Casa Corpului Didactic Iasi

Document Sample
Casa Corpului Didactic Iasi Powered By Docstoc
					Casa Corpului Didactic Iaşi

    Carte de vizită
 Str. Octav Botez, Nr. 2A, 700116
   Telefon: +40.232.210424
    Fax: +40.232.267731
     www.ccdis.ro
    ccdiasi@gmail.com
        Avem un scop:

 Să devenim un model în care calitatea programelor
 oferite să facă diferenţa. Pentru că nouă ne pasă!
 Acest scop va fi atins, demonstrând că suntem:


 un furnizor profesionist, responsabil, suportiv şi
 echitabil;
 un partener solid, de încredere şi performant;
 o instituţie resursă care să poată oferi consultanţă în
 elaborarea politicilor de formare;
 un promotor al responsabilităţii sociale;
 un catalizator în schimbarea mentalităţilor...pentru că
 schimbarea face parte din ADN-ul instituţiei!
    Casa Corpului Didactic Iaşi

           Model

  Spiru Haret ( 1851, Iaşi - 1912, Bucureşti),
  matematician român, astronom, pedagog,
reformator al învăţământului românesc, ministru
  (Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice),
          academician.
 Din 1879 se face cunoscut drept "om al şcolii",
 urmând o viaţă de inspector şi de om politic,
lucrând în favoarea şcolii şi a educaţiei. El a fost
poate cel mai mare reformator al şcolii româneşti
       din secolul al XIX-lea.
     Cultura organizaţională

Motto:
    Scopul educaţiei este transferul de flacără
                       (V. Ghica)
Valori: profesionalism, comunicare, creativitate şi
 inovaţie, lucrul în echipă, eficienţă, receptivitate la
 nevoile de formare a cadrelor didactice, dezvoltarea
 şi diversificare programelor de formare

Simboluri: sigla Casei Corpului Didactic Iaşi, sigla
 Editurii „Spiru Haret”, revista “Univers Didactic”,
 motto-ul, pagina web, cartea de onoare, trofeul
     Cultura organizaţională

  Ritualuri şi ceremonii:

  Atribuirea denumirii de Spiru Haret Casei Corpului
  Didactic Iaşi
  Caravana formării
  Salonul ofertelor de formare
  Ziua Învăţătorului
  Zilele şcolii ieşene
  Recitalul Corului Camerata
  Vernisaje, lansări de carte/publicaţii
     Cultura organizaţională


  Scurt istoric

  Casa Corpului Didactic Iaşi, aşa cum o cunoaştem
  astăzi, a luat fiinţă pe data de 31 mai 1971, sediul
  iniţial fiind în Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 26.
  La sfârşitul anului 1983, Casa Corpului Didactic Iaşi se
  mută în sediul nou, din Strada Octav Botez, Nr. 2A,
  unde funcţionează şi în prezent.
  Desfiinţată în octombrie 1986, Casa Corpului Didactic
  a fost repusă în drepturi de către Ministerul
  Învăţământului pe data de 20 martie 1990.
     Cultura organizaţională


  Misiune

  Promovarea inovaţiei şi mişcării pentru reformă,
  asigurarea cadrului pentru dezvoltarea profesională
  a personalului din învăţământul preuniversitar
      Cultura organizaţională

  Atribuţii:
 Analizează nevoile de formare, defineşte produsele şi
 serviciile oferite
 Furnizează programe de formare continuă pentru
 personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
 preuniversitar
 Monitorizează calitatea procesului de formare
 Asigură resursele necesare, expertiza şi consultanţa în
 formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor
 şcolari
 Organizează şi derulează programe şi activităţi ştiinţifice,
 culturale, artistice
 Editează şi difuzează cărţi şi publicaţii
 Se constituie în centru metodologic pentru bibliotecarii din
 unităţile şcolare
       Analiza internă
Structura organizatoric-funcţională


Conducerea: director, consiliul de administraţie

Serviciul resurse, informare, documentare,
consultanţă: compartimentul programe (profesori
metodişti), biblioteca, informatizare, editura

Serviciul financiar-administrativ: contabilitate,
secretariat – arhivă, compartimentul tehnic şi de
întreţinere, îngrijire, pază.
         Analiza internă
  Spaţii

  Casa Corpului Didactic Iaşi dispune de local propriu cu
  trei săli de formare (a câte 20 de locuri), un amfiteatru
  (cu 90 de locuri, pentru activităţi culturale şi artistice),
  un laborator de informatică (dotat cu logistica necesară
  pentru instruirea personalului didactic din învăţământul
  preuniversitar în domeniul IT), o bibliotecă, depozit de
  carte
  Filiala Paşcani dispune de două săli de curs (30 de
  locuri, fiecare), de o minibibliotecă şi de dotarea
  necesară desfăşurării activităţilor
  CCD Iaşi coordonează, la nivelul judeţului, 31 de centre
  de documentare şi informare (CDI)
       Analiza internă

  Echipamente
 o reţea de 20 de PC-uri + 1 server (AeL)
 2 table interactive
 4 video proiectoare
 2 DVD player
 13 imprimante
 2 aparate foto digitale
 1 cameră video
 2 laptop-uri
 5 scannere
 2 copiatoare
 1 plasmă + mediabox
        Analiza internă

  Domenii de activitate şi rezultate

   Activitatea instituţiei se desfăşoară pe două
  coordonate distincte:
  Realizarea diagnozei mediului intern şi extern
  (investigarea nevoilor de perfecţionare, rezultate din
  introducerea unor conţinuturi /cerinţe noi în
  programele / legislaţia actuală; nevoi rezultate din
  inspecţia şcolară; nevoi concrete, exprimate de
  potenţialii beneficiari)
  Stabilirea priorităţilor de formare evidenţiate
  printr-o prelucrare atentă a datelor furnizate de
  analiza de nevoi
         Analiza internă
  Domeniu de activitate/Rezultate

 Programele de formare continuă atrag peste 3500
 de cursanţi anual, în domenii ca: utilizarea TIC şi AeL,
 curriculum, management educaţional, asigurarea
 calităţii, educaţie non-formală, învăţare activă şi gândire
 critică, limbi moderne, cultură şi civilizaţie europeană,
 educaţia părinţilor
 Între anii 2007-2010, au participat la activităţile de
 formare peste 14.000 de cadre didactice, didactic
 auxiliare şi personal nedidactic
 Oferta de formare propune pentru anul şcolar 2009-2010
 8 programe acreditate de CNFP şi 61 de programe
 avizate de MECTS
        Analiza internă

  Domeniu de activitate/Rezultate

 Prin proiectul Educaţie pentru informaţie în
 mediul rural defavorizat, demarat în anul 2003
 de ministerul de resort, s-au înfiinţat primele şapte
 centre de documentare şi informare, din
 fonduri proprii şi din donaţii
 În momentul de faţă, Casa Corpului Didactic Iaşi
 coordonează un număr de 31 de centre de
 documentare şi informare (CDI), din care 25 au
 fost create cu fonduri de la bugetul de stat
 Casa Corpului Didactic Iaşi deţine, prin biblioteca
 proprie, un număr de 38.000 de volume
         Analiza internă
 Domeniu de activitate/Rezultate

 Editura Spiru Haret
 Valorifică şi popularizează experienţa şi activitatea de
 cercetare în educaţie a cadrelor didactice, dar şi a
 colaboratorilor avizaţi în politicile educaţionale, prin
 editarea de ghiduri metodice, studii, broşuri, caiete
 metodice, reviste, suporturi de curs, carte şcolară
 Editează revista proprie, Univers Didactic,
 subintitulată Revista şcolii ieşene, care are ca scop
 oglindirea realităţilor şcolare din judeţ şi furnizarea
 de informaţii utile privind politicile educaţionale
 europene, naţionale şi locale
         Analiza internă
 Domeniu de activitate/Rezultate

 Domeniul de formare IT
 Vizează utilizarea de către cadrele didactice a
 pachetului MS Office, a unor platforme de predare
 specializate (AeL), utilizarea sistemului de bază de date
 oferit de către ORACLE
 Oferă cursanţilor posibilitatea de a obţine credite în
 urma examenelor de evaluare locală sau on-line: 30 de
 credite pentru TIC, 25 de credite pentru AeL şi 25 de
 credite pentru Instruire în societatea cunoaşterii

 În perioada şcolară cuprinsă între anii 2007–2009, au
 absolvit aceste cursuri 2000 de cadre didactice
         Analiza internă

  Comunicare
 Casa Corpului Didactic Iaşi abordează o comunicare
 eficientă cu toate segmentele educaţionale pentru
 identificarea nevoilor de formare, dar şi pentru
 mediatizarea şi popularizarea ofertei de formare
 continuă
 Mediile de comunicare sunt diverse: mass-media,
 site, e-mail, postere, afişe, broşuri, pliante,
 evenimente educaţionale cu impact în rândul
 populaţiei (expoziţii, simpozioane, festivaluri),
 publicaţii ale instituţiei (revista, newsletter etc.)
      Strategia de dezvoltare
  Viziune

  În contextul racordării României la standardele Uniunii
  Europene, Casa Corpului Didactic Iaşi doreşte:
•  să devină un garant al calităţii dezvoltării
  profesionale a personalului didactic, având un rol
  important în reglarea sistemului de învăţământ şi în
  asigurarea parteneriatului intern şi extern
•  să constituie cadrul propice schimbului de idei,
  informării şi documentării, din perspectiva
  direcţionării către o educaţie deschisă, flexibilă şi
  eficientă
  Conform Legii Calităţii, Casa Corpului Didactic Iaşi se
  defineşte prin capacitatea sa de autoevaluare,
  dezvoltare şi promovare a culturii organizaţionale, de
  relaţionare cu mediul cultural, social şi economic din
  comunitate
      Strategia de dezvoltare
  Obiectivele strategice se concretizează atât în
  Direcţiile de acţiune pe care le propunem pe termen
  mediu (2010-2013), cât şi în Planul operaţional anual
  de implementare a strategiei:

 Optimizarea managementului instituţional
 Flexibilizarea şi diversificarea ofertei de formare
 continuă
 Acreditarea de noi programe de formare continuă
 Înfiinţarea de noi filiale ale Casei Corpului Didactic
 Dezvoltarea parteneriatelor în cadrul comunităţii
 Atragerea fondurilor extrabugetare şi îmbunătăţirea
 resurselor materiale
 Dezvoltarea programelor de colaborare europeană
    Strategia de dezvoltare
  Direcţii de acţiune - domenii

 Dezvoltare instituţională
 Formare continuă pentru personalul din învăţământul
 preuniversitar
 Informare, documentare, consultanţă
 Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale
 Editare şi difuzare de carte şi publicaţii
 Parteneriat intern/extern
 Marketing educaţional, publicitate/diseminare
 Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei
    Strategia de dezvoltare
     Planificare operaţională

  Dezvoltare instituţională

  Optimizarea managementului instituţiei
  Completarea bazei de date cu resursele umane
  implicate în formare
  Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar
  din unitate
  Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării
  activităţilor în sediul principal şi în filială
  Dinamizarea activităţilor desfăşurate în cadrul CDI-
  urilor
      Strategia de dezvoltare
       Planificare operaţională

  Formare continuă
  Crearea bazei de date privind cererea şi oferta în sfera
  programelor şi a serviciilor de expertiză, consultanţă şi
  formare
  Realizarea analizei de nevoi în şcolile din mediul urban şi
  din mediul rural
  Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic,
  pe baza rezultatelor obţinute prin inspecţiile realizate de
  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi
  Elaborarea ofertei de programe de formare continuă în
  concordanţă cu politicile educaţionale naţionale/europene
  şi în funcţie de nevoile identificate
  Elaborarea şi acreditarea unor noi programe de formare
  Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în vederea
  utilizării TIC şi AeL
        Strategia de dezvoltare
         Planificare operaţională
  Informare, documentare, consultanţă
  Organizarea de standuri educaţionale, expoziţii permanente
  de carte şi/sau manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări
  de specialitate.
  Selectarea şi diseminarea informaţiilor legate de formarea
  adulţilor
  Utilizarea sistemelor moderne de comunicare
  Selectarea ofertelor de carte şi de soft educaţional
  Realizarea de auxiliare didactice
  Dezvoltarea şi eficientizarea centrelor de informare şi
  documentare
  Facilitarea folosirii resurselor documentare de către utilizatori
  cu ajutorul tehnicilor de informare şi comunicare educaţională
  Asigurarea consultanţei privind realizarea proiectelor cu
  finanţare externă
  Elaborarea monografiei Casei Corpului Didactic Iaşi
     Strategia de dezvoltare
      Planificare operaţională
  Activităţi metodice, ştiinţifice, culturale
 Publicarea şi promovarea monografiei Casei Corpului
 Didactic Iaşi
 Organizarea/participarea la seminarii, simpozioane,
 sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe, dezbateri,
 work-shop-uri etc.
 Organizarea “Salonului ofertelor de formare”
 Susţinerea unor cursuri experimentale/demonstrative
 Găzduirea unor vernisaje- expoziţii - artă plastică
 Găzduirea unor recitaluri de muzică, poezie
 Organizarea festivităţilor de sărbătorire a cadrelor
 didactice (pensionari, personalităţi culturale/ştiinţifice
 etc.)
 Organizarea“Zilelor Şcolii Ieşene”/ “Zilelor Casei Corpului
 Didactic Iaşi”
       Strategia de dezvoltare
        Planificare operaţională

  Editare/difuzare de carte/publicaţii
  Editarea revistei Univers Didactic, a altor publicaţii, la
  cererea cadrelor didactice/unităţilor de învăţământ
  Asigurarea unor servicii de tehnoredactare şi grafică,
  multiplicare: reviste şcolare, broşuri, pliante, programe
  pentru manifestări culturale, lucrări de grad/doctorat
  Includerea în lucrarea Catalogul editurilor ieşene a
  paginii de reclamă a Editurii "Spiru Haret"
  Participarea la Salonul internaţional de carte
  românească, organizat de Biblioteca Judeţeană "Gh.
  Asachi" Iaşi
  Promovarea şi difuzarea publicaţiilor Editurii “Spiru
  Haret”
      Strategia de dezvoltare
         Parteneriat extern

  Proiecte derulate sau aflate în derulare
  2002-2004 Grundtvig 2 – 02-G2-22-IS-ES
  Parteneriate pentru învăţare – Importanţa noilor
  tehnologii în zonele rurale dezavantajate
  2004-2006 - Grundtvig 2 – 05-G2-66-IS-RO-RC
  Parteneriate pentru învăţare – Promovarea educaţiei
  adulţilor prin artă în zonele rurale
  2006 – 2008 – Erasmus - 2854-IC-6-2001-1-BE
  ERASMUS-EUC-1 - IP Einstein Europe Inovative
  Scince Teachers Educatio by Introducing Nowadays
  Themes
  2007 - 2009 - Grundtvig 1 - 230305-CP-1-2006-1-
  RO-GRUNDTVIG-G11 - Face It
       Strategia de dezvoltare
          Parteneriat extern


  Proiecte derulate sau aflate în derulare
  2007-2009 - Leonardo da Vinci - VETPRO Mobility -
  LLP-LdV/VETPRO/2007/RO/049 - Eurostandards in
  continuous teacher training
  2007-2009 – Comenius - 134214-LLP-1-2007-1-IT-
  COMENIUS-CMP - Bridging Insula Europae
  2007-2009 – Comenius - 134246- LLP-1-2007-IT –
  COMENIUS – CMP - Euclides
  2009- 2011 – Comenius Regio - COM-09-PP-07-IS-IT -
  Youth Educational Systems
       Strategia de dezvoltare
          Parteneriat extern

  Proiecte aprobate, depuse în cadrul POS
  DRU, în parteneriat cu alte instituţii

  2009 – 2013 – Fondul Social European – Programul
  Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane -
  Parteneriat cu Azione Lavoro Veneto - Italia
  2009- 2013 - Fondul Social European – Programul
  Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane - La un clik
  de educaţia modernă şi eficientă, în parteneriat cu ISJ
  Iaşi, ISJ Tulcea şi CCD Tulcea.
       Strategia de dezvoltare
          Parteneriat extern

  Proiecte aprobate POS DRU, în parteneriat
  cu alte instituţii

  2009 - 2013 - Fondul Social European – Organizarea
  interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
  competentelor cheie la şcolarii din clasele I-IV - program de
  formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele
  didactice din învăţmanul primar – Proiect promovat de către
  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  2009 -2013 - Fondul Social European – Oportunităţi pentru
  o carieră didactică de calitate,, printr-un program naţional
  de formare continuă a profesorilor de matematică din
  învăţământul preuniversitar.
      Strategia de dezvoltare
         Parteneriat extern

  Proiecte cu finanţare europeană, în
  parteneriat cu alte instituţii europene
  Programul sectorial GRUNDTVIG – Parteneriate pentru
  învăţare - Education for adaptation policies and practices
  to climate change in European costal areas
  Programul sectorial GRUNDTVIG – Proiecte multilaterale
  - Didactic and innovative approaches for communication
  abilities - DIACA
  Programul sectorıal LEONARDO DA VINCI – Partenerıate
  Leonardo da Vinci - Vocational education of teachers
  working with handicapped children
  Programul sectorıal LEONARDO DA VINCI - Proiect
  VETPRO EFECTS – Educaţie şi formare europeană -
  calitate, transfer, schimbare
      Strategia de dezvoltare

  Marketing educaţional

 Promovarea produselor/serviciilor oferite prin
 programele de formare continuă, bibliotecă, editură
 Dezvoltarea relaţiei cu mass-media locală şi naţională:
 conferinţe de presă, interviuri, comunicate etc.
 Caravana formării - deplasarea echipei Casei Corpului
 Didactic în teritoriu, în vederea informării şi prezentării
 ofertei educaţionale
 Difuzarea în teritoriu a ofertei de programe de formare
 continuă
     Strategia de dezvoltare

  Marketing educaţional

  Participarea colectivului Casei Corpului Didactic Iaşi
  la consfătuirile/cercurile pedagogice ale cadrelor
  didactice
  Realizarea materialelor publicitare în vederea
  diseminării experienţei instituţiei
  Asigurarea schimbului de informaţii cu toate casele
  corpului didactic din ţară în domeniile prioritare
     Strategia de dezvoltare

  Dezvoltarea profesională a personalului
  instituţiei

  Participarea profesorilor metodişti la cursurile de
  perfecţionare organizate de M.E.C.T.S., O.N.G-uri
  abilitate, universităţi etc.
  Aplicarea/participarea la proiecte europene de învăţare pe
  tot parcursul vieţii (Grundtvig, Comenius, Leonardo da
  Vinci etc.)
  Realizarea unor studii, cercetări, pe baza nevoilor
  identificate
  Însuşirea noilor strategii şi tehnici de realizare a
  procesului de formare
  Consultarea bibliografiei şi a site-urilor care vizează
  formarea continuă
   CCD Iaşi e ALTFEL, pentru că:


  Suntem transparenţi şi deschişi!
  Încurajăm potenţialul creativ şi inovativ!
  Stimulăm participarea activă a tuturor actorilor
  educaţionali!
  Încurajăm diversitatea, interculturalitatea şi
  cetăţenia activă!
  Avem încredere în noi şi în VOI!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:6/24/2012
language:Romanian
pages:34