LWO Sluizeken Tolhuis Ham 16112010 by 8q6RA8

VIEWS: 0 PAGES: 6

									e

    VERGADERVERSLAG LOKAAL WELZIJNSOVERLEG SLUIZEKEN-TOLHUIS-HAM


Overleg     Datum en uur:  16 november 2010 om 14u
van
        Locatie:    E. Anseeleplein 7 te 9000 Gent


Uitgenodigd:
        Naam           Dienst / Organisatie     Aanwezig

Laurence Boudré         OCMW Gent              Aanwezig
Lut Kwanten           OCMW Gent              Aanwezig
Evi De Craene          OCMW Gent              Aanwezig
Lies Verliefde         OCMW Gent              Aanwezig
Heidi Van De Winckel      OCMW Gent              Aanwezig
Nika Maes            OCMW Gent              Aanwezig
Saskia Creyf          OCMW Gent              Aanwezig
Véronique Thoeye        OCMW Gent              Aanwezig
Els Martens           OCMW Gent              Aanwezig
Bart Vancaeyzeele        OCMW Gent              Aanwezig
Charlotte Wille         OCMW Gent              Aanwezig
Ann Willems           Vrije Basisschool De Mozaïek    Aanwezig
Kristel Van Raemdonck      VZW Delta Wonen           Aanwezig
Carine Morel          VDAB ervaringsconsulente      Aanwezig
Nancy Viaene          Woonwinkel             Aanwezig
Rebecca De Bruycker       Project straathoekwerk Stad Gent  Aanwezig
Veerle Noppe          Opvoedingswinkel Gent        Aanwezig
Heidi Peys           Vrije Basisschool Sint Salvator   Verontschuldigd
Anne Schiettekatte       Goede Werkmanswoning        Verontschuldigd
Aline Van Aken         Job & Co              Verontschuldigd
Marleen De Swaef        VZW Delta Wonen           Verontschuldigd
Ken Roetynck          VZW Jong              Verontschuldigd
Sofie Verschraegen       CM                 Verontschuldigd
Sandra Verhauwert        OCMW Gent / Psychologische Dienst  Verontschuldigd
Manfred Boriau         VDAB ervaringsconsulent       Verontschuldigd
Hilde Verbrugge         Brede-school project        Verontschuldigd
Dirk Middernacht        Buurtwerking            Verontschuldigd
Hava Kara            Buurtwerking            Verontschuldigd
Wendy De Man          Gebiedsgerichte Werking       Verontschuldigd
Liesbet Van De Gehuchte     OCMW Gent              Verontschuldigd
                                           1
Agenda      1. Goedkeuring van het verslag van 7 september 2010
         2. Voorstelling Opvoedingswinkel Gent (Veerle Noppe – coördinator)
         3. Inventarisatie van probleemadressen in de wijk aan de hand van jullie
           ervaringen
         4. Werkpunten welzijnsoverleg in 2011
         5. Varia: sociale buurtkaart

1. Goedkeuring  Het vorig verslag van 7 september 2010 werd goedgekeurd
verslag van 7   Lut Kwanten heet iedereen welkom op dit welzijnsoverleg.
september     De agendapunten van de buurtwerking en Gebiedsgerichte Werking worden
2010       uitgesteld, daar Dirk Middernacht en Wendy De Man verontschuldigd zijn.

2. Voorstelling  Zie powerpoint voorstelling
Opvoedings-
winkel Gent

3.        Aangezien we al een tijdje merken dat bij onderstaande adressen regelmatig
Inventarisatie  onduidelijkheid is over de woonsituatie zitten we eens samen om onze ervaringen
van        hierrond uit te wisselen.
probleemadres
sen in de wijk  Doornzelestraat 70
aan de hand    Omschrijving van het probleem:
van jullie      - Het is een rijwoning met 10 kamers, 2 gemeenschappelijke WC’s en 1
ervaringen        badkamer.
           - De huurders moeten 300 EUR per maand huishuur betalen
           - De kamers zijn veel te klein en in slechte staat
           - Het gebouw is enorm vuil
           - De maatschappelijk werkers geraken ook niet altijd binnen voor een
             huisbezoek
         Bespreking in groep naar mogelijke acties:
          Eventueel ‘s avonds een huisbezoek plannen om toegang te krijgen tot de
           woning
          Betere samenwerking met de wijkagent, meer zicht nodig op de politiediensten
          Wanneer er iemand een aanvraag doet bij het OCMW en die woont op een
           probleemadres, bij het eerste bureelcontact ook al meegaan op huisbezoek
          Kan straathoekwerk daar iets in betekenen ?
          Gegevens opvragen van de huisbaas om zelf al eens contact te kunnen
           opnemen, toestemming cliënt nodig?
          Dienst huisvesting Satd Gent contacteren die huisbaas kan controleren (is de
           huisbaas gekend ? huisjesmelkerij ?), problemen signaleren
          Contact nemen met huurdersbond
          Bestaat er een lijst met contactpersonen van verschillende diensten
           betreffende huisvestingsproblematiek?


         Antwoord cel woonbeleid dd. 18/11/2010: onderzoek op 27/05/2008 door
         wooninspectie en is ok

         Ham 144
         Omschrijving van het probleem:
          - Appartementsgebouw met 2 gemeenschappelijke toiletten en
            gemeenschappelijke ruimtes (keuken, badkamer) om naar die ruimtes te
            gaan moet iedereen door dezelfde gang
          - Kamers zijn heel klein


                      -2-
Bespreking in groep naar mogelijke acties:
 Huurdersbond contacteren
 Huisbaas contacteren
 Huursubsidie op voorhand aanvragen voor verhuis (binnen 6 maand verhuis)
 Er zouden meer betaalbare woningen moeten zijn voor mensen met grote
  gezinnen
 Op wijkdebat brengen
 Onbewoonbaar laten verklaren
 Er is een project van Samenlevingsopbouw (Gensh = Gents netwerk van
  sociale huurders) contactpersoon: Patrice De Meyer via website
  samenlevingsopbouw

Cel Woonbeleid dd. 18/11/2010: geen dossier

Justus De Harduwijnlaan 13
Omschrijving van het probleem:
- Huisbaas komt vaak binnen in huis zonder toestemming
- Sluit elektriciteit af om verschillende redenen
- Douche werkt met munten
- De lampen in de hal zijn uitgedraaid
- Doet huurders werken voor afbetaling of iets dergelijks
- De afmetingen van de studio’s zijn veel te klein
- Brandveiligheid beneden peil
- Veel huurders met klachten, doch durven/willen vaak geen klacht neerleggen om
diverse redenen

Bespreking in groep naar mogelijke acties:
 Cel woonbeleid Stad Gent inschakelen voor controle op huisvesting = Nancy
  Viaene informeert hiervoor
 Signaal vanuit OCMW om inschrijving door de wijkagent pas te doen als
  woonst effectief leefbaar is

Antwoord cel woonbeleid dd. 18/11/2010: Na de actie door de wooninspectie is er
een PV opgemaakt en werd er via Wonen Vlaanderen een advies tot
ongeschiktheid overgemaakt. Uiteindelijk bleek daar administratief geen reden te
zijn om een besluit te nemen wegens niet-ongeschiktheid.

Sint-Salvatorstraat 119
Omschrijving van het probleem:
- Veel te kleine ruimtes
- Vocht
- Geen afvoer in bepaalde studio’s
- Huisbaas belooft herstellingen maar doet ze niet
- gaten in de vloer

Bespreking in groep naar mogelijke acties:
 Aanklagen via cliënten
 Cel woonbeleid Stad Gent inschakelen voor controle op huisvesting = Nancy
  Viaene informeert hiervoor

Antwoord cel woonbeleid dd. 18/11/2010: er is daar een onderzoek lopende en op
18/10/2010 is dit doorgestuurd naar Wonen Vlaanderen voor advies.
             -3-
         Conclusie: Wat kunnen we doen met deze gegevens en tekortkomingen ?
               Het OCMW kan een brief schrijven naar de eigenaars om hen te
               wijzen op de gebreken van de woning, mits akkoord van de
               huurder. Deze brief heeft echter enkel een “morele” waarde en
               geen juridische waarde omdat het OCMW niet in een contractuele
               verhouding staat tot de eigenaars en dus niet in naam van de
               huurder naar de vrederechter kan stappen.
               Het OCMW onderzoekt of het niet meer verlenen van een borg op
               deze probleemadressen een oplossing kan zijn
               Er is nood aan overleg met de politiediensten en de cel
               huisjesmelkerij

         Algemeen moeten we vaststellen dat het OCMW en het welzijnsoverleg defacto
         machteloos staat tegenover deze wantoestanden en dat er nood is aan een
         gecoördineerde aanpak van deze problematiek !

4. werkpunten Dit zijn de voorlopige agendapunten voor het welzijnsoverleg in 2011:
welzijnsoverleg  Huisvesting (in samenwerking met Victoria Deluxe)
in 2011      Vuil –en sluikstorten in de wijk
         Samenwerking en toeleiden van moeilijk te bereiken doelgroep naar activiteiten
         in de wijk

         Oproep om al eens na te denken over deze thema’s.
         Wanneer u zelf nog andere agendapunten zou hebben, dan mag u die ons altijd
         doormailen.

5. Varia:    De vernieuwde sociale buurtkaart staat vanaf nu online op de website
sociale     www.lokaalsociaalbeleidgent.be
buurtkaart
         Je gaat naar ‘welzijnsoverleg’ en je kiest voor ‘Sluizeken – Tolhuis – Ham’
                      -4-
Klik op ‘sociale kaart’
Klik op het bestand (wanneer je een melding krijgt om een passwoord in te geven,
klik je op annuleren) en het bestand opent zich
Op de website kan je ook de verslagen van het welzijnsoverleg, powerpoints en
andere info (thema’s) terugvinden
Bij kalender kan je allerlei activiteiten terugvinden die zullen doorgaan in de wijk
Bij berichten kan je de laatste nieuwtjes zien
              -5-
Volgend      Datum en uur:     25/01/2011 vanaf 14u met aansluitend nieuwjaarsreceptie
Overleg

          Locatie:        Welzijnsbureau Gent Noord, E. Anseeleplein 7 – 9000 GentEinde       De vergadering wordt beëindigd om 16u30
vergadering

Verspreiding      Alle genodigden
            Andere: sprekers
De Verslaggever,

Heidi Van De Winckel
                      -6-

								
To top