SIWZ WWW by 5PNNCbZv

VIEWS: 6 PAGES: 30

									                  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Tel: 012/ 61-54-862                                      NIP: 675-000-55-94
Fax: 012/ 61-54-887                                      REGON: 351081570                                               Kraków, 2011-08-03

              SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
      udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
         Prawo zamówień publicznych (j.t - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
      na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego;
                       Nr sprawy: ZP-105/2011

CPV:    30.21.30.00-5 Komputery osobiste
      30.21.31.00-6 Komputery przenośne
      30.23.13.00-0 Monitory ekranowe
      30.23.21.10-8 Drukarki laserowe

I.     Nazwa oraz adres Zamawiającego
      Zamawiającym jest:
      Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
      ul. Mogilska 109
      31-571 Kraków
      Zespół ds. Zamówień Publicznych -        tel.  12/61-54-862,  faks:  12/61-54-887,  e-mail:
      zzp@malopolska.policja.gov.pl.

II.    Tryb udzielenia zamówienia
      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Oddziału 1
      Rozdziału 3 Działu II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej
      ustawą.

III.   Opis przedmiotu zamówienia.
    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
        1) Laserowa drukarka (monochromatyczne i kolorowa) – 8 szt.;
        2) Monitor LCD – 14 szt.;
        3) Laptopy o różnych konfiguracjach – 6 szt.;
        4) Zestawy komputerowe o różnych konfiguracjach – 7 szt.;
        5) Czytnik kart mikroprocesorowych – 5 szt.;
    2. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
    3. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109
     i ul. Siemiradzkiego 24.
    4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie z opisem zamieszczonym w
     załączniku nr 2 do SIWZ.

IV.    Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.     Termin wykonania zamówienia.
      Wymagany termin wykonania zamówienia – do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

VI.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
     warunków
    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
     1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
       nakładają obowiązek ich posiadania;
     2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
     3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
       zamówienia;
     4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
                   Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Tel: 012/ 61-54-862                                      NIP: 675-000-55-94
Fax: 012/ 61-54-887                                     REGON: 351081570    2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
      w ust. 1 zostanie dokonana w następujący sposób: za spełniający warunek, o których mowa w ust. 1
      zostanie uznany Wykonawca, który złoży stosowne oświadczenie.
    3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
      o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VII niniejszej
      SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca
      spełnił.

VII.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
       warunków udziału w postępowaniu
    1.  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
       oraz w Rozdziale VI ust. 2 Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
       1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie o spełnianiu
         warunków zawarte jest w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Podpisanie
         Formularza ofertowego przez uprawomocnionego przedstawiciela wykonawcy będzie rozumiane
         jako potwierdzenie spełniania warunków.
    2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
       w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca musi przedstawić następujące
       dokumenty:
       1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie to zawarte jest w Formularzu
         ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Podpisanie Formularza ofertowego przez
         uprawomocnionego przedstawiciela wykonawcy będzie rozumiane jako złożenie oświadczenia
         o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
       2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
         wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
         nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób
         fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
    3.  Zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów
       dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
       być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w przypadku oferowania urządzeń
       (oprogramowania) równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego jako przykładowe, do oferty
       należy dołączyć szczegółowy opis oferowanych urządzeń (oprogramowania), potwierdzający, iż
       oferowane urządzenia (oprogramowanie) spełniają wszystkie wymogi zamawiającego określone w
       załączniku nr 2 do SIWZ.
    4.  Wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
       z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez
       osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
       budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
       notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
    5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
       zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), składa odpowiedni dokument określony
       w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
       jakich można żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
       (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817)
    6.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
       poświadczonym przez Wykonawcę.
    7.  Wszystkie składane dokumenty muszą być czytelne, o treści nie budzących wątpliwości
       interpretacyjnych.
    8.  W przypadku nie złożenia wymienionych dokumentów zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie
       z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy.

VIII.   Informacja dotycząca oferty składanej wspólnie, przez kilka podmiotów występujących wspólnie
    1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).
      W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
                   Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Tel: 012/ 61-54-862                                      NIP: 675-000-55-94
Fax: 012/ 61-54-887                                     REGON: 351081570      1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców
        wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że brak jest podstaw do ich
        wykluczenia.
      2) Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wszystkich wykonawców wspólnie.
      3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
        w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania
        w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy
        przedłożyć wraz z ofertą.
        UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane
        mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii
        poświadczonej notarialnie.
      4) W przypadku spółki cywilnej, wyznaczanie pełnomocnika nie jest konieczne gdy wszystkie
        oświadczenia woli podpisują wszyscy wspólnicy.
      5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)/
        spółką.
      6) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,
        w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub
        pełnomocnika konsorcjum/ spółki lub pełnomocnika spółki.
    2. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed
      zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
      wykonawców.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
   oświadczeń lub dokumentów
  1. Z Zamawiającym można się porozumiewać pisemnie, na adres:
    Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
    Zespół ds. Zamówień Publicznych – pokój 101B
    ul. Mogilska 109
    31-571 Kraków
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem na numer
    12/ 61-54-887 lub w przypadku nieposiadania faksu mailem na adres: zzp@malopolska.policja.gov.pl
  3. Ofertę oraz ewentualne uzupełnienia oferty składa się wyłącznie w formie pisemnej.

X.   Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
    Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
    Iwona Olszańska – Zespół ds. Zamówień Publicznych, tel. 012/ 61-54-862, faks: 012/ 61-54-887,
    e-mail: zzp@malopolska.policja.gov.pl.

XI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza
    porozumiewanie się drogą elektroniczną
  1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania umieszczane będą na stronie
    internetowej Zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/zamowienia-publiczne
  2. Adres e-mail na który Zamawiający dopuszcza przesyłanie wiadomości to:
    zzp@malopolska.policja.gov.pl.

XII.    Wymagania dotyczące wadium
      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w tym postepowaniu.

XIII.  Termin związania ofertą
    Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
    upływem ostatecznego terminu składania ofert.
XIV.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
   1. Oferty należy składać do dnia 12 sierpnia 2011r. do godziny 11:00 na adres:
    Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
                   Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Tel: 012/ 61-54-862                                      NIP: 675-000-55-94
Fax: 012/ 61-54-887                                     REGON: 351081570     ul. Mogilska 109
     31-571 Kraków
     Zespół ds. Zamówień Publicznych – pok. 101B.
    2. Oferty zostaną otwarte w dniu 12 sierpnia 2011r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, w pok.
     101B.

XV.    Opis sposobu przygotowywania oferty
    1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
    2. W przypadku oferowania urządzeń (oprogramowania) równoważnych do wskazanych przez
     Zamawiającego jako przykładowe, do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanych urządzeń
     (oprogramowania), potwierdzający, iż oferowane urządzenia (oprogramowanie) spełniają wszystkie
     wymogi zamawiającego określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
    3. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.
    4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
    5. Ofertę musi podpisać uprawniony przedstawiciel wykonawcy czytelnie, bądź zaparafować przy
     jednoczesnym użyciu pieczęci imiennej.
    6. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną jako uprawniona do reprezentowania
     Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Przykładowy wzór stanowi załącznik nr 3 do
     SIWZ. Pełnomocnictwo składa się wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej.
    7. Każda poprawka w ofercie powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę.
    8. Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie z napisem: „Oferta na
     dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego; nr sprawy:
     ZP-105/2011”.
    9. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy oraz adresem, numerami telefonu i faksu.

XVI.    Opis sposobu obliczenia ceny
    1. Cenę należy obliczyć zgodnie z tabelą zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ – druk „Oferta”.
    2. Wartość brutto będzie stanowiła cenę oferty.
    3. Cena musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych
      opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów,
      skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu Zamawiającego.
    4. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
      przecinku.
    5. Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

XVII.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
      znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
      1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
        od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.
        Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z
        uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
        na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
        zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona – zgodnie z art. 87 ust. 2
        ustawy.
      2. Zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny i wyboru ofert:
        Wartość brutto zamówienia (cena) – 100%
      3. Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru:
        (najniższa cena spośród badanych ofert) : (cena oferty badanej) * 100
      4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę (największą ilość
        punktów).

XVIII.   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
      umowy w sprawie zamówienia publicznego
                  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Tel: 012/ 61-54-862                                     NIP: 675-000-55-94
Fax: 012/ 61-54-887                                     REGON: 351081570     1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 1 dnia
      roboczego od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy i
      ustalenia terminu zawarcia umowy.
     2. Zamawiający będzie wymagał od spółek handlowych przed zawarciem umowy przedstawienia
      uchwały lub umowy spółki, w przypadku gdy wartość oferty będzie co najmniej dwukrotnie wyższa
      niż wysokość kapitału zakładowego spółki.
     3. Uchylanie się od obowiązków, o których mowa powyżej Zamawiający będzie traktował jak odmowę
      podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (art. 46 ust. 5 pkt 1 Pzp).
     4. Przed zawarciem umowy dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli
      wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej
      oferty, a która spowodowałaby, że doszłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe.
      Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych. w
      ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

XIX.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
     wniesienia zabezpieczenia należytego Wykonania umowy.

XX.   Wymagania dotyczące podwykonawców.
     Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia powierzonego podwykonawcom. W
     przypadku braku w ofercie wzmianki o podwykonawcach, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona
     zamówienie bez podwykonawców.

XXI.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
     zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
     wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
     Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
     warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

XXII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
     zamówienia
     Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wskazane w dziale VI ustawy „Środki ochrony
     prawnej”.

XXIII.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający
     przewiduje zawarcie umowy ramowej
     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7
     ustawy lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli
     zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXV.   Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
     oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXVI.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym,
     a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
     Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXVII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
                 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Tel: 012/ 61-54-862                                    NIP: 675-000-55-94
Fax: 012/ 61-54-887                                    REGON: 351081570XXVIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza
    porozumiewanie się drogą elektroniczną.
    Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
    Adres e-mail: zzp@malopolska.policja.gov.pl
    Adres strony internetowej Zamawiającego:
    http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1

XXIX.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXX.   Załączniki
 Nr   Nazwa załącznika
  1   Formularz ofertowy – wzór
  2   Opis przedmiotu zamówienia, warunki równoważności, warunki gwarancji
  3   Pełnomocnictwo – wzór
  4   Projekt umowy
                                             Załącznik nr 1 do SIWZ
                                            Nr sprawy: ZP-105/2011


………………………………………………….                         ………..……………………………………………..
 pieczęć firmowa Wykonawcy                          miejscowość, data

                           Do
                           Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
                           ul. Mogilska 109
                           31-571 Kraków

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
                      pełna nazwa Wykonawcy


………………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
                      dokładny adres Wykonawcy

REGON:      …………………………………   NIP:  ………………………………………………
Internet:    http://.………………………… e-mail: ………………………………………………
numer kierunkowy: ……………………………    Tel.  ………………………………………………
Fax.       …………………………………
Forma płatności – przelew
Bank       …………………………………………………………………………………………
Nr konta:    …………………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby
jednostek Policji woj. małopolskiego, nr sprawy: ZP-105/2011 oferujemy wykonanie przedmiotowego
zamówienia:

                                Cena
Lp.              Asortyment       Ilość jednostkowa   Wartość netto    Wartość brutto
                                netto
   Laserowa drukarka monochromatyczna z
   wbudowanym automatycznym dupleksem i
   interfejsem sieciowym wraz z materiałami
 1  umożliwiającymi wydruk 15.000 stron:       2

   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   Laserowa drukarka monochromatyczna z
   wbudowanym automatycznym dupleksem i
   interfejsem sieciowym:
 2                           1
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   Monitor LCD 19”
 3  ……………………………………….………                4
   Producent, typ, model

   Monitor LCD 27”
 4  ……………………………………….………                1
   Producent, typ, model

   Laptop:
 5  ……………………………………….………                3
   Producent, typ, model
                           Załącznik nr 1 do SIWZ
                          Nr sprawy: ZP-105/2011


   SO: ……………………………………………….

   Pakiet biurowy: …………………………………..
   Laptop:
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model
6                        1
   SO: ……………………………………………….

   Pakiet biurowy: …………………………………..
   Zestaw komputerowy:

   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   Monitor:
7                        4
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   SO: ……………………………………………….

   Pakiet biurowy: …………………………………..
   Zestaw komputerowy:

   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   Monitor:
8                        2
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   SO: ……………………………………………….

   Pakiet biurowy: …………………………………..
   Czytnik kart mikroprocesorowych:
9                        5
   …………………………………….…………
   Producent, typ, model

   Jednostka centralna:

   ……………………………………….………
10  Producent, typ, model           1
   SO: ……………………………………………….

   Pakiet biurowy: …………………………………..
   Laserowa drukarka kolorowa z interfejsem
   sieciowym:
11                       1
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   Laptop z torbą i myszką:
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model
12                       1
   SO: ……………………………………………….

   Pakiet biurowy: …………………………………..
   Monitor LCD 19”
13  ……………………………………….………            5
   Producent, typ, model

14  Monitor LCD 23”              1
                                         Załącznik nr 1 do SIWZ
                                         Nr sprawy: ZP-105/2011


   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   Netbook z torbą i myszką:
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model
15                         1
   SO: ……………………………………………….

   Pakiet biurowy: …………………………………..
   Laserowa drukarka monochromatyczna z
   wbudowanym automatycznym dupleksem i
   interfejsem sieciowym:
16                         4
   ……………………………………….………
   Producent, typ, model

   Monitor LCD 19”
17  ……………………………………….………             3
   Producent, typ, model

                                      RAZEM:

   cena brutto: ………………..……………… zł,
   cena brutto słownie: …………………………………………...…………….……………. zł

UWAGA! W przypadku oferowania urządzeń (oprogramowania) równoważnych do wskazanych przez
Zamawiającego jako przykładowe, do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanych urządzeń
(oprogramowania), potwierdzający, iż oferowane urządzenia (oprogramowanie) spełniają wszystkie wymogi
zamawiającego określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
                                            Załącznik nr 1 do SIWZ
                                           Nr sprawy: ZP-105/2011


Świadomi faktu odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku –
Kodeks Karny, oświadczany, że

1. Brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
  Pzp, w szczególności, że nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości albo zachodzą
  okoliczności umożliwiające ubieganie się o zamówienie określone w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
2. Udzielamy gwarancji na dostarczany asortyment zgodny z opisem zamieszczonym w załączniku nr 2 do
  SIWZ.
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania,
  realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Dostarczymy przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego w SIWZ oraz projekcie
  umowy.
6. Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.
7. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami
  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
8. Akceptujemy projekt umowy załączony do SIWZ i zobowiązujemy się do zawarcia umowy z tak określonymi
  warunkami w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
  ostatecznego terminu składania ofert.
10. Spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
  zamówień publicznych, oraz warunki określone przez Zamawiającego, tj. spełniamy warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
     nakładają obowiązek ich posiadania,
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
     zamówienia;
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
11. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy:

  P. …………………………………………, tel. ……………………………………
12. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:
   1) Formularz cenowy
   2) ……………………………………………………………………………………………………
   3) ……………………………………………………………………………………………………
   4) ……………………………………………………………………………………………………


……….……………………………..
Miejscowość i data

                               ………………………………………………
                                 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
                                do składania oświadczeń woli w imieniu
                                       Wykonawcy)
                                     Załącznik nr 2 do SIWZ
                                     Nr sprawy ZP-105/2011
   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI, WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI

Lp.                  Asortyment przykładowy                Ilość
    Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i
1.   interfejsem sieciowym wraz z materiałami umożliwiającymi wydruk 15000 stron.     2
    Przykładowy model: Lexmark E460dn
    Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i
1.   interfejsem sieciowym.                                1
    Przykładowy model: Lexmark E460dn
    Monitor 19”
2.                                             4
    Przykładowy model: Asus VW193DR
    Monitor 27”
3.                                             1
    Przykładowy model: Samsung P2770 HD TV
    Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym w wersji H&B.
4.   Przykładowy model: Lenovo B560G-3 59058873, lub Hewlett-Packard 620/T6670      3
    WT244EA
    Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym w wersji PRO.
5.   Przykładowy model: Lenovo B560G-3 59058873, lub Hewlett-Packard 620/T6670      1
    WT244EA
    Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym w
    wersji H&B
6.                                             4
    Przykładowy model zestawu: Fujitsu VFYP2560PF101PL lub HP Compaq 6000 Pro,
    Przykładowy model monitora: Asus VW193DR
    Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym w
    wersji PRO
7.                                             2
    Przykładowy model zestawu: Fujitsu VFYP2560PF101PL lub HP Compaq 6000 Pro,
    Przykładowy model monitora: Asus VW193DR
8.   Czytnik kart mikroprocesorowych                           5
    Jednostka centralna z systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym w wersji H&B
9.   Przykładowy model zestawu: Fujitsu Eseprimo P2560 VFY:P2560PF131PL lub        1
    Hewlett-Packard Compaq 8000 WB689EA
    Laserowa drukarka kolorowa bez wbudowanego automatycznego dupleksu i interfejsem
10.  sieciowym                                      1
    Przykładowy model: Canon i-SENSYS LBP 5050N
    Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym w wersji H&B wraz z torbą i
    myszką
11.                                             1
    Przykładowy model: Lenovo B560G-3 59058873 lub Hewlett-Packard 620/T6670
    WT244EA
    Monitor 19’’
12.                                             5
    Przykładowy model LG W1943TS-PF
    Monitor 23”
13.                                             1
    Przykładowy model: Hewlett-Packard S2331a WR743AA
    Netbook z systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym w wersji H&B
14.   Przykładowy model: Asus Eee PC 1201NL 1201NL-RED004M lub Lenovo IdeaPad       1
    U260 (59-063884)
    Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i
15.  interfejsem sieciowym.                                4
    Przykładowy model: Lexmark E260dn
    Monitor 19”
16.                                             3
    Przykładowy model: LG L1942TE-BF

   1. Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i
     interfejsem sieciowym wraz z materiałami umożliwiającymi wydruk 15000 stron.

Przykładowy model: Lexmark E460dn
                   Wymagania ogólne
Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy
Format: A4
Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
Prędkość drukowania dla formatu A4: min. 38 stron/minutę
                                       Załącznik nr 2 do SIWZ
                                       Nr sprawy ZP-105/2011
 Wbudowany moduł druku dwustronnego
 Normatywne obciążenie miesięczne: min. 70000 stron / miesiąc
 Język drukarki: emulacja PCL 6, emulacja Postscript 3, PDF
 Interfejsy: port USB zgodny ze specyfikacją 2.0,dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą
 IEEE 1284; serwer druku z adapterem do sieci Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45)
 Procesor: min. 466 MHz
 Pamięć: min. 64 MB RAM,
 Podajniki papieru: podajnik podstawowy: 250 arkuszy; podajnik uniwersalny: 50 arkuszy
 Pojemność odbiornika papieru: 150 arkuszy
 Obsługiwane nośniki: papier zwykły A4, A5, folie do przeźroczy, etykiety papierowe, koperty C5, DL
 Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6
 Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 2000, XP Professional, Vista, Server 2003, HP-
 UX
 Zarządzanie drukarką z poziomu przeglądarki internetowej
 Materiały eksploatacyjne: dostarczone wraz z drukarką oryginalne materiały producenta oferowanej
 drukarki umożliwiające wydruk 15 000 stron przy 5% zaczernieniu
 Kabel USB 2.0, kabel zasilający oraz kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m

  2. Monitor 19”

 Przykładowy model: Asus VW193DR
Wymagania ogólne
Monitor:
LCD, przekątna obrazu widzialnego minimum 19’
wymagana rozdzielczość min. 1440x900 przy min. 60 Hz
czas odświeżania max 5 ms
jasność wyświetlacza co najmniej 250 nitów,
odległość między pikselami max 0,294 mm,
Wyposażenie:
Kabel VGA, kabel zasilający

  3. Monitor 27”

 Przykładowy model: Samsung P2770 HD TV
Wymagania ogólne
Monitor:
LCD, przekątna obrazu widzialnego minimum 27’
wymagana rozdzielczość min. 1920x1080
czas odświeżania max 5 ms
jasność wyświetlacza co najmniej 300 cd/m2,
Wbudowany tuner TV,
Gniazda wejściowe: 15pin D-sub, DVI-D, HDMI, Component, DTV Tuner, Optical Out, Scart, CI Slot,
Wejście Audio, Wyjście słuchawkowe
Wyposażenie:
Kabel VGA, kabel zasilający

  4. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym w wersji H&B.

 Przykładowy model: Lenovo B560G-3 59058873, Hewlett-Packard 620/T6670 WT244EA
Procesor:      Procesor osiągający minimum 226 punktów w teście Mobile Mark 2007 Runtime
          - wg wyników opublikowanych na stronie
          http://www.bapco.com/support/fdrs/Mobilemark2007web.html
Pamięć RAM:     min. 2GB
Dysk twardy:    min. 320GB
Karta graficzna:  dopuszczalna zintegrowana
Wyświetlacz:    Min 15”
Klawiatura:     pełnowymiarowa
Touchpad:      Touchpad z przyciskami
Napęd optyczny:   Wbudowany DVD+/-RW SuperMulti
Karta dźwiękowa: Wbudowane głośniki stereo, przyciski głośniej/ciszej/mute – dopuszczalne
                                      Załącznik nr 2 do SIWZ
                                      Nr sprawy ZP-105/2011
          sterowanie z klawiatury
Sieć:        Wbudowana karta sieciowa 10/100 BaseTX FastEthernet, wbudowana karta
          sieci bezprzewodowej zgodne ze standardem min. 802.11b/g , dopuszczalne
          802.11bg/n
Porty:       Min. 3x USB, 1x DSUB (VGA), 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonowe
Bateria:      Min. 6-komorowa, Li-Ion, pozwalająca na min. 3h pracy
Zainstalowany    Zainstalowany Windows 7 Professional w wersji polskiej lub równoważny
system       (załącznik nr 2 – warunki równoważności system operacyjny MS Windows 7
operacyjny:     Proffesional), system preinstalowany, w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP,
          GOLP lub SELECT), dopuszcza się wersję BOX lub OEM; wraz z kluczem
          aktywacyjnym. Dopuszcza się wersję instalacyjną na partycji recovery
Oprogramowanie   Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 H&B wersja polska, w
biurowe:      dowolnej licencji wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT). Dopuszcza się
          wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym
Wyposażenie     Zasilacz zewnętrzny AC.
dodatkowe:     Kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m .

  5. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym w wersji PRO.

 Przykładowy model: Lenovo B560G-3 59058873, lub Hewlett-Packard 620/T6670 WT244EA
Procesor:      Procesor osiągający minimum 226 punktów w teście Mobile Mark 2007 Runtime
          - wg wyników opublikowanych na stronie
          http://www.bapco.com/support/fdrs/Mobilemark2007web.html
Pamięć RAM:     min. 2GB
Dysk twardy:    min. 320GB
Karta graficzna:  dopuszczalna zintegrowana
Wyświetlacz:    Min 15”
Klawiatura:     pełnowymiarowa
Touchpad:      Touchpad z przyciskami
Napęd optyczny: Wbudowany DVD+/-RW SuperMulti
Karta        Wbudowane głośniki stereo, przyciski głośniej/ciszej/mute – dopuszczalne
dźwiękowa:     sterowanie z klawiatury
Sieć:        Wbudowana karta sieciowa 10/100 BaseTX FastEthernet, wbudowana karta
          sieci bezprzewodowej zgodne ze standardem min. 802.11b/g , dopuszczalne
          802.11bg/n
Porty:       Min. 3x USB, 1x DSUB (VGA), 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście mikrofonowe
Bateria:      Min. 6-komorowa, Li-Ion, pozwalająca na min. 3h pracy
Zainstalowany    Zainstalowany Windows 7 Professional w wersji polskiej lub równoważny
system       (załącznik nr 2 – warunki równoważności system operacyjny MS Windows 7
operacyjny:     Proffesional), system preinstalowany, w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP,
          GOLP lub SELECT), dopuszcza się wersję BOX lub OEM; wraz z kluczem
          aktywacyjnym. Dopuszcza się wersję instalacyjną na partycji recovery
Oprogramowanie Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 Professional wersja polska,
biurowe:      w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT). Dopuszcza się
          wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym
Wyposażenie     Zasilacz zewnętrzny AC.
dodatkowe:     Kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m

  6. Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym
    w wersji H&B.

  Przykładowy model zestawu: Fujitsu VFYP2560PF101PL lub HP Compaq 6000 Pro.
  Przykładowy model monitora: Asus VW193DR.
                 Wymagania graniczne (minimalne)
 Procesor:
 Procesor osiągający minimum 130 punktów w teście SYSMark 2007 Preview - Rating wg wyników
 opublikowanych na stronie: http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html
 Pamięć operacyjna:
 Min 2 GB z możliwością rozbudowy do 4 GB
 Dysk twardy:
                                    Załącznik nr 2 do SIWZ
                                    Nr sprawy ZP-105/2011
Co najmniej 320 GB
Napęd optyczny: wbudowany
DVD+/-RW SATA. Dołączone oprogramowanie do nagrywania w języku polskim z licencją bez limitu
czasowego.
Płyta główna:
Wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń:
1x PCI Express x 16, 1x PCI Express x 1, 1x PCI
Porty:
dostępne z przodu obudowy:
2xUSB 2.0, wyjście słuchawek
Karta grafiki:
Zintegrowana, min. 384MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera
(w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na
pamięć video), rozdzielczość min. 1920x1080 60Hz
Karta sieciowa:
Min. 10/100 Mb/s
kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m
Kata dźwiękowa:
zgodna z AC’97,
Klawiatura:
PS/2 lub USB, układ klawiszy US-International
Mysz:
Optyczna, przewodowa PS/2 lub USB, z rolką
Głośniki:
Zestaw min 2 głośniki, dopuszcza się głośniki w monitorze
Obudowa z zasilaczem:
Wnęki rozszerzeń:
1 zewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 5,25"
co najmniej 2xUSB na przednim panelu czołowym od przodu (niedopuszczalne jest we. USB z boku
lub od góry na panelu czołowym)
Kabel zasilający.
Listwa zasilająca: przepięciowa, min 5 gniazd, z wyłącznikiem i uziemieniem.
System operacyjny:
Zainstalowany Windows 7 Professional 32-bit w wersji polskiej lub równoważny, system
preinstalowany, w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT), dopuszcza się wersję
BOX lub OEM; wraz z nośnikiem instalacyjnym oraz kluczem aktywacyjnym.
Monitor:
LCD, przekątna obrazu widzialnego minimum 19’
wymagana rozdzielczość min. 1440x900 przy min. 60 Hz
czas odświeżania max 5 ms
jasność wyświetlacza co najmniej 250 nitów,
odległość między pikselami max 0,294 mm,
Wyposażenie:
Kabel VGA, kabel zasilający
Oprogramowanie biurowe:
Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 H&B wersja polska, w dowolnej licencji
wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT). Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem
instalacyjnym

  7. Zestaw komputerowy z monitorem, systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym
    w wersji Professional.

Przykładowy model zestawu: Fujitsu VFYP2560PF101PL lub HP Compaq 6000 Pro.
Przykładowy model monitora: Asus VW193DR.
                Wymagania graniczne (minimalne)
Procesor:
Procesor osiągający minimum 130 punktów w teście SYSMark 2007 Preview - Rating wg wyników
opublikowanych na stronie: http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html
Pamięć operacyjna:
Min 2 GB z możliwością rozbudowy do 4 GB
Dysk twardy:
                                      Załącznik nr 2 do SIWZ
                                      Nr sprawy ZP-105/2011
Co najmniej 320 GB
Napęd optyczny: wbudowany
DVD+/-RW SATA. Dołączone oprogramowanie do nagrywania w języku polskim z licencją bez limitu
czasowego.
Płyta główna:
Wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń:
1x PCI Express x 16, 1x PCI Express x 1, 1x PCI
Porty:
dostępne z przodu obudowy:
2xUSB 2.0, wyjście słuchawek
Karta grafiki:
Zintegrowana, min. 384MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera
(w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na
pamięć video), rozdzielczość min. 1920x1080 60Hz
Karta sieciowa:
Min. 10/100 Mb/s
kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m
Kata dźwiękowa:
zgodna z AC’97,
Klawiatura:
PS/2 lub USB, układ klawiszy US-International
Mysz:
Optyczna, przewodowa PS/2 lub USB, z rolką
Głośniki:
Zestaw min 2 głośniki, dopuszcza się głośniki w monitorze
Obudowa z zasilaczem:
Wnęki rozszerzeń:
1 zewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 5,25"
co najmniej 2xUSB na przednim panelu czołowym od przodu (niedopuszczalne jest we. USB z boku
lub od góry na panelu czołowym)
Kabel zasilający.
Listwa zasilająca: przepięciowa, min 5 gniazd, z wyłącznikiem i uziemieniem.
System operacyjny:
Zainstalowany Windows 7 Professional 32-bit w wersji polskiej lub równoważny, system
preinstalowany, w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT), dopuszcza się wersję
BOX lub OEM; wraz z nośnikiem instalacyjnym oraz kluczem aktywacyjnym.
Monitor:
LCD, przekątna obrazu widzialnego minimum 19’
wymagana rozdzielczość min. 1440x900 przy min. 60 Hz
czas odświeżania max 5 ms
jasność wyświetlacza co najmniej 250 nitów,
odległość między pikselami max 0,294 mm,
Wyposażenie:
Kabel VGA, kabel zasilający
Oprogramowanie biurowe:
Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 Professional wersja polska, w dowolnej licencji
wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT). Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem
instalacyjnym

  8. Czytnik kart mikroprocesorowych:

Przykłady:
Pacomp Sygnet 5 USB zewnętrzny
SCM Microsystems Inc. SCR-3xx
Digilab DSCR-1xx

Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie zewnętrzne, podłączony przez port USB 2.0 lub
wewnętrzne podłączone przez wewnętrzny port USB płyty głównej. Dopuszcza się czytnik
w klawiaturze.
Czytnik musi być zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi posiadać certyfikat lub oświadczenie
producenta o zgodności z Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Czytnik musi
                                      Załącznik nr 2 do SIWZ
                                      Nr sprawy ZP-105/2011
umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w
szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11, co najmniej w wersji 2.01.
Czytnik musi zapewnić niezaprzeczalną, jednoznaczną swoją identyfikację poprzez unikalny w skali
producenta (unikalność gwarantowana przez producenta), wewnętrzny numer seryjny, trwale, w
sposób uniemożliwiający jego modyfikację przez użytkownika. Sposób identyfikacji czytnika polega na
programowym odczycie nazwy producenta czytnika i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymagana
w ramach dostawy) bibliotekę dynamiczną dla systemów Windows2000/XP/Vista z implementacją
interfejsu, niezbędnego do odczytania w/w informacji. Czytnik musi posiadać zabezpieczenie przed
wgraniem nieautoryzowanego (innego niż producenta) oprogramowania wewnętrznego oraz nie
pozwalać na bezpośredni dostęp i modyfikację zawartości pamięci wewnętrznej – oświadczenie
wykonawcy musi być załączone do oferty. Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. dioda
LED) akceptacji karty i pracy z kartą. Czytnik musi posiadać numer seryjny, naniesiony na jeden z
elementów czytnika trwale, w sposób uniemożliwiający jego przypadkową modyfikację czy zatarcie.
Czytnik musi współpracować z kartami CryptoCard PKI i Encard.
Uwaga: oferowane czytniki kart mikroprocesorowych muszą zapewnić poprawną autoryzację i pracę w
policyjnych systemach centralnych Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

  9. Jednostka centralna z systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym w wersji H&B

                Wymagania graniczne (minimalne)
Procesor:
Procesor osiągający minimum 156 punktów w teście SYSMark 2007 Preview - Rating wg wyników
opublikowanych na stronie: http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html
Pamięć operacyjna:
Min 2 GB z możliwością rozbudowy do 4 GB
Dysk twardy:
Co najmniej 500 GB
Napęd optyczny: wbudowany
DVD+/-RW SATA. Dołączone oprogramowanie do nagrywania w języku polskim z licencją bez limitu
czasowego.
Płyta główna:
Wolne wewnętrzne gniazda rozszerzeń:
1x PCI Express x 16, 1x PCI Express x 1, 1x PCI
Porty:
dostępne z przodu obudowy:
2xUSB 2.0, wyjście słuchawek
Karta grafiki:
Zintegrowana, min. 384MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera
(w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na
pamięć video), rozdzielczość min. 1920x1080 60Hz
Karta sieciowa:
Min. 10/100 Mb/s
kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m
Kata dźwiękowa:
zgodna z AC’97,
Klawiatura:
PS/2 lub USB, układ klawiszy US-International
Mysz:
Optyczna, przewodowa PS/2 lub USB, z rolką
Obudowa z zasilaczem:
Wnęki rozszerzeń:
1 zewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 5,25"
co najmniej 2xUSB na przednim panelu czołowym od przodu (niedopuszczalne jest we. USB z boku
lub od góry na panelu czołowym)
Kabel zasilający.
Listwa zasilająca: przepięciowa, min 5 gniazd, z wyłącznikiem i uziemieniem.
System operacyjny:
Zainstalowany Windows 7 Professional 32-bit w wersji polskiej lub równoważny, system
preinstalowany, w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT), dopuszcza się wersję
BOX lub OEM; wraz z nośnikiem instalacyjnym oraz kluczem aktywacyjnym.
                                     Załącznik nr 2 do SIWZ
                                     Nr sprawy ZP-105/2011
Oprogramowanie biurowe:
Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 H&B wersja polska, w dowolnej licencji
wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT). Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem
instalacyjnym

  10. Laserowa drukarka kolorowa bez wbudowanego automatycznego dupleksu i
     interfejsem sieciowym

                    Wymagania ogólne
Technologia druku: kolorowy druk laserowy
Format: A4
Rozdzielczość druku: min. 9600 x 600 dpi
Prędkość drukowania dla formatu A4 mono: min. 12 stron/minutę
Prędkość drukowania dla formatu A4 kolor: min. 4 stron/minutę
Normatywne obciążenie miesięczne: min. 20000 stron / miesiąc
Język drukarki: emulacja PCL5e, PCL 6
Interfejsy: port USB zgodny ze specyfikacją 2.0, Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100
Mbit/s (RJ-45)
Podajniki papieru: 130 arkuszy;
Obsługiwane nośniki: papier zwykły A4, A5, folie do przeźroczy, etykiety papierowe, koperty
Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP IPv4
Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 2000, XP Professional, Vista, Server 2003,
Windows 7
Kabel USB 2.0, kabel zasilający oraz kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m
Do drukarki należy dołączyć dodatkowo:
1 toner koloru yellow
1 toner koloru cyan
1 toner koloru magenta
2 tonery koloru black

  11. Laptop z systemem operacyjnym i pakietem biurowym w wersji H&B wraz z torbą i
     myszką

Procesor:      Procesor osiągający minimum 226 punktów w teście Mobile Mark 2007
           Runtime - wg wyników opublikowanych na stronie
           http://www.bapco.com/support/fdrs/MobileMark2007web.html
Pamięć RAM:     min. 2GB
Dysk twardy:     min. 320GB
Karta graficzna:   dopuszczalna zintegrowana
Wyświetlacz:     min 15”
Touchpad:      Touchpad z przyciskami
Napęd optyczny:   Wbudowany DVD+/-RW SuperMulti
Karta        Wbudowane głośniki stereo, przyciski głośniej/ciszej/mute – dopuszczalne
dźwiękowa:      sterowanie z klawiatury
Sieć:        Wbudowana karta sieciowa 10/100 BaseTX FastEthernet, wbudowana karta
           sieci bezprzewodowej zgodne ze standardem min. 802.11b/g , dopuszczalne
           802.11bg/n
Porty:        Min. 3x USB, 1x DSUB (VGA), 1x wyjście słuchawkowe, 1x wejście
           mikrofonowe
Bateria:       Min. 6-komorowa, Li-Ion, pozwalająca na min. 3h pracy
Zainstalowany    Zainstalowany Windows 7 Professional w wersji polskiej lub równoważny (nr
system        załącznika), system preinstalowany, w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP,
operacyjny:     GOLP lub SELECT), dopuszcza się wersję BOX lub OEM; wraz z kluczem
           aktywacyjnym. Dopuszcza się wersję instalacyjną na partycji recovery
Oprogramowanie    Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 H&B wersja polska, w
biurowe:       dowolnej licencji wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT). Dopuszcza się
           wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem instalacyjnym
Wyposażenie     Zasilacz zewnętrzny AC.
dodatkowe:      Torba
           Mysz optyczna z rolką
                                       Załącznik nr 2 do SIWZ
                                       Nr sprawy ZP-105/2011
           Kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m

  12. Monitor 19’’

Monitor:       LCD, przekątna obrazu widzialnego minimum 19’
           wymagana rozdzielczość min. 1366 x 768 przy min. 60 Hz
           czas odświeżania max 5 ms
           jasność wyświetlacza co najmniej 250 nitów,
           rozmiar plamki max 0,294 mm,
           Wyposażenie:
           Kabel VGA, kabel zasilający

  13. Monitor 23”

Monitor:       LCD, przekątna obrazu widzialnego minimum 23’
           wymagana rozdzielczość min. 1920 x 1080przy min. 60 Hz
           czas odświeżania max 5 ms
           jasność wyświetlacza co najmniej 300 nitów,
           rozmiar plamki max 0.248 mm,
           Wyposażenie:
           Kabel VGA, kabel zasilający

  14. Netbook z systemem operacyjnym 32-bit, pakietem biurowym w wersji H&B

                Wymagania graniczne (minimalne)
Procesor:
Procesor: osiągający minimum 230 punktów w teście Mobile Mark 2007 Runtime wg wyników
opublikowanych na stronie: http://www.bapco.com/support/fdrs/MobileMark2007web.html
Pamięć operacyjna:
Min 2 GB z możliwością rozbudowy do 4 GB
Rozmiar matrycy: min 12”
Dysk twardy:
Co najmniej 320 GB
Maksymalne wymiary [cm]: wys. 3,33 x szer. 31,8 x gł. 20,8
Dostępne gniazda:
HDMI, D-SUB, wyj. słuchawkowe, wyj. mikrofonowe, LAN RJ-45, DC-in, Czytnik kart pamięci Porty:
dostępne z boku obudowy:
3xUSB 2.0
Łączność bezprzewodowa:
WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth
Karta sieciowa:
Min. 10/100 Mb/s
kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m
Kata dźwiękowa:
zgodna z AC’97,
Mysz:
Optyczna, przewodowa USB, z rolką
System operacyjny:
Zainstalowany Windows 7 Home Premium 32-bit w wersji polskiej lub równoważny, system
preinstalowany, w dowolnej licencji wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT), dopuszcza się wersję
BOX lub OEM; wraz z nośnikiem instalacyjnym oraz kluczem aktywacyjnym.
Oprogramowanie biurowe:
Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2010 H&B wersja polska, w dowolnej licencji
wolumenowej (MOLP, GOLP lub SELECT). Dopuszcza się wersje BOX lub OEM, wraz z nośnikiem
instalacyjnym
Wyposażenie dodatkowe:
Zasilacz zewnętrzny AC
                                      Załącznik nr 2 do SIWZ
                                      Nr sprawy ZP-105/2011

  15. Laserowa drukarka monochromatyczna z wbudowanym automatycznym dupleksem i
    interfejsem sieciowym

Przykładowy model: Lexmark E260dn
                    Wymagania ogólne
Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy
Format: A4
Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
Prędkość drukowania dla formatu A4: min. 33 stron/minutę
Wbudowany moduł druku dwustronnego
Normatywne obciążenie miesięczne: min. 50000 stron / miesiąc
Język drukarki: emulacja PCL 6, emulacja Postscript 3
Interfejsy: port USB zgodny ze specyfikacją 2.0,dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą
IEEE 1284; serwer druku z adapterem do sieci Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45)
Pamięć: min. 32 MB RAM,
Obsługiwane nośniki: papier zwykły A4, A5, folie do przeźroczy, etykiety papierowe, koperty C5, DL
Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP IPv4
Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 2000, XP Professional, Vista, Server 2003
Zarządzanie drukarką z poziomu przeglądarki internetowej
Materiały eksploatacyjne: dostarczone wraz z drukarką oryginalne materiały producenta oferowanej
drukarki + dodatkowy zestaw tonera do każdej drukarki
Kabel USB 2.0, kabel zasilający oraz kabel UTP RJ45 kategorii co najmniej 5+ o długości 5m

  16. Monitor 19”

 Przykładowy model: LG L1942TE-BF
Wymagania ogólne
Monitor:
LCD, przekątna obrazu widzialnego minimum 19’
Proporcje wymiarów matrycy 4:3
wymagana rozdzielczość min. 1280 x 1024 przy min. 60 Hz
czas odświeżania max 5 ms
jasność wyświetlacza co najmniej 250 nitów,
odległość między pikselami max 0.294 mm,
Wyposażenie:
Kabel VGA, kabel zasilający
                                      Załącznik nr 2 do SIWZ
                                      Nr sprawy ZP-105/2011

                    WARUNKI GWARANCJI
Wymagane warunki gwarancji dla zestawów komputerowych.
1. Wykonawca musi zagwarantować prawidłowe działanie zestawu komputerowego z
  oprogramowaniem przez okres minimum 36 miesięcy, licząc od momentu podpisania protokołu
  ilościowego sprzętu przedmiotu zamówienia, nie krótszej jednak niż gwarancja producenta.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji
  i pomocy technicznej „hot line” (w tym również w zakresie zakupionego oprogramowania) we
  wszystkie dni robocze w godz. 9-15.
3. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu. Zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: następny dzień roboczy. Wykonanie napraw
  i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od momentu
  zgłoszenia awarii drogą faksową do siedziby serwisu. Po dokonaniu wstępnej diagnostyki awarii
  Wykonawca poinformuje o podjętych działaniach drogą faksową i telefoniczną jednostkę
  zgłaszającą awarię.
4. Wykonawca na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii na własny koszt dostarczy
  użytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad i o parametrach nie gorszych niż sprzęt
  naprawiany.
5. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany każdorazowo
  w karcie gwarancyjnej.
6. W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę
  na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą
  użytkownika końcowego.
7. Serwis jest świadczony w miejscu lokalizacji sprzętu (jednostki Policji woj. małopolskiego)
8. Wykonawca zaplombuje obudowy komputerów w sposób ograniczający możliwość przypadkowego
  usunięcia zabezpieczeń.
9. Wszystkie uszkodzone podzespoły i części oprócz dysku twardego, wymienione podczas naprawy
  stają się własnością Wykonawcy. W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony na
  nowy, w miejscu lokalizacji sprzętu, przez Wykonawcę bez konieczności zwrotu uszkodzonego i
  dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika końcowego. Powyższa zasada dotyczy
  również napędu CD/DVD w przypadku uszkodzenia powodującego niemożność wyjęcia nośnika
  danych.
10. Wykonawca musi zapewnić, dla każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu
  komputerowego, pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów. Do każdego
  dostarczonego urządzenia dołączona będzie instrukcja użytkowania w języku polskim
11. Do dostarczonych zestawów komputerowych będą dołączone karty gwarancyjne zawierające
  numer seryjny, termin i warunki gwarancji producenta,
12. Karty gwarancyjne zestawów komputerowych muszą zawierać nr seryjne dysków twardych i
  czytników kart mikroprocesorowych zainstalowanych w nich.
13. Oprogramowanie dostarczone będzie w oryginalnych opakowaniach producenta, z dołączoną
  licencją, nośnikami i dokumentacją.
14. Do każdego zestawu komputerowego będą dostarczone wymagane licencje na oprogramowanie,
  (licencja +nośnik).
15. Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich
  wypowiedzenia.
16. Wykonawca dostarcza stanowiska komputerowe z zainstalowanym, zakupionym
  oprogramowaniem. Na dostarczonym stanowisku komputerowym Wykonawca musi dokonać
  instalacji zakupionego oprogramowania. Jeśli do tej instalacji niezbędne jest jakiekolwiek
  dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego urządzenia (np. sterowniki urządzeń),
  Wykonawca dostarczy je na osobnych nośnikach dla każdego zestawu komputerowego.
17. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w niezbędne kable zasilające i połączeniowe i
  elementy montażowe.
                                      Załącznik nr 2 do SIWZ
                                      Nr sprawy ZP-105/2011

Wymagane warunki gwarancji dla laptopów.
1. Wykonawca musi zagwarantować prawidłowe działanie laptopa z oprogramowaniem przez okres
  minimum 24 miesiące, licząc od momentu podpisania protokołu ilościowego przedmiotu
  zamówienia, nie krótszej jednak niż gwarancja producenta.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji
  i pomocy technicznej „hot line” (w tym również w zakresie zakupionego oprogramowania) we
  wszystkie dni robocze w godz.9-15.
3. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu. Zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: następny dzień roboczy. Wykonanie napraw
  i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu
  zgłoszenia awarii drogą faksową do siedziby serwisu. Po dokonaniu wstępnej diagnostyki awarii
  Wykonawca poinformuje o podjętych działaniach drogą faksową i telefoniczną.
4. Wykonawca na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii na własny koszt dostarczy
  użytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad i o parametrach nie gorszych niż sprzęt
  naprawiany.
5. Trzecia awaria sprzętu skutkuje wymianą urządzenia na nowe.
6. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany każdorazowo
  w karcie gwarancyjnej.
7. W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez
  Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza
  siedzibą użytkownika końcowego.
8. Serwis jest świadczony w miejscu lokalizacji sprzętu (jednostki Policji woj. małopolskiego).
9. Wszystkie uszkodzone podzespoły i części oprócz dysku twardego, wymienione podczas naprawy
  stają się własnością Wykonawcy. W przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony, w
  miejscu lokalizacji sprzętu, na nowy przez Wykonawcę bez konieczności zwrotu uszkodzonego i
  dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika końcowego. Powyższa zasada dotyczy
  również napędu CD/DVD w przypadku uszkodzenia powodującego niemożność wyjęcia nośnika
  danych.
10. Wykonawca musi zapewnić, dla każdego urządzenia pełną dokumentację standardowo
  dostarczoną przez producentów. Do każdego dostarczonego urządzenia dołączona będzie
  instrukcja użytkowania w języku polskim
11. Do dostarczonych urządzeń będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin
  i warunki gwarancji producenta.
12. Karty gwarancyjne muszą zawierać nr seryjne dysków twardych i czytników kart
  mikroprocesorowych zainstalowanych w nich.
13. Oprogramowanie dostarczone będzie w oryginalnych opakowaniach producenta, z dołączoną
  licencją, nośnikami i dokumentacją.
14. Do każdego urządzenia będą dostarczone wymagane licencje na oprogramowanie, (licencja +
  nośnik).
15. Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich
  wypowiedzenia.
16. Wykonawca dostarcza urządzenia z zainstalowanym, zakupionym oprogramowaniem. Na
  dostarczonym stanowisku komputerowym Wykonawca musi dokonać instalacji zakupionego
  oprogramowania. Jeśli do tej instalacji niezbędne jest jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie
  specyficzne dla zakupionego urządzenia (np. sterowniki urządzeń), Wykonawca dostarczy je na
  osobnych nośnikach dla każdego urządzenia.
17. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w niezbędne kable zasilające i połączeniowe i
  elementy montażowe
                                        Załącznik nr 2 do SIWZ
                                        Nr sprawy ZP-105/2011

Warunki gwarancji dla drukarek

  1. Okres gwarancji – gwarancja producenta, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.
  2. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 7
   dni w tygodniu. Zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: następny dzień roboczy.
  3. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu 14 dni
   kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową do siedziby serwisu. Po
   dokonaniu wstępnej diagnostyki awarii Wykonawca poinformuje o podjętych działaniach
   drogą faksową i telefoniczną jednostkę zgłaszającą awarię.
  4. Wykonawca na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii na własny koszt
   dostarczy użytkowników końcowemu sprzęt wolny od wad i o parametrach nie gorszych
   niż sprzęt naprawiany.
  5. Trzecia awaria sprzętu skutkuje wymianą urządzenia na nowe.
  6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika.

Wymagane warunki gwarancji dla monitorów i czytników kart mikroprocesorowych
1. Okres gwarancji – gwarancja producenta, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.
2. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu. Zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: następny dzień roboczy.
3. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w ciągu 14 dni
  kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową do siedziby serwisu. Po dokonaniu
  wstępnej diagnostyki awarii Wykonawca poinformuje o podjętych działaniach drogą faksową i
  telefoniczną.
4. Wykonawca na okres przedłużającej się naprawy bądź usuwania awarii na własny koszt dostarczy
  użytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad i o parametrach nie gorszych niż sprzęt
  naprawiany.
5. Trzecia awaria sprzętu skutkuje wymianą urządzenia na nowe.
6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika.

Microsoft Office 2010 Home and Business - warunki równoważności.

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia
dodatkowych aplikacji:
  1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
     a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
     b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności
         technicznych
     c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory
         lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu
         operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich
         modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne
         uwierzytelnienie się.
  2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym
     formacie, który spełnia następujące warunki:
     a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
     b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2
         Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
         (Dz.U.05.212.1766)
     c. umożliwia wykorzystanie schematów XML
     d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2
         Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
         (Dz.U.05.212.1766)
                                       Załącznik nr 2 do SIWZ
                                       Nr sprawy ZP-105/2011

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz
    udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych
    odbiorców.
4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację
    pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język
    skryptowy)
5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
    a. Edytor tekstów
    b. Arkusz kalkulacyjny
    c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
    d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
         zadaniami)
    e. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie
         urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
7. Edytor tekstów musi umożliwiać:
    a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie
         sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
         bliskoznacznych i autokorekty
    b. Wstawianie oraz formatowanie tabel
    c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
    d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)
    e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków
    f. Automatyczne tworzenie spisów treści
    g. Formatowanie nagłówków i stopek stron
    h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim
    i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
    j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
    k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)
    l. Wydruk dokumentów
    m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z
         arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną
    n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
         2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów
         dokumentu
    o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
    p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
         umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze
         bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów
         Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z
         obowiązującym prawem.
    q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki)
         umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem
         przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w
         Polsce prawa.
    r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
         umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i
         pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach
         Normatywnych i Prawnych.
8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
    a. Tworzenie raportów tabelarycznych
    b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
    c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły
         przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
         na danych finansowych i na miarach czasu.
                                      Załącznik nr 2 do SIWZ
                                      Nr sprawy ZP-105/2011

    d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
         zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
    e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia
         wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
         problemów optymalizacyjnych
    f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz
         wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
    g. Wyszukiwanie i zamianę danych
    h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
    i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
    j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
    k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
    l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
    m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania
         Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej
         realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..
    n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
    a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
    b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
    c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
    d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
    e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
    f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
    g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i
         wideo
    h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
    i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu
         kalkulacyjnym
    j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
    k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze
         lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
    l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint
         2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.
10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
    zadaniami) musi umożliwiać:
    a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
    b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i
         bezpiecznych nadawców
    c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
    d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
    e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych
         katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
    f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
    g. Zarządzanie kalendarzem
    h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
    i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników
    j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
         wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach
    k. Zarządzanie listą zadań
    l. Zlecanie zadań innym użytkownikom
    m. Zarządzanie listą kontaktów
    n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
    o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
    p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników
                                       Załącznik nr 2 do SIWZ
                                       Nr sprawy ZP-105/2011

System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional – warunki równoważności.
1.  Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość dokonywania
   uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
2.  Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne
   aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
   – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
3.  Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
4.  Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
   systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6;
5.  Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka
   internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;
6.  Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
   sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
7.  System działa w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika
   interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie
   wymieniać i pobrać ze strony producenta.
8.  Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
   systemu;
9.  Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane
   zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
10.  Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku
   poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
   oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
11.  Zintegrowane z systemem operacyjnym oprogramowanie typu antyspyware, antymalware;
   aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
12.  System operacyjny posiada podstawowe funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET
   PC.
13.  Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł do pracy grupowej uruchamiany ad-hoc w
   zależności od potrzeb.
14.  Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami
   zewnętrznymi.
15.  Dostępne w systemie zasoby wskazujące jak wykorzystać funkcje systemu w zastosowaniach
   biznesowych.
16.  Wbudowany system pomocy w języku polskim;
17.  Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;
18.  System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób
   niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
19.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł
   definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
20.  Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
   definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
21.  Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, certyfikat EAL 4 dla
   systemu operacyjnego zarządzanych w sposób centralny;
22.  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
23.  Rozbudowane polityki bezpieczeństwa (w kontekście GPO) – polityki GPO dla systemu
   operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
24.  System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
   odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25.  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji
   działających we wskazanych środowiskach;
26.  Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
                                       Załącznik nr 2 do SIWZ
                                       Nr sprawy ZP-105/2011

27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
  użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
28. Oferent musi dostarczyć rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu
  wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu
  operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
29. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalne jego zarządzenie na
  stację pracującą w obecnym systemie operacyjnym;
30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
  użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
  woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
33. Udostępnianie modemu;
34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
  plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
35. Możliwość przywracania plików systemowych;
36. Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być równoważny co najwyżej
  połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801; preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla użytkownika
  końcowego);
37. Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony
  przez producenta lub dostawcy co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu;
                                             Załącznik nr 3 do SIWZ
                                             Nr sprawy: ZP-105/2011                      PEŁNOMOCNICTWO

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
                    imię, nazwisko, data urodzenia
            (dane osoby – osób – uprawnionych do ustanowienia pełnomocnika)

Udziela się pełnomocnictwa Pani/Panu ………………..……………………...……………, zamieszkałej/emu w
………………………………………………….. przy ulicy ………………………………..……………….………………,
nr dowodu osobistego ………………………… do:

reprezentowania i składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, w tym do zawarcia umowy, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Policji
woj. małopolskiego, Nr sprawy: ZP-105/2011, przeprowadzanego przez Komendę Wojewódzką Policji
w Krakowie, w imieniu:…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………
                 (nazwa, adres reprezentowanego podmiotu)
Miejscowość, data: ……………………………………


                                 ……………………………………………
                                  (Imię, nazwisko, podpis osoby/ osób
                                    ustanawiającej pełnomocnika)
                                                                      Załącznik nr 4 do SIWZ
                                                                      Nr sprawy: ZP-105/2011

                                   UMOWA Nr U - ……/2011
                                     PROJEKT

Zawarta w dniu ………………… w Krakowie
pomiędzy: Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109, NIP 675-000-55-
94, REGON: 351081570, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, którego reprezentuje:
..............................................................................................................................................................................
a firmą: ……………….….…………………….........................................................................…………………. NIP:
…………………………, REGON: ………………………, zwaną w dalszej części Wykonawcą, reprezentowaną
przez: ................................................................................................

Podstawą zawarcia umowy jest wybór dokonany przez Zamawiającego oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
nr sprawy ZP-105/2011, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

                        §1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Policji woj.
  małopolskiego:

   Lp.    Asortyment                                     Ilość    Cena jednostkowa        Wartość brutto
   1.     ……………………………………………………………
   2.     ……………………………………………………………
                                                                 RAZEM:
   Zostanie uzupełnione na podstawie oferty najkorzystniejszej.

2. Asortyment jest nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, nie był wcześniej używany, jest wolny od wad
  prawnych, jest wolny od roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i
  zabezpieczenia.
3. Urządzenia są wyposażone w niezbędne kable zasilające, połączeniowe i elementy montażowe.

                          §2
Wartość umowy strony określają na .............……............................................................. zł brutto /słownie:
…………………………………………………........../.

                          §3
Termin dostawy – do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy tj. do dnia………..

                          §4
1. Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym środkiem transportu do magazynu Zamawiającego
  zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 i ul. Siemiradzkiego 24 w dni robocze w godz. 7.30 –
  14.30.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas transportu.
3. Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wykonawca dostarczy pełną dokumentację standardowo dołączaną
  przez producenta.
4. Do każdego dostarczonego urządzenia dołączona będzie instrukcja użytkowania.
5. Do dostarczonych urządzeń będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki
  gwarancji.
6. Zamawiający dokona odbioru ilościowego przedmiotu dostawy.
7. Protokół odbioru ilościowego oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu stanowią
  podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

                                    §5
Do wzajemnych kontaktów strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:
  a. Zamawiający: ....................................................................................
  b. Wykonawca: ......................................................................................
                                             Załącznik nr 4 do SIWZ
                                             Nr sprawy: ZP-105/2011

                          §6
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres wskazany w załączniku do niniejszej umowy.
 2.Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla dostarczanego sprzętu.
 3.Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawarte są w załączniku do niniejszej umowy.
 4.Miejsce świadczenia usług gwarancyjnych - w miejscu użytkowania urządzeń będących przedmiotem
  zamówienia.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących następstwem:
  1) nieprzestrzegania zasad eksploatacji urządzeń, określonych w dokumentacji, instrukcjach oraz innych
    dokumentach przekazanych użytkownikowi,
  2) niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania,
  3) celowego działania.

                         §7
1. Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane
  na fakturze w terminie do 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo
  wystawionej faktury VAT.
2. Faktura VAT powinna być wystawiona na płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, NIP: 675-000-
  55-94, REGON: 351081570, adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią
  bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W przypadku nie uregulowania płatności przez Zamawiającego w terminie wynikającym z ust. 1 Wykonawca
  może naliczyć ustawowe odsetki.

                            §8
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
   a) 15 % wartości umowy brutto, określonej w § 2, jeśli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu
      okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
   b) 0,5 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, liczone od dnia
      następnego po przekroczeniu terminu określonego w § 3, jednak nie więcej niż 15 % wartości umowy
      brutto, określonej w § 2;
   c) W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa załączniku do umowy
      (warunki gwarancji), Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 1 %
      wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15%
      wartości brutto naprawianego sprzętu lub prawo do zamówienia serwisu na koszt Wykonawcy. Kary
      umowne liczone będą od wartości podanych w § 1 umowy. Kary nie będą naliczane w przypadku
      dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu „zastępczego”.
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy brutto, określonej w § 2 ,
   jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, z
   wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.  Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto, określonej w § 2.
4.  W przypadku uchybienia terminu dostawy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo
   jednostronnego odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania kolejnego terminu oraz naliczenia kar
   umownych przewidzianych powyżej. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy wyklucza zastosowanie
   kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy, natomiast nie zwalnia od naliczenia kary umownej
   z tytułu odstąpienia od umowy. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy może nastąpić w terminie
   14 dni od daty dostawy określonej w § 3 umowy.
5.  Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają żądania odszkodowania przekraczającego ich wysokość,
   a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód na zasadach ogólnych.
6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności podstawowych naliczonych kar umownych.
7.  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.
8.  Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
   że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania
   zobowiązań wobec niego przez jego kooperantów.
                                         Załącznik nr 4 do SIWZ
                                         Nr sprawy: ZP-105/2011


                         §9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i zostaną
  wprowadzone do umowy stosownym aneksem.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili
  zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
3. Poprzez zmianę postanowień umowy Zamawiający rozumie zmianę któregokolwiek elementu z oferowanych
  produktów i zastąpienie go innym o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowane, dla danego
  produktu. Zmiana może być spowodowana zmianą sytuacji rynkowej i wycofaniem z rynku oferowanego
  przez Wykonawcę produktu oraz zastąpieniem go innym, co najmniej o takich samych parametrach.
4. Ewentualne zmiany o których mowa w ust. 3 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich
  negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

                        §10
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
  oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony oddają pod orzecznictwo właściwego
  dla Zamawiającego sądu powszechnego.

                       §11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Załącznik: Warunki gwarancji i serwisu.

  ZAMAWIAJĄCY                                  WYKONAWCA

								
To top