Enterobacteriaceae ailesinin genel �zellikleri by hwlsj1R9

VIEWS: 4 PAGES: 24

									  ENTEROBACTERİACEAE
   GENEL ÖZELLİKLERPROF.DR. MEHMET TEKEREKOĞLU
Enterobacreiaceae ait mikroorganizmalar, klinik örneklerden en sık izole
edilen bakteri grubudur.
Bu bakteriler;
  Tüm üriner sistem infeksiyonlarının %70
  Tüm sepsislerin %30-35’inden sorumludur.
Flagelları ile haraketlidirler.
Sadece Klebsiella ve Shigella haraketsizdir.
Enterobacteriaceae ailesinin tümü;

   Oksidaz negatiftirler.
   Glikozu fermente eder.
   Fakültatif anaeropturlar.
   Enerji üretim süreçlerinde nitratları nitritlere indirgerler.
Üremek için zengin besiyerlerine ihtiyaç duymazlar. Genel besiyerlerinde
üreyebilirler. 18-24 satte türe özgü koloni oluşturarak ürerler.
E. coli  Proteus
Kullanılan Besiyerleri ve Koloni Özellikleri


          XLD.(Xylose Lysine Deoxycholate)

          Mikoorganizmaların  ksiloz,   laktoz,
          sükroz   üzerine  etkisini,   lizini
          dekarboksile etme özelliklerini ve H2S
          oluşturup     oluşturmadıklarını
          incelemeye yarar.
Kullanılan Besiyerleri ve Koloni Özellikleri
            XLD (Xylose Lysine Deoxycholate)
            Fenol kırmızısı indikatördür.
            Laktozu parçalayanlar sarı renkli koloni,
            Salmonella’lar ortası siyah pembe-kırmızı
            koloni
            Shigella’lar renksiz koloni yaparlar.
Kullanılan Besiyerleri ve Koloni Özellikleri


                MacConkey Agar

          Seçici-ayırdedici besiyeridir.
          Tek karbonhidrat laktozdur.
          Kristal viyole ve safra tuzları gr (+)
          bakterilerin üremesini inhibe eder.
          İndikatörü nötral kırmızısıdır.


          Laktozu fermente edenler Escherichia,
          Klebsiella, Enterobacter MacConkey de
          kırmızı renk verirler.
Kullanılan Besiyerleri ve Koloni Özellikleri                  EMB
        Eozin ve metilen blue gr (+) bakteri
        üremesini önler. Laktoz ve sükroz içerir.
        Laktozu fermente eden Escherichia,
        Klebsiella ve Enterobacter EMB’de yeşil-
        siyah metalik renk verirler.
Laktoz (-)   Laktoz (+)
Salmonella   Escherichia coli
Shigella    Enterobacter
Proteus    Klebsiella
Serratia    Citrobacter*
Yersinia    Serratia*
Morganella   Hafnia*
Edwardsiella  Providencia*
        * Geç fermentasyon 24 sa.
 Üç Şeker-Demir Agarı (TSI: triple sugar ıron)
 Bu vasatın önemli yapıtaşı ferrosülfat ve 3 şekerdir (glukoz, laktoz,sükroz)

                       Laktoz   (veya   sükroz)    fermente
                       olursa büyük miktarda asit çıkar ve
                       hem dik hem de yatık kısım fenol
                       kırmızısını sarı renge dönüştürür.


                       Laktoz   fermente    olmuyorsa    az
                       miktarda   (1/10)   glikoz   fermente
                       oluyorsa oksijence fakir dik kısım sarı
                       olacak, yatık kısımda ise oluşan asit
                       organizma  tarafında   alkali  aminlere
                       çevrildiğinden kırmızı (nötral) kalacak.

Laktoz ve glikoz kullanılmıyorsa her iki kısımda kırmızı kalacak.
H2S üretiliyorsa ferrosülfidin siyah rengi görülür.
Familyadaki tüm bakteriler glikozu fermente ederler. Ancak
fermantasyon sırasında kullandıkları enzimler ve son ürünler farklıdır.

              METİL RED TESTİ
              Bakteri asit üretmiş ise besiyerinin pH’sı 4,4’e
              kadar   düşer.   Metil  red   indikatörünün
              damlatılması  ile kırmızı  renk   değişimi  olur.
              E.coli,  Shigella,   Edwersiella,   Salmonella,
              Citrobacter türlerinde pozitif

               VOGES PROSKAUER TESTİ
               Glikozun fermentatif parçalanması esnasında
               pyruvic acid, bir kısım bakterilerde bulunan
               enzimatik sistemlerle (butilen glikol yolu)
               daha ileriye doğru parçalanarak asetil metil
               karbinol (asetoin) oluştururlar. Klebsiella,
               Enterobacter, Hafnia ve Serratia pozitif
METİL RED TESTİ  VOGES PROSKAUER TESTİ
Salmonella ve Proteus gibi bazı cinsler hidrojen sülfür oluştururlar.
İndol Besiyeri ve İndol Deneyi
Başta Enterobacteriaceae’ler olmak üzere birçok bakterinin triptofonaz enzimleri ile
triptofandan indol oluşturduklarının araştırılması temeline dayanır.
Pozitif kontrol E.coli
Negatif kontrol K.pneumoniae
Üre besiyeri ve üreaz deneyi
Bu besiyerinin önemli bileşenleri üre ve pH belirteci olan fenol kırmızısıdır. Organizmanın
üreaz enzimi varsa üre NH4 ve CO2’e hidroliz olur. Amonyak besiyerini alkali yapar ve
fenol kırmızısının rengi açık portakaldan kırmızımtrak menekşeye döner. Proteus ve
Klebsiella.
Sitrat besiyeri ve Sitrat deneyi

Sitratları tek karbon kaynağı olarak
kullanma yeteneğindeki bakterilerin
incelenmesinde kullanılır.

İncelenecek  bakteri   besiyerinin
yüzeyine az miktarda ekilir. 35
derecede 24-48 saat bekletilir.

Sitratı kullanarak üreyen bakteriler
prusya mavisi renk oluştururlar.

Pozitif kontrol E.aerogenes
Negatif kontrol E.coli
HAREKET
Ayrıca direkt olarak veya reagent eklenmesi sonucu bakteriyel enzimler tarafından renkli veya
floresan veren hidroliz ürünlerine dönüştürülen bileşikler kullanılabilir.

        Api 20E - Identification System for Enterobacteriaceae
TEŞEKKÜRLER

								
To top