dokuman omk0ifj3ehehilynv25f

Document Sample
dokuman omk0ifj3ehehilynv25f Powered By Docstoc
					              T.C.
          İSTANBUL VALİLİĞİ
   İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
  2011‐2014 STRATEJİK PLANI
1
   ATATÜRK EĞİTİMCİLERE DİYOR Kİ:
    “Öğretmen bayanlar, öğretmen baylar,
    Eğitim programımızın temel taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir.”
    “Öğretmenler, yeni nesli cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri, sizler
yetiştireceksiniz; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve
fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen
yüksek karakterli koruyucular ister. yeni nesli bu özellik ve kabiliyetlerde yetiştirmek
sizin elinizdedir. Seçkin vazifenizin yerine getirilmesinde yüksek emek vereceğinize asla
şüphe etmem. Sizin başarınız, cumhuriyetin başarısı olacaktır.”

                                Mustafa Kemal ATATÜRK
2
  İSTİKLAL MARŞI

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
  O benimdir, o benim milletimindir ancak!

  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
  Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
  'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
  Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
  Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
  Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

  Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
  Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
  Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
  Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
  Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
  O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
  Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâ
3
ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

  Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini,
Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa
etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini
düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş
bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş
olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde,
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin
evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini
kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
4
    Bu çalışma artık kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve
kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir. Kuruma yeni gelen müdür, öğretmen veya diğer
personeller, kurumun stratejik planını öğrendiklerinde daha verimli olacak, kurumu tanımış, misyonunu,
zayıf ve güçlü yanlarını bilmiş olacaktır. Bu durum; kişiye özel yönetim tarzından kurtulup kurumsal
hedeflere göre yönetim tarzının yerleşmesini sağlayacaktır.

    Kurumsallaşma, her işin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi yani bu işi ben şu araçla
şu amaç için şu zamanda şu hedefe ulaşmak için yapmalıyım demektir. Örneğin öğrenme güçlüğü çeken
bir öğrenci çeşitli tanıma sorularıyla tanınmalıdır. Öğrencinin öğrenmesindeki güçlükleri tanımak,
öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı bir birey haline gelmesi için önlemleri zamanında
almaktır.

    Zirveye ulaşmak için elinden gelen mücadeleyi gösteren ancak bunu yaparken büyüklerine
saygılı, küçüklerine sevgili bireyler yetiştirmek ve her şeyden önemlisi öğrenciye okulda kendisini
mutlu hissettirmek temel amacımız olacaktır.                                       Suvat GENÇ

                                       Okul Müdürü


5
                       İÇİNDEKİLER         S.NO


  SUNUŞ                                 5
           BİRİNCİ BÖLÜM İHSAN KURŞUNOĞLU OKULU STRATEJİK    8
                  PLANLAMA SÜRECİ

     Kurum Kimlik Bilgisi                       9-10

                İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
  1.     Tarihsel Gelişim                      12
  2.     Yasal Yükümlülükler                    13-14
  3.     Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler            15-16
  4.     Paydaş Analizi                       17
  5.     Kurum İçi Analiz
          5.1 Örgütsel Yapı                   18-19
          5.2 İnsan Kaynakları                  20-22
          5.3 Teknolojik Düzey                  23
          5.4 Mali Kaynaklar                   24
          5.5 İstatistikî Veriler                25-27
  6.     Çevre Analizi
         6.1 PEST (Politik‐Yasal, Ekonomik, Sosyo‐Kültürel,    28
        Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

          6.2 Üst Politika Belgeleri               29
  7.     GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler)   30
        Analizi

                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

  1     Misyon, Vizyon, Temel Değerler               31
  2.     Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri,    32
        Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

  3.     İzleme, Değerlendirme ve Raporlama             39
  4.     Eylem Planları                       406
               BİRİNCİ BÖLÜM


            İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
             KURUMU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ


  Stratejik Planlama Ekibi Sunuşu
  Kurum Kimlik Bilgisi
7
             STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU

     Bu planın hazırlanma süreci Okul Gelişim Yönetim Ekibi’nin kurulmasıyla başladı. Biz okul
olarak hep değişime ve gelişime açık olmayı, toplam kalite felsefesini benimsemiş bir okul olmayı
seçmiştik. Bugün bu ilkeleri tekrar gözden geçirmek yeniden planlamak her şeyi sil baştan tekrar
yapmak gerekiyordu ve biz de öyle yaptık. Bunu yaparken takım ruhu ve herkesin katılımını ve bu
planın herkesin planı olmasını sağlamaya çalıştık.

    Öncelikle ekip olarak TKY uygulamaları ve Stratejik Planlama seminerlerine katıldık. Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün hazırladığı program çerçevesinde öz değerlendirme çalışmalarımızı yaptık. Sonuçları öz
değerlendirmeye katılan tüm kesimlere duyurularla ilettik.

    Öz değerlendirme sonuçlarını yorumlamak ve stratejik planı oluşturmak için OGYE üyesi
öğretmenlerin, Okul Aile Birliği Başkanlığı ve Üyeleri Öğrenci Temsilcisi ve iki öğrencinin katıldığı bir
toplantı yaptık. Bu toplantıda; iyileştirmeye açık alanlarımızı ve önceliklerimizi belirledik.

     İyileştirmeye açık alanlarımız doğrultusunda stratejik planımızı hazırlamaya başladık.
Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle
analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.

    Bu çalışmalarda izlenen adımlar;
    Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm
    paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar
    belirlendi.
    Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak
    belirlendi. Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir
    olmasına özen gösterildi.
    Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir,
    maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı? ”
    sorgulaması yapıldı.
    Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi.
    Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.
    Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan
    faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve
    GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu.
    GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve
    fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde
    beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi.
    Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı.
    Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı
    hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.

  Hiçbir planın kesin olmadığı ve zamanla gelişeceğine inanarak planımızı sunuyoruz.
  Saygılarımızla.


                                           Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

8
                  KURUM KİMLİK BİLGİSİ

  Kurum Adı ( Kurumun    İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
  tam adı yazılacak)

  Kurum Türü        İLKÖĞRETİM OKULU
  Kurum Kodu        969268
  Kurum Statüsü        Kamu         Özel
                Yönetici     :  5
  Kurumda     Çalışan  Öğretmen     :  57
  Personel Sayısı      Hizmetli     :  9
                Memur      :  -
  Öğrenci Sayısı      1503
  Öğretim Şekli        Normal          ikili
  Okulun Hizmete Giriş   1978
  Tarihi


                 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ


  Kurum Telefonu / Fax    Tel. : 0216 324 49 24
                Fax : 0216 324 49 25

  Kurum Web Adresi     http://www.ihsankursunoglu.k12.tr

  Mail Adresi        969268@meb.k12.tr

  Kurum Adresi        Mahalle     : Örnek Mah.
                Posta Kodu   : 34166
                İlçe      : Ataşehir
                İli       : İstanbul

  Kurum Müdürü        Suvat GENÇ             GSM Tel:05052538897
                Müdür Baş Yard: Haluk Ekici
  Kurum Müdür        Müdür Yard. 1 : Sinan A
  Yardımcıları        Müdür Yard. 2 : A. Kadir TURHAN
                Müdür Yard. 3 : Yaşar SAKARYA
9
              İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU


                  Stratejik Plan Hazırlama Ekibi   Unvanı                  Adı‐Soyadı

   Müdür                  Suvat GENÇ
   Müdür Yardımcısı            Haluk EKİCİ
   Rehber Öğretmen             Güneş DURMUŞ
   Rehber Öğretmen             Asuman AYDIN
   Fen VE Teknoloji Öğretmeni       Zekeriya ÖZÇÜRÜMEZ
   Teknoloji ve Tasarım Öğret       Ali TÜRKER
   Sınıf Öğretmeni             Sibel ÖZSÖĞÜT
   Sınıf Öğretmeni             Uğur Aydın ÇÜCÜ
   Öğrenci                 Aynur ÇAKIL
   Öğrenci                 Mahmut Emir AYGÜN
   Veli                  Canan ÖZ

   Veli                  Özlem ÇEVİK
   Okul Aile Birliği başkanı        Hatice KAHRAMAN
   Muhtar                 İdris TAŞKIN
   Destek Personeli             Turan GÖK
                      UYGUNDUR
                      24/12/2010

                      Suvat GENÇ
                      Okul Müdürü
10
                  İKİNCİ BÖLÜM

 MEVCUT DURUM ANALİZİ

 1.   Tarihsel Gelişim

 2.   Yasal Yükümlülükler

 3.   Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

 4.   Paydaş Analizi

 5.   Kurum İçi Analiz

       5.1 Örgütsel Yapı

       5.2 İnsan Kaynakları

       5.3 Teknolojik Düzey

       5.4 Mali Kaynaklar

       5.5 İstatistikî Veriler

 6.   Çevre Analizi

       6.1 PEST (Politik‐Yasal, Ekonomik, Sosyo‐
     Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

       6.2 Üst Politika Belgeleri

 7.   GZFT (Güçlü Yönler,      Zayıf Yönler,  Fırsatlar,
     Tehditler) Analizi
11
                 MEVCUT DURUM ANALİZİ

  1. Tarihsel Gelişim


                   OKULUMUZUN TARİHSEL GELİŞİMİ


       1978 yılında 6 derslik olarak yapılan okulumuz Örnek İlkokulu adı ile eğitim ve öğretime
 başlamıştır. Bir kat olarak inşa edilen okulumuza öğrenci mevcudunun artması ile binaya ek olarak bir
 kat daha çıkılmış, 1984 yılında da B blok inşaatı tamamlanarak 20 derslik ve ikili öğretim şeklinde
 faaliyetine devam etmiştir. 1991 yılında okul öncesi şubemiz bir sınıf olarak hizmet vermeye
 başlamıştır. 1993 yılında da İlköğretime çevrilen okulumuz ihtiyacı karşılayamayınca hayırsever İhsan
 Kurşunoğlu tarafından C blok binamızın 1998 de inşaatına başlanmıştır. 11 Şubat 1999 tarihinde
 okulumuza İhsan Kurşunoğlu adı verilerek 2000 yılında normal eğitime (TAM GÜN) geçmiştir.


     Eski ve yığma olan A ve B blok binalarımız 1999 depreminde hasar görünce 2005 yılında devlet
 tarafından yıktırılarak yerine 22 derslikli yeni ve modern bir bina yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra 1999
 tarihinde merhum İhsan Kurşunoğlu tarafından yaptırılan C blok, A blok adı ile; devlet tarafından
 yaptırılan yeni bina ise B blok adıyla 2006 yılında hizmete girmiştir. Okulumuz A Blok binasının 2008-
 2009 yılında deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları yapılmış, 2009-2010 eğitim öğretim yılının
 ikinci döneminde eğitim – öğretime başlanmıştır.


    Okulumuz; başarı düzeyi, temizlik ve öğrenci güvenliğine göstermiş olduğu özenle ilçemizin
 gözde biridir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde okulumuz “Beyaz Bayrak “ Temiz
 Okul ödülü almıştır.


Okulumuz halen 1505 öğrencisi ve 66 öğretmeni ile hizmete devam etmektedir
 12
 2. Yasal Yükümlülükler


                      KANUNLAR

Sıra No        Yayın        No             Kanun Adı
     R.G  T.D   Tarih   Sayı

   1  X                    TC Anayasası

   2  X      23.07.1965  12056  657  Devlet Memurları Kanunu

   3  X      24.06.1973  14574  1739  Millî Eğitim Temel Kanunu

   4  X      19.02.1959  10139  7201  Tebligat Kanunu

   5  X      6/3/1340   63   430  Tevhidi Tedrisat Kanunu


   6  X      24.09.1983  18171  2893  Türk Bayrağı Kanunu


   7  X      19.03.1981  17284  2429  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
13
                     YÖNETMELİKLER


Sıra        Yayın        No
No   R.G  T.D   Tarih    Sayı                   Yönetmelik Adı
 1  X      27.06.1983  18090    Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
 2  X      27.04.2004  25445    Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
                       Hakkında Yönetmelik
 3  X      26.07.2002  24822    Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 4  X      27.10.1971  13999    Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği
 5  X      18.10.1986  19255    Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
 6  X      12.01.1983  17926    Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
 7  X      11.08.1973  14622    Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
 8  X      24.10.1982  17848    Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 9  X      12.08.1985  18840    Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim
                       Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
 10  X      08.06.2001  24426    Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş
                       Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik
 11  X      26.05.2006  26179    Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
                       Hakkında Yönetmelik
 12  X      25.10.1982  17849    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine
                       Dair Yönetmelik
 13  X      28.11.1964  11868    Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği(*)
 14  X      05.04.1982  17655    Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak
                       Törenler Yönetmeliği
 15  X      15.11.1990  20696    Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 16  X      29.05.1995  22297    Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları
                       Yönetmeliği
 17  X      22.08.2001  24501    Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
 18  X      31.05.2005  25831    Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
 19  X      08.12.2004  25664    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
                       Yönetmeliği
 20  X      19.01.2007  26408    Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin
                       Yönetmeliği
 21  X      17.04.2001  24376    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
                       Yönetmeliği
 22  X   X   04.01.1965  337     Okulların Merasim Geçiş Yönetmeliği
 23  X                   Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında
                       Talimatname
 24  X      08.11.1989  20336    Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim
                       ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
 25  X      26.11.1992  21417    Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
 26  X      13.08.2005  25905    Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
 27  X      21.09.1973  14662    Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin
                       Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik
 28  X      20.06.2006  26204    Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul
                       ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 29  X      12.09.1984  18513    Resmi Mühür Yönetmeliği
 30  X      02.12.2004  25658    Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
                       Yönetmelik
 31  X      18.01.2007  26407    Taşınır Mal Yönetmeliği
 32  X      01.10.1981  17475    Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
 33  X      03.03.2004  25391    Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği


14
 3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler


   İlgili Mevzuat ve Yönetmelik   Faaliyet Alanları    Hizmet Alanları      Faydalananlar


                    Özel Eğitim      Sosyal Etkinlikler
                               Okuma -Yazma Eğitimi
                                              7-14 Yaş
     1793 Sayılı Milli Eğitim
     Temel Kanunu,            ,
     657 Sayılı Devlet                  Spor Faaliyetleri
                               Projeler
     Memurları Kanunu,                  Kermes
     2552 Sayılı İlköğretim                Sosyal Kulüpler
     Kurumları Yönetmeliği,                Turnuvalar
                    Eğitim Öğretim     Rehberlik
     Özlük Hakları                                   6-14 Yaş
                               Egzersiz
     Yönetmeliği,                     Şenlik
                               Yetiştirme Hazırlık
     Devlet Binalarının                  Kursları
     İşletme ve Bakımı, Kamu               Seminerler
     İhale Kanunu,
     Okul Aile Birliği                                 Veliler
                               Okul araç-gereç
     Yönetmeliği,                                  Öğretmenler
                               zenginleştirme
                                             Öğrenciler
     Hizmet İçi Eğitim       Fiziki Durum     Okul bahçe düzenlemeleri
                                              Personel
                               Kütüphane geliştirme
     Yönetmeliği,
     Ekders Yönetmeliği,                 Hizmet içi kurslar
     Ders Dışı Eğitim Öğretim               Sosyal, kültürel ve
                               sportif etkinlikler
     Genelgesi,          İnsan Kaynakları    Etkinlikler         Öğretmen
     Rehberlik Hizmetleri                               personel
     Yönetmeliği,
     Özel Eğitim Yönetmeliği ,
     Spor Kulüpleri Derneği               Okuma Yazma Kursu
                               Haftalık Veli Semineri
     Tüzüğü,           Toplum Hizmeti     Paneller
     İl Özel İdare Yönetmeliği              Bilgisayar Kursu
                                              Veliler
                                             Öğretmenler
15
                 Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi

 Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri        Eğitim hizmetleri


   Öğrenci başarısının değerlendirilmesi     Öğretim hizmetleri


 Sınav işleri                    Toplum hizmetleri


 Sınıf geçme işleri                 Kulüp çalışmaları


 Öğrenim belgesi düzenleme işleri          Diploma


                          Sosyal, kültürel ve sportif
 Personel işleri
                          etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi     Burs hizmetleri


 Öğrenci sağlığı ve güvenliği            Yurt hizmetleri


 Okul çevre ilişkileri               Bilimsel vs araştırmalar


 Rehberlik                     Yaygın eğitim


 Staj çalışmaları                  Mezunlar (Öğrenci)
16
                         4. PAYDAŞ ANALİZİ                         EĞİTİM ÖĞRETİM


   Paydaş            OKUL ÖNCESİ  ÖZEL EĞİTİM  İLKÖĞRETİM  HİZMETİÇİ  TOPLUM
                  EĞİTİM                  EĞİTİM   HİZMETİ


1   Öğretmenler          √       √       √      √      √2   Memur, hizmetli, güvenlik   √       √       √      √      √


3   İdari kadro          √       √       √      √      √


4   Öğrenci            √       √       √      √      √


5   Veli                            O


6   İlçe Mal Müdürlüğü      O       O       O      O      O


7   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  O       O       O      O      O


8   Sendikalar          O       O       O      O      O


9   Kaymakamlık          O       O       O      O      O


10  Üst Öğrenim Kurumları                   O


11  Dershaneler                        O


12  Belediye           O       O       O      O      O


13  Sivil Toplum Kuruluşları   O       O       O      O      O


14  Milli Eğitim Bakanlığı    √       √       √      √      √


15  Esnaf ve Sanatkarlar     O       O
√ : Paydaşların tamamıyla ilişkisi vardır.
O : Bazı paydaşlarla ilişkisi vardır.

17
5. KURUM İÇİ ANALİZ

5.1 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (ÖRGÜTSEL YAPI)
                            Suvat GENÇ
                            Okul Müdürü


              Okul Gelişim Yönetim Ekibi
              Suvat GENÇ:Okul Müdürü
               Haluk EKİCİ:Md.Baş Yrd.          Okul Aile Birliği
               Sibel ÖZSÖĞÜT:Sın.Öğr.
            Zekeriya ÖZÇÜRÜMEZ:Fen ve Ten.Ö.
                                 Başkan:Hatice KAHRAMAN
              Ali TÜRKER:Tekn.Tas.Öğr.
               U.Aydın CÜCÜ:Sın.Öğr.          Bşk.Yrd.:Canan ÖZ
              Asuman AYDIN:Rehber Öğr.       Muhasip Üye:Zehra KURT
             Hatice KAHRAMAN:Ok.Ail.Bir.Bşk
                                 Sekreter :Muzaffer AKTÜRK
                 Cana ÖZ:Veli
                Özlem ÇEVİK:Veli         Okul Müdürü:Suvat GENÇ
              Turan GÖK:Destek Personeli       Müdür Yrd.:Sinan AYDIN
             Aynur ÇAKIL:Öğrenci Meclis Bşk..      Öğretmen :Salih ŞAHİN
            M.Emin AYGÜN:Öğrenci Meclis Üy.
              İdris TAŞKIN:Mahalle Muhtarı
   Haluk EKİCİ        Aziz Kadir TURHAN           Sinan AYDIN        Yaşar SAKARYA
   Müdür Baş Yrd        Müdür Yardımcısı          Müdür Yardımcısı      Müdür Yardımcısı
                     Branş Öğretmenleri         Sınıf Öğretmenleri
                   Okul Öncesi Öğretmenleri


                      ASLIHAN ÖZEN
                       GÜL KARACIK
                       FİLİZ YENTÜR
18
   STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULUGÖREVİ                ADI-SOYADI
Okul Müdürü             Suvat GENÇ
Okul Müdür Yardımcısı        Haluk EKİCİ
Kurum Temsilcisi           Sibel ÖZSÖĞÜT
   STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ


GÖREVİ                ADI-SOYADI
Okul Müdürü             Suvat GENÇ
Okul Müdür Yardımcısı        Haluk EKİCİ
Sınıf Öğretmeni           Sibel ÖZSÖĞÜT
Fen ve Teknoloji Öğretmeni      Zekeriya ÖZÇÜRÜMEZ
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni    Ali TÜRKER
Sınıf Öğretmeni           Uğur Aydın CÜCÜ
   OKUL GELİŞTİRME EKİBİ (OGYE)


Suvat GENÇ              Okul Müdürü
Haluk EKİCİ             Okul Müdür Yardımcısı
Sibel ÖZSÖĞÜT            Sınıf Öğretmeni
Zekeriya ÖZÇÜRÜMEZ          Fen Ve Teknoloji Öğretmeni
Ali TÜRKER              Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni
Uğur Aydın CÜCÜ           Sınıf Öğretmeni
Güneş ZENGİN             Rehber Öğretmen
Asuman AYDIN             Rehber Öğretmen
Hatice KAHRAMAN           Okul Aile Birliği Başkanı
Canan ÖZ               Veli
Özlem ÇEVİK             Veli
Turan GÖK              Destek Personeli
Aynur ÇAKIL             Öğrenci Meclis Başkanı
Mahmut Emir AYGÜN          Öğrenci Meclis Üyesi
İdris TAŞKIN             Mahalle Muhtarı
19
   5.2 İNSAN KAYNAKLARI


        İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

 SIRA NO        ADI SOYADI                 GÖREVİ
   1   SUVAT GENÇ        MÜDÜR/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
   2   HALUK EKİCİ       MÜDÜR BAŞ YRD./SINIF ÖĞRETMENİ
   3   AZİZ KADİR TURHAN    MÜDÜR YRD./SINIF ÖĞRETMENİ
   4   SİNAN AYDIN       MÜDÜR YRD./DİN. KÜL. VE AHLAK BİL. ÖĞR.
   5   YAŞAR SAKARYA      MÜDÜR YRD./SINIF ÖĞRETMENİ
   6   ASLIHAN ÖZEN       OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
   7   MEHTAP SAKARYA      OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
   8   GÜL KARACIK       OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
   9   FİLİZ YENTÜR       OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
  10   DİLDA GÖKPINAR      SINIF ÖĞRETMENİ
  11   GÖRKEM SOYSAL      SINIF ÖĞRETMENİ
  12   DİDAR PERİN TÜRK     SINIF ÖĞRETMENİ
  13   SİBEL ÖZSÖĞÜT      SINIF ÖĞRETMENİ
  14   HURİYE KARGIN      SINIF ÖĞRETMENİ
  15   SALİH ŞAHİN       SINIF ÖĞRETMENİ
  16   MEHMET KARACA      SINIF ÖĞRETMENİ
  17   OYA GÜLFEM YİĞİT     SINIF ÖĞRETMENİ
  18   DERYA ERDENER      SINIF ÖĞRETMENİ
  19   FATMA NEVRUZ       SINIF ÖĞRETMENİ
  20   NALAN ULUPINAR      SINIF ÖĞRETMENİ
  21   MERAL SANAL       SINIF ÖĞRETMENİ
  22   FİLİZ CANKESEN      SINIF ÖĞRETMENİ
  23   YUSUF KESKİN       SINIF ÖĞRETMENİ
  24   AYŞE GÜLAN        SINIF ÖĞRETMENİ
  25   ASLIHAN BAŞARANER    SINIF ÖĞRETMENİ
  26   SULTAN GÜNEYLİ      SINIF ÖĞRETMENİ
  27   BİNNAZ ÖZER       SINIF ÖĞRETMENİ
  28   MÜJDE ZENGİ       SINIF ÖĞRETMENİ
  29   NAZIM DURMUŞ       SINIF ÖĞRETMENİ
  30   METİN DOĞAN       SINIF ÖĞRETMENİ
  31   MÜRVET ÇALDAĞ      SINIF ÖĞRETMENİ
  32   SEVİNÇ HANYALOĞLU    SINIF ÖĞRETMENİ
  33   UĞUR AYDIN CÜCÜ     SINIF ÖĞRETMENİ
  34   ÖZCAN ARSLAN       SINIF ÖĞRETMENİ
  35   NİLGÜN YÜZBAŞIOĞLU    TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
  36   HİCRAN SARI       TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
  37   HURİYE YAKICI      TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
  38   HÜSEYİN ERGÜN      TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
  39   MUSTAFA SEVİNDİK     MATEMATİK ÖĞRETMENİ
  40   KADİR AYGEN       MATEMATİK ÖĞRETMENİ
  41   NESLİHAN KORTAN     MATEMATİK ÖĞRETMENİ
  42   GÜLAY MURATHAN      FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
  43   ZEKERİYA ÖZÇÜRÜMEZ    FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
  44   ŞÜKRÜ AYDEMİR      FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
  45   ERDOĞAN SALMAN      SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
  46   SEVİM KOZAL       SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
  47   K. BAHAR KILIÇKAPLAN   SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
  48   SİBEL ŞEN        İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
  49   GÜLDEN ADAKLI      İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
  50   BİLGE DEMİRBACAK     İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
  51   HANDE FATMA OCAK     İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
  52   SELÇUK BAY        İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
  53   MUHAMMAD ALİ ÇERGEL   DİN. KÜL. VE AHLAK BİL. ÖĞRT.
  54   ABDULLAH BEKTAŞ     DİN. KÜL. VE AHLAK BİL. ÖĞRT.
  55   NAZAN GÜZİKYAN      MÜZİK ÖĞRETMENİ
  56   HATİCE NİHAN HOŞSOY   BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
  57   ŞAHABETTİN TAVUKCU    BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
  58   FİLİZ ÇAKIR       GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETMENİ
  59   ALİ TÜRKER        TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ
  60   AYŞEGÜL BİTİREN     TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ
  61   BETÜL AVCI        BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
  62   MEHMET ALİ DERİN     BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
  63   YAŞAR VARDAR       ZİHİNSEL ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ
  64   ZEHRA VURAL       ZİHİNSEL ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ
  65   GÜNEŞ DURMUŞ       REHBER ÖĞRETMEN
  66   ASUMAN YILMAZ      REHBER ÖĞRETMEN

20
       İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU NORM KADRO LİSTESİ
                            MEVCUT
SIRA
 NO             GÖREVİ       Erkek  Kadın  Toplam  NORM  İHTİYAÇ

   1  OKUL MÜDÜRÜ              1    -    1    1    -

   2  MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI          1    -    1    1    -

   3  MÜDÜR YARDIMCISI            3    -     3    3    -

   4  TÜRKÇE                 1    3     4    4    -

   5  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ         1    1     2    2    -

   6  SOSYAL BİLGİLER            1    2     3    3    -

   7  TEKNOLOJİ VE TASARIM          1    1     2    3    1

   8  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ      2    -    2    2    -

   9  FEN VE TEKNOLOJİ            2    1     3    3    -

 10   İNGİLİZCE               1    4     5    5    -

 11   GÖRSEL SANATLAR            -    1     1    1    -

 12   BEDEN EĞİTİMİ             1    1     2    3    1

 13   SINIF ÖĞRETMENLİĞİ           6    19    25   25    -

 14   İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ     2    1     3    3    -

 15   MÜZİK                  -   1     1    1    -

 16   REHBER ÖĞRETMEN             -   2     2    4    2

 17   ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ  0    0     0    2    2

 18   OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ        -   3     3    4    1
21
                Şube ve Öğrenci Sayıları Tablosu
   Sınıf/Şube   Şube Rehber Öğretmeni     Erkek Öğrenci  Kız Öğrenci  Sınıf
                         Sayısı      Sayısı    Toplamı

   Ana Sınıfı A  Aslıhan ÖZEN            14        8     22
   Ana Sınıfı B  Mehtap                9        11     20
   Ana Sınıfı C  Filiz YENTÜR            11        11     22
   Ana Sınıfı D  Gül KARACIK             13        9     22
   1-A      DİLDA GÖKPINAR           21        18     39
   1-B      GÖRKEM SOYSAL            19        19     38
   1-C      DİDAR PERİN TÜRK          22        15     37
   1-D      SİBEL ÖZSÖĞÜT            23        17     40
   1-E      HURİYE KARGIN            22        16     38
   2-A      SALİH ŞAHİN             18        9     27
   2-B      MEHMET KARACA            19        14     33
   2-C      OYA GÜLFEM YİĞİT          19        14     33
   2-D      DERYA ERDENER            18        18     36
   2-E      FATMA NEVRUZ            17        15     32
   3-A      NALAN ULUPINAR           17        15     32
   3-B      MERAL SANAL             15        20     35
   3-C      FİLİZ CANKESEN           15        21     36
   3-D      YUSUF KESKİN            21        15     36
   3-E      AYŞE GÜLAN             18        17     35
   4-A      ASLIHAN BAŞARANER          22        15     37
   4-B      SULTAN GÜNEYLİ           18        17     35
   4-C      BİNNAZ ÖZER             20        16     36
   4-D      MÜJDE ZENGİ             20        19     39
   4-E      NAZIM DURMUŞ            23        16     39
   5-A      METİN DOĞAN             17        20     37
   5-B      MÜRVET ÇALDAĞ            16        20     36
   5-C      SEVİNÇ HANYALOĞLU          19        18     37
   5-D      UĞUR AYDIN CÜCÜ           19        17     36
   5-E      ÖZCAN ARSLAN            16        19     35
   6-A      ABDULLAH BEKTAŞ           13        12     25
   6-B      NESLİHAN KARTAN           16        14     30
   6-C      F. NAZAN GÜZİKYAN          10        14     24
   6-D      K. BAHAR KILIÇKAPLAN        15        11     26
   6-E      BİLGE DEMİRBACAK          16        12     28
   6-F      HANDE FATMA OCAK          14        13     27
   7-A      SEVİM KOZAL             16        13     29
   7-B      FİLİZ ÇAKIR             17        14     31
   7-C      M. ALİ ÇERGEL            15        14     29
   7-D      SİBEL ŞEN              15        13     28
   7-E      ŞÜKRÜ AYDEMİR            15        17     32
   7-F      NİLGÜN YÜZBAŞIOĞLU         16        16     32
   8-A      KADİR AYGEN             16        10     26
   8-B      HURİYE YAKICI            16        18     34
   8-C      HİCRAN SARI             16        14     30
   8-D      GÜLDEN ADAKLI            17        14     31
   8-E      ALİ TÜRKER             14        15     29
   8-F      ZEKERİYA ÖZÇÜRÜMEZ         17        13     30
          Toplamlar             795        706    1501
22
   5.3 Teknolojik Düzey

     Okulumuzu yönetim kadrosu ve öğretmenleri teknolojinin eğitim öğretim çalışmalarında en üst düzeyde
   kullanımını sağlamayı hedef almıştır.


      Bu çerçevede okulumuzun sınıflarının büyük çoğunluğunda projeksiyon ve akıllı tahta sistemiyle
     donatılmış, aktif bir şekilde öğretmen ve öğrencilerin kullanmaları sağlanmıştır. Okulumuzun bütün
     sınıflarından internete erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz BT sınıflarımızda görevli Formatör
     öğretmenimiz rehberliğinde ders saatleri dışında da çalışabilmektedirler.
       TEKNOLOJİK EKİPMANLAR                       ADET

   BİLGİSAYAR                                 68
   PROJEKSİYON                                 36
   LAPTOP                                   12
   FAKS                                     2
   TARAYICI                                   1
   FOTOKOPİ MAKİNESİ                              2
   YAZICI                                   14
   İNTERNET BAĞLANTISI                             2
   TELEFON BAĞLANTISI                              3
   AKILLI TAHTA                                 1


                   OKULUMUZUN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

   Derslik                                  48
   Fen ve Teknoloji Laboratuarı                        2
   Araç Gereç Odası                              1
   Bilgi Teknolojileri Sınıfı                         3
   Kütüphane                                  1
   Konferans Salonu                              1
   İdare odası                                 5
   Okul Aile Birliği Odası                           1
   Fotokopi Odası                               1
   Rehberlik Odası                               2
   Çok Amaçlı Salon                              1
   Mutfak                                   2
   Satranç Odası                                1
   Arşiv                                    1
23
5.4 MALİ TABLOLARIMIZ

      YILLAR                GELİRLER                     GİDERLER


      2007–2008              105.922,13                     97.442,23

      2008–2009              114.125,79                     107.344,14

      2009–2010              133.293,70                     127.611,53 TAHMİNİ GELİRLER       2010–2011           2011–2012        2012–20113         2013–2014

Genel Bütçe         ------------------      ----------------      ----------------      ----------------

Kantin Kira Geliri      17.460,00 TL          18.300,00        19.215,0 TL        20.175,0 TL

Okul Aile Birliği       95.000,00 TL          99.750,0 TL       104.730, TL        109.930 TL

                112.460 TL         1180.050 TL         123.945 TL        130.105 TL
TOPLAM
 TAHMİNİ GİDERLER       2010–2011         2011–2012       2012–2013         2013–2014


Elektrik           ----------------     ---------------    ---------------       --------------

Su              ---------------      ---------------    ----------------      --------------

Yakıt            ---------------      ----------------   ----------------      --------------

Bina bakımı-onarımı      8.000,00         8.800,00       9.600,00         10.500,00

Temizlik            7.500,00         8.250,00       9.000,00          9.900,00

Teknoloji sarf maddeleri   10.000,00         10.500,00       11.550,00         12.120,00
alımı
Teknolojik araçların bakım   8.500,00         8.925,00       9.800,00         10.290,00
ve onarımı
Personel gideri        70.160,00         80.780,00       92.890,00         102.170,00

                104,160          116,455       132,840
TOPLAM                                                  144,980
24
5.5İSTATİSTİKİ BİLGİLERİMİZ
 25
            2010 YILI OGES YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

SN    Adı ve Soyadı     OYP                    SONUÇ
1  ELİF BEYZA İPŞİR    481,555  Özel Asfa Fen Lisesi

2  BAHADIR İBRAHİM ÖZER  478,789  Haydarpaşa Lisesi

3  ENES ERGİN ORUÇ     473,904  Haydarpaşa Lisesi

4  AYÇA TUNÇ        471,948  Antalya Anadolu Lisesi

5  YUNUS CEM ATEŞOĞLU   468,666  TEV İnanç türkeş Özel Lisesi

6  ZEHRA BETÜL DURMAZ   463,923  Ümraniye Anadolu Lisesi

7  DİLEK ŞAHİN       463,824  Çağrıbey Anadolu Lisesi

8  ÜMİT FURKAN SOMUN    460,732  Ümraniye Anadolu Lisesi

9  MERVE ARSLAN      458,039  Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi

10  AYŞEGÜL AYGÜN      454,683  Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi

11  ENİS İLBASAN      453,992  Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi

12  İHSAN DENİZ YILMAZ   450,682  İstanbul Üsküdar Lisesi

13  KÜBRA GÜNDOĞAN     450,656  Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi

14  BENGİ ÖZSÖĞÜT      449,847  Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi

15  ELİF KARAŞOĞLU     445,932  Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi

16  BERNA KARAKAYA     445,234  Habire Yahşi Anadolu Lisesi

17  ESMA NUR APAK      441,856  Hacı Sabancı Anadolu Lisesi

18  AYSU ALPOGAN      434,634  Habire Yahşi Anadolu Lisesi

19  ÇAĞATAY EMEKSİZ     434,201  İstanbul Kadıköy Lisesi

20  MUHAMMED KÖSE      431,820  Habire Yahşi Anadolu Lisesi

21  GALİP SELMAN AKDEMİR  430,578  Semiha Şakir Anadolu Lisesi

22  ELİF ARSLAN       418,666  Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

23  BÜŞRA SEKBAN      411,519  Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi

24  ESERCAN ZORLU      395,298  Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

25  HÜSEYİN KUTLAY İTKİN  392,910  Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

26  SELİME ECEM TÖNEL    390,725  Ataşehir R. Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi

27  BATUHAN MENTEŞE     388,326  Kadıköy Dumlupınar Ticaret Meslek Lisesi

28  ALİ EMRE YILMAZ     387,735  Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

29  DUYGU ÖZER       381,448  Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

30  MELİS MAHMUTOĞLU    379,062  Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi

31  TESLİME ŞEYMA ALIN   378,423  Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

32  RAKİBE KAYABAŞLI    377,269  Ataşehir R. Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi

33  AHMET FURKAN YILMAZ   376,745  Çelik Halat Anadolu Lisesi

34  ONUR ŞAHİNTÜRK     376,512  Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

35  SELVİNAZ ATEŞ      375,700  Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

36  HAVVA NUR ATALAR    374,937  Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi


26
37  BÜŞRA YUTAR       372,544  Şarköy Anadolu Lisesi

38  VEYSEL KARAOĞUL     371,694  Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

39  ENES KOÇ        368,678  Handan Hayrettin Yelkikanat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

40  AKIN SİMİT       366,017  Ümraniye Ticaret Meslek Lisesi

41  YELİZ GÜRTUNA      365,654  Cumhuriyet Anadolu Lisesi

42  ÖMER UZUN        364,784  Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

43  FATMA İKİZOĞLU     361,719  Üsküdar Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi

44  YUNUS EMRE HÜŞAN    361,013  Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

45  CEMRE AKIN       359,964  Üsküdar Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi

46  ESRA İZCİ        356,292  Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi

47  HÜSEYİN ŞERMİKLİ    354,782  Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

48  YASİN BERKAY GÜNAYDIN  352,235  Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

49  MEHMET VOLKAN SÖYÜK   350,398  Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

50  SENA ŞEFTALİ      346,272  Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi

51  TUĞBA KARAOĞLU     342,661  Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi

52  ZİŞAN GÖKSAN      342,117  Üsküdar Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi

53  EDA NUR EROL      341,521  Ümraniye Ticaret Meslek Lisesi

54  SALİHA NUR EŞKİN    341,319  Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi

55  MERVEHAN KEÇELİ     339,769  Kartal Disk Kız Teknik ve Meslek Lisesi

56  MUHAMMED TERZİ     336,157  Barbaros Hayrettin Paşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,

57  EMRE TULGAR       335,434  Ataşehir Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi

58  İREM MAZAKOĞLU     335,400  Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

59  ELİF DURMAZ       331,567  Sabiha Gökçen Kız Teknik ve Meslek Lisesi

60  UĞUR KIZILYAR      331,010  Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

61  NESLİHAN İDİKURT    329,946  Asım Kibar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

62  MUHAMMED UBEYDULLAH   324,206  Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi
   BEKTAŞ
63  OĞUZHAN SAĞIN      322,498  Kurucaşile AML , Çok Programlı Lisesi ve Denizcilik Anadolu M. Lisesi

64  BİLKAY TUNÇ       309,185  Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

65  SAMET İLHAN       303,751  Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi

66  ELİF KAHRAMAN      292,444  Bilecik Anadolu İmam Hatip Lisesi

67  ENES AKBAL       271,668  Işıklı Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
27
6. ÇEVRE ANALİZİ

6.1 PEST ANALİZİ


SOSYAL EĞİLİMLER


    İş alanlarının farklılaşması, işsizliğin artması ve gelir durumundaki farklılaşmalar sonucu
    değişen aile yapısı ve toplumsal yapı.
    Göçlerdeki artış nedeniyle okulumuzun bulunduğu çevrenin nüfusunun artması.
    Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması.
    Artan yabancılaşma.


EKONOMİK EĞİLİMLER


     İşsizliğin artması.
     Ekonomik durumun ve çalışma koşullarının değişmesi nedeniyle motivasyon kaynaklarının
     değişmesi.


POLİTİK EĞİLİMLER


     Öğrenci velilerinin eğitim ile ilgili konularda farkındalıklarının artması.
     Eğitim ve sınav sistemi ile ilgili sık yapılan değişiklikler.


TEKNOLOJİK EĞİLİMLER


     Teknolojinin ilerlemesi ve kullanımının artması.
     Bilgi erişiminin kolaylaşması ve hızlanması.
     Teknolojik gelişmeler sonucu eğitim-öğretim yöntem ve materyallerindeki değişim.
28
   6.2 ÜST POLİTİKA BELGELERİ

     Özellikle;

     MEB 2010‐2014 Stratejik Planı,
     İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları,
     İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
     İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
     Özel İdare ve varsa Belediye Stratejik Planları .
29
7. GZTF
SWOT ANALİZİ


         GÜÇLÜ YÖNLER                    ZAYIF YÖNLER


     Okul binalarının sağlam, kullanışlı ve
     yeterli olması
     Okul bahçelerinin geniş ve öğrenci        Öğrenci merkezli eğitim öğretim yöntem
     kullanımına uygun olması             ve metotlarının yeterince kullanılmaması
     Kütüphanenin   fiziki   yapı  olarak    Öğretmenlerin teknolojiyi eğitim ve
     yeterliliği                    öğretimde yeterince kullanmamaları
     Her branş öğretmenine ait sınıfların       Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri
     oluşu                       zaman azlığı ve iş yoğunluğu gerekçesi
     Öğrenci mevcutlarının azlığı           ile önemsememesi
     Akademik yönden yeterli idare ve
     personelin oluşu
     Hizmet   içi  eğitim   olanaklarının
     yeterliliği
     İdarenin kadro olarak yeterliliği
     Öğretmen veli ilişkilerinin güçlü oluşu
     Rehberlik servisinin yeterliliği
     Velinin okul idaresine erişebilir oluşu
     BT sınıflarının yeterli oluşu


          FIRSATLAR                    TEHDİTLER


     Eğitime destek kampanyası             Velideki ve öğretmendeki ekonomik
                              sorunlar
     Belediyelerin yardımı
                              Velinin okula mali desteğe olumsuz
     Milli  Eğitim   Bakanlığının   tüm     bakması
     personelini geliştirme çabalarındaki artış
                              Anne-baba eğitiminin yetersizliği
     Toplumun eğitim çabalarındaki artış
                              Medyanın eğitime olumsuz etkileri

                              Sınav odaklı eğitimin öğrenci ve veliye
                              etkisi
30
3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM
   3.1

   MİSYONUMUZ

       Öğrencilerimize öğrenmeyi öğreterek, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıtıp; onların
       evrensel ve toplumsal değerleri benimsemiş, üretebilen, iletişim becerileri yüksek bireyler
       olmalarını sağlamak.

   VİZYONUMUZ

      Kendini gerçekleştirebilecek mutlu bireyler yetiştiren bir okul olmak.

     TEMEL DEĞERLERİMİZ

      Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesinin uygularız.
      Tüm ilişkilerimizi sevgi ve saygı esasına dayandırırız.
      Kurumumuzda her bireyin kendini değerli ve gerekli hissetmesini sağlayacak çalışma ortamı
      yaratırız.
      Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanırız.
      Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
      İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.
      Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz.
      Öğrenci, veli ve çalışan beklentilerine odaklı çalışırız.
      Başarının takım çalışmasıyla yakalandığına inanırız.

   POLİTİKALARIMIZ

       Kendini gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmek
       Mutlu bireyler yetiştirmek
       Öğrencilerimiz öğrenmeyi öğretmek
       Öğrencilere dünyayı tanıtmak
       Öğrencilere evrensel değerleri benimsetmek
       Öğrencilere toplumsal değerleri benimsetmek
       Öğrencilerin üretebilen bireyler olmalarını sağlamak
       Öğrencilerin iletişim becerileri yüksek bireyler olmalarını sağlamak
31
3.2 TEMALAR

TEMA – 1
                      EĞİTİM ÖĞRETİM

STRATEJİK AMAÇ 1: Öğrenci başarısını artırmak.

Hedef 1.1: Eğitim-öğretim sürecinde bireysel farklılıkları göz önünde bulunduracak tekniklerin
kullanmak ve öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak amacıyla
yönlendirmek .

    Faaliyet 1.1 .1: Her öğretim döneminde öğrencilere bireyi tanıma tekniklerinin
uygulanması ( Başarısızlık nedenleri anketi, otobiyografi..vb)
    Faaliyet 1.1. 2: Verimli ders çalışma teknikleri, motivasyon ve zaman yönetimi konusunda
öğrenci ve velileri bilgilendirme amaçlı seminerler yapılması.
    Faaliyet 1.1. 3 : Üst öğrenim kurumlarını ve meslekleri tanıtmak.
    Faaliyet 1.1.4: Üst öğrenim kurumlarına geziler düzenlemek.

Performans Hedefi 1.1.1 : 2010-2011 eğitim öğretim yılında veli ve öğrencilere birer seminer
düzenlenmesi.

Performans Hedefi 1.1.2 : 2010-2011 eğitim öğretim yılı 2. Döneminde öğrenciler için iki farklı tür
meslek lisesi ve bir Anadolu lisesi olmak üzere gezi düzenlemek.

Performans Göstergeleri:

1.1.1 Öğrencilere uygulanan bireyi tanıma tekniği sayısı.
1.1.2 Bireyi tanıma tekniklerinin uygulandığı öğrenci sayısı
1.1.3 Verimli ders çalışma teknikleri, motivasyon ve zaman yönetimi konusunda öğrenci ve velileri
bilgilendirme amaçlı yapılan seminer sayısı.
1.1.4 MEGEP CD’lerini izleyen öğrenci sayısı.
1.1.5 Ziyaret edilen üst öğrenim kurumlarının sayısı.
1.1.6 Üst öğrenim kurumları gezilerine katılan öğrenci sayısı.


Hedef 1. 2: Öğrencilerin sportif ve sanatsal etkinliklere katılım oranını arttırmak.

    Faaliyet1.2.1:Okulda öğrenciler arası futbol,basketbol ve voleybol turnuvalarının
    Düzenlenmesi.
    Faaliyet 1.2.2 :Okulda öğrenciler arası satranç turnuvaları düzenlenmesi
    Faaliyet 1.2. 3 : Okulda il ve ilçe çapında spor şenlikleri düzenlenmesi
    Faaliyet 1.2. 4 : Okulda şiir dinletilerinin düzenlenmesi
    Faaliyet 1.2. 5 : Okulda resim ve Teknoloji ve Tasarım sergilerinin sayısının arttırılması
     Faaliyet 1.2.6:Okul korosuna gönüllü olarak katılan öğrenci sayısının arttırılması
     Faaliyet 1.2. 7 : Okulda öğrenciler tarafından tiyatro etkinliklerinin yapılması

Performans Hedefi 1. 2. 1 :2010- 2011 eğitim öğretim dönemi 2. Döneminde il çapında mini voleybol
şenliği düzenlenmesi.


32
Performans Göstergeleri:

1.2.1Sporla ilgilenen aktif öğrenci sayısı
1.2.2 Okulda düzenlenen sportif turnuva sayısı
1.2.3 Kurum ve kuruluşlardan gelen ödüllendirme yazıları.
1.2.4 Şiir dinletisine katılan öğrenci sayısı.
1.2.5 Okul korosuna aktif olarak katılan öğrenci sayısı.
1.2.6 Okulumuzda öğrenciler tarafından sergilenen oyun sayısı
1.2.7 Resim yarışmalarına katılan öğrenci sayısı


Hedef 1. 3: Bölgede düzenlenen bilgi kültür ve proje yarışmalarında okul olarak başarı elde etmek
    Faaliyet 1. 3. 1 : Bölge matematik olimpiyatlarına katılma.
    Faaliyet 1. 3. 2 :Okulumuzda bilgi kültür yarışmaları düzenleme
    Faaliyet 1. 3.3 : Okulumuzda proje yarışmalarının düzenlenmesi

Performans Hedefi 1. 3.1 : 2010-2011 eğitim öğretim yılında bölgede düzenlenen yarışmalarda ilk üç
dereceye girmek

Performans Göstergeleri:
1.3.1 Yarışmaya katılan öğrenci ve grup sayısı

Hedef 1. 4 : SBS sonuç ortalamalarındaki başarının ve Anadolu , Anadolu Meslek ve Fen liselerine
girmeye hak kazanan öğrenci sayısının %50 artırılması.

     Faaliyet 1. 4. 1 : Okulumuzda Ortaöğretime Geçiş Sınavı’na yönelik kurs açılması
     Faaliyet 1. 4. 2 : Okulumuzda Seviye Belirleme Sınavlarının düzenlenmesi

Performans Hedefi 1. 4. 1 : 2010- 2011 eğitim öğretim yılında 1. Dönem bir, 2. Dönem bir adet olmak
üzere toplam 2 adet Seviye Belirleme Sınavının düzenlenmesi
Performans Hedefi 1. 4. 2 : 2010- 2011 eğitim öğretim yılında ve Anadolu , Anadolu Meslek ve Fen
liselerine girmeye hak kazanan öğrenci sayısının %20 artırılması.

Performans Göstergeleri:
1.4.1 2014 yılına kadar SBS başarı ortalamasının her sınıf düzeyinde 350.00 ‘a çıkması
1.4.2 Fen ve Anadolu liselerine girmeye hak kazanan öğrenci sayısı


STRATEJİK AMAÇ 2: Öğrencilere evrensel ve toplumsal değerleri benimsetmek.

Hedef 2. 1: Veli bilgilendirme çalışmalarının artırmak.

      Faaliyet 2.1.1 :Velilere eğitim ve davranış psikolojisi üzerine seminerler düzenlenmesi.
      Faaliyet 2.1.2: Veli toplantılarında çocuk eğitimi, çocuk ve genç psikolojisini gündem
maddesi olarak almak.
      Faaliyet 2.1.3 :Veli öğretmen görüşme saatlerinin her eğitim dönem güncellenmesi
      Faaliyet 2.1.4 :Veli görüşme odasının sağlanması
      Faaliyet 2.1.5:Sınıf rehber öğretmenlerinden yapılan veli toplantılarına katılım ile ilgili
bilgilerin alınarak istatistik oluşturulması


33
Performans Hedefi 2.1. 1 :Açev Anne destek programının 7-11 yaş çocuğu olan 20 anneye yönelik 8
hafta süren eğitim programının 30.11.2010 – 18.01.2010 tarihleri arasında yapılması
Performans Hedefi 2.1.2 :Zararlı alışkanlıklar konulu veli bilgilendirme seminerinin Mart ayının son
haftasında yapılması
Performans Hedefi 2.1.3 : Üst Öğrenim Kurumları ve Tercihler seminerinin Mayıs ayının 1. Haftasında
yapılması

Performans Göstergeleri:
2.1.1 Toplantılara katılan veli sayısı.

2.1.2 Okuldaki etkinliklere katılan veli sayısı.

Hedef 2.2: Kültür ve sanat gezileri sayısının % 50 arttırmak.

       Faaliyet 2.2.1 :Gezi kulübünün düzenlediği müze , tarihi mekanlar ve ilimizi tanımaya
yönelik yapılan gezi sayılarının % 20 arttırılması
       Faaliyet 2.2.2 :Atölye çalışmaları yapmak üzere düzenlenen gezilerin farklı öğrenci
gruplarıyla yinelenmesi

Performans Hedefi 2.2.1 : 2010- 2011 eğitim öğretim yılında Avrupa Kültür Başkenti İstanbul programı
çerçevesinde yapılan etkinliklere aktif olarak katılım sağlanması.

Performans Göstergeleri :
2.2.1 Gezilere katılan öğrenci sayısı
2.2.2 Gezilere katılan veli sayısı
2.2.3 Yapılan gezi sayısı.


TEMA – 2
                        FİZİKİ DURUM

STRATEJİK AMAÇ 3: Okulun fiziki şartlarını geliştirmek.

Hedef 3. 1: Okulun donanımını teknik açıdan zenginleştirmek.

        Faaliyet 3. 1.1:Okuldaki sınıfların %50’sinde akıllı tahta kullanılması
        Faaliyet 3. 1.2: Fotokopi makinesı, yazıcı gibi araç-gereçlerin sayısının artırılması ve
        kullanıma sunulması
       Faaliyet 3. 1.3 : Tüm sınıflarda bilgisayar,projeksiyon kullanılması

Performans Hedefi 3.1.1 : Okuldaki sınıfların %25 ‘inde akıllı tahta kullanılması
Performans Hedefi 3.1.2 : Okuldaki sınıfların %80’inde bilgisayar,projeksiyon cihazlarının kullanılması

Performans Göstergeleri
3.1.1 Sınıflarda bulunana bilgisayar ve projeksiyon sayısı
3.1.2 Sınıflarda bulunan akıllı tahta sayısı
3.1.3 Fotokopi makinesi, yazıcı gibi araç-gereçlerin sayısı
3.1.4 Çalışan memnuniyeti anketi sonuçları.34
Hedef 3. 2: Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi.

       Faaliyet 3.2.1 :Yayınevi ve çeşitli kuruluşlardan bağış yoluyla kitap temini

Performans Göstergeleri:
3.2.1 Kütüphaneye bağışlanan kitap sayısı.( Demirbaş kayıtları)
3.2.2 Okul kütüphanesinden yararlanan öğrenci sayısı.
3.2.3 Öğrenci memnuniyeti anketi sonuçları.

Hedef 3.3: Okul bahçesini düzenlemek.

       Faaliyet 3.3.1: Bahçede tören düzeni sınıf çizgilerinin çizilmesi.
       Faaliyet 3.3.2 : Teneffüslerde öğrencilerin oynayabileceği geleneksel çocuk oyunları için
       (sek sek..vb) gereken çizgilerin okul bahçesine çizilmesi.
       Faaliyet 3.3. 3: Okul bahçesine satranç karelerinin çizilmesi
       Faaliyet 3.3.4: Bahçe duvarlarının öğrenciler tarafından resimlendirilmesi

Performans Göstergeleri:
3.3.1 Bahçenin önceki ve sonraki durumunu gösteren fotoğraflar.

Hedef 3. 4: Okul kaynaklarının tasarruflu kullanımını sağlamak.

        Faaliyet 3.4.1: Öğrencilerin görebileceği yerlere tasarrufla ilgili (su, elektrik, kağıdın
        tasarruflu kullanımı ile ilgili) afişlerle bilgilendirme yapmak.
        Faaliyet 3.4.2: Atık kağıtların değerlendirilmesi.

Performans Göstergeleri:
3.4.1 Okulun elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarındaki tasarruf miktarı
3.4.2 Toplanan ve değerlendirilen atık kağıt miktarı.

Hedef 3.5 : Okul kantininin sağlık ve hijyen yönünden ilgili genelge ve yönetmeliklere uygunluğunu
sağlamak.

       Faaliyet 3.5.1 : Belirli aralıklarla okul kantininin kontrolu ve düzenlenmesinin sağlanması

Performans Göstergeleri:
3.5.1 Öğrenci ve veli memnuniyeti anketi sonuçları.
35
TEMA – 3

                      İNSAN KAYNAKLARI

STRATEJİK AMAÇ 4: İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 4.1: Okul çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırılmak.

        Faaliyet 4.1.1: Personelin katılacağı doğa ve tarihi yerlere geziler düzenlenmesi.
        Faaliyet 4.1.2: Her dönem, dayanışma ve eğlence yemeği düzenlemesi
        Faaliyet 4.1.3: Öğretmenler arası spor etkinlikleri düzenlenmesi

Performans Hedefi 4.1.1:Öğretmenler arası masa tenisi turnuvasının düzenlenmesi

Performans Göstergeleri:
4.1.1 Çalışanlar için düzenlenen gezi sayısı.
4.1.2 Çalışanlar için düzenlenen eğlence yemeği sayısı
4.1.3 Çalışanlar için düzenlenen gezi ve eğlence yemeklerine katılan personel sayısı.
4.1.4 Çalışan için düzenlenen spor etkinlikleri sayısı.

Hedef 4.2: Hizmetiçi kurs ve seminerlerde duyurular yapmak ve personelin katılımını sağlamak.

        Faaliyet 4.2.1 : Bilgisayar ve internetle ilgili personelin istekleri doğrultusunda bilgisayar
        öğretmeni yada bilgisayar yeterliliği olan öğretmenlerin bilgilendirme yapması.
        Faaliyet 4.2.2 :Tüm sınıflar arası bilgi aktarımı ve haberleşmeyi online sürdürebilmek
        amacıyla e-mail grubu ve çalışma ağı oluşturulması

Performans Hedefi 4.2.1: Bire bir eğitime ihtiyacı olan öğretmenlere bilgisayar öğretmenlerimiz
tarafından her gün saat 14:30 – 16:00 saatleri arasında derslerde işlenecek sunum ve yazılımları için
destek sağlanması

Performans Göstergeleri:

4.2.1 Gelen seminer ve kurs yazıları ( Hizmet içi eğitim rehberi)
4.2.2 Seminer ve kurslara katılım sayısı.
4.2.3 Personele yönelik yapılan etkinliklerle ilgili okul web sayfasında yayınlanan bilgiler.
4.2.4 Çalışan memnuniyeti anketi sonuçları.

Hedef 4.3: Çalışan memnuniyetini sağlamak.

        Faaliyet 4.3.1: Ödüllendirme kriterlerinin (ilgili yönetmelik çerçevesinde) personele
        duyurulması.
        Faaliyet 4.3.2: Çalışan performansını artırma amacıyla dinlenme vakitlerinde sağlanan
        hizmetlerin iyileştirilmesi.

Performans Göstergeleri:
4.3.1 Çalışan memnuniyeti anketi sonuçları.
36
TEMA – 4

                       TOPLUM HİZMETİ

STRATEJİK AMAÇ 5: Okulumuzu tanıtılmak ve toplumla ilişkileri düzenlenmek.

Hedef 5. 1 : Okul web sayfasını daha etkin hale getirmek

       Faaliyet5.1. 1: Okul e – dergisinin çıkarılması

Performans Göstergeleri:
5.1.1 Web sitesi ziyaretçi sayısı.
5.1.2 Dergi çıkarılmasında görev alan öğrenci sayısı

Hedef 5. 2: Sosyal etkinliklere ( tiyatro, şenlik..vb) velilerin katılımını sağlanmak

        Faaliyet 5.2.1 :Önemli gün ve bayramlarda törenlere velilerin de aktif katılımını
        sağlayacak programlar hazırlamak.
        Faaliyet 5.2. 2 : Tören ve şenliklere velileri davetiye göndererek çağırılması

Performans Göstergeleri:
5.2.1 Veliye yönelik düzenlenen etkinlik sayısı.
5.2.2 Etkinlik ve şenliklere katılan veli sayısı.

Hedef 5.3: 2014 yılına kadar veli-okul ilişkilerini düzenlemek.

        Faaliyet 5.3.1 : Her sınıf düzeyinden seçilen en az bir veli temsilcisinin etkin biçimde
        çalışmasını sağlamak.
        Faaliyet 5.3.2 : Veli bilgilendirme toplantılarının sık yapılması

Performans Göstergeleri:
5.3.1 Velilerle yapılan toplantı sayısı.
5.3.2 Toplantılara katılan veli sayısı.
5.3.3 Veli görüşme ve toplantı tutanakları.
5.3.4 Okul-aile birliğine bağış yapan veli sayısı.

Hedef 5.4: Okulun mevcut kaynaklarının haricinde maddi kaynak temini.

        Faaliyet 5.4.1: Mezun öğrencilerle ilişkilerin takibi ve mezun olan öğrencilerden öne
    çıkan kişilerin okulla ilişkilerinin sağlanması.
        Faaliyet 5.4.2 : Kermes, yemek,şenlik vs ile maddi kaynak sağlanması

Performans Hedefi 5.4.1: 2010- 2011 eğitim öğretim yılı 2. Döneminde ‘Yöresel Yemekler’ günü
düzenlenerek velilerin aktif katılımının sağlanması.

Performans Göstergeleri:
5.4.1 Okul gelirinin 133.293 TL’den 150.000 TL’ye çıkarılması
37
3.3 İZLEME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA

TEMALAR     STRATEJİK  STRATEJİK  PERFORMANS          FAALİYETLER
        AMAÇLAR   HEDEFLER  GÖSTERGESİ
                    PG 1.1.1-1.1.2-1.1.3     1.1.1-1.1.2
              SH 1.1   PG 1.1.4-1.1.5-1.1.6     1.1.3-1.1.4
              SH 1.2   PG 1.2.1-1.2.2-1.2.3     1.2.1-1.2.2-1.2.3
          SAM 1
                    PG 1.2.4-1.2.5        1.2.4-1.2.5
                    PG 1.2.6-1.2.7        1.2.6-1.2.7
   TEMA 1
              SH 1.3   PG 1.3.1           1.3.1-1.3.2-1.3.1

              SH 1.4   PG 1.4.1-1.4.2        1.4.1-1.4.2
                    PG 2.1.1           2.1.3-2.1.4-2.1.5
              SH 2.1   PG 2.1.2           2.1.1-2.1.2
          SAM 2
                    PG 2.2.1-2.2.2        2.2.2
              SH 2.2
                    PG 2.2.3           2.2.1
                    PG 3.1.1           3.1.3
              SH 3.1   PG 3.1.2           3.1.1
                    PG 3.1.3           3.1.2
              SH 3.2
   TEMA 2
          SAM 3
                    PG 3.2.1-3.2.2-3.2.3     3.2.1

              SH 3.3   PG 3.3.1           3.3.1-3.3.2-3.3.3
              SH 3.4   PG 3.4.1           3.4.1
                    PG 3.4.2           3.4.2
              SH 3.5   PG 3.5.1           3.5.1
                    PG 4.1.1-4.1.3        4.1.1
              SH 4.1   PG 4.1.2-4.1.4        4.1.2-4.1.3
              SH 4.2   PG 4.2.1-4.2.2-4.2.3     4.2.1
   TEMA 3
          SAM 4
                    PG 4.2.4           4.2.2

              SH 4.3   PG 4.3.1           4.3.1-4.3.2

                    PG 5.1.1-5.1.2        5.1.1
              SH 5.1
    TEMA 4
          SAM 5
              SH 5.2   PG 5.2.1-5.2.2        5.2.1-5.2.2
              SH 5.3   PG 5.3.1-5.3.2-5.3.3-5.3.4  5.3.1-5.3.2
              SH 5.4   PG 5.4.1           5.4.1-5.4.2
38
 FAALİYET     SORUMLU   BAŞLAMA VE   2010   2011   2012   2013   2014   Toplam
  ADI        BİRİM   BİTİŞ TARİHİ   TL    TL    TL    TL    TL     TL                 03.11.2010-
   F.1.1.1    EKİP 1            300   300   300   300   300    1500
                 17.06.2011

                 01/03/2011-
   F.1.1.4    EKİP 1            500   500   500   500   500    2500
                 01.06.2011

                 03.11.2010-
   F.1.4.2    EKİP 1           4000   4000   4000   4000   4000    20000
                 17.06.2011

                 03.11.2010-
   F.1.2.3    EKİP 1           1000   1000   1000   1000   1000    5000
                 17/11/2011
                 03.11.2010-
   F.1.2.5    EKİP 1            100   100   100   100   100    500
                 17/06/2011
   F.1.3.1           03.11.2010-
          EKİP 1            50    50    50    50    50     250
                 17/06/2011
                 03.11.2010-
          EKİP 1            100   100   100   100   100    500
   F.1.3.4           17/06/2011
                 01/10/2010-
          EKİP 2            100   100   100   100   100    500
                 17/06/2011
   F.2.1.5
                 25.09.2010-
          EKİP 2            300   300   300   300   300    1500
 F.2.2.1-2.2.2          17.06.2011

                 01.11.2010-
    F.3.1.1   EKİP 3           20000  20000  20000  20000  20000   100000
                 17.06.2011
   3.1.2-3.1.3
                 01.11.2010-
          EKİP 3           1000   1000   1000   1000   1000    5000
                 17.06.2011
   F.3.2.1
   F.3.2.1           01.11.2010-
          EKİP 3            50    50    50    50    50     250
                 17.06.2011
                 01.11.2010-
          EKİP 3            100   100   100   100   100    500
   F.3.3.1          17.06.2011
                 01/11/2011-
          EKİP 3            100   100   100   100   100    500
   F.3.3.2          17/06/2011
                 01.11.2011-
          EKİP 3            100   100   100   100   100    500
   F.3.3.3          17.06.2011
                 01.11.2010-
          EKİP 3            50    50    50    50    50     250
   F.3.4.1          17.06.2011
                 01.11.2010-
          EKİP 3           1000   1000   1000   1000   1000    5000
  F.3.3.4           17.06.2011
 F.4.1.1-4.1.2          01.11.2010-
          EKİP 4           1000   1000   1000   1000   1000    5000
                 17.06.2011
                 01.11.2010-
   F.4.1.3    EKİP 4            40    40    40    40    40     200
                 17/06/2011
                 01/10/2010-
   F.5.1.1    EKİP 5           1500   1500   1500   1500   1500    7500
                 01/06/2011
                 01/10/2010-
   F.5.1.1    EKİP 5            500   500   500   500   500    2500
                 01/06/2011
                 01/10/2010-
   F.5.2.1    EKİP 5            400   400   400   400   400    2000
                 01/06/2011
                 01/10/2010-
          EKİP 5            80    80    80    80    80     400
   F.5.2.2          01/06/2011

               TOPLAM       32,370  32,370  32,370  32,370  32,370  161.850,00
39
                EKLER
 -
1 FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU
2- FAALİYET SONU RAPORU FORMU
40
                         İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU

                        FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU                  OKUL/KURUMU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
TEMA
Stratejik  Amaç
1:………
Stratejik Hedef
1.1:
Faaliyet/Projeler                       İzleme                   Değerlendirme
Faaliyet/Projeler  Faaliyetin  Faaliyetten Maliyet   Ölçme      Performans Faaliyetin durumu  Tamamlan-  Öneriler
          Başlama   Sorumlu   i     yöntemi ve     Göstergeleri          mama
          ve Bitiş   Kurum/birim/      raporlama süresi                  nedeni
          Tarihi    kişi
                                            (..) Tamamlandı
                                            (..)Devam Ediyor
                                            (..) İptal Edildi
41
                İHSAN KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU


                     FAALİYET SONU RAPORU                   FAALİYET SONU RAPORU…………………………………. OKUL/KURUMU
……….. KONULU FAALİYET SONU RAPORU


Amaç No :                  Hedef No:           Faaliyet No:
Çalışma Konusu:
Faaliyetin Adı:
Faaliyetten sorumlu Kişi/Kişiler:
Faaliyetin başladığı tarih:               Faaliyetin bittiği tarih:
Faaliyete katılan öğretmen/idareci sayısı:        Faaliyete katılan öğrenci sayısı:
                             Faaliyete katılan yardımcı personel
Faaliyete katılan veli/STK temsilcisi sayısı:
                             sayısı:YAPILANLAR:
Faaliyetin Değerlendirilmesi:

Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar:
42

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:102
posted:6/25/2012
language:
pages:42