dr alishahi

Document Sample
dr alishahi Powered By Docstoc
					                        ‫دكرت حممد جواد عليشاهي‬
                      ‫متولد 1313- استهبان فارس‬
‫متخ صص اع صاب و روان و فوق خت صص روانپز شكي كودك و نو جوان‬
                       ‫ا‬
                  ‫از دانشكده پزشكي ُهايو-آمريكا‬
‫‪Medical college of Ohio, at Toledo, Toledo University, Toledo, Ohio, U.S.A‬‬
                      ‫دانشيار خبش اعصاب و روان‬
‫سرپر ست و م سئول ق سمت روانپز شكي كودك و نو جوان خبش روان‬
                ‫پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شرياز.‬
                                ‫‌‬
                          ‫فعاليتهاي‌آموزشي:‌‬
‫كودك و نو جوان‬    ‫3 راه ا ندازي ر مسي ق سمت روانپز شكي‬
                            ‫-‬
‫در بنتخب خبتش اعصتاب و‬        ‫ا‬
                ‫بصورت يك ‪ division‬نسبتً مستتل‬
 ‫ت ست‬      ‫شت‬ ‫توم پزشت‬
‫تكي ترياز در اوا تز تال‬       ‫روان دانشت‬
               ‫تگاه علت‬
‫در دانشگاه) براي اولني‬      ‫1313(سال شروع بكار اينجانب‬
‫بار در ا يران كه با م سئوليت و سرپر سيت اينجا نب تا‬
                     ‫با امروز ادامه دارد.‬
‫شده‬  ‫تدويخب‬  ‫هاي‬  ‫3 - شركت ف عال و ا جراي كل يه برنا مه‬
‫آموزشي كه از طرف خبش روانپزشكي دانشكده يا دانشگاه‬
‫ع لوم پز شكي و يا وزارت هبدا شت در مان و آ موزش پز شكي‬
‫ط بق قوانني مو جود براي تدريس و آ موزش به دان شجويان‬
‫پز شكي و د ستياران خت صص اع صاب و روان و يا د ستياران‬
‫ساير ر شته هاي ختص صي دان شگاه ع لوم پز شكي تن ظيم شده‬
                                ‫است.‬
‫1 مهكاري و شركت در برنامه هاي آموزشي ختصصي مربوطه با‬
                         ‫-‬
‫ساير موس سات عل مي آموز شي و دان شگاهي مان ند خبش هاي‬
‫روانشناسي و علوم تربييت دانشگاه شرياز و يا دانشگاه‬
              ‫ً‬
‫آزاد اسالمي كه قانونا از طرف دانشگاه علوم پزشكي و‬
   ‫وزارت هبداشت منعي نداشته و جماز شنا ته شده است.‬
‫4 استاد راهنما و مشاور براي پاياننامه هاي دانشجويان‬
                         ‫-‬
‫دوره د كرتاي پز شكي ع مومي و پا ياننا مه هاي ختص صي‬
‫د ستياران روانپز شكي، مه چنني داوري م لاالت و منا لب‬
‫علمي كه از طرف دانشگاه و موسسات خمتلف ارجاع شده و‬


                   ‫1‬
   ‫ته دانشت‬
‫تجويان‬      ‫تاع از پايت‬
      ‫تاننامت‬        ‫تركت در جلست‬
              ‫تات دفت‬     ‫شت‬
‫طي‬   ‫فوقلي سانس(حت صيالت تكمي لي) موس سات ز يربط در‬
            ‫دمت در خبش روانپزشكي‬      ‫سالهاي متمادي‬
‫3 شركت فعال در كنگره ها، مسينارها، كارگاه هاي آموزشي،‬
                          ‫-‬
‫سخنراني ها و برنا مه هاي بازآموزي ز يربط كه از طرف‬
‫خبش، دان شكده، دان شگاه ع لوم پز شكي و يا وزارت ا نه‬
                       ‫مربوطه تنظيم شده است.‬
‫ري واها نه آموز شي و در ماني به بع ضي‬         ‫6 ك مك هاي آزاد و‬
                                   ‫-‬
‫موس سات دو ليت و غريدو ليت مان ند سازمان هبزي سيت و يا‬
‫كه از ن ظر دان شگاه و‬       ‫ري يه آزاد و مرد مي‬      ‫موس سات‬
      ‫وزارختانه منعي نداشته و جماز شنا ته شده است.‬
                            ‫فعاليتهاي پژوهشي:‬
‫برنامهها و اقدامات حتليلاتي و پژوهشي خمتلف كه به تنهايي‬
‫يا‬   ‫شركت و مه كاري ا ساتيد روانپز شكي و‬         ‫با‬  ‫يا بي شرت‬   ‫و‬
‫يا‬   ‫دان شگاه و مهين نور دان شجويان و د ستياران مربو طه و‬
‫ارج از كشور(آمريكا) اجنام شده‬         ‫مهكاري اساتيد دانشگاههاي‬
‫و ن تايج بع ضي از آن ها ب صورت م لاالت در جمالت و ن شريات و‬
‫ارج ك شور منت شر‬      ‫و‬   ‫ك تب عل مي فار سي و يا انگلي سي دا‬
                       ‫شده است، به شرح زير است:‬
   ‫‪1. Alishahi, M.J., Mehryar, A. H. & Yousefi, F., 1996, Characteristics and‬‬
    ‫,‪presenting problems of children referred to a psychiatric clinic in Shiraz‬‬
    ‫-751 .‪Iran. Iranian Journal of Medical Sciences, Vol. 21, No. 3 & 4, Pp‬‬
    ‫.261‬
‫جواد، رو حانی، فر شته‬       ‫يونس،علی شاهی، حم مد‬       ‫3. کال فی،‬
‫باوری و م يزان‬      ‫وي شنت‬   ‫منال عه ا ی پيرا مون راب نه‬
‫و‬   ‫اف سردگی در نوجوا نان و ن لش مادران در ا يخب ف ع‬
‫انف عال، جم له ع لوم اجت ماعی و ان سانی دان شگاه شيراز‬
        ‫، پاييز 1376 و هبار 3376 - مشاره 25 و 15 .‬
   ‫‪3. Ahmadi J, Rayisi T, and Alishahi M.J, Analysis of Substance Use by‬‬
    ‫‪Primary School Students, Reprinted from the German Journal of‬‬
    ‫3002.01.6 ,‪Psychiatry‬‬


                     ‫2‬
 4. Franco K.N, Alishahi M.J. Informed consent: Issues with the cognitively
   impaired, BIO. Qualrterly: Bioethics in Ohio, U.S.A, Vol 8, Fall 1999,
   No 3.
 5. Franco K.N, Alishahi M.J. Heal thyself -Healthy Self, Bio Quarterly:
   Biowthics in Ohio, U.S.A, Vol 9, Fall 2000, No 3.
 6. Ahmadi,  Jamshid   MD;  Maharlooy,   Najmeh  MD;   Alishahi,
   Mohammadjavad MD, Substance abuse: prevalence in a sample of
   nursing students, Journal of Clinical Nursing. 13(1):60-64, January
   2004.
 7. Effect of gender, school performance and school type on test anxiety
   among Iranian adolescents, Mousavi M; Haghshenas H; Alishahi MJ,
   Iranian Red Crescent Medical Journal Year: 2008 Vol: 10 Issue: 1
   Pages/record No.: 4-7
، ‫8. عليشاهي حممد جواد ، ده بزرگتي غالمراتا، دهلتان هبترام‬
‫در كودكتان‬   ‫ميزان شيوع ا تالل كمبود توجته و بتيش فعتا‬
    8.‫دبستاني شرياز، طبيب شرق، سال پنجم، مشاره 1 ، هبار‬
 9. AHMADI J, ALISHAHI MJ, ALAVI M, SUBSTANCE USE
   DISORDERS IN A SAMPLE OF IRANIAN SECONDARY SCHOOL
   STUDENTS, Social Indicators Research, Volume 65, Number 3 /
   February, 2004,P 355-360.
 10.Ahmadi J,Babaee-Beigi M, Alishahi MJ, Maany I, Hidari T, Twelve-
   month maintenance treatment of opium-dependent patients, Journal of
   Substance Abuse Treatment Volume 26, Issue 1, Pages 61-64 (January
   2004).
‫عليشاهي،حممد جواد، بررسي اعتبار و روايي ملياس‬            .33
‫ا انراب آ شكار كود كان، جم له روانشنا سي(ف صلنامه اجن مخب‬
       .83 ‫روان شناسي) سال هفتم، مشاره 4، زمستان‬
 12. K.N. Franco, M.D, M.J Alishahi, M.D, D.Bronson, M.D.Body Image,
   published in page 110, book, Encyclopedia of women's health, edited by
   Sana Loue, Jd, Ph.D, Mph, Martha Sajatovic, MD. Case western reserve
   university school of medicine Clevend, Ohio, U.S.A.

                   3
 13.K.N. Franco, M.D, D.L.Bronson, M.D, M.J Alishahi, M.D. Rape,
    Published in page 552, book Encyclopedia of women's health, edited by
    Sana Loue, Jd, Ph.D, Mph, Martha Sajatovic, MD. Case western reserve
    university school of medicine Clevend, Ohio, U.S.A.
 14.K.N.Franco, M.D, D.L.Bronson, M.D, M.J Alishahi, M.D. Morital
    status. Published in page 524, book Encyclopedia of aging and public
    health, edited by Sana Loue, Jd, Ph.D, Mph, Martha Sajatovic, MD.
    Case western reserve university school of medicine, clevland, Ohio.
    U.S.A.
 15.K.Franco, M.D, J.Franco, M.J Alishahi, M.D. Rape, Published in page
    695, book Encyclopedia of aging and public health, edited by Sana
    Loue, Jd, Ph.D, Mph, Martha Sajatovic, MD. Case western reserve
    university school of medicine Clevend, Ohio, U.S.A.
 16.K.Franco, M.D, J.Franco, M.J Alishahi, M.D, Sexual Dysfunction,
    Published in page 724, book Encyclopedia of aging and public health,
    edited by Sana Loue, Jd, Ph.D, Mph, Martha Sajatovic, MD. Case
    western reserve university school of medicine Clevend, Ohio, U.S.A.
 17.K.Franco, M.D, J.Franco, M.J Alishahi, M.D, weight Maintenance,
    Published in page 816, book Encyclopedia of aging and public health,
    edited by Sana Loue, Jd, Ph.D, Mph, Martha Sajatovic, MD. Case
    western reserve university school of medicine Clevend, Ohio, U.S.A.
 18.Ghanizadeh A, Alishahi MJ, Ashkani H, Helping families for caring
    children with autistic spectrum disorders, Arch Iran Med. 2009
    Sep;12(5):478-82.
،‫تد‬
 ‫تكاني محيت‬
      ‫تد، اشت‬
         ‫تا، تيزاده امحت‬
              ‫غت‬ ‫تري حممدرات‬
                     ‫مظفت‬             .31
،‫فريوزآبادي علي، عليشاهي حممد جواد، دهبزرگي غالمراا‬
‫تالالت اف سردگي و ا انرابي در‬       ‫شيواع ا‬   .‫جمتب‬  ‫اد يب‬
‫جمله‬  .‫فرزندان جانبازان شهر شرياز و گروه شاهد آنان‬
‫دانشگاه علوم پزشكي قم. دوره 1، مشتاره 3، تابستتان‬
                            .31-34 ‫88، ص‬
                         : ‫كتاب در دست تاليف‬


                   4
‫)‪Minimal Brain Dysfunction (ADHD‬‬
  ‫كه خبش هاي اصلي آن هتيه و آماده شده و در آينده نزديك‬
                    ‫واهد رفت.‬  ‫زير چاپ‬
                  ‫5‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/25/2012
language:
pages:5