???????? ???? ???????? Sarbanes Oxley Act ? ?????????? Author by pCFo4eyv

VIEWS: 163 PAGES: 2

									        ตารางเปรี ยบเทียบกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act กับกฎหมายไทย

               Sarbanes-Oxley Act                            กฎหมา
การกากับดูแลผู้สอบบัญชี
- SEC กำกับดูแลผู้สอบบัญชี โดยมีกำรขึ ้นทะเบียนสำนักงำนสอบบัญชี     - สำนักงำน ก.ล.ต. ร่ วมกับสมำคมนักบ
- มำตรฐำนกำรบัญชีที่ SEC                         ให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็ นรำยบุค
                       ู
จะยอมรับจะต้ องออกโดยหน่วยงำนอิสระที่ไม่ถกครอบงำโดยสำนักงำนสอบบัญชี   - สมำคมนักบัญชีฯ ออกมำตรฐำนกำรป
- หน่วยงำนกำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีต้อง                    และสำนักงำน ก.ล.ต. อำจออก
เสนอรำยงำนประจำปี ให้ SEC และเผยแพร่ ตอ  ่               ข้ อกำหนดเพิ่มเติมถ้ ำจำเป็ น
สำธำรณชน                                 - สำนักงำน ก.ล.ต. สอบทำนกระดำษท
- ตรวจสอบสำนักงำนสอบบัญชี โดยกำหนดควำมถี่ในกำรเข้ ำตรวจสอบ        ผู้สอบบัญชีในกรณี IPO/ผู้ สอบบัญชีขอ
                  ั
- ลงโทษสำนักงำนสอบบัญชี หำกปฏิบติหน้ ำที่                เห็นชอบ/มีข้อร้ องเรี ยน
บกพร่ อง                                 - สำนักงำน ก.ล.ต. ลงโทษผู้สอบบัญชี

มาตรฐานการบัญชี
- เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ off-balance sheet/                         ั
                                     - มำตรฐำนปั จจุบนมีข้อกำหนดเรื่ อง of
                ั
ภำระผูกพัน/ควำมสัมพันธ์กบบริ ษัทที่ได้ นำมำ               ก.ล.ต. ออกข้ อกำหนด
จัดทำงบกำรเงินรวม                            เพิ่มเติมให้ เปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี ห
                                     ปั จจัยควำมเสี่ยง และ MD&A
- กำรจัดทำประมำณทำงกำรเงิน ต้ องจัดทำตำม GAAP ไม่เป็ นเท็จ           ั
                                     - ไม่บงคับกำรจัดทำประมำณกำร แต่ถ้
ไม่ปกปิ ดข้ อมูลและทำให้ เข้ ำใจผิด                   ตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลของสมมต
และสำมำรถเปรี ยบเทียบเพื่ออธิบำยเหตุผลของควำมแตกต่ำงจำกงบกำรเงิน
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
- กำหนดประเภทและเงื่อนไขของงำนบริ กำรอื่น (non-audit services)      - สำนักงำน ก.ล.ต.
ที่ห้ำมสำนักงำนสอบบัญชีให้ บริ กำรลูกค้ ำ                            ้
                                     อยู่ระหว่ำงกำหนดมำตรกำรปองกันปั ญ
- ต้ องมีกำรหมุนเวียน audit partner ทุก 5 ปี
- ห้ ำมรับงำนสอบบัญชีในบริ ษัทจดทะเบียนที่มี
                                ั้
ผู้บริ หำรในตำแหน่งสำคัญ เคยเป็ นลูกจ้ ำงของสำนักงำนสอบบัญชีนนในช่วง 1
ปี ที่ผ่ำนมำ
- สำนักงำนสอบบัญชีจะต้ องเสนอรำยงำนต่อ audit committee
                               ั
ในเรื่ องนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ และกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้สอบบัญชีกบบริ ษัท  - สมำคมนักบัญชีฯ ได้ ออกแนวปฏิบติใั
                                     สอบบัญชี เกี่ยวกับกำรสื่อสำรระหว่ำงผ
                          2            Sarbanes-Oxley Act                              กฎหมายไทย
ผู้ทาบัญชี
- ควำมรับผิดชอบของ CEO และ CFO
   (1) จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และ               -.สำนักงำน ก.ล.ต.
ประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยใน                   กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้ประเมินประ
   (2) รับรองควำมถูกต้ องครบถ้ วนของรำยงำน             และเปิ ดเผยผลกำรประเมินต่อสำธำรณชน
ทำงกำรเงิน                              - สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดให้ กรรมกำรผู้มีอำนำ
             ่
   (3) ถ้ ำบริ ษัทถูกสังให้ แก้ ไขตัวเลขในงบกำร          ผูกพันบริ ษัทลงนำมรับรองควำมถูกต้ องของข้ อม
เงิน CEO และ CFO จะต้ องคืนโบนัส ค่ำตอบแทน              - กฎหมำยกำรบัญชี กำหนดให้ กรรมกำรผู้มีอำนำ
และกำไรที่ได้ จำกกำรขำยหลักทรัพย์ในช่วง 12              ลงนำมรับรองว่ำงบกำรเงินถูกต้ องตำมควำมเป็ น
เดือนหลังยื่นรำยงำนในครังแรก ้                   และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี

- ข้ อกำหนดของกรรมกำรและผู้บริ หำร
   (1) ห้ ำมใช้ อิทธิพล/บังคับ/ให้ ข้อมูลผิดๆ จน                           ู
                                   - กฎหมำยบริ ษัทมหำชน ห้ ำมมิให้ ก้ ยืมแก่กรรมก
     ู
ทำให้ ผ้ สอบบัญชีแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินไม่ถกต้ อง  ู       - เกณฑ์ blacklist ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
                           ้
   (2) ห้ ำมกู้หรื อเพิ่มวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลทัง        และเกณฑ์กำรอนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ของ
ทำงตรงและทำงอ้ อม                          สำนักงำน ก.ล.ต. ห้ ำมบุคคลที่ไม่เหมำะสม
               ่
   (3) SEC มีอำนำจสังห้ ำมบุคคลใดๆ เป็ น             เป็ นกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท
กรรมกำรหรื อผู้บริ หำร หำกมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
กรรมการตรวจสอบ
- มีควำมเป็ นอิสระ และควรมีผ้ เู ชี่ยวชำญกำรเงินอย่ำงน้ อย 1 คน   - เกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
(ถ้ ำไม่มี ให้ เปิ ดเผยเหตุผล)                    หลักทรัพย์ฯ มีข้อกำหนดเรื่ องควำมเป็ นอิสระ
- มีหน้ ำที่แต่งตัง้ กำหนดค่ำตอบแทน                 แต่ในเรื่ องควำมรู้ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ดูแลกำรทำงำนของสำนักงำนสอบบัญชี                   เป็ น code of best practices
-
   ั
อนุมติกำรกำหนดกระบวนกำรรับข้ อร้ องเรี ยนและกำรจ้ ำงที่ปรึกษำอิสระ

								
To top