KRL i dei ulike planane by 5GVKxk1

VIEWS: 4 PAGES: 25

									           KRL i dei ulike planane frå L’97 til KRL-boka 2005
                               Eit slags synopse
                     Sett opp av Roger Lillebø, Liabygda Skule

      KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                         L'97
   Kompetansemål etter 4. årssteg.          Hovudmoment for 1.-4. klasse             Hovudmoment for 1.-4. klasse
                                Kristendom
Inga uttrykt hovudmålsetjing for faget –    Mål for småskulesteget, 1.-4. klasse:        Mål for småskulesteget, 1.-4. klasse
berre eit middel for dei fem basisdugleikane.
                        Kristendommen:                    Bibelsk forteljingsstoff
                        Elevane skal få godt kjennskap til          Elevane skal få godt kjennskap til
                        hovudinnhaldet og hovudpersonane i nokre       hovudinnhaldet og hovudpersonane i nokre av
                        sentrale forteljingar i Bibelen. Dei skal også    dei mest sentrale forteljingane i Bibelen, of
                        kjenne til nokre viktige skikkelsar frå       kjenne til nokre sentrale kunstverk med motiv frå
                        kristendommen si historie. Elevane skal b,i     dei einskilde forteljingane.
                        kjende med biletframstellingar knytte til det
                        bibelske og det kyrkjehistoriske           Kyrkjehistorisk forteljingsstoff
                        forteljingsstoffet. Elevane skal bli kjende med   Elevane skal bli kjende med nokre sentrale
                        høgtider, skikkar, rituale og symbol knytte tilDen  personar og forteljingar frå kristendommen si
                        norske kyrkja og andre kristne trussamfunn.     historie.

                        Andre religionar og livssyn.             Kristne høgtider, religiøse symbol, lokalt
                        Elevane skal kjenne til hovudinnhald,        kristenliv
                        hovudpersonar og nokre estetiske uttrykk i      Elevane skal bli kjende med høgtider, skikkar,
                        andre verdsreligionar og livssynshumanismen.     rituale og symbol knytte til Den norske kyrkja og
                        Elevan eskal også bli kjende med sentrale      til andre kristne trussamfunn i lokalsamfunnet.
                        høgtider, rituale/seremoniar og symbol.
                                                   Elevane skal besøkje ei kyrkje i lokalmiljøet og
                        Etikk og filosofi.                  vere til stades ved ei gudsteneste. Det bør leggast
                        Elevane skal verte kjende med nokre         vekt på bearbeiding og etterarbeid. Jul, påske og
      KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                       L'97
                        grunnleggande etiske prinsipp som skulen og   pinse skal markerast kvart år. Elevane bør lære –
                        samfunnet byggjer påDei skal også øve opp    helst utanåt – sentrale jule- og påskesalmar.
                        medvitet om eige og andre sitt verd, og om
                        skilnaden mellom eigne og andre sine ønskje og  Andre religionar og livssyn
                        behov, og lære å samtale om slike spørsmål.   Elevane skal bli kjende med sentrale forteljingar
                                                frå dei viktigaste religionane og
                                                livssynshumanismen, og få kjennskap til nokre
                                                av deira høgtider, rituale, skikkar og livsmønster.

                                                Elevane bør møte representantar frå dei ulike
                                                trus- og livssynssamfunn i l9okalmiljøet, og vere
                                                til stades ved ei religiøs samling. Det bør leggast
                                                vekt på bearbeiding og etterarbeid.

                                                Oppøving av moralsk medvit. Eg og dei andre
                                                elevane skal opparbeide medvit om skilnaden
                                                mellom mitt og ditt, og mellom eigne og andre
                                                sine ønskje og behov.
Mål for opplæringa er at elevane skal kunne  I opplæringa skal elevane bli kjende med     I opplæringa skal elevane bli kjende med
Forteljingar frå Bibelen             Forteljingar frå GT:             Bibelsk forteljingsstoff
Fortelje om sentrale tekstar frå 1. og 2. Mosebok   Skaping                 1. klasse:
i GT.                         Syndefall                   Skapinga
                            Kain og Abel               2. klasse:
                            Noahs ark                   Edens hage
                            tårnet i Babel                 Adam og Eva
                            Abraham, Sara og Isak             Kain og Abel
                            Josef                     Noas ark
                            Moses og dei 10 boda (lære boda)        Tårnet i Babel
                                                   Abraham og Sara.
                                                3. klasse:
                                                   Jakob lurer til seg førstefødselsretten
       KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002              L'97
                                             Jakobs draum
                                             Jakob, Lea og Rakel
                                             Moses i sivet
                                             Moses og dei 10 boda (bør lærast utanåt)
                                          4. klasse:
                                             Daniel i løvehøla
                                             Jonas i kvalfiskens buk
                                             Bileams esel
                                             Ruth og Boas
                                             Eli og Samuel
                                             Enkja i Sarepta
                                             David og Saul.
Fortelje om innhaldet i sentrale tekstar frå    Forteljingar om Jesus frå NT:  1. klasse:
evangelia si framstilling av Jesu liv og virke i    Jesu fødsel           Jesu fødsel
NT                           Jesus som barn i templet     Jesus som barn i templet
                            Jesus velsignar borna   Jesus velsignar småborna.
                            Jesus som mettar 5000   2. klasse:
                            Jesus som lækjer sjuke      Den miskunnsame samaritan
                            Jesu død og oppstode.      Den gode hyrdingen
                                             Jesus og dei 10 spedalske.
                                          3. klasse:
                                             Johannes døyparen
                                             Jesu dåp
                                             Jesus og den lame - «ta senga di og gå».
                                          4. klasse:
                                             Jesus kallar læresveinane
                                             Den rike unge mannen
                                             Jesus, Marta og Maria
                                             Jesus og pengevekslarane i templet
                                             Tollmannen Sakkeus.
       KRL-boka 2005                 KRL-boka 2002                      L'97
Lytte til og samtale om nokre apostel- og   Kristendommens historie            Kyrkjehistorisk forteljingsstoff
helgenforteljingar.                 Forteljingar om helgenar         1. klasse:
                          Jomfru Maria                  Sankt Nikolaus
                          Olav den Heilage og pilegrimsvegen til     Sancta Lucia
                           Nidaros                    dei tre vise menn
                          Sankta Sunniva av Selja             Frans av Assisi og Giottos bilde av han.
                          Sankt Nikolaus              2. klasse:
                          Sankta Lucia                  Jomfru Maria
                          Frans av Assisi                 Martin av Tours.
                          Benedikt av Nursia            3. klasse:
                                                  Jakob d.e. og pilegrimsvegen til
                                                   Santiagode Compostela
                                                  Olav den Heilage og pilegrimsvegen til
                                                   Nidaros
                                                  Sankta Sunniva på Selje
                                                  Sankt Hallvard i Oslo
                                                  lokale helgen- eller pilegrimstradisjonar.
                                               4. klasse:
                                                  Peters død og valfart til Roma
                                                  Benedikt av Nursia og dei første
                                                   benerdiktinarane
                                                  Sigurd Jorsalfare og korsfararane
                                                  Albert Schweitzer
                                                  mor Teresa
                                                  Annie Skau
Lokal kyrkje                  Lokalt kristenliv               4. klasse:
   Utforske denlokale kyrkja           Kyrkjehistorisk viktige stader i        Frikyrkjesamfunn som er representerte i
   Finne spor av kristendom i lokalmiljøet     lokalmiljøet og i distriktet          lokalmiljøet
   og i distriktet                Besøk i kyrkje i lokalmiljøet          Arbeide grundigare med eitt
   Presentere funna                Ta del i gudsteneste               frikyrkjesamfunn i Norge
Samtale om kristendom og korleis religiøs   Kristne høgtider, religiøse symbol og lokalt  Kristne høgtider, religiøse symbol, lokalt
      KRL-boka 2005           KRL-boka 2002              L'97
praksis kjem til uttrykk gjennom  kristenliv           kristenliv
   Levereglar             Norske juletradisjonar  1. klasse:
   Bøn                 Påsken             Juleevangeliet
   Dåp                 Kristi Himmelfartsdag      Bilde med julemotiv frå kunsthistoria
   Gudstenester            Pinsen             Norske juletradisjonar
   Høgtider              Inndeling av kyrkjeåret     Kva bøn er
                     Liturgiske fargar        Kveldsbøn
                     Bøn               Bordbøn
                     Gudstenester          Fadervår
                                  2. klasse:
                                     Jesu død og oppstode
                                     Bilde med påskemotiv frå kunsthistoria
                                     Nattverden og bakgrunnen for den i
                                      bibelske forteljingar
                                     Mat og måltid si betydning i etisk og
                                      religiøst perspektiv (mat som gåve,
                                      måltid som fellesskap)
                                  3. klasse:
                                     Dåpen og dåpens bakgrunn i bibelske
                                      forteljingar
                                     Namngjeving, oppkalling, namn i
                                      familien
                                     Kristi himmelfart og pinsen med
                                      bibelske forteljingar
                                     Bilde med pinsemotiv frå kunsthistoria
                                     Kyrkjeåret si inndeling og festar
                                     Liturgiske fargar
                                  4. klasse:
                                     Kyrkja si innreiing
                                     Sentrale symbol: vatn, kors, skip, due,
                                      evangelistsymbola
                                     Gravferdsrituale og symbol i norsk
      KRL-boka 2005                 KRL-boka 2002                      L'97
                                                  kyrkjeleg gravferd
                                                  Gravferdsrituale frå katolsk, jødisk,
                                                  muslimsk, buddhistisk eller humanistisk
                                                  tradisjon kan trekkast inn
                                                  Sorg og sorgarbeid
                                                  Frikyrkjesamfunn representerte i
                                                  lokalmiljøet
                                                  Arbeide grundigare med eitt
                                                  frikyrkjesamfunn
   Kjenne til kristen salmetradisjon og eit   Kristne songtradisjonar         4. klasse:
   utval songar, også samiske                                  norsk salmeskatt
                                                 kristen songtradisjon
                                                 ein kristen barnesong
                                                 minst ein sentral salmediktar
Kunst                     Kunst - bilde frå kunsthistoria med motiv frå Kunst
  gjenkjenne kunst knytt til kristendommen   Jesu fødsel                1. klasse:
  gjere bruk av estetiske uttrykk knytt til   Lidingssoga                   Bilde med julemotiv frå kunsthistoria
   kristendommen                andre bibelske forteljingar        2. klasse:
                                                 Bilde med påskemotiv frå kunsthistoria
                                              3. klasse:
                                                 Bilde med pinsemotiv frå kunsthistoria
                                              Oppøving i moralsk medvit:
                                              Eg og dei andre
                                              1. klasse:
                                                 Vinne røynsle med bruk av omgrepa rett
                                                  og gale, og om tilgjeving. Kan knytast til
                                                  emne og aktivitetar som å naske/stele,
                                                  låne/gi attende
                                              2. klasse:
                                                 Utvikle evnen til respekt og
                                                  toleranseandsynes andre menneske
     KRL-boka 2005                 KRL-boka 2002                       L'97
                                                   gjennom tema som plaging/mobbing,
                                                   baktale, rasisme, medkjensle, våge å stå
                                                   opp for andre
                                               3. klasse:
                                                  Få hjelp til å halde fast på eigen verdi og
                                                   identitet. Opplæringa kan knytast til
                                                   spørsmål om venskap og inkludering,
                                                   særpreg, likeverd og likestilling og å våge
                                                   å stå åleine
                                               4. klasse:
                                                  Utvikle evnen til å vere vâr og vaken
                                                   andsynes andre sine behov og ønskje
                                                  Utvikle evnen til å gi ros og til å
                                                   oppmuntre andre, vere raus og gjestmild
                                                  Utvikle evnen til å ta ansvar for andre
                            Filosofi og etikk
  Fortelje om filosofen Sokrates        Øve seg i å sjå at menneske har lik verdi  Etikken er knytt til kristendomsfaget – sjå
  Uttrykke tankar om livet           trass i ulikskap              Oppøving i moralsk medvit – Eg og dei andre)
  Tap og sorg                 Vinne røynsle med å bruke omgrep om     – rett over
  Godt og vondt                rett og gale, og om tilgjeving
  Gi respons på andre sine tankar       Øve seg i å respektere skilnaden på mitt
  Føre dialog om samvit, etiske levereglar   og ditt, og i å dele med andre
  og verdiar                  Øve seg i å inkludere kvarandre
  Gjengi gjensidighetsregelen (den gylne    motverke mobbing
  regel?)                   Vise seg vâre andsynes eigne og andre
  Samtale om respekt og toleranse       sine behov
  Motverke mobbing i praksis          Utvikle evnen til å gi ros og til å
  Vise evne til å gjere bruk av        oppmuntre andre
  gjensidighetsregelen             Samtale om born og sorg
  Bruke FN sin barnekonvensjon for å      Bli kjende med forteljingar om filosofen
  forstå born sine rettar og likeverd     Sokrates
       KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                     L'97
   Finne døme i media og ved bruk av
   internett
  
                                  Jødedom
Nr. 1 på lista over andre religionar       Nr. 2 på lista over andre religionar      Nr. 1 på lista over andre religionar
Eleven skal kunne                 Eleven skal bli kjent med           Eleven skal bli kjent med
fortelje om                      Forteljinga om Moses              Sabbaten
   Moses sitt liv og virke             Openberringa av Toraen             Sinai-pakta
   Openberringa av Toraen              Ei høgtid, t.d. pesah eller hanukka      Jødedommen som praktisk religion
   Innhaldet i sentrale deler av Toraen       Synagogen                   Forteljinga om pesach med utvandringa
samtale om                                               frå Egypt og vandringa i øydemarka
   Jødedom                                             Ros hashana (nyttår)
   Korleis religiøs praksis kjem til uttrykk                            Jom kippur (forsoningsdagen)
    gjennom levereglar, bøn,Tora-lesing,                             Hanukka
    matreglar og høgtider                                     Purim
gjenkjenne                                              Bøn med ein eller fleire songar
   Kunst og gjere bruk av estetiske uttrykk                            Kosher-mat
    knytte til jødedommen
                                   Islam
Nr. 2 på lista over andre religionar       Nr. 1 på lista over andre religionar      Nr. 2 på lista over andre religionar
fortelje om                    Eleven skal bli kjent med           Eleven skal bli kjent med
   Profeten Muhammeds liv              Forteljingar om dei tidlegare profetane    Skapingsforteljinga
   Openberringa av Koranen             Forteljinga om Muhammeds liv          Englar
   Innhaldet i sentrale deler av Koranen      Openberringa av Koranen            Stamtavla
samtale om                       Høgtider                    Eit utval profetar
   Islam                      Bønerituale                  Forteljingar frå Muhammeds liv, t.d.
   Korleis religiøs praksis kjem til uttrykk    Moskeen                     fødsel, barndom og himmelferd,
    gjennom levereglar, bøn,Koran-lesing,                              openberringa av Koranen, flukten frå
    matreglar og høgtider                                      Mekka til Medina, livet i Medina
gjenkjenne                                              Forteljinga om Kaba og den svarte
       KRL-boka 2005                   KRL-boka 2002                    L'97
   Kunst og gjere bruk av estetiske uttrykk                            steinen
   knytte til jødedommen                                      Bøna som rituale, rensing; ei sentral bøn
                                                   Fødsel og namngjeving
                                                   Ein eller fleire songar
                                  Hinduisme
Nr. 3 på lista over andre religionar        Nr. 3 på lista over andre religionar    Nr. 3 på lista over andre religionar)
                          Eleven skal bli kjent med
Eleven skal kunne                                        Eleven skal bli kjent med
                             Ei forteljing om Krishna eller Shiva
fortelje om                                             Forteljinga om Ganesha og Kali
                             Ei høgtid, t.d. Divali
   Ein av hinduismens gudar og gudinner                              (Gudinna)
                             Hindutempel
samtale om                                              Forteljingga om korleis Ganges vart til
   Hinduismen og korleis religiøs praksis                             Forteljinga om Rama, Sita og Hanuman
    kjem til uttrykk gjennom levereglar,puja,                          Hindutemplet
    matreglar og høgtider
gjenkjenne
   Kunst og gjere bruk av estetiske uttrykk
    knytte til hinduismen
                                  Buddhisme
Nr. 4 på lista over andre religionar)     Nr. 4 på lista over andre religionar)      Nr. 4 på lista over andre religionar)
Eleven skal kunne               Eleven skal bli kjent med               Forteljingar frå Buddha sitt liv ( fødsel og
fortelje om                     Forteljingar om Buddhas liv, barndom,       barndom, dei 4 teikna, avsked med
   Siddharta Gautama sitt liv og oppvakning    oppvakning og undervisning            heimen for å finne sanninga,
    til Buddha                 Ei høgtid, t.d. vesak               oppvakninga under bodhi-treet, Buddha
samtale om                     Tempel og kloster                 som læremeister, Buddhas død)
   Buddhismen og korleis religiøs praksis                             Buddha sine første læresveinar
    kjem til uttrykk gjennom levereglar,                             Forteljinga om den svoltne mannen
    bøner, meditasjonarog høgtider                                Buddha og Angulimala
gjenkjenne                                              Buddha og den sjuke munken
   Kunst og gjere bruk av estetiske uttrykk                            Forteljingar frå Buddha si historie
    knytte til buddhismen                                     (Ashoka, Mahinda og Sanghamitta)
      KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                       L'97
                                                    Dei 10 gode handlemåtane
                                                    Dei 5 levereglane
                                                    Høgtider (vesak, vulan)
                         Livssyn - Livssynshumanismen
Eleven skal kunne                Eleven skal bli kjent med             I opplæringa skal elevane bli kjende med
   Lytte til og samtale om tekstar og        Tekstar og forteljingar som uttrykkjer eit     Forteljingar frå Æsops fablar
   forteljingar som uttrykker humanistisk      humanetisk livssyn                Forteljingar om Sokrates
   livssyn                     Seremoniar og songar knytte til          FN si erklæring om menneskerettane og
   Samtale om korleis livssynshumanisme        livssynshumanismen                erklæringa om born sine rettar
   kjem til uttrykk gjennom levereglar og  Lokale konkretiseringar: I møte med ulike trus-     FN-dagen
   seremoniar                og livssynssamfunn i lokalmiljøet bør elevane      Seremoniar (t.d. borgarleg namnefest) og
   Gjenkjenne kunst og gjere bruk av     også vere til stades ved ei religiøs samling eller    songar
   estetiske uttrykk knytte til humanisme  ein seremoni
                                                  Gresk mytologi:
                                                    Forteljingsstoff frå gresk mytologi, t.d.
                                                     historia om nokre av storverka til
                                                     Herakles, om Jason og det gylne skrinet,
                                                     Trojas fall og trehesten, Ikaros og
                                                     labyrinten på Kret

Kompetansemål etter 7.             Hovudmoment for 5.-7.               Hovudmoment for 5.-7.
årssteg.                    klasse                       klasse
Mål for opplæringa er at elevane skal kunne   I opplæringa skal elevane arbeide med og      I opplæringa skal elevane bli kjende med
                        utvikle kunnskap om
                               Kristendommen
Inga uttrykt hovudmålsetjing for faget –    Mål for mellomsteget, 5.-7. klasse         Mål for mellomsteget, 5.-7. klasse
berre eit middel for dei fem basisdugleikane.  Kristendommen                   Bibelhistorie
                        Elevane skal utvide kjennskapen sin til Bibelen,  Elevane skal utvide kjennskapen sin til Bibelen
KRL-boka 2005        KRL-boka 2002                        L'97
        ha oversyn over nokre hovudtrekk ved        og det bibelske forteljingsstoffet. På alle
        kristendommen si historie til og med        klassesteg skal det vere døme på kva Bibelen sin
        reformasjonen, og kunne gjere greie for nokre    bodskap har hatt å seie for enkeltmenneske og
        hovudtrekk ved kristen tru og etikk.        samfunn, for litteratur, musikk og biletkunst.

        Andre religionar og livssyn             Eldre kristendomshistorie
        Elevane skal kunne gjere greie for nokre      Elevane skal kjenne til nokre hovuddrag i
        hovudtrekk ved islam, jødedommen,          kristendommen si historie fram til om lag 1600,
        hinduismen, buddhismen og              inkludert sentrale kvinner og menn, brytningar,,
        livssynshumanismen.                 og sentrale bidrag til arkitektur, biletkunst og
                                  musikk.
        Etikk og filosofi
        Med basis i skulen og samfunnet sitt        Kristen tru og etikk
        verdigrunnlagskal elevane øve opp det etiske    Elevane skal lære om grunndraga i kristen tru og
        medvitet sitt. Dei skal også kunne grunngi og stå  etikk i lys frå kristendomsforståinga i Luthers
        for eigne haldningar og val, og samtidig vere    vesle katekisme.
        opne og vise evne til dialog.
                                  Andre religionar
                                  Elevane skal arbeide med hoveddrag vod og
                                  viktige forteljingar frå islam, jødedom,
                                  hinduisme og buddhisme.

                                  Verdslege livssyn
                                  elevane skal kjenne til verdslege livssyn,
                                  utviklinga av humaistisk tradisjon, og
                                  livssynshumanismen i dag.

                                  Oppøving av moralsk medvit: Verdiar og val
                                  Med basis i verdiar og normer som sanning,
                                  rettferd, ansvar, mot, å vere raus. Ærlegdom og
                                  truskap skal elevane øve opp medvitet om etiske
                                  konfliktar og val. Dei skal også kunne grunngi
      KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                       L'97
                                                 og stå inne for eigne haldningar og val.
Målet for opplæringa er at elevane skal kunne I opplæringa skal elevane arbeide med og      I opplæringa skal elevane bli kjende med
     forklare korleis Bibelen er bygt opp utvikle kunnskap om
     finne fram i bibleske tekstar       Bibelen og kristendommen si historie
     reflektere over tilhøvet mellom
     Bibelen og språk og kultur
    Gjere greie for sentrale forteljingar  5. klasse:                   5. klasse:
    frå Det gamle testamentefrå          Patriarkhistoria frå 1. Mosebok        Abraham og Isaks historie og nokre av
    fedrehistoria til profetane       6. klasse:                       dei mindre forteljingane -
                           Forteljingane om utferda frå Egypt       Hagar og Ismael
                           Paktslutninga på Sinai             Ofringa av Isak
                           Dei første kongane i Israel          Sodoma og Gomorra
                        7. klasse                      Jakob og sønene hans inkludert nokre av
                           Ein av profetane i Det gamle testamentet     dei små forteljingane i den store
                                                    forteljing
                                                6. klasse:
                                                   Forteljinga om Moses sitt liv frå
                                                    barndomen til han døyr før Israel når
                                                    fram til lovnadslandet, inkludert nokre av
                                                    dei små forteljingane i den store
                                                    forteljinga
                                                   Forteljingane om dei første kongane i
                                                    Israel
                                                   Saul
                                                   David
                                                   Salomo, inkludert nokre av dei små
                                                    forteljingane som høyrer med i den store
                                                    forteljinga
                                                   Eit enkelt riss av Israel si historie fram til
                                                    David sitt kongedøme
                                                7. klasse:
   KRL-boka 2005                   KRL-boka 2002                      L'97
                                               Forteljingane om
                                                Jesaja
                                                Jeremia
                                                Amos
                                                Esekiel
                                                Daniel
 Gjere greie for sentrale forteljingar  5. klasse:                   5. klasse:
 frå Det nye testamentet frå Jesus til       Evangelia si framstilling av Jesus,       Jesu liv
 Paulus                       med m.a. forteljingar om            Judea på jesu tid
                           undergjerningane hans            Jesu undergjerningar
                     6. klasse:                        Jesus mettar fem tusen
                          Jesu likningar                 Den blinde Bartimeus
                          Bergpreika og hennar etiske ideal        Bryllaupet i Kana
                     7. klasse:                        Jesus vekkjer opp Lasarus
                          Historia om apostelen Paulus          Jesus stiller stormen
                                             6. klasse:
                                                 Jesu likningar
                                                  Farisearen og tollaren
                                                  Den bortkomne sonen
                                                  Kvinna som miste sølvpengane
                                                  Enka sin skjerv
                                                  Arbeidarane i vingarden
                                                  Ugraset i åkeren
                                                  Den rike mannen og Lasarus
                                             7. klasse:
                                                  Historia om apostelen Paulus etter
                                                   Apgj.
                                                 Eitt av desse Paulus-breva:
                                                  Romarbrevet
                                                  1. Korintiarbrev
                                                  Galatarbrevet
   KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                     L'97
 Fortelje om sentrale hendingar og   5. klasse:                   Eldre kristendomshistorie
 personar frå kristendomen si historie    Den eldste kristendomen si soge      5. klasse:
 frå urkyrkjelyden til reformasjonstida    Kristenforfølgingane              Livet i dei første kristne kyrkjelydane
                        Kristen kunst i katakombene           Kristenforfølgingar i Romarriket
                        Keisar Konstantin og kristendomen        Tidleg kristen kunst i katakombane, og
                     6. klasse:                       viktige bibelske motiv i denne kunsten
                        Overgang frå norrøn religion til        Historia om keiasar Konstantin og
                         kristendom i Norge               kristendomen
                        Kristendom i mellomalderen           Historia om kristendomen si utbreiing
                        Klostervesenet                  fram til Konstantin si tid
                        Pavedømet                 6. klasse:
                       Helgentradisjonar i forteljingar og bilde    Munke- og nonnevesenet i Mellomalderen
                        Katarina av Aleksandria             Benediktinarane
                        Sankt Georg                   Cisterciensarane
                        Birgitta av Vadstena              Dominikanarane
                     7. klasse:                      Fransiskanarane
                        Reformasjonen                  Fromhetsideal og –uttrykk (gregoriansk
                        Martin Luther                   song og Hildegard av Bingen)
                        Innføringa av lutherdom i Norge         Organisasjon og verksemd
                        Møte mellom kristendomen og           Helgentradisjonar i bilde
                         indianarane i Mellom- og Sør-Amerika     Antonius
                         på 1500-talet                 Katarina av Aleksandria
                        Forfølging av jødane              Sankt Georg
                        Kjettarar og hekser fram til 1600-talet     Birgitta av Vadstena
                                                Jeanne d’Arc
                                                Serafim
                                                Tidebøner og tidsrekning
                                                Kyrkjeåret og kalendaren
                                                Pavedømet i Mellomalderen som ideal og
                                                 røyndom – brytning og strid
                                             7. klasse:
                                               Martin Luther og den lutherske
   KRL-boka 2005             KRL-boka 2002             L'97
                               reformasjonen
                                Politisk og religiøst innhald
                                Døme på Luther sine salmar
                                Jean Calvin og den reformerte
                                 protestantismen
                               Ignatius Loyola, jesuittane og
                               motreformasjonen
                                Politisk og religiøst innhald
                               
                                Kyrkja sitt møte med indianarane i
                                 Mellom-Amerika
                                Bartolomé de Las Casas
                                Kyrkja si forfølging av minoritetar
                                 mellom 1200 og 1700
                                Kjettarar (katarar, valdensarar husittar og
                                 døyparar)
                                Jødar
                                Hekser
 Fortelje om sentrale hendingar og            6. klasse
 personar frå kristendomenn si historie            Olav den heilage og kristninga av Norge
 i Norge fram til reformasjonen                Olsok og Olavs-tradisjonar
                                Kyrkja i Norge under kong Sverre
                                Stavkyrkjene: arkitektur og symbolikk
                              7. klasse:
                                 Innføring av reformasjonen i Danmark og
                                  Norge
                                 Kristian 3. og Olav Engelbrektsson
 Beskrive hovudtrekk i samisk før-
 kristen religion og overgangen til
 kristendom
 Samtale om kristendom, kristen              Kristen tru og etikk
      KRL-boka 2005                    KRL-boka 2002                      L'97
     livstolking og etikk med vekt på                             5. klasse:
     gudsbilete, menneskesyn, aktuelle                                Kva tyder ordet heilag, ulike tydingar av
     etiske utfordringar, og utvalde kristne                              ordet heilag
     tekstar                                          6. klasse:
                                                     Dei ti boda
                                                     Kjenne dei etiske ideala i Bergpreika
                                                     Kjenne til korleis desse etiske
                                                      kjernetekstane har vore brukte i
                                                      kristendomen si historie, og krleis dei
                                                      vert brukte i dag
                                                  7. klasse:
                                                     Innhaldet i det kristne gudsomgrepet
                                                     Tydinga av å seie at Jesus er Guds son
                                                     Dåp og nattverd
Samtale om innhaldet i               Kristen livstolking i dag:            5. klasse:
   Dei ti boda                  5. klasse                       Fadervår
   Fadervår                       Fadervår og sentrale ord og førestillingar 6. klasse:
   Den apostoliske trusvedkjenninga            i denne bøna                  Dei ti boda
   Nokre song- og salmetekstar          6. klasse:                    7. klasse:
                             Dei ti boda og det doble kjærleiksbodet     Innhaldet i den eldste kristne
                              som uttrykk for kristen etikk          trusvedkjenninga (apostolicum)
                                                     
   Forklare kristen tidsrekning og gangen i
   kyrkjeåret
   Beskrive kristne høgtider
   Beskrive sentrale ritual
   Gjere greie for kristne kyrkjesamfunn                             7. klasse:
   som finst i lokalmiljøet og distriktet                                Frikyrkjesamfunn som er representerte i
                                                      lokalmiljøet eller regionen
   Beskrive kyrkjebygget og andre kristne                             6. klasse:
      KRL-boka 2005                 KRL-boka 2002                     L'97
   gudshus og reflektere over deira                               Romantiske og gotiske kyrkjebygg
   betydning og bruk                                       Arkitektur og symbolikk
   Nytte digitale verkty til å søkje                            7. klasse
   informasjon og lage presentasjonar                              Døme på katolsk barokkarkitektur
   Presentere ulike uttrykk frå kunst og  5. klasse:                   5. klasse:
   musikk knytte til kristendomen         Ulike typar for musikk og song som gir     Musikk frå katolsk messe frå før 1800
                           uttrykk for kristen tru og lovprising    Ein moderne søramerikansk messe
                       7. klasse:                   Ulike typar musikk som gir uttrykk for
                          Nokre salmar og songar frå den lutherske tru/overgjeving/lovprising
                           tradisjonen                 Døme frå kantate av Bach
                                                  Negro spiritual
                                                  Gospel
                                               7. klasse
                                               Ulike typar musikk som gir uttrykk for
                                               tru/overgjeving/lovprising
                                                  Døme frå Petter Dass
                                                  H. A Brorson
                                                  N. F. S. Grundtvig
                                                  Elias Blix
                                                  Lina Sandell
                                                  Svein Ellingsen
                                                  Eyvind Skeie
                                Jødedom
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:  I opplæringa skal eleven arbeide med og    I opplæringen skal elevane verte kjende med
                       utvikle kunnskap om
   Forklare kva Tanak, Tora og Talmud er  6. klasse:                   6. klasse:
                          Tora, Talmud, jødisk religiøs lov       Toraen og Talmud (skriftleg og munnleg
                                                   lære)
                                                  Jødisk religiøs lov
                                                  Jødisk identitet og definisjon av kven
     KRL-boka 2005                KRL-boka 2002                    L'97
                                              som er jøde
 Beskrive templet og synagogen, og      Templet og synagogen si betydning i    Synagogen som kultstad og samfunnshus;
 reflektere over deira betydning og bruk   jødedomen                 symbol
 Beskrive jødiske høgtider og sentrale    Sabbaten                  Sabbaten
 rituale                   Årlege høgtider og overgangsriter   Dei store høgtidene
                                             Ros hashana (nyttår)
                                             Jom kippur (forsoningsdagen)
                                             Lauvhyttefesten
                                             Hanukka
                                             Purim
                                             Pesach (påske)
                                             Omskjering
                                             Bar mitsva/bat mitsva
                                             Bryllaup
                                             Gravferd
 Samtale om sentrale jødiske forteljingar   Jødane si historie i Europa        Jødane si historie frå dei eldste tider til
 Forklare jødisk tidsrekning og kalender   Jødedomen si utbreiing i verda og i    seinmellomalderen
                        Norge                   1. og 2. eksil
                                             2. tempel og øydelegginga av det
                                             Jødedomen si utbreiing
                                             Antisemittisme
                                             Jødane i Norge
 Presentere ulike uttrykk frå kunst og    Jødisk kunst, arkitektur og musikk     Døme på jødisk kunst, musikk, og ein
 musikk knytte til jødedomen                               eller fleire songar
 Nytte digitale verkty til å søkje
 informasjon og lage presentasjonar
 Samtale om jødedom, jødisk livstolking                       Jødisk tru:
 og etikk med vekt på gudsbilete,                            Gud
 menneskesyn, trusvedkjenninga, aktuelle                         Menneskesyn
 etiske utfordringar, og utvalde tekstar                         Openberring
      KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                     L'97
                                                  Utvalt folk
                                                  Messias


                                  Islam
Målet for opplæringa er at elevane skal kunne I opplæringa skal eleven arbeide med og     I opplæringa skal eleven bli kjend med
                       utvikle kunnskap om
   Forklare kva Koranen og Hadith er     5. klasse                   5. klasse
                           Eksempler på tekstar frå Koranen, m-a.     Koranen si oppbygging og dome på
                            Sure 1 og sure 112               innhald; koranresitasjon
                                                   Hovudtrekk i truslæra (trusvedkjenninga
                                                    og sure 1 og 112)
                                                   Etikk (profeten som etisk ideal)
                                                   Dei truande sine plikter
Samtale om                      Islams fem søyler                Kva Islam er
   Islam                                              Kva ein muslim er
   Islamsk livstolking og etikk med vekt på                             Islams fem søyler
    gudsbilete, menneskesyn,                                    Gudssyn, ordet ”heilag”, menneskesyn,
    trusvedkjenning, aktuelle etiske                                syn på kjønna
    utfordringar, og utvalde tekstar
   Forklare utgangspunktet for islamsk       Historia om profeten Muhammads liv,      Forteljinga om Ibrahim og Ismail
   tidsrekning, og beskrive islamske        dei første tilhengarane, og flukten til    Forteljingar om Muhammed
   høgtider og sentrale rituale          Medina                     (avskilspreika, død)
                           Forteljingane om Ibrahim og Ismael med     Forteljinga om første bøneroparen og
                           vekt på Mekka og pilegrimsferda (hadj)     Salman Persaren
   Beskrive moskéen                                        Moskéen som kultstad, samfunnshus,
   Reflektere over bruken av moskéen                               profetens moské
   Nytte digitalt verkty til å søkje                               Døme på arkitektur
   informasjon og lage presentasjonar
   Presentere uttrykk frå kunst og musikk     Døme på islamsk arkitektur, kalligrafi,    Døme på islamsk kunst, kalligrafi, kvifor
      KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                    L'97
   knytte til Islam                 ornamentikk og musikk           islamsk kunst er ornamental
                                                 (bildeforbodet), musikk, og ein eller
                                                 fleire songar
                                                 Arkitektur frå muslimske land
                                                 Islam og vitskapen i mellomalderen
                                 Hinduisme
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne    I opplæringa skal eleven arbeide med og  I opplæringa skal elevane bli kjende med
                         utvikle kunnskap om
   Samtale om sentrale forteljingar i                           7. klasse:
   hinduismen                                          Forteljingsstoff frå sentrale skrifter i
                                                  hinduismen, med fokus på Krishna og
                                                  gudar i hinduismen: Vishnu, Shiva og
                                                  Parvati (Gudinna)
                         7. klasse:                 Hinduistiske hovudomgrep:
                         Viktige omgrep i hinduismen som         karma
                            Dharma                  re-inkarnasjon
                            Yoga                   livsstadium
                            Ahimsa
                            karma og atterføding
                            brahman
                            avatara
   samtale om hinduisme
   hinduistisk livstolking og etikk med vekt
   på nokre gudar og gudinner
   synet på tilværet og det guddommelege
   menneskesyn
   aktuelle etiske utfordringar
   utvalde tekstar
   forklare hinduistisk høgtidskalender       hinduistiske rituale og tilbedings-    Mahatma Gandhi
      KRL-boka 2005                   KRL-boka 2002                       L'97
   beskrive hinduistiske høgtider og sentrale     tradisjonar i templet, i heimen og på
   rituale                      heilage stader, med døme frå dei store
                            høgtidene og frå personar som illustrerer
                            hinduistisk fromhet
   beskrive templet og reflektere over
   betydninga og bruken av det
   nytte digitalt verkty til å søkje
   informasjon og lage presentasjonar
   presentere ulike uttrykk frå kunst og       døme frå hinduistisk kunst, arkitektur og     døme på hinduistisk kunst og arkitektur
   musikk knytte til hinduismen           musikk
                            utbreiinga av hinduismen i verda og i       hinduismen si utbreiing i verda
                            Noreg
                                 Buddhisme
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne    I opplæringa skal eleven arbeide med og      I opplæringa skal elevane bli kjende med
                         utvikle kunnskap om
   samtale om sentrale buddhistiske                                Buddhistiske tekstar som
   forteljingar                                            Dhammapada
                                                     Itivuttaka
                                                     Kalamasutta
                                                     Pradsjnaparamitasutra
                         Samtale om viktige omgrep i buddhismen      Buddhistiske grunnomgrep som
                            gjenføding                    oppvakning
                            karma                       gjenføding
                            oppvakning                    karma
                            buddha                      livshjulet og nirvana
                                                     alle ting si gjensidige avhengighet
   samtale om buddhisme           Hovudtema i buddhistisk religionsutøving       Buddhismen sin veg
   buddhistisk livstolking og etikk med vekt   tilflukt i dei tre verdiane             etikk
      KRL-boka 2005                 KRL-boka 2002                      L'97
    på Buddha                   dei fem levereglane              meditasjon
    synet på tilværet               dei ti gode handlemåtane           innsikt
    menneskesyn                  meditasjon
    læra                      buddhisme i heimen og i klosteret
    ordenssamfunnet                framtredande personar i buddhismen
    aktuelle etiske utfordringar
    utvalde tekstar
   beskrive templet og klosteret, og                               tempel og kloster
   reflektere over deira betydning og bruk                            munkar og nonner
   nytte digitale verkty til å søkje
   informasjon og lage presentasjonar
   Presentere ulike uttrykk frå kunst og     døme på buddhistisk kunst, arkitektur og    døme på buddhistisk kunst, arkitektur og
   musikk knytte til buddhismen          musikk                     musikk
                          buddhismen si utbreiing i verda og i      buddhismen si utbreiing i verda og
                          Noreg                      buddhismen i Noreg
                                                  Dalai Lama
                         Livssyn / Livssynshumanismen
Mål for oppolæringa er at eleven skal kunne  I opplæreinga skal elevane arbeide med og    Verdslege livssyn
                        utvikle kunnskap om               I opplæringa skal elevane bli kjende med
   samtale om kva eit livssyn kan innebere
   forklare kva eit humanistisk livssyn er    humanetisk livssyn               livssynshumanismen sine røter i antikken,
   samtale om humanistisk livssyn og etikk    mennesket sin fornuft, val og ansvar      renessansen og opplysningstida (illustrert
   med vekt på humanistisk livstolking og                             ved Aristoteles, Marcusn Aurelius,
   etikk med vekt på forståing av                                 Voltaire)
   røyndomen, menneskesyn, aktuelle etiske                            ateisme
   utfordringar utvalde tekstar frå                                agnostisisme
   humanistisk tradisjon
   samtale om bakgrunn og særpreg for       den norske fritenkjarrørsla           Den norske fritenkjarrørsla og arbeidet
      KRL-boka 2005                  KRL-boka 2002                     L'97
   Human-Etisk Forbund i Noreg           Human-Etisk Forbund i Noreg          for religionsfridom
   livssynshumanismen i verda                                   Verdsleg og religiøs humanisme
                                                   Human-Etisk Forbund
   beskrive markeringar og sentrale         humanetiske seremoniar             humanetiske seremoniar (m.a. borgarleg
   seremoniar innanfor livssynshumanismen                             konfirmasjon)
   i Noreg
   presentere ulike kunst- og musikkuttrykk
   som gjenspeglar humanisme
                                                   FN si erklæring om menneskerettane
                                                   Erklæringa om born sine rettar
                                                   Gjensidighetsprinsippet
                                                   Fridtjof Nansen og andre personar som
                                                   står sentralt inann denne tradisjonen
                     Filosofi og etikk (2005) Etikk og filosofi (2002)
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne    I opplæringa skal elevane utvikle moralske  Etikken er knytt til kristendoms-delen i
                         haldningar og etisk innsikt ved å arbeide med læreplanen (sjå lenger oppe)
                         emne som
   forklare kva filosofi og etikk er        tilhøvet mellomulike kulturar
   fortelje om Platon og Aristoteles og      
   diskutere nokre av deira idear
   samtale om aktuelle filosofiske og etiske    Fattige og rike
    spørsmål                    Krig og fred
Diskutere utfordringar knytte til tema som      natur og miljø
   fattig og rik
   krig og fredag natur og miljø
   IKT og samfunn
Samtale om etikk i samband med            endringar i familien
     KRL-boka 2005                   KRL-boka 2002             L'97
  familieformer                  skilsmål
  tilhøvet mellom kjønna
  ulike kjønnsidentitetar
  tilhøvet mellom generasjonane
 drøfte nokre verdispørsmål som det        samane som urbefolkning
 samiske folket er oppteke med i vår tid
 samtale om etniske minoritetar i Noreg      etniske minoritetar i Noreg
 reflektere over haldningar knytte til det
 fleirkulturelle samfunnet
 samtale om filosofi, religion og livssyn
 som grunnlag for etisk tenking
 kunne drøfte nokre moralske førebilete
 frå fortid og notid
 diskutere rasisme og korleis antirasistisk    rasisme
 arbeid kan førebygge rasisme
 forklare viktige deler av FN si
 verdserklæring om memmeskerettane, og
 samtale om kva den har å seie
                           misunning
                           baksnakking
                           tilgjeving
                           mot
                           ærlegdom
                           sanning
                           truskap
                          mobbing og konfliktløysing
                        Elevane skal dessutan
                          øve seg i å samtale om etiske
                           problemstillingar som spesielt opptek dei,
KRL-boka 2005    KRL-boka 2002      L'97
        i og utanfor skulekvardagen

								
To top