf öğrencileri tarafından
       periyodik olarak yapılması
       Hedef 1.6.1 Paydaşlarla iş birliği yapılarak ön bahçeye büyük bir çardak
       yapılması                                61
Stratejik Amaç 2: Okulumuzda yeni açılan ve hiçbir fiziki donanımı ve yeri olmayan
Eğlence Hizmetleri bölümü için atölye kazandırılması

   Stratejik Hedef 2.1. Atölye için uygun yer belirlenmesi, yer döşemelerinin boyalarının
   yapılması
   Stratejik Hedef 2.2. Atölye içine duş ve wc ünitelerinin olduğu sahne arkası bölümünün
   yapılması
   Stratejik Hedef 2.3. Atölye sahne arkasına kostüm ve malzeme odası yapılması
   Stratejik Hedef 2.4. Gösteriler için eğitime uygun sahne kurulumu
   Stratejik Hedef 2.5. Ses ve ışık sistemi için gerekli altyapını yapılması ve sahnenin
   karşısında bütün ses ve ışık sistemlerinin kontrol ünitelerinin bulunduğu kilitli dj kabinin
   yapılması
   Stratejik Hedef 2.6. Atölyenin tek duvarı boydan ve yerden tavana ayna ile kaplanması
   ve tutacak barlarının takılması
   Stratejik Hedef 2.7. Atölyenin bir bölümünün çocuk kulubü olarak düzenlenmesi
   Stratejik Hedef 2.8. Dersler için gerekli her türlü ekip ve ekipmanın sağlanması
         Performans Göstergeleri:
       Eğlence hizmetleri atölyesinin faaliyete geçmesi
         Faaliyetler:
     Hedef 2.1.1 Okul içerisinde atölyeye uygun sınıfların tespit edilmesi
     Hedef 2.1.2 Paydaşlarla iş birliği yapılarak alt yapı, yer döşemesi ve boyaların
     yapılması
     Hedef 2.2.1 Okul teknik servisiyle iş birliği yapılarak duş ve wc ünitelerinin
     yapılması
     Hedef 2.3.1 Paydaşlarla iş birliği yapılarak sahne arkasına kostüm ve malzeme
     odası yapılması
     Hedef 2.4.1 Okul teknik servisi, Eğe Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu
     Animasyon bölüm başkanlığıyla iş birliği içine girilerek sahne yapılması
     Hedef 2.5.1 Eğlence hizmetler modülünde bertilen atölye ihtiyaç listesinin bakanlık
     tarafından temin edilerek atölyenin kullanımına sunulması
     Hedef 2.6.1 Paydaşlarla iş birliği yapılarak atölyede yapılacak çalışmalar için gerekli
     ayna ve diğer donanımların tedarik edilip kullanıla bilir hale getirilmesi
                         62
 TEMA IV BÜTÇELENDİRMESAM-1, SH-1.1    F ve      2011      2012      2013      2014   Toplam
          P’nin
         Başlama
           ve
         bitiş tarihi
Stratejik
Amaç 1:
Güvenlik ve
görsel
güzellik için
okul bahçe ve
duvarlarının
standartlara
uygun hale           20.000,00   20.000,00   30.000,00   30.000,00  100.000,00
getirmek
peyzaj
çalışmalarını
yapmak ve
yürüyüş
yollarını   2011-
yenilemek   2014


Stratejik
Amaç 2:
 Okulumuzda
yeni açılan ve
hiçbir fiziki
                  25.000,00   25.000,00   35.000,00   35.000,0 120.000,00
donanımı ve
yeri olmayan
Eğlence
Hizmetleri
bölümü için


                         63
atölye
kazandırılması

           Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucu oluşan maliyetler paydaşlar bütçesinden karşılanmaktadır.
  TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER


Stratejik Amaç 1: Okulumuzda yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çeşitlendirip bu
faaliyetlere katılan öğrenci sayısını arttırarak öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en verimli şekilde
değerlendirmelerini sağlamak ve sosyal yönlerini güçlendirmek.

        Stratejik Hedef 1.1. Yapılabilecek ve talep edilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet
    alanlarını belirlemesi

        Faaliyetler:1. Yapılabilecek ve talep edilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarını
    belirlemek için alan baslıklarıyla ilan ve afişler hazırlayarak öğrencilere duyuru yapması
        2.Bu duyurular vasıtasıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istekli öğrencilerin alanlara
    yerleştirmesi
        3.Oluşturulacak etkinlik gurupları ve yapacakları etkinlikler
          1.görsel sanatlar
          2.sahne sanatları
          3. müzik
          4.sportif etkinlikler
        1.Görsel sanatlar
          Resim-tasarım –fotograf sergisi
          Resim tasarım yarışması
         2. Sahne sanatları
          Dans gösterileri
          Tiyatro
          Şiir dinletileri
          Slayt sunumları ve gösteriler
          Kostüm tasarım defilesi
        3. Müzik etkinlikleri
          Koro ve farklı müzik guruplarının konserleri/dinletileri
          Playback showlar
          Karaoke gecesi
        4. Sportif faaliyetler
          Futbol ,voleybol,basketbol,masa tenisi, satranç turnuvaları(sınıflar arası-öğretmenler
    arası-ilçe içinde okullar arası
          Bahar şenliklerinde yapılacak yarışmalar
          Doğa yürüyüşleri (bahar aylarında)

        Stratejik Hedef 1.2. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarına öğrenci
    dağılımı yaptıktan sonra bu gurupların faaliyet gösterecekleri özel günler ve
    periyodları tespit etmek
       Faaliyetler:1. aşağıdaki günlere yönelik faaliyet guruplarıyla toplantılar
    yapmak ve bu toplantılarda yapılacak etkinlikleri belirlemek


                                  64
        Etkinlik yapılacak özel günler
         24 Kasım Öğretmenler Günü-Resim sergisi –
         27 Mart Dünya tiyatrolar haftası-Dans tiyatrosu ve tiyatro
etkinliği
         15-22 Nisan Turizm Haftası-Bahar Şenlikleri(resim sergisi-
animasyon ve dans gösterileri –konser-spor turnuvaları ve yarışmaları-
kermes/standlar-yemek ve eğlence
         30 Nisan Mezuniyet töreni ve gecesi-(mezunların sunumu ve
gecesi)
         19 mayıs gençlik şöleni(tüm öğrencilerin yer alacağı)

    Stratejik Amaç 2. Öğretmenler arası ,öğretmen-öğrenci arası,öğretmen –veli
arası ilişkileri yoğunlaştırmak
    Stratejik Hedef 2.1. Düzenli periyodlarla tekrarlanan aktiviteler
yapmak(öğrenci ,öğretmen ve velilerin katılacakları)
     Faaliyetler: 1. tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek(gezilerde
fotoğraf çekmek,afişler toplamak ,sunumlar hazırlamak)
            2.resim sergilerine gitmek(resim dersi gören ve yeteneği olan
öğrencilere fikir vermek)
            3.okulda pansiyon öğrencilerine de faydalı olması açısından
okula ulasabilecek tüm öğrenci öğretmen ve velilere açık sinema günleri
düzenlenmesi(her hafta Pazar aksamları)
          4. Ayda bir öğretmenler arası ilişkileri pekiştirecek yemek yada
eğlenceler düzenlenmesi(farklı konseptlerle seçilen farklı yerlerde)
          5. Ayda bir veli –okul ilişkisini kuvvetlendirmek için uygulama
otelinde çaylar düzenlenmesi
Stratejik Amaç 3. Okulda oluşturulan sosyal kültürel etkinlik guruplarıyla okulun
ve uygulama otelinin görsel olarak estetik hale getirilmesini ve okulumuzun
tanıtılmasını sağlamak
     Stratejik hedef 2.1 okulun ve otelin iç ve dış çevresinin turizm alanıyla
ilgisini öne çıkaracak tasarımlar ,estetik düzenlemelerin yapılması
      Faaliyetler: 1.okul bahçesini ve içini görsel tasarım etkinliklerinden
yararlanarak heykeller vb dekorasyon malzemeleri,duvar boyamaları ,hazırlanacak
çeşme ve turizm afişleri ve panolarla süslenmesi
           2. Okulu ve otelimizi duyuracak afişler broşürler hazırlanması
           3. Okul dergimizin devamını çıkarmak ve bunun reklamının
yapılması
           4. Okulumuzu tanıtmak adına bir afiş yarışması düzenlemek ve
bu afişleri sergilemek için okul tanıtım günü düzenlenmesi

          Performans Göstergeleri:
          Katılım oranı ve okula ve otele talebin artış oranı
                    65
   Stratejik Amaç 3: Öğretmenler arası ,öğretmen-öğrenci arası,öğretmen –veli arası
ilişkileri yoğunlaştırmak


       Stratejik Hedef 3.1. Düzenli periyodlarla tekrarlanan aktiviteler
    yapmak(öğrenci ,öğretmen ve velilerin katılacakları)

           Performans Göstergeleri:

           Faaliyetler: 1. tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlemek(gezilerde
       fotoğraf çekmek,afişler toplamak ,sunumlar hazırlamak
           2.resim sergilerine gitmek(resim dersi gören ve yeteneği olan
       öğrencilere fikir vermek)
           3.okulda pansiyon öğrencilerine de faydalı olması açısından okula
       ulasabilecek tüm öğrenci öğretmen ve velilere açık sinema günleri
       düzenlemek(her hafta Pazar aksamları)
           4. 15 günde bir öğretmenler arası ilişkileri pekiştirecek yemek yada
       eğlenceler düzenlemek (farklı konseptlerle seçilen farklı yerlerde)
           5. Ayda bir veli –okul ilişkisini kuvvetlendirmek için uygulama
       otelinde çaylar düzenlemek
                        66
   TEMA V BÜTÇELENDİRME  SAM-1, SH-1.1      F ve P’nin        2011          2012          2013        2014   Toplam
               Başlama
                 ve
              bitiş tarihi
 Stratejik Amaç 1:
 Okulumuzda yapılan
  sosyal, kültürel ve
  sportif faaliyetleri
  çeşitlendirip bu
 faaliyetlere katılan
  öğrenci sayısını
                        2.000,00        2.500,00        2.500,00        3.000,00  10.000,00
    arttırarak
 öğrencilerimizin ders
 dışı zamanlarını en
   verimli şekilde      2011-
 değerlendirmelerini      2014
 sağlamak ve sosyal
yönlerini güçlendirmek
Stratejik Amaç 2:
 Öğretmenler arası
,öğretmen-öğrenci
arası,öğretmen –veli                 500,00         700,00         1000,00       1.500,00 3.700,00
arası ilişkileri
yoğunlaştırmak


          Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi sonucu oluşan maliyetler paydaşlar bütçesinden karşılanmaktadır.
                                   67
            3.2 KONTROL VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ


    Okulumuz bünyesinde hedeflerin gerçekleşmesine yönelik yürütülecek faaliyet ve projelerin
izleme ve değerlendirme süreci; faaliyet ve projelerin performans göstergelerinin belirlenen
maliyetlere uygun şekilde yapılmasının kontrolü ve değerlendirilmesi ile yürütülecektir.

  Okulumuz iyileştirme ekipleri, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilme sürecinin izlemesinde ve bu
   sürecin değerlendirilmesinde aşağıda örneklendirilmiş tablodan faydalanacaklardır.
                        68
          PERFORMANS HEDEF PLANI VE İZLEME TABLOSU
TEMA:ÖĞRENCİLER
     ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAYA YÖNELİK
                                       FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ 1:                               ANA
ÇALIŞMALAR YAPMAK                               SORUMLUSU:
                                       TAMER ÖRS
                                       -BENGÜ
                                       ÇAĞLAŞAN     HEDEFLER     FAALİYETLER   FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET PERFORMANS
                     SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ    KRİTERLERİ
                               SÜRESİ
                    69
 Stratejik Hedef   -Ortak sınavların
1.1         düzenlenmek
Kültür        -Devamsızlığı
derslerinde     azaltıcı
başarıyı artırıcı  faaliyetler
faaliyetler yapmak  yapmak
           -Velilerle iş
           birliği yaparak
           devamsızlıklardan
           velilerin
           bilgilendirmek
           -Öğrencilere
           yönelik anket
           yaparak bu
           doğrultuda okulu
           sevdirici
           etkinlikler
           yapmak
           -Öğrenciye
Stratejik Hedef   mesleği sevdirici
1.2.         etkinlikler
Meslekderslerinde  düzenlemek
başarıyı artırıcı  -Yaptıkları
faaliyetler yapmak  ürünlerin
           sergilenmesini
           sağlamak
           *Mesleki bilgi ve
           becerilerini
           geliştirecek
           tanıtım ve sinema
           filmlerinin
           izletilmesi
           -Öğrencilerin
           seçip beğendikleri
           mesleki atölye
           kıyafetlerini
           kullanması
           -Model teşkil
           edecek sektörde


                     70
             yetkili kişilerin
             okula davet
             etmek
             -Otellere
             gezilerin
             düzenlemek Stratejik Hedef 1.3   -Üniversite
Üniversiteye yönelik   hazırlık
başarı artırıcı     kurslarının
faaliyetler yapmak    düzenlenmesi
             -Üniversite
             gezilerinin
             planlanması
             -Sınavda başarıyı
             artırıcı
             çalışmaların
             yapılması (sınav
             kaygısı vb.)
AÇIKLAMALAR:
                                         FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ 2:
                                         ANA
    Meslek derslerinde başarıyı artırıcı faaliyetler yapmak          SORUMLUSU:
                                         -TAMER ÖRS
                                         -BENGÜ
                                         ÇAĞLAŞAN


    HEDEFLER      FAALİYETLER     FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET PERFORMANS
                       SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ    KRİTERLERİ
                                 SÜRESİ

    Stratejik    -9. Sınıflar
   Hedef 2.1    arası bilgi
   Sınıflar arası  yarışması


                       71
   bilgi      yapmak
   yarışmalarını  -10. Sınıflar
   düzenlemek   arası bilgi
           yarışması
           yapmak
           -11. Sınıflar
           arası bilgi
           yarışması
           yapmak
           -12. Sınıflar
           arası bilgi
           yarışması
           yapmakAÇIKLAMALAR:
                                      FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ 3:
                                      ANA
MESLEKİ FALİYETLER DÜZENLEMEK                        SORUMLUSU:
                                      -TAMER ÖRS
                                      -BENGÜ
                                      ÇAĞLAŞAN


    HEDEFLER     FAALİYETLER  FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET PERFORMANS
                    SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ    KRİTERLERİ
                              SÜRESİ
                    72
Stratejik Hedef 3.1    -Animasyon
Turizm haftası      gösterilerini
etkinliklerinin yapılması düzenlenecek
Stratejik Hedef 3.2   -Metef
            fuarına
Mesleki fuarlara    katılmak
öğrencileringötürülmesi -Mengen
            aşçılık
            festivaline
            katılmak


Stratejik Hedef 3.3    -Kütüphanede
Kütüphanede mesleğe    bölüm
yönelik bir bölüm     oluşturulması
oluşturmak         -Mesleki
              dergilere
              abone
              olunması


Stratejik Hedef 3.4    -Kokteyl
Mesleki yarışmalar     yarışması
düzenlenmek        düzenlenmesi
              -Yemek
              yarışması
              düzenlenmesiAÇIKLAMALAR:
           SOSYAL FAALİYETLER
                                        FAALİYET
 STRATEJİK AMAÇ 4:                               ANA
                                        SORUMLUSU:
                                        TAMER ÖRS
                                        BENGÜ
                                        ÇAĞLAŞAN


     HEDEFLER      FAALİYETLER  FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET PERFORMANS
                      SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ    KRİTERLERİ
                                SÜRESİ
                      73
Stratejik Hedef 4.1    -Futbol
Sınıflar arası spor    müsabakaları
müsabakalarının      düzenlemesi
düzenlemek         -Voleybol
              müsabakaları
              düzenlemesi
              -Masa tenisi
              aktiviteleri
              düzenlemesi


Stratejik Hedef 4.2    -Tiyatro
Öğrencilere her dönem   biletlerinin
bir tiyatro gösterisinin  temin edilmesi
izlettirmek        -Belediyeden
              araç temin
              edilmesi


Stratejik Hedef 4.3   -Şiirleri ve bu
Şiir dinletileri yapmak şiirleri
              okuyacak
              öğrencileri
              seçmek
              -Salon
              düzenlemek


Stratejik Hedef 4.4    -Sinema
Her dönem okulumuzda    filminin
bir tane sinema      seçimini yapmak
gösterimi yapmak      -Salonu
              düzenlemekAÇIKLAMALAR:
                       74
 TEMA: ÇALIŞANLAR
                                           FAALİYET ANA
 STRATEJİK AMAÇ 1 1
                                           SORUMLUSU:
  Okul personeli arasında takım ruhunu geliştirmek                  AZİZ YOLDAŞ
                                           MEHMETGÜLTEKİN    HEDEFLER       FAALİYETLER     FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET   PERFORMANS
                        SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ      KRİTERLERİ
                                   SÜRESİ

Stratejik Hedef      -Personel-idare
1.1            arasında  işleyiş
Personel arasındaki
diyalogu geliştirmek   hakkında ayda bir
             görüşme gününün
             yapılması
             -Personel arasında
             spor faaliyetleri
             planlamak ve
             gerçekleştirmek


Stratejik Hedef      -2011 yılından
1.2            başlayarak bir
Tüm personeli       komite
kapsayan iletişim     oluşturarak ev
engelleri ve etkili    ziyaretlerinin
iletişim konulu seminer  yapılması
düzenlemek        -Tüm   personeli
             kapsayan iletişim
             engelleri ve etkili
             iletişim  konulu
             seminer
             düzenlemek.
             -Okul
             çalışanlarının
             katılımı ile ayda
             bir yemekler ve
             eğlenceler
             düzenlemekAÇIKLAMALAR:
                          75
 STRATEJİK AMAÇ 1 2:                                  FAALİYET ANA
 Öğretmen verimliliğini ve performansını artırmak                    SORUMLUSU:
                                            AZİZ YOLDAŞ
                                            MEHMET
                                            GÜLTEKİN


    HEDEFLER       FAALİYETLER      FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET   PERFORMANS
                         SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ      KRİTERLERİ
                                    SÜRESİ

Stratejik Hedef 2.1    -Öğretmenlere
 Öğretmenin mesleki    anketler
yeterliliğini artıracak
faaliyetlerin       düzenlenerek en
düzenlenmesi.       çok     ihtiyaç
             duyulan
             konularla   ilgili
             hizmet      içi
             kursların
             belirlenmesi.
             -Bu     konuyla
             ilgili yazışmaları
             İlçe Milli Eğitim
             Müdürlüğü’ne
             yapılması.
             -Kurslar okulda
             açılacak ise
             gerekli fiziki
             şartların ve
             kullanılacak araç
             ve gereçlerin
             temin edilmesi.
             -Kurslarla ilgili
             öğreticilerin
             belirlenmesi

AÇIKLAMALAR:
                           76
  STRATEJİK AMAÇ 1 3:                                  FAALİYET ANA
                                             SORUMLUSU:
                                             AZİZ YOLDAŞ
 Personel başarılarının ödüllendirilmesi                         MEHMET
                                             GÜLTEKİN


      HEDEFLER       FAALİYETLER   FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET      PERFORMANS
                         SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ         KRİTERLERİ
                                   SÜRESİ

  Stratejik Hedef 3.1

  Başarılı personelin her
  dönem ödüllendirilmesi.

  AÇIKLAMALAR:
  TEMA: VELİ

                                                FAALİYET ANA
 STRATEJİK AMAÇ 1 1
                                                SORUMLUSU:
                                                AYTEN D.NCEL

ÇÇevre – Veli- Okul işbirliğni artırmak, okulumuzu tanıtmak.

    HEDEFLER        FAALİYETLER    FAALİYET  KONTROL  BAŞLAMA   MALİYET   PERFORMANS
                         SORUMLUSU  PERİYODU  VE BİTİŞ         KRİTERLERİ
                                     SÜRESİ

 Stratejik Hedef     -Broşürün
 1.1           bastırılacağı matbaa
 Broşür hazırlanması
             ile görüşülmesi
             -Broşürde
             bastırılacak
             fotoğrafların
             çekilmesi
             -Broşürde yer alacak
             bilgilerin                          77
               hazırlanması.
               -Broşürlerin
               dağıtılması.Stratejik Hedef        Filmdeki
1.2              görüntülerin
Okulumuzu tanıtan       çekilmesi.
film hazırlanması       -Filmde verilecek
               bilgilerin
               hazırlanması
               -Filmlerin
               çoğaltılarak
               ilköğretim okullarına
               gönderilmesi

AÇIKLAMALAR:
                                                   FAALİYET ANA
 STRATEJİK AMAÇ 1 2
                                                   SORUMLUSU:
 Velilere yönelik eğitim konferansları vermek ve toplantılar yapmak                 AYTEN D.NCEL
    HEDEFLER           FAALİYETLER      FAALİYET  KONTROL  BAŞLAMA   MALİYET   PERFORMANS
                             SORUMLUSU  PERİYODU  VE BİTİŞ        KRİTERLERİ
                                         SÜRESİ

Stratejik Hedef    -Ergenlik dönemiyle
2.1          ilgili verilecek
Velilere çocuklarının bilgilerin tespit
           edilerek
gelişim  dönemleri hazırlanması
hakkında       bilgi
verilmesi


Stratejik Hedef        -Verilecek bilgilerin
2.2              tespit     edilerek
Öğrencileri risklerden
korumak amacıyla       hazırlanması
velilere bilgi verilmesi   -İlgili  broşürlerin
               hazırlanarak
                              78
             dağıtılmasıStratejik Hedef     - Okulumuz tanıtan
2-3           filmin izletilmesi
9. sınıf öğrencilerinin
velilerine
okulumuzdaki alan ve
dalların tanıtımlarının
yapılması


Stratejik Hedef      -Öğrencilerin
2.4            devamsızlık
Öğrencilerin
davranışları, akademik  akademik başarıları
başarıları ve       ve   davranışları
devamsızlıkları
konusunda toplantı    hakkında   velilere
yapılması         bilgi verilmesiAÇIKLAMALAR:
                          79
              PERFORMANS HEDEF PLANI VE İZLEME TABLOSU
TEMA: FİZİKİ YAPI VE DONANIM

                                            FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ 1:
                                            ANA
 Güvenlik ve görsel güzellik için okul bahçe ve duvarlarının standartlara uygun    SORUMLUSU:
                                            AHMET
hale getirmek peyzaj çalışmalarını yapmak ve yürüyüş yollarını yenilemek        ACAROĞLU
    HEDEFLER        FAALİYETLER     FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET PERFORMANS
                         SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ    KRİTERLERİ
                                    SÜRESİ

    Stratejik     -Paydaşlar, okul ve
    Hedef 1.1      öğrenci işbirliğiyle
Okul etrafındaki      boya ve tel örgü
duvarların boyanması ve  malzemelerinin
tel örgü ile dışarıdan   temini
girişlerin önlenmesiStratejik          -Okul teknik
Hedef1.2.         servis
              departmanının giriş
 Okul giriş kapılarının  kapı yollarının
çalışır hale getirilmesi  tamir ve
              düzenlenmesi
Stratejik Hedef      -Paydaşlarla
1.3            yapılacak iş
Ana girişe nöbetçi     birliğiyle ana giriş
kulübesi yapılarak giriş  kapısına nöbetçi
ve çıkışların kontrol   kulübesi yapılması
altında tutulması     -Paydaşlardan
              katkılı bir görevli
              güvenlik
              elemanının temin
              edilmesi


Stratejik Hedef     -Belediyeyle iş
1.4           birliği yapılarak
Okul içi yürüyüş    ihtiyaç duyulan
yollarının düzenlenmesi malzemenin ve iş                         80
ve kilit taşları döşenerek  gücünün temin
öğrencilerin rahat ve    edilmesi
sağlıklı okul içi gezinti  -Öğretmen ve
imkanının sağlanması     öğrencilerin
               katılımıyla
               duvarların
               boyanması


Stratejik Hedef       -Her ayın belirli
1.5             günlerinde farklı
Öğrenciler ile birlikte iş sınıf öğrencilerinin
günleri belirlenerek sosyal katılacağı bir
etkinlik çerçevesinde    çalışma ile her
bahçe düzenlenmesi ve    sınıfa ait park ve
peyzaj çalışmalarının    çevre alanlarının
yapılması          oluşturulması bu
              alanların bakım ve
              düzenlemelerinin
              yine sınıf
              öğrencileri
              tarafından
              periyodik olarak
               yapılması
Stratejik Hedef       -Paydaşlarla iş
1.6             birliği yapılarak
Okul içine belli aralıklarla ön bahçeye büyük
öğrencilerin oturup     bir çardak
dinlenebileceği üstü kapalı yapılması
çardak oluşturularak
içlerine oturma alanları
konulması


AÇIKLAMALAR:
                          81
                                             FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ 2:
                                             ANA
                                             SORUMLUSU:
                                             AHMET
 Okulumuzda yeni açılan ve hiçbir fiziki donanımı ve yeri olmayan Eğlence         ACAROĞLU
 Hizmetleri bölümü için atölye kazandırılması


    HEDEFLER        FAALİYETLER     FAALİYET  KONTROL BAŞLAMA MALİYET  PERFORMANS
                          SORUMLUSU  PERİYODU VE BİTİŞ     KRİTERLERİ
                                     SÜRESİ

Stratejik Hedef       Okul içerisinde
1.1             atölyeye uygun
Atölye için uygun yer    sınıfların tespit
belirlenmesi, yer      edilmesi
döşemelerinin boyalarının
yapılması


Stratejik          Paydaşlarla iş
Hedef1.2.          birliği yapılarak alt
. Atölye içine duş ve wc  yapı, yer döşemesi
ünitelerinin olduğu     ve boyaların
sahne arkası        yapılması
bölümünün yapılması     Okul teknik
              servisiyle iş birliği
              yapılarak duş ve
              wc ünitelerinin
              yapılması
Stratejik Hedef       Paydaşlarla iş
1.3             birliği yapılarak
Atölye sahne arkasına    sahne arkasına
kostüm ve malzeme      kostüm ve
odası yapılması       malzeme odası
              yapılması


Stratejik Hedef       Okul teknik
1.4             servisi, Eğe
Gösteriler için eğitime   Üniversitesi
uygun sahne kurulumu    Çeşme Meslek
              Yüksek Okulu
              Animasyon bölüm
              başkanlığıyla iş
              birliği içine
              girilerek sahne
              yapılması                          82
Stratejik Hedef       Eğlence hizmetler
1.5             modülünde
. Ses ve ışık sistemi için  bertilen atölye
gerekli altyapını      ihtiyaç listesinin
yapılması ve sahnenin    bakanlık
karşısında bütün ses ve   tarafından temin
ışık sistemlerinin      edilerek atölyenin
kontrol ünitelerinin     kullanımına
bulunduğu kilitli dj     sunulması
kabinin yapılması


Stratejik Hedef        Paydaşlarla iş
1.6             birliği yapılarak
Atölyenin tek duvarı     atölyede yapılacak
boydan ve yerden       çalışmalar için
tavana ayna ile       gerekli ayna ve
kaplanması ve tutacak    diğer donanımların
barlarının takılması     tedarik edilip
               kullanıla bilir hale
               getirilmesiStratejik Hedef
1.7
Atölyenin bir
bölümünün çocuk
kulubü olarak
düzenlenmesi
Stratejik Hedef
1.8
Dersler için gerekli her
türlü ekip ve ekipmanın
sağlanması

AÇIKLAMALAR:
                          83
               PERFORMANS HEDEF PLANI VE İZLEME TABLOSU
TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

                                                   FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ 1:  : Okulumuzda yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çeşitlendirip bu  ANA
faaliyetlere katılan öğrenci sayısını arttırarak öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en verimli  SORUMLUSU:
                                                   EVRİM
şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve sosyal yönlerini güçlendirmek.                SARAÇOĞLU
    HEDEFLER          FAALİYETLER       FAALİYET   KONTROL BAŞLAMA MALİYET PERFORMANS
                              SORUMLUSU   PERİYODU VE BİTİŞ    KRİTERLERİ
                                          SÜRESİ

     Stratejik      -Yapılabilecek ve talep
              edilen sosyal, kültürel ve
    Hedef 1.1
              sportif faaliyet alanlarını
Yapılabilecek ve talep
              belirlemek için alan
edilen sosyal, kültürel ve
              baslıklarıyla ilan ve
sportif faaliyet alanlarını
              afişler hazırlayarak
belirlemesi
              öğrencilere duyuru
              yapması
              -Bu duyurular vasıtasıyla
              ilgi ve yetenekleri
              doğrultusunda istekli
              öğrencilerin alanlara
              yerleştirmesi
              -Oluşturulacak etkinlik
              gurupları ve yapacakları
              etkinlikler
              1.görsel sanatlar
              2.sahne sanatları
               3. müzik
              4.sportif etkinlikler
              1.Görsel sanatlar
               Resim-tasarım –fotograf
              sergisi
               Resim tasarım yarışması
              2. Sahne sanatları
               Dans gösterileri
              Tiyatro
               Şiir dinletileri
               Slayt sunumları ve
              gösteriler
               Kostüm tasarım defilesi
              3. Müzik etkinlikleri
              Koro ve farklı müzik
              guruplarının
              konserleri/dinletileri
              Playback showlar
              Karaoke gecesi
              4. Sportif faaliyetler
              Futbol
              ,voleybol,basketbol,masa
              tenisi, satranç


                             84
           turnuvaları(sınıflar arası-
           öğretmenler arası-ilçe
           içinde okullar arası
           Bahar şenliklerinde
           yapılacak yarışmalar
           Doğa yürüyüşleri (bahar
           aylarında)


Stratejik      aşağıdaki günlere
Hedef1.2.      yönelik faaliyet
Sosyal, kültürel ve guruplarıyla
sportif faaliyet   toplantılar yapmak
alanlarına öğrenci  ve bu toplantılarda
dağılımı yaptıktan  yapılacak etkinlikleri
sonra bu gurupların belirlemek
faaliyet
gösterecekleri özel  Etkinlik yapılacak
günler ve periyodları özel günler
tespit etmek      24 Kasım
           Öğretmenler Günü-
           Resim sergisi –
            27 Mart Dünya
           tiyatrolar haftası-
           Dans tiyatrosu ve
           tiyatro etkinliği
            15-22 Nisan
           Turizm Haftası-
           Bahar
           Şenlikleri(resim
           sergisi-animasyon ve
           dans gösterileri –
           konser-spor
           turnuvaları ve
           yarışmaları-
           kermes/standlar-
           yemek ve eğlence
            30 Nisan Mezuniyet
           töreni ve gecesi-
           (mezunların sunumu
           ve gecesi)
           19 mayıs gençlik
           şöleni(tüm
           öğrencilerin yer
           alacağı)
                          85
 AÇIKLAMALAR:
                                              FAALİYET ANA
 STRATEJİK AMAÇ 1 2
                                              SORUMLUSU:
   Öğretmenler arası ,öğretmen-öğrenci arası,öğretmen –veli arası ilişkileri       EVRİM
                                              SARAÇOĞLU
yoğunlaştırmak


    HEDEFLER       FAALİYETLER     FAALİYET  KONTROL  BAŞLAMA  MALİYET  PERFORMANS
                        SORUMLUSU  PERİYODU  VE BİTİŞ        KRİTERLERİ
                                    SÜRESİ

Stratejik Hedef   1. tarihi ve turistik
2.1         yerlere geziler
Düzenli periyodlarla düzenlemek(gezilerde
           fotoğraf
tekrarlanan     çekmek,afişler
aktiviteler     toplamak ,sunumlar
           hazırlamak)
yapmak(öğrenci
,öğretmen    ve 2.resim sergilerine
           gitmek(resim dersi
velilerin      gören ve yeteneği
katılacakları    olan öğrencilere fikir
           vermek)

           3.okulda pansiyon
           öğrencilerine de
           faydalı olması
           açısından okula
           ulasabilecek tüm
           öğrenci öğretmen ve
           velilere açık sinema
           günleri
           düzenlenmesi(her
           hafta Pazar
           aksamları)
            4. Ayda bir                         86
           öğretmenler arası
           ilişkileri pekiştirecek
           yemek yada
           eğlenceler
           düzenlenmesi(farklı
           konseptlerle seçilen
           farklı yerlerd
            5. Ayda bir veli –
           okul ilişkisini
           kuvvetlendirmek için
           uygulama otelinde
           çaylar düzenlenmesiAÇIKLAMALAR:
                                              FAALİYET ANA
 STRATEJİK AMAÇ 1 3
                                              SORUMLUSU:
   Öğretmenler arası ,öğretmen-öğrenci arası,öğretmen –veli arası ilişkileri       EVRİM
                                              SARAÇOĞLU
yoğunlaştırmak


    HEDEFLER       FAALİYETLER     FAALİYET  KONTROL  BAŞLAMA  MALİYET  PERFORMANS
                        SORUMLUSU  PERİYODU  VE BİTİŞ        KRİTERLERİ
                                    SÜRESİ

Stratejik Hedef    1. tarihi ve turistik
3.1          yerlere geziler
 Düzenli       düzenlemek(gezilerde
periyodlarla     fotoğraf
tekrarlanan      çekmek,afişler
aktiviteler      toplamak ,sunumlar
yapmak(öğrenci    hazırlamak
,öğretmen ve     2.resim sergilerine
velilerin       gitmek(resim dersi
katılacakları)    gören ve yeteneği
           olan öğrencilere fikir                         87
        vermek)
        3.okulda pansiyon
        öğrencilerine de
        faydalı olması
        açısından okula
        ulasabilecek tüm
        öğrenci öğretmen ve
        velilere açık sinema
        günleri
        düzenlemek(her hafta
        Pazar aksamları)
        4. 15 günde bir
        öğretmenler arası
        ilişkileri pekiştirecek
        yemek yada
        eğlenceler
        düzenlemek (farklı
        konseptlerle seçilen
        farklı yerlerde

AÇIKLAMALAR:
                     88
               FAALİYET SONU RAPORU


ÇEŞME OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ
……….. KONULU FAALİYET SONU RAPORU
                                    Faaliyet
Amaç No :               Hedef No:
                                    No:
Çalışma Konusu:
Faaliyetin Adı:
Faaliyetten sorumlu Kişi/Kişiler:
Faaliyetin başladığı tarih:            Faaliyetin bittiği tarih:
                          Faaliyete   katılan   öğrenci
Faaliyete katılan öğretmen/idareci sayısı:
                          sayısı:
                          Faaliyete katılan yardımcı
Faaliyete katılan veli/STK temsilcisi sayısı:
                          personel sayısı:


YAPILANLAR:
Faaliyetin Değerlendirilmesi:
Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar:
                                            89
KAYNAKÇA
      90

								
To top