Agglutination reaction Widal s test

Document Sample
Agglutination reaction Widal s test Powered By Docstoc
					                                                    ่
                                               ความรู้เรืองโรคไข้ไทฟอยด์
ICD10 : A01 ข ้อมูลการเฝ้ าระวัง | แบบสอบสวนโรค
ไข ้ทัยฟอยด์ (Typhoid fever, Typhus abdominalis) ICD-10 A01.0
ไข ้พาราทัยฟอยด์ (Para typhoid fever) ICD-10 A01.1-A01.4
ลักษณะโรค
    เป็ นโรคทีเกิดจากการติดเชอแบคทีเรียรุกล้าเข ้ากระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ
                   ่                            ื้
    ทาให ้เกิดอาการไข ้เฉียบพลัน โดยไข ้จะสูงอยูเป็ นระยะเวลานาน ปวดศรษะ อ่อนเพลีย เบืออาหาร                            ่                          ี               ่
                  ี              ้         ่
    ม ้ามโต ชพจรเต ้นชา เมือเทียบกับอุณหภูมรางกายทีสงขึนจากไข ้ (relative bradycardia) จุดแดง                        ิ่            ่ ู ้
    (rose spots) ตามลาตัว ไอแห ้งๆ
                 ่
    ในระยะเริมแรกอาการคล ้ายท ้องผูกหลายวันถึงจะถ่ายครังแต่อจจาระเหลวมีกลินเหม็นพบมากกว่าอาก                                         ้      ุ             ่
    ารอุจจาระร่วง และอาการของระบบเนือเยือน้ าเหลือง (lymphoid tissues)                         ้     ่
    พบผู ้ป่ วยทีมอาการไม่รนแรง หรือมีอาการทีไม่ชดเจนได ้บ่อย การมีแผลทีตอมน้ าเหลือง Payer's
                      ่ ี                  ุ                                ่      ั                       ่ ่
                      ่      ้         ่
    patches ทีลาไสเล็กสวนกลาง (ileum) ซงทาให ้มีเลือดออกในลาไสหรือลาไสทะลุได ้ (พบประมาณ                         ึ่                             ้         ้
    ร ้อยละ1)
    โดยเฉพาะในระยะท ้ายของผู ้ป่ วยทีไม่ได ้รับการรักษาจะพบว่าผู ้ป่ วยมีอาการไข ้ทีไม่มเหงือออก         ่                                                    ่    ี ่
      ี       ้ ึ
    ชพจรชา ซม ความไวของประสาทรับเสยงลดลง และอาจมีตอมน้ าลายหน ้าหูอักเสบ                           ี                             ่
    อัตราป่ วยตายมีประมาณร ้อยละ 10 - 20 แต่ลดลงได ้ถึงน ้อยกว่าร ้อยละ 1
    ถ ้าให ้การรักษาด ้วยยาปฏิชวนะ พบว่าร ้อยละ 15 - 20                 ี
    ของผู ้ป่ วยอาจกลับมีอาการใหม่หลังจากหายแล ้ว
    (แต่โดยทั่วไปจะมีอาการไม่คอยรุนแรงเท่ากับการป่ วยครังแรก) ผู ้ป่ วยในท ้องถินทีเกิดโรคเป็ นประจา่                                      ้                   ่ ่
         ่ ิ    ื้
    ผู ้ทีตดเชออาจมีอาการน ้อยหรือไม่มอาการเลยก็ได ้                                 ี
    ไข ้พาราทัยฟอยด์ มีอาการทางคลินกคล ้ายกับไข ้ทัยฟอยด์ แต่อาการน ้อยกว่า อัตราป่ วย- ตาย             ิ
        ่                          ่
    ก็ตากว่ามาก อัตราสวนการเกิดโรคระหว่าง S.Typhi กับ S.Paratyphi A และ S.Paratyphi B ประมาณ
    10 : 1 การกลับเป็ นโรคซาอีกมีประมาณร ้อยละ 3 - 4 การวินจฉั ยโรค         ้                                                 ิ
                           ื้
    สามารถเพาะเชอทัยฟอยด์ได ้จากเลือดในระยะเริมป่ วย แม ้ว่าระยะหลังจากมีอาการแล ้ว 1                                    ่
    ส ัปดาห์จะเพาะเชอได ้จากปั สสาวะและอุจจาระ    ื้
    ในกรณีทผู ้ป่ วยได ้รับยาปฏิชวนะแล ้วการเพาะเชอจากไขกระดูกจะชวยยืนยัน (พบร ้อยละ 90 - 95)
                ี่                                  ี                           ื้                    ่
    การตรวจเลือดด ้วยวิธ ี Agglutination reaction (Widal's test) จะได ้ผลบวกในระยะสปดาห์ท ี่ 2                                                                   ั
                         ิ          ่       ่
    โดยให ้การวินจฉั ยเมือมีคาเพิมขึนเปรียบเทียบกับผลทีได ้จากตัวอย่างเลือดทีเจาะครังแรก      ่ ้                                   ่                   ่       ้
             ่           ้
    แต่ไม่คอยใชในการวินจฉั ย เนืองจากมีข ้อจากัดของความไวและความจาเพาะ  ิ              ่
สาเหตุ
                                        ื้
    ไข ้ทัยฟอยด์เกิดจากเชอ Salmonella Typhi ไข ้พาราทัยฟอยด์เกิดจากเชอ S.Paratyphi A ,                                                          ื้
    S.Paratyphi B และ S.Paratyphi C สามารถแยกเชอได ้โดยนาตัวอย่าง เชน เลือด อุจจาระ                                        ื้                     ่
    น้ าไขส     ันหลัง ปั สสาวะมาเพาะเลียงเชอบนอาหารเลียงเชอชนิดต่างๆ และทาการทดสอบยืนยันด ้วยวิธ ี     ้     ื้                   ้         ื้
    Biochemical ร่วมกับวิธ ี Serological ในกรณีทต ้องการศกษาทางระบาดวิทยาจะทา phage typing                              ี่            ึ
    และวิธ ี pulsed - field gel electrophoresis
  ี
วิธการติดต่อ
    โดยการบริโภคอาหารหรือน้ าดืมทีมเชอปนเปื้ อนมาจากอุจจาระหรือปั สสาวะของผู ้ป่ วยหรือผู ้เป็ นพาหะ   ่ ่ ี ื้
                    ื้
    อาจพบเชอในหอยทีจับได ้ในแถบชายฝั่ งทีมทอน้ าเสยระบายลงทะเล ผลไม ้ ผักดิบ
                                     ่                                    ่ ี ่            ี
    นมและผลิตภัณฑ์จากนม ซงอาจเป็ นตัวกลางแพร่เชอ สวนมากเชอจะติดมาจากมือของผู ้ทีเป็ นพาหะ   ึ่                                    ื้ ่          ื้                    ่
                                             ื้
    แมลงวันอาจเป็ นตัวแพร่เชอมาสูอาหาร ตัวเชอจะเจริญจนได ้จานวนมากพอทีจะก่อให ้เกิดโรคในคนได ้        ่                 ื้                                 ่
ระยะฟั กตัว
       ้    ่                    ื้
    ขึนอยูกับจานวนเชอ จาก 3 วันถึง 1 เดือน โดยปกติประมาณ 8 - 14 วัน สาหรับ paratyphoid
    gastroenteritis 1 - 10 วัน
ระยะติดต่อ
    สามารถติดต่อได ้ตลอดเวลาทียังคงพบเชอในอุจจาระและปั สสาวะ ตังแต่สปดาห์แรกจนกระทั่งหาย        ่              ื้                               ้     ั
    (ปกติ 1 - 2 ส                ัปดาห์สาหรับ para typhoid) ประมาณร ้อยละ 10
    ของผู ้ป่ วยทีไม่ได ้รับการรักษาจะยังคงมีเชอในอุจจาระเป็ นเวลา 3 เดือนหลังจากเริมป่ วย ร ้อยละ 2 - 5
                       ่                                              ื้                                          ่
    จะกลายเป็ นพาหะเรือรัง ผู ้ติดเชอ S.paratyphoid มีจานวนน ้อยทีอาจจะเป็ นพาหะเรือรัง
                                  ้                      ื้                                        ่                 ้
อาการและอาการแสดง
    มีอาการไข ้สูงลอย ปวดศรีษะและหนาวสนเป็ นอยูหลายวัน อาการระบบทางเดินอาหารคือ เบืออาหาร                   ั่               ่                                     ่
    ท ้องอืดมาก ปวดท ้องหลายวันจึงจะถ่าย ลักษณะอุจจาระจะเหลว มีกลินเหม็น ม ้ามโต                                             ่
     ี            ้ ่                             ิ่
    ชพจรเต ้นชาเมือเทียบกับอุณหภูมรางกายทีสงขึนจากไข ้ (relative bradycardia) อาจมี DIC shock       ่ ู ้
    (Disseminated Intravascular Coagulopathy Shock) คือภาวะทีเลือดแข็งตัวกระจายไปทั่วร่างกาย                                      ่
    มีเลือดออกในลาไสหรือลาไสทะลุได ้ พบประมาณร ้อยละ    ้           ้
    1ในระยะท ้ายของผู ้ป่ วยทีไม่ได ้รับการรักษาจะพบว่าผู ้ป่ วยมีอาการไข ้ ไม่มเหงือออก ชพจรชา ซม
                                    ่                                                    ี ่            ี       ้ ึ
    ความไวของประสาทรับเส                        ียงลดลง และอาจมีตอมน้าลายหน ้าและหูอักเสบ   ่
ระบาดวิทยาของโรค
    Salmonella Typhi, S.Paratyphi A , S.Paratyphi B และ S.Paratyphi C มีเพียงมนุษย์เป็ น host
                                  ่
    แพร่กระจายจากคนไปสูคนโดยไม่ม ี intermediate host จึงไม่มรายงานการตรวจพบในสตว์                                        ี                      ั
                   ั
    หรืออาหารสตว์โดยทั่วไป Salmonella Typhi
    จะถูกปลดปล่อยออกมากับอุจจาระคนและปนเปื้ อนอยูในสภาพแวดล ้อมต่างๆ เชน น้ า                             ่                       ่
                       ่          ื้ ้
    หรือมือของผู ้ทีปล่อยเชอนั นออกมาและนาไปสูการปนเปื้ อนอาหารหรือเครืองมือเครืองใชอืนๆ                ่                           ่          ่        ้ ่
               ื้
    จึงได ้รับเชอ Salmonella Typhi เข ้าไปทางน้ าหรืออาหารทีมการปนเปื้ อนจากอุจจาระของคนเท่านัน                            ่ ี                                 ้
    ในการติดเช         ือจาก S.Typhi ทั่วๆ ไปมักบอกไม่ได ้ว่าได ้รับเชอเข ้าไปอย่างไร แต่ในการระบาดจาก
                  ้                                                           ื้
    S.Typhi ในต่างประเทศมีการดาเนินการสอบสวนโรคอย่างรัดกุม
    ทาให ้สามารถบอกได ้ว่าเกิดเนืองจากการปนเปื้ อนของเชอจากอุจจาระไปยังอาหารต่างๆ  ่                              ื้
    ในแต่ละปี ประมาณว่ามีผู ้ป่ วยใหม่จานวน 17 ล ้านราย ตายประมาณ 600,000 ราย
    มีหลายสายพันธุทดอต่อ Chloramphenicol และยาปฏิชวนะตัวอืน ๆ ในหลายพืนทีของโลก
                         ์ ี่ ื้                                            ี            ่        ้ ่
          ่
    โดยสวนใหญ่จะแยกได ้จากแถบเอเซยใต ้ และเอเซยตะวันออกเฉียงใต ้                 ี             ี
    ตะวันออกกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา ในปี 2533 มีสายพันธุทม ี R factor plasmid                                            ์ ี่
       ึ่                     ้           ี
    ซงมีพันธุกรรมการดือยาปฏิชวนะหลายชนิดทีสาคัญในการให ้ผู ้ป่ วยกินเพือการรักษารวมทังยา             ่                             ่                    ้
    chloramphenicol amoxicillin และtrimethoprim/sulfamethoxazole ไข ้พาราทัยฟอยด์
    เกิดประปรายหรือเกิดการระบาดและหยุดเร็ว (limited outbreaks) จะพบในเด็กทีอายุน ้อยกว่า 1 ปี                                                ่
การรักษา
                                      ื้
    รักษาตามอาการ ปั จจุบันเชอ S.Typhi มีการดือต่อยาทีกาหนดไว ้ในการรักษาเพิมมากขึน                ้           ่                       ่         ้
    สาหรับผู ้ป่ วยในแถบเอเซย มีการรายงานว่า Asian strains     ี
                                        ่
    มีความไวต่อยาลดน ้อยลงเมือเชออยูในร่างกาย เมือตรวจพบเชอ Salmonella Typhi หรือ    ื้   ่             ่                 ื้
    Salmonella Paratyphi
    กรณีอาการไม่รนแรง            ุ
    ผู ้ใหญ่ใช ้ Cotrimoxazole 160/800 มก.วันละ 2 ครัง นาน 3 วัน                                ้
    เด็กใช ้ Cotrimoxazole 10 มก.(trimetroprim)วันละ 2 ครัง นาน 3 วัน                                        ้
    กรณีอาการรุนแรง
    ผู ้ใหญ๋ใช ้ Ciprofloxacin 500 มก.วันละ 2 ครัง นาน 3 วัน                          ้
    เด็กใช ้ Ciprofloxacin 10-20 มก.วันละ 2 ครัง นาน 3 วัน                          ้
    หากพบเช     ือทีดอยาดังกล่าวจึงพิจารณาใช ้ Ceftrixone หรือ ofloxacin ไม่ควรดูอาการว่า
             ้ ่ ื้
                      ้
    ไข ้ลงเร็วหรือชาว่าเป็ น response ต่อยาหรือไม่ เพราะไข ้จะลงชา แต่ผู ้ป่ วยจะรู ้สกสบายขึน                                   ้           ึ           ้
  ี
วิธการป้ องกันและควบคุมโรค
    มาตรการปองก ัน      ้
              ึ
    1. ให ้สุขศกษาแก่ประชาชนทั่วไป
    โดยเฉพาะอย่างยิงผู ้ประกอบการเกียวกับอาหารและผู ้ดูแลผู ้ป่ วยและเด็กในเรืองสุขนิสยในการรักษาค
                          ่                      ่                                         ่          ั
    วามสะอาด เน ้นความสาคัญของการล ้างมือ จัดให ้มีอางล ้างมือ                                   ่
    2. จัดให ้มีการสุขาภิบาล ในเรืองการกาจัดอุจจาระ และการป้ องกันแมลงวัน    ่
    ในกรณีทไม่มส ี่         ี   ้วมควรกาจัดอุจจาระด ้วยการฝั ง และทีฝังจะต ้องห่างจากแหล่งน้ าดืม             ่                             ่
    3. จัดทาให ้แหล่งน้ าสะอาดและใสคลอรีน                          ่
    รวมทังการไหลย ้อนกลับของระบบน้ าทิงซงอาจปนเปื้ อนกับแหล่งน้ าสะอาด
         ้                                           ้ ึ่
                              ่
    สาหรับการป้ องกันสวนบุคคลหรือในชุมชนย่อยนั น น้ าดืมน้ าใชควรได ้รับการต ้มหรือใสคลอรีน               ้         ่        ้                    ่
    4. การควบคุมแมลงวัน โดยใชมุ ้งลวด พ่นยาฆ่าแมลงหรือใชกับดัก            ้                                  ้
    ควบคุมการขยายพันธุด ้วยการเก็บและทาลายขยะโดยวิธทเหมาะสม ์                                         ี ี่
    5. ระมัดระวังเรืองความสะอาดในการเตรียม การขนสง
                     ่                                             ่
    และการเก็บรักษาอาหารโดยเฉพาะอย่างยิงการเก็บรักษาอาหารจาพวกสลัดหรืออาหารอืนๆ             ่                                                 ่
    ทีต ้องอาศ
      ่                     ่
             ัย การแชเย็น พึงระมัดระวังไม่วาจะเป็ นการประกอบอาหารในบ ้านหรือทีสาธารณะ    ่                                            ่
              ี่                         ่
ในกรณีทไม่แน่ใจในเรืองความสะอาดของอาหารนัน ควรเลือกรับประทานอาหารทีปรุงสุกใหม่และร ้อน                                              ้                                                ่
6. นมหรือผลิตภัณฑ์นมควรผ่านการพาสเจอร์ไรซ ์ หรือการต ้มก่อน
                      ่
ให ้คาแนะนาเรืองการควบคุมการผลิต การเก็บรักษา และการจัดจาหน่ายให ้ถูกสุขลักษณะ
7. ควบคุมการผลิตอาหารและเครืองดืมให ้เหมาะสม                               ่              ่
        ้
ให ้ใชน้ าผสมคลอรีนในโรงงานผลิตอาหารและเครืองดืมให ้ปรุงอาหารทุกชนิดจากสตว์ให ้สุกจริงๆ                                            ่       ่                                            ั
โดยเฉพาะเป็ ดไก่ทแช                      ี่        ่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากไข่และเนือ หลีกเลียงการปนเปื้ อนในครัว การกินไข่ดบ                ้                 ่                                        ิ
ไข่ผสมเหล ้าหรือไอสครีมทีทาโดยใชมือ และการใชไข่ทสกปรกหรือแตกร ้าว               ่                    ้                         ้     ี่
นมทุกชนิดและผลิตภัณฑ์จากไข่ควรจะต ้องได ้รับการพาสเจอร์ไรชมาก่อน                                                                                 ์
8.
จากัดการเก็บและการจัดจาหน่ายอาหารทะเลจากแหล่งทีได ้รับการรับรองว่าสะอาดและควรได ้รับการป                                                         ่
                               ่
รุงโดยการต ้มหรือนึงด ้วยไอน้ าอย่างน ้อย 10 นาที ก่อนรับประทาน
           ่ ิ    ื้
9. ผู ้ทีตดเชอหรือพาหะควรหลีกเลียงจากการประกอบอาหารและการดูแลผู ้ป่ วย                    ่
และให ้คาแนะนาแก่ผู ้เป็ นพาหะควรพักการทางานเกียวกับอาหารจนกว่าจะตรวจไม่พบเชอจากอุจจาระ                                                ่                                                     ื้
หรือปั สสาวะ ติดต่อกัน 3 ครัง ห่างกันอย่างน ้อย 1 เดือนและหลังหยุดยาปฏิช              ้                                                                               ีวนะอย่างน ้อย 48
  ั่
ชวโมง ตัวอย่างอุจจาระนิยมเก็บจากอุจจาระสด (fresh stool) คนทีเป็ นพาหะเรือรัง                                                                            ่                    ้
มักพบนิวในถุงน้ าดี หรือภาพถ่ายรังสพบความผิดปกติของท่อทางเดินน้ าดี
            ่                                                      ี
ปั จจุบันมีหลายการศกษาพบว่ายากลุม quinolone ตัวใหม่          ึ                             ่
ให ้ผลในการรักษาผู ้เป็ นพาหะได ้อย่างดีเยียม แม ้ว่ายังมีโรคเกียวกับทางเดินน้ าดีหรือถุงน้ าดี                            ่                                 ่
การติดตามผลการเพาะเชอ ยังมีความจาเป็ นเพือยันยันผลการรักษา                ื้                                   ่
                        ี
10. การให ้วัคซนแก่ผู ้ทีมโอกาสสมผัสเชอจากหน ้าที่ เชน นั กเทคนิคการแพทย์     ่ ี           ั                 ื้                         ่
         ิ
สมาชกของครอบครัวผู ้เป็ นพาหะ หรือผู ้ทีเดินทางไปยังพืนทีทมความชุกของโรคสูง                                    ่                           ้ ่ ี่ ี
หรือพืนทีทการสุขาภิบาลไม่ด ี วัคซ ่
          ้ ่ ี่                                                             ้
                                                          ีนทีใชเป็ นวัคซนตัวเป็ นชนิดให ้ทางปากใชเชอ S.Typhi strain ี                                          ้ ื้
Ty21a (ใช ้ 3 - 4 dose ห่างกัน 2 วัน) สาหรับชนิดฉีด มี Polysaccharide Vi.antigen (ให ้ครังเดียว)                                                                                                   ้
       ี ้
วัคซนทังชนิดกินและฉีดนีให ้การป้ องกันโรคได ้เชนเดียวกับวัคซนชนิดทีใชแบคทีเรียทังเซลล์ (whole้                                       ่                       ี            ่ ้                    ้
cell bacteria vaccine) และมีปฏิกรยาข ้างเคียงน ้อยมาก ซงเป็ นทางเลือกการใชวัคซน อย่างไรก็ด ี          ิ ิ                                              ึ่                                 ้    ี
       ี
วัคซนชนิดกิน Ty21a และชนิด whole cell ไม่ควรให ้ในผู ้ได ้รับยาปฏิชวนะ หรือยารักษามาเลเรีย                                                                         ี
mefloquine เพราะเกิดปฏิกริยาข ้างเคียงค่อนข ้างรุนแรง การให ้วัคซ                                                                                   ีนกระตุ ้น
     ่                            ี่
เพือป้ องกันความเสยงต่อการติดเชอ ชวงการให ้วัคซนกระตุ ้น 2 - 5 ปี ขึนอยูกับชนิดของวัคซน             ื้             ่                     ี                              ้      ่                  ี
                             ี
สาหรับการให ้วัคซนในไข ้พาราทัยฟอยด์ ในการทดลองภาคสนาม พบว่าวัคซนทัยฟอยด์ชนิดกิน (Ty                                                                                       ี
             ่
21 a) ชวยป้ องกัน paratyphoid B แต่ไม่ดเท่าป้ องกัน typhoid                                                ี
การควบคุมผูปวย ผูสมผ ัส และสงแวดล้อม:    ้่               ้ ั                     ิ่
การแยกผู ้ป่ วย:- การแยกแยะผู ้ติดเชอไม่มอาการเป็ นสงจาเป็ น ควรระมัดระวังเรืองอาหาร น้ า                   ื้            ี                   ิ่                                     ่
และการถ่ายของผู ้ป่ วย การป่ วยในระยะเฉียบพลันควรได ้รับการดูแลทีโรงพยาบาล                                                                               ่
ควรติดตามผู ้ป่ วยจนกว่าการเพาะเชอจากอุจจาระหรือปั สสาวะได ้ผลลบติดต่อกัน 3 ครัง                   ื้                                                                                  ้
โดยแต่ละครังห่างกันไม่น ้อยกว่า 24 ช
                  ้                                                    ่
                                                                     ัวโมงและอย่างน ้อย 48 ชวโมงหลังได ้รับยาปฏิชวนะ                  ั่                                ี
และไม่ควรเร็วกว่า 1 เดือนหลังเริมเกิดอาการ ถ ้ามีผลเพาะเชอครังใดครังหนึงได ้ผลบวก            ่                                                      ื้     ้        ้      ่
ให ้ติดตามเพาะเชอทุก ๆ 1 เดือน ระหว่างระยะเวลา 12   ื้
เดือนหลังเกิดอาการจนกว่าจะพบว่าการเพาะเชอให ้ผลลบติดต่อกัน 3 ครัง                                                  ื้                                         ้
การทาลายเชอ:-              ื้
                                     ิ่
สาหรับอุจจาระและสงของทีปนเปื้ อนในชุมชนซงมีระบบการกาจัดของเสยทีทันสมัยและดีพอ          ่                                   ึ่                                       ี ่
อุจจาระสามารถทีจะปล่อยโดยตรงลงในภาชนะทีเก็บโดยไม่ต ้องมีการฆ่าเชอเบืองต ้นใด ๆ
                          ่                                                           ่                                        ื้       ้
แต่ต ้องทาความสะอาดขันสุดท ้าย                            ้
การแยกผู ้ต ้องสงส                     ัย: ไม่จาเป็ น
               ิ                       ั
การให ้ภูมคุ ้มกันแก่ผู ้สมผัส: ฉีดวัคซนป้ องกันโรคทัยฟอยด์ให ้แก่สมาชกในบ ้าน ผู ้ดูแลผู ้ป่ วย              ี                                                       ิ
   ึ่               ื้
ซงอาจติดเชอจากผู ้ป่ วยหรือพาหะได ้ สาหรับกรณี paratyphoid Aการให ้วัคซนไม่มผลต่อการป้ องกัน                                                                                      ี        ี
                         ั
การสอบสวนผู ้สมผัส : ควรตรวจหาแหล่งทีมโอกาสแพร่เชอ สอบสวนหาผู ้ป่ วยทียังไม่ได ้รับรายงาน                                  ่ ี                      ื้                                 ่
ผู ้เป็ นพาหะ ตรวจสอบอาหาร น้ า นม หรืออาหารทะเลทีอาจปนเปื้ อนเชอโรค                                                               ่                      ื้
      ่                             ิ
กลุมผู ้เดินทางสมาชกในบ ้านและผู ้สมผัสใกล ้ชดผู ้ป่ วยไม่ควรให ้ทาหน ้าทีเกียวข ้องกับอาหาร                 ั                 ิ                                            ่ ่
จนกว่าจะมีผลการเพาะเชอจากอุจจาระหรือปั สสาวะไม่พบเชออย่างน ้อย 2 ครัง         ื้                                                            ื้                         ้
โดยทาห่างกันอย่างน ้อย 24 ชวโมง                                   ั่
มาตรการในระยะระบาด:
                             ่
ทบทวนรายงานผู ้ป่ วย เพือพิจารณาเวลาและสถานทีสมผัสโรคและประชากรกลุมเสยง                         ่ ั                  ่  ี่
                              ื่
ดาเนินการตรวจเช็ครายชออาหารทีรับประทานและอาหารทีแชเหลือไว ้ในตู ้เย็น       ่                       ่ ่
      ั
การซกถามอาการทางคลินคร่วมกับการประมาณเวลาของระยะฟั กตัวจะชวยในการตังสมมติฐานของเช ื้
                                 ิ                                           ่        ้
อสาเหตุ ให ้เก็บตัวอย่างอาเจียน อุจจาระสงตรวจทางห ้องปฏิบัตการ                   ่                    ิ
พร ้อมกับการวินจฉั ยเบืองต ้นประกอบไปด ้วย สมภาษณ์ผู ้ป่ วยโดยการสุมมาจานวนหนึง
                ิ         ้                              ้                   ่          ่
เปรียบเทียบอัตราป่ วยตามชนิดอาหารในกลุมทีรับประทานและไม่ได ้รับประทาน อาหารทีสงสยคือ           ่ ่                               ่  ั
             ่ ี
ชนิดอาหารทีมความแตกต่างของอัตราป่ วยทัง 2 กลุม โดยกลุมทีรับประทานจะมีอตราป่ วยทีสงกว่า            ้     ่        ่ ่            ั     ่ ู
  ั
ซกถามแหล่งทีมาของอาหารทีสงสย และวิธการปรุง และการเก็บถนอมอาหารก่อนนาไปบริโภค
               ่                     ่   ั              ี
                 ่
ตรวจหาแหล่งทีอาจมีการปนเปื้ อน และชวงเวลาของการแชในตู ้เย็นและการอุนอาหาร           ่                  ่             ่
    ่                  ่ ื้
เพือคานวณเวลาทีเชอแบ่งตัวพร ้อมตรวจสอบตัวกลางนาโรค เชน น้ าและอาหารอย่างถูกต ้อง                             ่
     ่
จัดสงอาหาร (ทีเหลือ) ทีสงสยตรวจทางห ้องปฏิบตการ
                  ่             ่    ั                      ั ิ
                   ื้
การตรวจแยกเชอไม่พบไม่ได ้เป็ นการแยกโรค
           ้           ่
ถ ้าอาหารนันมีการอุนเพราะสารพิษทนทานต่อความร ้อนได ้ดีควรค ้นหาผู ้ป่ วยหรือพาหะ
ซ ึงจะเป็ นแหล่งแพร่เชอ แหล่งน้ าทีสงสยว่าอาจมีการปนเปื้ อนของเชอควรใสคลอรีน
   ่                     ื้                ่     ั                         ื้      ่
หรือหลีกเลียงไม่ใช ้ น้ าดืมต ้องใสคลอรีนหรือต ้มก่อน
            ่                ่          ่
          ่
โอกาสทีจะเกิดการระบาดใหญ่:
กรณีทมปัญหาการขาดแคลนน้ า มีการสุขาภิบาลไม่ดพอการควบคุมสงปฏิกล
       ี่ ี                                                    ี            ิ่   ู
และการควบคุมเรืองอาหารและน้ าดืม     ่                      ่
                                   ่
หากมีผู ้ป่ วยหรือมีพาหะในกลุมผู ้อพยพเคลือนย ้ายอาจจะทาให ้มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคได ้    ่
อย่างไรก็ตาม การเกิดการระบาดจากกรณีนพบได ้ไม่บอยนัก การจัดหาน้ าดืมทีสะอาด               ี้          ่              ่ ่
และควบคุมการกาจัดสงปฏิกลเป็ นสงทีจาเป็ นมากกว่า   ิ่      ู          ิ่ ่
การให ้วัคซ      ีนจะเลือกเฉพาะรายทีมข ้อบ่งชเป็ นพิเศษ เชน กลุมเด็กนั กเรียน นั กโทษ
                                      ่ ี         ี้               ่  ่
บุคลากรในโรงพยาบาลเป็ นต ้น
มาตรการระหว่างประเทศ
สาหรับไข ้ทัยฟอยด์แนะนาให ้ฉีดวัคซนให ้แก่ผู ้ทีจะเดินทางไปยังพืนทีทมความชุกของโรคสูง  ี            ่              ้ ่ ี่ ี
และโดยเฉพาะถ ้าจะต ้องบริโภคอาหารหรือน้ าจากพืนทีนัน                                 ้ ่ ้
      ้ ้
แต่ทังนีไม่เป็ นข ้อบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศทังไข ้ทัยฟอยด์ และไข ้พาราทัยฟอยด์                      ้

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:95
posted:6/24/2012
language:Thai
pages:4