Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Learn CSS

VIEWS: 8 PAGES: 21

Arabic Book To Learn CSS ...

More Info
									‫ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ‬
  ‫اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬
  ‫‪www.boosla.com‬‬
                      ‫تقنية‪CSS‬‬
                       ‫شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ماهيــة الـ‪CSS‬‬

                       ‫تطبيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ‪CSS‬‬

                       ‫حلىل تقينة تقدمها الـ‪CSS‬‬

                       ‫ال‪ CSS‬والع ـ ـ ـ ـ ـ ــامل العربي‬
‫فريق العمل بعرب سوفتوير ‪arabsoftware.net‬‬   ‫أمهية الـ‪ CSS‬للعامل العربي‬
‫‪mzaila@arabsoftware.net‬‬    ‫حممد زكي‬
                                                    ‫2‬

                                                ‫هلدهج‬
   ‫كد خى تريسج هغج ال‪ html‬هخنًّ هغج هتريسج يّاكؾ اإلٌخرٌح ّكد نختح ُذٍ اهوغج هخنًّ ذبتخج هفلػ هخختر‬
   ‫تأً ُذا ُّ اهسزء اهـؤّ ّ ُذا اهيخً اهظفحج ّ ُذا ال ‪ُّ header‬ذٍ ‪ُّ paragraph‬ذا اهسزء تبهغ‬
   ‫األُيٖج فٕ ؿبهى أظتح نوَ ٖخـػص إهٓ ظفحبح اهوغج اهرئٖشٖج فَٖ ُٕ ‪ّ ، html‬هنً نـبدث اهـوى خى إذتبح‬
                        ‫إٌٌب تحبسج هويزٖد يً اهخٖبراح اهخٕ خّشؾ يً ؿيل ُذٍ اهوغج .‬


                                         ‫حمول لخضهين ‪W3C‬‬
    ‫اهترايز اهغخيج يذل (اٌخرٌح إنشتوّرر) ّ ترٌبيز (ٌخشنٖة) كديح هٌب هٖس فلػ حوّل اهخظفح تل ّ‬
                                    ‫ال‬
   ‫أغبفح هٌب خٖبراح سدٖدث يذ ً إغبفج اهّشى >‪ّ <font‬هيب هَ يً أُيٖج فٕ ؿبهى ال ‪ّ html‬هنً يؾ اهخػّر‬
    ‫اهشرٖؾ أظتحح اهحبسج يوحج هوخػّٖر ّ أظتحح هغج ‪ html‬أنذر ظـّتج فٕ تٌبء خػتٖلبح كّٖج فٕ ؿبهى‬
   ‫اإلٌخرٌح هذهم كبيح يٌؼيج ‪ W3C‬تّغؾ حل كّٔ ّ كّٔ فٕ ُذا اهيسبل ُّّ اهتريسج تّاشػج ‪ CSS‬أّ‬
                                     ‫‪.Cascading Style Sheets‬‬


                                         ‫حمول لمخضهين ‪Css‬‬
    ‫كديح هغج ‪ css‬حوّل ؿؼٖيج هيتريز ظفحبح اإلٌخرٌح حٖد أً ُذٍ اهوغج شِوح خٌشٖق اهظفحبح‬
    ‫تـدث ػرق ّتـدث ّشبئل ّفرخِب ُذٍ اهوغج ؿوٓ اهيظيى ّ اهيتريز فٖينً ذهم تّاشػج إدرار اهخٌشٖق ؿوٓ‬
     ‫سيٖؾ اهظفحبح دفـج ّاحدث أّ ؿوٓ يشخّْ اهظفحج اهّاحدث أّ حخٓ ؿوٓ يشخّْ اهّشى اهّاحد ُّذا يً‬
      ‫أنذر اهحوّل اهخٕ ّفرح يشبحج خخزٌٖٖج هويّكؾ ّ أغبفح شرؿج ؿبهٖج فٕ اهخٌفٖذ ّ خّفٖر نتٖر هوٌلل .‬


                                     ‫أكثر هو وسيمج في ىبخج واحد‬
   ‫ّتشػَٖ‬   ‫ٖينً ّغؾ ّذٖلج اهخٌشٖق تأنذر يً ػرٖلج حٖد ٖينً ّغـِب فٕ ّشى ؿبدٔ تػرٖلج ؿبدٖج‬
   ‫فٕ يٌػلج ال >‪ُّ <head‬ذا ؿوٓ يشخّْ‬     ‫ّٖينً ذهم تخحرٖر يوف أل ‪ CSS‬ذى رتػِب يؾ اهظفحج‬
    ‫اهظفحج تأنيوِب حخٓ ٌِبٖج اهظفحج ّ ٖينً اشخخداى اهخٌشٖق اهّاحد هيئبح أّ حخٓ يالًٖٖ اهظفحبح ّذهم‬
     ‫ترتػ اهخٌشٖق يؾ ُذٍ اهظفحبح يؾ يوف خٌشٖلبح خبرسٕ ّ ٖينً إدارث ُذا اهخظيٖى يً خبرر اهظفحج‬
          ‫تبهنبيل ّ اهخـدٖل ؿوٓ يوف اهخٌشٖق ٖضبُد أذرٍ ؿوٓ سيٖؾ اهظفحبح اهيرختػج يؾ ُذا اهيوف.‬


                                               ‫الخركية‬
                                            ‫اهشٖبق اهّاحد‬
       ‫اهشٖبق هوتريسج فٕ ‪ css‬ال ٖخخوف إذا نبً ؿوٓ يشخّْ اهيّكؾ أّ اهظفحج أّ اهّشى فبهشٖبق ُّ‬
     ‫};اهلٖيج:اهّظف{اهّشى‬
                          ‫اهّشى ؿتبرث ؿً اشى اهّشى فٕ هغج ‪ html‬يذبل >‪<p‬‬
                        ‫اهّظف ؿتبرث ؿً ظفج خشخخدى داخل اهّشى يذبل ‪color‬‬
                              ‫اهلٖيج ُٕ اهلٖيج اهخٕ خـػٓ هوظفج يذل ‪red‬‬
                                                 ‫يذبل‬‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                   ‫3‬

                                         ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫‪p‬‬
     ‫{‬
     ‫;‪color: black‬‬
     ‫‪font-family: arial‬‬
     ‫}‬


   ‫فٕ ُذا اهيذبل شٖخى إغبفج خٌشٖلبح سدٖدث هوّشى >‪ُّ <p‬ذٍ اهخٌشٖلبح ؿتبرث ؿً سـل اهوًّ ُّ األشّد‬
                                        ‫ّ ٌّؽ اهخػ ُّ ‪. Arial‬‬


                                     ‫خىسيق واحد لعدث وسون ..‬
               ‫فٕ ُذا اهيذبل شٌرْ نٖف ٖينً أً ٌسـل خٌشٖق ّاحد هيسيّؿج يً اهّشّى‬

                                         ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫6‪h1,h2,h3,h4,h5,h‬‬
     ‫{‬
     ‫‪color: green‬‬
     ‫}‬
   ‫فٕ ُذا اهيذبل خى سـل خٌشٖق سيٖؾ اهّشّى يً 1‪ ّ h‬إهٓ 6‪ h‬تٌشق اهوًّ اهّاحد ُّّ اهوًّ األخغر.‬


                                         ‫اسخخدان األضىبف‬
   ‫هـل يً أسيل يب فٕ ُذٍ اهوغج ُّ إينبٌٖج اشخخداى األظٌبف ُّذٍ األظٌبف أخبحح هويظيى ّ اهيتريز‬
   ‫يً خٌشٖق اهـضراح يً األٌشبق هوّشى اهّاحد ُّذا ٖسـل إينبٌٖج االشخخداى اهيخـدد هوّشّى حٖد أً ٖينً أً‬
    ‫ٖنًّ اهّشى >‪ <p‬يلبل أّ ٖنًّ ؿٌّاً ٌط أّ ٖنًّ ؿٌّاً اهيّكؾ، فال ٖينً أً ٖنًّ فٕ سيٖؾ األحّال‬
   ‫ُذا اهّشى تٌفس اهٌشق، فأخبحح هٌب هغج ‪ css‬يً فٕ خٖبراح األظٌبف يً االشخخداى اهيخـدد ّحٖد أً ٖنًّ‬
                                     ‫ُذا االشخخداى يٌبشة فٕ ينبٌَ.‬
                                               ‫يذبل‬

                                         ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫}‪p.right {text-align: right‬‬
     ‫}‪p.center {text-align: center‬‬
                      ‫فٕ اهيذبل اهشبتق ُّ ؿتبرث ؿً ٌشلًٖ يخخوفًٖٖ هوّشى >‪<p‬‬
                                      ‫هل‬
   ‫حٖد أً اشى اهظٌف ّشى األّل ُّ ‪ )text-align(ّ right‬خـٌٕ اخسبٍ اهٌط ّ أً اهلٖيج ُٕ اهٖيًٖ.‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                     ‫عرب سوفتوير‬
                                                    ‫4‬
   ‫ّاشى اهظٌف هلّشى اهذبٌٕ ُّ ‪ّٖ center‬شخخدى ُذا الظٌف ( ‪ )text-align‬ظفج ينبً ّسّد اهٌط‬
                                         ‫ّأً اهلٖيج ُٕ اهيٌخظف.‬
                                             ‫كيف خعهل‬
   ‫هلد ذنرح شبتلبً تّشبئل إغبفج األٌشبق إهٓ اهظفحج ّشٌخـرف اًٗ تضنل يفظل حّل ّغؾ األٌشبق ّ‬
                                    ‫رتػِب ّ خضغٖوِب فٕ ظفحج ‪. html‬‬


                             ‫الطريلج األولى الرتط هع همف خبرجي‬
   ‫ٖخى اشخخداى اهرتػ يؾ يوف خبرسٕ ؿٌد اشخخداى اهٌشق هـدث ظفحبح فِذٍ أشِل ػرٖلج ؿوٓ اإلػالق‬
   ‫ُّٕ خغٖر خٌشٖق ظفحبح اهيّكؾ تنبيوِب فلػ تخغٖٖر يوف األٌشبق، ّٖسة ؿوٓ اهيظيى أّ اهيتريز أً ٖلّى‬
        ‫ب‬
       ‫ترتػ ُذٍ اهظفحج تظفحج األٌشبق نٕ ٖخى خػتٖق األٌشبق ؿوِٖب ّ إال هً ٖخى خػتٖق األٌشبق ٌِبئًٖ.‬


                                           ‫كيف يخن الرتط‬

                                   ‫“كود ‪CSS + Html‬‬
     ‫>‪<head‬‬
     ‫>/ "‪<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css‬‬
     ‫>‪</head‬‬
   ‫>‪ّ <head‬تبشخخداى اهّسى >‪<link‬‬     ‫نيب ٖؼِر فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهشبتق ٖخى اهرتػ فٕ يٌػلج ال‬
    ‫ٌُّبم ظفبح هِذا اهّشى أُيِب ُٕ اهظفبح اهيذنّرث فٕ اهلػؾ اهتريسٕ حٖد أً ُذا اهيلػؾ ٖرتػ ظفحج‬
   ‫ظفحج اهّٖة‬  ‫ّٖة تبهيوف ‪ّ mystyle.css‬تذهم ٖلّى اهيخظفح تلراءث ُذا اهيوف أّالً ذى ٖلّى تديسِب يؾ‬
                                                 ‫ح‬
                              ‫اهخٕ ّرد فٕ اهٌِبٖج أٌشبكَا يً يوف األٌشبق.‬
                                         ‫هل‬
   ‫ّٖينً يظيى أّ اهيتريز يً نخبتج يوف األٌشبق فٕ أٔ يحرر نويبح دًّ أٔ يضبنل هـل األنذر‬
   ‫شرؿج ُّ ترٌبيز ‪ Notepad‬أيب اهيفغل هدٔ ُّ ‪ Macromedia Dreamweaver‬أّ ‪Microsoft‬‬
   ‫‪ّ Office SharePoint Designer‬هنً اهسزء اإلستبرٔ ُّ أً يوف األٌشبق ٖسة أً ٖنًّ هَ ايخداد‬
          ‫ّاحد فلػ ُّّ ‪ّ .css‬أً يوف األٌشبق اهخبرسٕ ٖسة أً ال ٖحخّٔ ؿوٓ أٔ ّشّى ‪.html‬‬


                                    ‫لكي ال يلع الهترهج في الخطأ‬

                                          ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫}‪hr {color: red‬‬
     ‫}‪p {margin-left: 20px‬‬
     ‫})"‪body {background-image: url("images/back40.gif‬‬
   ‫فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهشبتق ؿتبرث ؿً ٌشق اهشػر األفق ُّّ تبهوًّ األحير ّ ٌشق اهّشى >‪ُّّ <p‬‬
      ‫االتخـبد 02 تنشل ؿً اهسبٌة األٖشر ّ ٌشق اهظفحج تضنل ؿبى ُّّ إغبفج ظّرث نخوفٖج هوظفحج.‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                      ‫5‬
   ‫ٖسة ؿدى خرم يشبفج تًٖ اهلٖى اهيخـددث يذل ‪ 20px‬حٖد ٖسة ؿدى نخبتخِب ‪ 20 px‬فئً ذهم كد ال ٖـيل‬
                                           ‫ؿوٓ تـع اهيخظفحبح .‬


                                  ‫الطريلج الثبىيج األىسبق الداخميج‬
   ‫ٖينً اشخخداى اهخٌشٖق اهداخوٕ هوظفحج فٕ حبل أً اهيتريز ٖحة أً ٖـػٕ ظفبح خبظج تِذٍ اهظفحج‬
      ‫ّكد ينٌح هٌب اهوغج يً ذهم حٖد ٖخى ذهم تبشخخداى اهّشى >‪ <style‬اهيشخخدى فٕ يٌػلج ال>‪<head‬‬
                                                  ‫يذبل‬

                                     ‫“كود ‪CSS + html‬‬
      ‫>‪<head‬‬
      ‫>"‪<style type="text/css‬‬
      ‫}‪hr {color: green‬‬
      ‫}‪p {margin-left: 20px‬‬
      ‫})"‪body {background-image: url("images/back40.gif‬‬
      ‫>‪</style‬‬
      ‫>‪</head‬‬
   ‫فٕ ُذا اهيلػؾ اهتريسٕ خى ّغؾ اهخٌشٖق فٕ داخل يٌػلج ال>‪ّ <head‬خى إؿبدث خٌشٖق اهخػ األفلٕ‬
   ‫ّسـوَ تبهوًّ األخغر ّإزاحج اهفلراح 02 تنشل هوٖشبر ّ ّغؾ اهظّرث نخوفٖج هوظفحج ّٖظتح ُذا ضنل‬
                        ‫اهّشّى اهٌِبئٕ فٕ ُذٍ اهظفحج فلػ ّهٖس تبكٕ ظفحبح اهيّكؾ.‬
                     ‫هويـرفج اهيخظفحبح اهلدٖيج ال خخـرف ؿوٓ اهّشى >‪. <style‬‬


                                ‫الطريلج الثبلثج األىسبق داخل الوسن‬
   ‫‪ )attribute‬داخل اهّشى اهيراد‬  ‫الشخخداى اهخٌشٖق هوّشى اهّاحد فلػ ٖينً ذهم تّاشػج ّغؾ (اهظفج‬
                                             ‫خػتٖق اهخٌشٖق ؿوَٖ‬

                                     ‫“كود ‪CSS + html‬‬
      ‫>"‪<p style="color: red; margin-left: 20px‬‬
      ‫‪This is a paragraph‬‬
      ‫>‪</p‬‬
   ‫فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهشبتق خى داخل اهّشى >‪ّ <p‬غؾ ظفج اهّشى ُّٕ ؿتبرث ؿً سـل اهفلرث تبهوًّ‬
                                 ‫األحير ّاإلزاحج 02 تنشل ؿً ٖشبر اهضبضج.‬
                                              ‫عدث خىسيلبح‬
   ‫‪css‬‬   ‫كد ٖلّى اهيتريز أّ اهيظيى تّغؾ ؿدث خٌشٖلبح هوّشى اهّاحد ُّذا ٖؤدٔ إهٓ خداخل ّهنً هغج‬
      ‫خّكـح ُذا اهـيل ّخلّى خولبئٖبً تّغؾ ُذٍ األٌشبق اهيخـددث فٕ خٖبر ّاحد فبهغٖر ينرر شٖخى خذتٖخَ أيب‬
                                     ‫اهينرر فٖخى أخذ اهٌشق األخٖر يٌَ .‬‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                        ‫عرب سوفتوير‬
                                                    6
                                                ‫يذبل‬

                                          CSS ‫“كود‬
   h3
     {
     color: red;
     text-align: left;
     font-size: 8pt
     }
   h3
     {
     text-align: right;
     font-size: 20pt
     }


                         <h3> ‫ُذٍ ُٕ خالظج اهيوف اهتريسٕ اهشبتق هخٌشٖق اهّشى‬

                            <h3> ‫ق الىهبئي لموسن‬‫“الخىسي‬
     color: red;
     text-align: right;
     font-size: 20pt


                                        ‫شيء هو الخفضيل‬
       ‫شخنًّ اهسّهج اهخبهٖج ُٕ هخفظٖل اهحدٖد ؿً ظفبح اهوغج ّاشخخدايبح ُذٍ اهظفبح ٌّخبئز اهلٖى‬
                                   ‫الخعبهل هع خمفيج الىص والضفحج‬

                                    CSS + html ‫“كود‬
     <html>
     <head>
     <style type="text/css">
     body {background-color: yellow}
     h1 {background-color: #00ff00}
     h2 {background-color: transparent}
     p {background-color: rgb(250,0,255)}
     </style>http://arabsoftware.net                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                   7

     </head>
     <body>
     <h1>This is header 1</h1>
     <h2>This is header 2</h2>
     <p>This is a paragraph</p>
     </body>
     </html>


                                              ‫ىبخج الخىفيذ‬
                                       This is header 1

     This is header 2
                                     This is a paragraph
   ‫ فٕ يسبل اهظّر ّ اهخوفٖبح ُّ إينبٌٖج ؿدى خنرار اهظّرث اهخوفٖج‬css ‫أيب يً أرّؽ يب خينٌٌب تَ هغج‬
                               ٕ‫ُّذا ٖخى فٕ اخسبًُٖ االخسبٍ األفلٕ ّاهرأش‬

                                         CSS ‫“كود‬
     <style type="text/css">
     Body.V
     {
     background-image:
     url('bgdesert.jpg');
     background-repeat: repeat-y
     body.H
     {
     background-image:
     url('bgdesert.jpg');
     background-repeat: repeat-x }
     body.N
     background-image:
     url('smiley.gif');
     background-repeat:
http://arabsoftware.net                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                    ‫8‬

     ‫;‪no-repeat‬‬
     ‫:‪background-position‬‬
     ‫} ;‪center‬‬
   ‫‪ٖ body.V‬لّى‬     ‫يلػؾ تريسٕ ٖؼِر نٖفٖج خنرار اهظّرث فٕ اهخوفٖج ؿوٓ خػ أفلٕ فلػ فبهخظٌٖف‬
    ‫‪ٖ body.H‬لّى تخنرار اهخظٌٖف ؿوٓ اهخػ األفلٕ ّ‬    ‫تخنرار اهظّرث ؿوٓ اهخػ اهرأشٕ فلػ ّ اهخظٌٖف‬
                     ‫ب‬
                     ‫اهخظٌٖف ‪ٖ body.N‬لّى تخذتٖح اهظّرث تدًّ إينبٌٖج اهخنرار ٌِبئًٖ.‬
                                         ‫اهخـبيل يؾ اهٌظّط‬
           ‫ب‬
          ‫خخـبيل هغج ‪ css‬يؾ اهٌظّط تئينبٌٖبح سدٖدث ّكّٖج هى خنً هغج ‪ html‬خلّى تَ شبتلً.‬
    ‫يٌـبً هوخنرار كد خى ّغؾ ػرق خوًّٖ اهٌظّط فٕ ؿدث أيذوج شبتلج هذهم ٌُب شأخحدد ؿً أيّر سدٖدث‬

                                          ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫>‪<style type="text/css‬‬
     ‫}‪h1 {letter-spacing: -3px‬‬
     ‫}‪h4 {letter-spacing: 0.5cm‬‬
     ‫>/‪<style‬‬
   ‫فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهشبتق ٖخى ّغؾ يشبفبح اهختبؿد تًٖ حرّف اهنويج اهّاحدث ُّذٍ اهػرٖلج سدٖدث فٕ‬
                              ‫هغج ‪ ّ CSS‬خّفر ػرق ؿرع هوٌظّط سيٖوج.‬
   ‫ّأٖغب يً اهيٖزاح اهرائـج اهخٕ خينٌٌب يٌِب هغج ‪ ُٕ css‬إينبٌٖج ّغؾ اهخػّػ فٕ اهٌط ّاهػرٖلج‬
   ‫تبشخخداى اهّشى >‪ّ <u‬هنً اهّٖى فٕ ‪ٌُ css‬بم ػرق‬     ‫اهخلوٖدٖج اهلدٖيج ُٕ ّغؾ اهٌط فٕ أشفل اهنويج‬
                                          ‫ؿدٖدث هّغؾ اهخػّػ .‬

                                          ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫}‪h1 {text-decoration: overline‬‬
     ‫}‪h2 {text-decoration: line-through‬‬
     ‫}‪h3 {text-decoration: underline‬‬
     ‫}‪a {text-decoration: none‬‬
     ‫>‪</style‬‬
     ‫ٖخى ّغؾ اهخػ تبشخخداى ‪ّ text-decoration‬اهلٖى ُٕ ‪ overline‬خـٌٕ خػ فٕ أؿوٓ اهنويج ّ‬
   ‫‪ّline-through‬خـٌٕ ٌط فٕ أؿوٓ اهنويج ّ ‪ّ underline‬خـٌٕ خػ أشفل اهنويج ّ ‪ّ none‬خـٌٕ ؿدى‬
                                              ‫ّغؾ أٔ خػ.‬
                     ‫ب‬
      ‫أيب تبهٌشتج هوخـبيل يؾ ٌّؿٖج اهخػ اهذٔ ٖنخة فَٖ فلد خى يشتلً ّغؾ اهنٖفٖج ّيً تبة ؿدى خنرار‬
                                   ‫ب‬
                                  ‫اهضٕء شّف أنخفٕ تيب خى ضرحَ يشتلً.‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                    ‫9‬
                                          ‫خٌشٖق اإلػبراح.‬
   ‫هغج األٌشبق خّفر هٌب ػرق رائـج هوخـبيل يؾ إػبراح اهسداّل أّ حخٓ إػبراح هوٌظّط ّخيٖزُب ؿً‬
   ‫غٖرُب، ّ ٖينً تتـع االحخراف هويتريز أّ اهيظيى تِذا اهيسبل أً ٖخٌبّل اهخـبيل يؾ اهٌظّط ّاهسداّل‬
      ‫ّاهـٌبظر اهيخخوفج تػرق رائـج تل خنًّ أحٖبٌبً أفغل يً خظيٖيبح اهظّر فٕ ترايز يـبهسج اهظّر‬
                                                 ‫اهيخخوفج.‬
    ‫‪ ّ border‬شٖنًّ تـد اهيلػؾ اهتريسٕ‬    ‫فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهخبهٕ شأذنر اهلٖى اهخٕ خأخذُب اهظفج‬
                          ‫خّغٖح نٖفٖج اهؼِّر ُذٍ اإلػبراح فٕ يخظفح اإلٌخرٌح.‬

                                          ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫}‪p.dotted {border-style: dotted‬‬
     ‫}‪p.dashed {border-style: dashed‬‬
     ‫}‪p.solid {border-style: solid‬‬
     ‫}‪p.double {border-style: double‬‬
     ‫}‪p.groove {border-style: groove‬‬
     ‫}‪p.ridge {border-style: ridge‬‬
     ‫}‪p.inset {border-style: inset‬‬
     ‫}‪p.outset {border-style: outset‬‬
     ‫>‪</style‬‬
    ‫فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهشبتق ّٖغح ؿدث ػرق هخّظٖف اإلػبراح (اهلٖى تبهوًّ األحير). ّاهيالحؼ أً‬
           ‫اهخـبيل ٖخى يؾ اهّشى >‪ <p‬أٔ اهفلرث ّهٖس اهخـبيل يؾ سدّل ّاهظّرث اهخبهٖج ُٕ اهخٌفٖذ.‬
   ‫احخرافٖج‬  ‫أيب أسيل يب رأٖح يً هغج األٌشبق ُّ ػرق اهيـبهسج اهٌظٖج فٕ ّغؾ اهٌط داخل إػبراح‬
                           ‫ّتدًّ اشخخداى اهظّر اهيظييج ؿوٓ ترايز اهيـبهسج .‬‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                    ‫01‬


        ‫اهيلػؾ اهتريسٕ اهخبهٕ شٖنًّ هظفحج ‪ html‬نبيوج ّ شٖنًّ ٌبخز اهخٌفٖذ تـد اهظفحج يتبضرث‬

                                    ‫“كود ‪CSS + html‬‬
     ‫>‪<html‬‬
     ‫>‪<head‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫‪p‬‬
     ‫{‬
     ‫;‪border-style: solid‬‬
     ‫‪border-top-width: 15px‬‬
     ‫}‬
     ‫>‪</style‬‬
     ‫>‪</head‬‬


     ‫>‪<body‬‬
     ‫‪<p><b>Note:</b> The "border-top-width" property does not work if it is‬‬
   ‫>‪used alone. Use the "border-style" property to set the borders first.</p‬‬
     ‫>‪</body‬‬


     ‫>‪</html‬‬


    ‫>‪ <p‬أ فلرث ٌظٖج ّهنً ٖتدّ أً‬   ‫اهيلػؾ اهتريسٕ تشٖػ سداً ّغبٖج فٕ اهشِّهج هوخـبيل يؾ اهّشى‬
                ‫هل‬
   ‫ٌخٖسخَ هى خنًّ شِوج ؿوٓ اإلػالق تل نبٌح احخرافٖج سداً . أيب ٌبخز اهخٌفٖذ يلػؾ اهتريسٕ اهشبتق شٖنًّ.‬
   ‫ّٖينً ؿيل اهيئبح يً اهخظيٖيبح اهرائـج ّ اهتشٖػج ّ اهسيٖوج ّ األُى يً ذهم ُّ أٌِب خفٖفج اهّزً‬
                                         ‫خبهٖج يً اهظّر اهذلٖوج.‬


   ‫تبهٌشتج هوختبؿد تًٖ اهنويبح ّ اهحرّف فٕ تريسج األٌشبق كد خـبيوٌب يـِب فٕ ّكح شبتق يً ُذا اهتحد‬
                 ‫ّ هنً ال يبٌؾ يً ّغؾ ضٕء يً اهخفظٖل ؿً حبالح اهختبؿد ٌؼراً ألُيٖخِب.‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                    ‫11‬                                         ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫;‪p.leftmargin {margin-left: 2cm‬‬
     ‫;‪p.rightmargin {margin-right: 8cm‬‬
     ‫;‪p.topmargin {margin-top: 5cm‬‬
     ‫;‪p.bottommargin {margin-bottom: 2cm‬‬
     ‫‪p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 4cm‬‬
     ‫}‬
     ‫>‪</style‬‬
                                     ‫فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهشبتق‬
   ‫ٖؼِر فٕ اهظٌف ‪ leftmargin‬إتـبد اهٌط ؿً سِج اهٖشبر تيلدار 2 شى حٖد أً فٕ ُذٍ اهيٌػلج‬
                 ‫(تـٖد ؿً اإلػبر اهٖشبر هويخظفح ة2شى) هً ٖنًّ ٌُبم أٔ ٌظّط خذنر.‬
              ‫أيب اهظٌف ‪ٖ rightmargin‬ؼِر ختبؿد اهٌط ؿً اهسِج اهٖيٌٓ تيلدار 8 شى.‬
     ‫أيب اهظٌف ‪ topmargin‬فٖؼِر ختبؿد اهٌط 5 شى ؿً اهٌط اهذٔ ٖنًّ فٕ أؿالٍ أّ ؿً إػبر‬
                                                ‫اهيخظفح.‬
         ‫أيب اهظٌف ‪ bottommargin‬فٖؼِر ختبؿد اهٌط ؿً اهٌط اهذٔ ٖلػؾ أشفوَ ة 2شى.‬
                 ‫أيب اهظٌف ‪ margin‬فِّ ٖؼِر نٖفٖج ختبؿد اهٌط ؿً نل االخسبُبح.‬


                                     ‫اهخـبيل يؾ اهلّائى اهيٌؼيج.‬
   ‫نيب أذُوح اهيظييًٖ ّاهيتريسًٖ فٕ اهخـبيل يؾ اهٌظّط أٖغب خذُوٌب هغج ‪ css‬فٕ اهخـبيل يؾ اهلّائى‬
                                                ‫اهيٌؼيج.‬

                                  ‫“كود ‪CSS + html‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫‪ul‬‬
     ‫{‬
     ‫)'‪list-style: square inside url('arrow.gif‬‬
     ‫}‬
     ‫>‪</style‬‬
    ‫>‪ّ <ul‬تِذا اهخـبيل ٖينً سـل ريز‬   ‫يلػؾ تريسٕ ٖؼِر ػرٖلج اهخـبيل يؾ ّشى اهلبئيج اهيٌؼيج‬
             ‫اهلبئيج ؿتبرث ؿً ظّرث خبرسٖج ّ ُذٍ اهخلٌٖج غٖر يشخخديج إػالكبً فٕ هغج ‪. html‬‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                     ‫21‬
                                              ‫كوث المغج‬
                       ‫ب‬
   ‫حخٓ ُذٍ اهوحؼج هى أخحدد ؿً اهلّث اهيػولج تِذٍ اهوغج ّأٖغً اإلغبفبح اهرائـج اهخٕ ّفرخِب ؿوٌٖب ُذٍ‬
   ‫اهوغج، هغج األٌشبق ُّٕ هغج رائـج أخرسخِب هٌب يٌؼيج ‪ W3C‬اهرائدث فٕ خلٌٖبح اهّٖة ّ ُٕ ٌخبر يً هغج‬
   ‫‪ Xhtml‬اهلّٖج اهخٌفٖذ ّ اهظبريج اهلّاًٌٖ ّأٖغب هغج ‪ xml‬اهوغج اهخٕ هِب اهفغل فٕ خػّٖر ؿبهى غٖر يخٌبُٕ‬
    ‫‪ java script‬اهوغج اهخٕ سـوح يً اهيشخخدى ّاهيتريز ّ‬    ‫يً ترايز اهّٖة اهيخخوفج ّاهوغج اهـتلرٖج هغج‬
       ‫اهيظيى فٕ حولج ّاحدث. هذهم ٌضبُد أً هغج ‪ ُٕ css‬كرٖتج يً خرنٖة هغج ‪ّ C‬هغج ‪. Java script‬‬
   ‫يً اهيـرّف ؿً هغج ‪ xml‬خدخوِب تضؤًّ هغج ‪ّ html‬إينبٌٖج خـدٖل ّخغٖر ّ إؿبدث ُٖنوج ّخػّٖر هذهم‬
   ‫‪ّ html‬اًٗ خدخوح هغج ‪ّ xml‬هغج ‪ css‬فٕ إؿبدث‬      ‫نبً يً اهشِل أً ٖخى خػّٖر خػتٖلبح يخخوفج يً هغج‬
    ‫ُٖنوج هوّشى اهذبتح اهظوة فٕ ‪ّ html‬إغبفج إينبٌٖبح سدٖدث سـوح اهيتريز ٖشخغٌٕ ؿً ؿضراح اهترايز‬
                               ‫يذل اهفالص أّ غٖرٍ يً ترايز يـبهسج اهظّر.‬


                                     ‫فيً اإلينبٌٖبح سدٖدث ؿوٓ ‪. html‬‬
                                             ‫إخفبء اهٌط!!‬
             ‫سـوح هٌب هغج األٌشبق إينبٌٖج إخفبء اهٌط ّذهم ٖؼِر فٕ اهيلػؾ اهتريسٕ اهخبهٕ‬

                                    ‫“كود ‪CSS + html‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫}‪p {display: inline‬‬
     ‫}‪div {display: none‬‬
     ‫>‪</style‬‬
     ‫حٖد أً اهّشى >‪ <p‬شٖؼِر فٕ ظفحج اهّٖة أيب اهّشى >‪ <div‬فشّف ٖخى إخفبءُب ؿً اهيخظفح.‬


                                         ‫ظّرث فٕ يٌخظف اهٌط!!‬
                ‫ب‬
    ‫ٌُب ٖخى ّغؾ ّشٖوج هسـل اهظّر خؼِر فٕ يٌخظف اهٌظّط ّأٌب ضخظًٖ أؿوى اهيضبنل اهخٕ خّاسَ‬
   ‫اهيظيى ّاهيتريز تضأً يّغّؽ اهظّر فيً اهيـرّف تأً اهظّرث خٌزل ؿً يشخّْ اهنالى أّ خسـل اهنالى‬
    ‫ٌٖزل ؿً يشخّاُب ّؿبدث فٕ يّاكؾ اهسرائد أّ اإلختبرٖج خنًّ تحبسج هسـل اهظّرث فٕ يٌخظف اهنالى .‬

                                           ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫‪img‬‬
     ‫{‬
     ‫‪float:right‬‬‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                       ‫عرب سوفتوير‬
                                                     ‫31‬

     ‫}‬
                ‫اهيلػؾ اهتريسٕ ٖؼِر سـل اهظّرث داخل اهٌط تبهسبٌة األٖيً يً اهٌط.‬


                                          ‫اهحرف األّل تحسى نتٖر‬
     ‫ٖينً هٌب يً سـل اهحرف األّل ٖؼِر تحسى أنتر يً تبكٕ اهٌط ُّذٍ اهّشٖوج يشخخديج فٕ اهوغج‬
       ‫اإلٌسوٖزٖج هوخيٖٖز تًٖ اهفلراح ّأظتح تـع اهيظييًٖ اهـرة اهّٖى يً إدخبل ُذٍ اهّشٖوج فٕ اهيّاكؾ‬
   ‫اهـرتٖج هوخيٖز تًٖ اهفلراح ّهنً كد ٖنًّ تئغبفج يؤذراح غٖر خنتٖر اهخػ ّيً اهيـرّف أً خنتٖر اهحرف‬
   ‫‪ CSS‬ؿبهسح هٌب‬     ‫األّل فٕ اهٌط شّف ٖؼِر خأذٖرٍ ؿوٓ نبيل اهشػر اهذٔ ٖلؾ فَٖ ُذا اهٌط ّ هنً‬
                                                  ‫اهيضنوج.‬

                                    ‫“كود ‪CSS + html‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬
     ‫‪span‬‬
     ‫{‬
     ‫;‪float:left‬‬
     ‫;‪width:0.7em‬‬
     ‫;%004:‪font-size‬‬
     ‫;‪font-family:algerian,courier‬‬
     ‫;%08:‪line-height‬‬
     ‫}‬
     ‫>‪</style‬‬
       ‫اهيلػؾ اهتريسٕ ٖؼِر ػرٖلج سـل اهحرف األّل نتٖر ّال ٖؤذر ؿوٓ تبكٕ اهشػر اهذٔ ٖلؾ فَٖ.‬
              ‫ظّرث هوحرف األّل اهينتر دًّ اهخأذٖر ؿوٓ تبكٕ اهٌط‬
                                              ‫كبئيج أفلٖج‬
   ‫خحرٖرُب تدًّ ترٌبيز اهفالص‬   ‫يذل ُذٍ اهلبئيج تحبسج ؿبدث هترٌبيز فالص هخحرٖرُب ّهنً اهّٖى ٖينً‬
                                            ‫ذهم يؾ هغج األٌشبق‬

                                           ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫>"‪<style type="text/css‬‬‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                       ‫عرب سوفتوير‬
                                                    ‫41‬

     ‫‪ul‬‬
     ‫{‬
     ‫;‪float:left‬‬
     ‫;%001:‪width‬‬
     ‫;0:‪padding‬‬
     ‫;0:‪margin‬‬
     ‫;‪list-style-type:none‬‬
     ‫}‬
     ‫‪a‬‬
     ‫{‬
     ‫;‪float:left‬‬
     ‫;‪width:6em‬‬
     ‫;‪text-decoration:none‬‬
     ‫;‪color:white‬‬
     ‫;‪background-color:black‬‬
     ‫;‪padding:0.2em 0.6em‬‬
     ‫;‪border-right:1px solid white‬‬
     ‫}‬
     ‫}0033‪a:hover {background-color:#ff‬‬
     ‫}‪li {display:inline‬‬
     ‫>‪</style‬‬


                      ‫يلػؾ تريسٕ ٖؼِر ػرٖلج ؿيل اهلبئيج األفلٖج تضنل احخرافٕ.‬
     ‫فنرث ؿيل ُذٍ اهلبئيج ُٕ إٌضبء كبئيج يٌؼيج ّهنً تدل يً أً ٖخى ّغؾ اهخٖبراح تضنل رأشٕ ٖخى‬
   ‫ّغـِب تضنل أفلٕ ذى سـل إغبفج ظفبح هوّشى >‪ ُّٕ <a‬سـوَ تبهسبٌة األٖشر فٕ يرتؾ تيشبحج 6شى ّ‬
       ‫رفؾ اهشػر اهذٔ تأشفل اهٌط يؾ خػ تبهوًّ األتٖع ّخوفٖج تبهوًّ األشّد ّخػ تًٖ اهيرتـبح تبهوًّ‬
           ‫األتٖع أيب ؿٌد خيرٖر اهيبّس ؿوٓ اهيرتؾ ‪ a:hover‬فشّف ٖخى خغٖر اهخوفٖج هوًّ األحير.‬


                               ‫ظّرث خؼِر نٖفٖج ؿرع اهلبئيج اهسبٌتٖج‬


    ‫فيً أُى اهٌلبػ اهخٕ ٖحة أً أخذُب تـًٖ االؿختبر ُٕ أً ُذٍ اهلبئيج ال خشخخدى اهسداّل ّال خشخخدى‬
                                        ‫ا‬
       ‫اهظّر ّأٌَ يً اهشِل سدً اإلغبفج ؿوٓ ُذٍ اهلبئيج رّاتػ سدٖدث ُّٕ هٖشح ٌخبر ترٌبيز نبهفالص.‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                                      ‫51‬
                                            ‫خغٖر ضنل اهيبّس‬
                                              ‫ب‬
     ‫أٖغً كّث سدٖدث هوغج اهرائـج ُّٕ اهخأذٖر ؿوٓ ضنل اهيبّس ّيً اهيـرّف تأً خغٖر ضنل اهيبّس‬
    ‫تحبسج هترايز يـلدث يذل يبنرّيٖدٖب داٖرنخّر اهترٌبيز اهرائد تخظيٖى اهّٖة تّاشػج خلٌٖبح نبهفالص ّأً‬
   ‫اهخـدٖل ؿوٓ ضنل اهيبّس فٕ اهداٖرنخّر تحبسج هيـرفج هٖس تشٖػج توغج اهتريسج ‪ّ Lingo‬رغى اإلينبٌٖبح‬
    ‫اهلّٖج اهخٕ هيشخِب فٕ اهخظيٖى تّاشػج اهداٖرنخّر ّ اهخٖبراح اهرائـج ّ اإلينبٌٖبح اهلّٖج اهخٕ خلديِب هغج‬
    ‫‪ Lingo‬إال إٌَ ٖتلٓ ضٕء ٖسـل هغج ‪ css‬خأخذ اهخلدٖر اهنبيل ُّّ أً ُذٍ اهوغج ال خحخبر هحسى نتٖر ّال‬
      ‫خأخذ يشبحج خخزٌٖٖج نتٖرث ّال خأخذ ّكح فٕ اهخٌفٖذ ُذا يب ٖفخلدٍ اهخظيٖى تّاشػج يبنرّيٖدٖب داٖنخّر‬                                            ‫“كود ‪CSS‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:auto">Auto</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:crosshair">Crosshair</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:default">Default</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:pointer">Pointer</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:move">Move</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:e-resize">e-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:ne-resize">ne-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:nw-resize">nw-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:n-resize">n-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:se-resize">se-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:sw-resize">sw-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:s-resize">s-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:w-resize">w-resize</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:text">text</span><br‬‬
     ‫>/ ‪<span style="cursor:wait">wait</span><br‬‬
     ‫>‪<span style="cursor:help">help</span‬‬
    ‫يلػؾ تريسٕ هوـدٖد يً األضنبل اهخٕ خلديِب ‪ّ css‬هيضبُدث األضنبل ٖينً ذهم يً ٌلل اهيلػؾ ؿوٓ‬
   ‫‪ّ body‬حفؼ‬     ‫ترٌبيز يحرر هوّٖة يذل ال (‪ )Notepad‬أّ أ يحرر ّّغؾ ُذا اهيلػؾ فٕ اهسزء‬
            ‫اهظفحج تبيخداد ‪ّ .html‬يضبُدث األضنبل اهيخخوفج هويبّس ؿٌد خيرٖر اهيبّس ؿوٓ اهٌط.‬


                                           ‫اهنخبتج فّق اهظّر‬
     ‫كد تِرخٌٕ ُذٍ اهخلٌٖج اهرائـج ُّٕ فـال خّفر اهّكح ّاهسِد اهنتٖر فأظتح اهنخبتج فّق اهظّرث أير‬
                             ‫تشٖػ ّاهيلػؾ اهتريسٕ اهخبهٕ هظفحج نبيوج تبل ‪html‬‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                         ‫عرب سوفتوير‬
                                                  16

                                 CSS + html ‫“كود‬
     <html>
     <head>
     <style type="text/css">
     img.x
     {
     position:absolute;
     left:0px;
     top:0px;
     z-index:-1
     }
     </style>
     </head>


     <body>
     <h1>This is a Heading</h1>
     <img class="x" src="bulbon.gif" width="100" height="180">
     <p>Default z-index is 0. Z-index -1 has lower priority.</p>
     </body>


     </html>
    ٕ‫< ّخى إغبفج ظّرث هوظفحج ّٖؼِر ذهم ف‬img>   ‫فٕ اهيلػؾ اهشبتق خى ّغؾ ٌشق سدٖد هوّشى‬
                                   .‫اهشػر األحير يً يخً اهظفحج‬
                                       ِّ‫أيب ٌبخز اهخٌفٖذ ف‬
                  ‫اهنخبتج فّق اهظّرث يتبضرث‬
                             .‫ اهنذٖر يً اإلينبٌٖبح‬css‫ّيبزال فٕ ال‬
http://arabsoftware.net                                    ‫عرب سوفتوير‬
                                                     ‫71‬

                            ‫العبلن العرتي و لغج األىسبق‪CSS‬‬
     ‫ب‬
     ‫‪ّ ، css‬نأً ُذٍ اهوغج الخـٌٕ اهيظيى أّ اهيتريز اهـرتٕ ضٖئً،‬    ‫ا‬
                                    ‫اهـبهى اهـرتٕ كد غٖة يخـيدً هغج‬
   ‫تبشخذٌبء اهتريسٖبح اهسبُزث يذل يٌخدٖبح ‪ ُٕ php‬اهخٕ خشخخدى خلٌٖبح ال ‪ّ css‬ختلٓ ُذٍ اهتريسٖبح هى‬
                ‫ب‬                            ‫ب‬
   ‫خظٌؾ ؿرتًٖ أّ حخٓ خػّر ؿرتٖب، تـع اهيّاكؾ اهـرتٖج ػّرح ٌفشِب تريسًٖ ّأخذح تئدخبل خلٌٖبح ال‪css‬‬
   ‫فٕ ظفحبخِب ّأٌب ضخظٖبً أرْ اهيّاكؾ اهخٕ خأخذ تخلٌٖج ‪ css‬أسيل نذٖراً يً يّاكؾ يوٖئج تبهظّر اهيخحرنج‬
      ‫ال‬
    ‫ّاهفالضبح اهخٕ أرُلح اهيظيى ّأرُلح شٖرفر اإلشخغبفج ّأخٖراً أرُلح اهيخظفح اهذٔ سوس ػّٖ ً فٕ‬
                                          ‫اٌخؼبر خحيٖل اهظفحج.‬


                   ‫خنيً أُيٖج ال‪ css‬فٕ كّخِب ّ دكخِب ّإينبٌٖبخِب اهيخـددث اهيسبالح.‬
                                            ‫ب‬
   ‫اٌب ضخظًٖ فغوح ُذٍ اهوغج هشِّهج اهخـدٖل ؿوِٖب حٖد خـدٖل هًّ ؿٌّاً اهيلبل اهذٔ ٖنًّ فٕ ؿضراح‬
                  ‫اهظفحبح ٖخى تّشػَ اهخـدٖل ؿوٓ يوف ّاحد تل اهخـدٖل ؿوٓ نويج ّاحدث.‬
   ‫>"‪ <p color="red‬خأخذ ّكح‬      ‫ّأٖغبً شرؿج خٌفٖذ اهوغج، فئً اهخٌشٖلبح اهيغيٌج داخل اهّشى يذل‬
   ‫أػّل فٕ اهخٌفٖذ يً أٌشبق ‪ّ . css‬نذهم اهخخفٖف يً ّزً اهظفحج فئً اهخٌشٖق تبل ‪ٖ css‬خفف يً ّزً‬
                               ‫اهظفحج سيٖؾ اهظفبح اهيخغيٌج داخل اهّشى.‬


   ‫كد ٖنًّ شتة اإلُيبل اهـرتٕ هِذٍ اهوغج ٌبتؾ يً ظـّتج اهتداٖج، أّ أً اهيظييًٖ اهـرة ّ اهيتريسًٖ‬
   ‫يذل ‪ FrontPage‬دًّ اهدخّل هوتريسج يً‬      ‫اهـرة ٖفغوًّ خٌشق اهيّكؾ تّاشػج اهتريسٖبح اهسبُزث‬
   ‫اهداخل ّهنً احخراف هغج األٌشبق ال ٖحخبر ّكخبً ػّٖالً ّشٖنخضف اهيتريز ّاهيظيى اهـرتٕ تأٌَ ٖغؾ خلٌٖبح‬
                                   ‫رائـج فٕ يّكـَ تبشخخداى ُذٍ األٌشبق.‬


   ‫‪css‬‬    ‫تبهتحد فٕ يّكؾ سّسل فٕ اهوغج اهـرتٖج ؿً نويج‬   ‫ٖينً يـرفج اإلُيبل اهـرتٕ هِذٍ اهوغج‬
                           ‫ّشخنًّ اهيفبسأث كوج اهيّاكؾ اهخٕ خخحدد ؿً ُذٍ اهوغج .‬
                                        ‫ب‬
    ‫ّكد ؿبٌٖح ضخظًٖ فٕ خـوى ُذٍ اهوغج يً اإلٌخرٌح حخٓ ّسدح تـع اهنخة اهغٖر ؿرتٖج يخحدذج ؿً‬
                                        ‫ُذٍ اهوغج تخّشؾ ّدكج نتٖرث.‬
   ‫ّخأخٕ ٌخبئز سّسل غٖر يتضرث هوـبهى اهـرتٕ حّل أنذر ؿضرث هغبح فٕ اهخحدد ؿً هغج األٌشبق ّٖينً‬
      ‫يضبُدث ذهم ؿوٓ اهراتػ اهخبهٕ ‪http://www.google.com/trends?q=css&ctab=2&sa=N‬‬


                                           ‫هغج األٌشبق ؿرتٖبً‬
                         ‫شٌخحدد ؿً هغج األٌشبق داخل فغبء اإلٌخرٌح اهـرتٕ.‬
                   ‫ا‬
   ‫أيب يدٌّج شردال يدٌّخٕ اهيفغوج خحدذح ؿً هغج األٌشبق نذٖرً ّدؿح اهيتريسًٖ اهـرة الشخخدايِب‬
                          ‫ّّغحح يبُٖج ُذٍ اهوغج ّٖينً يضبُدث ذهم ؿوٓ اهراتػ‬
   ‫42 يبرس هـبى‬   ‫‪ّ ،http://www.serdal.com/index.php?s=css‬فٕ يّغّؽ هيدٌّج شردال فٕ‬
   ‫تبشخخداى ‪ّ css‬يّكؾ تدًّ اشخخداى ‪ css‬فٕ ُذا‬     ‫6002 ّغح اهشٖد ؿتداهلل اهيِٖرٔ اهفرق تًٖ يّكؾ‬
               ‫اهراتػ 2-‪/http://www.serdal.com/archives/2006/03/24/ws-quiz‬‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                       ‫عرب سوفتوير‬
                                                    ‫81‬
   ‫3002‬   ‫ّأٖغب يّكؾ اهيّشّؿج اهـرتٖج هى خٌشٓ ُذٍ اهوغج فلد ّغـح ؿٌِب يـوّيبح دكٖلج يٌذ اهـبى‬
    ‫ّإً نبٌح ُذٍ اهيـوّيبح خأشٖشٖج ّهى خذُة تبهيتريز ّاهيظيى إهٓ ػرق ّغؾ ظفحبح دٌٖبيٖنٖج أّ يب‬
                      ‫خ‬
    ‫ٖـرف اهّٖى ة ‪ Dhtml‬تّاشػج ُذٍ اهوغج ّهنً اهيّشّؿج ال ُالى ؿوٓ ذهم ّهنً ُٕ فـال تحبسج هخػّٖر‬
                                              ‫ي‬
                                        ‫كشيِب اه ُؤشس شٌج 3002.‬
                                ‫ب‬
   ‫أيب يّكؾ اهدنخّر ٌح نبً رائـً فٕ خفظٖل ُذٍ اهوغج حٖد ّغؾ درّس خأشٖشٖج ؿٌِب ّحخٓ ّظل إهٓ‬
                          ‫ػرق خٌفٖذ خلٌٖبح كّٖج ّأٖغبً شرد األفنبر تػرٖلج سيٖوج.‬


   ‫االٌشٖبتٖج ّهنً يبزال اهيتريز ّاهيظيى‬  ‫أٌب ضخظٖبً يـسة تيب كٖل فٕ ُذٍ اهيّاكؾ ؿً هغج األٌشبق‬
   ‫اهـرتٕ تحبسج هويزٖد يً اهيـرفج ؿً ُذٍ اهوغج ّأٖغب هيـرفج اهػرق اهشوٖيج الشخخدايِب فٕ يّكـَ حشة يب‬
                                              ‫ب‬
   ‫ٖراٍ يٌبشتً هيّكـَ، ّأٖغب اهيتريز ّاهيظيى اهـرتٕ ؿوَٖ أً ٖنًّ أنذر كّث فٕ ػوة اهيـرفج ؿً ُذٍ اهوغج‬
           ‫اهخٕ شخنًّ خديج هَ ّهويخظفح اهذٔ ٖضبُد يب تريسَ ّهوشٖرفر اهذٔ ٖحيل ُذٍ اهظفحبح.‬


   ‫ّختلٓ ُذٍ اهوغج يبزاهح تحبسج هويزٖد يً اهـبهى اهـرتٕ ّٖينً يضبُدث اهيّاكؾ اهـرتٖج اهخٕ خحدذح ؿً‬
                              ‫ُذٍ اهوغج تّاشػج يّكؾ سّسل ؿوٓ اهراتػ اهخبهٕ‬
     ‫-‪http://www.google.com/search?lr=lang_ar&cr=&q=css&hl=en&ie=UTF‬‬
                                             ‫8-‪8&oe=UTF‬‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                                      ‫عرب سوفتوير‬
                                               19
                                      ‫اهيراسؾ اهـرتٖج‬
                                   ‫يدٌّج شردال‬  
                                   ‫اهدنخّر ٌح‬  
                                  ‫يّكؾ اهيضبغة‬   
                                   ٔ‫يّكؾ رداد‬  
                              ‫يّكؾ اهيّشّؿج اهـرتٖج‬  


                                     ‫اهيراسؾ األسٌتٖج‬
                  Dhtml and Css for the World Wide Web ‫نخبة‬    
                     Designing With Web Standards ‫نخبة‬     
                      /http://www.w3.org/Style/CSS ‫يّكؾ‬    
                        http://www.w3schools.com ‫يّكؾ‬    
                  http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-‫يّكؾ‬     
                          19980512/about.html#q4
    ٕ‫ُذا اهخلرٖر يً إؿداد : يحيد زن‬
    mzaila@arabsoftware.net

    ‫فريق عمل مىقع عرب سىفتىير‬
http://arabsoftware.net                                 ‫عرب سوفتوير‬
                                           ‫02‬
             ‫سيٖؾ حلّق اهػتؾ ّاهٌضر يحفّؼج هيّكؾ ؿرة شّفخّٖر‬
    ‫ّال ٖشيح ألٔ ضخط اهٌلل أّ االكختبس يً ُذا اهيلبل دًّ نخبتج اهيظدر أّ اهرسّؽ إهٓ‬
                     ‫إدارث ؿرة شّفخّٖر‬


                          ‫‪http://arabsoftware.net‬‬
‫‪http://arabsoftware.net‬‬                              ‫عرب سوفتوير‬

								
To top