VN04 Sapa4d3nFD

Document Sample
VN04 Sapa4d3nFD Powered By Docstoc
					              Bangkok Smile Travel Co., Ltd.
              169/44-45 Pradiphat Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok, 10400, Thailand
               Tel/Fax: 02.6187761, Hotline: 083.2595500, 089.4161161, 080.5532726
               E-mail: bangkoksmiletravel@hotmail.com Website: www.bangkoksmiletravel.com


      ท่องเวียดนามเหนือ … ซาปา ดินแดนแห่งขุนเขา
                 ฮานอย – ซาปา หลังคาอินโดจีน
              4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
กำหนดกำรเดินทำง
ว ันแรก     กรุงเทพ-ฮานอย-วิหารวรรณกรรม-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-
                       ุ่
       ว ัดหง็อกเซิน-โชว์หนกระบอกนา-เมืองลาวไค    ้
04.30 น.     พร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E
06.45 น.            ่
         เดินทางสูฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที่ FD3700  ่
08.35 น.     ถึ ง ส น า ม บิ น น อ ย ไ บ ก รุ ง ฮ า น อ ย เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ตั ้ ง อ ยู่ ภ า ค เ ห นื อ
         เ ป็ น เ มื อ ง ที่ มี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ย า ว น า น ก ว่ า 2,000         ปี น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ข ้า ม แ ม่ น้ า แ ด ง
                         ่   ู
         แม่น้ าสายลอยฟ้ าทีอยู่สงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ทีออกแบบโดยสถาปนิค       ่
         ห อ ไ อ เ ฟ ล ข อ ง ฝ รั่ ง เ ศ ส                  ปั จ จุ บั น ใ ช ้ เ ฉ พ า ะ ร ถ ไ ฟ เ ท่ า นั ้ น
         กรุ ง ฮานอยในอดีต ได ้รั บ การกล่า วขานว่า เป็ นเมือ งหลวงที่ส วยที่ส ุด ในเอเชีย เรีย กกั น ว่า “Little            Parris”
         เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ที่ ไ ด ้รั บ ก า ร ว า ง ผั ง เ มื อ ง ไ ว ้อ ย่ า ง ดี มี ท ะ เ ล ส า บ แ ล ะ แ ม่ น้ า ล ้อ ม ร อ บ เ มื อ ง
                                            ่
         เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได ้ชือว่า City of Lakes มีถนนหนทางทีร่มรืนด ้วยต ้นไม ้ใหญ่       ่ ่
         มีอ าคารสถาปั ต ยกรรมแบบโคโลเนี ย ล (Colonial)                ที่ง ดงามโดดเด่น มากกว่า เมือ งใด ๆ ในอิน โดจีน
         ปั จจุบนฮานอยยังคงเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให ้นั กเดินทางไปสัมผัสเสน่หเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสือมคล
              ั                                          ์                 ่
         าย นาท่านชม วิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี้สร ้างในปี 1070 ในสมัยพระเจ ้าหลิ ไท โตง
         เ พื่ อ อุ ทิ ศ ใ ห ้ แ ก่ ข ง จื้ อ ใ น ปี 1076                     วั ด นี้ อ ยู่ กั บ ก ว็ อ ก ตื่ อ ย า ม
         อัน เป็ นโรงเรีย นของพวกขุน นางและเป็ นมหาวิท ยาลั ย แห่ ง ชาติแ ห่ ง แรกของเวีย ดนาม ในสมั ย ราชวงศ์ต รั น
         โรงเรี ย นแห่ ง นี้ ถู ก เปลี่ย นชื่อ ใหม่ เ ป็ น กว๊ อ ก เวีย น หรื อ มหาวิท ยาลั ย แห่ ง ชาติใ นปี 1235         วั น เหมีย ว
             ่        ่
         เป็ นทีรู ้จักกันในชือวิหารวรรณกรรม
  ่
เทียง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร ้านอาหาร
บ่าย       น า ท่ า น ช ม ท ะ เ ล ส า บ คื น ด า บ ห รื อ ท ะ เ ล ส า บ ฮ ว๋ า น เ กี๋ ย ม
         ท ะ เ ล ส า บ แ ห่ ง นี้ ตั ้ ง อ ยู่ ก ล า ง ใ จ เ มื อ ง ข อ ง เ มื อ ง เ ก่ า ฮ า น อ ย
         ซึ่ ง ที่ นี่ นั บ ไ ด ้ ว่ า เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ฮ า น อ ย เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด ้
                      ่                   ่
         และยังมีตานานทีเล่าขานกันสืบต่อมาจนเป็ นชือของทะเลสาบอีกด ้วย นาท่านเดินข ้าม สะพานแสงอาทิตย์
         เป็ นสะพานไม ้ทรงโค ้ง สีแ ดงสดใส ที่ท อดข ้ามจากฝั่ งไปยั ง เกาะหยก น าท่า นชม ว ด หง๊อ ก เซิน หรือ       ั
          ั
         ว ด เนิน หยก วัด โบราณ ภายในประกอบด ้วยศาลเจ ้าโบราณ และเต่า สต๊า ฟ ขนาดใหญ่ ซึง มีค วามเชือ ว่า            ่      ่
                          ์ ิ
         เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิสทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ทีอาศัยอยูในทะเลสาบแห่งนีมาเป็ นเวลาช ้านาน
                                   ่      ่          ้
เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร ้านอาหาร
                    ่        ้   ่             ่ ื่
         ชมการแสดง หุน กระบอกน า ซึง เป็ นศิล ปะพื้น บ ้านทีม ีชอ เสีย ง ท่า นจะได ้ชมเรื่อ งราวความรั ก ในเทพนิย าย
                  ิ
         ความภาคภูม ใ จในความเป็ นธรรมชาติ และวิถ ีช าวบ ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็ บ เกีย วพืช ผล การตกปลา      ่
                                 ้ ้             ่
         การแข่งเรือ โดยใช ้หุนกระบอกน้ าทังสิน จากนันเดินทางสูสถานีรถไฟฮานอย เพือเดินทางสูเมืองลาวไค
                           ่             ้                   ่        ่
22.00 น.               ่
         ออกเดินทางสูเมืองลาวไค โดยรถไฟ Ratraco – SP3 เป็ นตู ้นอน Superior Compartment
         (Soft berth air-con)

   ่
ว ันทีสอง                    ้
        เมืองลาวไค-ซาปา-นาตกซิลเวอร์-ภูเขาฮามรอง-ตลาดร ัก
06.00 น.                   ้       ่
        ถึงเมืองลาวไค จากนันเดินทางสูเมืองซาปา นาท่านเดินทางเช็คอินทีโรงแรมทีพัก         ่     ่
เช ้า      รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก       ่
        ซ า ป า เ ป็ น เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ ท า ง ภ า ค ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง เ วี ย ด น า ม เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ แ ห่ ง นี้
        เ ริ่ ม ต น เ ป็ น เ มื อ ง แ ห่ ง ก า ร พั ก ผ่ อ น ใ น ส มั ย ฝ รั่ ง เ ศ ส ซึ่ ง เ ค ย ป ก ค ร อ ง เ วี ย ด น า ม อ ยู่ ใ น ข ณ ะ นั ้ น
             ้
        ไ ด ้ ม า ส ร ้ า ง ส ถ า นี ภู เ ข า ขึ้ น                      ใ น ปี     พ . ศ .        2 4 6 5
               ่           ึ่
        จากนั ้น เริม มีช าวต่า งชาติซง อยู่ใ นฮานอยมาพั ก ผ่อ นช่วงวัน หยุดเป็ นประจ า           เพราะอากาศดีแ ละเงีย บสงบ
        ปั จ จุ บั น ที่ นี่ ไ ด ้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก เ นื่ อ ง จ า ก อ า ก า ศ เ ย็ น ต ล อ ด ทั ้ ง ปี
                     ่ ู ่ ุ
        และยังมียอดเขาทีสงทีสดในแถบอินโดจีน คือ ยอดเขาแฟนสีปัน จากนั นนาท่านชม นาตกซิลเวอร์ หรือ    ้         ้
        Thac       Bac     เป็ นน้ าตกที่ ม ี ค วามงดงามทางธรรมชาติ อยู่ บ ริ เ วณริ ม ถนน มี ค วามสู ง 100 เมตร
        ไ ห ล ลั ด เ ล า ะ ล ง ม า จ า ก ห น ้ า ผ า หิ น ล ง ม า ส ร ้ า ง ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ ล ะ ป ร ะ ทั บ ใ จ ไ อ ย่ า ง ม า ก
       ท่ า น ส า ม า ร ถ เ ดิ น ขึ้ น ไ ป ต า ม บั น ไ ด ที่ เ ลี ย บ ขึ้ น ไ ป ต า ม ไ ห ล่ เ ข า
         ุ                    ่             ่
       มีจดสาหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานทีทอดข ้ามสายน้ าตก ซึงจุดนีนยมมายืนถ่ายภาพกันมาก ้ ิ
  ่
เทียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร ้านอาหาร
บ่าย     น าท่ า นเดิน เท า ขึ้น ไปยั ง ภู เ ขาฮามรอง ซึ่ง เป็ นสถานที่ท่ อ งเที่ย วที่ส าคั ญ อีก แห่ ง หนึ่ ง ของเมื อ งซาปา
                 ้
       เ พ ร า ะ ที่ นี่ มี จุ ด ช ม วิ ว ส า ห รั บ ช ม เ มื อ ง ซ า ป า ไ ด ้ ร อ บ ด ้ า น ท่ า น ส า ม า ร ถ ช ม ส ว น ก ล ้ ว ย ไ ม ้
       ที่ น า ม า ป ลู ก เ ลี ย น แ บ บ ธ ร ร ม ช า ติ ไ ว ้ เ กื อ บ 2 0 0 ช นิ ด ช ม ส ว น ไ ม ้ ด อ ก ไ ม ้ ป ร ะ ดั บ
       และท่ า นสามารถชมการชมการแสดงพื้ น เมื อ งได ้ จากนั ้น อิส ระให ท่ า นช ้อปปิ้ งที่ ตลาดร ก ซึ่ง ในอดีต
                                                    ้               ั
            ่    ้      ่                   ่
       สถานทีแห่งนีเคยเป็ นทีนัดพบกันของหนุ่มสาวชาวบ ้านทีมาชุมนุมกันเพราะหวังจะได ้พบปะกับเพศตรงข ้ามจากห
       มู่ บ า น อื่ น ๆ ซึ่ ง เ ห มื อ น ล า น ส า ว ก อ ด ข อ ง ช า ว เ ข า ใ น ภ า ค เ ห นื อ ข อ ง เ มื อ ง ไ ท ย จ ะ มี ทุ ก ๆ วั น เ ส า ร์
          ้
       แต่ปัจจุบนกลายเป็ นร ้านจาหน่ายสินค ้าทามือให ้นักท่องเทียวเลือกซือ
              ั                             ่     ้
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร ้านอาหาร
       พักที่ โรงแรม Sapa หรือเทียบเท่า (ทีซาปา)      ่

   ่
ว ันทีสาม     ่ ้        ่ ้   ๊ั ๊ั
       หมูบานตาบิน-หมูบานกตกต-ตลาดซาปา-ลาวไค-ตลาด Coc Leu-ฮานอย
เช ้า    รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก      ่
       น าท่ า นเดิน ทางสู่      หมู่ บ ้า นตาบิน                ั  ั         ้
                                   และหมู่ บ ้า นก ๊ต ก ๊ต เป็ นหมู่ บ า นเก่ า แก่ ข องชาวเขาเผ่ า ม ง        ้
                                                              ้
       ซึ่ ง อ พ ย พ ม า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ จี น เ มื่ อ 3 0 0 ปี ก่ อ น มี เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย ที่ นิ ย ม ใ ช โ ท น สี น้ า เ งิ น ห รื อ สี ด า
       ทีนี่ม ีท ว ทัศ น์ข องนาขัน บัน ไดทีส วยงาม จากนั ้น เดิน ทางกลับ สู่เ มือ งซาปา น าท่า นช ้อปปิ้ งทีต ลาดซาปา
        ่    ิ        ้      ่                                         ่
       เป็ นศูนย์รวมของกินของใช ้สาหรับชาวดอยทุกหมูบ ้านบนเทือกเขาแห่งนี้
                                    ่
  ่
เทียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร ้านอาหาร
บ่าย     เดิน ทางสู่เ มือ งลาวไค เชิญ อิส ระท่า นช ้อปปิ้ งที่      ตลาด Coc Leu             ่            ิ
                                                         ซึง เป็ นตลาดที่อ ยู่ ต ด ชายแดน
       ระหว่างเวียดนาม และจีน ทีนจะมีส  ่ ี่   ินค ้าทังของเวียดนาม และของจีนให ้ท่านได ้เลือกซือ
                                ้                            ้
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร ้านอาหาร
            ้      ่
       จากนันเดินทางสูสถานีรถไฟลาวไค เพือเดินทางสูเมืองฮานอย
                               ่      ่
21.30 น.   ออกเดินทางสู   ่เมืองฮานอย โดยรถไฟ Ratraco – SP2 เป็ นตู ้นอน Superior Compartment
       (Soft berth air-con)

ว ันทีส ี่
   ่                            ิ
       ฮานอย-จ ัตุร ัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมนห์-ตึกทาเนียบประธานาธิบดี-บ้านโฮจิมนห์-พิพธภ ัณฑ์โฮจิมนห์-       ิ      ิ        ิ
           ์         ิ
       เจดียเสาเดียว-พิพธภ ัณฑ์สงคราม-ถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
05.00 น.                     ่
       ถึงฮานอย นาท่านเดินทางสูโรงแรม เพือทาภารกิจส่วนตัว  ่
08.00 น.   รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก       ่
เช ้า    น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่                                จ ั ตุ ร ั ส บ า ดิ ง ห์
        ่                                                 ้
       ซึง เป็ นสถานที่ท่ า นโฮจิม ิน ห์ไ ด ้อ่ า นค าประกาศอิส รภาพของเวีย ดนามพ น จากฝรั่ ง เศส ในปี 1945 ชม
       สุ ส านโฮจิม น ห์ ( ิ                            ้
                       ปิ ดทุก วั น จั น ทร์ แ ละวั น ศุก ร์ ทั ง วั น เปิ ดเวลา 07.30 – 11.00 น. ทุก วั น ท าการ            )
                                         ่
       สุสานของประธานาธิบ ดีค นแรกของเวีย ดนามทีส ร ้างเมื่อ ปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร า งด ้วยหิน อ่อ น               ้
                     ่      ่        ่
       และหินแกรนิต และสิงมีค่าทีประชาชนทีศรั ทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของโฮจิมนห์                        ิ
                       ้     ้                  ั้  ั
       นอนสงบอยู่ ใ นโลงแก ว ในห อ งปรั บ อากาศ (ช่ ว งต ง แต่ ว น ที่ 5 ตุ ล าคม – 5 พฤศจิก ายน ของทุ ก ปี
       ไม่ส ามารถเข้า ชมภายในสุส านได้) ด ้านหลัง สุส านเป็ นสวนสาธารณะอัน สงบและร่ ม รื่น มีส ระน้ า ชม
       ตึ ก ท า เ นี ย บ ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี เ ป็ น ตึ ก ส ไ ต ล์ โ ค โ ล เ นี ย ล ท า ด ้ ว ย สี เ ห ลื อ ง ทั ้ ง ห ลั ง
       ปั จ จุ บั น ใ ช ้ เ ป็ น ที่ รั บ ร อ ง แ ข ก บ ้ า น แ ข ก เ มื อ ง                น า ช ม บ้ า น โ ฮ จิ มิ น ห์
                                     ิ      ่
       บ ้านพักหลังสุดท ้ายของประธานาธิบดีโฮจิมนห์ ทีแสดงถึงความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน
       ช ม พิ พ ิ ธ ภ ัณ ฑ์ โ ฮ จิ ม ิ น ห์                                         ้
                             ตั ว อ า ค า ร พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ม ี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ส ะ ดุ ด ต า ด ว ย รู ป ท ร ง ส มั ย ใ ห ม่
       ภ า ย ใ น จั ด แ ส ด ง ชี ว ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ วั ติ ข อ ง ท่ า น โ ฮ จิ มิ น ห์           ช ม เ จ ดี ย์ เ ส า เ ดี ย ว
       เ ป็ น เ จ ดี ย์ ไ ม ้ อั น ง ด ง า ม ตั ้ ง อ ยู่ บ น เ ส า หิ น ต ้ น เ ดี ย ว ก ล า ง ส ร ะ น้ า
         ้                            ้                         ้        ้
       ส ร า ง ขึ้ น เ พื่ อ แ ส ด ง ค ว า ม ก ตั ญ ญู แ ก่ เ จ า แ ม่ ก ว น อิ ม ที่ ท ร ง ป ร ะ ธ า น โ อ ร ส ใ ห แ ก่ พ ร ะ เ จ า ห ลี ไ พ ไ ต
               ิ
       ตามพระสุบนของพระองค์
  ่
เทียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร ้านอาหาร
บ่าย                ิ                     ่           ่
       นาท่านชม พิพธภ ัณฑ์สงคราม เป็ นสถานทีจัดแสดง ซากเครืองบินทิงระเบิด ซากรถถัง ลูกระเบิดนานาชนิด ้
       ปื นต่อสู ้อากาศยาน      ภาพถ่ายวีรบุรุษสงคราม           และร่องรอยอืนๆ่   จากการต่อสู ้กับฝรั่งเศส       และอเมริกน ั
       อิสระช ้อปปิ้ งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย (36 Old Streets) แต่ละถนนจะขายสินค ้าเฉพาะอย่าง เช่น
       ผ ้าไหม ผ ้าฝ้ าย รองเท ้า กระเป๋ า ของทีระลึก เป็ นต ้น่
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ร ้านอาหาร
                          ่
       หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูสนามบินนอยไบ เพือเดินทางสูกรุงเทพฯ    ่        ่
20.55 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที่ FD3705     ่
22.45 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ ...                              
       **อ ัตราค่าบริการ และรอบว ันเดินทาง กรุณาโทรสอบถาม หรือดูในเว็บไซท์คร ับ**
                                 ่            ่
               หมายเหตุ : พาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิม 1,000 บาท (ไม่รวมค่าวีซา)


           ้
  อ ัตราค่าบริการนีรวม
      ๋ั  ่              ้
   ค่าตวเครืองบินสายการบินแอร์เอเชีย เสนทาง กรุงเทพ – ฮานอย – กรุงเทพ
               ้
   ค่าธรรมเนียมการใชสนามบินไทย 700 บาท
                ้
   ค่าธรรมเนียมการใชสนามบินเวียดนาม 14 USD
   ค่าห ้องพักจานวน 1 คืน
   ค่าอาหารตามรายการทีระบุไว ้ ่
   ค่ายานพาหนะนาเทียวตลอดเส ้นทางทีระบุไว ้
              ่      ่
             ่
   ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถินบรรยายไทย
       ่     ่ ่    ่   ่
   ค่าเทียวชมสถานทีทองเทียวตามรายการทีระบุไว ้
   ค่าตั๋วรถไฟ ฮานอย – ลาวไค – ฮานอย
          ิ
   ค่าประกันอุบัตเหตุวงเงิน 200,000 บาท

           ้
  อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
            ่              ่ ่       ิ ุ
   ค่าภาษี มูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หัก ณ ทีจาย 3 % (กรณีเป็ นนิตบคคล)
       ่                 ็
   ค่าวีซาเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเปนชาวต่างชาติ) 2,500 บาท
   ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว และค่าใช ้จ่าย อืนๆ ทีไม่ได ้ระบุไว ้
                     ่  ่
          ่   ่
   ค่าพักห ้องเดียวเพิมตามอัตรา
                 ้  ่
   ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ ไกด์ทองถิน และคนข ับรถ
                  ่             ้            ่ ่ ้
   อัตราค่าบริการอาจมีการเปลียนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชือเพลิง และค่าประกันวินาศภัยทีเพิมขึน

  เอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม
              ่ ี    ่
  1. หนังสือเดินทาง ทีมอายุไม่ตากว่า 6 เดือน
  2. กรณีทเป็ นชาวต่างชาติ หรือคนไทยทีถอหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช ้รูปถ่ายสี 2 นิว 1 รูป
       ี่                ่ ื                 ้
                           ่
   (ห ้ามใช ้รูปถ่ายทีเป็ นสติ๊ กเกอร์) ในการยืนวีซา
             ่             ่

                  กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 ว ัน ทาการ
                           ้
                    คณะ 15 ท่านขึนไป มีห ัวหน้าท ัวร์เดินทางไปด้วย
   ่
  เงือนไขการให้บริการ
                          ่
  1. การจอง มัดจาท่านละ 5,000.- บาท ส่วนทีเหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
  2. โอนเงินเข ้าบัญชี
                                 ่           ุ
    ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางลาภู เลขที่ 008-2-94638-1 ชือบัญชี นายกิตติคณ มีใจเย็น (ออมทรัพย์)
                                     ่         ุ
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 348-2-22164-4 ชือบัญชี นายกิตติคณ มีใจเย็น (ออมทรัพย์)
     ่                   ่
  3. เมือโอนเงินเข ้าบัญชีแล ้ว กรุณาโทรแจ ้งชือ-นามสกุล กับทางบริษัทฯ หรือแฟกซ์ใบสลิปการโอน
          ื่
    พร ้อมระบุชอ-นามสกุล
                       ่  ่
  4. หมายเหตุ : การจองทัวร์จะสมบูรณ์ก็ตอเมือท่านได ้ชาระค่ามัดจาแล ้วเท่านัน   ้
  5. การยกเลิก
       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                  ้
                                  คืนเงินทังหมด
       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป
                      ้           เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน      เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
       ยกเลิกการเดินทางน ้อยกว่า 1 – 6 วัน         เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
                                           ้

  หมายเหตุ
          ่                      ่                ่        ่
        เนืองจากสายการบินแอร์เอเชียมีนโยบาย ทีจะเก็บค่าสัมภาระจากผู ้โดยสายทีจะทาการโหลดลงเครืองบิน ใบละ 50 บาท
                                                  ่
  และจากัด น้ าหนั ก ของกระเป๋ าไม่เกิน 15 กิโลกรั ม ต่อ 1 ท่าน ถ ้าน้ าหนั ก เกินกว่าอัตราทีกาหนดคิด ค่า บริก าร 165 บาท ต่อ 1
  กิ โ ล ก รั ม แ ล ะ สั ม ภ า ร ะ ที่ จ ะ ถื อ ขึ้ น เ ค รื่ อ ง ไ ด ้ จ ะ ต ้ อ ง มี น า ห นั ก ไ ม่ เ กิ น 7 กิ โ ล ก รั ม
                                     ้                  ้
  ดั ง นั ้ น ทางบริ ษั ทมี น โยบายจะรั บ ผิด ชอบเรื่ อ งสั ม ภาระของผู เ ดิน ทาง 1 ท่ า น ต่ อ 1 ใบ และจะต อ งมี น้ าหนั ก ไม่ เ กิน 15
           ้                         ่
  กิโลกรัมเท่านัน ถ ้าผู ้โดยสารมีน้ าหนักของกระเป๋ าเกินกว่าอัตราทีกาหนด ท่านจะต ้องเป็ นผู ้ชาระค่าบริการเอง
*** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
               ่
                  ่      ้      ่ ั
        (ราคาดังกล่าวอาจเปลียนแปลงได้ ทังนี ้ขึ ้นอยูกบค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ ) ***

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/25/2012
language:
pages:3