Aktier og investeringsselskaber

Document Sample
Aktier og investeringsselskaber Powered By Docstoc
					Aktier og
investeringsselskaber
John Ellebæk Pedersen
Martin Stieper
Aktier og investeringsselskaber


Program

Aktieavancebeskatning
- Overgangsregler
- Aktieindkomst
- Spørgsmål

Investeringsselskaber
- Lagerbeskatning
- Kapitalindkomst
- Spørgsmål

SKAT’s system til indtastning og beregning
- Baggrund
- Eksempler på indtastning


                       30. marts 2011
Aktieavancebeskatning
            30. marts 2011
Aktieavancebeskatning
            30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Aktier optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede aktier)

Gevinst beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid.

Tab modregnes automatisk i gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret
marked.

Yderligere tab overføres til modregning i ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til
handel på et reguleret marked.

Resterer der fortsat et tab fremføres dette til modregning i senere års gevinster eller udbytter på aktier,
der er optaget til handel på et reguleret marked.

Anskaffelsessummen opgøres efter gennemsnitsmetoden. Dog anden opgørelse for aktier der var del af
skattefri beholdning. Båndlagte medarbejderaktier indgår ikke i beregningen efter gennemsnitsmetoden
før båndlæggelsen er ophævet.

Tidspunktet for køb / salg. Aftaletidspunktet. Ikke tidspunkt hvor der afregnes.
                                                  30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Aktier optaget til handel på et reguleret marked, tab (børsnoterede aktier)Fra og med indkomståret 2010 er fradragsretten for tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret
marked betinget af at SKAT, inden selvangivelsesfristens udløb, har modtaget oplysninger om
erhvervelsen af aktierne herunder:

  - angivelse af aktiernes identitet,
  - oplysninger om antallet af aktier,
  - anskaffelsestidspunktet og
  - anskaffelsessummen.På grund af indberetningsreglerne i DK har reglerne primært betydning for aktier der ligger i udenlandske
depoter.
                                                 30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Aktier optaget til handel på et reguleret marked, (børsnoterede aktier)Aktier modtaget ved gave, arv (ABL § 31). (anskaffelsessummer)

Salg af tegningsretter (aktier optaget til handel). Behandles for sig selv.

Erstatning for bankers dårlige rådgivning. Behandles som salgssummer. (SKATS styresignal)

Ændring af stykstørrelse (fondsaktier). Anskaffelsessummen fordeles på alle aktierne efter ændring af
stykstørrelsen.

Hvornår skal tab selvangives? Realisationsprincippet. Afmeldelse hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen.
Kan tabsfradrag evt. fremrykkes (Amagerbanken)?

Ja. Overførsel af aktier til pensionsdepoter sidestilles med salg. Salg til tredjemand. Overdragelse til ægtefælle bliver ikke
betragtet som et salg.

Hvorledes skal gevinst / tab selvangives, hvis aktien i ejerperioden, eksempelvis på grund af betalingsstandsning eller
lignende, overgår til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked?
                                                          30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Aktier optaget til handel på et reguleret marked, (børsnoterede aktier)
Skattefri beholdning (aktier købt 31. december 2005 eller tidligere).

Beholdning af børsnoterede aktier / aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. Samlet værdi pr. 31. december 2005
højst 136.600 kr. for enlige og 273.100 kr. for ægtefæller.

Hverken tab eller gevinst skal medtages, hvis aktierne sælges efter 3 års ejertid. Dvs. senest den 31.12.2008. Beholdning
holdes adskilt fra øvrige aktier. Derfor anden opgørelsesmetode. Aktie for aktie. Fi-Fo.

Følgende aktier og lignende kan ikke være omfattet af den skattefri beholdning: Beviser i investeringsselskaber
(lagerbeskattede), næringsskattepligtiges aktier, beviser i obligationsinvesterende investeringsforeninger.

Ændring af status. Ikke længere "børsnoteret" / optaget til handel på et reg. marked. Aktierne værdiansættes på
overgangstidspunktet. Tab eller gevinster fra dette tidspunkt skal medtages på selvangivelsen. Beskrevet i SKATs
styresignaler om EBH og Roskilde Bank.
                                                         30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Eksempel på salg fra den skattefri beholdning og et efterfølgende salg, der delvist er skattefrit.


Køb af 800 aktier til kurs 100 den 30.12.2005 (skattefri beholdning)                 80.000
Køb af 400 aktier til kurs 110 den 5.1.2006                              44.000
Køb af 400 aktier til kurs 200 den 3.7.2007                              80.000
Salg af 600 aktier til kurs 250 den 5.1.2010 (*)                           150.000
Salg af 600 aktier til kurs 300 den 12.5.2010 (**)                          150.000


(*) Gevinsten, der er opnået ved salget den 5.1.2010, er skattefri.

(**) Salget der foretages den 12.5.2009, vedrører både aktier som kan sælges
skattefrit og aktier som skal beskattes ved salg.

Anskaffelsessummen for aktierne, der er i behold efter salg er:
400 aktier / 800 aktier x (44.000 kr. + 80.000 kr.) eller 62.000 kr.

Anskaffelsessum for de 400 aktier der er skattepligtige er også 62.000 kr.


                                                   30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Aktier optaget til handel på et reguleret marked, (børsnoterede aktier)


Andre overgangsregler (skattepligtige beholdning købt før 31.12.2005).

Syntetisk indgangsværdi kan vælges ved overgang fra skattefri beholdning til skattepligtig beholdning.
Kun indgangsværdi for aktier ejet over 3 år på måletidspunkt.

3 måletidspunkter.

-  Udgangen af hvert kalenderår.
-  Lige før salg.
-  Lige efter køb.

Aktiernes kursværdi, på tidspunkt hvor grænse blev overskredet, kan anvendes i stedet for faktisk
anskaffelsessum.

Tabsbegrænsning. Hvis tab opgjort med anvendelse af syntetisk indgangsværdi er mindre end tabet
opgjort ved anvendelse af faktisk anskaffelsessum, skal den syntetiske indgangsværdi anvendes som
anskaffelsessum .
                                                30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Beløbsgrænser (tidligere skattefri grænse)

           Enlige         Gifte

1997        107.300 kr.       214.500 kr.
1998        110.200 kr.       220.300 kr.
1999        113.300 kr.       226.600 kr.
2000        117.300 kr.       234.600 kr.
2001        121.400 kr.       242.800 kr.
2002        125.100 kr.       250.100 kr.
2003        129.500 kr.       258.900 kr.
2004        133.700 kr.       267.300 kr.
2005        136.600 kr.       273.100 kr.
                              30. marts 2011
Aktieavancebeskatning

Andre overgangsregler (skattepligtige beholdning købt før 31.12.2005).Indgangsværdier 19. maj 1993, valgfri. (vær opmærksom på splits / fondsaktier).
Medarbejderaktier tildelt før den 19. maj 1993, valgfri.

Valget træffes samlet for alle aktier i hvert selskab.Tabsbegrænsning, ved indgangsværdier.

Som hovedregeI skal indgangsværdi anvendes når der konstateres tab på salg af aktier
ejet 19. maj 1993 (altså værdien pr. 19. maj 1993 eller dato for ophør af båndlæggelse).
                                          30. marts 2011
Aktieavancebeskatning


Skattesatser aktieindkomst
-  2010: 28% indtil bundgrænse 48.300 kr. pr. ægtefælle. Beløb over grænse 43%.

-  2011: 28% indtil bundgrænse 48.300 kr. pr. ægtefælle. Beløb over grænse 42%.

-  2012: 27% indtil bundgrænse ?     pr. ægtefælle. Beløb over grænse 42%.
                                        30. marts 2011
Aktieavancebeskatning


Investeringsforeningsbeviser:

Gamle regler: (salg inden 1/1 2011)
Beskatning afhængig af hvad foreningen investerede i. Der gjaldt overordnet et såkaldt
transparensprincip:
Aktiebaserede:        Aktieindkomst og aktiebeskatning
Blandede:           Gevinst skattepligtig i kapitalindkomst. Aldrig tabsfradrag.
Obligationsbaserede:     Gevinst skattepligtig i kapitalindkomst. Aldrig tabsfradrag.
Udenlandske obligationer:   Tabsfradrag og gevinst skattepligtig. Kapitalindkomst.

Nye regler: (salg 1/1 2011 eller senere)
Kun 2 muligheder for beskatning:
Aktiebaserede foreninger – gevinst/tab efter aktieregler. Udbytte/gevinst = aktieindkomst
Obligationsbaserede foreninger – gevinst/tab: skattepligt/fradrag = kapitalindkomst
Ingen overgangsregler eller indgangsværdi for køb før 1/1 2011


                                           30. marts 2011
Investeringsselskaber

Historie

Reglerne om investeringsselskaber findes nu i aktieavancebeskatningslovens § 19

§ 19 er en omskrivning af den tidligere § 2 a – oprindelig rettet mod ”skattelyaktier”

”Skattelyaktier” blev beskattet særlig hårdt – kapitalindkomst og med procenttillæg

Regler var indført for at imødegå ”risikofri” investering i eksempelvis obligationer
Sikkert afkast – ringe kursrisiko

Uden dette regelsæt var aktierne skattefrie efter 3 år

Reglerne var i strid med EU retten og måtte derfor ændres
                                             30. marts 2011
Investeringsselskaber

Aktieavancebeskatningslovens § 19

Virkning fra 1. juni 2005

Sidestiller danske og udenlandske selskaber. Selskaberne er skattefri.

Investorerne lagerbeskattes. Frem til 2009 tidsforskudt lagerbeskatning

Fra 2010 almindelig lagerbeskatning

Overgangsbestemmelser – beskatning af lagergevinst/tab for 2009 og 2010 i 2010

Personer og/eller selskaber der ikke har kalenderårsregnskab – ej tidsforskudt
                                         30. marts 2011
Investeringsselskaber

Eksempel (selskabet og investor har kalenderårsregnskab)


Køb 1000 aktier i A/S Invest for kurs 105 den 1. maj 2008   105.000
Kursværdi 31. december 2008                  110.000
Urealiseret kursgevinst                    + 5.000
Skal medregnes i indkomståret 2009 (tidsforskudt)

Kursværdi 31. december 2009                   80.000
Urealiseret kurstab (110.000 – 80.000)             -30.000
Kursværdi 31. december 2010                  120.000
Urealiseret kursgevinst (120.000 – 80.000)           +40.000

Følgende skal medregnes i indkomståret 2010:


Urealiseret kurstab pr. 31. december 2009           -30.000
Urealiseret kursgevinst pr. 31. december 2010         +40.000

I alt til selvangivelsen for indkomståret 2010 (kursgevinst)  +10.000
                                30. marts 2011
Investeringsselskaber

Eksempel (selskabet har ikke kalenderårsregnskab)

Køb 1000 aktier i A/S Invest for kurs 105 den 1. maj 2008   105.000
Kursværdi 30. juni 2008                    110.000
Urealiseret gevinst                        5.000

Skal medregnes i indkomståret 2008 (ej tidsforskudt)


Kursværdi 30. juni 2009                     80.000
Urealiseret kurstab (110.000 – 80.000)             30.000
Skal medregnes i indkomståret 2009 (ej tidsforskudt)


Kursværdi 30. juni 2010                    120.000
Urealiseret kursgevinst (120.000 – 80.000)           40.000
Skal medregnes i indkomståret 2010 (ej tidsforskudt)

                              30. marts 2011
Kapitalindkomst

Skattesatser/fradragsværdi for kapitalindkomst

Fradragsværdi for negativ kapitalindkomst

Under bundgrænsen (50.000)       ca.   33,50%
Over bundgrænsen (50.000)        ca.   25,50%

Beskatning af positiv kapitalindkomst

Under grundbeløb (40.000)        ca.   37,14%
Over grundbeløb (40.000)        2010   49,50%
                    2011   47,50%
                    2012   45,50%
                    2013   43,50%
                    2014   42,00%
Dobbelte grænser for ægtefæller                             30. marts 2011
Kapitalindkomst

Eksempel lagerbeskattet investeringsselskab

Køb i indkomståret 2010                1.000.000
Værdi 31. december 2010                 800.000
Urealiseret tab 2010                  200.000

Værdi 31. december 2011                1.000.000
Urealiseret gevinst 2011                200.000

Fradragsværdi 2010 (50.000/33,5% og 150.000/25,5%)   55.000
Beskatning i 2011 (40.000/37,14% og 160.000/47,5%)   90.856

Uheldig konsekvens – ”tab” 35.856 kr. (Samme værdi)


                                 30. marts 2011
Aktier og investeringsforeningsbeviser


Baggrund

For 2010 indberetter pengeinstitutter m.fl. køb, salg, udbytter og beholdninger

Indtil (og med) 2009 indberettede pengeinstitutter m.fl. kun salg, udbytter og beholdninger

Med oplysningerne om købesummer kunne et system etableres. Data tilstede.

SKAT mangler dog oplysning om historiske køb – kan nu indtastes i systemet.

Det er frivilligt at bruge systemet og SKAT’s tal skal/bør kontrolleres.

Systemet er/bliver ikke bedre end de oplysninger vi har og I indtaster

Systemet har visse svagheder. Eks. Splits/ny fondskode. Eks. Danske Bank/SAS


                                           30. marts 2011

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/25/2012
language:
pages:21