L-Assedju l-Kbir tal-1565 by nAWl43

VIEWS: 0 PAGES: 7

									L-Assedju l-Kbir tal-1565
      Title
Ghala t-Torok Attakkaw li Malta?


➲  L-ordni ta'San Gwann minn dejjem kien l-
  ghadu kbir tat-Torok.Il-flotta tal-Ordni dejjem
  kienet tattakka lix-xwieni tat-Torok fil-
  Mediterran.Barra minn dan il-Kavallieri
  kemm-il darba kienu qawwiet ohra Nsara
  kontra t-Torok.Ghalhekk is-Sultan Sulejman
  iddecieda li jeqred darba ghal dejjem lill-
  Ordi li tant tatu fastijdu.
Il- fortifikazzjonijiet li kienu jezistu
      waqt l-Assedju.
 ➲  Id-difiza ta' Malta kienet ibbazata
   principalment fuq il-fortifokazzjonijiet ta'
   madwar il-Port il-Kbir.Dawn kienu:l-Isla li
   kienet imharsa mill-Forti San Mikiel, il-Birgu
   li kien imhares mill-Forti Sant Anglu u l-Forti
   Sant Iermu li kien fit-tarf tal-gholja
   Xiberras.La Vallete ried jibbasa d-difiza ta'
   Malta fuq dan billi kien jaf li l-bliet tal-Imdina
   u c-Cittadella f'Ghawdex,Mikejja li kienu
   mdawwra bis-swar kienu dghajfa wisq.
  Zvantaggi li kellhom dawn il-
     fortifikazzjonijiet.
➲  Id-difiza ta' Malta kienet tiddependi mill-
  Birgu u l-Isla li ma dan kollu kellhom l-
  izvantaggi li kienu mdawwrin b'gholjiet minn
  kull naha.Anke Sant Iermu li kien fit-tarf tal-
  gholja Xiberras kien fil-baxx wisq meta
  tqabblu mal-art gholja ta madwaru.
   X'gara fl-Assedju? Il-punti
       principali
➲  Il-flotta Torka thalliet fil-Port ta'
  Marsamxett.
➲  It-Torok ghamlu l-kamp taghhom il-Marsa.
➲  It-Torok bdew l-attakk taghhom fuq Sant
  Iermu.
➲  Wara huma attakkaw il-Birgu u l-Forti San
  Mikiel.
➲  Minkejja li rebhu lil Sant Iermu,t-Torok ma
  setghux jirbhu l-fortizzi l-ohra.
➲  Fis-7 ta' Settembru wara li griet l-ahbar li
  waslet l-ghajnuna minn barra,it-Torok
  qabdu x-xwieni taghhom u marru lura lejn
  pajjizhom.
  X' kienet tfisser din ir-rebha.

➲  B'din ir-rebha Malta saret tarka tal-
  Kristjanezmu u t-Torok ma regghux
  attakkawna.
➲  Il-princpijiet Insara fehmu izjed importanza
  ta' Malta u ghenu bi flus fil-bib tal-Belt
  Valletta li nbniet dritt war.
➲  Il-Birgu beda jissejjah Vittoriosa u l-Isla
  Invicta.
Fortifikazzjonijiet u s-swar

								
To top