Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge by 8q6RA8

VIEWS: 49 PAGES: 17

									Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking          Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge
Aanwezigen:   - Burgemeester Frank Beke
         - schepen Sas van Rouveroije (cultuur en toerisme)
         - schepen Daniël Termont (feestelijkheden, economie en haven)
         - schepen Martine De Regge (sociale huisvesting, emancipatie en huisvesting)
         - schepen Lieven Decaluwe (milieu, groen en gezondheid)
         - schepen Karin Temmerman (stedenbouw en mobiliteit)
         - schepen Geert Versnick (openbare werken en internationale betrekkingen)
         - schepen Rudy Coppens (onderwijs en opvoeding)
         - schepen Katharina Segers (ambtenaar van de openbare stand en schepen van bevolking)
         - schepen Christophe Peeters (financiën, facilitymanagment en sport)

Moderator: Prof. De Maeseneire

Verontschuldigd: - schepen Marina Hoornaert (personeelsbeleid en informatica)

Inleiding door burgemeester Beke: we zijn nu bezig met wijkplatform II, dat kadert binnen de gehele aanpak
van de gebiedsgerichte werking, een werking waar we al een paar jaar aan sleutelen. Het is in feite de
verderzetting van de Actie Samenspraak. Ik wil ook meteen al duidelijk stellen, want ik heb bij het binnenkomen
daarjuist een pamfletje gekregen en we zullen die opmerking wellicht nog wel horen, dat we hier nu komen in
het verkiezingsjaar heeft niets mee te maken met het feit dat het om een verkiezingsjaar gaat. Het is gewoon het
gevolg van een lange voorbereiding, het opzetten van een dienst, het aanwerven van personeel, het bevragen van
de mensen, het wijzigen ook van onze inzichten terzake en nu zijn we hier.
Vorig jaar heeft men geluisterd naar de wijkbewoners. Dat was de eerste fase van het wijkplatform en dat is hier
gebeurd onder meer via gesprekken en rondleidingen. Er is ook een infoavond geweest. Het platform
hulpverlening Gentbrugge-Ledeberg, de lokale seniorenraad, Gent-Oost werd geraadpleegd. Men heeft ook de
buurtfeesten en het open bedrijvenweekend aangegrepen om verder naar u te luisteren. Er zijn ongeveer 102
individuele reacties bij de dienst binnengekomen, er zijn ook nog reacties binnengekomen van diverse instanties
en diverse organisaties en die zijn allemaal verwerkt tot de vragen die we nu hebben voorgelegd gekregen als
college. We gaan dan ook proberen om een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op die vragen. De thema’s
zijn deze die jullie allemaal het belangrijkst vonden namelijk leefomgeving, wonen in de wijk, mobiliteit,
gemeenschapsleven en vrije tijd, economie, veiligheid. Die thema’s zullen we nu één voor één gestructureerd
behandelen.
Fase 3 houdt dan in dat we een wijkprogramma gaan uitwerken. Een wijkprogramma dat nog een aantal
beslissingen moet kennen en waarvan u ook verder op de hoogte wordt gehouden.

Inleiding door de moderator: iedereen heeft een debatbundel gekregen die in jullie map zit. De vragen die
zullen geprojecteerd worden komen eigenlijk uit het verslag van de consultatie en die vragen zijn eigenlijk de
signalenbundel. De vragen en standpunten van de bewoners die reageerden op de bevraging zijn de basis
geweest voor het verslag van de consultatie. Zij vormen de leidraad voor het gesprek deze namiddag per thema,
er is ook tijd voorzien voor een vragenronde. Men kan ook altijd het reageerformulier invullen.

Thema 1: Leefomgeving
Daar zijn ongeveer 80 reacties op gekomen. Dit is duidelijk één van de prioritaire thema’s.
Men zegt hier dat het een aangename wijk is met groen, gezellige straten, sociaal contact. De stad heeft een
eerste goede aanzet gegeven met 2 projecten namelijk de herontwikkeling van de arbedsite met 3 accenten,
wonen, werken en ontspanning en dan het sociaal woonproject in het Sas-Bassijnwijk.
Oud-Gentbrugge kent veel publiek groen en de wijk telt 5 hondentoiletten, ook een belangrijk gegeven in
verband met kwaliteit van leven in de buurt.
Er zijn een aantal signalen, vragen gekomen vanuit de bewoners namelijk:
   - Graag meer publieke ontmoetingsplaatsen!
   - Een beter onderhoud van het bestaande groen!
   - Hondenpoep en sluikstort veroorzaken hinder!
   - Het dichtbebouwde deel van de wijk lijkt soms grauw en grijs! Graag maatregelen om het op te fleuren!
   - De Schelde veroorzaakt geurhinder!
Dit zijn de belangrijkste opmerkingen die gegeven zijn en we hebben die vertaald in een aantal vragen. Die
vragen worden telkens gericht aan een bevoegde schepen.28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                   1
Stad Gent                                          Gebiedsgerichte werkingV: kan er meer groen komen in allerlei vormen?

A: schepen Decaluwe: op het kaartje dat u in uw bundel hebt ziet u daar 2 groene parken aangeduid, enerzijds
Keizerspark en anderzijds het Frans Tochpark. Het is absoluut de bedoeling om hier in het gebied meer parken te
brengen. Aan Arbed-Noord komt een park dat tot aan de Schelde zal lopen en daar de fiets-en wandelweg de
groenas zal verbinden. Ook aan Arbed-zuid wordt een park voorzien. Ik zal even zo punctueel mogelijk proberen
antwoorden. Arbedpark-noord staat momenteel in de planning en u weet hoe dat gaat, dat gaat met bestekken,
aannemers, …. Elke planning is altijd een stukje virtueel. De aanleg van arbedpark-noord zou moeten
aangevangen worden in de zomer 2006. Het probleem daar is vaak dat we de dijkwerkzaamheden met water- en
zeewezen, dat we die ook moeten combineren. Dus het zijn 2 besturen wiens werken op elkaar moeten worden
afgestemd. Er was dan ook een probleem met de onderdoorgang met de spoorweg van de NMBS. Dit is
opgeklaard maar er moeten plannen worden aangepast. Daardoor kan die timing altijd een beetje verschoven
worden.
Arbedpark-zuid is voor 2007, zeker niet voor dit jaar. De aanleg van de groene buffer aan de achterzijde van de
Kerkstraat en het fietspad zou in dit jaar nog aangevat moeten worden.
Het Keizerspark is waar er redelijk veel vragen zijn naar onderhoud. Nu is het zo dat in een park waar er heel
snel grote werken zullen gebeuren, dat het onderhoud op een laag pitje wordt gezet. Deze zomer nog zou in het
Keizerspark de tweede fietsbrug over de Franse Vaart worden aanbesteed. Eens die werken gedaan zijn, pas dan
kunnen we starten met de werken aan het park. Dit zou ook in elk geval nog starten in 2006.
Momenteel de speelzone Bassijnstraat zou mei-juni zijn, de omgeving van het JOK zou ook in mei-juni 2006
zijn. Dus er staan een heleboel zaken op stapel. Op mijn lijstje staan er 18 grote groenprojecten die gepland zijn
waarvan verschillende in deze buurt.

V: Kan het groen beter onderhouden worden?

A: schepen Decaluwe: de groendienst van Gent is één van de grootste tuinbouwbedrijven van Vlaanderen, een
230 man ongeveer. We hebben natuurlijk heel veel terreinen en heel veel verschillende soorten werken aanleg
van voetbalbalterreinen tot onderhoud van kleine plantsoentjes en dergelijke meer. Er zijn 2 zaken die het
onderhoud beïnvloeden, enerzijds is er een soort evolutie aan de gang dat parken op een milieuvriendelijke
manier moeten worden aangelegd en ook onderhouden worden. De zienswijze op de belevingsmogelijkheden
van een park zijn veranderd, men gaat niet meer een park zo netjes maken dat het bijna op een Engelse tuin
gelijkt dat je er niet meer durft op lopen, integendeel het park moet kunnen gebruikt worden. Onkruidbestrijding
gebeurt niet meer met schadelijke middelen, moet zoveel mogelijk milieuvriendelijk blijven, dat vergt natuurlijk
veel meer mankracht en daardoor geeft het een ander beeld op groen. En dan anderzijds bv. bij het Keizerspark
zijn grote werken gepland, dan wordt daar geen klein materiaal meer verwijderd. Een park wordt voortdurend
gemanipuleerd in die zin, dat er altijd wel iets nieuw geplant wordt of weggehaald en dat ligt nu volledig stil bij
het Keizerspark.

V: Graag meer controle en acties rond afval en sluikstorten! Kunnen er afvalkorven bijkomen?

A: burgemeester Beke: het is inderdaad zo dat één van de grote problemen bij sluikstort is dat het moeilijk te
definiëren is wat sluikstort precies is. Bovendien zitten we met de wetgeving, het afvalstoffendecreet, waardoor
het heel erg moeilijk is om louter en alleen op basis van gemeentelijke autoriteit daarrond op te treden. We
zouden heel graag hebben dat we dit zouden kunnen bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties maar
op wettelijk vlak is dat niet zo gemakkelijk. Er zijn toch daaromtrent acties aan het lopen en u zult ook al in de
pers hebben vernomen dat het Gentse gerecht deze acties ook heel goed voert en gaat naar zogenaamde
themazittingen van het gerecht waarbij dan telkens een hoop sluikstorters voor de rechter worden gedaagd. Één
van de belangrijkste dingen daarbij is dat je wel degelijk goede vattingen moet hebben in die zin, het moet
aantoonbaar zijn met andere woorden je moet de mensen op heterdaad kunnen betrappen en dat is niet zo
gemakkelijk. We hebben daarvoor met de politie in overleg met vele andere instanties van de stad de actie
‘Vizier’ opgezet. Dat betekent dat politiemensen soms in burger, soms in uniform inderdaad proberen mensen op
heterdaad te betrappen en dat lukt aardig. Ik heb onlangs de hele lijst met sluikstorten gekregen van de politie
waarvan de daders bekend zijn en dat zijn er heel erg veel. Ik denk dat we aan een kleine 200 sluikstorten zitten
van vorig jaar waarvan de dader bekend was en dat wordt dan ook degelijk overgemaakt aan het parket.
Alleen zegt de politie mij dat er hier niet echt plaatsen zijn waar altijd maar weer sluikstorten voorkomen
waardoor een actie als actie ‘Vizier’ een heel stuk moeilijker is dan als je altijd maar 1 plaats in het oog moet
houden waar regelmatig sluikstorten gebeuren, waar ook een bepaald volume sluikstorten zijn dan plekken in het
oog houden waar af en toe maar een zakje wordt buitengezet.
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                   2
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking


A: schepen Decaluwe: ter gelegenheid van deze bijeenkomst vandaag waren drie probleemlocaties doorgegeven
namelijk de Sluizenweg, de Sas- en Bassijnwijk en de Tertzweillaan (de laatste strook). Die zullen extra in de
gaten gehouden worden. Dat gebeurt niet altijd door politie alleen, de stadswacht houdt ook sluikstorten bij
zodanig dat we weten op welke plaatsen meer gesluikstort wordt dan op andere. Wanneer het echt erg wordt,
wordt de politie ingeschakeld.
Men moet ook wel onderscheid maken tussen openbaar domein enerzijds waar Ivago optreedt en kan opruimen,
waar de politie ook kan optreden. Er zijn ook vaak plaatsen op privé-terreinen waar mensen vuilnis achterlaten
en dat is veel moeilijker om daar tegen iets te gaan doen. Wat namelijk op privaat domein ligt moet de eigenaar
zelf opruimen. Het is natuurlijk zeer vervelend als het iedere keer andere mensen zijn die het daar komen
plaatsen. Dit spanningsveld proberen we op te lossen door gerichte onderzoeken te doen, door brieven te
schrijven, te vragen aan eigenaars om afsluitingen te plaatsen en dergelijke meer. Maar het is een heel kluwen, ik
zou heel de avond over de problematiek van het sluikstorten kunnen spreken.

V: Kan u de Schelde uitbaggeren?

A: schepen Decaluwe: voor alle duidelijkheid, de Schelde is niet van Gent maar van Vlaanderen. Dus de
bevoegdheid is geen stedelijke bevoegdheid maar we proberen om de Vlaamse overheid toch te dwingen in een
bepaalde richting zodanig dat er toch een oplossing wordt gezocht. Is deze oplossing ‘uitbaggeren’? Het
probleem van uitbaggeren is als men dat eruit haalt moet men een plaats vinden waar het slib kan worden
behandeld en dat is een absoluut probleem in Vlaanderen. Nergens wordt daar ruimte voor gevonden.
Dat slib is ook vervuild, dat slib zal er altijd komen omdat getijden nog werken. Men kan geen bovengebied
vanuit te stad naar hier stuwen zodanig dat het permanent met water staat. Dat is onderzocht en dat is niet
mogelijk. Dus vergeet het idee dat hier permanent bootjes zullen drijven, dat zal niet gebeuren. Zelfs wanneer
uitgebaggerd wordt zal er toch weer een sliblaag komen omdat het water veel te langzaam terugtrekt en daardoor
blijft het slib liggen.
Eerste fase was om dat slib minder vuil te maken enerzijds, om het minder te doen stinken anderzijds is de
absolute voorwaarde dat er niet meer in geloosd werd. Aquafinwerken, collectorwerken, grote problemen hier
rechtover op de Delphinlaan, wanneer zullen die werken beëindigd zijn? Mij was vorige week nog gezegd dat dit
in april zou beëindigd zijn, ik heb uitgerekend vandaag gehoord dat een minister op een parlementaire vraag zou
beantwoord hebben dat dit in juni is. De komende maanden zullen, hopelijk, die collectorwerken ten einde zijn.
Dat is dan ook de eerste voorwaarde om te kijken wat we dan met dat slib kunnen doen. Vlaanderen moet
onderzoeken of er gebaggerd wordt of niet. Wat wij hebben gevraagd is een ecologisch advies bij de universiteit
van Antwerpen. Die hebben beslist dat het wel goed zou zijn moest er hier misschien een zoetwaterschor
aangelegd kunnen worden. Dat is wel nog geen definitieve beslissing, dat wordt nog onderzocht. Omdat we daar
bij betrokken willen zijn hebben we op 3 februari een vergadering en zitten de groendiensten, stedelijke diensten,
natuurdienst en Vlaamse overheid samen om te kijken of die optie interessant zou zijn, welke mogelijkheden dit
zou bieden. Maar ik denk dat je daar wel iets van kan maken, of dit voldoende is weet ik niet, daarom wordt dit
nog volop verder onderzocht.

V: Hoe zit het met de toekomst van het kasteel De Pélichy en het bijhorende parkje?

A: schepen Peeters: op termijn wordt voor het kasteel effectief een verkoop voorzien. Momenteel is daar nog de
keizer Karelstichting gehuisvestigd en ook het jeugdhuis Eksekwo. Het jeugdhuis kan, wanneer het nieuwe
jongerenontmoetingscentrum is opgericht, naar daar en krijgt dan zijn definitieve stek. Voor de keizer
Karelstichting wordt naar een oplossing gezocht.
Wat de verkoop betreft, dit gaat enkel om het kasteel. Dus het park blijft sowieso. Ik denk dat het ook nuttig en
nodig is dat die parkzone daar blijft en als daar dan horeca zou in komen kan dat enkel kleinschalig want je kunt
in dat park niet parkeren, parkeren zou dan moeten op de openbare weg. Dus het kasteel wordt op termijn,
binnen enkele jaren verkocht maar er moeten eerst enkele praktische problemen worden opgelost vooraleer we
zover zijn.
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  3
Stad Gent                                          Gebiedsgerichte werking


Moderator: dat waren de voorbereidende vragen. Nu is het woord aan het publiek om rond het eerste thema
‘leefomgeving’ die brandende vraag te stellen die nu nog op de lippen ligt!

Dhr. De Bruyne van het buurtcomité en ook van de vzw ‘De statie’: Jaren geleden is er iets gebeurd op de
Schelde zodat de Schelde, die in Gentbrugge en St. Amandsberg ligt, de afvalbak geworden is van het slib,
omdat men niet wou dat dit terecht zou komen in de ringvaart. Vroeger moest er daar iets gekomen zijn, een
soort barrière, die het slib moest tegenhouden. Nu is het al zodanig erg dat zelfs de schepen bij laag water vast
komen te zitten in de ringvaart. Hoe staat het dus met het project van de Gentbrugse Meersen?

A: schepen Decaluwe: het project van de Gentbrugse Meersen, dat loopt goed. Maar ik zie niet onmiddellijk het
verband met de Schelde. Er is op een bepaald moment gedacht, zou de Gentbrugse Meersen terug een soort
overstromingsgebied van de Schelde kunnen worden? Maar gelet op de kwaliteit van het slib is dat absoluut af te
raden natuurlijk. De Gentbrugse Meersen worden terug hersteld in natuurgebiedgedeelten, want daar zijn
verschillende gebieden in. Het gedeelte dat aan de Schelde paalt zal vernat worden maar niet tot het water van de
Schelde door een eigen waterhuishouding die in het gebied zal uitgewerkt worden. Wat Gentbrugse Meersen
betreft, het eerste dat gebeurt, is het zogenaamde heenpark dat zich nu situeert achter het rattendaleparkje daar
verder en zo naar de Gentbrugse Meersen toe. In dat gebied heeft de stad al veel aankopen kunnen doen en dat
zullen we als eerste gedeelte inrichten en daar zal binnenkort een ontwerper voor worden aangesteld. Een
beheersplan wordt dan gemaakt. De aankopen gaan door maar u moet weten dat de Gentbrugse Meersen een
dure operatie is, en gelukkig dat we dit jaar en het voorbije jaar toch 400.000 euro subsidies hebben kunnen
binnenkrijgen van de Vlaamse overheid. Als we dat hebben kunnen we aankopen doen. Als we die subsidies niet
hebben is het enkel de stadsbegroting en wordt het een heel dure en wat langer uitgerokken operatie.

Mevr. Leen Van Gijsel: ik heb een vraag over een parkje dat aan het uiteinde van arbed-zuid ligt aan de Oude
Brusselseweg. Ik heb wel niet kunnen opmaken wat de plannen zijn voor dat parkje of dit zou verdwijnen of zo?

A: schepen Temmerman: in het bijzonder plan van aanleg dat gemaakt is zowel van arbed-noord als arbed-
zuid, waar u het over geeft, dus het gedeelte waar nu nog de gebouwen staan van Treillarmé komt daar een
bijkomend park zodanig dat het relatief kleine parkje iets wordt uitgebreid. Het probleem is dat we dit nog niet in
handen hebben. Trelarmé is nog altijd eigendom van de huidige eigenaar en dat zal nog een tijdje duren
vooraleer we dit zullen verwerven maar van zodra dit het geval is, zal het BPA worden uitgevoerd. Over de
herinrichting zal hetzelfde gebeuren zoals we gedaan hebben bij arbed-noord, dus in samenspraak met de
diensten van schepen Decaluwe en met de bewoners. Het huidige parkje is eigenlijk iets te klein voor de hele
buurt. Maar we moeten dus wachten op de aankoop van Trelarmé om dit te kunnen uitvoeren.

Dr. LeBrun: Het Paulplein is veranderd geweest maar ik vind dat dit er nog steeds niet afgewerkt uitziet.

A: schepen Versnick: de aanleg heeft daar enigszins wat vertraging opgelopen. Er loopt daar een project van
sociale woningen. Het voordeel is dat je subsidies kunt krijgen van de Vlaamse regering om de openbare aanleg
uit te voeren. Dat is wel gekoppeld aan lange administratieve procedures en bij die procedure is het één en ander
foutgelopen. We moesten ook afgestemd worden naar de riolering. Maar nu is het dossier in orde maar ik durf
nog geen definitieve datum geven naar de uitvoering ervan. Maar er wordt aan gewerkt.

Mevr. Kris van de voetgangersbeweging: Wat gebeurt er met het probleem aan het groengedeelte. Er komt
alsmaar meer groen bij, dus zullen er meer bladeren en zo vallen. Waar zit de verantwoordelijkheid van de stad
en de bewoners?

A: schepen Decaluwe: het is natuurlijk allemaal een kwestie van samenwerking. Elk jaar in september/oktober
krijg ik mails en brieven van mensen dat de bladeren van de bomen vallen. Door de groendienst worden er toch
grote inspanningen gedaan. Maar hoe meer afvalkorven je plaatst voor bladeren, hoe meer er worden gevraagd.
Je moet dan ook weten dat ivago die moeten komen ophalen en er is een grens namelijk hoeveel korven kan
ivago buiten zijn normale werk ophalen. En dit moeten we een beetje uitzoeken. Maar we zijn een openbaar
bestuur dus zijn we verantwoording verschuldigd ook in het organiseren van het werk. Het is een beetje zoeken
en het is niet alleen de overheid maar ook de burger.
V: Deze ochtend was het -5 graden, ijzel, sneeuw en ijs. Wat moet daarmee?28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                    4
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking
A: schepen Versnick: op het openbaar domein waar geen aangelande is, is het de overheid die moet ruimen
maar dat komt uiteraard ook in korte periode voor. Als er plots een hevige sneeuwval is, dat ligt dan over het
ganse Gentse grondgebied. We beschikken over een beperkt aantal ploegen en we kunnen ook niet overal zijn.
Daar is dan een uitgekiemd plan dat in werking treedt en waarvoor we bv. voorrang geven aan het ijsvrij maken
van wegen waar ook het openbaar vervoer op circuleert. Want als het openbaar vervoer niet meer kan rijden valt
heel de stad bij manier van spreken plat. We hebben naar het jaareinde toe toch redelijke sneeuwval gehad, de
diensten zijn onmiddellijk uitgerukt. Ze volgen ook het weerbericht op de voet en hebben ook altijd ploegen
stand-by. Ze hebben dan ook zeer hard gewerkt.
Wat we nu aan het doen zijn is gaan kijken of we eventueel kunnen samenwerken met ivago en met een aantal
andere diensten om op die kritische ogenblikken mensen eigenlijk uit hun normale werkomgeving te halen. We
proberen met man en macht en verschillende diensten die sneeuwruiming te doen.

Mevr. Kabus: De ene schepen zegt dat het park van het kasteel (?) gaat van de stad blijven. Ik blijf bezorgd dat
het als patrimonium zal erkend worden in zo een streek waar er nog een kasteeltje is, dat het zo zal blijven. Een
andere schepen zegt dan als hij het heeft over de groenvoorzieningen en de parken dat er maar 2 groene plekjes
zijn in deze buurt terwijl het park van het kasteel een heel belangrijke functie heeft als groen.

A: schepen Decaluwe: ik heb het enkel maar visueel willen houden. Op het kaartje zijn 2 groene gebieden te
zien. Maar uiteraard zijn er nog andere belangrijke groene gebieden. Het groen moet daar zeker behouden
blijven.

A: schepen Temmerman: in verband met de bescherming, we hebben vernomen dat het kasteel nu op de lijst
zou staan om beschermd te worden.

Thema 2: Wonen in de wijk
In Oud-Gentbrugge wonen veel mensen dicht op elkaar en er zijn veel eigenaars. In de wijk zijn er drie soorten
woningen namelijk kleine woningen met weinig comfort, de grotere ééngezinswoningen met tuin en de sociale
woningen. Het verscheidene aanbod aan woningen brengt een verscheidenheid en sociale mix van bewoners
teweeg. Er waren 33 reacties van de bewoners in verband met dit thema.
De signalen van de bewoners zijn:
   - De renovatie-initiatieven van het stadsbestuur en de bewoners verbeteren het imago van de wijk.
   - De realisatie van de nieuwe huisvestingsprojecten in de wijk nemen teveel tijd in beslag.
   - De omgevingsaanleg rond de woonprojecten laat veel te lang op zich wachten, het Paulplein en dat
     staat voor het plein aan de Posthoornstraat, Oude Brusselseweg, Louis de Smetstraat en de Sas- en
     Bassijnwijk.
   - de vraag naar serviceflats op het bedrijventerrein Gentbrugge 2, zone B arbed-noord.
Die signalen van de bewoners leiden tot de volgende vragen:

V: Waarom kruipt er zoveel tijd tussen de beslissing van een project en de uitvoering ervan? Waarom geen
tijdelijke invulling geven want leegstaande terreinen veroorzaken overlast zoals zwerfvuil.

A: schepen De Regge: grote projecten van sociale woningbouw neemt zoveel tijd in beslag, dat is een
vaststelling die we allemaal doen en het neemt inderdaad veel tijd in beslag.
Vaak gaat daar een aankoopprocedure aan vooraf van woningen die er staan. Dat duurt vaak een aantal jaren
vooraleer we alle woningen kunnen verwerven. Niet iedereen is bereid om zijn woning direct te verkopen.
Wat we dan gaan doen is proberen van zodra we alles hebben aangekocht te slopen. Vroeger was dat niet het
geval, we wachtten tot we alles in eigendom hadden en dat duurde dikwijls heel lang waardoor we nog meer
verkrotting en leegstand kregen en krakers met alle randfenomenen daarnaast. We hebben nu beslist om voortaan
toch te proberen om heel snel te kopen en daar meteen ook de onteigeningprocedures aan te verbinden. We
proberen dan ook zo snel om alles te slopen en de terreinen alvast in te zaaien met groen. Dat is wat we nu
proberen doen.
Bij de Sas- en Bassijnwijk waren heel wat verschillende maatschappijen betrokken, verschillende
huisvestingsmaatschappijen en zij bouwen natuurlijk met subsidies van het Vlaamse gewest. Wanneer je
subsidies wilt krijgen moet je een ganse procedure doorlopen. Eerst wordt er een principiële goedkeuring van
subsidiering worden gevraagd aan de minister, daar gaat heel wat vooronderzoek aan vooraf. Dat maakt dat zo
een dossier vele maanden kan duren. Als er dan onderweg wat kinken in de kabel komen kan dat zelfs vele jaren
duren. Ondertussen zijn er in de Sas- en Bassijnwijk veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Er start ook eentje28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                    5
Stad Gent                                        Gebiedsgerichte werking


in juni en zullen zij ook aan de laatste gebouwen beginnen bouwen ter hoogte van de Scheldekaai. Er is
beterschap op komst maar het duurt inderdaad heel lang.
Idem dito voor de omgevingsaanleg waar aan het gedeelte waar al lang woningen staan eindelijk in oktober een
aannemer van start is gegaan. We hebben daar nog een informatievergadering over gehouden. We dringen er ook
op bij de Vlaamse overheid aan om tegelijk met de goedkeuring van een sociaal woningbouwproject meteen ook
de aanleg van de omgeving te laten starten, de opmaak van het dossier. Zodanig dat bijna aansluitend bij de
realisatie van de nieuwe woningen ook aan de omgeving kan worden gewerkt. De Vlaamse overheid probeert
daar ook een beetje aan tegemoet te komen en belooft ook beterschap. Vanuit de stad hebben we ook al
meegegeven dat ze beter het geld voor de wegenisaanleg mee aan de maatschappij toe te kennen of aan de stad
zoals het ooit is geweest. De stad kreeg dan het geld van het Vlaamse gewest en kon dan zelf de wegenis
aanleggen. Maar daarover zijn we het nog niet eens overgeraakt.

V: Kan de stad de woon- en renovatiepremies beter afstemmen op de specifieke noden van de wijk?

A: schepen De Regge: we hebben dus een premie bij de stad Gent voor het gericht renoveren van een woning
met andere woorden voor het doen van bepaalde werken die de kwaliteit van de woning een stukje kunnen
verbeteren. We hebben verschillende vaststellingen kunnen doen op de bij de controles van de private
huurwoningen. Zo was een eerste vaststelling jaren geleden dat het probleem van opstijgend vocht in de muren
heel groot was. Dat kwam voor in bijna 90% van de gecontroleerde woningen en we hebben toen een tweetal
jaren een premie toegekend voor het behandelen van opstijgend vocht in de muren. Een tweede vaststelling die
groot en zeer gevaarlijk was, was dat de elektriciteit in woningen vaak onvoldoende en vaak verouderd was en
dat er zelfs elektrocutiegevaar voor de bewoners bestond. Ook waren de verwarmingssystemen niet echt veilig of
onvoldoende om hun woningen voldoende te verwarmen. We hebben nu een premie lopende voor het
vernieuwen van hun elektrische installatie in huurwoningen of eigenaars kunnen daar ook beroep op doen of
voor het plaatsen/vervangen van de centrale verwarming.
Wijkgericht gaan werken dan, we hebben nu een pilootproject lopen in een bouwblok rond de Dampoort rond
het duurzaam huis waar we effectief aan bouwblokrenovatie aan het werken zijn. Waar we alle woningen in een
bouwblok, wel afgebakend, zijn gaan onderzoeken en waar we nu ook een gericht plan van renovatie hebben
opgemaakt. De eigenaars die ook willen mee instappen natuurlijk, in het project hebben we afspraken mee
gemaakt en waar echt specifieke bijkomende premies zijn voorzien. Als dat project goed loopt is het de
bedoeling om dit soort van bouwblokrenovatie in andere wijken van de stad te gaan toepassen met daarbovenop
de premies die zijn voorzien. Maar we zijn dit nog aan het onderzoeken.

A: schepen Temmerman: wat betreft het opdelen van de woningen, het is zo dat we in het nieuwe
bouwreglement die vorig jaar is goedgekeurd dat we dit verstrengd hebben. Dus men mag geen huizen opdelen
als ze minimum 250 m² vloeroppervlakte hebben en een tuintje van 20m². Dan is het gewoon verboden om die
huizen verder op te delen. Als het grotere woningen zijn dan laten we dat wel toe maar dan moet er wel een
ééngezinswoning of ééngezinsverblijfplaats mogelijk zijn van minimum 80m². Dus als men het opdeelt dan moet
men nog altijd de mogelijkheid geven aan een gezin om daar te wonen. Dit is ons bouwreglement. Toch merken
we wel dat er nog altijd verbouwingen gebeuren zonder dat er daar een aanvraag voor ingediend werd. We zijn
bezig met het volledig hervormen van de bouwpolitie. We hebben ook een aantal nieuwe mensen aangeworven,
dus de controle op dat soort zaken in de toekomst zal veel strenger zijn. We hebben nu ook een plan om eigenlijk
wijkgericht te gaan werken en om in bepaalde wijken eens na te gaan van de controle van het opdelen van die
woningen, zeker in de studentenwijken is dat nog een groter probleem dan hier. Daar worden nog veel meer
huizen opgedeeld omdat het natuurlijk lucratiever is om kamers te verhuren in plaats van ééngezinswoningen te
verhuren.
Maar het is veel verstrengd door het bouwreglement en moesten de mensen zich daaraan niet houden, dan zal de
bouwpolitie dit zeker op het spoor komen.

Dhr. Mineldi: Kwestie van die huizen, in een huis van 50 m² met 2 verdiepingen worden momenteel 6 kamers
verhuurd. Wat kunnen we daar tegen doen?

A: schepen Temmerman: het moet zeker aangegeven worden want het kan zijn dat men het niet weet, dat men
ook geen aanvraag gedaan heeft. Dan komt de bouwpolitie en soms ook met de politie ter plaatse om te kijken
wat er gebeurt is. Dat kan normaal gezien niet vergund geweest zijn.

Mededeling door schepen Coppens: Ik wou van de gelegenheid gebruikmaken om aan te sluiten bij mijn
collega’s dat de overheid toch probeert om het één en ander op elkaar af te stemmen en vooral ook problemen
rond omgevingsaanleg die niet aansluiten op sociale woningen en dergelijke meer om daar preventief op te
treden. Naast schepen van onderwijs en opvoeding ben ik ook voorzitter van de huisvesting Scheldevallei en hier


28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                 6
Stad Gent                                          Gebiedsgerichte werking


achter de zwarte doos komt er een nieuw project met drie woonblokken 3 keer met 20 à 24 wooneenheden
waarvan één blok voor verkoop en twee voor verhuur. Die gronden zijn eigendom van het
stadsontwikkelingsbedrijf. Met de maatschappij worden afspraken gemaakt en ook met de Vlaamse
huismaatschappij en AGI om vooraf de wegen aan te leggen zodanig dat we daar niet gaan tegenkomen wat we
aan de Sas- en Bassijnwijk zijn tegengekomen.
Daarenboven wordt er ook gekeken naar de noden in de buurt: huur en koop, een sociale mix en waar er ook
vooral nood aan is, is kinderopvang. De bedoeling is dan ook dat er in één van de appartementsblokken wordt
gekeken om op het gelijkvloers een kindercrèche te voorzien. Zodanig dat als de blokken jonge mensen
aantrekken, dat hun kinderen ook een plaats hebben in hun buurt en niet ver van hun school. Dit is ook
belangrijk en hoort ook bij wonen en terzelfdertijd kan ik ook melden dat het kleuterschooltje ‘Harry Dase’
Guldenmeers eigenlijk na het bouwverlof tegen de grond gaat en er wordt een volledig nieuw schooltje
gerealiseerd met kleuterdagverblijf want het schooltje is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus heel belangrijk is
dat alle aspecten zijnde wonen, mobiliteit, … aan bod komt bij de ontwikkeling van de wijken. Ik denk dat op
die manier de samenleving op een evenwichtige manier kan verlopen. Ik wou dit nog eens mededelen over hoe
we het gaan aanpakken achter de zwarte doos.

Thema 3: Mobiliteit
We skippen het overzicht en de inleiding aangezien we al volop aan het thema mobiliteit begonnen zijn. De
problemen zitten in de vragen vervat.

Bewoner: Voor het Paulplein wil ik er u aan herinneren, die blok is in april reeds 7 jaar verhuurd. De
maatschappij heeft zelf het voetpad moeten leggen anders kon men die huizen niet verhuren. De aanpalende
straten, Posthoornstraat, Louis Desmetstraat en het deel van de Oude Brusselseweg kan men op verschillende
plaatsen niet ordentelijk op de voetpaden gaan. Men zou beter eens denken aan een grondige renovatie van die
straten

A: schepen Versnick: ik heb opdracht gegeven om al onze straten in een wegeninventarissysteem te brengen.
Dat is een digitaal bestand waar het volledig openbaar domein is in ondergebracht en dat gecategoriseerd is in
kwaliteit en ook naar de verschillende soorten van functionaliteit van een weg en ook naar de materialen die
gebruikt zijn. Dat is allemaal digitaal in kaart gebracht. Dat heb ik gedaan om te objectiveren zodanig dat het niet
is dat de luidste roeper zijn straat eerst heraangelegd wordt. Maar dat moet gebeuren op een serieuse manier in
functie van de staat van de wegen. En ten tweede heb ik het ook gedaan om het onderhoud te kunnen verbeteren
en ten derde om ook wat onder de grond zit ook volledig in kaart te brengen dus de staat en kwaliteit van de
riolering. De straten die vermeld zijn hebben momenteel geen D-kwaliteit.
    A-kwaliteit: zijn straten die vrij recent heraangelegd zijn en van goede kwaliteit zijn. Ook alle wegenis
     die hier aangelegd is naar aanleiding van de aquafinwerken. Er is hier in Gentbrugge toch heel wat
     heraangelegd weliswaar niet alles.
    B-kwaliteit: daar zit al een beetje sleet op maar moet nog niet heraangelegd worden.
    C-kwaliteit: C1, C2 en C3 in opgaande lijn van beschadiging. C1 is een lichte beschadiging enzovoort.
    D-kwaliteit: in die straten is het de moeite niet meer om herstellingen uit te voeren. Die moeten
     heraangelegd worden.
Al die straten heb ik nagegaan en er is geen enkele D-kwaliteit bij. Er zijn wel verschillende straten van C-
kwaliteit. Een tweede overweging die ik ook wil meegeven is het rationeel omgaan met de belastingsgelden die u
betaalt. En dat we daar proberen straten mee her aan te leggen hetzij op het ogenblik dat er aquafinwerken door
moeten hetzij dat we zeggen dat er rioleringswerken moeten gebeuren door dringende rioleringsherstellingen.
Die straten zijn dan de afwijkingen naar de D-kwaliteit in principe. Gans die uitleg om te zeggen dat we toch een
aantal zeer concrete zaken wel gaan doen. De Rinskopflaan is een logisch gegeven maar dat moeten we wel doen
na de Tertzweillaan is heraangelegd, nadat ook de aquafinwerken ook zijn gebeurt omdat daar veel zwaar
verkeer is overgegaan. De Rinskopflaan is momenteel opdracht gegeven aan de nutsmaatschappij om na te gaan
of zij werken moeten doen. Dat is soms een stukje een vertragende factor in werken maar ik denk dat het een
wijze beslissing is. We vragen eerst aan de nutsmaatschappij of er werken moeten gebeuren of anders leggen wij
een nieuwe straat of voetpad aan en dan Belgacom bv. zegt dan plots dat er een leiding moet vernieuwd worden
en moet die straat weer opengelegd worden. Om dat tegen te gaan vragen wij eerst aan die maatschappijen om
hun zaken na te kijken, doe wat je moet doen en dan leggen wij onze zaken aan.
Wij plannen dus om in het voorjaar de Rinskopflaan volledig te gaan overlagen en ondertussen gaan we ook eens
kijken naar de voetpaden om die ook te heraanleggen.
De Posthoornstraat hangt samen met de uitvoering van het Paulplein. Als ik geen datum heb geef ik dan ook
geen.
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                   7
Stad Gent                                          Gebiedsgerichte werkingBewoner: De Kerkstraat is heraangelegd. U gaat het Paulplein heraanleggen. Maar dan gaan we nog met 3 oude
versleten straten liggen tussen de nieuwe Kerkstraat en het nieuwe Paulplein namelijk de MeerScheldestraat die
niet meer berijdbaar is, de Sasstraat die in heel slechte staat is en de Louis van Houttestraat. Kan de stad die 3
straten er niet bij nemen zodanig dat we een mooie kern krijgen?

A: schepen Versnick: Er zijn heel veel straten in Gent, meer dan 2000 straten en meer dan 820 km rijweg die
allemaal moet onderhouden worden en beheerd worden. Dus ik geef de prioriteit aan de straten die er het slechtst
aan toe zijn. Volgens mijn dienst heeft de Sasstraat kwaliteit C1, dus met lichte beschadiging. Ik heb de
gewoonte om op het ogenblik de Gentenaar het niet eens is met mijn dienst dat ik zelf ter plaatse ga kijken.

Mevr. Hoffstreum van de voetgangersbeweging: Het wegdek in de Louis van Houttestraat zit vol met putten.
De voetpaden zijn veel te smal, oneffen en met losse tegels. Het wegdek is gevaarlijk voor iedere weggebruiker!

A: schepen Versnick: de Louis van Houttestraat geef ik toe dat het daar C1 is en een groot stuk C2. En C2 duidt
inderdaad op zware beschadiging maar is momenteel niet in het rollenprogramma opgenomen. Dus loze beloften
doen ga ik niet doen. Naar de voetgangersbeweging zou ik toch willen zeggen dat ik extra kredieten vrijgemaakt
heb om voetpaden her aan te leggen en spijtig genoeg kan ik die kredieten niet rap genoeg uitgeven. Ze zijn er
maar kunnen onvoldoende aangewend worden om twee redenen namelijk aannemers vinden momenteel
onvoldoende mensen die nog bereid zijn om te plaveien omdat het zo zwaar werk is en geen leuk werk. Ook de
stadsdiensten hebben het moeilijk want momenteel zijn er 30 vacatures van plaveiers lopende. Ook de
nutsmaatschappijen zitten met hetzelfde probleem. En ik kan maar een trottoir op een zinvolle manier aanpakken
of heraanleggen als de nutsmaatschappijen eerst geweest zijn. Anders zou je zeker kwaad zijn op mij want
anders wordt de straat terug opengelegd. Want een trottoir wordt pas ingehuldigd nadat het eerst 3 keer
opengelegen heeft door de nutsmaatschappijen in Antwerpen. In Gent gebeurt dit niet. Wij laten dit eerst
onderzoeken door hun. Wij vinden gewoon geen mensen om in de grond te werken.
Ik heb uiteindelijk gevraagd aan de maatschappijen om hun straten te geven waar er geen werken moeten
gebeuren maar waar de straat er wel slecht bijligt! Dan is het natuurlijk niet meer mijn logische volgorde van het
slechtste eerst. Maar we willen toch op een aantal plaatsen kunnen beginnen. Het moet menselijk mogelijk zijn
maar er wordt aan gewerkt, dat kan ik garanderen.

V: Welke maatregelen worden voorzien om het sluipverkeer in de wijk tegen te gaan?

A: schepen Temmerman: sluipverkeer is een heel moeilijk probleem. We kunnen maar 2 zaken doen tegen
sluipverkeer ofwel éénrichtingsstraten inrichten ofwel straten gaan afsluiten. We hebben overal in Gent beide
zaken al gedaan of geprobeerd en beide zaken stoten altijd op protest, ook in deze wijk. We hebben hier in de
wijk een aantal straten éénrichting gemaakt. De burgemeester en ikzelf zijn toen overstelpt geweest met brieven
en mails dat het een schande was en dergelijke meer. We zijn toen ter plaatse gaan kijken en hebben huis aan
huis gebeld in bv. de Kliniekstraat om ons te vergewissen van de toestand. Het is wel zo, als men een
éénrichtingsverkeer maakt is het altijd beter voor het sluipverkeer omdat men anders moet rondrijden. Ik denk
ook in deze wijk dat we het maximum hebben gedaan om het sluipverkeer te kunnen weren.
We hebben ook met de dienst mobiliteit een nota opgesteld, wanneer spreken we over sluipverkeer en wanneer
niet, wanneer moeten er maatregelen komen en wanneer niet enz. we proberen dat iedere keer te volgen. Dus als
er klachten zijn van sluipverkeer komen wij ter plaatse en wordt er geteld. Men gaat na van welke wagen hier
binnen rijdt en waar rijdt hij buiten m.a.w. hij moet hier niet ter plaatse zijn dus dat is iemand die door een
woonstraat rijdt die hier eigenlijk niet moet zijn. Die aantallen worden dan vergeleken met een tabel en dan kijkt
men wat hij kan doen.
Een ander voorbeeld is de Kerkstraat, ik woon zelf in de Kerkstraat. Ik was voorstander om de Kerkstraat af te
sluiten omdat we vreesden dat er toch veel verkeer ging zijn naar de arbedsite. De bewonersgroep heeft dan
gezegd dat men dat niet wou. We hebben dan een enquête gehouden en daaruit bleek dat de bewoners dit totaal
niet wilden. De Kerkstraat is dus opengebleven
Dat is onze manier van werken! Dus ofwel éénrichtingsverkeer invoeren ofwel een straat af sluiten, dit gebeurt
in overleg met de bewoners. Maar zoals ik al zei, hier in Gentbrugge is het maximum gebeurt. We gaan
natuurlijk blijven monitoren, dus blijven kijken hoe het verkeer verder evolueert.
V: Kan het eerste deel van de Frederik Burvenichstraat tussen de Brusselsesteenweg en de Oude Brusselseweg
omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat?28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  8
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking
A: schepen Temmerman: de Burvenichstraat is, wat wij noemen, een wijkverzamelweg d.w.z dat daar de
ontsluiting van de wijk gebeurt en als we daar een éénrichtingsstraat zouden maken zou het voor sommige
mensen heel moeilijk zijn om hun huis nog te bereiken. Die zouden heel veel moeten rondrijden en zouden
bovendien soms 2 keer de Brusselsesteenweg moeten dwarsen wat betreft de verkeersveiligheid niet echt handig
is.
Een andere zaak is natuurlijk de zone 30. Bijna alle bewoners in de Burvenichstraat wou zone 30 en we hebben
dat ook gedaan. Dat wordt min of meer nageleefd, het is minder van snelheid maar zeker nog geen 30. Nu
proberen we dat ook af te dwingen door daar een aantal ingrepen te doen, wat wij noemen
verkeersleefbaarheidsplannen (de uitvoering daarvan). Daar is men nu aan bezig in de Burvenichstraat. De straat
zal een iets smaller profiel krijgen door het feit dat daar bomen komen waardoor de snelheid ook zal minderen.
Maar heel concreet, van de Burvenichstraat een éénrichtingsstraat maken zou niet goed zijn voor de
bereikbaarheid van de wijk en zou slecht zijn voor de straten in de omgeving want een aantal straten zouden dan
twee of drie keer bereden worden om naar een plek te gaan.

V: Graag meer openbaar vervoer rond het nieuwe bedrijventerrein, aan de nieuwe woonprojecten en aan het
station van Gentbrugge waar nu een rechtstreekse trein naar Brussel stopt en waar de aansluiting met het
openbaar vervoer veel beter zou kunnen!

A: schepen Temmerman: dat is juist. We moeten wel zeggen dat we hier tamelijk veel openbaar vervoer
hebben zoals de lijn 21, 22 en de trolleybus. Sommige plekken liggen daar inderdaad wel een eindje van. De
arbedsite ligt in het midden zowel van de 21, 22 en zowel van de trolleybus. We hebben deze vraag al een paar
keer meegenomen naar het overleg met de lijn want daarvoor zijn we afhankelijk van het gewest en de lijn ligt
onder het gewest. Ze zijn het nu wel aan het bekijken aangezien de arbedsite erbij gekomen is en er daardoor ook
meer beweging is en ook het feit dat de woonprojecten er zullen bijkomen. Daarom zijn ze aan het zoeken naar
een manier om die lijnen toch iets te verschuiven zodanig dat het station toch wordt aangedaan.
Maar het blijft natuurlijk moeilijk. Die bussen kunnen niet door alle straten rijden en ze zouden ook teveel tijd
verliezen daardoor. Dus het is nooit mogelijk om overal te zijn.

Dhr. Bosman: Ik woon in de Persoonstraat, dat is vlakbij de mini-autosnelweg Braemkasteelstraat en het voor
zwakke weggebruikers hallucinante Meersendries. Ik heb sedert september reeds actie gevoerd en ik krijg veel
reacties van de stad waaronder 8 ambtenaren die, zoals het erop neerkwam, zeiden dat er te weinig ongelukken
gebeuren. Mijn buurvrouw is in december daar aangereden en is levenslang gehandicapt. Graag een reactie
hierop!

A: schepen Temmerman: uw vraag is concreet om de snelheid daar te verminderen neem ik aan!? We hebben
geprobeerd om in de meeste woonstraten die zone 30 te gaan introduceren. Daar zijn helaas 2 problemen bij
namelijk een aantal straten zijn te breed en de mensen houden zich dan niet aan die zone 30 en het tweede
probleem is dan dat men heel veel controles vraagt wat voor de politie ook niet altijd mogelijk is. We proberen
dus die leefbaarheidsplannen in die te brede straten uit te voeren, waar we kunnen de voetpaden verbreden,
straten versmallen, eventueel drempels maar die hebben ook positieve en negatieve effecten.
Het plan voor Gentbrugge is al een aantal jaren geleden door schepen van Rouveroije uitgetekend in het jaar
2000. We zijn nu volop bezig aan de uitvoering ervan. Ik weet dat er voor dit gebied niets in het verschiet ligt
momenteel. Ik kan alleen maar zeggen dat we dit nog eens zullen bekijken om te zien wat daar kan gebeuren.

Bewoner: De andere kant van de Persoonstraat is de ingang van het station. De Rinskopflaan wordt
heraangelegd. Ik wou heel praktisch vragen of daar aan het station iets zou kunnen komen om automobilisten
erop te wijzen dat daar een belangrijke oversteekplaats is?

A: schepen Versnick: we zullen daar in de heraanleg rekening mee houden want dit is een belangrijk punt.
Bewoner: Ik zie dat u voor de vluchtwegen uitsteeksels in beton voorziet die op het wegdek liggen. Er mag maar
30km/u gereden worden. Dat is goed tijdens de dag maar ’s avonds als het regent of tijdens de herfst als de
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                    9
Stad Gent                                          Gebiedsgerichte werking


bladeren vallen is men verplicht om paaltjes, die afschuwelijk lelijk zijn van een meter hoog en reflecterend, op
dat uitsteeksel te plaatsen. Zijn er geen andere oplossingen die meer esthetisch zijn?

A: schepen Temmerman: U bedoelt de voetpaduitstulpingen! Een bijkomend element dat we nu aan het
uitproberen in de stad zijn die kleine flikkerlichtjes die op de randen van de voetpaden komen en dat is veel beter
en zichtbaarder en zullen we dus wellicht in de toekomst gebruiken.
Ik dacht eerst dat u het had over de vluchtheuvels want voor dat soort zaken zijn wij gebonden aan wetgeving.


Bewoner: Ik woon in de Louis van Houttestraat in het stuk van de Oude Brusselseweg en de Kerkstraat. Er zijn
in dat gedeelte mensen die een auto hebben en last hebben om te parkeren. Waarom? De Brusselsesteenweg is
betalend en veel mensen gaan daar hun wagen plaatsen tot het achterste stuk tot aan de Kerkstraat. Ook mensen
die in het eerste stuk wonen die een tweede wagen hebben, profiteren ervan om daar hun wagen te zetten
zodanig dat de mensen die er wonen moeilijkheden hebben om hun wagen te parkeren.
Dus mijn vraag is nu: Kan men niet voorzien dat men daar een bewonersschijf gebruikt en eventueel is er op
het van Houtteplein een hekken, misschien kan men dit inpalmen om toegang te verlenen naar een parkeerplaats?

A: schepen Temmerman: parkeren is de nagel van mijn doodskist. Parkeren is in de stad een moeilijk probleem
en op elke hoorzitting of wijkplatform komt dit voor. Er is te weinig parkeerplaats. We hebben teveel wagens en
we hebben te weinig ruimte om al die wagens te stallen. We hebben maar een paar instrumenten om daar iets aan
te doen. U heeft er 2 van opgenoemd namelijk betalend parkeren invoeren, blauwe zone invoeren ofwel de
buurtparkings. Deze 3 instrumenten hebben we hier uitgeprobeerd. We hebben inderdaad gemerkt bij het
invoeren van het betalend parkeren op de Brusselsesteenweg dat daardoor de aanpalende straten onder druk zijn
gekomen. We hadden dit ingevoerd om dat er op de Brusselsesteenweg veel handelszaken zijn en omdat je daar
een roterend parkeerregime moet hebben.
Door de druk in die zijstraten hebben we dan blauwe zone ingevoerd maar nu merkt men dat er ook in de
zijstraten van de straten met blauwe zone last heeft van parkeerdruk.
We kunnen natuurlijk niet altijd maar verder gaan maar we moeten proberen zoeken naar andere oplossingen.
Één van die oplossingen zijn de buurtparkings. We hebben hier één op arbed-zuid, er komt één op arbed-noord,
en trelarmé maar dit zal nog heel lang duren.
Die concrete vraag van de van Houttestraat heb ik al gehad en we zijn daar aan het kijken of we dit niet kunnen
verlengen van de blauwe zone. Dit zou een mogelijk zijn omdat de parkeerdruk in de Kerkstraat iets minder is
door de buurtparkings die we daar hebben. Maar het is een heel groot probleem in de hele stad die heel moeilijk
op te lossen is omdat we te weinig plaats hebben.

Bewoner geeft commentaar maar is niet verstaanbaar!

Schepen Temmerman: men moet wel realiseren dat de weg openbaar domein is en dat de weg van iedereen is.
Het is niet omdat men in een bepaald stuk straat woont, dat dit stuk dan van u is. Maar het probleem dat u
signaleert en we krijgen deze vraag of opmerking wel meer dat als een wagen meer dan een dag of langer en
zeker langer dan een week is het goed om dit te signaleren aan de politie want het kan om een gestolen wagen
gaan of om een achtergelaten wrak gaan. De politie kan dan onderzoek doen. Maar men kan natuurlijk niemand
verbieden om in een andere straat te parkeren dan de straat waar men woont.

Moderator: Het is uiteraard een boeiend thema maar ik denk dat het een punt is waar enerzijds vanuit de
overheid anderzijds vanuit de burger moet gekeken worden. Er zijn gewoon teveel auto’s in Gent en we moeten
zoeken naar een oplossing waar iedereen baat bij heeft. Men zal zich dan misschien moeten aanpassen of er
zullen afspraken moeten gemaakt worden.

Dhr. Savijn: Schepen De Regge heeft gesproken over de renovatie van de wegenis. Dat is nu reeds 20 jaar dat ik
daar op hamer om die straten te renoveren maar ik krijg telkens het deksel op de neus. Men heeft zogezegd geen
geld ofwel zegt men dat men er wel iets aan gaat doen maar uiteindelijk gebeurt er toch niets!

 Vraag werd gesteld in thema wonen maar werd uitgesteld tot het thema mobiliteit. Die meneer heeft
uiteindelijk gèèn antwoord meer gekregen op zijn vraag!


Thema 4: Veiligheid28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  10
Stad Gent                                          Gebiedsgerichte werking


Inleiding: Oud-Gentbrugge is doorgaans een veilige wijk. De wijk valt onder de bevoegdheid van 2
wijkcommissariaten van de politie namelijk Ledeberg en Gentbrugge.
Signalen van de bewoners zijn:
   - verbeterde verkeersveiligheid door de politie te laten optreden bij snelheidsovertredingen,
     parkeerovertredingen, bij negeren van éénrichtingsstraten, …
   - rondhangende jongeren zorgen voor onveiligheidsgevoel vooral ’s avonds in de Sas- en Bassijnwijk
     rond het terrein van het jongerenontmoetingscentrum VZW Creo.
   - de wijkinspecteur moet meer aanspreekbaar zijn!
De veiligheid leidt tot volgende vragen aan het stadsbestuur:

V: Kan er meer politiecontrole komen op snelheidsovertredingen, parkeerovertredingen, negeren van
éénrichtingsverkeer, sluikstorten en het onvermijdelijke hondepoep?

A: burgemeester Beke: het is weer één van die moeilijke vragen. Het antwoord is ‘ja’, er kan altijd meer
controle maar er wordt inderdaad al heel veel gecontroleerd. Ik heb hier de cijfers bij mij, zoals de cijfers van de
verkeerscoördinator. Dat is iemand die vanuit het algemeen politiecentrum opereert met zijn diensten.
  bemande camera’s: Dat zijn dus de ploegen die ter plekke komen. Ik ga alleen maar het aantal pv’s geven
niet het aantal gecontroleerde wagens.
- Braemkasteelstraat: 23 pv’s
- Brusselsesteenweg: 29 pv’s
- Burvenichstraat: 350 pv’s
  De onbemande camera’s:
- Brusselsesteenweg: 163 pv’s snelheid, 20 voor rood licht en 1 pv snelheid en rood licht.
- Brusselsesteenweg-Land van Rodelaan in de richting van het centrum: 40 pv’s snelheid, 1 pv rood licht.
Wat foutparkeren betreft, en het gaat niet over parkeerbonnen, heb ik juist de cijfers gekregen van de politie voor
het hele commissariaat, dus Ledeberg/Gentbrugge samen. Er zijn vorig jaar 255 pv’s gemaakt door de
wijkpolitie. Wat algemene verkeerscontrole betreft zijn er vorig jaar 155 pv’s gemaakt en dan de omschrijving
Gentbrugge alleen is van de nabijheidscontroles door de politie geklopt. Dat zijn mensen die te voet of soms per
fiets door de wijk gaan om zo goed mogelijk alles in het oog te houden. Er zijn 730 uren patrouilles gelopen.
Dus controle kan altijd meer maar u zult toch wel met mij willen aannemen dat er toch al een behoorlijk aantal
controles zijn geweest en een behoorlijk aantal pv’s opgemaakt zijn.
In de Burvenichstraat is het zone 30 dus ik weet ook dat er veel mensen zich daaraan niet zullen houden. Maar
men weet ook dat als er mensen worden opgeschreven dat het ook vaak buurtbewoners betreft die worden
opgeschreven.
We zijn nu met een heel nieuw actie bezig rond de zone 30, namelijk rond de omgeving van scholen. U heeft het
misschien vandaag in de krant gelezen! Het zijn hoofdzakelijk buurtbewoners die te snel rijden.
De politie probeert nu in het kader van gemeentelijke administratieve sancties thematisch controles te doen.
Eerst met verwittigen/preventie en nadien met repressie namelijk opschrijven.
De problematiek van de hondepoep is nu aan bod en dat is wat nu in februari van start gaat

A: schepen Decaluwé: ik ben inderdaad hondepoepspecialist maar ik heb daar nu niets meer aan toe te voegen.
Ik denk dat de hele operatie van de hondetoiletten dit wel aangetoond heeft dat er een maatschappelijke
noodzaak was om daar iets aan te doen. Die hondetoiletten worden 6 dagen op 7 gereinigd. We hebben daar een
beperkte groep van mensen voor en momenteel kunnen er geen meer bijkomen. We moeten ons allemaal eens de
vraag stellen van wat we nu gaan blijven doen of moeten we over de hele stad hondetoiletten blijven aanleggen?
Er moet een samenwerking komen. Het is een hondebeleid dat moet worden gevoerd en dat heeft dan te maken
met verantwoordelijkheden en ook controle. Ik ben dan ook uiterst blij dat de politie vanaf volgende maand de
strijd tegen hondepoep op scherp zet.

V: Kan er een maandelijkse zitdag of een kennismakingsdag met de wijkinspecteur georganiseerd worden, graag
met een overzicht van de taken en de bevoegdheden?

A: Burgemeester Beke: toch eventjes wat dieper op de zaak ingaan! We hebben op dit moment een
onderbezetting van de wijkpolitie en we willen daar iets aan doen. Er staat op de begroting dit jaar financiële
mogelijkheden ingeschreven om 120 personeelsleden voor de politie bij aan te werven maar we zullen ze niet
halen, en zeker niet voor de wijkpolitie. Wat daarnet over de plaveiers werd gezegd geldt hier voor de
wijkpolitie. We vinden er geen. Vroeger werd er aangeduid waar je naartoe moest maar vandaag is dat niet meer
het geval. Sinds de politiehervorming kan men nu zelf kiezen waar men naartoe wil gaan en blijkbaar is de
wijkpolitie niet zo interessant voor jongere politiemensen. Misschien omdat ze denken dat het niet zo een leuke
taak is maar de grootste reden is wellicht omdat het financiëel niet zo interessant is. Omdat de wijkpolitie niet in


28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                   11
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking


een dag- en nachtsysteem werkt maar enkel in een vroeg- en avondsysteem, ze hebben ook minder weekendwerk
en daardoor hebben ze minder vergoedingen.
Maar we doen ons best. De zonechef heeft al geprobeerd om de wijkpolitie een stuk aantrekkelijker te maken en
is daar ook in aan het slagen. We hopen dan ook versterking te krijgen van de wijkpolitie.
Ik neem een beetje een lange aanloop om dan nu even te vertellen hoe het zit met de wijkpolitie zelf. We kunnen
de wijkpolitie beter bekendmaken ondermeer door katernen in het stadsmagazine, door een website.
Maar voor die zitdag zijn we terughoudend. Ik heb daarnet nog met de commissaris gesproken en die is ook
terughoudend. We hebben dat namelijk al twee keer gedaan in de Bloemekeswijk. Iedere week kwam er dan
iemand van de wijkpolitie zitting houden in het welzijnscentrum van het ocmw maar er kwam geen volk. We
hebben het nu gedaan, op vraag van de buurt, terug in de Bloemekeswijk in het buurtcentrum. Dat was gevraagd
op een hoorzitting die georganiseerd was door een politieke partij waarop de zonechef en ikzelf aanwezig waren.
We zijn daar onmiddellijk op ingegaan maar we hebben het onlangs terug stopgezet want er kwam geen volk. De
agent zat daar heel de tijd voor niets. Op 10 maanden zijn er zelfs geen 10 mensen langsgeweest. Dus was het
niet echt zinvol dat als we meer blauw op straat willen politiemensen in lokalen te laten zitten waar geen kat op
af komt.
Anderzijds hebben we ook de ervaring met de parasols. Dat was een adviesraad waar buurt en politie over de
veiligheid konden spreken maar ook daar hebben we ook moeten constateren dat er niet veel respons van de
buurtbewoners op afkwam. En daarom hebben we besloten om in te schrijven op de gebiedsgerichte werking.
Dit is misschien een oplossing aangezien de politie nauwgezetter gaan samenwerken met de gebiedsgerichte
werking en hopen we de wijkpolitie wat meer bekend te maken en meer naar de buurt toe te laten functioneren.

Mevr. Boone: Ik woon in de Vanderlindenstraat. Op 4 jaar tijd hebben ze 3 keer tegen mijn gevel gereden. Nu is
het ernstig van 10 december. Nu vraag ik me af of het mogelijk is, ze hebben een snelheidsmeter gezet op de
brug, om hem in de andere richting te zetten want nu meten ze de automobilisten die Gentbrugge uitrijden naar
St. Amandsberg maar we zouden willen dat hij staat naar Gentbrugge als ze binnenrijden.

A: schepen Temmerman: ik zal uw vraag zeker meenemen. Natuurlijk als het een snelheidsmeter moet zijn om
echt een pv op te maken, dan zal de politie het moeten doen maar onze dienst mobiliteit heeft snelheidsmeters en
die kunnen we ook plaatsen zodanig dat we de mensen kunnen verwittigen dat ze te snel rijden. We gaan dit
zowieso in samenwerking met de politie moeten doen.

Mevr. Boone: In de Vanderlindenstraat hebben we ook geen plaats om te parkeren. Is het mogelijk om in de
straat aan beide kanten te kunnen parkeren?

A: schepen Temmerman: Ik zal dat ook moeten bekijken maar ik vrees dat de straat niet breed genoeg zal zijn.
Meestal als we maar aan één kant parkeren toelaten is het omdat we niet aan de wettelijke normen komen van de
rijrichting. Maar ik zal het zeker laten meten.

Opmerking van bewoner over de algemene veiligheid: Ik kan mij volledig vinden in hetgeen de burgemeester
zegt om geen inspecteur te zetten in een lokaal waar niemand komt. Maar dat doet niets af aan het feit dat de
buurtinspecteur beter zichtbaarder gemaakt kan worden. Nu niet door hem/haar met een vlag te laten rondlopen
maar toch wat meer te laten patrouilleren in de wijken.

A: Burgemeester Beke: de politie is in de zaal en kan meeluisteren en zien hoe dit mogelijk kan zijn. Het klinkt
altijd zo verontschuldigend en ik doe dat niet graag. De politie heeft een heel andere taak dan pakweg 20/30 jaar
geleden. Men kende de wijkagent omdat hij belast was met heel wat administratieve taken. Met alle respect voor
de mensen die het toen deden want die deden dat uiteraard binnen de opdracht die was gegeven. Vroeger waren
er ook veel meer huisvrouwen en ook de mensen die gepensioneerd waren waren thuis. Vandaag heeft iedereen
een zeer actief en druk leven en als we thuiskomen doen we de rolluiken naar beneden en kijken we tv. We zien
niet meer wie er op straat nog langskomt. De wijkagent heeft ook andere uren. Die komt soms ’s avonds laat
langs omdat hij dan nog zaken wil controleren en dan zien we die zeker niet meer. Maar uw vraag is terecht want
we horen ze overal. Dus het is een probleem, het bekendzijn van de wijkinspecteur. Ik hoop dat men een
oplossing voor vind om die wijkinspecteur beter bekend te laten worden bij de buurt.

Bewoner: Als men komende van de Braemkasteelstraat en de Land van Rodelaan van daaruit op de Park & Ride
zone wil komen op de E17 kan men vanuit die kant totaal niet op het tweede deel achter de bussen van de lijn!
Men moet daar echt spookrijder zijn. Kan er iets aan gedaan worden?

A: schepen Temmerman: spookrijden mag natuurlijk niet. Het is een vraag die ik onlangs ook gehad heb.
Zowel de Park & Ride als de Land van Rodelaan ligt onder de bevoegdheid van het Vlaamse gewest. En


28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                 12
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking


hoogstwaarschijnlijk heeft men de redenering gedaan dat de meeste mensen vanuit de snelweg en zo de Land
van Rodelaan inrijden en dat de parking op deze manier bereikt wordt, ook om het sluipverkeer in de zijstraten
tegen te gaan. Dus als men naar de Park & Ride moet komen kan men dan de hoofdwegen gebruiken namelijk de
Brusselsesteenweg en Land van Rodelaan. Dat is de reden geweest waarom men het niet toegankelijk gemaakt
heeft langs de andere kant. Ik heb de vraag gekregen en ik heb het doorgegeven aan het AWV, de adminstratie
wegen en verkeer onder wiens bevoegdheid dit valt en zij gaan kijken op welke manier men dit gaat oplossen.
Thema 5: Gemeenschapsleven en Vrije tijd

Inleiding: signalen van de bewoners zijn:
   - Het buurtfeest en de straatrecepties worden erg gewaardeerd.
   - De buurtwerking Nieuwe Stijl is niet voor iedereen echt duidelijk en kent een te laag bereik.
   - Vraag naar meer buurtinitiatieven onder impuls van de stad, ook ’s avonds en tijdens de weekends.
   - Positieve reacties op het aanbod voor senioren en jongeren.
   - Behoud van sportclubs en atletiekclub!
   - Graag een ruimer recreatief aanbod!
Die signalen leiden tot de volgende vragen:

V: Kan de stad meer buurtinitiatieven buiten de kantooruren stimuleren getrokken door de buurtwerker?

A: schepen De Regge: de buurtwerkers hebben tot taak buurtbewoners en verenigingen of organisaties te
ondersteunen en te stimuleren om zelf initiatieven te ontwikkelen in hun straat en wijk. Dat is de nieuwe taak
van de buurtwerker. Ik kom zelf hier soms naar toe naar de initiatieven die op Gentbrugge plaatsvinden en ik
weet daardoor zeker dat er initiatieven plaatsvinden buiten de kantooruren, denk maar aan het buurtfeest. Vorig
jaar ben ik naar 12 verschillende locaties geweest van straatrecepties en dat was ’s avonds, de nieuwjaarsreceptie
bijvoorbeeld is ook ’s avonds. Er zijn dus tal van initiatieven die ’s avonds en in het weekend worden
georganiseerd. Het Gentbrugs gevelgefezel, de poezieroute en fietstochten worden niet tijdens kantooruren
georganiseerd maar het is een warme oproep naar de bewoners zelf. Wanneer je echt met een idee rondloopt om
in je straat of omgeving samen met andere mensen iets te doen, dan mag je dit altijd voorstellen aan de
buurtwerker. Jo zit ook in de zaal en hij zal jullie met raad en daad bij te staan om samen met jullie een aantal
dingen uit te zetten. Maar het is niet zijn taak om voor de bewoners iets te organiseren, hij werkt samen met
jullie om samen dingen te organiseren.

A: schepen van Rouveroije: vanuit cultuur is er ook beterschap op komst. De stad Gent is sedert 1 januari 2006
erkend als cultuurcentrum. Dat brengt ons 400000 euro op. We gaan dat geld niet investeren in stenen maar wel
in de mensen rechtstreeks. Hoe gaan we dat doen? Het is de bedoeling om de samenwerking tussen alle culturele
instellingen van de stad te verbeteren. Die samenwerking gaat ogenblikkelijk leiden tot meer cultuur op het
niveau van de wijken en deelgemeenten. De vraag is dus hoe? We hebben bevoorbeeld vorig jaar iets uitgetest,
namelijk de musical van Masis, die hebben we niet alleen gebracht in het centrum van de stad maar het was een
samenwerking tussen de Vooruit en het Dastheater. Maar we hebben die ook gebracht in 20 wijkzalen, dus in de
wijken en de deelgemeenten.
Het is de bedoeling van het cultuurcentrum Gent om de culturele actoren die vooral actief zijn in het centrum en
die een heel mooi aanbod hebben om die mensen en instellingen aan te zetten om sommige van die producties te
brengen tot op het niveau van de deelgemeentes en de wijken.

V: Komen er petanquebanen of recreatieve sportruimtes bij?

A: schepen Peeters: wat de petanquebanen betreft, er zijn er twee voorzien bij de groenaanleg van de
Bassijnstraat en nu eind februari verwachten wij, dat zijn dan mijn diensten sportdienst samen met collega
Decaluwe, het lijstje voor de eerste reeks petanquebanen die in de komende maanden zullen worden aangelegd.
We hebben daar veel geld voor voorzien, vorig jaar en voor dit jaar samen 50000 euro, dus met dit geld kunnen
we al veel petanquebanen aanleggen.
In elk geval als er nog suggesties zijn laat die gerust weten via de buurtwerking en schrijf die ook op het
formulier straks. Dan kunnen we die in volgende fases opnemen.

V: Wat is de toekomst van het sportterrein Racing? Er gaan namelijk allerlei geruchten over.
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  13
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking


A: schepen Peeters: je moet dat een beetje samen zien met wat er allemaal rond AAGent gaat gebeuren en in de
eerste plaats, de voetbalclub van Racing zal binnenkort verhuizen naar Gent-Zeehaven. De jeugdwerking speelt
zich al volledig af in Oostakker daar hebben ze ook ter beschikking 4 volledige terreinen, er komt ook een
nieuwe kantine, tribune en dergelijke meer. Ze gaan daar op één locatie zitten met de ganse club, wat ook beter is
voor het clubleven. Dat is een grote verandering natuurlijk want ze zitten al heel lang in Gentbrugge. Maar we
maken dan van de gelegenheid gebruik, nu de club een nieuwe toekomst zoekt en vindt in de Zeehaven in
Oostakker, om de atletiekclub wat meer ruimte te geven. De piste die er momenteel ligt is te kort. Die was
voorzien om een aantal jaren geleden te heraanleggen maar dat heeft weinig zin. Je moet dan namelijk een piste
van de juiste afmeting van 400 meter aan leggen, olympische kwalificatie. Niet dat we van plan zijn om de
olympische spelen te doen in Gentbrugge maar het moet toch een piste zijn die volledig in orde is en dat kost
veel geld. Dus dat betekent dat we de hele zaak gaan hertekenen. We hebben nu deze week in het college het
aanduiden van een ontwerp goedgekeurd dus dat moet nu naar de gemeenteraad als bestek in februari. Dat
betekent dat de ontwerper binnenkort kan beginnen met het intekenen van die nieuwe piste. Die zal komen
ongeveer ter hoogte van de tribune, dus aan het huidige A-terrein van de voetbal en dan was eigenlijk onze
bedoeling om de hockey en de tennis, die momenteel naast het huidige AAGent stadion zitten, te verhuizen naar
het overblijvende gedeelte. Want atletiek heeft niet het volledige terrein nodig en dan hadden we de
mogelijkheid gehad om op dat vrijgekomen gedeelte stadion plus hockey en tennis nieuwe dingen te doen, zoals
woningen op te trekken en dergelijke meer.
Het probleem is dat de overblijvende ruimte eigenlijk een stukje te klein is voor hockey en tennis. Dus we zijn
nu aan het kijken, één: wat er kan gebeuren voor hockey en tennis om ze op een andere plaats onder te brengen
en, twee: wat gaan we, indien het inderdaad niet volstaat het terrein dat er nu is en dat zou dan het stuk geweest
zijn langsheen de Burvenichstraat om te zien wat we daar dan kunnen mee doen op termijn.
De voetbalverhuis is vrij korte termijn. De kans bestaat dat dit nog tegen het volgende seizoen gebeurt. Dan
beginnen we met de heraanleg van het atletiekterrein. En voor de rest is er dan nog studiewerk en vooral
puzzlewerk nodig om al die terreinen in elkaar te passen.
Dus dat is het ware verhaal waar we momenteel weten waar we staan in verband met de terreinen van de racing.

Bewoner: Zou het mogelijk zijn om vanuit de buurtwerking vanaf de lente eventueel een gemeenschappelijke
actie te organiseren om bloembakken aan de vensters te plaatsen?

V: schepen Decaluwe: dat is voorzien. Dat was vorig jaar al de vraag om de bloembakkenactie die we vroeger
in een aantal wijken centreerden om dat in heel de stad uit te breiden. Er zijn trouwens ook straatgeveltuintjes
want er stond ergens iets van grijs en grauw. De stad geeft daar groencheques voor. De procedure is relatief
eenvoudig geworden dus u kunt dit echt eens onderzoeken. Als u daar nieuws wilt over weten kunt u zich daar
gerust voor tot de groendienst wenden.

Thema 6: Economie

Inleiding: de economische situatie van de bewoners is doorgaans goed zo blijkt. Er is een verscheiden aanbod
van handelszaken en bedrijven aanwezig. Het bedrijventerrein van Gentbrugge Arbed 2 is herontwikkeld.
Signalen vanuit de bewoners zijn:
   - De herontwikkeling van de Arbedsite is een echte meerwaarde voor de wijk alsook de betrokkenheid
     van de bewoners bij dit project.
   - Er is een voldoende aanbod van grotere winkels op de Brusselsesteenweg maar er is vraag naar
     buurtwinkels.
   - De aanwezige bedrijven en handelszaken in Oud-Gentbrugge zorgen voor werkgelegenheid.
   - Bedrijven recruteren echter nog te weinig in de wijk zelf.
Vragen die daar bij aansluiten zijn:

V: Het bedrijventerrein Gentbrugge 2 Arbed: welke bedrijven zijn recent bijgekomen? Kan dit beter bekend
worden? Worden bedrijven elders uit de wijk aangespoord om te verhuizen naar de site? En hoe zit het met de
verdere ontwikkeling?
A: schepen Termont: Ik wou heel concreet op de vragen antwoorden.
 Welke bedrijven zijn er recent bijgekomen?
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  14
Stad Gent                                          Gebiedsgerichte werking


   -  Diegene die er zijn: Sibico, Callcenter, Produitpain, Ivago (afvalinzameling), Zwarte doos
      (Stadsarcheologie), Industriele bakkerij, Trevi (milieu-advies), Sigmarcotings (groothandel in verven),
      Matrix liften (installaties van liften), De Putte (sociaal economisch bedrijvencentrum), De Paepe-
      Vervynckt (schilderwerken).
Er is één bedrijf, Cholographics die gaat verhuizen en wordt vervangen door Canoot (een herstelatelier voor
tv’s). Daar komen 11 mensen in dienst.
    - Nieuwe bedrijven die zullen komen: Cartim, een drukkerij waar 25 mensen zullen werken, Ubinck
      (gespecialiseerd in het aanmaken van toestellen voor rook- en gasafvoer) met 25 mensen. Ghimna
      (gespecialiseerd in materiaal en toestellen voor kinesisten) met 5 mensen, Griet (gespecialiseerd in het
      audiovisueel producties) met 30 mensen, Zoutezien (drukkerij) met 5 mensen en ook de RVA met 180
      mensen. Deze zijn nog komende.
Dus als we kijken naar alle arbeidsplaatsen die er op dit ogenblik zitten zijn er in totaal 752 arbeidsplaatsen
gecreeerd. We hadden gezegd dat toen we deze ontwikkeling gedaan hebben dat we toch graag 1000 mensen
kunnen tewerkstellen. En we zullen er zeker niet veraf van zitten want je moet weten dat de helft nog ontwikkeld
kan worden.
Ik wil trouwens zeggen dat dit toch wel een voorbeeld is dat dingen wel snel kunnen gaan. Er zijn dossiers die
inderdaad een stuk gemakkelijker gaan. Dat heeft ook te maken met het feit dat we met een PPS-formule
gewerkt hebben, Privaat Publiek, waar we eigenlijk een publiek bedrijf de ontwikkeling laten doen hebben voor
de stad en het heeft ook te maken met het feit dat hier de toelage (?) is van de federale overheid. Dat gaat veel
sneller dan van de Vlaamse overheid.
 Kan dit beter bekend gemaakt worden?
U zult ook wel toegeven dat we enorme inspanningen gedaan hebben, we hebben al regelmatig folders
uitgedeeld. Overal aan de terreinen staan er zeer grote borden met de ligging zelfs van de bedrijven en een
omschrijving van al wat er hier is. Via het buurtwerk, waar we een uitstekende samenwerking mee hebben,
wordt ook heel veel informatie gegeven. Maar we zullen naar aanleiding van uw vraag nog een extra folder in
maart verdelen met de actualisering van al die bedrijven die ik nu gezegd heb.
 Worden bedrijven elders uit de wijk aangespoord om te verhuizen naar de site?
We doen dat niet expliciet omdat dit ook moeilijk is want er zijn verschillende bedrijven die goed zitten en daar
willen blijven. Uiteraard zijn er ook al bedrijven van Gentbrugge verhuisd naar de site of sommigen hebben
contact opgenomen met ons die niet direct passen hier in het profiel van de bedrijven die we zoeken en die dan
een andere locatie krijgen.
 Hoe zit het met de verdere ontwikkeling?
We krijgen zeer regelmatig aanvragen binnen van bedrijven. Maar ik moet ook zeggen dat we regelmatig
afwijzen want het college is daarin collegiaal maar ook zeer streng. Want we willen geen vervuilde bedrijven
aantrekken of bedrijven die teveel transport met zich meebrengen of die vervuilende activiteiten hebben.

V: Wordt er initiatief genomen om te recruteren uit de lokale bevolking?

A: schepen Termont: u weet dat we samen met de bedrijven hier aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
willen doen. We hebben dus een bedrijvenparkmanagment opgericht. We zitten zeer regelmatig samen, de
mensen van economie met de bedrijfsleiders. We komen trouwens in deze zaal regelmatig samen. Daar is
inderdaad ook gekeken wat we zouden kunnen doen naar de lokale mensen toe. Weet u dat is gebleken uit het
onderzoek dat 15,50 % van de personeelsleden die hier tewerkgesteld zijn van Gentbrugge zijn en dat is echt
veel. De helft ongeveer samen zijn van Gent en dan meer dan 80 % is van Oost-Vlaanderen.
Maar we zouden meer inspanningen kunnen doen. De vraag en de suggestie is trouwens heel interessant, is de
samenwerking met de werkwinkel op het ogenblik niet maar ik stel voor dat we met de bedrijfsleiders 2 dingen
afspreken namelijk als er vacatures zijn dat we die én in de werkwinkel op de Brusselsesteenweg ter beschikking
stellen maar dat we die ook eventueel uithangen in het buurtwerk zodanig dat de Gentbruggenaars en de
buurtbewoners die op zoek zijn naar werk ook kunnen geinformeerd worden.
Komen er horecazaken of buurtwinkels, dat is een zeer moeilijk probleem. In elke wijk krijgen we die vragen.
Het is ook een maatschappelijk gegeven dat buurtwinkels, voedingswinkels, … verdwijnen. Er zijn geen bakkers
meer, geen slagers, schoenmakers, vroeger vond je die in elke straat maar dat verdwijnt allemaal. Het is een
maatschappelijk economisch gegeven waar we nu eenmaal voor staan en die we willen tegengaan door een pak
maatregelen die we genomen hebben. We hebben subsidies voorzien speciaal voor zaken die eerst en vooral
willen renoveren om zeker te zijn dat ze zouden blijven, de gevelrenovatie. We hebben dan ook subsidies
voorzien voor zaken die zich willen komen vestigen, de vestigingssubsidie. Dus buurtwinkels die er willen
komen kunnen tot 50000 euro toelage krijgen om zich te vestigen. Maar we zijn eigenlijk tegen de stroom aan
het inroeien want iedereen weet dat uiteindelijk dit allemaal meer gecentraliseerd wordt in grootwarenhuizen en
dergelijke meer. We hebben een paar goede voorbeelden, het is weliswaar Gentbrugge niet maar op de
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  15
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking


St.Michielshelling komt er binnenkort een grote voedingswinkel, iets wat echt goed is voor de binnenstad. Want
we trekken mensen aan om daar te komen leven maar ze vinden geen winkels dus dit is een zeer goede zaak.

Mevr. Kris van de voetgangersbeweging: Het is namelijk zo dat we heel hard voorstander zijn van de
buurtwinkels want niet iedereen kan met de wagen naar de winkels gaan. Maar ze moeten ook thuis geraken als
voetganger met hun bagage. Waar de meeste straten hier in Oud-Gentbrugge minder zijn dan 9meter roeilijn is
het voetpad op de meeste plaatsen ook nog heel smal. Daar staan dan meestal nog fietsen en vuilnisbakken op en
dergelijke meer. Waar blijft de plaats dan nog voor de voetganger?

A: burgemeester Beke: mevrouw heeft een overschot van gelijk. Het is niet altijd zo gemakkelijk omdat het
vaak om tijdelijke obstakels gaat zoals 3-4 fietsen voor een woning. Mensen die dit doen denken daar niet altijd
aan dat ze daardoor de doorgang voor voetgangers belemmeren. We proberen dit op te lossen door fietsstallingen
te plaatsen maar men moet ze dan nog willen gebruiken.
Maar wel moet worden opgelet is dat uitstallingen van winkels alsook van terrassen minstens 1m20 doorgang
laten. Dat is de norm die we aannemen. Van de uitstallingen kun je dat gemakkelijk controleren maar van
terrassen is dat dan moeilijker. Want eens de mensen plaatsnemen op een terras beginnen ze met die stoelen te
verschuiven.
In elk geval ziet de politie en de wijkpolitie er op toe dat die 1m20 wordt gegarandeerd want dat is geen luxe
maar een absolute noodzaak.

Moderator: Ik denk dat we er goed zijn doorgeraakt. Ik zou dan ook graag hebben dat Jo De Smet naar voor
komt. Want hij zal u namens u allen het collectief gedicht voorbrengen.

Jo De Smet: Dit is een gedicht dat tot stand gekomen is door een aantal bewoners in het kader van Gentbrugs
Gevelgefezel, het project van 4maanden oud en vorige week voorgesteld in de pers.

Gentbrugge Gedicht

Jij ligt prinsheerlijk op je rug
In de schaduw van de toren
Je natte voeten op de brug

Kunstenaars uit jouw verkoren
Geen dorp meer
Maar nog lang geen stad

In je tuin het land van rode
Je richt je op langs laan en pad
Wereldfaam verloor je node

Tussen water, wegen, sporen
Al dan niet in rechte lijn
Zijn je kinderen geboren
Uit hun sas uit jouw bassijn

Je blikvangende zwarte doos
Waar al het erfgoed wordt bewaard
Familiestukken, oud en broos voor wie na ons komt opgespaard

Je facelift maakt je jong en schenkt ons nieuwe wegen
Veel zuurstof in je groene long voor iedereen een zegen

Moderator: Dank u wel Jo. Er was nog een vraag in verband met gebiedsafbakening voor schepen Segers, die
was eventjes tussen de bedrijven gevallen. Maar de schepen zegt dat wie daar verder iets wil over weten kan haar
zo dadelijk daarover aanspreken op de receptie.

Schepen Segers: ik heb ook al bij het binnenkomen gehoord dat de vraag leeft van waar is nu de afbakening van
het dienstencentrum van Ledeberg en van Gentbrugge. Wel de afbakening is eigenlijk de spoorweg maar op zich
maakt dit niet veel verschil uit. Want we gaan ervan uit dat alle diensten die wij aanbieden dus overal kunnen. Je
kan dus heel concreet bevoorbeeld iemand die in Drongen is ingeschreven kan zonder problemen verhuizen naar28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  16
Stad Gent                                         Gebiedsgerichte werking


Ledeberg en aangifte doen in Gentbrugge. Dus u kan in alle dienstencentra voor alle diensten terecht, dus dat kan
ook voor de electronische identiteitskaarten. Ik hoop dat ik op die manier op uw vraag kan beantwoord hebben.

Moderator: ik moet u allemaal bedanken voor uw bijdrage, de burgemeester en het schepencollege voor de
antwoorden die gegeven zijn. Het is allemaal mooi in de tijd gelopen. Bedankt voor de constructieve dialoog!
Ik heet u dan nog allemaal welkom bij de receptie die nu plaatsvindt.
28/01/2006              Verslag: Wijkplatform II Oud-Gentbrugge                  17

								
To top