Bases definitives by 5GVKxk1

VIEWS: 3 PAGES: 7

									Bases d’adjudicació de 75 habitatges amb protecció oficial, règim concertat, al sector Camí del Llor i a la Plaça Gaietà
                   Mestres, núm. 2 de Sant Boi de Llobregat.


                             1.  OBJECTE


   Les presents bases regiran el procediment d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, regin concertat que es
 promouran al sector de Camí del Llor i a la Plaça Gaietà Mestres, núm. 2 al terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

    Com a marc general serà d’aplicació allò establert pel Pla d’Habitatge 2004-2007 o aquell Pla d’habitatge que el
 substitueixi, així com a la resta de normes que s’hagin dictat o es dictin en un futur per modificar o desenvolupar l’esmentat Pla,
 i de forma específica als requisits i condicions recollits en les presents bases.

    Les promocions consten d’un total de 75 habitatges protegits (18 a Gaietà Mestres i 57 a Camí del Llor). El 80% de la
 totalitat dels habitatges protegits (60 habitatges) seran per a joves fins a 35 anys inclosos, sempre que els compleixin dins del
 termini de presentació de la sol·licitud.

   En aplicació de la normativa específica, 2 habitatges es destinaran a persones amb discapacitat física que tinguin mobilitat
 reduïda acreditada

   Totes les persones que vulguin participar hauran de complir tots els requisits exigits a les presents bases i que es detallen
 més endavant.


                2.  IDENTIFICACIÓ PROMOCIONS I TIPOLOGIA HABITATGES


                Promoció        Núm. Habitatges      Núm. habitacions

                            2 (Adaptats)           2
               Camí del Llor
                               2              1
                               12              2
              (57 habitatges)
                               41              3
              Gaietà Mestres          3              1
                               14              2
              (18 habitatges)          1              3
 L’adjudicació dels habitatges obliga, de manera vinculant, a l’adquisició dels annexos vinculats.

 PREUS

 El preu de venda màxim dels habitatges i dels annexos (places aparcament i trasters en el seu cas) vinculats, serà el que fixi la
 qualificació definitiva d’habitatges amb protecció oficial i no inclou l’IVA

 A títol orientatiu els preus de venda dels habitatges, amb els seus annexos, oscil·larà entre 139.000,00 i 235.000,00 euros. El
 preu es fixarà de forma definitiva d’acord amb el projecte arquitectònic i al mòdul legal aplicable per a l’àrea geogràfica
 corresponent al municipi de Sant Boi de Llobregat, en el moment de l’obtenció de la qualificació provisional, com habitatges
 amb protecció oficial, règim concertat. Als preus definitius se’ls aplicarà l’IVA corresponent (7%).


                             3.  REQUISITS


 El compliment d’aquests requisits garantitza la participació en el sorteig. Per a la formalització del contracte d’adjudicació i
 escriptura de compravenda s’haurà de documentar que es continuen complint els mateixos.

 3.1. Capacitat.


                                                              Pàg. 1
  Podran concórrer aquelles persones físiques majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar i obligar-se que compleixin la resta de
  requisits exigits.

  Per establir la pertinença a un o altre llistat, en cas de l’edat, es tindrà en compte l’edat del primer signant de la sol·licitud.

  3.2. Propietat. Requisits previstos a l’article 17.3 de Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, pel que s’aprova el Pla Estatal
  2005-2008.

  No ser titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudí sobre algun altre habitatge protegit, ni ser titulars d’un habitatge lliure,
  quan el valor de l’esmentat habitatge lliure superi, calculat d’acord amb la normativa de l’Impost Sobre Transmissions
  Patrimonials, el 40% del preu total de l’habitatge adquirit, o el 60% quan es tracti de :

     -    Famílies nombroses que necessiten adquirir un habitatge amb més superfície per haver incrementat el seu
         nombre de membres.
     -    Persones majors de 65 anys.
     -    Persones amb minusvalia.
     -    Persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme.

  3.3. Ingressos.

  Ingressos mínims: (Art. 15.c) del Decret 244/2005 de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-
  2007,porrogat pel decret 288/2007 de 24 de desembre)

     Els ingressos familiars totals (base imposable de l’IRPF) han d’ésser superiors al 5% del preu de venda total, provinents
  dels rendiments del treball a l’any 2006.

     Seran admeses totes les sol·licituds que superin els 6.944,96 euros anuals. Aquest import correspon al 5% del preu
  d’adquisició de l’habitatge (amb els seus annexos vinculats) de preu inferior de la promoció. No obstant en el moment de tria de
  l’habitatge, en cas de resultar adjudicatari, s’haurà de comprovar que els ingressos de la unitat familiar superen el 5% del preu
  de l’habitatge triat.

    El Consell d’Administració de CLAUS estudiarà els casos que no compleixin aquest requisit, segons declaració de 2006,
  però la situació laboral dels quals hagi variat durant l’any 2007.

  Ingressos màxims: (Art. 6.c) del Decret 244/2005 de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007
  prorrogat pel decret 288/2007 de 24 de desembre)

  Els ingressos familiars ponderats dels adquirents (base imposable de l’IRPF) no poden superar 6,5 vegades l’indicador Públic
  de Renda d’efectes Múltiples (IPREM), segons el següent quadre:


   Famílies 1 membre     Famílies 2 membres     Famílies 3 membres     Famílies 4 membres      Famílies 5 o més
                                                             membres
       58.130,80 €       59.928,66 €         62.506,24 €         66.057,73 €        70.037,11 €

  3.4. Tributs.

     Estar al dia en el pagament de tots els tributs i de qualsevol altre deute municipal.

  3.5. Residència.

     Residència a Sant Boi de Llobregat durant un termini mínim de 5 anys (continu o discontinu), acreditada per
l'empadronament. El darrer empadronament haurà d'ésser vigent en formular la sol·licitud i anterior a l’1 de gener de 2008.

     Per acreditar el compliment d’aquest requisit es tindrà en compte la residència del primer signant de cada sol·licitud.

  3.6. No adjudicació d’un altre habitatge de protecció oficial.

     No haver estat adjudicatari de cap altre habitatge de promoció pública.

Tots aquests requisits s’han de complir en el moment de signar la petició i declarar-ho així en el moment de presentació i
s’hauran de complir al llarg de tot el procediment, des de la presentació de la sol·licitud fins al de la signatura de

                                                                   Pàg. 2
l’escriptura de compravenda. En cas de produir-se modificacions al llarg del procés que facin incórrer la/les persona/es en
l’incompliment dels requisits d’accés, la sol·licitud serà exclosa.


         4.  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER COMPROVAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS


     Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins dels terminis establerts, la documentació següent:

         a)  Imprès de sol·licitud, segons model de l’annex 1, degudament complimentat. En el supòsit que la sol·licitud
            es faci únicament a nom d’una persona, en el moment de la signatura del contracte d’adjudicació o
            escriptura pública només figurarà aquesta, sense que es pugui afegir cap adjudicatari/ària, excepte en el
            cas en que, si procedeix, hagi estat degudament autoritzat per CLAUS.

         b)  El justificant d’ingrés de les despeses de la convocatòria

         c)  Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de les persones sol·licitants (també s’haurà de presentar la de
            totes les persones que ocuparan l’habitatge; en cas de menors d’edat, cal presentar el llibre de família).

         d)  Certificat d’empadronament municipal del/la sol·licitant i de totes les persones que ocuparan l’habitatge.
            Aquest empadronament haurà d’ésser vigent i anterior a l’1 de gener de 2008.(Si es signa una autorització
            per que ho pugui demanar CLAUS, no caldrà presentar-ho)

         e)  Declaració responsable manifestant que cap dels membres de la unitat familiar ni la persona sol·licitant són
            titulars de cap habitatge; de ser certes les dades recollides a la documentació presentada; d’ocupació de
            l’habitatge i de no haver obtingut finançament qualificat a l’empara de plans estatals, durant els 10 anys
            immediatament anteriors a la sol·licitud actual.

         f)  Original i fotocòpia declaració de renda de l’exercici fiscal 2006 del/la sol·licitant i de totes les persones que
            ocuparan l’habitatge, legalment obligats a presentar-la, segellada per la Delegació d’Hisenda o per l’oficina
            bancària corresponent. Per al còmput dels ingressos, es tindrà en compte la quantia de la declaració de la
            renda corresponent a la base imposable prèvia a la deducció del mínim personal o familiar (caselles 476 +
            479 de la declaració).

            Cas de no estar obligat a presentar la declaració de renda:

                1.  Declaració jurada dels ingressos percebuts durant l’any 2006 (annex 3).
                2.  Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social –vida laboral -. Es pot demanar a la
                   página web www.seg-social.es/inicio.
              i
                3.  Cas de treballar per compte d’altri:
                   3.1. Original i fotocòpia del certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF anual emes/os
                   pel/s centre/s de treball.
                4.  Cas de ser treballador/a autònom/a:
                   4.1. Certificat de bases de cotització a la Seguretat Social.
                5.  Cas de treballadors/res de la llar.
                   5.1. Declaració responsable dels imports abonats pel pagador.
                6.  Cas de ser pensionista:
                   6.1. Original i fotocòpia del certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF anual emès
                     per l’Organisme corresponent.
                7.  Cas d’estar aturat/da:
                   7.1. Original i fotocòpia del certificat de l’OTG on es facin constar les prestacions rebudes.


         g)  Certificat cadastral de béns immobles d’àmbit nacional de tots els membres de la unitat familiar majors
            d’edat (el/la sol·licitant i de totes les persones que ocuparan l’habitatge). Aquest certificat serà expedit per
            la Gerència Territorial del Cadastre situada a Travessera de Gràcia, 58 de Barcelona. (Si es signa una
            autorització per a que ho pugui demanar CLAUS, no caldrà presentar-ho).

         h)  Certificat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en el qual consti que el/la sol·licitant i totes les
            persones que ocuparan l’habitatge estan al dia en el pagament de tributs i qualsevol altre deute municipal.
            (Si es signa una autorització per a que ho pugui demanar CLAUS, no caldrà presentar-ho)


                                                                 Pàg. 3
         i)  En cas de persones amb discapacitat física, hauran d’aportar la resolució de qualificació de la disminució
            acreditativa de la mobilitat reduïda atorgada per l’ICASS.

NOTES IMPORTANTS:

1.- No es valorarà cap circumstància al·legada per les persones sol·licitants que no estigui suficientment acreditada pels
documents presentats amb cada sol·licitud i que s’especifiquen a les bases aprovades i a la mateixa sol·licitud. CLAUS no es
responsabilitzarà de demanar la documentació no presentada per les persones sol·licitants.

2.- De tots els documents que es demana còpia s’hauran de presentar els originals, que seran retornats en el moment de
presentació, juntament amb la còpia de la sol·licitud presentada amb el segell de registre d’entrada.

3.- Tots els certificats relatius a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (empadronaments, propietats, deutes) seran sol·licitats
directament per CLAUS a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per la qual cosa els sol·licitants d’habitatge no hauran de
realitzar aquesta gestió.
               5. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ


  5.1. Informació pública.

    Les bases i el full de sol·licitud estaran a disposició de les persones interessades a l’Oficina Local d’Habitatge, telèfon
  d’atenció 936351223 (C/ Major, 6) a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Pl.
  Ajuntament, 1 de Sant Boi de Llobregat), a El Punt. Servei d’Informació Juvenil (Pl. Montserrat Roig, 1) i als Casals de Barri.
  També es penjaran a la pàgina web municipal (www.santboi.cat) i a la de Claus (www.claussantboi.cat).

  5.2. Presentació sol·licituds.

     Les sol·licituds, que s’hauran de lliurar acompanyades del full de sol·licitud així com de tota la documentació que figura en
  la relació de documents a presentar, es podran presentar entre els dies 1 de febrer al 14 de març de 2008, ambdós inclosos, a
  les oficines de l’OLH del carrer Major, 13 (l’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:00
  hores i divendres de 9:30 a 14:00 hores).

     Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades que presentin sol·licitud han d’abonar, a fons
  perdut i en concepte de despeses de la convocatòria, l’import de 20 € (vint euros) que han d’ingressar prèviament al compte de
  l’entitat bancària, segons s’indica a la documentació de sol·licitud. El justificant d’ingrés s’aportarà conjuntament amb la
  documentació de la sol·licitud.

    Els membres d’una mateixa unitat familiar participaran en l’adjudicació d’un sol habitatge, en cas de complir amb els
  requisits, participant en el sorteig dels habitatges amb un únic número.

    MOTIUS D’EXCLUSIÓ DE SOL·LICITUDS:

        Sol·licituds que no estiguin degudament omplertes, signades i acompanyades de tota la documentació
        requerida.
        Per comprovació de carència de compliment de qualsevol dels requisits establerts per a accedir a la
        convocatòria.
        Per presentació de la sol·licitud fora de termini.
        En cas de duplicitat de sol·licituds, s’admetrà únicament la última presentada i s’exclourà la resta.

  5.3. Admissió provisional.

    La relació provisional la sol·licituds admeses estarà a disposició de totes les persones interessades a l’OLH de Sant Boi
  de Llobregat i es publicarà a internet a la pàgina web de Claus, SA durant un termini d’un mes.

    Les llistes d’admesos, aquestes llistes estaran confeccionades seguint l’ordre alfabètic del primer cognom.

  5.4. Reclamació admissió provisional.

                                                               Pàg. 4
   Es podran presentar reclamacions davant el Consell d’Administració, exclusivament per motius objectius, durant el període
d’exposició pública.

5.5. Admissió definitiva.

   En un termini màxim de 3 mesos el Consell d’Administració resoldrà les reclamacions presentades, establirà la relació
definitiva de sol·licituds admeses i a cadascuna d’elles li assignarà un número d’identificació per a la participació en el sorteig.
   Es convocarà per escrit a les persones admeses, comunicant-los el lloc, dia i hora de la celebració del sorteig davant
notari (no és obligada l’assistència), així com el número adjudicat pel mateix que s’haurà assignat correlativament en funció de
l’ordre d’entrada de les sol·licituds corresponents a cada llistat
   La llista definitiva de sol·licituds admeses estarà a disposició del públic a l’OLH, i hi constarà el número d’identificació
assignat pel sorteig.

5.6. Procediment del sorteig.

  En el sorteig participaran totes les sol·licituds integrants de les llistes definitives i es realitzaran en el termini màxim d’un
mes des de l’aprovació de les llistes.

   Es realitzarà un sorteig per a cada llistat. L’ordre resultant del sorteig serà el que donarà dret a escollir promoció i
habitatge dintre de la mateixa.

   En el sorteig hi hauran 3 llistats:

       -  Llistat A - per a les persones discapacitades amb mobilitat reduïda.
       -  Llistat B - per a persones menors de 35 anys.
       -  Llistat C - per a la resta de persones.

   Mecànica del sorteig.
   Es realitzarà el mateix tipus de sorteig per a cadascun dels llistats. S’extrauran de les urnes els sobres suficients per
   construir el número a partir del qual (incloent aquest) s’establirà l’ordre per a triar habitatge sempre dintre del respectiu
   llistat. En cas que la llista tingui un número total de participants superior a un dígit, l’ordre per treure el número serà primer
   les centenes, desprès les desenes i per últim les unitats.

   CAS DE QUE D’ALGUNA DE LES EXTRACCIONS SORTÍS UN NÚMERO MÉS ALT QUE EL NOMBRE TOTAL
   DE SOL·LICITUDS ADMESES, ES TORNARÀ A COMENÇAR EL SORTEIG D’AQUELL LLISTAT.

   Un cop assignat el primer número d’ordre de cada llistat, s’establirà l’ordre correlatiu per a triar habitatge. Un cop s’hagi
   arribat al número total d’habitatges disponibles per a cada llistat, la resta passaran a formar la llista de reserva del
   respectiu llistat.

    I.    En primer lloc es sortejarà l’ordre de tria dels pisos reservats a les persones incloses al llistat A.

    II.    En segon lloc es sortejarà l’ordre de tria dels 60 habitatges entre les persones incloses al llistat B d’igual forma
         que l’anterior.

    III.   En tercer lloc es sortejarà l’ordre de tria de la resta de pisos entre les persones incloses al llistat C de igual
         forma que l’anterior

   En el mateix acte del sorteig es llegirà en veu alta l’ordre de tria del les persones adjudicatàries.
Un cop efectuat el sorteig estaran a disposició del públic a l’OLH els llistats definitius, tant de les persones beneficiaries com
els de les llistes de reserva.

Tria de l’habitatge

  Es convocarà a les persones beneficiaries segons l’ordre assignat pel sorteig, a fi de que actualitzin la documentació i
comprovar que se segueixin complint tots els requisits per les Bases. Si s’observés que no compleix els requisits legals o els
establerts per aquestes bases es procedirà a excloure la sol·licitud. Els que, havent actualitzat documentació segueixin
complint tots els requisits legals i els establerts en aquestes Bases, procediran a triar habitatge de forma definitiva.

   En primer lloc es citarà a les persones del llistat A; en segon les del llistats B i C que , en aquest cas i per tal d’igualar les
possibilitats, seran citats alternativament un del llistat B i un altre del llistat C seguint l’ordre assignat a cada llistat fins exhaurir
els adjudicataris de cada llistat.

                                                                  Pàg. 5
   Les persones beneficiaries del sorteig restringit per a persones amb disminució hauran d’escollir entre els habitatges
prèviament reservats a aquest fi.

   Cas de no personar-se l’adjudicatari/ària o del seu representant legal autoritzat mitjançant poders notarials, s’entendrà que
renuncia a l’adjudicació i traspassa el dret a escollir al/la següent adjudicatari/ària de la llista de reserva del respectiu llistat. Si
la persona renunciant pertany a la llista A el seu dret passarà a la següent sol·licitud en reserva de la seva llista i cas que no
n’hi hagués cap, passaria alternativament als llistats B i C.

5.7  Adjudicació.

   Un cop efectuat aquest tràmit i que s’hagin esgotat els habitatges a adjudicar amb els llistats corresponents, l’adjudicació
definitiva s’aprovarà pel Consell d’Administració de CLAUS i els seus resultats es faran públics a l’OLH de Sant Boi de
Llobregat a partir del dia següent de la seva aprovació comunicant-se per escrit a les persones adjudicatàries.


                       6.  CONDICIONS D’ADJUDICACIÓ

S’hauran de respectar les condicions generals següents:

A) Aquells sol·licitants que accedeixen als habitatges, hauran de destinar-los a domicili habitual i permanent i ocupar-los
  dins dels tres mesos següents del lliurament de les claus. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de la unitat
  familiar que hagin servit de base per participar en la selecció i adjudicació (article 15.a) del Decret 244/2005).
B) Els propietaris d’aquests habitatges podran transmetre’ls en qualsevol moment; la transmissió intervius o la cessió de l’ús
  dels habitatges comporta que s’hagi de procedir a la cancel·lació del préstec convingut. Tant les primeres com les
  segones o posteriors transmissions d’aquests habitatges, s’hauran de realitzar a través del Registre de Sol·licitants
  d'habitatges protegits que creï la Generalitat de Catalunya, i hauran d’adaptar-se als procediments de transmissió que es
  determinin. La Generalitat podrà exercir els drets de tempteig i retracte en les transmissions d’aquests habitatges durant
  tot el període de qualificació.
C) L’habitatge no es podrà desqualificar en un termini de 90 anys, comptats a partir de la data de qualificació definitiva
  (article 16.1c) del Decret 244/2005). Durant tot aquest període s’han de mantenir les condicions d’ús i limitació de preu
  màxim de transmissió.
D) L’adjudicació s’efectuarà amb reserva del dret de tempteig i retracte, durant un termini de 30 anys a favor de CLAUS i
  amb caràcter subsidiari de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d’acord amb la regulació que efectua l’article 52 i
  següents de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge o la regulació que n’efectui la llei que la modifiqui o
  substitueixi aquesta, pel preu oficial per habitatges de protecció pública segons correspongui, en vigència o, en el seus
  cas, en preu actualitzat segons l’IPC en el moment d’exercir el dret, descomptant les despeses de tramitació, reparació o
  adequació si s’escau.
  Els contractes i documents públics de compravenda recolliran expressament aquesta reserva de drets.


                 7.  SIGNATURA CONTRACTE INICIAL D’ADJUDICACIÓ

   Les persones adjudicatàries estaran obligats a la formalització del compromís de compravenda mitjançant la signatura del
corresponent contracte d’adjudicació. Al subscriure el mateix l’adjudicatari haurà d’abonar el 10 % del preu de l’adjudicació
(inclou el preu de l’habitatge, plaça d’aparcament i traster en el seu cas), més l’IVA corresponent, al número de compte que
determini CLAUS. El 10% restant s’haurà d’abonar durant els 12 mesos següents, procedint-se a girar en 12 rebuts mensuals.

   Cas que algunes de les persones adjudicatàries no volgués formalitzar el seu compromís o posteriorment signar les
escriptures de compravenda corresponents, s’entendrà que renúncia a l’adjudicació i traspassarà els seus drets d’adjudicatari,
per rigorós ordre de sortida en el sorteig, al primer adjudicatari en reserva i successivament al següent fins a formalitzar
definitivament la compravenda derivada de l’adjudicació.

   El pagament de la resta del preu de venda, més l’IVA corresponent, es farà efectiu en el moment de fer l’escriptura pública
o es podrà subrogar en la hipoteca contractada per CLAUS.

   CLAUS formalitzarà en escriptura pública l’obra nova i la corresponent divisió horitzontal dels habitatges construïts, per
mitjà d’un/a notari/ària de Sant Boi de Llobregat assumint-ne tots els costos derivats d’aquest acte.      8.  FORMALITZACIÓ DE L’ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA I LLIURAMENT DE LES CLAUS


                                                                 Pàg. 6
    Les persones adjudicatàries dels habitatges, estaran obligats/des a concórrer el dia i hora que determini CLAUS per a la
  signatura de l’escriptura de compravenda corresponent i que coincidirà amb el lliurament de les claus.

    Aquest acte es realitzarà una vegada finalitzada l’obra i un cop complerts els preceptius tràmits administratius.


                             9.  DESPESES

   Les persones adjudicatàries dels habitatges assumiran el pagament de les despeses que facin referència a l’escriptura de
  compravenda, a les inscripcions registrals i als tributs que es derivin de la transmissió dels habitatges i places d’aparcament.


                           10. CONSIDERACIONS

    10.1 Exclusió de les persones sol·licitants.

     El no compliment de tots els requisits, la no compareixença a la convocatòria per actualitzar documentació, per a triar
  habitatge, o per a la signatura del contracte o escriptura, implicarà l’exclusió de la sol·licitud, procedint-se en qualsevol
  d’aquests supòsits a convocar als titulars de la següent sol·licitud d’acord amb l’ordre establert al sorteig.
     En concret, serà necessari que la unitat familiar adjudicatària tingui com a mínim el 5% d’ingressos anuals del preu de
  l’habitatge triat. Si en el moment de la tria ja no hi haguessin habitatges disponibles amb un preu inferior als ingressos
  demostrats, es procedirà a convocar a la sol·licitud següent de la llista d’acord en amb el sorteig. En aquest cas, la primera
  sol·licitud quedarà en reserva pel cas que quedi lliure un dels habitatges al que pugui optar pels ingressos.

    10.2.   Titularitat del contracte.
    La/es persona/es titular/s dels contractes d’adjudicació i de la corresponent escriptura de compravenda haurà/n de
  coincidir amb la/es persona/es sol·licitant/ns de l’habitatge.
    En el supòsit que la sol·licitud es faci únicament a nom d’una persona, en el moment de la signatura del contracte
  d’adjudicació i de l’escriptura de compravenda només figurarà aquesta, sense que es pugui afegir altre adjudicatari/ària.

    10.3.   Modificacions a l’habitatge adjudicat i visites a l’obra.

    Durant el període de construcció les persones adjudicatàries no podran realitzar ni sol·licitar cap tipus de modificació en
  l’habitatge, respecte al projecte de construcció, fins que no se’ls hagin lliurat les claus.

     Durant la fase de construcció no es podrà accedir a l’obra. En el moment en el que els habitatges es trobin a punt de
  finalitzar, es concertarà amb les persones adjudicatàries la corresponent visita.

    10.4.   Interpretació.

    Claus, SA té la facultat d’interpretar el contingut d’aquestes bases i de resoldre aquelles qüestions no previstes ni
  contemplades o que ofereixin dubtes per a la seva aplicació i compliment, sempre d’acord amb criteris d’objectivitat i
  imparcialitat.

    10.5. Resolució contractual.

    El falsejament de les dades recollides a la documentació o l’incompliment d’alguna de les condicions establertes en
  aquestes bases, donarà lloc a l’exclusió en la selecció i/o sorteig o a la nul·litat de l’adjudicació amb pèrdua d’allò adjudicat en
  el seu cas i a la retenció del 25% dels pagaments efectuats fins a la data de l’exclusió o anul·lació.

    Aquesta clàusula constarà en les escriptures de compravenda.En qualsevol cas, el fet de participar en aquest sorteig no donarà cap dret preferent en futures promocions de CLAUS o de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
                                                                Pàg. 7

								
To top