HOP DONG THI CONG by khaisongroup

VIEWS: 21 PAGES: 9

									            COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
                    Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
                                           Ngaøy..... thaùng.... naêm....

                 HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ
                   Soá.   /HÑ-XD
             Veà vieäc: Thi coâng xaây döïng coâng trình

I. Caùc caên cöù ñeå kyù keát hôïp ñoàng:
Caên cöù Luaät Xaây döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác Hoäi
khoùa XI, kyø hoïp thöù 4;
Caên cöù Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP ngaøy 07/2/2005 cuûa Chính phuû veà
quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình;
Caên cöù thoâng tö 06/2007/TT-BXD cuûa Boä Xaây Döïng höôùng daãn hôïp ñoàng
xaây döïng.
Caên cöù coâng vaên soá 2505/BXD – VP ngaøy 26/11/2007 cuûa Boä Xaây Döïng
veà vieäc coâng boá maãu hôïp ñoàng xaây döïng.
Caên cöù giaáy pheùp xaây döïng soá:              / GPXD – UBND Quaän Taân Phuù caáp
ngaøy    thaùng      naêm 2011.
Theo hoà sô thieát keá Coâng ty coå phaàn xaây döïng thöông maïi DV D.P.I phaùt
haønh thaùng 02 naêm 2012, ñaõ ñöôïc chuû ñaàu tö pheâ duyeät.
Hoâm nay, ngaøy         thaùng     naêm 2012 taïi vaên phoøng Coâng ty coå phaàn ñaàu
tö xaây döïng Khai Sôn, chuùng toâi goàm caùc beân döôùi ñaây:
II. Caùc beân kyù hôïp ñoàng:
1. Beân Giao thaàu (goïi taét laø beân A): ...................................................................
- Teân ñôn vò:..................................................................................................................
- Ñòa chæ:
- Hoï teân, chöùc vuï ngöôøi ñaïi dieän:
- Soá CMND:
- Caáp ngaøy      thaùng     naêm       – Nôi caáp: Coâng an
- Ñieän thoaïi: ............................. ; Fax:………………; Email:
- Maõ soá thueá:...... ........................................................................................................
- Thaønh laäp theo quyeát ñònh soá:              hoaëc ñaêng kyù kinh doanh caáp ngaøy ....
thaùng .... naêm ....
- Theo vaên baûn uûy quyeàn soá.... ................................................................ (neáu
coù)
2. Beân nhaän thaàu (goïi taét laø beân B):
- Teân ñôn vò: COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG KHAI SÔN.
- Ñòa chæ truï sôû chính: 1170 – Phaïm Theá Hieån – P. 5 – Q. 8 – Tp, hcm.
- Hoï teân, chöùc vuï ngöôøi ñaïi dieän: TRAÀN THANH TUØNG.     – Giaùm ñoác.
- Ñieän thoaïi: 0989. 620 441; Fax: 08 54315889;
- Email: khaisongroup@gmail.com.
- Soá hieäu taøi khoaûn: 81127909 NH AÙ Chaâu ACB PGD Chaùnh Höng
- Maõ soá thueá: 031002039
- Thaønh laäp theo ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù: 1. Giaáy ñaêng kyù kinh doanh caáp
ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2010.
- Chöùng chæ naêng löïc haønh ngheà soá:... do... caáp ngaøy... thaùng... naêm...
Hai beân thoûa thuaän kyù keát hôïp ñoàng xaây döïng vôùi nhöõng ñieàu
khoaûn sau:
Ñieàu 1. Noäi dung coâng vieäc vaø saûn phaåm cuûa hôïp ñoàng
Beân A giao cho Beân B thöïc hieän thi coâng xaây döïng, laép ñaët coâng trình theo
ñuùng baûn veõ thieát keá do Coâng ty coå phaàn xaây döïng thöông maïi DV D.P.I
phaùt haønh thaùng 02 naêm 2012, ñaõ ñöôïc chuû ñaàu tö pheâ duyeät, ñöôïc
nghieäm thu baøn giao ñöa vaøo söû duïng theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät.
Ñieàu 2. Chaát löôïng vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät
Phaûi thöïc hieän theo ñuùng thieát keá; baûo ñaûm söï beàn vöõng vaø chính xaùc
cuûa caùc keát caáu xaây döïng vaø thieát bò laép ñaët theo quy chuaån, tieâu chuaån
xaây döïng Vieät Nam.
Ñieàu 3. Thôøi gian vaø tieán ñoä thöïc hieän.
Thôøi gian thi coâng laø 105 ngaøy (khoâng bao goàm ngaøy leã vaø chuû nhaät).
Beâ toâng daàm saøn söû duïng phuï gia ñoâng keát nhanh R7 cuûa haõng SiKa (sau
7 ngaøy beâ toâng ñaït cöôøng ñoä thieát keá). Ñoái vôùi coät vaø keát caáu khaùc
khoâng duøng phuï gia R7.
Ñieàu kieän ñaûm baûo tieán ñoä laø söï phoái hôïp giöõa hai beân (Ñôn vò thi coâng
vaø chuû ñaàu tö) Phaàn vaät tö hoaøn thieän nhaø thaàu seõ laäp keá hoaïch cung
öùng trình chuû ñaàu tö tröôùc 3 ngaøy, caùc nhaø thaàu hoaøn thieän noäi thaát maø
chuû ñaàu tö choïn goàm: Traàn thaïch cao, Oáp laùt ñaù granit, saûn xuaát cöûa saét,
noäi thaát goã… phaûi phoái hôïp vôùi Ñôn vò thi coâng laø coâng ty CP ÑT XD Khai
Sôn cung caáp bieän phaùp, tieán ñoä chi tieát.
Thôøi gian thöïc hieän baét ñaàu töø ngaøy  thaùng  naêm .
Thôøi gian keát thuùc baøn giao ñöa vaøo söû duïng laø ngaøy   thaùng  naêm .
Thôøi gian baét ñaàu ñöôïc tính laø ngaøy chuû ñaàu tö phaùt leänh khôûi coâng, coù
bieân baûn baøn giao maët baèng thi coâng
Ñieàu 4. Ñieàu kieän nghieäm thu vaø baøn giao coâng trình xaây döïng
4.1. Ñieàu kieän nghieäm thu:
+ Tuaân theo caùc quy ñònh veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình;
+ Beân A seõ thöïc hieän nghieäm thu töøng coâng vieäc xaây döïng; töøng boä phaän
coâng trình xaây döïng, giai ñoaïn thi coâng xaây döïng; töøng haïng muïc coâng trình
xaây döïng, coâng trình xaây döïng ñöa vaøo söû duïng. Ñoái vôùi caùc boä phaän bò
che khuaát cuûa coâng trình phaûi ñöôïc nghieäm thu vaø veõ baûn veõ hoaøn coâng
tröôùc khi tieán haønh caùc coâng vieäc tieáp theo;
+ Beân A chæ nghieäm thu khi ñoái töôïng nghieäm thu ñaõ hoaøn thaønh vaø coù ñuû
hoà sô theo quy ñònh;
+ Coâng trình chæ ñöôïc nghieäm thu ñöa vaøo söû duïng khi ñaûm baûo ñuùng yeâu
caàu thieát keá, ñaûm baûo chaát löôïng vaø ñaït caùc tieâu chuaån theo quy ñònh.
4.2. Ñieàu kieän ñeå baøn giao coâng trình ñöa vaøo söû duïng:
- Ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà nguyeân taéc, noäi dung vaø trình töï baøn giao
coâng trình ñaõ xaây döïng xong ñöa vaøo söû duïng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät
veà xaây döïng;
- Ñaûm baûo an toaøn trong vaän haønh, khai thaùc khi ñöa coâng trình vaøo söû
duïng.
Vieäc nghieäm thu, baøn giao coâng trình xaây döïng phaûi thaønh laäp Hoäi ñoàng
nghieäm thu baøn giao coâng trình, thaønh phaàn cuûa Hoäi ñoàng nghieäm thu theo
quy ñònh cuûa phaùp luaät veà nghieäm thu, baøn giao coâng trình xaây döïng.
Ñieàu 5. Baûo haønh coâng trình
5.1. Beân thi coâng xaây döïng coù traùch nhieäm thöïc hieän baûo haønh coâng trình
sau khi baøn giao cho Chuû ñaàu tö. Noäi dung baûo haønh coâng trình bao goàm
khaéc phuïc, söûa chöõa, thay theá thieát bò hö hoûng, khieám khuyeát hoaëc khi
coâng trình vaän haønh, söû duïng khoâng bình thöôøng do loãi cuûa nhaø thaàu gaây
ra;
5.2. Thôøi haïn baûo haønh coâng trình ñöôïc tính töø ngaøy nhaø thaàu thi coâng
xaây döïng coâng trình baøn giao coâng trình hoaëc haïng muïc coâng trình phaûi baûo
haønh cho chuû ñaàu tö. Thôøi gian laø 12 thaùng.
5.3. Möùc tieàn cam keát ñeå baûo haønh coâng trình:
- Beân B (ñoái vôùi phaàn keát caáu moùng, khung) coù traùch nhieäm baûo haønh
theo möùc 2% giaù trò hôïp ñoàng.
- Beân B chæ ñöôïc hoaøn traû tieàn baûo haønh coâng trình sau khi keát thuùc thôøi
haïn baûo haønh vaø ñöôïc chuû ñaàu tö xaùc nhaän ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc
baûo haønh;
- Tieàn baûo haønh coâng trình XD, baûo haønh thieát bò coâng trình ñöôïc tính theo
laõi suaát ngaân haøng. Tieàn baûo haønh coù theå ñöôïc thay theá baèng thö baûo
laõnh cuûa ngaân haøng coù giaù trò töông ñöông, hoaëc coù theå ñöôïc gaán tröø
vaøo tieàn thanh toaùn khoái löôïng coâng trình hoaøn thaønh.
Ñieàu 6. Giaù trò hôïp ñoàng
- Giaù hôïp ñoàng: Sau khi hai beân thoûa thuaän (hoà sô döï toaùn ñính keøm) xaùc
ñònh giaù trò hôïp ñoàng cho caùc haïng muïc döï toaùn vaø caùch tính cô baûn cho
ñôn giaù xaây döïng nhö sau:
Tầng trệt: Tổng diện tích như sau [ (3557 + 3350) : 2] x 14300 =
49.38m2 (tính 100%)
- Tầng 1,2,3: Tổng diện tích như sau {[(3574 + 3350) : 2] x 15500} x 3
= 161m2 (tính 100%)
- Sân thượng: do chừa trống phần sân trước và sân sau nên thầu chỉ
tính 2 phần đó là 50% và do nhà là hình thang nên tạm lấy chiều rộng
trung bình là (3350+3574) : 2 = 3462
+ Đoạn chuồng cu có diện tích như sau: (3700 + 5200) x 3462 = 30.8m2
(tính 100%)
+ Sân trước có diện tích như sau: (1200 + 2300) x 3462 = 12m2 (tính 50%)
+ Sân sau có diện tích như sau: 4100 x 3462 = 14m2 (tính 50%)
   Do đó tổng diện tích sân thượng là: {30.8 + [(12 + 14) : 2]}
= 43.8m2 (tính 100% vì đã gộp 2 phần 50% lại với nhau)
- Mái có diện tích như sau: (3700 + 5200) x 3462 = 30.8m2 (tính 50%)
---> 15.4m2 (tính 100%)
Tổng diện tích sàn xây dựng là: 49 + 161 + 43.8 + 15.4 = 270m2
Đ n giá: 2.650.000 / m2 (chưa bao gồm bột trét và tô trực tiếp sàn ko dùng trần thạch cao)
Toaøn boä giaù trò cuûa hôïp ñoàng bao goàm giaù trò cuûa töøng phaàn vieäc cuï
theå nhö sau:
  - Xaây döïng moùng, khung, xaây toâ, laép ñaët heä thoáng nöôùc laïnh, heä thoáng
  thoaùt nöôùc, laép ñaët oáng luoàn daây ñieän, daây ñieän, TV, ñieän thoaïi. Nhaø
  thaàu cung öùng vaät tö vaø nhaân coâng.
  - Baû matis, sôn nöôùc, oáp, laùt gaïch, laép ñaët thieát bò ñieän, nöôùc… Nhaø thaàu
cung öùng nhaân coâng.
  6.1. Giaù trò hôïp ñoàng phaàn xaây döïng thoâ vaø nhaân coâng hoaøn thieän.
  Toång giaù trò hôïp ñoàng: 270m2 x 2.650.000 ñoàng = 715.500.000 ñoàng
         (Baûy traêm möôøi naêm trieäu naêm traêm nghìn ñoàng)
  Ñôn giaù treân chöa bao goàm thueá VAT
  (Nhaø thaàu bao xuaát hoùa ñôn nhaân coâng xaây döïng ñeå chuû ñaàu tö hoaøn
  coâng)
   Giaù trò hôïp ñoàng treân coù theå ñöôïc ñieàu chænh trong caùc tröôøng hôïp:
  a. Boå sung, ñieàu chænh khoái löôïng thöïc hieän so vôùi hôïp ñoàng:
  - Neáu khoái löôïng coâng vieäc phaùt sinh ñaõ coù ñôn giaù trong hôïp ñoàng thì giaù
  trò phaàn khoái löôïng phaùt sinh ñöôïc tính theo ñôn giaù ñoù;
  - Neáu khoái löôïng coâng vieäc phaùt sinh khoâng coù ñôn giaù ghi trong hôïp ñoàng
  thì giaù trò phaùt sinh ñöôïc tính theo ñôn giaù taïi ñòa phöông nôi xaây döïng coâng
  trình, neáu khoâng coù ñôn giaù taïi ñòa phöông hai beân thoáng nhaát xaây döïng
  möùc giaù môùi vaø trình caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät ñeå aùp duïng;
  - Neáu khoái löôïng coâng vieäc thay ñoåi (taêng hoaëc giaûm) so vôùi hôïp ñoàng
  lôùn hôn 20% thì hai beân coù theå thoûa thuaän xaùc ñònh ñôn giaù môùi.
  b. Nhaø nöôùc thay ñoåi chính saùch: thay ñoåi tieàn löông, thay ñoåi giaù nguyeân
  vaät lieäu do nhaø nöôùc quaûn lyù giaù, thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi ñoái vôùi phaàn
  voán coù söû duïng ngoaïi teä hoaëc thay ñoåi caùc cheá ñoä, chính saùch môùi laøm
  thay ñoåi maët baèng giaù ñaàu tö xaây döïng coâng trình. Trong tröôøng hôïp naøy
  chæ ñöôïc ñieàu chænh khi ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn cho pheùp.
  c. Tröôøng hôïp baát khaû khaùng do thieân tai nhö ñoäng ñaát, baõo, luõ, luït, loác,
  soùng thaàn, lôû ñaát; hoûa hoaïn; chieán tranh hoaëc coù nguy cô xaûy ra chieán
  tranh, ... vaø caùc thaûm hoïa khaùc chöa löôøng heát ñöôïc. Khi ñoù caùc beân tham
  gia hôïp ñoàng thöông thaûo ñeå xaùc ñònh giaù trò hôïp ñoàng ñieàu chænh phuø
  hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät.
  Ñieàu 7. Thanh toaùn hôïp ñoàng
  7.1. Taïm öùng: 10% gía trò hôïp ñoàng khi hôïp ñoàng kyù keát göõa hai beân, vaø
  ngaøy taïm öùng laø ngaøy ñôn vò thi coâng nhaän baøn giao maët baèng thi coâng,
  taäp keát thieát bò vaø thi coâng haøng raøo bao quanh che chaén coâng trình. (Chuû
  ñaàu tö phaùt leänh khôûi coâng)
  Taïm öùng 10% giaù trò ngay sau khi coâng xong phaàn moùng vaø ñaø kieàng.
Taïm öùng 15% giaù trò ngay sau khi ñoå beâ toâng saøn laàu 1.
Taïm öùng 15% giaù trò ngay sau khi ñoå beâ toâng saøn laàu 3.
Taïm öùng 15% giaù trò sau khi ñoå beâ toâng saøn maùi.
Taïm öùng 10% giaù trò sau khi xaây töôøng ñeán laàu 3.
Taïm öùng 10% giaù trò sau khi xaây töôøng ñeán taàng maùi.
Taïm öùng 10% giaù trò sau khi toâ hoaøn thieän xong toaøn boâ.
Giaù trò coøn laïi 5%
7.2. Thanh toaùn hôïp ñoàng:
- Sau khi baøn giao nhaø hoaøn thaønh hai beân tieán haønh nghieäm thu quyeát
toaùn vaø thanh lyù hôïp ñoàng. Beân A thanh toaùn noát cho beân B soá tieàn coøn
laïi. (5% giaù trò hôïp ñoàng) vaø giöõ laïi 2% hôïp ñoàng theo ñieàu kieän baûo haønh
coâng trình.
7.3. Hình thöùc thanh toaùn: tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn
7.4. Ñoàng tieàn thanh toaùn:
- Ñoàng tieàn aùp duïng ñeå thanh toaùn: tieàn Vieät Nam.
Ñieàu 8. Baûo hieåm
Trong quaù trình thöïc hieän thi coâng xaây döïng coâng trình, caùc beân phaûi mua
baûo hieåm theo quy ñònh hieän haønh:
- Chuû ñaàu tö phaûi mua baûo hieåm coâng trình.
- Nhaø thaàu phaûi mua baûo hieåm cho vaät tö, thieát bò, nhaø xöôûng phuïc vuï thi
coâng, baûo hieåm ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng, baûo hieåm traùch nhieäm daân söï
ñoái vôùi ngöôøi thöù ba.
Ñieàu 9. Tranh chaáp vaø giaûi quyeát tranh chaáp
- Trong tröôøng hôïp coù vöôùng maéc trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng, caùc
beân noã löïc toái ña chuû ñoäng baøn baïc ñeå thaùo gôõ vaø thöông löôïng giaûi
quyeát.
- Tröôøng hôïp khoâng ñaït ñöôïc thoûa thuaän giöõa caùc beân, vieäc giaûi quyeát
tranh chaáp thoâng qua hoøa giaûi, Troïng taøi hoaëc toøa aùn giaûi quyeát theo quy
ñònh cuûa phaùp luaät.
Ñieàu 10. Baát khaû khaùng
11.1. Söï kieän baát khaû khaùng laø söï kieän xaûy ra mang tính khaùch quan vaø
naèm ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa caùc beân nhö ñoäng ñaát, baõo, luõ, luït, loác,
soùng thaàn, lôû ñaát; hoaû hoaïn; chieán tranh hoaëc coù nguy cô xaûy ra chieán
tranh,... vaø caùc thaûm hoïa khaùc chöa löôøng heát ñöôïc, söï thay ñoåi chính saùch
hoaëc ngaên caám cuûa cô quan coù thaåm quyeàn cuûa Vieät Nam...
- Vieäc moät beân khoâng hoaøn thaønh nghóa vuï cuûa mình do söï kieän baát khaû
khaùng seõ khoâng phaûi laø cô sôû ñeå beân kia chaám döùt hôïp ñoàng. Tuy nhieân
beân bò aûnh höôûng bôûi söï kieän baát khaû khaùng coù nghóa vuï phaûi:
+ Tieán haønh caùc bieän phaùp ngaên ngöøa hôïp lyù vaø caùc bieän phaùp thay
theá caàn thieát ñeå haïn cheá toái ña aûnh höôûng do söï kieän baát khaû khaùng
gaây ra.
+ Thoâng baùo ngay cho beân kia veà söï kieän baát khaû khaùng xaûy ra trong voøng
7 ngaøy ngay sau khi xaûy ra söï kieän baát khaû khaùng.
11.2. Trong tröôøng hôïp xaûy ra söï kieän baát khaû khaùng, thôøi gian thöïc hieän
hôïp ñoàng seõ ñöôïc keùo daøi baèng thôøi gian dieãn ra söï kieän baát khaû khaùng
maø beân bò aûnh höôûng khoâng theå thöïc hieän caùc nghóa vuï theo hôïp ñoàng
cuûa mình.
Ñieàu 11. Taïm döøng, huûy boû hôïp ñoàng
11.1. Taïm döøng thöïc hieän hôïp ñoàng:
Caùc tröôøng hôïp taïm döøng thöïc hieän hôïp ñoàng:
- Do loãi cuûa Beân giao thaàu hoaëc Beân nhaän thaàu gaây ra;
- Caùc tröôøng hôïp baát khaû khaùng.
- Caùc tröôøng hôïp khaùc do hai beân thaûo thuaän.
Moät beân coù quyeàn quyeát ñònh taïm döøng hôïp ñoàng do loãi cuûa beân kia gaây
ra, nhöng phaûi baùo cho beân kia bieát baèng vaên baûn vaø cuøng baøn baïc giaûi
quyeát ñeå tieáp tuïc thöïc hieän ñuùng hôïp ñoàng xaây döïng ñaõ kyù keát; tröôøng
hôïp beân taïm döøng khoâng thoâng baùo maø taïm döøng gaây thieät haïi thì phaûi
boài thöôøng cho beân thieät haïi.
Thôøi gian vaø möùc ñeàn buø thieät haïi do taïm döøng hôïp ñoàng do hai beân
thoûa thuaän ñeå khaéc phuïc.
11.2. Huûy boû hôïp ñoàng:
a. Moät beân coù quyeàn huûy boû hôïp ñoàng vaø khoâng phaûi boài thöôøng thieät
haïi khi beân kia vi phaïm hôïp ñoàng laø ñieàu kieän huûy boû maø caùc beân ñaõ
thoûa thuaän hoaëc phaùp luaät coù quy ñònh. Beân vi phaïm hôïp ñoàng phaûi boài
thöôøng thieät haïi;
b. Beân huûy boû hôïp ñoàng phaûi thoâng baùo ngay cho beân kia bieát veà vieäc
huûy boû; neáu khoâng thoâng baùo maø gaây thieät haïi cho beân kia, thì beân huûy
boû hôïp ñoàng phaûi boài thöôøng;
c. Khi hôïp ñoàng bò huûy boû, thì hôïp ñoàng khoâng coù hieäu löïc töø thôøi ñieåm
bò huûy boû vaø caùc beân phaûi hoaøn traû cho nhau taøi saûn hoaëc tieàn;
Ñieàu 12. Thöôûng, phaït khi vi phaïm hôïp ñoàng
12.1. Thöôûng hôïp ñoàng:
Neáu Beân B hoaøn thaønh caùc noäi dung coâng vieäc cuûa hôïp ñoàng theo ñuùng
tieán ñoä taïi ñieåm  vaø chaát löôïng taïi ñieåm  cuûa hôïp ñoàng thì Beân A seõ
thöôûng cho Beân B laø: ....... giaù trò hôïp ñoàng (khoâng vöôït quaù 12% giaù trò
phaàn hôïp ñoàng laøm lôïi).
  12.2. Phaït hôïp ñoàng:
  - Beân B vi phaïm veà chaát löôïng phaït % giaù trò hôïp ñoàng bò vi phaïm veà chaát
  löôïng
  - Beân B vi phaïm veà thôøi haïn thöïc hieän hôïp ñoàng maø khoâng do söï kieän baát
  khaû khaùng hoaëc khoâng do loãi cuûa Beân A gaây ra, Beân B seõ chòu phaït    %
  giaù trò phaàn hôïp ñoàng bò vi phaïm thôøi haïn thöïc hieän.
  - Beân B vi phaïm do khoâng hoaøn thaønh ñuû soá löôïng saûn phaåm hoaëc chaát
  löôïng saûn phaåm khoâng ñaït yeâu caàu quy ñònh trong hôïp ñoàng kinh teá thì Beân
  B phaûi laøm laïi cho ñuû vaø ñuùng chaát löôïng.
  Trong tröôøng hôïp phaùp luaät chöa coù quy ñònh möùc phaït, caùc beân coù quyeàn
  thoûa thuaän veà möùc tieàn phaït baèng tyû leä phaàn traêm giaù trò phaàn hôïp
  ñoàng bò vi phaïm hoaëc baèng moät soá tuyeät ñoái.
  Toång soá möùc phaït cho moät hôïp ñoàng khoâng ñöôïc vöôït quaù 12% giaù trò
  hôïp ñoàng bò vi phaïm
  Ñieàu 13. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân B
  Beân B phaûi toå chöùc toå ñoäi coâng nhaân laøm vieäc, cung caáp ñaày ñuû thieát
  bò thi maùy moùc thi coâng caàn thieát. Cöû CBKT tröïc tieáp taïi coâng trình ñeå
  höôùng daãn, ñieàu haønh coâng nhaân thi coâng.
  Beân B phai cung caáp caùc giaáy tôø caàn thieát khi caùc caáp coù thaåm quyeàn
  yeâu caàu kieåm tra.
  Beân B phaûi ñaûm baûo veä sinh xung quanh coâng trình khoâng gaây aûnh höôûng
  tôùi moâi tröôøng xung quanh.
  Ñieàu 14. Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân A
  Beân A phaûi cung caáp 01 boä baûn veõ thieát keá (kieán truùc, keát caáu, ñieän,
nöôùc) coù chöõ kyù, vaø ñoùng daáu thieát keá cho beân B
  Beân A phaûi cung caáp baûn veõ xin pheùp, giaáy pheùp xaây döïng cho beân B.
  Beân A phaûi cung caáp nguoàn ñieän, nöôùc
  Ñieàu 15. Ngoân ngöõ söû duïng
  Ngoân ngöõ cuûa Hôïp ñoàng seõ laø tieáng Vieät laø chính.
  Ñieàu 16. Ñieàu khoaûn chung
  16.1. Caùc phuï luïc sau laø moät boä phaän khoâng theå taùch rôøi hôïp ñoàng naøy:
  - Phuï luïc 1: Thôøi gian vaø tieán ñoä thöïc hieän
  - Phuï luïc 2: Hoà sô thieát keá, ...
  - Phuï luïc 3: Tieán ñoä thanh toaùn
  16.2. Hôïp ñoàng naøy cuõng nhö taát caû caùc taøi lieäu, thoâng tin lieân quan ñeán
  hôïp ñoàng seõ ñöôïc caùc beân quaûn lyù theo quy ñònh hieän haønh cuûa nhaø
  nöôùc veà baûo maät.
  16.3. Hai beân cam keát thöïc hieän toát caùc ñieàu khoaûn ñaõ thoûa thuaän trong
hôïp ñoàng.
16.4. Hôïp ñoàng laøm thaønh 4 baûn coù giaù trò phaùp lyù nhö nhau, Beân A giöõ 2
baûn, Beân B giöõ 2 baûn;
16.5. Hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng: Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy ...
  Ñaïi dieän Beân A                      Ñaïi dieän Beân B

								
To top